Oproep tot eerherstel aan het H. Sacrament in deze tijden van ongekende heiligschennissen

In deze dagen wordt het Allerheiligste Sacrament op allerlei gruwelijke wijzen onteerd: denken we maar aan Italië, waar priesters de H. Communie uitreiken met plastic wegwerphandschoenen aan, en enkel in de hand! Op andere plaatsen wordt eveneens de handcommunie volop afgedwongen. In Nederland zullen ze vanaf 1 juni verplichten de uitreiking van de H. Communie te laten gebeuren achter een plastic ‘hoestscherm’ en met behulp van een pincet, in de hand!

Gru-we-lijk!

De heiligschennissen waren al niet te overzien vóór de coronacrisis, maar nu doen ze er nog een schepje bovenop. De Zalige Duitse Augustines Anna Katharina Emmerick zag reeds in 1821 in een visioen de doodsangsten van Jezus in Gethsemane, waaronder Zijn doodsangsten over de heiligschennende Communies:

Wanneer ik een heel jaar zou spreken zou ik al de beledigingen, Jezus in Zijn allerheiligste Sacrament aangedaan, welke ik op deze wijze kende, niet kunnen zeggen. Ik zag de bewerkers daarvan Jezus met hopen aanvallen en Hem, met verschillende wapenen, volgens de verscheidenheid hunner beledigingen, slagen toebrengen. Ik zag oneerbiedige Christenen, van alle eeuwen; lichtzinnige of heiligschennende priesters; drommen van lauwen en onwaardigen die communiceerden; talloze zondaars voor welke de bron van alle zegening, de geheimenis van de levende God, een vloek, een uitdrukking van toorn, een woord van vervloeking was geworden, woedend de heilige vaten ontheiligen; dienaren van de duivel die het allerheiligste Sacrament tot de geheimenissen van een verschrikkelijke helse dienst gebruiken.

Naast die beestachtigheden zag ik loutere goddeloosheid zonder einde en zonder getal, maar die even afschuwelijk waren. Ik zag er velen, die door slechte voorbeelden en trouweloze leeringen meegesleept, het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid verloochenden en ophielden van die aldaar in ootmoedigheid te aanbidden. Ik zag in de menigte een groot aantal leraars, door hun zonden in de ketterij vervallen; vooreerst elkander onderling de oorlog aandeden, en daarna Jezus in het Heilig Sacrament van Zijn Kerk aanvielen en door hun verleidingen een talloze menigte mensen uit Zijn hart rukten, voor wie Hij Zijn bloed vergoten heeft.[…]

Wat een gruwelijk lijden voor Jezus. Het was wellicht nog daarom dat Hij uitriep: “Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk dan aan mij voorbij gaan!”

In het Oud Verbond, ten tijde van Mozes, werd iemand die oneerbiedig was tegenover de Heer in de Heilige Tent, of het Tabernakel – waar de Verbondsark zich bevond – gestraft met de dood door God zelf (hij viel terplekke dood neer). De vuurkolom herinnerde de mensen aan de Heilige Tegenwoordigheid van de Almachtige, zodat ze eerbiedige vrees voor Hem zouden hebben. Maar wie Hem oprecht liefhad, had ook een eerbiedige vrees voor Hem. Een vrees om Hem te mishagen, om Hem te beledigen.

Heden is God op nóg inniger manier aanwezig in iedere geconsacreerde H. Hostie, in ieder Tabernakel in elke kerk. De godslamp moet ons – zoals de vuurkolom destijds – herinneren aan de Heilige Tegenwoordigheid van de Heer.

De Engelen zouden niet blijven staan om Hem te ontvangen – zij zouden neerknielen, met hun gezicht op de grond in aanbidding verslonden. Maar wij – zondaars – vinden het normaal om nooit meer te knielen en te doen alsof Hij NIET tegenwoordig is? En dan durven we hem nog op de meest onterende wijzen uitreiken of ontvangen? Met doorsnee pincetten, plastic handschoenen enz, alsof Hij een besmettelijk object is?

We hebben het hier over de HEER zelf! De HEER aanwezig in zijn Allerheiligste Sacrament! De HEER zelf wordt behandeld als een ‘koekje’ die misschien wel eens een besmetting zou kunnen doorgeven.

Is er dan niemand meer die eerbiedige vrees heeft voor God de Heer aanwezig in dit Allerheiligste Sacrament? Christus, onze barmhartige Redder en Verlosser, maar ook onze Rechtvaardige Rechter, die allen zal oordelen aan het eind, en aan wie allen rekenschap zullen moeten afleggen?

Waar zijn we bang voor? Om besmet te worden met één of ander virusje, of om voor de Heer te verschijnen en Hem verantwoording te moeten afleggen over hoe we Hem behandeld hebben? Vereist de grootste Liefde voor Hem ook niet de grootste eerbied? En vraagt die liefde ook geen geloof? Een geloof dat HIJ, Jezus Christus, niet zal toelaten dat iemand besmet wordt bij het ontvangen van Zijn Heilig Lichaam? Hij die de genezer is van zowel ziel als lichaam?

De Kerk is in een zeer diepe crisis, een crisis die raakt aan de hoeksteen van de Katholieke Kerk: haar Heiland zelf – in de meest Heilige Eucharistie. Het is door decennia van verslapping, veronachtzaming, minimalisering, profanatie en zelfs ontkenning, dat er zo weinig eerbied is voor de Heer in het Allerheiligste.

Wie knielt er nu nog voor het Tabernakel als hij de kerk binnenkomt? Wie knielt er voor zijn God bij het ontvangen van de H. Communie? Men is Zijn oneindige Heiligheid vergeten, en men is vooral z’n eigen oneindige onwaardigheid vergeten. Wij verdienen dat Sacrament niet, maar het is uit pure goedheid dat de Heer dit aan ons heeft geschonken. Maar hoe springen we met Hem om?

Laten we onze liefde voor de Heer niet verslappen, maar laat het in deze tijden nog vuriger worden. Laten we Hem troosten in deze tijden van lijden voor Hem. Laten we met hem mee-lijden en nog meer eerherstel brengen. Meer kunt u vinden op de website:

http://eerherstelheiligsacrament.org

(indien u zich inschrijft om mee te bidden, ontvangt u gratis in uw brievenbus de gebedenboekjes etc).

 

identicon

Auteur:dmji

14 commentaren op “Oproep tot eerherstel aan het H. Sacrament in deze tijden van ongekende heiligschennissen

 1. Liberaalkatholieken doen alsof de eerbied jegens God zoals de oude Mozaïsche voorschriften niet meer gepraktiseerd moet worden, alsof het zoonschap Gods dat het Nieuw Verbond gebracht heeft de christenen daarvan vrijstelt. Dat is echter een groteske leugen.

  De geconsacreerde Hostie is de God van de christenen; wie niet bereid is om meer eerbied te tonen voor Hem dan voor één of andere aardse vorst of president, die heeft niet de ingesteldheid die vereist is om ter H. Communie te naderen. De H. Schrift tekent de serafijnse geesten als wezens die met hun vleugels het gelaat bedekken uit ontzag voor de Goddelijke Majesteit [Isaias 6, 2], en gij, o mens, stof der aarde, waagt het in uw hoogmoed om de Driewerf Heilige God te benaderen zoals een profane zaak. Er moet veel boete gedaan worden voor de vloed van heiligschennissen die de heilige Kerk teistert.

  Men mag niet vergeten de Heilige Rozenkrans van Maria, de Hemelkoningin, te bidden ter afwending van de helse aanvallen tegen al wat heilig is.

 2. Er waren voor dit virus nog veel mensen in de kerk die knielen voor het Tabernakel en echt niet alleen ouderen. De hand-of tongcommunie was daarin niet leinggevend. Dat nu de communie uitgereikt moet worden met een hoestscherm is een tijdelijke oplossing. Waarschijnlijk afgedwongen om weer ter communie te kunnen gaan. Zoals ook de schermen in winkels omdat de anderhalve meter afstand die verplicht is niet gehandhaaft kan worden.
  Ik vraag mij af of dit Godslastering is. Een maatregel die genomen is om onszelf te beschermen tegen een virus die dodelijk kan zijn. Al die verhalen in de krant die ik lees over mensen die dit virus overleeft hebben, hoe zwaar het was voor hen, hoeveel moeite ze hebben om weer te kunnen functioneren en dan heb ik het nog niet over de impact die het heeft op het zorgpersoneel. Mijn buurvrouw werkt als verpleegkundige op een IC afdeling. De verhalen die ik hier over hoor zijn vreselijk. Of over mijn buurman met een hersentumor die wachten moest op een operatie omdat er te veel mensen op de IC lagen. En dan heeft u het over Godslastering vanwege een scherm en vanwege het niet kunnen ontvangen van een tongcommunie?
  Dit noem ik Godslastering. God is een Barmhartige God. Hij begrijpt echt wel dat wij uit angst een scherm plaatsen, dat wij uit angst voor dit virus kiezen voor een handcommunie. Ik denk dat Hij blij is dat er weer vieringen gehouden worden, dat Zijn naam weer geprezen wordt door vele mensen in onze kerken. Ik denk ook dat Hij ons zegent voor alle opofferingen, niet op bezoek mogen bij onze opa en oma, onze ouders die hun kleinkinderen niet mogen zien, de kerk die we alleen nog via een life-stream van binnen kunnen bekijken. En op gezette tijden even naar toe kunnen om te bidden. We mogen blij en dankbaar zijn dat we weer naar de kerk kunnen voor een viering en dat we een hostie mogen ontvangen.

  1. Beste Francien,
   De taferelen op de IC’s zijn verschrikkelijk. Waarom? Omdat de beademingsmachines de patiënten met COVID-19 de dood in jagen. Een verkeerde therapie. Dat zeg ik niet zomaar. Professor Sandro Giannini, die in Bologna meer dan 200 COVID-19 patiënten in zijn hospitaal heeft behandeld bevestigt dat hydroxichloroquine in combinatie met azytromicine en zinksulfaat de juiste behandelingsmethode is. En het Max Planck instituut zegt hetzelfde maar prefereert artemisia annua (een ander malaria medicijn) in plaats van chloroquine. Maar omdat de medische wereld uit geldgewin een vaccin propageert, mag dit niet geweten worden. De farmaceutische industrie is zieker dan ooit en heeft de politiek en de regulerende instanties in zijn broekzaak, zoals de WHO. Laat je niets wijsmaken! In de malarialanden, zoals Vietnam, komt COVID-19 niet of nauwelijks voor. Waarom? Omdat ze daar uit voorzorg tegen malaria gewend zijn thee te drinken van artemisia. Een vraagje: heb je ooit gelezen of gehoord van iemand die ziek werd omdat hij uit de hand van een priester een Heilige Hostie op zijn tong kreeg? En waarom denk je dat de ziekenhuisartsen voordat de crisis uitbrak hun bedlegerige patiënten zonder mondkapje bezochten? Omdat ze uit hoofde van hun beroep verstand hadden van de verspreiding van infecties en immuniteit.

   1. Dus het Max Planck instituut is klaar met het testen waarmee die ze op 8 april gestart zijn?! Lijkt me sterk. En die resultaten kan ik nergens ontdekken. Wat denkt u? ik gooi wat belangrijke namen en dan trapt iedereen er wel in. Een enkele professor bevestigt een behandelmethode terwijl die middelen overal worden gebruikt op de IC als hoop op enige verlichting. Op patienten die het zonder beademingsmachine al zeker niet zouden redden. En uw voorbeeld over de communie slaat nergens op. Je kan het oog gewoon omdraaien.

    1. Uit de kennelijke verbetenheid van Erik, om alsnog een reactie van Hubert Luns te pareren van 23 Mei, maken we op dat er een mol in het spel is. Hij slaat iedere keer mis, maar, desondanks, hij weet niet van ophouden. Ondanks de argumenten, blijft hij door drammen om de sanitaire staatsgreep in NL en België, weg te poetsen. Trap er niet in, deze Erik, lijkt de nieuwe mol. Nadat de zoveelste vorige mol ontmaskerd is, duikt hij op. Mag ik iedereen aanraden het verslag te lezen van het gesprek op “”xandernieuws””, tussen, “Ex-journalist ((Karel van Wolferen)) en politicoloog ((Kees van der Pijl)), zien staatsgreep en corrupte tirannie in NL ontstaan.” Het gesprek vond plaats in het kader van café, “Weltschmerz”. Karel van Wolferen is hoogleraar en de schrijver van het wereldberoemde boek over Japan, een standaardwerk, en in vele talen vertaald.

     1. Alweer iemand die als mol aangeduid wordt door iemand die zichzelf hoog verheven voelt boven de anderen. Wie wordt de volgende?

 3. Niemand, maar ook écht niemand legt je op de H. Communie te ontvangen volgens de protocollen van de Nederlandse bisdommen. Tijdens de H. Communie kan je nog steeds rustig op je stoel blijven zitten en het gebed bidden om de innerlijke H. Communie te ontvangen. Hier doe je niets mis mee.
  Als ik ongeoorloofde praktijken zie in een kerk tijdens de liturgische diensten, dan richt ik mijn gebed tot God met de vraag om alle onzuiverheden weg te nemen en vergiffenis te schenken aan degenen die de fout maakte.
  Ik heb het ooit gelezen in de boeken van heiligen, dat God je écht bijstaat en de onzuiverheden in de liturgie echt wegneemt.
  Het knielen voor het tabernakel laat ik niet achterwege. Ik ben nog niet stokoud, maar mij hebben ze nooit geleerd wat je moet zeggen wanneer je knielt. Tot nu toe heb ik altijd tijdens het knielen of buigen gezegd: “Mijn Heer en Mijn God” of “Ik groet je Jezus”.
  Zijn er misschien gelovigen die iets anders zeggen? Graag wil ik dit horen.

 4. Ik was nog vergeten te vermelden dat wanneer deze heiligschennissen toenemen, dan zullen de straffen van God nog groter zijn dan het huidige Covid 19. Velen zullen van angst sterven.

  Voor wat betreft het ontstaan van de handcommunie tijdens het tweede Vaticaans Concilie … De kardinaal, die deze toestand heeft gecreëerd in samenwerking met een Amerikaanse kardinaal, zal nooit het Gods Rijk mogen binnen gaan. Hij vertoeft in de hel. Het was geen katholieke beslissing, maar een politieke beslissing.

  Wordt het geen hoog tijd dat onze Bisschoppen en Priesters, Diakens en alle religieuzen dit forum volgen om zo tot een schuldbesef te komen.
  Hoeveel priesters nemen er op dit ogenblik deel aan dit forum? Ik zou het getal eens willen kennen.

  Het Vaticaans Concilie hebben ze opgenomen. In een latere fase zijn ze terug gegaan naar de geluidsopnames. De woorden van de Kardinalen hebben ze van achter naar voren laten afspelen. Toen kwam iedereen tot het besef dat het de woorden van Satan waren.

  1. Alweer iemand die naar de hel verwezen wordt deze keer dankzij marie-Elizabeth , alweer een verdoemde. Om n de traditionalistische visie over de eindtijd te blijven: ik dacht dat God op het einde van de tijden de mensen zou oordelen. Ik kan mij natuurlijk vergissen, misschien heeft God wel een aantal menselijke rechters aangesteld om het vandaag al te doen…

 5. Geen paniek, er zijn genoeg Tridentijnse Rooms Katholieke priesters die ook tijdens Corona crisis de Heilige Communie op de tong willen uitreiken. Het beste is om dit na de Heilige Mis te doen, als de modernisten al naar huis zijn. U kunt het beste eerst vragen of de priester een Tridentijnse priester is. Als de priester daar positief op antwoord, kunt u gerust vragen om na de Heilige Mis de Heilige Communie op de tong te mogen ontvangen. Veel devotie gewenst en bidt voor veel Tridentijnse priesters.

 6. Beste Hubert Luns,
  Ook diverse huisartsen hebben dit virus opgelopen, net als ziekenhuisartsen, priesters, bakkers, slagers, kappers, journalisten enz. Al deze mensen vertellen hetzelfde verhaal. Zelfs als de ziekte ‘mild’ verloopt is het geen pretje. De mensen blijven moe, de foto’s van hun longen zien er slecht uit en in sommige gevallen zijn hun hersenen aangetast. Ook van de mensen die niet op het IC lagen. Dit komt omdat dit virus het bloed laat klonteren.
  U kunt dit allemaal lezen in de vakbladen voor artsen, voor een ieder toegankelijk die meer over dit virus wil weten. Deze zijn met zoveel mogelijk mensen gedeeld, zodat mensen hun eigen keuzes kunnen maken.
  Afgezien het feit of de priester daar wel of niet toe bereid is begin ik nu niet aan een tongcommunie. Het is domweg te gevaarlijk. De kans op verspreiding is aanwezig en zeker bij een tongcommunie.
  In Duitsland zijn zeven mensen in het ziekenhuis opgenomen, veertig mensen ziek terwijl ze een kerkdienst in Mainz bezochten; dit betrof een baptistengemeente. Ze hadden zich aan alle voorschriften gehouden. Dat risico kan en wil ik niet nemen. Ik ben er zelf nog niet uit of en wanneer ik weer naar een viering ga. Het virus dwaalt rond en zeker als de maatregelen versoepeld worden, mensen op vakantie gaan en zich gaan verspreiden zal de kans dat men ziek wordt van dit virus groter worden. Ook in gebieden waar het nu praktisch niet is.
  Dit virus is geen griepje en absoluut geen grapje. Wees daar nu maar van doordrongen. Als de malariamedicatie echt zou werken, dan zou daar gebruik gemaakt van worden. Helaas blijkt uit studies dat het niet werkt, sterker nog het verergerde de ziekte. Ze zijn bezig met een middel tegen TBC. Of het werkt weten ze nog niet. Studie moet dat uitwijzen.

  1. Natuurlijk is het geen pretje om COVID-19 op te lopen als je de ‘verboden therapie’, zoals hierboven omschreven, niet toepast. De doktoren lopen aan het leibandje van big pharma, maar beseffen dat niet. Lees het zeer goed onderbouwde boek maar van Peter Gøtzsche: “Deadly Medicines and Organised Crime – How big pharma has corrupted healthcare”.
   Artemisia kan als prophilacticum worden gebruikt, in een thee en ook als tablet (amazon.com de onder wermut; zie tevens amazon.com fr onder armoise). Het eenvoudigste is 3 bollen knoflook fijnmalen met verse gember 250 gr en mengen met 500 gr honing (ter stabilisatie) en dit in de ijskast bewaren. Iedere dag voor het slapen gaan 1 theelepel in warm water samen met citroensap en indien wat hoesterig ook bij het opstaan.
   Op 11 oktober 2014 zei de Allerheiligste Maagd aan een zienster (stond niet aan wie; het boekje werd op 26 febr. op het internet verspreid, dus nog voordat de lockdown werd afgekondigd): “De pest zal opnieuw verschijnen, veroorzaakt door degenen die de Antichrist dienen en toekijken hoe de economie ineenstort. Daarvoor, zonen, keer terug naar de genezing van het lichaam door wat de natuur bevat voor het welzijn van het lichaam en de huidige ziekte: het gebruik van artemisia annua.” Nogmaals, recentelijk heeft het zeer gerenommeerde Max Planck Instituut bij monde van hun directeur artemisia aanbevolen. Mijn email is hubert.luns@telenet.be Desgewenst kan ik u die informatie toesturen.
   Wat de Antichrist betreft is het mijn overtuiging dat hij reeds achter de schermen bezig is en door belangrijke beleidsmakers geraadpleegd wordt.

 7. @ Luns : Ik kan je uitleg zeer goed begrijpen, maar ik wil er dit aan toevoegen, niet alles in de natuur is gezond, de natuur kreunt ook onder de vloek van de eerste mensen, we moeten niet naar de natuur gaan, maar naar Jezus, hij heeft de vloek overwonnen op het kruis.

 8. Nu zullen jullie mij waarschijnlijk dom vinden, maar waarvoor dient dat goedje? Volgens mij dient dat als hekserij, bedoeld om het kwade (= de duivel en zijn trawanten) – dus ook ziektes – af te weren.
  Als ik correct zit, dan moet ik @willy gelijk geven.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht