Mgr. Athanasius Schneider lanceert kruistocht tot eerherstel aan het H. Sacrament

De zonden tegen het Allerheiligste Sacrament en de noodzaak van een kruistocht tot Eucharistisch Eerherstel

door bisschop Athanasius Schneider

Nooit in de geschiedenis van de Kerk is er een tijd geweest waarin het sacrament van de Eucharistie in zulk een alarmerende en zware mate misbruikt en beledigd is geweest als in de voorbije vijf decennia, in het bijzonder sinds de officiële invoering en de Pauselijke goedkeuring van de praktijk van de Communie in de hand. Deze misbruiken verergeren, verder, door de ruim verspreide praktijk in vele landen van gelovigen, die, ofschoon zij al vele jaren het sacrament van de Biecht niet hebben ontvangen, toch regelmatig de heilige Communie ontvangen. Het toppunt van de misbruiken van de heilige Eucharistie is te vinden in de toelating tot de heilige Communie van echtparen die in een openlijke en objectieve staat van overspel leven, en daardoor hun onontbindbare en sacramentele huwelijksband schenden, zoals het geval is voor de zogenaamde “hertrouwde echtgescheidenen”. Zulke toelating is in sommige landen officiëel door specifieke normen gelegalizeerd, en in het geval van de streek van Buenos Aires in Argentinië, zelfs goedgekeurd door de Paus. Bovenop deze misbruiken komt nog de praktijk van een officiële toelating tot de heilige Communie van Protestantse echtgenoten in gemengde huwelijken, bv. in bepaalde diocesen in Duitsland.

Zeggen dat de Heer niet lijdt onder de beledigingen Hem aangedaan in het sacrament van de heilige Eucharistie kan leiden tot het minimaliseren van deze grove wreedheden. Sommige mensen zeggen: God wordt beledigd door het misbruik van het heilig Sacrament, maar de Heer lijdt niet persoonlijk. Dit is evenwel, theologisch en spiritueel, een te enge kijk. Alhoewel Christus nu in Zijn verheerlijkte staat is en dus niet meer onderhevig aan lijden op een menselijke manier, wordt Hij niettemin getroffen en geraakt in Zijn Heilig Hart door de misbruiken en beledigingen tegen de Goddelijke majesteit en de onmetelijkheid van Zijn Liefde in het Heilig Sacrament.

Onze Heer heeft aan bepaalde heiligen Zijn klachten en Zijn verdriet geuit over de heiligschennissen en de smaad waarmee mensen Hem beledigen. Deze waarheid kan men opmaken uit de woorden van de Heer gesproken tot de heilige Margaretha Maria Alacoque, zoals Paus Pius XI aangeeft in zijn encycliek Miserentissimus Redemptor:

“Wanneer Christus zichzelf openbaarde aan Margaretha Maria Alacoque, en haar de oneindigheid van Zijn liefde verklaarde, bekloeg Hij er zich tegelijkertijd over, op de wijze van een rouwende, dat zovele en zo grote verwondingen Hem door ondankbare mensen werden aangebracht – en we zouden willen dat deze woorden waarin Hij zijn beklag deed, in de geesten van de gelovigen zouden verankerd blijven, en nooit door vergetelheid zouden worden uitgewist: “Aanschouw dit Hart” – zo zei Hij – “dat de mensen zo zeer heeft bemind en hen overladen heeft met alle gunsten, en voor deze grenzeloze liefde niets anders terug heeft gekregen dan verwaarlozing, en smadelijkerwijze, en dit dikwijls van hen die een meer bijzondere liefde schuldig en plichtig waren.” (n. 12)

Broeder Michel de la Sainte Trinité gaf een diepe theologische verklaring van de betekenis van het “lijden” of “verdriet” van God omwille van de beledigingen door zondaars tegen Hem begaan:

Dit “lijden” , dit “verdriet” van de Hemelse Vader, of van Jezus sinds Zijn Hemelvaart, moeten analogisch worden begrepen. Zij worden niet passief ondergaan zoals met ons, maar daarentegen uit vrije wil en vrij gekozen als de uiterste uitdrukking van Zijn barmhartigheid jegens zondaars die geroepen worden tot bekering. Zij zijn enkel een uiting van Gods liefde voor de zondaars, een liefde die op soevereine wijze vrij en om niet is, en die niet onherroepelijk is (The Whole Truth About Fatima, vol. I, pp. 1311-1312)

Deze analoge spirituele betekenis van “verdriet” of “lijden” van Jezus in het Eucharistisch Mysterie wordt bevestigd door de woorden van de Engel in zijn verschijning in 1916 aan de kinderen van Fatima en speciaal door de woorden en het voorbeeld van het leven van St Francisco Marto. De kinderen werden door de Engel uitgenodigd om eerherstel te bieden voor de beledigingen aan de Eucharistische Jezus en om Hem te troosten, zoals we kunnen lezen in de memoires van Zuster Lucia;

Terwijl we daar waren, verscheen de Engel ons voor de derde maal, terwijl hij een kelk in zijn handen hield, met een hostie erboven waaruit enkele druppels bloed in de gewijde schaal vielen. Terwijl hij de kelk en de hostie in de lucht liet hangen, vernederde de Engel zichzelf op de grond en herhaalde hij driemaal dit gebed: “Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest…”. Dan stond hij op en nam de kelk en de hostie weer in zijn handen. Hij gaf de hostie aan mij, en aan Jacinta en Francisco gaf hij de inhoud van de kelk te drinken, terwijl hij daarbij zei: “Neem en drink het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, dat door ondankbare mensen verschrikkelijk beledigd wordt. Herstel hun misdaden en troost uw God.”(Fatima in Lucia’s Own Words. Sister Lucia’s Memoirs, Fatima 2007, p. 172)

In haar verslag over de derde Verschijning op 1 juli 1917 benadrukte Zuster Lucia hoe Francisco het Godsmysterie waarnam en de noodzaak om Hem te troosten omwille van de beledigingen door de zondaars:

Wat de krachtigste indruk op hem (Francisco) maakte en hem totaal in beslag nam, was God, de Allerheiligste Drievuldigheid, waargenomen in dat licht dat innerlijk onze zielen het meest doordringt. Later zei hij: ” Wij stonden in vuur in het licht dat God is, en toch verbrandden wij niet! Wat is God? … Wij zouden het nooit onder woorden kunnen brengen. Ja, dat is inderdaad iets dat wij nooit zouden kunnen uitdrukken! Maar wat een treurnis dat Hij zo verdrietig is! Als enkel ik Hem zou kunnen troosten!” (Sister Lucia’s Memoirs, p. 147)

Zuster Lucia schreef hoe Francisco de noodzaak inzag om God te troosten, van wie hij begreep dat Hij “verdrietig” was omwille van de zonden van de mensen:

Ik vroeg hem op een dag: “Francisco, wat hebt ge het liefst – Onze lieve Heer te troosten of zondaars te bekeren, zodat niet meer zielen naar de hel gaan?” “Ik zou liever Onze Lieve Heer troosten. Hebt ge niet gemerkt hoe verdrietig Onze Lieve Vrouw was de laatste maand, wanneer ze zei dat mensen niet langer Onze Lieve Heer mogen beledigen, omdat Hij al zozeer beledigd is? Ik zou Onze lieve Heer liever willen troosten, en daarna zondaars bekeren zodat ze Hem niet langer beledigen.” (Sister Lucia’s Memoirs, p. 156)

In zijn gebeden en het offeren van zijn lijden gaf St. Francisco voorrang aan de intentie om “de verborgen Jezus te troosten”, nl. de Eucharistische Heer. Zuster Lucia rapporteerde de volgende woorden van Francisco die hij tot haar zei: “Wanneer ge van school komt, ga dan en blijf voor een tijdje dicht bij de verborgen Jezus, en kom daarna alleen naar huis.” Wanneer Lucia Francisco vragen stelde over zijn lijden, antwoordde hij: “Ik lijd om Onze Lieve Heer te troosten. Eerst doe ik het om Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw te troosten, en dan, daarna, voor de zondaars en de heilige Vader. … Het meest van al wil ik Hem troosten.” (Sister Lucia’s Memoirs, p. 157; 163)

Jezus Christus zet doorheen de eeuwen op een mysterieuze wijze Zijn Lijden in Gethsemane verder in het mysterie van Zijn Kerk en ook in het Eucharistisch Mysterie, het mysterie van Zijn onmetelijke Liefde. Gekend is de uitdrukking van Blaise Pascal: “Jezus zal blijven lijden tot het einde van de wereld. Wij mogen gedurende deze tijd niet slapen.” (Pensées, n. 553) Kardinaal Karol Wojtyla liet ons een diepe overweging na over het mysterie van Christus lijden in Gethsemane, dat in zekere zin voortgaat in het leven van de Kerk. Kardinaal Wojtyla sprak ook over de plicht van de Kerk om Christus te troosten:

En nu zoekt de Kerk dat uur in Gethsemane te ‘hernemen’ – het uur dat Petrus, Jacobus en Johannes lieten verloren gaan – om het gebrek aan gezelschap voor de Meester dat zijn zielelijden vergrootte,goed te maken. Het verlangen om dat uur te hernemen is een werkelijke behoefte geworden voor vele harten, bijzonder voor hen die zoveel ze kunnen het mysterie van het Goddelijk Hart beleven. De Heer Jezus laat ons toe om Hem te ontmoeten in dat uur (en) nodigt ons uit om deel te nemen aan het gebed van Zijn Hart. Met alle beproevingen voor ogen die de mens en de Kerk ondergaan, is er een constante nood om terug te keren naar Gethsemane en deelachtig te zijn aan het gebed van Christus Onze Heer.” (Sign of Contradiction, chapter 17, “The prayer in Gethsemane”)

Jezus Christus in het Eucharistisch Mysterie is niet onverschillig en ongevoelig voor de houding die mensen aannemen naar Hem toe in dit Liefdessacrament. Christus is in dit Sacrament aanwezig ook met Zijn ziel, die hypostatisch verenigd is met Zijn Goddelijke Persoon. De Romeinse theoloog Antonio Piolanti gaf hierover een gezonde theologische uitleg. Zelfs al kan het Lichaam van Christus in de Eucharistie noch zien noch zintuiglijk voelen wat er gebeurt of wat gezegd wordt op de plaats van Zijn sacramentele aanwezigheid, Christus in de Eucharistie “hoort en ziet alles met verheven kennis.” Piolanti citeert dan Kardinaal Franzelin:

De gezegende mensheid van Christus ziet alle dingen in henzelf uit kracht van de overvloedig ingestorte kennis eigen aan de Redder van de mensheid, aan de Rechter van levenden en doden, aan de Eerstgeborene van de gehele schepping, aan het Centrum van de gehele hemelse en aardse geschiedenis. Al deze schatten van de gelukzalige visie en van de ingestorte kennis zijn zeker (aanwezig) in de ziel van Christus, ook in zover deze aanwezig is in de Eucharistie. Bovenop deze redenen, ziet de ziel van Christus, door een andere bijzondere eigenschap, precies zoals de ziel van Christus formeel aanwezig is in de Eucharistie, omwille van hetzelfde doel voor de instelling van het mysterie, alle mensenharten, alle gedachten en genegenheden, alle deugden en alle zonden, al de noden van de gehele Kerk en van de individuële leden, de werken, de angsten, de vervolgingen, de triomfen – in één woord, het gehele interne en externe leven van de Kerk, Zijn Bruid, gevoed met Zijn Vlees en Met Zijn kostbaar Bloed. Aldus door een drievoudige eigenschap (als zo kan gezegd worden) ziet Christus in sacramentele staat en neemt op een zekere goddelijke manier waar al de gedachten en genegenheden, de aanbidding, de eerbetuigingen en ook de beledigingen en zonden van alle mensen in het algemeen, meer bepaald van alle gelovigen en van Zijn priesters in het bijzonder; Hij neemt de eerbetuigingen en zonden waar die direct verwijzen naar dit onuitsprekelijk liefdesmysterie. (De Eucharistia, pp. 199-200, cited in Il Mistero Eucaristico, Firenze 1953, pp. 225-226)

Eén van de grootste apostelen van de Eucharistie van de moderne tijden, St. Pierre Julien Eymard, liet ons de volgende diepe overwegingen na over de genegenheden van de offerliefde van Christus in de Eucharistie:

Door dit sacrament in te stellen zette Jezus de offers van Zijn lijden voort. … Hij was vertrouwd met alle nieuwe Judassen; Hij telde hen onder de Zijnen, onder Zijn welbeminde kinderen. Maar niets van dit alles kon Hem tegenhouden; Hij wilde dat Zijn liefde verder ging dan de ondankbaarheid en kwaadaardigheid van de mens; Hij wilde ’s mensen heiligschennende boosaardigheid overleven. Hij kende vooraf de lauwheid van Zijn volgelingen; Hij kende de mijne; Hij wist hoe weinig vrucht zou voortkomen uit de Heilige Communie. Maar Hij wilde op dezelfde manier beminnen, meer beminnen dan Hij bemind werd, meer dan de mens ervoor terug zou kunnen geven. Is er nog iets anders? Maar is het dan niets om deze staat(conditie) van dood (zijn) te hebben aangenomen als Hij volheid van leven heeft, een verheerlijkt en bovennatuurlijk leven? Is het niets om behandeld en beschouwd te worden als een die dood is? In deze doodsconditie ontbeert Jezus schoonheid, beweging of verdediging; Hij is gewikkeld in de heilige Gedaante als in een lijkwade en neergelegd in het tabernakel als in een graf. Toch is Hij daar; Hij ziet en hoort alles. Hij onderwerpt zich aan alles alsof Hij dood zou zijn. Zijn liefde legt een sluier over Zijn macht, Zijn glorie, Zijn handen, Zijn voeten, Zijn mooi Gelaat en Zijn heilige lippen; alles heeft het verborgen. Het heeft Hem enkel Zijn Hart gelaten om te beminnen en Zijn conditie van slachtoffer om namens ons te bemiddelen. (The Real Presence, 29. The Most Blessed Sacrament is not Loved!, III)

St Pierre Julien Eymard schreef de volgende ontroerende en bijna mystieke belijdenis van de Eucharistische liefde van Christus, met een vurige oproep tot Eucharistisch Eerherstel:

Het Hart dat het lijden met zoveel liefde verdroeg is hier in het Heilig Sacrament; het is niet dood, maar levend en actief; niet ongevoelig, maar steeds meer genegen. Jezus kan niet langer lijden, dat is waar ; maar helaas, de mens kan zich tegenover Hem nog steeds schuldig maken aan monsterlijke ondankbaarheden. Wij zien Christenen die Jezus verachten in het Allerheiligste Sacrament en misprijzen tonen voor het Hart dat hen zo liefhad en dat zichzelf uit liefde voor hen verteert. Om Hem vrijwillig af te wijzen profiteren zij van de sluier dat Hem verbergt. Zij beledigen Hem in Zijn aanwezigheid door hun oneerbiedigheden, hun zondige gedachten, hun misdadige blikken. Om hun misprijzen voor Hem uit te drukken maken zij gebruik van Zijn geduld, van de vriendelijkheid dat alles in stilte verdraagt zoals met de goddeloze soldatentroep van Caiphas, Herodes en Pilatus. Zij lasteren en plegen heiligschennis tegen de God van de Eucharistie. Zij weten dat Zijn liefde Hem sprakeloos maakt. Zij kruisigen Hem zelfs in hun zondige zielen. Zij nemen Hem in ontvangst. Zij durven dit levend Hart nemen en binden het aan een vals lijk. Zij wagen het over te leveren aan de duivel die hun heer is! Nooit in de dagen van Zijn lijden heeft Jezus zovele vernederingen gekregen als in Zijn sacrament! De aarde is voor Hem een Kalvarie van schande. In Zijn doodsstrijd zocht Hij een trooster; op het Kruis vroeg hij iemand om mee te voelen met Zijn smarten. Vandaag, meer dan ooit, moeten we goed maken, eerherstel brengen aan het aanbiddelijke Hart van Jezus. Laten wij overvloedig onze aanbidding en onze liefde naar de Eucharistie vloeien. Aan het hart van Jezus levend in het Allerheiligste Sacrament zij de eer, de lof, de aanbidding, en de koninklijke macht voor eeuwig en altijd! (The Real Presence, 43. The Sacred Heart of Jesus, III)

In zijn laatste encycliek, Ecclesia de Eucharistia, liet Paus Johannes Paulus II ons lichtgevende vermaningen na waarmee hij de buitengewone heiligheid van het Eucharistisch mysterie onderlijnde en de plicht van de gelovigen om dit sacrament te behandelen met uiterste eerbied en vurige liefde. Van alle vermaningen springt een verklaring er boven uit: “Er kan geen gevaar voor overdrijving zijn in de zorg voor dit mysterie, want ‘in dit sacrament is het ganse mysterie van onze verlossing samengevat’ (Thomas van Aquino, Summa Theolo,Summa Theologiae, III, q. 83, a 4c.)” (n.61)

Het zou voor de Kerk een pastoraal en spiritueel vruchtbare maatregel zijn om in alle diocesen ter wereld een jaarlijkse “Dag van Eerherstel voor de misdaden tegen de Allerheiligste Eucharistie” in te stellen. Zulk en dag zou het octaaf van het feest van het Lichaam van Christus kunnen zijn. De Heilige Geest zal bijzondere genaden geven tot vernieuwing van de Kerk in onze dagen wanneer, en alleen wanneer, het Eucharistisch Lichaam van Christus aanbeden zal worden met alle Goddelijke eerbetuigingen, bemind zal worden, zorgvuldig behandeld zal worden en verdedigd als werkelijk het Heiligste der Heiligen. De heilige Thomas van Aquino zegt in de hymne Sacris sollemniis: “O Heer, kom ons bezoeken in de mate we u eren in dit sacrament” (sic nos Tu visita, sicut Te colimus). En wij kunnen zeggen zonder twijfel: O Heer, u zult uw Kerk bezoeken in onze dagen in de mate dat de moderne praktijk van Communie in de hand zal wijken en in de mate dat wij u uw akten van eerherstel en liefde brengen.

In de huidige zogenaamde “COVID-19 Pandemie Crisis” zijn de verschrikkelijke misbruiken tegen het Allerheiligste Sacrament nog meer toegenomen. In vele diocesen de wereld rond wordt de Handcommunie verplicht, en op deze plaatsen weigert de geestelijkheid, op een dikwijls vernederende manier, aan de gelovigen de mogelijkheid om de Heer geknield en op de tong te ontvangen, en geven aldus blijk van een treurig klerikalisme en van een gedrag van gestrenge neo-Pelagianen. En meer nog, op bepaalde plaatsen wordt het aanbiddelijk Lichaam van Christus uitgedeeld door de geestelijkheid en ontvangen door de gelovigen met huishoud- of wegwerphandschoenen. Het behandelen van het Allerheiligste Sacrament met handschoenen geschikt voor het behandelen van afval is een niet te beschrijven Eucharistisch misbruik.

Met voor ogen de verschrikkelijke mishandelingen van Onze Eucharistische Heer – Die continu wordt vertrappeld omwille van de Handcommunie, waarbij bijna altijd kleinere partikels van de hostie op de vloer vallen; Die op een minimalistische wijze wordt behandeld, ontdaan van een gewijde sfeer, als een koekje, of als afval bij gebruik van huishoudhandschoenen – kan geen katholiek bisschop, priester of gelovige leek onverschillig blijven of eenvoudigweg aan de kant, en toekijken.

Er moet een initiatief van een wereldwijde kruistocht van eerherstel aan en vertroosting van de Eucharistische Heer worden genomen. Als een concrete maatregel om aan de Eucharistische Heer de dringend noodzakelijke akten van eerherstel en vertroosting te offeren zou ieder Katholiek kunnen beloven om maandelijks minstens een vol uur van Eucharistische Aanbidding te houden, ofwel voor het Heilig Sacrament in het tabernakel of voor het allerheiligste Sacrament uitgestald in de monstrans. De heilige Schrift zegt: “Waar de zonde tot overvloed kwam, daar kwam de genade in rijker overvloed” (Rom. 5,20) en wij kunnen er op analoge wijze aan toevoegen: “Waar Eucharistische misbruiken overvloeiden, daar zullen akten van eerherstel nog overvloediger zijn.”

De dag waarop, in alle kerken van de katholieke wereld, de gelovigen de Eucharistische Heer zullen ontvangen, versluierd onder de gedaante van een kleine gewijde hostie, met een waar geloof en een zuiver hart, in de Bijbelse houding van aanbidding (proskynesis), dit wil zeggen, geknield, en in de houding van een kind, de mond geopend en toelatend gevoed te worden door Christus Zelf in een geest van nederigheid, dan zal ongetwijfeld de authentieke spirituele lente van de Kerk naderbij komen. De kerk zal groeien in de zuiverheid van de Katholieke Leer, in de missie-ijver voor de redding van zielen, en in de heiligheid van de geestelijkheid en van de gelovigen. Inderdaad de Heer zal Zijn Kerk bezoeken met Zijn genaden in de mate dat wij Hem vereren in Zijn onuitsprekelijk liefdesacrament (sic nos Tu visita, sicut Te colimus).

God geve dat door de Eucharistische Kruistocht van eerherstel het getal van de aanbidders, beminnaars, verdedigers, en troosters van de Eucharistische Heer moge groeien. Mogen de twee kleine Eucharistische apostelen van onze tijd, St Francisco Marto en de weldra zalig te verklaren Carlo Acutis (zaligverklaring op 10 oktober 2020), en alle Eucharistische heiligen, deze Eucharistische kruistocht onder hun bescherming nemen. Want, zoals de H. Peter Julian Eymard ons herinnert, is de onherrroeplijke waarheid deze: “Een tijdperk bloeit of vergaat in verhouding tot de devotie tot de Eucharistie. Dit is de maatstaf voor het spiritueel leven, het geloof, de liefdadigheid, en de deugd.”

Athanasius Schneider,

Hulpbisschop van het Aartbisdom van de Heilige Maria in Astana


Kruistochtgebed tot eerherstel aan het Eucharistisch Hart van Jezus

Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid,u, ik hoop op u en ik bemin u! Ik vraag vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. (driemaal)

O Goddelijk Eucharistisch Hart van Jezus, zie ons hier neergeknield met een berouwvol en aanbiddend hart voor de heerlijkheid van uw verlossende liefde in het Allerheiligste

Sacrament. Wij verklaren u onze bereidheid om door vrijwillige uitboeting verzoening te brengen, niet alleen voor onze persoonlijke beledigingen, maar in het bijzonder voor de onuitsprekelijke versmadingen, heiligschennissen, en onverschilligheden waardoor u wordt beledigd in het Allerheiligste Sacrament van uw Goddelijke liefde in deze onze tijd, meer bepaald door de praktijk van de handcommunie en het ontvangen van de heilige Communie in een staat van ongeloof en doodzonde.

Hoe meer ongeloof uw Godheid en uw Werkelijke Aanwezigheid in de Eucharistie aanvalt, hoe meer wij in u geloven en u aanbidden, o Eucharistisch Hart van Jezus, in wie de Godheid in volheid woont!

Hoe meer uw sacramenten worden versmaad, hoe meer wij vastberaden erin geloven en hoe meer wij ze willen ontvangen, o Eucharistisch Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid!

Hoe meer uw Allerheiligste Sacrament wordt gekleineerd en belasterd, hoe meer wij plechtig verkondigen: Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid,u, ik hoop op u en ik bemin u! Ik vraag vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen, o Eucharistisch Hart van Jezus, alle lofprijzing overwaardig!

Hoe meer u wordt verlaten en vergeten in uw kerken, hoe meer wij u willen bezoeken, die onder ons woont in de tabernakels van onze kerken, o Eucharistisch Hart van Jezus, Huis van God en Deur van de Hemel!

Hoe meer de viering van het Eucharistisch Offer beroofd wordt van zijn heiligheid, hoe meer wij een eerbiedige viering van de heilige Mis willen, uiterlijk en innerlijk gericht naar u, o Eucharistisch Hart van Jezus, Tabernakel van de Allerhoogste!

Hoe meer u ontvangen wordt in de hand van staande communicanten, op een wijze waarin een teken van nederigheid en aanbidding ontbreekt, hoe meer we u willen ontvangen geknield en op de tong, met de nederigheid van de tollenaar en met de eenvoud van een kind, o Eucharistisch Hart van Jezus, van oneindige majesteit!

Hoe meer u ontvangen wordt in de heilige Communie met onreine harten in een staat van doodzonde, hoe meer wij akten van berouw willen doen en ons hart reinigen door een veelvuldige ontvangst van het Boetesacrament, o Eucharistisch Hart van Jezus, onze Vrede en Verzoening!

Hoe meer de hel werkt voor het verderf van zielen, hoe meer moge onze ijver voor hun redding branden door het vuur van uw liefde , o Eucharistisch Hart van Jezus, redding van hen die op u hopen!

Hoe meer de diversiteit van godsdiensten wordt verkondigd als de positieve wil van God en een recht gevestigd in de natuur van de mens, en hoe meer doctrinair relativisme groeit, hoe meer onverschrokken wij belijden dat Gij de enige Redder van de mensheid zijt en de enige weg naar God de Vader, o Eucharistisch Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten!

Hoe meer kerkelijke autoriteiten zonder berouw blijven over het vertonen van heidense afgoden in kerken, en zelfs in Rome, hoe meer wij willen belijden deze waarheid: “Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken?” (2 Kor. 6,16), hoe meer wij met u willen veroordelen ” de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats;” (Matt. 24,15), o Eucharistisch Hart van Jezus, heilige Tempel van God!

Hoe meer uw heilige geboden worden vergeten en overtreden, hoe meer we ze willen

inachtnemen met de hulp van uw genade, o Eucharistisch Hart van Jezus, afgrond van alle deugden!

Hoe meer sensualiteit, zelfgenoegzaamheid en hoogmoed onder mensen heersen, hoe meer wij ons leven toewijden aan u in een geest van opoffering en zelfverloochening, o Eucharistisch Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd!

Hoe meer de poorten van de hel met geweld tegen uw Kerk en de rots van Petrus in Rome te keer gaan, hoe meer wij geloven in de onverwoestbaarheid van uw Kerk, o Eucharistisch Hart van Jezus, bron van alle troost, die uw Kerk en de rots van Petrus in de zwaarste stormen niet in de steek laat!

Hoe meer mensen uit elkaar drijven in haat, geweld, en zelfgenoegzaamheid, hoe meer intiem wij elkaar in u als leden van de ene familie van God in de Kerkwillen beminnen, o Eucharistisch Hart van Jezus, vol goedheid en liefde !

O Goddelijk Eucharistisch Hart van Jezus, verleen ons uw genade, opdat wij in dit leven gelovige en nederige aanbidders, beminnaars, verdedigers, en troosters van uw Eucharistisch Hart mogen zijn, en de heerlijkheiden van uw liefde mogen komen te ontvangen in de gelukzalige schouwing voor de eeuwigheid. Amen.

Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid,u, ik hoop op u en ik bemin u! Ik vraag vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. (driemaal)

Lieve Vrouwe van het Heilig Sacrament, bid voor ons!

St. Thomas van Aquino, St. Peter Julian Eymard, St. Francisco Marto, St. Pater Pio, en alle Eucharistische Heiligen, bidt voor ons!

Geschreven door mgr. Athanasius Schneider voor deze Eucharistische Eerherstel Kruistocht

 

Bron: The Remnant Newspaper


Meer info ook op: Eerherstelheiligsacrament.org

identicon

Auteur:dmji

47 commentaren op “Mgr. Athanasius Schneider lanceert kruistocht tot eerherstel aan het H. Sacrament

 1. door bisschop Athanasius Schneider

  Nooit in de geschiedenis van de Kerk is er een tijd geweest waarin het sacrament van de Eucharistie in zulk een alarmerende en zware mate misbruikt en beledigd is geweest als in de voorbije vijf decennia, in het bijzonder sinds de officiële invoering en de Pauselijke goedkeuring van de praktijk van de Communie in de hand. Deze misbruiken verergeren, verder, door de ruim verspreide praktijk in vele landen van gelovigen, die, ofschoon zij al vele jaren het sacrament van de Biecht niet hebben ontvangen, toch regelmatig de heilige Communie ontvangen.

  Onze Heer heeft aan bepaalde heiligen Zijn klachten en Zijn verdriet geuit over de heiligschennissen en de smaad waarmee mensen Hem beledigen. Deze waarheid kan men opmaken uit de woorden van de Heer gesproken tot de heilige Margaretha Maria Alacoque, zoals Paus Pius XI aangeeft in zijn encycliek Miserentissimus Redemptor.

  Deze analoge spirituele betekenis van “verdriet” of “lijden” van Jezus in het Eucharistisch Mysterie wordt bevestigd door de woorden van de Engel in zijn verschijning in 1916 aan de kinderen van Fatima en speciaal door de woorden en het voorbeeld van het leven van St Francisco Marto. De kinderen werden door de Engel uitgenodigd om eerherstel te bieden voor de beledigingen aan de Eucharistische Jezus en om Hem te troosten, zoals we kunnen lezen in de memoires van Zuster Lucia;

  De waarschuwingen van meer dan een eeuw geleden, presenteren alsof ze gedaan zijn vanwege hetgeen nu gebeurd…. Ik vind het merkwaardig.

  Zou de Aartsbisschop wel weten dat we nu in 2020 leven?

  1. @ Theo, als je dergelijk onzinnig commentaar zou leveren op websites van technische vaklui en technische specialisten dan werd je onmiddellijk uitgesloten en kreeg je geen toegang meer.

   — Misschien moet je eerst leren lezen voordat je nog meer nonsens vertelt.

   — Vorige vijanden van dit forum deden tenminste hun uiterste best om met argumenten aan te komen, jij vertelt zomaar wat, je weet in de verste verte nog altijd niet waarover dit forum gaat.

   — een tip: het diepste respect voor God in een zot gedraaide wereld. Overweeg dit nu eindelijk ernstig.

   1. ‘Vorige vijanden van dit forum deden tenminste hun uiterste best om met argumenten aan te komen, jij vertelt zomaar wat, je weet in de verste verte nog altijd niet waarover dit forum gaan’, aldus Eric… Dat is nu net wat ik mis bij diegenen die zich de ‘ware kerk’, de ‘echte katholieken’ noemen. Hun argumenten bestaan meestal uit citaten van duistere zieners, van onbekenden die tot profeet verheven worden, door losse citaten uit NT. , door langdradige, nietszeggende teksten in een vreemde taal, Echte argumenten zie ik nauwelijks; Dit allemaal om de minder gestudeerde christenen te overroepen en indruk te maken. Wat ik mij al een hele tijd afvraag is waar die deelnemers aan een katholiek (?) forum zo’n schrik van hebben. Is hun geloven dan enkel het opsommen van een aantal waarheden die voor eeuwig vaststaan, waarom schakelen ze hun eigen geweten en denkvermogen uit? Zijn her kinderen die schrik hebben niet helemaal jyuist te antwoorden op een onverstaanbare katechismusvraag van lang geleden? Waarom hoor ik nooit een ‘Blijde Boodschap’ in hun uiteenzettingen? Mensen hebben van de schepper immers geen verstand gekregen om het te laten roesten…. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan, maar laat het ons voorlopig hierbij houden.

  2. Athanasius Schneider die tot een nieuwe kruistocht oproept! Mensen, houdt u vast, we weten waartoe de kruistochten geleid hebben. Op een bepaald moment was het tijdens de kruistochten zo ver gekomen dat de ‘katholieke kruisvaarders’ de orthodoxe gemeenschap met moord en brand uit de Hagia Sofia heeft gejaagd, waar de laatste tijd zoveel om te doen is. Maar voor hen die zelfs de Heilige (!!!!) Inquisitie gerechtvaardigd vinden is dit wellicht klein bier

 2. Een schoon artikel dat ons wakker en fris en alert laat blijven, het is waar op een heel voorzichtige wijzen is alles wat heilig is aangetast en beledigd, en wij merken het nog niet eens. daarom het nu van zulke artikelen.

 3. Eric, ik heb slechts de woorden van een Aartsbisschop s.s.t.t. geciteerd, en laten weten dat ik daar iets merkwaardigs aan vind.
  En ik stel vervolgens een algemene vraag.

  Mar ik begrijp dat jij het niet alleen logisch vindt dat een chronologisch verhaal van OORZAAK en GEVOLG begint met de aanleiding in 2020, en de laatste helft van de 20e eeuw , met als gevolg strenge waarschuwingen aan het begin van die eeuw over wat er toen plaatsvond.

  En ik begrijp dat voor jou iedereen die het waagt de woorden van een orthodoxe prelaat niet als zoete koek te slikken, onmiddelijk tot vijand wordt bestempeld en de mond gesnoerd zou moeten worden.

  Het is duidelijk: “Een conservatief ziet het verleden met vertrouwen tegemoet”.
  Idereen die van mening is dat de toekomst van de Kerk en de mensheid niet achter, maar vóór ons ligt moet als een vijand God de Kerk en orthodoxie beschouwd worden.

  1. Vooraleer de Titanic in 1912 vertrok was de scheepswand aan een zijde van het schip al te veel verzwakt vanwege een onblusbare brand in een van de veel te hoge verticale kolenbuffers en gaandeweg vlogen nog twee andere kolenbuffers in de fik. De ingenieurs wisten van het te goedkope staalplaat maar de bazen wisten beter.

   Welk een overeenkomst met het begin van Vaticaan II dat meende onder de vlag van veel te hoogmoedig ‘modernisme’ een zogenaamd vernieuwende Kerk te bouwen met goedkoop geestloos materiaal. Alles wat Vaticaan II indertijd voorstond is gedoemd om te zinken tot in de hel. Wie nu nog lekker verder droomt zal geen plaats vinden in de weinige reddingssloepen om terug naar de oorspronkelijk Apostolische Kerk te kunnen roeien.

   Tenzij je de ogen opent en werkelijk kijkt hoe erg het gesteld is met zelfs maar het geringste respect voor Jezus in het definitief zinkende ‘modernisme’.

   1. eric, wat ik me werkelijk afvraag, waarom maak jij en je geloofsgenoten je zo druk over dat dor satan bewoonde Vaticaan, terwijl je Econe de basis voor het ware geloof hebt.
    Treed naar buiten!
    In vele plaatsen kun je voor slechts één euro een kerkgebouw kopen.
    En als “de traditie” mag geloven, zullen de Tridentijnse Missen die daar dan , na een kleine maar niet zeer kostbare verbouwing, door echte priesters die weer hel en verdoemenis durven preken worden opgedragen, door duizenden gelovigen worden bijgewoond.

    Ik begrijp niet waarom jullie niet veel duidelijker en nadrukkelijker voor die ene waarheid die julie in pacht menen te hebben kiezen.
    Als jullie zo zeker van jullie zaak zijn, waarom laat je dan twee en inmiddels bijna drie generaties verloren gaan voor het ware heil?

 4. De handcommunie heeft niets te maken met de belediging van het Heilig Sacrament. Het gaat om de instelling waarmee men ter communie gaat. Jezus brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, ook niet op de tong.

  1. Hier is ze weer : de ‘handcommunie’. In het verleden werd die handcommunie op dit forum wel vaker verketterd, alsof er een gebrek aan waardigheid mee gepaard zou gaan. Eerbied en ingetogenheid is, zoals Robbe terecht stelt, een innerlijke houding. De handcommunie is nu eenmaal de normale gang van zaken, ook al is de tongcommunie niet verboden. Ik was vorige week te gast in een abdij die beslist niet van ‘modernisme’ beschuldigd kan worden. Op een klein bordje een mededeling dat in coronatijden de tongcommunie niet kan. Dus met de opvatting van de legalisten op dit forum in het achterhoofd, was ik extra aandachtig. Voorganger met masker uit eerbied voor de mensen en de mensen met mondmaker uit respect voor de voorganger. Dit gebeurde allemaal in een zeer serene sfeer. Iedereen paste zich aan, geen greintje pijn. Te veel mensen op dit forum hangen hun leven vast aan uiterlijk vertoon. En ze mogen gerust zijn, na corona mogen ze opnieuw hun tong uitsteken naar de voorganger.

  2. Natuurlijk is de juiste instelling een belangrijk punt, maar de tongcommunie is de meest sacrale wijze van communiceren. Bovendien, bij de handcommunie kunnen er kruimels van de hostie (dus Christus’ lichaam) op de hand achterblijven. Pater Pio moest absoluut niets van de handcommunie hebben.
   Met de handcommunie dient de communicant in feite ZICHZELF de communie toe, dus met ongewijde handen. Als je goed zou beseffen WIE je eigenlijk in de communie ontvangt, dan zou je het niet in je hoofd halen om Hem op je ongewijde hand te ontvangen. Eigenlijk zou je dan aanvankelijk niet knielen, maar plat op de grond liggen, met je gezicht naar beneden.
   Om nog even terug te komen op de juiste instelling waarmee men communiceert: de apostelen begrepen er helemaal niets van. “Wat bedoelt Hij toch met: dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt” zullen ze gedacht hebben. Overigens zag Katharina van Emmerich dat Jezus de teerspijze wèl op de tong aan zijn leerlingen uitgereikt heeft.

 5. Theo — Robbe — Staf De Laet,
  De Waarheid is waarheid in zichzelf, het is geen eigendom van mensen.
  God is Waarheid.

  Anderen en ik ook hebben het hier al zo dikwijls verteld: hoe het modernisme ons de Waarheid van God afhandig wilde maken en de gevolgen daarvan.

  Nog eens heel beknopt: Ik volgde de Tridentijnse h.Mis al sedert mijn tiende jaar in mijn eigen missaal en toen ik twaalf werd kregen we plots een jonge extreem moderne kapelaan die alles verbasterde, zomaar van de ene dag op de andere. In het college kwam de priesterdirecteur trots melden dat het zou gedaan zijn met de ‘oude’ mis en toen het dan zover was had ik als enige nog het missaal bij. Kwam die priesterdirecteur me zeggen dat ik niets meer aan dat missaal zou hebben. Inderdaad: haast alle geestelijke teksten waren verwijderd, dat armtierige rode boekje dat we kregen had niets geestelijks meer te bieden.

  Ik kon het niet geloven en heb nu nog altijd hartpijn wanneer ik daar aan terugdenk. Het was als een aardverschuiving en niets leek meer wat het was. Maar iedereen ging mee in de ‘vernieuwing’ onder de leugen:”we moeten met onze tijd meegaan.” Ik dacht toen dat het met de Katholieke Kerk afgelopen was en werd stilaan goddeloos, daarna socialist en vervolgens protestant. Pas in 2014 herontdekte ik de Tridentijnse h.Mis en dat laat ik me nu niet meer afnemen, ook indien we daardoor lijfelijk vervolgd worden zoals bijvoorbeeld in China met de duivelse goedkeuring van ‘paus’ Franciscus.

  1. Eric, weet jij, of heb je een idee, waar en wanneer die kapelaan en die priesterdirecteur hun opleiding hebben genoten?

  2. Eric…, Als u zich gelukkig voelt in de Tridentijnse mis, moet u die vooral blijven volgen. Toch twee bemerkingen. Godsgeloof vasthangen aan een bepaalde ritus van eucharistie vieren, is wel een heel smalle basis voor dat geloven. Ten tweede, de Tridentijnse mis, waar blijkbaar een sommige mensen met weemoed aan terugdenken, is maar een bepaalde periode binnen het eeuwenoude christendom. Het was zeker niet de manier waarop de eerste christenen de eucharistie vierden. Alleen al dit feit wijst er op dat elke opvatting en beleving van geloven en liturgie vieren tijdsgebonden is.
   Ik mag dan ook terecht vragen waarom u en sommige anderen op dit forum ons verketteren, omdat ondertussen een nieuwe vorm van liturgie vieren ontstaan is, waarin wij ons thuisvoelen.

 6. Staf — Theo — Robbe,
  de Tridentijnse h.Mis is een eeuwenlange natuurlijke ontwikkeling en indien men morgen nog een mogelijke verfijning ontdekt dan zal dat rustig en kalm tot in de diepste kern onderzocht worden voordat het deel kan uitmaken van het Allerheiligste Offer, en dan zal het verplicht in alle Kerken werelwijd nauwgezet gevolgd worden.

  — Geestelijke Verrijking, niet zoals de filosofie —

  Het gaat hier niet om ouderwetse emoties,
  het gaat om eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament.

  Dat eerherstel is tijdeloos.
  Door iedereen na te streven in alle tijden.
  Jezus en Maria zijn geen plaasteren beelden,
  geen socialistische ideologen,
  geen modernisten, geen mooie praatjes verkopers,
  geen onstabiele clubleden die zich aan de tijden moeten aanpassen.

  God kan niet veranderen, nooit, want dan bestaat de Waarheid niet meer.
  Daarom is het modernisme het werk van de duivel, hij liegt ononderbroken,
  zoals ‘paus’ Franciscus ononderbroken twee gezichten toont,
  buitengewoon opportuun als hij altijd is,
  lijkt het of Waarheid een leuk afwisselend spel is,
  altijd afhankelijk van het soort bezoekers die hem aanspreken,
  tegen zijn goesting pro-life naargelang de bezoeker,
  en hartelijk pro-abortus naargelang andere bezoekers.

  Jezus wil in uw zieltje kunnen binnenkomen,
  en jij moet je zieltje daarvoor klaarmaken,
  en dat kan niet zonder het meest eerbiedige eerherstel aan het Sacrament des altaars.

  Daarom : FOEI, moderne priesters, die de zielen doden !

  Dank God op uw knieën voor deze beste priesters Vigano, Burke, Schneider, enz.
  maar ook bijvoorbeeld Heilige Pater Pio van Pietrelcina.

  1. eric…, Uw Tridentijnse mis dateert van 1570, van na het concilie van Trente. Ze werd nooit echt afgeschaft, wel gedoogd. Na Vaticanum II, met de hervorming van de liturgie (eerste conciliedocument) werd de Tridentijnse mis vervangen door de huidige ritus van eucharistievieren. Op 2000 jaar christendom, was de Tridentijnse mis ‘amper’ gedurende 400 jaar de enige erkende ritus. zoals ik hoger schreef is daar een einde aan gekomen. 400 jaar op een periode van 2000 jaar lijkt mij niet zo waanzinnig veel. Wat ik mij al lang afvraag is waarom u samen met enkele anderen precies aan deze ritus vasthoudt. Want vergeet niet dat er binnen de katholieke kerk nog heel wat andere ritussen bestaan. Ik noem er hier slechts één: de Oosterse ritus

 7. Hoe is het toch mogelijk dat modernisten altijd weer de hemelse machten onderschatten ?
  God de Vader laat het niet langer toe : zeer binnenkort de Grote Waarschuwing !
  Dan krijg je nog ca. veertig dagen om je te bekeren. Donkere wolken aan de horizon van de modernisten en de communisten !

  Zoals de zaken nu staan heb je in iedere godsdienst een kleine groep waarheidslievende mensen, bijvoorbeeld ook bij Boedhisten, die onder geen enkele voorwaarde nog langer willen meedoen met de leugens van het nu wereldwijde communisme.

  Maria heeft dat in alle tijden heel duidelijk beschreven in talrijke boodschappen.

  Jezus en zelfs Maria zijn boven de tijd verheven, gekend in vroegere voor-christelijke tijden. Ga maar eens snuffelen in het oude bloggen.be/medjugorje. Daar vind je ook de eeuwenoude voorzeggingen van heiligen sedert minstens 1500 jaren, o.a. ook voor onze chaotische tijd.

  De Tridentijnse h.Mis kan niet worden vervangen door iets anders.
  De moderne ‘viering’ is nooit bedoeld om het Offer van Jezus op te dragen aan God. De echte communie is geen maaltijd zoals de modernisten het laten voorkomen. Na de apostelen ontstond beetje bij beetje de groeiende vormgeving naar de Tridentijnse vorm. Het concilie van Trente gaf slechts een bevestiging van die ontwikkeling en voorkwam afwijkingen.

  Het hedendaagse Vaticaan heeft geen enkele band meer met de Katholieke Kerk. Het hedendaagse Vaticaan verkondigt leugen op leugen. Het hedendaagse Vaticaan zal niet lang meer bestaan zoals het sedert 1959 werd.

  1. Eric…, u gaat opnieuw niet in op de kern van mijn betoog. u kunt het daar mee eens zijn of niet. Maar dan verwacht ik wel argumenten en elementen die uw overtuiging staven. u geeft opnieuw een aatal losse uitspraken. U komt mij vertellen dat sedert de apostelen uw Tridentijnse mis stilaan opgebouwd werd om in volle glorie te verschijnen na het concilie van Trente. Zomaar, eventjes uit de losse pols. ‘De Tridentijnse h.Mis kan niet worden vervangen door iets anders’, zo vertelt u mij. Waarom dan niet ? Uw Tridentijnse mis, die ik meer dan 20 jaar gekend heb, is niet de mijne. De eucharistieviering is zolang de kerk bestaat aan verandering onderhevig geweest. Zoals ik al schreef, uw Tridentijnse mis heeft nog geen 400 jaar bestaan en toch verdedigt u ze alsof uw er van af hangt. waarom toch? Ik schreef ook dat u vooral naar uw tridentijnse mis moet gaan als u dat gelukkig maakt, maar ik ontzeg u het recht om andere ‘officiële’ vormen te veroordelen en dat laatste is iets waar u en uw zogenaamde restkerk bijzonder sterk in bent.
   Wij hebben de waarheid is uw slogan, alsof waarheid niet alleen eenduidig zou zijn, maar ook voor eeuwig en drie dagen vast zou liggen. En dan ken ik uw opwerping al: ‘god is waarheid’. Voor mij niet gelaten, maar verduidelijk dan eindelijk eens wat u daar onder verstaat.
   Voor mij is god ook waarheid, maar beetje bij beetje moeten mensen die waarheid, zeg maar openbaring van God leren kennen en dat gebeurt doorheen de geschiedenis. Niemand kan ontkennen dat wij vandaag niet meer hetzelfde Godsbeeld hebben als de mensen uit het OT. ook in het ontdekken en leren kennen van God zit een evolutie, zoals er in de hele mensengeschiedenis een evolutief karakter zit en moest het u verder interesseren wil ik daar nog wel eens een speciaal stukje over schrijven om dit duidelijker te maken.
   Dat vandaag het Vaticaan van leugens aaneen hangt, hebt u goed gezien. Net daarom heeft paus Franciscus zoveel profiteurs en niet-katholieken een andere, veel bescheidenere taak gegeven.

 8. Bij de tridentijnse ritus biedt Christus zichzelf aan God als offer.
  Bij de conciliaire ritus moet God het doen met ‘de vruchten van de aarde, het werk van onze handen’.
  Lekker goedkoop ‘offer’!

 9. @ staf De Laet,
  — u zegt: “Uw Tridentijnse mis dateert van 1570, van na het concilie van Trente. Ze werd nooit echt afgeschaft, wel gedoogd.”
  Dat is hetzelfde als zeggen dat er geen eerherstel zou geweest zijn voor 1570 en dat het eerherstel heden enkel nog gedoogd wordt omdat de moderne priesters daar niet meer willen over horen. Dat laatste is juist en dat gebeurde ook tijdens de Franse revolutie en ook Hitler zag het zo, maar voor 1570 is de vaste structuur van de Tridentijnse h.Mis beetje bij beetje opgebouwd omdat er simpelweg geen vaste structuur was en er dus voortdurend afgeweken werd van de waarheid.

  — u zegt: “Wij hebben de waarheid is uw slogan”. Dat heb ik nooit op die wijze gezegd. De waarheid wordt gerespecteerd door de waarheidslievenden.
  De mens kan niet God worden of God vervangen door zichzelf.
  De mens kan geen waarheid fabriceren.
  De waarheid aanvaarden veronderstelt dat men nederig de Tien Geboden aanvaardt zonder daar afbreuk aan te plegen, en dat men dan ook nederig de bereidheid heeft om de eer voor het Offer van Christus te herstellen.
  . . . dit is geen technische zaak alsof het volstond enkele schroeven vast te zetten o.i.d., neen, het is een levend gebed om ontferming en om het Offer van Jezus aan te bieden aan God omdat wij niet door Zijn Bloed willen veroordeeld worden maar wel DEEL WILLEN HEBBEN aan Zijn lijden en dood om door Zijn Bloed te worden gewassen, gereinigd — indien u daar geen belang aan hecht vervalt u in willekeur en blijft u onder het oordeel, zoals de modernisten dat niet eens willen horen.

  — u zegt dat het Godsbeeld is verandert sedert het O.T. maar ook vroeger kon men mensen vinden met een groot hart voor hun naasten, dus die opmerking van u klopt niet helemaal. Vroeger kon men fysieke offers brengen maar dat is door Christus naar een veel hoger plan gebracht: wij moeten er toe kunnen komen de eigen wil te offeren aan de wil van God onze Schepper (GEEN EVOLUTIE). Dat is tegelijkertijd zeer gemakkelijk en toch ook zeer moeilijk. Jezus had geen bezittingen en geen maatschappelijke positie, wij meestal wel. Jezus bad zonder ophouden dag en nacht, tot tranen toe, wij slechts af en toe een beetje.

  Kunt u hier nog steeds niet uit afleiden dat ‘paus’ Franciscus een gevaarlijke clown is ?

  Nochtans is zijn aanwezigheid belangrijk omdat het blijkbaar de wil van God is dat alle aardbewoners nu zeer zwaar op de proef worden gesteld door die ‘paus’ en zijn kwaadaardige vriendjes.

  1. De oude ritus komt substantieel van de HH. Apostelen Petrus en Paulus te Rome; hij wordt “tridentijns” genoemd omdat St. Pius V hem gecodificeerd en gecanoniseerd heeft. Hij heeft die ritus niet samengesteld, maar heeft in een juridisch document vastgelegd wat hij via overlevering ontvangen had, met wat snoeiwerk betreffende zaken die in de loop van tijd toegevoegd waren aan de ritus. Volgens de heilige pausen Gelasius en Damasus werd de Romeinse Canon geschreven door Petrus en Paulus zelf; gezien Paulus Grieks verstond heeft hij waarschijnlijk het schrijven van Petrus naar het Grieks omgezet (de Romeinse Misritus werd in het Grieks uitgevoerd vooraleer het Latijn als exclusieve liturgische taal in Rome gebruikt werd.

   Juridisch is de tridentijnse ritus nog steeds de Ritus van Rome en heeft de novus-ordo-ritus geen status binnen de Kerk; de wet die de novus-ordo tot forma ordinaria pretendeert te maken is ongeldig, want een boosaardige wet kan geen validiteit hebben. Niemand op aarde heeft het recht om binnen de Kerk van Rome de Ritus van Petrus en Paulus te vervangen door een protestantse antropocentrische ritus, ook niet Franciscus, de Stadhouder van Christus op aarde.

   Betreffende het Oud Testament: De God van het Oud Testament is de God van het Nieuw Testament. Vrijzinnigen proberen van het Evangelie iets te maken wat het niet is; het echt Evangelie is niet tegenstrijdig met het Oud Testament, maar is de vervulling ervan. De christelijke mysteriën waren reeds gekend door de priesterzonen van Aäron als geheimleer; zij wisten dat de Gezalfde uit de koninklijke Maagd ging geboren worden en dat in Hem de goddelijke natuur hypostatisch verenigd ging zijn met de menselijke natuur. De apostelen hebben de geheimleer van Israël openlijk verkondigd en hebben de Heer Jezus als de Christus verkondigd die door de geheimleer aangekondigd werd. De Aäronitische priesters die Christus hebben afgewezen hebben de christelijke mysteriën verduisterd en hebben een andere geheimleer aangenomen die uit de beginselen van de oude Babylonische mysteriereligie bestaat, en die geheimleer wordt heden het joods kabbalisme genoemd.

   Eric-b-l schreef: “Vroeger kon men fysieke offers brengen”

   Het Offer van Christus was een fysiek Offer en wordt op onbloedige wijze tegenwoordig gebracht op het katholiek altaar. De geconsacreerde Hostie is de fysieke, verrezen Heer.

   1. In Engeland bestond de Sarum-ritus eeuwen voordat het Concilie van Trente geschiedde, en die ritus was bijna identiek met de Romeinse Ritus; dat komt omdat die ritus gebaseerd was op het lokaal liturgisch gebruik te Rome. De bewering dat Sint Pius V de Romeinse Misritus gecreëerd heeft is geschiedvervalsing om onwetenden te misleiden.

   2. Dank voor de toelichting.
    Met fysieke offers bedoelde ik uiteraard hetgeen men in het O.T. offerde, Kees H. had het Offer van Christus daarvoor al aangehaald.

   3. Die Heilige paus Damasus waar u het over hebt, was vooral bekend voor zijn materialistische levenswijze. hij hield zich voornamelijk bezig met wereldse zaken en organiseerde regelmatig decadente banketten. Ik haal mijn informatie niet uit hagiografieën, maar uit wetenschappelijke literatuur.
    Misschien zou een goede cursus exegese u kunnen helpen om met kennis van zaken te spreken over het OT en het NT

 10. @SdLaet
  De levenswijze van paus Damasus lijkt me niet zo relevant in het licht van de door u geponeerde stelling dat de Tridentijnse Titus niet verder teruggaat dan 1570. NOM avant la lettre dus, maar dan op z’n 16e eeuws? U stelt dat u uw informatie uit wetenschappelijke literatuur haalt. Op welke wetenschappelijke bronnen baseert u de wijsheid dat de klassieke Romeinse ritus pas in de 16e eeuw aan het brein ontsproten is?

  1. Paul,

   Indien men gaat kijken naar de gebeden voor de Feria Sexta in Parasceve in het Sacramentarium Gregorianum, en men opent dan het missaal dat St. Pius V gecanoniseerd heeft, die ziet hoe belachelijk de bewering van modernisten is dat deze laatste de traditionele ritus “gemaakt” zou hebben. En Sint Gregorius de Grote heeft de ritus zelf ook niet ingevoerd, maar hij heeft bij de toen reeds bestaande ritus bijdrage geleverd aan de liturgische kerkzang. Men kan geen enkel tijdstip na de apostelen aanduiden waarop de ritus ingevoerd zou geweest zijn zoals modernisten beweren; die ritus gaat gewoon helemaal terug tot de H. Apostel Petrus, eerste Bisschop van Rome.

  2. Ik ga u daar kort op antwoorden en het antwoord geldt ook voor Theudmer en de zelfgenoegzame Jo. de levenswijze van Damasus lijkt u niet relevant. Het zou eens over paus Franciscus moeten gaan, zoudt u die levenswijze dan even irrelevant vinden???
   Het is wel een historisch feit dat zelfs uw Tridentijnse ritus ver af staat van de eucharistie die de eerste Christenen vierden. Er is gedurende meer dan 20 eeuwen een evolutie geweest in de viering van de eucharistie en dat is helemaal niet erg. Het is enkel een strijdpunt voor die gelovigen die ergens onderweg de draad verloren zijn en tegen elke vorming van verandering zijn. Op alle gebied. Maar als u de talenten die u gekregen hebt om na te denken niet wilt gebruiken, worden ze u misschien uiteindelijk ook nog afgepakt. En voor de rest: doet u maar verder, wanneer u in uw mensbeeld en oud-testamentische godsbeeld gelukkig bent.

 11. @ Theudmer
  Ik ben nog geen inhoudelijke argumenten tegengekomen die uw redelijke uitleg te dezen tegenspreken.

 12. Aan Theudmer..

  Op jouw (of uw) informatie hebben de hier aanwezige nieuw-“licht”ers geen antwoord >> voor goed en altijd.. hoe belangrijk is al deze informatie wel niet voor onze tijd.

  Én ook de reactie van Kees raakt de kern, (en Paul en Eric) …
  Bij de tridentijnse ritus biedt Christus zichzelf aan God als offer.
  Bij de conciliaire ritus [moet God het doen] met ‘de vruchten van de aarde, het werk van [onze handen]’.
  Lekker goedkoop ‘offer’! ..de spijker op de kop (..) geslagen.

  Het volgende uit jouw betoog is mij totaal onbekend…
  ▪︎De christelijke mysteriën waren reeds gekend door de priesterzonen van Aäron als [geheimleer]; zij wisten dat de Gezalfde uit de koninklijke Maagd ging geboren worden en dat in Hem de goddelijke natuur hypostatisch verenigd ging zijn met de menselijke natuur. De apostelen hebben de geheimleer van Israël openlijk verkondigd en hebben de Heer Jezus als de Christus verkondigd die door de geheimleer aangekondigd werd. [[De Aäronitische priesters die Christus hebben afgewezen hebben de christelijke mysteriën verduisterd en hebben een andere geheimleer aangenomen die uit de •beginselen van de oude Babylonische mysteriereligie bestaat• en die geheimleer wordt heden het joods kabbalisme genoemd]]▪︎ De vraag mag toch hopelijk zijn waar die informatie te vinden is.!!

  Maar wat die hypostatische vereniging in Jezus Christus betreft.. maar dan in de verhouding genade-natuur bij de Verlichte mens, is te vinden in Hebr.4:12.
  De Mensengel in Openb.10 zou de toekomstige voorzegde Frans-Duitse Grote Monarch uit Frankrijk..die in Daniël 7:13 als een mensenzoon voor God [geleid] wordt in de tijd van het 6e zegeloordeel. Geleid betekent in de geval in een positie van afhankelijkheid. Maar misschien ben je niet op de hoogte van die profetieën aangaande die Monarch..ofschoon die wel in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 aangekondigd wordt.. die profetieën betreffen beslist niet Jezus Christus.

  In Openb.5:7-8 zie je die afhankelijkheid NIET..wat betreft het Lam Jezus Christus.
  …..

  1. Jo je zegt tot Theudmer: Op jouw (of uw) informatie hebben de hier aanwezige nieuw-“licht”ers geen antwoord >> voor goed en altijd.. hoe belangrijk is al deze informatie wel niet voor onze tijd.

   Jo dat antwoord hebben we wel, dat is ook meer dan eens gegeven, maar dat bevalt jullie niet en daarom negeren jullie dat volkomen. Maar ik wil het je graag nog eens uitleggen.

   Een Rooms Katholiek wordt geacht de Leer en de liturgie der RKK te aanvaarden.
   En wat tot die Leer moet worden gerekend wordt bepaalt door het magistrum der RKK dat wil zeggen door de Paus en de leden van de curie.

   In de mate waarin iemand bereid en in staat is om die Leer te aanvaarden en er naar te leven, is iemand ook meer of minder, of helemaal niet, Rooms Katholiek.

   Paus Joannes XXIII was op grond van de Leer der RKK, gerechtigd tot het in overleg met de curie, bijeenroepen van een concilie. Deelnemers aan dat concilie waren Kardinalen en Bisschoppen uit de hele wereld, Saiilant detail is dat deze deelnemers voor het overgrote deel waren gecreeërd en/of benoemd door Paus Pius XII of zijn voorganger(s) . Dus volgens oude tradities opgeleide en gevormde mannen, die door Paus Pius XII en ziijn voorgangers als goede en betrouwbare prelaten werden gezien.
   Bezield door Gods Geest hebben deze mannen een aantal besluiten genomen en daar van bepaalt dat deze voortaan tot de Leer der RKK behoren.
   Onder andere hebben ze bepaalt dat de VORM waarin de Eucharistie moet worden gevierd veranderd, maar dat het Mysterie van het Geloof onveranderd blijft.

   En net zoals eerder afgescheiden protestanten o.a. het gezag van de Paus, en de Mariale dogma’s. afwijzen. Zo heeft een van de concilioe deelnemers, mgr. Levebvre en jullie als zijn FSSPX volgelingen, de veranderde vorm van de Euchristie, de uitkomsten van het Tweede Vaticaanse concilie en later het gezag van de Paus afgewezen.
   Maar net zo min als ik ga discussieren over de opvattingen van een Gereformeerde Protestant over zijn kijk op de Moeder Gods Maria, of over de beelden in onze kerken.
   Zo acht ik het ook zinloos om met een FSSPX Protestant in discussie te gaan over de vorm van de Eucharistie, zoals die in de Rooms Katholiek Kerk wordt gevierd. (Al begrijp ik dat sommigen in jullie kringen ook moeite hebben met gesneden beelden, maar dat terzijde)

   Dus Jo, Teudmer, Paul, Eric en elk ander forumlid; het ontbreken van weerwoord op jullie filosophiën, en stellingen omtrent de viering van de Euchristie in de Rooms Katholiek Kerk, betekend geenszins dat jullie gelijk hebben.

   Maar dankzij Vat. II behoort ook tot de leer der RKK dat de vrijheid die God aan elke mens heeft gegeven om eigen keuze’s te maken, ten aanzien van het beleven van ieders Godsdienst of religie door niets of niemand gehinderd mag worden.
   Dus het staat jullie volkomen vrij om te vinden wat je vinden, maar ik zou het wel waarderen wannneer jullie anderen de vrijheid laten om in een Rooms Katholieke kerk de Eucharistie volgens de leer der RKK te vieren.

   En ik zou het ook waarderen wanneer jullie in het algemaan met iets meer respect over de huidige Paus zouden spreken. Voor Rooms Katholieken is dat het hoogste ambt dat een mens op aarde kan bekleden.
   Maar ook daarin zijn jullie vrij, het beledigen van een bevriend staatshoofd is in Nederland niet meer strafbaar.

   1. Theo Janssen,

    Ik negeer u gewoonlijk omdat ik uw gemakkelijk te weerleggen tegenwerpingen al dikwijls gehoord heb (modernisten argumenteren immers niet, maar strooien hun sofismen rond om onwetenden te misleiden zonder rekening te houden met de dikwijls herhaalde weerleggingen van die sofismen), en ook omdat ik niet geneigd ben om gesprekken te voeren met verbitterde giftongen van uw categorie.

    Men moet spreken van de kerkelijke onfeilbaarheid wanneer de Paus van Rome ex cathedra spreekt en ook wanneer een doctrine tegelijkertijd door alle zittende diocesane bisschoppen onderricht wordt. De slechte Vaticanum II-teksten vallen dus niet onder de kerkelijke onfeilbaarheid, want geen enkel slecht document werd op een bepaald moment door elke levende legitieme diocesane bisschop op aarde ondertekend, en de Paus sprak tijdens het Concilie niet op het ex cathedra-niveau, maar op het niveau van “obsequium religiosum”, zoals Paulus VI zelf te kennen gaf, waardoor er dwalingen verkondigd konden worden. De novus-ordo-ritus valt ook niet onder de criteria van de kerkelijke onfeilbaarheid.

    Ik ben, nota bene, geen volgeling van de FSSPX; dat is een schismatieke façadestructuur van een gnostische ridderorde die Marcel Lefebvre als één van haar voormalige grootmeesters noemt.

    Ik erken het legitiem gezag van Franciscus als Opvolger van Petrus, maar hij heeft niet het recht om zijn gezag te misbruiken ter bevordering van een nieuwe religie, tegenstrijdig met het Christendom.

    1. Teudmer, de conciliedocumenten die jij verwerpt zijn niet uit de lucht vallende uitspraken van één of andere Paus.
     Zij zijn door het magistrum, verklaard tot onderdeel van de Leer der RKK.
     Alle vier de opvolgers van Paus Paulus VI hebben dit meermaals en nadrukkelijk bevestigd.
     ( Waarbij ik moet zeggen dat het zou kunnen dat Paus Joannes Paulus I dit gedurende zijn pontificaat van 33 dagen niet expliciet uitgesproken heeft. In ieder geval heeft hij zich er niet van gedistancieerd).

     Theudmer wat ik me wel afvraag is:
     Wanneer jij zegt niet tot de FSSPX te behoren, dan suggereer je dus nog altijd Rooms Katholiek te zijn.
     Welnu volgens de traditie, waar jij zo aan zegt te hechten, spreekt een Rooms Katholiek over de Paus als “de heilige Vader”.

     Je erkent het legitiem gezag van Franciscus als Opvolger van Petrus,
     Maar van jouw, traditionele Rooms Katholiek, lees ik alleen maar bijval op bijdragen waarin de Paus wordt weggezet als “gevaarlijke clown” “kwaadaardige antichrist” “valse profeet” en meer van dat soort kwalificaties.

     Theudmer je schrikt er niet voor terug om op te roepen te strijden voor het behoud van de Chtistelijke beschaving.
     Mag ik dan vragen waarom er van jouw kant nooit een matigend woord komt wanneer de beschaafde bejegening van onze Paus meer dan ver te zoeken is?

     1. @ Theo Janssen,
      Enkele jaren geleden vertrok ‘paus’ Franciscus naar Israel. Maar hij volgde niet de gewone weg van de bedevaarders, o neen, hij presteerde het van eerst bij de Palestijnen op bezoek te gaan en daar handjes te gaan schudden met je weet wel wie. De dag daarna kreeg ik in de voormiddag een visioen. De atmosfeer en de lucht waren dreigend met grauwe door de wind jagende wolken. Ik zag de hoge muur van Israel vanuit Palestijns gebied en daar stonden al die hoogwaardigheidsbekleders samen met ‘paus’ Franciscus elkaar te bevestigen. Tussen hun benen door liep een klein schaapje, het straalde schitterend licht uit en droeg een klein vaandel waarop afgebeeld een kruisbeeld druipend van bloed. Omdat het schaapje zo klein was leek het dat het ieder moment kon vertrapt worden door die groten der aarde.
      Ondanks dat duidelijke beeld bleef ik toch nog twijfelen, want die twijfel over Bergoglio werd in die eerste jaren nog volop besproken.
      Maar ’s anderendaags kreeg ik hetzelfde visioen opnieuw en deze keer nadrukkelijker dan de eerste keer en het leek alsof zij moedwillig dat schaapje wilden vertrappelen.
      Wel, Theo, ik twijfel niet meer, twijfel is voor mij onmogelijk geworden.

      1. Eric, Jezus verbleef ook regelmatig bij mensen waarvan de gevestigde orde overtuigd was dat deze mensen niet deugden. Bovendien was dat voor het het onbetwistbare bewijs dat Jezus een oplichter was die nooit de Christus kon zijn.

       Tijdens Vaticanum II heeft Gods Geest de concilievaders het inzicht gegeven dat ieder mens volkomen vrij is in de keuze van zijn religie.
       Daarom staat het iedereen en Eric, zeker ook jou, volkomen vrij om te geloven wat en waarin je wil.
       Ik waardeer het heel erg , dat jij je in elk geval niet verlaagt tot de inmiddels overbekende riedel van beledigende kwalificaties aan het adres van alle opvolgers van Paus Pius XII.
       Ik vind het wel jammer dat jij kennelijk helemaal in de ban bent van het occultisme en de waarzeggerij. Maar wanneer jij je dáár gelukkig bij voelt, wie ben ik om er wat van te zeggen.?

      2. Eric…, u bent waarschijnlijk zeer belezen en slim, maar één ding ontgaat u blijkbaar. Er zijn bij de Palestijnse bevolking niet alleen Moslims, maar ook Christenen. Misschien een doordenkertje. Toen ik in Israël was, heb ik vaker bij een Palestijns gezin geslapen. Zij waren meestal veel vriendelijker en gastvrijer dan de andere bevolkingsgroepen in het land. Geen bewijs, wel een ervaring.

     2. Theo Janssen,

      Een zondagspreek van de Paus is onderdeel van het magisterium; u begrijpt niet wat het magisterium is en de verschillende niveaus waarop dat magisterium kan spreken. De kerkelijke onfeilbaarheid is begrensd door strikte criteria, en noch de slechte concilieteksten, noch de ritus van Paulus VI voldoen aan die criteria.

      Wat de persoon van de Paus betreft: Men moet distinctie maken tussen de juridische persoon van de Paus en zijn natuurlijke persoon. Franciscus wordt volgens de katholieke ingesteldheid “Heilige Vader” genoemd omdat hij in zijn juridische persoon Petrus is, en niet omdat libertijnen beweren dat hij als private persoon een heilige zou zijn. Ik kan dus zeggen dat Franciscus als private persoon een valse profeet geweest is gedurende zijn pontificaat omdat hij dwaalleer heeft verspreid zonder daarmee zijn legitimiteit als Opperpriester van Rome te ontkennen. In de “middeleeuwen” werd deze distinctie veel beter begrepen dan nu in deze tijd waarin men een personencultus rondom de private persoon van de Paus opbouwt.

      Theo Janssen schreef: “Mag ik dan vragen waarom er van jouw kant nooit een matigend woord komt wanneer de beschaafde bejegening van onze Paus meer dan ver te zoeken is?”

      Paus Franciscus is een ramp, een vuige man volledig dienstbaar aan de occulte krachten die de wereldpolitiek beheersen; het is niet onbeschaafd van mijnentwege om deze realiteit te noemen zoals zij is. Voor wat anderen schrijven ben ik niet verantwoordelijk.

      Voor alle duidelijkheid: Ik ben gewoon katholiek, Rooms dus, en ik heb geen nieuwe namen nodig zoals “traditionalist” of iets dergelijks; “traditionalisme” was eertijds trouwens de naam van een dwaalleer van Delamennais. De katholieke religie is traditioneel en anti-liberalistisch; het zijn dus de liberaalkatholieken die niet normaal doen en inconsistent zijn met de katholieke naam die zij willen dragen. Niemand heeft het recht om de rechte belijdenis te categoriseren alsof het één strekking is onder meerdere legitieme strekkingen binnen de Kerk; wie pretendeert een dergelijk recht te bezitten pleegt aanslag op de soevereiniteit van God Die de geloofswaarheden geopenbaard heeft.

      Ik weiger missen bij te wonen die niet opgedragen worden door priesters die de canonieke zending daartoe ontvangen hebben, dus u kunt mij geenszins in een schismatieke hoek duwen. Revolutionairen binnen de Kerk willen graag dat contra-revolutionairen zich aansluiten bij schismatieke groepen om van hen vanaf te zijn, en zij associëren graag verzet tegen de revolutie in de Kerk valselijk met schisma om anderen ervan te weerhouden dat zij zelf in verzet komen.

      Theo Janssen schreef: “Theudmer je schrikt er niet voor terug om op te roepen te strijden voor het behoud van de Christelijke beschaving.”

      De Christelijke beschaving is hier reeds weg; ik wil ervoor strijden om die wederom op te bouwen.

      1. Theudmer je zegt:
       De Christelijke beschaving is hier reeds weg; ik wil ervoor strijden om die wederom op te bouwen.
       Dus jij acht jou medestanders in joue Gods- en Kerkbeeld geen onderdeel van een Christelijke beschaving?
       Of bedoel je dat jij op aarde de laatyse persoon bent die nog het ware Chrsitendom in zich draagt?

       1. Ik bedoel dat West-Europa geen Christelijke beschaving meer is, maar een apostatische ruïne, een morbide schaduw van wat het ooit was.

  2. Jo,

   Over het bewaren en doorgeven van de christelijke geloofsmysteriën door de priesterzonen van Aäron in het geheim schreef de Vlaamse priester-schrijver, Pater Cornelius Smet SJ, in zijn werk “Het Leven van onzen Heer Jesus Christus”. David-Paul Drach, die als jood onderricht werd in het kabbalisme, wist dat de vereniging van de goddelijke essentie met de menselijke essentie in de Messias, en Zijn geboorte uit de Maagd van koninklijk bloed, onderdeel waren van de geheime leer van Israël in de tijd van het Oud Verbond.

   Sinds de Aäronitische priesters Christus hebben gekruisigd hebben de Aäronieten het esoterisch pantheïsme van de Zohar omarmd, hetwelk zij tot op heden doorgeven via mondeling onderricht. De moeder van het esoterisch pantheïsme is Babylon, van waaruit het esoterisme zich naar andere volkeren verspreid heeft in de dagen van Nimrod en de nymfomanische Semiramis, de Babylonische heks-koningin op wie de Apocalyps van St. Johannes zinspeelt, sprekende over de hoer van Babylon. De latere gnosticus Mani, geestelijke voorvader van de vrijmetselaars, vestigde de hoofdzetel van zijn gnostisch priesterschap in Babylon.

   Ik ben het niet eens met uw vervanging van Christus door de Grote Monarch in de Heilige Schrift, vervanging die tegen de fundamentele katholieke doctrine is. Er wordt in de H. Schrift nergens gesproken over een eschatologische christelijke “mensengel”. Er zijn profetieën over een komende Grote Monarch, maar hij zal louter menselijk zijn en volgens de priester Souffrant, die de Franse Revolutie meemaakte en accuraat de politieke gebeurtenissen van de 19de eeuw in Frankrijk voorzegd heeft, zal hij een afstammeling zijn van Lodewijk XVII die niet in de tempelgevangenis gestorven is zoals men heden beweert, maar zijn gevangenschap overleefd heeft. De stigmatiste en profetes Marie-Julie Jahenny, wier bovennatuurlijke ervaringen volgens de medische geneeskunde geen natuurlijke verklaring hadden en die de steun van haar bisschop had, zei dat de door God uitverkoren Koning van Frankrijk een afstammeling zal zijn van de koning-martelaar en de koningin-martelares, van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette dus.

 13. Aan Theo Janssen..

  In België is dit bekend zijn ..al eerder geplaatst.. niemand reageert ..een kwestie van gewenning
  In de bilderbergconferentie wordt ook niets genoteerd.

  https://youtu.be/4uv7Xh0upPg

  Het blijkt dus dat de Duitse paus nog steeds opvolger van Petrus is ..er kunnen geen 2 Petrussen op die smalle stoel van Petrus. ..een van die 2 is een 2e judas…de eeuwigheid is lang 😱 👹

  1. Oh maar Jo je weet toch dat veel van jou geloofsgenoten absoluut van mening zijn dat PIUS XII de laatse Rooms Katholieke Paus is geweest?

   De “echte”gelovigen die van FSSPX spreken dan ook steevast van “Ratzinger” en “Bergoglio”, om elk misverstand te voorkomen.

   Een Rooms Katholiek erkent, gedurende zijn leven op aarde, de Paus en de Leer der RKK.
   Maar doe dan niet net alsof jullie de Rooms Katholieken en wij, onder leiding van de Paus de protestanten zijn.
   Wat is het toch jammer voor jullie dat je niet 150 jaar eerder geboren bent.
   Dan hadden jullie onder het potificaat van Pius IX, Leo XIII, en Pius X, een rustig leven gehad.
   Ik vraag me alleen af of jullie Rerum Novarum niet als links modernistisch hadden afgekeurd.

 14. Paus Johannes XXIII was een vrijmetselarij, paus Paulus ook en de Pool maakte het teken van de antichrist en de Duitser maakte het satansteken..gedwongen of niet.

  Alle “kaarten” zet ik dus op de Franse Paus..ten tijde van het 6e zegel, want hij werkt ook al samen met de Monarch nog voor het 6e zegel oordeel en hij staat ook in de bijbel.

  Danneels heeft samengespannen, in een samen-zwering voor de paus keuze veel ..bisschoppen en een aantal kardinalen.
  Én dat is verboden… als de paus om welke redenen dan ook niet zijn ambt kan waarnemen.
  dan kunnen die zaken waargenomen worden door zelfs meerderen personen.. maar niemand kan paus worden.

 15. Aam Theudmer…

  De reformatie lijkt mij door God te zijn gedoogd.. zij hebben aandachtspunten ontwikkeld die in de katholieke kerk niet tot wasdom konden komen.. zoals het begrip: een noodzakelijke persoonlijke relatie in het geloof hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  Eén aspect daarvan is het herstel van Israël dat dus in Jeremia 23 en 33 staat.
  Het staat er openlijk ..het is geen geheim, de joden zullen zich bekeren door de Grote Waarschuwing van Garabandal..wat het 6e zegel oordeel betreft.

  In die tijd daarvan wordt die koning geboren, Dante noemt hem de wettige erfgenaam van het adelaarsteken… als de Messo di Dio komt hij eerst als de Malakias 3:1 bode, komende in de geest van Elia, maar is NIET Elia. In de helletocht heeft hij de Veltro voorzegd die de hoer ((de valse profeet) en de Reus zal doden (de wereld machten zoals de illuminati-vrijmetselarij die hij zal tegenhouden en natuurlijk door Gods genade en werking in het algemeen, zoals Jesaja 52:7-12 aangeeft)) ..dit wordt aangegeven in Jesaja > Isaias 11:4 ..hij is daarin de eindtijd Cyrus.
  De evangelische christenen veronderstellen Trump ..(hij lacht in in het vuistje) ..als illuminati-vrijmetselaar, zie de site van henrymakow.com, o.a.

  In Hebr. 4:12: treed, als de ziel en geest totaal gereinigd en gelouterd is, het Goddelijk Licht tussen ziel en geest waardoor er een hypostatische plaatsvindt tussen de menselijke natuur in verhouding tot de genade.. ..bij de zalving tot koning wordt dat zichtbaar daarom noem ik hem met een hoofdletter te beginnen, de Mensengel.

  Maria heeft gezegd dat hij afstamt van Isaï, Jesse..dat wil zeggen dat hij niet in rechte lijn afstamt van koning David ..wel is hij een afstammeling van de de heilige Lodewijk IX .. ![ergens] op de volgen site te vinden.. wel In de volgende reactie omdat een link kan blokkeren.

 16. Aan Theudmer…

  Alweer het volgende vergeten (dementie. Light ?!)… als je redelijk de profetieën kent en hun samenhang dan kun je weten dat na die Grote Monarch uit Frankrijk [en] uit Nederland-Zebulon (Jesaja 9:5) de afstammeling van Lodewijk XVI en XVII komt en die is WEL in [rechte] lijn afstammeling van koning David.. maar het blijkt dat op de gehele aarde alleen ik dat begrijp.

  Die koning krijgt dezelfde verlichting als zijn voorganger.. maar op natuurlijk gebied heeft hij meer, alleen ik begrijp dat .. hij zal strijden tegen de legers van de antichrist.. kort voor het laatste oordeel.. en die is het die in Jeruzalem aan het kruis zijn kroon hangt en dat sterft.
  ………

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht