20 praktijktips voor de Vasten

Artikel van Matthew Plese op Fatima.org:

“Het houden van de Vasten is de ware kenteken van de Christelijke strijd. Hierdoor bewijzen wij zelf geen vijanden te zijn van het Kruis van Christus. Hierdoor wenden wij de gesels van de goddelijke gerechtigheid af. Hierdoor winnen wij sterkte tegen de prinsen van de duisternis, want het geeft ons een schild met hemelse hulp. Indien de mensheid nalatig zou zijn in het houden van de Vasten, zou dit ten nadele zijn van Gods glorie, een ongenade voor de Katholieke godsdienst, en een gevaar voor de Christenzielen. En evenmin kan eraan getwijfeld worden dat zulke nalatigheid voor de wereld een bron van ellende, van rampspoed voor de samenleving, en van persoonlijk leed zou meebrengen” (Paus Benedictus XIV in 1741).

De Heer zegt ons, zoals opgetekend in de Heilige Schrift, “Als ge u geen boete, zult ge allen op dezelfde manier omkomen.” (Lucas 13,3). En Johannes de Doper kondigde de komst van de Redder aan met de onheilspellende vermaning, “Doet boete, want het Rijks Gods is nabij” (Matth. 3,2). (Nota: voor de vertaling met het woord ‘boete’ : zie voetnoot 1)).

De eerste bedoeling van de Vasten is vanzelfsprekend om ons te helpen waarlijk heilig te worden – en we moeten naar dit doel toewerken tijdens de Vasten door extra te bidden, door boetedoening, goede werken, aalmoezen, vasten, de Mis bijwonen en de Sacramenten (de voornaamste bronnen van genade) te ontvangen.

De Septuagesima tijd (de zeventien dagen die aan Aswoensdag voorafgaan) is de tijd waarin de heilige Moeder de Kerk ons aanmoedigt om onze boetedoening en voornemens voor de Vasten te plannen. Wij moeten deze tijd zelfs gebruiken als ‘oprit’ voor onze boetedoening zodat wij ‘vollle gas rechtdoor’ kunnen gaan als de Vasten begint. Vele katholieken verwaarlozen vandaag de dag om de Vasten tenvolle in praktijk te brengen. Om u te helpen bij deze inspanning, volgen hier twintig wegen om uw Vasten te verbeteren en een meer traditionele Vasten in acht te nemen.

1. Vleesderven gedurende 40 dagen

We zouden allemaal moeten weten dat Katholieken verplicht zijn om vlees te derven op Aswoensdag, Goede Vrijdag, en alle vrijdagen van de Vasten. Dit is de minimum verplichting en schending van dit voorschrift is een zwaarwegende zaak. Neem het ernstig, want als u sterft zonder biecht en berouw over deze zonde, zoals over elke doodzonde (zie voetnoot 2), is uw ziel verdoemd voor alle eeuwigheid.

Nu, wij kunnen meer doen dan eenvoudigweg de minimum vastenpraktijk. Traditioneel zouden Katholieken op alle dagen van de Vasten moeten vasten en gedeeltelijk vlees erven, behalve op vrijdagen (volledige onthouding van vlees) en op zondagen (worden nooit als boetedagen beschouwd).

Gedeeltelijke onthouding betekent alleen vlees eten bij de hoofdmaaltijd. Sommige Katholieken willen de oudere praktijk aanhouden om niet alleen te vasten maar volledig vlees te derven op de ganse veertigdagentijd, omdat de gedeeltelijke derving een moderne verzachting was van de traditionele Vasten die onze voorvaders in het geloof inacht namen.

Waarom dan niet voornemen om alle veertig dagen vlees te derven? Ge zoudt zelfs de oudere gewoonte kunnen opnemen om alle dierlijke producten (bv. vis, zuivel, eieren, enz.) te laten en de strikte Vastenonthouding van onze voorvaders op te pikken. Als u niet ‘nee’ kunt zeggen tegen vlees (eieren of melk), hoe kunt u dan ‘nee’ zeggen tegen de zonde?

2. Vasten gedurende 40 dagen.

Op Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn alle Katholieken gehouden om te vasten onder straf van doodzonde. Enkel één normale maaltijdmaat en twee kleinere ‘snacks’ die een gewone maaltijd niet evenaren, zijn toegelaten. Eten tussen de maaltijden is verboden bij elke vasten. Dit is de minimum regel bepaald in het Kerkelijk Wetboek van 1983. Wat moet een traditioneel, vroom katholiek doen? Alle dagen van de Vastentijd – behalve op zondagen – zijn voor ons dagen om te vasten en gedeeltelijk vlees te derven, om van meer nabij na te volgen wat Christus deed in de woestijn.

3. Beperk (of beter: verwijder) televisie tijdens de Vasten.

Ook als u niet (het boek) Television: the Soul at Risk hebt gelezen, is televisie kijken, in de meeste gevallen, een gelegenheid om te zondigen. Beperk televisie tot enkel een paar uren per dag voor de hele familie of nog beter schakel het volledig uit. Televisie kijken is een passieve aktiviteit die niet alleen tot vadsigheid en passiviteit leidt, maar ook onfatsoenlijke praat en kledij toelaat evenals suggestieve dialogen en omkadering, in uw eigen huizen. Schakel het uit tijdens de Vasten. En overweeg ernstig om het uitgeschakeld te laten nadien. U zou aangenaam verrast kunnen zijn om uzelf meer in vrede te vinden. (zie ook voetnoot 5)

4. Dagelijkse Rozenkrans

Als u de Rozenkrans niet dagelijks bidt, ge zoudt het moeten doen. Dit was het voornaamste verzoek van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op 13 mei 1917 zei Onze Lieve Vrouw aan Lucia, Jacinta, en Francisco: “Bidt de Rozenkrans elke dag om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te bekomen”. Bij de verschijning van 13 juli vroeg Zij om de devotie tot Haar Onbevlekt Hart en om Communies tot eerherstel op de eerste zaterdagen van elke maand. Op de verschijning van 13 september benadrukte de Gezegende Moeder het belang van het dagelijks Rozenkransgebed en in haar laatste verschijning op 13 oktober zei Zij: ‘Ik ben de Vrouwe van de Rozenkrans”. Bidt de Rozenkrans dagelijks, en benut de Vasten om ermee te beginnen als u het nog niet zou doen.

Bidt u reeds de Rozenkrans dagelijks, overweeg dan om het trager te bidden, meditatiever, of om meer tientjes te bidden, of zelfs alle 15 geheimen op een bepaalde dag.

U zou de anderen ook kunnen aanmoedigen om de Rozenkrans te bidden, zodat de hele familie, of een vriendengroep, een parochiegroep samen bidden.

Het meest lofwaardig zou natuurlijk zijn om de Rozenkrans te bidden tijdens een bezoek aan onze Heer in het tabernakel of uitgestald in de monstrans. Dit zijn allemaal middelen waardoor wij grotere genade uit het Rozenkransgebed van Onze Lieve Vrouw kunnen halen.

5. Draag het bruine Scapulier

Als u niet op geëigende wijze het Bruin Scapulier is opgelegd (of als ge er niet zeker van zijt), ga naar een traditioneel Katholiek priester om u op geëigende wijze op te nemen in de Broederschap van het Bruin Scapulier. Herinner u dat bij het voortdurend dragen van het Bruin Scapulier Onze Lieve Vrouw belooft voor ons te bidden in het uur van onze dood.

En meer nog, Zij wil bemiddelen bij God om de genaden te bekomen die we nodig hebben om in staat van genade te blijven. En indien we in staat van doodzonde zijn, wil Zij bemiddelen voor ons om de heiligmakende genade in onze ziel te herstellen (door ons een goede biecht te laten doen) voor we sterven. Onze Lieve Vrouw belooft ook dat de Scapulier “een bescherming in gevaar” zal zijn.

Waar zij die het Bruin Scapulier dragen gehouden zijn om dagelijks het Klein Officie van de Gezegende Maagd Maria te bidden, stellen priesters bijna altijd de gelovigen ervan vrij om in de plaats ervan eenvoudig dagelijks de Rozenkrans te bidden.

Als u uw Scapulier verloren hebt, schaf dan een ander aan (zij zijn rechtstreeks te bekomen online en bij het Fatima Center). Dit Bruin Scapulier moet niet gezegend worden vooraleer het te dragen, anders dan bij de meeste Sacramentaliën. Overweeg om er een te kopen voor een familielid dat het niet regelmatig draagt.

6. De zaterdagdevoties tot de gezegende Maagd Maria

Indien ge het niet reeds op een maandelijkse basis doet, zet dan de eerstvolgende eerste zaterdag opzij tijdens de vasten voor bijzonder eerherstel en gebeden tot de Moeder Gods.

7. Ga elke week van de Vasten naar een extra Mis of Missen

Het Heilig Misoffer is de grootste gebedsvorm die er is. Offer wat tijd op en doe de inspanning om de traditionele Latijnse mis meer bij te wonen dan alleen op zondagen.

In vroegere tijden brachten vele Katholieken de inspanning op om de heilige Mis elke Vasten- dag bij te wonen. Dat kan niet mogelijk zijn in gegeven omstandigheden, maar hoeveel inspanning kunt u opbrengen?

En als de zondag echt de enige dag is dat u naar de Mis kunt gaan, maak dan het vaste voornemen om deze Mis met grotere eerbied, aandacht en liefde voor Onze Heer bij te wonen.

Voor hen die nog geen traditionele Latijnse Mis hebben bijgewoond, of het niet regelmatig doen, waarom niet het voornemen maken om tijdens de Vastentijd alleen de traditionele Latijnse Mis bij te wonen, tot en met Pasen? Als u deze genadige “veertig boetedagen” toewijdt aan God door Hem te aanbidden in de Mis van onze voorvaders, wees dan ervan verzekerd dat Hij het zal teruggeven door u sterke genaden te verlenen. Zulk een offer aan God zal niet onbeantwoord blijven.

8. Voeg een heilig Uur, eens per week, tweemaal per week, of dagelijks, toe

“Als wij de goede God echt beminnen, zouden wij het tot onze vreugde en geluk moeten maken om te komen en enkele ogenblikken te besteden om Hem te aanbidden, en Hem om de genade van vergeving te vragen, en we zouden deze ogenblikken moeten zien als de gelukkigste van ons leven” (St. Jean Marie Vianney over de Aanbidding van jezus in het Allerheiligste Sacrament.) (1)

“Van al onze devoties is deze van het aanbidden van Jezus in het Gezegend Sacrament, deze die God het dierbaarst is en het meest tot onze hulp” (St. Alphonsus Liguori).

9. Bidden voor de zielen in het Vagevuur

We hebben de verplichting om te bidden voor onze verwanten en voor elkeen die wij door onze zonden zouden schade hebben toegebracht. Een Rozenkrans bidden voor het Heilig Sacrament is buitengewoon doelmatig voor de arme zielen en kan leiden tot het bekomen van een volle aflaat – als ook al de andere voorwaarden daartoe vervuld zijn.

Wij moeten vurig en dikwijls bidden voor de zielen in het Vagevuur. Waarom niet beginnen om het Sint Gertrudis gebed toe te voegen aan onze dagelijkse gebeden? Dit gebed is erom bekend zeer krachtig te zijn om zielen uit het Vagevuur te helpen verlossen.

Eraan toegevoegd, zouden de gelovigen de priesters moeten aanmoedigen om het heilig Misoffer op te dragen met de intentie om de zielen in het Vagevuur te bevrijden. Vele zielen zijn eruit bevrijd door de genaden ontvangen uit de Mis. Verder zouden we ernaar moeten streven om aflaten te winnen voor de zielen in het Vagevuur. Eén zulk een weg bestaat in het bezoek aan een kerkhof en in een gebed voor de doden.

Tenslotte, de zielen in het Vagevuur worden zeer geholpen wanneer wij heilige Communies voor hen offeren. Maar er een praktijk van om uw heilige Communie tenminste een keer per week te offeren

voor hen.

10. Bidden voor zielen in doodsgevaar

Zulke gebeden moeten aan onze Lieve Vrouw worden geofferd om te worden aangewend zoals Zij dat verlangt, want Zij ziet duidelijk wie op een bepaald ogenblik extra genaden nodig heeft.

11. Bidden voor iemand die de tegenslag mag hebben gehad om tot zonde te verleiden

Niet alleen moet u gebeden doen om goed te maken, maar u moet deze zielen ook opzoeken (indien mogelijk) en de schade herstellen die u hebt aangericht. De Vasten is daarvoor een gunstige tijd.

12. Bidden voor het beëindigen van abortus

Wij mogen niet nalaten te bidden voor het stoppen van abortus dat kinderen van het leven berooft, excommunicatie meebrengt voor allen die bij de moord van het kind betrokken zijn, en het onschuldig leven het Doopsel en de Gelukzalige Aanschouwing ontneemt. Werk om abortus te doen stoppen. Steun deze Vasten goede werken voor het leven die in de lijn van de katholieke waarden liggen.

13. Ga wekelijks te biechten

De biecht is de enige weg die onze Heer heeft ingesteld voor de vergeving van de zonden. Als u niet de gewoonte hebt om regelmatig te gaan, is het nu de gunstige tijd. Moedig anderen die voor een tijd ervan zijn weggebleven om in deze tijdware vergeving te bekomen.

14. Doe een dagelijks gewetensonderzoek voor het middagmaal en voor het naar bed gaan

Zoals aanbevolen in de Geestelijke Oefeningen van St Ignatius, doe uw dagelijks gewetensonderzoek voor het middagmaal en opnieuw voor het naar bed gaan. Voor het middagmaal overweeg uw woorden, gedachten en handelingen (of gebrek eraan) voor elk uur van de dag tot dan toe. Als u gezondigd hebt, maak een oprechte akte van berouw. Denk eraan deze zonden te biechten in de volgende biecht. ’s Avonds, doe opnieuw een gewetensonderzoek over elk uur van de dag beginnend bij het middagmaal en tot dan toe. Deze praktijk helpt ons om neigingen te onderkennen en te weten wat te gaan biechten.

15. Stel vrijwillige handelingen van dagelijkse boete

Aan Zr. Lucia van Fatima openbaarde onze Heer dat ” De boetedoening die Ik nu verwacht en vraag is deze die noodzakelijk is voor de vervulling van Mijn wet en het volbrengen van iemand dagelijkse plichten.”

16. Doen van goede werken van barmhartigheid

Verhoog uw wekelijkse gift aan de Kerk.

Doe een schenking aan traditionele kloosters.

Beloof een maandelijkse gift aan (het Fatima Center).

Steun apostolaten die het herstel van de gehele katholieke traditie bevorderen.

Steun goede traditionele katholieke scholen.

Steun crisis zwangerschapscentra.

Steun locale voedselbedelingsinitiatieven.

Help de armen.

17. Doe aan Apostolaat

Neem iemand met naar de Mis.

Neem iemand mee naar de Biecht; of vertel eenvoudig over de genaden die u heeft ontvangen uit een voorbije biecht.

Nodig iemand uit om katholiek te worden – begin er met hem over te spreken.

Email iemand een video, podcast of artikel van het Fatima Center, en leg uit welk een positieve impact het had op u.

Zet een priester aan om een “gewezen” katholiek te gaan bezoeken, vooral een oudere.

Verdeel katholieke boeken en geschriften.

18. Doe dagelijks gedurende een kwartier aan geestelijke lezing

Lees dagelijks uit de Bijbel of uit heiligenlevens. De monniken van de orde van St Benedictus schrijven een lange geestelijke lezing voor voor al hun leden tijdens de Vasten. Dit helpt ons om ons tot de Heer te wenden en tot dieper gebedsleven te komen. In de woorden van St Thomas Aquino: “Eenheid met God bestaat erin God volmaakt te kennen. Want hoe beter men gekend wordt, des te volmaakter wordt men bemind.” Er zijn vele traditionele katholieke boeken gratis online beschikbaar.

19. Wijd uw leven dagelijks aan God toe

Bid elke dag van de Vasten tot het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria en hernieuw uw toewijdingen. Hebt u dit nog niet gedaan, doe het vandaag.

Hebt u geen beelden van het Heilig Hart en van het Onbevlekt Hart in uw huis, schaft er u aan en geef ze een prominente plaats.

Als u het nog niet hebt gedaan, doe de intronisatie van het Heilig Hart van Jezus en van het Onbevlekt Hart van Maria in uw huis.

20. Spreek zo weinig mogelijk

IJdel gepraat is van weinig nut voor het eeuwig leven. Spiegel u gedurende de Vasten aan wat de praktijk is van de religieuze ordes en spreek alleen als het nodig is. Zoals wordt gezegd in de Regel van St. Benedictus: “Inderdaad, stilte is zo belangrijk dat een toelating om te spreken slechts zelden moet worden gegeven, zelfs aan rijpere discipelen, ongeacht hoe goed of heilig of opbouwend hun spreken, want er staat geschreven: “Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit” (Spreuken 10,19) en elders: “Dood en leven hangen af van de tong” (Spreuken 18,21). Spreken en onderrichten zijn de taak van de meester, de leerling moet zwijgen en luisteren.”

Besluit

Zoals u kan lezen, geen van deze praktische tips omvatten het “laten” suikergoed, chocolade, dessert enz. Er bestaat een moderne misvatting dat vasten over dieet gaat of over het “laten” van tijdrovende bezigheden teneinde iemands productiviteit te verhogen. Niets zou verder verwijderd van de waarheid kunnen zijn. Voor hen die denken dat Vasten erover gaat om de dingen terug in hun plooi te krijgen of om de efficientie te verhogen, “zij hebben hun loon al ontvangen” (cf. Matth. 6,5) en het houden van de Vasten heeft weinig nut voor hun onsterlijke ziel.  Welke offers gaat u brengen? Welke aalmoezen geven? Welke vasten en onthouding doen? Welke bijkomende gebeden zeggen?

En tenslotte, neem het besluit om iets van deze Vasten “vast te houden” voor uw verder leven.

Al te dikwijls is het voor Katholieken “iets opgeven” tijdens de vasten en het daarna gewoon terug opnemen als voordien.

God geeft ons de tijd – en de genade – van de Vasten om echte en blijvende veranderingen in ons leven aan te brengen. Veertig dagen is zowat de tijdsduur die een mens nodig heeft om een goede gewoonte op te bouwen.

Als u 35 jaren hebt geleefd en de Vasten goed hebt gebruikt (vanaf de jaren van verstand), dan zou u 28 goede gewoonten (deugden) hebben kunnen opbouwen tot nu toe en evenveel ondeugden hebben kunnen bestrijden.

Wanneer ge uw vasten plant, besluit er doelbewust toe om gedurende veertig dagen een bepaalde deugd te beoefenen van dewelke u een vast gegeven van uw dagelijks leven wil maken, van nu af tot wanneer God u roept voor uw persoonlijk oordeel.

U kunt uiteraard zelf nog bepaalde voornemens aan deze lijst toevoegen en aan anderen meegeven.

[1] Lucas 13, 3 is een van de Schrifttekssten bij uitstek die men altijd kan natrekken om de waarde van een bijzondere vertaling te evalueren. Dit komt omdat de uitgevers van vele bijbels de bewuste inspanning hebben gedaan om alle verwijzingen naar boete, en in het bijzonder, de behoefte voor Christenen om boete te doen, uit te schakelen. De gepaste vertaling van de onfeilbare Latijnse Vulgaat is duidelijk de term ‘boete’ (in het latijn: poenitentiam).

[2] Alle Katholieken zouden de drie voorwaarden vereist opdag een zonde een doodzonde zou zijn: [1]) zwaarwegende materie, (2) volle kennis en (3) weloverwogen vrije toestemming.

[3] S. Mattheus schrijft: “En nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast, was Hij hongerig” (4,2). Dit werd altijd zo verstaan dat het betekent dat Onze Heer niets at gedurende veertig dagen en nachten.

[5] Onder deze bijzondere categorie van “televisie” mogen wij ook ruimer verwijzen naar vele vormen van entertainment die populair zijn in onze dagen , zoals films, internettelevisie, video games, die allemaal dezelfde beschreven negatieve elementen in zich hebben. Een uitstekende oefening voor de Vasten bestaat erin alle TV, filmen, video games, internettelevisie, en zelfs alle (overbodig) internetgebruik dat niet bijdraagt tot de opbouw van deugd, weg te doen.

Bron: fatima.org/news-views/20-practices-to-observe-during-lent/

identicon

Auteur:dmji

8 commentaren op “20 praktijktips voor de Vasten

 1. Schoon artikel van, vasten is inderdaad het sleutelwoord voor een overwinnend leven als gelovige, en we doen het in feite te weinig.

 2. Weet u waar er nog echte Latijnse missen worden gevierd ?
  Vriendlijke groet,
  Tine De Brock

 3. Dag Tine

  Hieronder vind je een link waar je een Tridentijnse Mis kan volgen. Ik weet niet of deze site een update kreeg. Best is even de Pastoor op te bellen van het betreffende dorp of stad.
  Voor België kan je bijvoorbeeld in google een zoekactie uitvoeren door het volgende in te geven:
  “Pastoor Niel-bij-As”. Je komt dan uit bij Kerknet. Voor Nederland weet ik het niet.

  https://www.latijnseliturgie.nl/directorium

  Liefs, Diana

  1. De lijst klopt niet, beste Diana. Allereerst in Brussel, Antwerpen, Gent, Leiden, Utrecht, Gerwen (nabij Eindhoven), Kerkrade, Namen, Quiévrain, Luxemburg, zijn meerdere parochies waar de Tridentijnse Heilige Mis van altijd, wordt opgedragen. Dus met het missaal van 1962. Inderdaad “opgedragen” en niet “gevierd”, (Tine) want het gaat om het overdoen van Golgotha telkens weer, “doet dit ter mijner gedachtenis”. Hieronder een niet uitputtende lijst,
   St. Pius X Priesterbroederschap,
   1. Leiden, Kapel O.L.V. Rozenkrans, Sumatrastraat 197, Hoogmis 10.30u.
   2. Utrecht, St. Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21, Hoogmis 10.30u.
   3. Gerwen, Oude St. Clemenskerk, Heuvel 21, Nuenen, Hoogmis 10.30u.
   4. Kerkrade, St. Maria ter Engelen, Pannesheiderstraat 71, Hoogmis 09.30u.
   5. Brussel, Christus Koning Priorij, Eendrachtstraat 37, ??
   6. Brussel, St. Jozefkerk, Frère Orban Square, Hoogmis 10.00u.
   7. Antwerpen, Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 21-23, Hoogmis 10.00u.
   8. Gent, Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, Hoogmis 10.00u.
   9. Namen, ???
   10. Quiévrain, ???
   11. Luxemburg, ???
   De Priesterbroederschap St. Petrus heeft ook meerdere parochies in België, die zo te zien, niet vermeld zijn in de opgegeven lijst d.t.v. Diana. In Frankrijk telt deze Priesterbroederschap ongeveer 65 parochies, naast enkele andere Traditionele Priesterbroederschappen. Daaronder bevindt zich de Missionnaires de la Miséricorde, van Père Loiseau, onze pastoor in Toulon, die ongeveer een tiental parochies in Frankrijk bedient, op verzoek van de lokale bisschop.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht