De grote apostasie voorzegd door O.L.Vrouw

Vandaag wil ik het even hebben over de grote geloofsafval in de Kerk, die de laatste jaren een versnelling hoger is geschakeld. We kunnen doen alsof onze neus bloedt, en ervan wegkijken. Maar dat is geen oplossing. We moeten de vinger op de zere wonde durven leggen. Onze Lieve Vrouw had in Fatima voorzegd dat de grote geloofsafval in de Kerk aan de top zou beginnen. We hebben reeds jaren van geloofsafval gekend, en die zijn er eigenlijk al sinds het begin van de Kerk. Er zijn altijd ketters geweest die een nieuwe leer verkondigden, welke afweek van het Evangelie en de Leer van de Katholieke Kerk. In de vierde eeuw waren het de bijvoorbeeld de Arianen, een soort vroege ‘Jehova’s getuigen’ die verkondigden dat Jezus slechts een uitzonderlijk mens was en dus God niet was. Maar St. Paulus zei: “Wie een ander evangelie verkondigt dat welke wij u hebben meegedeeld, hij zij vervloekt.” (Gal. 1:8)

Vele malen heeft Satan getracht het geloof in de H. Eucharistie kapot te maken. Hij heeft vele pogingen ondernomen om de H. Eucharistie af te schaffen, te vernietigen, de H. Missen te doen ophouden enz… Want dàt is hem een doorn in het oog, een hinderpaal om zijn macht te doen toenemen en méér zielen te roven. Vóór de tijd van Christus, en dus voordat het H. Misoffer bestond, was de macht van Satan op deze wereld veel groter. Denk maar aan al die “beschavingen” waar mensenoffers de normaalste zaak waren, waar kannibalisme doodnormaal was enz…  Christus heeft die macht gebroken door zijn Offer aan het Kruis, en sindsdien door het Onbloedig Misoffer. Maar indien Satan erin kan slagen om het geloof in de Eucharistie te doen afnemen, en uiteindelijk bijna geheel te laten verdwijnen, en alzo de H. Eucharistie te laten verdwijnen, dan kan hij zijn macht opnieuw gaan manifesteren zoals het was vóór de komst van Christus. Dat is Satans grootste wens, maar dat zal God uiteraard niet toelaten.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de rook van Satan in de Kerk binnengedrongen, en het vergif van het modernisme, waar de Heilige Paus Pius X zo voor gewaarschuwd heeft, heeft sindsdien als een dikke mist de Kerk verduisterd. De geloofsafval of apostasie heeft een ongekende omvang aangenomen. Velen hebben de Eucharistie verloochend en vertrapt. Tabernakels werden opzij gezet, aanbidding werd stopgezet, processies met de H. Eucharistie werden afgeschaft. Mensen moesten plots niet meer knielen tijdens de Consecratie, de Communie op de hand, en na verloop van tijd geloofden de priesters zelf niet meer in de Werkelijke Tegenwoordigheid. Zelfs leken (mannen én vrouwen) delen de Communie uit alsof het een koekje is…. enzovoort. Persoonlijke Biecht werd vervangen door een algemene ‘biechtviering’. Catechese werd naar de prullenmand verwezen, op school en in de parochie. En wat is het gevolg geweest van deze “ommekeer”, deze zogezegde “vernieuwing”: kerken zijn leeggelopen, bijna geen priesterroepingen meer, kerken sluiten en worden ‘herbestemd’, enz…, en een verloedering en verwording van de maatschappij, waar het materialisme en het atheïsme – ‘we zijn geëvolueerd uit een aap’ – nu de norm is. De teloorgang van het katholicisme in onze streken, en vooral in het ooit zo katholieke Vlaanderen.

Ik hoorde enige tijd geleden van een bevriende priester die in de jaren 1980 werd gewijd, dat hij tijdens een bijeenkomst van de priesters van ‘zijn jaar’, hen tegen elkaar hoorde zeggen: “Allé, geloof jij nog dat Jezus aanwezig is in die hostie? Dat is toch zever!” Hij was de enige die nog in de Werkelijke Tegenwoordigheid geloofde, en de enige die nog zijn priesterboord droeg…

Maar het is nog lang niet voorbij. De crisis en de apostasie zal nog erger worden. Als zelfs diegene die zich paus laat noemen niet wil knielen voor het Allerheiligste, maar wel diep door de knieën kan gaan om de voeten van Moslims te wassen en te kussen op Witte Donderdag, en zelfs onomwonden beweert dat “alle religies door God zijn gewild“, als er onder zijn goedkeurend oog afgodsbeelden worden vereerd in het Vaticaan, en het werkdocument van de Amazonesynode ronduit als ketters wordt bestempeld door bepaalde kardinalen, ja dan is alles zeker niét oké in het Vaticaan en is dat een teken dat wat O.L.Vrouw zei in Fatima, in Akita, en in La Salette, voor onze ogen waarheid aan het worden is.

In La Salette zei Onze Lieve Vrouw in 1846 tegen de herderskinderen Maximim Giraud en Mélanie Calvat (vertaald uit het Frans):

Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht leven, hun oneerbiedigheid en goddeloosheid bij het vieren van de H. Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, riolen van onzuiverheid zijn geworden. Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven opnieuw Mijn Zoon kruisigen !

De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het Offer aan de Allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld…

Wee de Prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carrière en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen. Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn.

[…]

En wat verder lezen we:

Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

[…]

U leest het goed: “Rome zal het geloof verliezen,…” Een gruwelijke boodschap! Maar deze boodschap heeft de kerkelijke goedkeuring gekregen van Paus Pius IX zelf! En deze boodschap is nu, in onze tijd, bewaarheid aan het worden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken: laten we de tekenen zien en herkennen.

Op 13 oktober 1973 zei Onze Lieve Vrouw tegen Zuster Sasagawa:

[…] De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”

De bisschop gaf later zijn goedkeuring aan deze boodschap. Deze profetie is zich nú aan het afspelen. Sinds de publicatie van de exhortatie Amoris Laetitia is er enorme verdeeldheid ontstaan in de Kerk. Onze Belgische bisschoppen deden mee met de verandering en beweerden dat het voortaan toegelaten is dat mensen die in permanente staat van echtbreuk leven, tot de H. Communie naderen.

Van ónze bisschoppen, die ons ook het “nieuw Onze Vader” hebben opgedrongen, moeten we dus niet veel meer verwachten (tenzij in Nederland, daar is Hulpbisschop Mutsaerts onlangs moedig opgestaan om zijn stem te laten horen). Zuster Lucia Dos Santos zei dan ook in 1958 aan Pater Fuentes:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917.  Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen.

Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.

Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.

De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.

Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.

De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.

De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zijn, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.

Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Dat was in 1958. Hoeveel dringender is deze boodschap dan niet in 2019! Laten we trouw blijven aan het traditioneel Katholiek geloof – ongeacht welke zogezegde nieuwigheid er in de Kerk ook wordt verkondigd. Laten we doen wat O.LVrouw vraagt en waakzaam blijven voor de Komst van de Heer, want Hij zal komen zoals een dief in de nacht, op een dag die wij niet kennen en een uur dat wij niet verwachten.

Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8)

Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! (Matt. 18,6-7)

Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’Hij maakte een vergelijking en zei: ‘Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen; zodra ze uitlopen weet ge, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is.Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, voor dit alles geschied is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.’ (Luc. 21,25-36)

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

39 commentaren op “De grote apostasie voorzegd door O.L.Vrouw

 1. Sommige priesters en theologen kennen de door de Rooms-Katholieke Kerk erkende verschijningen en boodschappen van Maria, en als dat niet het geval is, vertonen ze daar wel interesse in. Ze hebben op zijn minst respect voor de gelovigen die de boodschappen van Maria kennen en van daaruit de rozenkrans bidden. Zij luisteren geïnteresseerd en gaan zelf op zoek. Ze zien ook een mogelijk verband met en de betekenis van de in de Apocalyps vermelde Vrouwe die op het punt staat een kind te baren en moet vluchten voor de draak die haar vervolgt. Zo’n soort priesters hebben een bijzondere aantrekkingskracht.
  Over priesters en theologen die een tegengestelde houding aannemen, niets weten van de mariale boodschappen en van de verschijningen in La Salette en Fatima, of van Our Lady of Good Succes, wil ik niet veel zeggen, maar zelf heb ik minder vertrouwen in hen. Ze geven mij de indruk de liefde voor de waarheid op te geven om problemen te vermijden of verder carrière te kunnen maken binnen het kerkelijk instituut, of ze zijn overwerkt en dreigen de kerntaak van hun priesterlijke roeping uit het oog te verliezen. Het is voor mij alsof God toelaat dat de duivel zelf hen dieper en dieper binnenleidt in de bekoring om hun eigen fantasieën voor waarheid aan te nemen. Misschien vandaar dat sommigen onder hen de woorden ‘en leidt ons niet in bekoring’ in het ‘Onze Vader’ niet meer willen horen. De normatieve tekst is echter de Latijnse en die spreekt wel degelijk van ’temptationem’ in plaats van ‘probationem’. Zolang die versie niet verandert, staat het kerkrechterlijke gelijk aan de kant van diegenen die het ‘Oude Onze Vader’ bidden. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi: de manier van bidden en vieren, beïnvloedt het geloof en dat bepaalt op zijn beurt het gedrag van mensen. Ik heb de stille hoop dat veel gelovigen in de kerk het woord bekoring blijven gebruiken en dat wijze en moedige priesters hen hierin volgen, tegen het bevel van hun bisschoppen in. Het was de Amerikaanse bisschop en televisiepredikant Fulton Sheen die de gewone lekengelovigen waarschuwde voor een valse wereldkerk. Hij maakte hen er ook op attent dat zij op een loyale wijze kritisch moesten blijven, dat zij de wijsheid moesten hebben hun geloof ernstig te nemen, de moed moesten bezitten hun priesters en bisschoppen wakker te schudden, niet om hen te kleineren maar om hen en alle gelovigen zo beter te kunnen helpen.

  1. @Vigilant citizen,
   Mooi gezegd : zolang de slechte NL vertaling van het Onze Vader blijft, staat het kerkrechterlijke gelijk bij diegenen die de goede ‘oude’ Onze Vader bidden. Mooi en sterk verwoord!

   Ja, het is een bijkomende, supplementaire en unieke strijd voor de Vlaanderenland en Nederland. Want andere taal-gemeenschappen hebben tenminste dat probleem niet.

   Wat dat betreft staan we er inderdaad een beetje alleen voor, universeel gezien.

   Wellicht moeten wij dat dus aan Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen voorleggen / en de Nederlanders bijvoorbeeld aan Onze Lieve Vrouwe van Hertogenbosch ( zo een mooie nevenkapel in deze kathedraal met zo een mooi en sterk Mariagebed ! )

   1. Kleine correctie en aanvulling

    1) ‘s-Hertogenbosch ipv Hertogenbosch.

    2) Maria, als Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch of wel de Zoete Moeder wordt heden ten dage nog steeds door mensen van heinde en verre het gehele jaar in de Bossche Sint- Janskathedraal bezocht. Het aantal kaarsen dat jaarlijks bij de Zoete Moeder wordt gebrand ter intentie van een gedachte, gebed en/of een bedevaart bedraagt ook in de 21e eeuw door de ontkerkelijking heen (schatting) het hoge getal van jaarlijks om en nabij 400.000.

    3) in concreto
    O.LVrouw van Vlaanderen, bid voor ons
    Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch, bid voor ons

 2. Goed artikel Michaël. Ik voeg hier niets aan toe want Onze Lieve Moeder Gods heeft het woord.

 3. Yukio Stinus en gelijkaardige waanzindenkers,
  Als Michaël Dekee dit schrijft: “Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de rook van Satan in de Kerk binnengedrongen, en het vergif van het modernisme, waar de Heilige Paus Pius X zo voor gewaarschuwd heeft, heeft sindsdien als een dikke mist de Kerk verduisterd. De geloofsafval of apostasie heeft een ongekende omvang aangenomen. Velen hebben de Eucharistie verloochend en vertrapt. Tabernakels werden opzij gezet, aanbidding werd stopgezet, processies met de H. Eucharistie werden afgeschaft. Mensen moesten plots niet meer knielen tijdens de Consecratie, de Communie op de hand, en na verloop van tijd geloofden de priesters zelf niet meer in de Werkelijke Tegenwoordigheid. Zelfs leken (mannen én vrouwen) delen de Communie uit alsof het een koekje is…. enzovoort. Persoonlijke Biecht werd vervangen door een algemene ‘biechtviering’. Catechese werd naar de prullenmand verwezen, op school en in de parochie. En wat is het gevolg geweest van deze “ommekeer”, deze zogezegde “vernieuwing”: kerken zijn leeggelopen, bijna geen priesterroepingen meer, kerken sluiten en worden ‘herbestemd’, enz…, en een verloedering en verwording van de maatschappij, waar het materialisme en het atheïsme – ‘we zijn geëvolueerd uit een aap’ – nu de norm is. De teloorgang van het katholicisme in onze streken, en vooral in het ooit zo katholieke Vlaanderen. “

  Of ook “U leest het goed: “Rome zal het geloof verliezen,…” Een gruwelijke boodschap! Maar deze boodschap heeft de kerkelijke goedkeuring gekregen van Paus Pius IX zelf! En deze boodschap is nu, in onze tijd, bewaarheid aan het worden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken: laten we de tekenen zien en herkennen. “

  GEEN kommentaar en geraaskal van Yukio en Stinus, WAAROM niet???
  Volledig monddood? Eenvoudig, de devotie tot onze Koningin van de Hemel Maria wordt na het opstarten van het “postoraal concilie Vat II secte” doodgezwegen, weggemoffeld.
  Ook de wijziging van de H. Rozenkrans door JP II is hier relevant.
  Natuurlijk want het is Zij de Allerheiligste Maagd Maria die voorspelling van God aanwijst en die de hoogmoedige kop van Satan zal verpletteren.

  Een theïstische evolutie van de mens of doodgewoon de evolutieleer (lees onzin) en wetenschap zal geen leidraad zijn tot eeuwig leven. Alleen de Deur vaan de Hemel de Allerheiligste Moeder Gods en altijd Maagd Maria is het die ons binnenleidt in de Hemel.

  Lees maar goed het artikel van Michaël Yukio en Stinus,

 4. De lange tekst van Michaël D. rammelt behoorlijk op een aantal punten, en hij kan gemakkelijk misbruikt worden door mensen die denken dat het Tweede Vaticaans concilie niet geldig is, terwijl dat uiteraard wel degelijk geldig is. Ik haal slechts enkele punten aan.

  – Het is zeer gevaarlijk bepaalde zaken te interpreteren binnen wat Maria in algemene termen gezegd heeft. Men is altijd geneigd het naar zijn kant te interpreteren.
  – Ik weet nergens van een uitspraak van Maria dat er geloofsafval door de paus zou komen. Wel weet ik uit Fatima dat de paus belaagd zou worden. Mogelijk slaat dat op de fysieke aanslag op de heilige paus Johannes – Paulus II.
  – Michaël (M.) klaagt over “tabernakels die opzij gezet worden”. Ik zou niet weten waar er een kerk is zonder tabernakel, en in alle gevallen die ik ken heeft het tabernakel een goede, eervolle plaats. Meestal is dat de plaats die het al had reeds vóór de tijd van Vaticanum II.
  – M. schrijft : “aanbidding werd stopgezet”. Dan ben je niet goed op de hoogte, Michaël. De laatste tijd is er juist een trend om opnieuw te gaan bidden voor de tentoongestelde H. Communie. Ook op de plaats waar ik woon. Ook de Rozenkrans wordt op veel plaatsen nog gebeden, ook in mijn parochie. Niet op de hoogte, Michaël ?
  – M. schrijft : “processies met de H. Eucharistie werden afgeschaft”. Kijk, als de tijd dat meebrengt, de mensen niet meer geloven, niemand naar die processies komt, dan heeft het geen zin van die te behouden. Wat is een processie zonder volk ? Bovendien is het geen waar dat alle processies afgeschaft zijn. In mijn parochie wordt er nog wel degelijk processie gehouden, met muziek en al.
  – Communie op de hand ? Het belangrijkste is dat iedereen respect moet hebben voor de H. Communie. Of dat gebeurt is een andere zaak, maar mensen zij nu een keer geen robotten. De H. Schrift zegt nergens dat we de H. Communie op de tong moeten ontvangen. Zou Jezus op het laatste Avondmaal het heilig brood op de tongen van zijn apostelen hebben komen leggen ? Dat is hoogstonwaarschijnlijk.
  – Misschien geloven sommigen niet meer in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de H. Eucharistie. Heeft Vaticanum II soms gezegd dat Jezus niet aanwezig is in de Eucharistie ? Aan geen kanten. Lees wat de Catechismus van de katholieke Kerk daarover zegt, en die is er gekomen na het laatste Oecumenisch Concilie.

  De tekst van Michaël wordt hier door sommigen misbruikt voor hun eigen doeleinden : volgens deze mensen mag de H. Mis enkel in het latijn opgedragen worden (niet in de volkstaal), moeten we wetenschap verketteren, mag enkel gregoriaans in de kerk gezongen worden, moeten we het Tweede Vaticaans Concilie afzweren en verketteren, is er geen paus meer, enzovoort enzovoort. Droevig.

  Het is zeer onverstandig de geloofsafval enkel toe te schrijven aan Vaticanum II. De geloofsafval IN HET WESTEN komt er vooral doordat de mensen een zeer materialistische visie hebben ontwikkeld, en God opzij geschoven hebben, en die visie heeft nauwelijks iets te maken met een kerkelijk concilie, waar velen niet eens iets vanaf weten. In andere streken van de wereld is het katholieke geloof nog springlevend, Vaticanum II of geen Vaticanum II.

  1. “Wat is een processie zonder volk?”

   Een processie is niet bedoeld om het volk te vermaken, maar om getuigenis af te leggen van ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus. Als niemand meer getuigenis aflegt, wie zal zich dan bekeren?

   “De H. Schrift zegt nergens dat we de H. Communie op de tong moeten ontvangen.”

   Dit is een protestantse redenering. Voor katholieken heeft de Heilige Traditie eveneens gezag. Overigens zegt de H. Schrift wel dat elke knie zich moet buigen voor de Naam van Jezus (Fil. 2:10). Hoeveel te meer dan voor de Heer Jezus zelf?

   “De geloofsafval IN HET WESTEN komt er vooral doordat de mensen een zeer materialistische visie hebben ontwikkeld, en God opzij geschoven hebben…”

   Het materialisme speelt ongetwijfeld een rol. De reden dat de geloofsafval nu juist in het Westen plaats vindt, is dat elders de christenen al gezeefd zijn door Islam en Communisme, en in veel gevallen daarvoor al getroffen waren door schisma’s en ketterij.

   Overigens hebben ook vele geestelijken zo’n materialistische visie gehad. Zij zagen de Kerk vooral als een menselijke organisatie. Dit heeft weer invloed gehad op de documenten van het concilie.

 5. Ik citeer U: M. schrijft : “aanbidding werd stopgezet”. Dan ben je niet goed op de hoogte, Michaël. De laatste tijd is er juist een trend om opnieuw te gaan bidden voor de tentoongestelde H. Communie. Ook op de plaats waar ik woon. Ook de Rozenkrans wordt op veel plaatsen nog gebeden, ook in mijn parochie. Niet op de hoogte, Michaël ?

  In ONZE parochie is er al decennialang geen aanbidding meer. Evenzo biechtgelegenheid. Rozenkrans? Dat doen wij met een vast groepje wekelijks met een man of 5. Voor in totaal 9 parochies. En hiervoor worden wij door een heel aantal parochiale medewerkers achter onze rug vierkant uitgelachen en belachelijk gemaakt. Toen een oudere man na een vormselviering rozenkransen wilde uitdelen aan de vormelingen, werd hen dit geweigerd, en werd de kinderen door een andere ‘parochiaal medewerker’ (want zo heten die vrouwen en mannen die zich belangrijker wanen dan de priester en er zo hun eigen interpretatie van het evangelie op nahouden…) gezegd dat ze die rommel niet moesten aannemen. DAT is de realiteit vandaag op heel veel plaatsen. Wij hebben hier een voorganger die niet eens weet hoe de rozenkrans gebeden wordt. Hoezo mysteries??…

  Wat de handcommunie betreft, daar kan ik duidelijk in zijn. nooit, nergens ontvang ik nog de communie op de hand. Soms zie je een priester wel eens schrikken, maar steeds ontvang ik de communie op de tong, inclusief kniebuiging. De handcommunie heeft een totaal gebrek aan respect meegebracht voor het Lichaam van Onze Lieve Heer die zich op dat moment alweer offert om ons, zondige sukkelaars, te redden. En ik zie geregeld hoe de hostie ontvangen wordt als een gestampte boer, vooral dan bij eerste communies, doopsels etc…, daar waar er volk is die nooit nog naar de mis gaan, maar die toch denken dat ze te communie MOETEN gaan. Pure blasfemie!! het is trouwens de taak van onze pastoors om terug het belang van “Het Lichaam Van Christus” te onderstrepen, maar zeer weinigen voelen zich daartoe geroepen, zeker in de NOM missen.
  De handcommunie heeft enkel geleid tot nog meer lauwheid en onverschilligheid. Iedereen die kan zien met geestelijke ogen, ziet en beseft dit.

  Bij deze moet ik denken aan Bisschop Fulton Sheen die ooit, in de tijd dat Rusland nog volop Communistisch was zei: In the West we have Christ, but not the Cross, the suffering, the persecution. In the East, they have the Cross, the suffering and the persecution, but no Christ for the moment. In fact they have much more than we can imagine.

  Het Christendom is sinds de val van de muur enorm gegroeid in Rusland, en in geen enkel Heilig Misoffer, van zowel katholieken als Orthodoxen, wordt de communie in de hand ontvangen. Zij weten nog wat het kruis, het lijden en de vervolging inhoud, zij hebben nog het verstand en het inzicht om te begrijpen dat je zo’n kostbare schat als de Hostie, Het geofferde Vlees en Bloed van Onze Heiland, enkel met het grootste respect ontvangt. Op de knieën, handen gevouwen, op de tong; kortom een nederige houding, in dankbaarheid.

  Ik misbruik hierbij helemaal geen teksten, of al of niet verkeerd begrepen Concilies. Ik zie, hoor en denk na. En ik stel vast.

  “De rook van Satan dringt het Vaticaan binnen”, is trouwens helemaal geen “veronderstelling of interpretatie van een verschijning, maar wel een vaststelling van paus Paulus VI vijftig jaar geleden.

  Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil…

  1. In de vroege Kerk werd op de hand gecommuniceerd. Het Neo-Catechumenaat, dat een zeer sterke oriëntering heeft op de vroege tijd van de Kerk, en op het jodendom, doet niets anders. En dan gaat om ‘de gedaante van brood in de vorm van een ouwel, maar om een heel brok dat bijna je hele hand vult (en tongcommunie onmogelijk maakt). Er zijn wel een miljoen aanhangers van het Neo-Catechumenaat.

   1. Amai, een miljoen aanhangers!…

    Op een totaal aantal van om en bij de 1,4 miljard Katholieken en een goeie 300 miljoen Orthodoxen…

    Tja, dan zullen we die miljoen maar volgen zekers…

    Hoeveel prietpraat kan je nog komen vertellen man? Het wordt me stilaan duidelijk dat je schrijft vanuit een hoogmoed die er genoegen in schept dwars te liggen. Enige nederigheid is je duidelijk vreemd, vooral dan tegen de traditie, want alles moet ‘ontplooid en ontvouwen’ worden niet waar? In de jaren 70 gebruikten ze dat woordje ook graag, de tijd dat duizenden priesters zijn uitgetreden, tienduizenden nonnen hun kap over de haag gooiden, en verder alles kon en mocht.
    Iedereen ziet waar we zijn aanbeland ondertussen, in een maatschappij die nooit verder weg was van God. Onbegrijpelijk…

    1. Kurt,
     Yukio vertelt geen prietpraat.
     Er staat nergens in het N.T. dat je de communie op de tong moet ontvangen, en op het Laatste Avondmaal is het uiterst onwaarschijnlijk dat Jezus het Heilige Brood op de tongen van zijn apostelen ging leggen. En vermits we in elke H. Mis doen wat Jezus ons toen gevraagd heeft … Het is vooral een kwestie van eerbied voor de communie.

     Als jij de communie op de tong wil ontvangen in gelijk welke H. Mis, kun jij dat rustig doen. Geen enkele priester zal je de communie weigeren, en hij zal zeker begrijpen wat jij wil. .

     1. Hebt u afgelopen zondag om 11:33 uur meteen na de Hoogmis uw laptop opengeklapt om commentaar te geven op dit forum? Dan raad ik u aan om voortaan iets langer te blijven voor aanbidding en wellicht een rozenkrans.

    2. Beste Kurt,
     Ga liever eens in Rome over deze kwestie te rade. Want die hebben de liturgie van het Neo-Catechumenaat goedgekeurd. Je zult dan zien dat het waar is wat ik je vertel. Ik zou dus als ik jouw was wat minder hoog van de toren blazen.
     PS. Ik denk niet dat Mgr. Lefebvre zoveel aanhangers heeft. Ze hebben – uit mijn hoofd- hooguit zo’n 600 – 700 priesters.

     1. Wat heb ik in Godsnaam met Lefebre te maken???

      Tja, het is me al langer duidelijk dat jullie lezen “wat jullie denken wat er staat”, in plaats van te lezen wat er staat, en er je eigen kromme redenering van maken.

      PS: Qua hoog van de toren blazen kan ik van jou nog heel wat leren hoor…

     2. Bij mijn weten zijn wel de statuten van het Neo-Catechumenaat (als leken-organisatie) goedgekeurd, maar is de liturgie nooit goedgekeurd. Mocht dit anders zijn, dan hoor ik graag de naam en datum van het betreffende document.

      Relatief weinigen zijn persoonlijke aanhanger van Mgr. Lefebvre. Maar zeer velen zijn aanhanger van het katholieke geloof dat hij beleed, inclusief het gebod van de Heer om alle volkeren tot Zijn leerlingen te maken (Mattheus 28:19).

      Als je dan voor deze of gene positie een argument op basis van cijfers wilt maken, dan zijn de meest objectieve kwaliteitscriteria voor een katholieke gemeenschap:
      – het aantal aanwezigen bij de zondagse Mis;
      – het aantal gedoopte volwassenen;
      – het aantal priesterwijdingen;
      Aan hun vruchten zul je ze kennen!

  2. Kurt,
   Misschien woon jij op een plaats waar de mensen niet meer geloven, dat wordt dan secularisering genoemd. Het heeft weinig zin zaken te organiseren waar o,o interesse voor is bij de mensen. Goed dat jij nog iets doet samen met enkele anderen ; dat moet je verder doen. Maar er zijn plaatsen waar het wél beter gaat.
   Dat er plaatsen zijn waar het geloof volledig uitgestorven is, dat is van alle tijden. Denk maar aan de tijd van de pastoor van Ars, vóór hij in zijn parochie toekwam.

   Het is wel onverantwoord en leugenachtig die secularisering toe te schrijven aan Vaticanum II. Dit concilie heeft aan geen kanten gezegd dat aanbiddingen moesten afgeschaft worden, enzovoort.

   1. Stinus heeft helemaal gelijk. Het geloof is verdwenen door het materialisme, het hedonisme en de onuitroeibaar neiging tot opstand tegen autoriteit. [Non servitam !- het principe van de duivel.]
    Waar het nu – en altijd – om gaat is eenheid. Daar heeft Christus voor gebeden. Daarom zijn de reactionair katholieken alsmede de opstandige Duitse bisschoppen in hun schismatieke eigenzinnigheid een bedreiging voor de Kerk. En zo ondermijners van de hele Westerse cultuur. Want ze spelen daarmee de Tegenstander van de katholieke Kerk in de Kaart die als motto heeft: verdeel en heers.

  3. Beste Kurt, volledig akkoord! In mijn vroegere parochie in Oostende (waar ik ruim 20 jaar heb gewoond): aanbidding kenden wij daar niet, en de biecht was vervangen door een algemene “biechtviering”. Processies in Oostende? Nooit gezien. Op Witte Donderdag werd na de Mis het H. Sacrament in de ciborie amper 10 minuten ‘aanbeden’ door de pastoor en gelovigen, waarna die zich en masse naar de parochiezaal begaven om zich tegoed te doen aan broodjes (de zogenaamde wittedonderdag-agapé)… en de kerk liep leeg. Wij waren de laatsten, en dan kwam de koster ons buitenjagen, zodat hij de kerk kon sluiten! In de voormalige kerk van de Paters Dominicanen in Oostende was het hoogaltaar afgebroken, en het tabernakel ingemetseld in een muur ergens opzij. Idem voor de H.Hartkerk: hoogaltaar weg, tabernakel in een afgesloten zijkapel. In de kerk van de Zusters van Liefde in Kortemark (waar elke zondag de Mis wordt uitgezonden op Radio Maria): het oude hoogaltaar is weg, het tabernakel staat op een sokkel aan de zijkant – de pastoor zijn stoel staat in het midden… In de St-Baafskathedraal in Gent hebben ze het tabernakel naar de kelder verhuisd! Sacramentsprocessie in Brugge, Gent,…? Waar? In Hasselt hebben ze hem onlangs wéér afgeschaft (een jaar nadat ze het “in ere hadden hersteld”). In de basiliek van Dadizele, waar ik 2x per maand naar de Tridentijnse Mis ga: tabernakel staat in zijkapel. Het tabernakel in het hoogaltaar is leeg. En de Mariahal in Scherpenheuvel? Daar staat het afschuwelijke zwarte tabernakel (dat precies een oven met een schoorsteen is – lijkt precies recht uit de Hel te komen) ergens opzij.

   1. Michaël,
    Laat het een troost zijn dat er nog wel degelijk plaatsen zij waar processies enz. in ere gehouden worden. Aan ons om aan de zaken die je citeert iets te doen waar het kan en zinvol is. Overigens kan ik me moeilijk inbeelden dat bv. het tabernakel in Gent eeuwig blijft staan in de kelder. Zouden de priesters telkens de kelder ingaan als ze de H. Communie willen uitdelen ? Misschien zijn ze daar bezig met een en ander te verhuizen i.v.m. het schilderij van het Lam Gods.

    Een “biechtviering” mag, maar dient gevolgd door individuele biechten, en op sommige plaatsen gebeurt dit zeker. Overigens is de individuele biecht enkel verplicht voor zware zonden. Persoonlijk ben ik ook niet voor “biechtvieringen”. Bij ons is er rond de feestdagen individuele biechtgelegenheid, en regelmatig een “biechtviering”. Voor een biecht kan je uiteraard altijd een priester contacteren.

    Bedenk dat je zielenheil weinig afhangt van het aantal keer dat je in een processie meegelopen hebt, en nog minder van de plaats waar ze het tabernakel geplaatst hebben.

    Zaken die niet deugen in de Kerk moet je niet aan het Tweede Vaticaans Concilie toeschrijven. Daar werd nergens besloten dat processies moeten afgeschaft worden, of tabernakels verhuisd naar de kelder. Het zijn de mensen, ook sommige priesters, die niet doen wat ze moeten.

    1. Stinus, je schrijft: “Bedenk dat je zielenheil weinig afhangt van het aantal keer dat je in een processie meegelopen hebt, en nog minder van de plaats waar ze het tabernakel geplaatst hebben.

     ” Je moet de 2 boeken eens lezen van Marino Restrepo. “Van Duisternis naar licht” en “Katholieken sta op”.

     Het is duidelijk dat je geen flauw benul hebt wat “Spiritual Warfare” inhoudt…

     In plaats van onmiddellijk uw reacties te posten die ons ondertussen allemaal wel bekend zijn, lees eens een boek dat U wordt aangeraden. Ik heb dat de afgelopen jaren ook gedaan, ik ben er verdomd veel wijzer van geworden, en heb er veel van geleerd.

     Doen! In ’t Engels nog allebei te verkrijgen!

     Nog een aanrader voor U: http://patrimoinechretien.com/Biblioth%C3%A8que/Oeuvres/ScupoliSpiritualCombat2016en.pdf

     En als je daarmee rond bent, misschien eens de biografie van Gabriël Armorth.

     Kom me dan nog eens zeggen dat het allemaal zou nauw niet steekt, ons respect voor de Heilige dingen…

 6. Ah, daar zijn ze, Yokio en Stinis, de tandem van tegenspraak, (natuurlijk altijd met dezelfde door hen aangehaalde zever). Ze zijn uit hun schelp gekropen omdat er een verwijzing naar was. Nu dat ze Onze Lieve Vrouw Maria niet in het hart dragen en haar verdediging op zich nemen is duidelijk. Maar wat de Allerheiligste Maagd Maria de Moeder Gods het meest stoort is dat het Allerheiligst Kruisoffer opgedragen in het dagelijks Heilig Misoffer ZO ZEER met de voeten wordt vertrappelt met duistere prietpraat. Ja … dat is er één van formaat. (“toegestane volkstaal” enz…)
  Het vastleggen van de H. Liturgie van het Heilig Misoffer van de Heilige Paus Pius V voor iedereen en voor de eeuwigheid (zo dikwijls hier aangehaald) interesseert die opstandige mensen niet. En dan maar anderen hier afdoen als ‘niet katholiek, buiten de kerk en wat weet ik meer.
  Ook geen reactie van deze opstandige tandem bij de opmerking dat de Vat II sekte de H. Rozenkrans en de Maria devotie zo zeer veracht.
  Altijd dezelfde zever wat ze uit hun hoed toveren. Wij kennen dat al lang genoeg. En dan maar aanhalen dat Jezus de Kerk nooit verlaat. Maar het is niet Jezus die de Kerk verlaat het zijn deze modernisten en ketters natuurlijk.
  Maar ja, zoals Kurt het verwoord heeft: watbaten kaars en bril … enz

  1. Hallo Ward,
   Wat je schrijft is slecht Nederlands en de inhoud is onzinnig.
   – Ik ben toevallig vrij Mariaal ingesteld, dus je bent fout van in het begin.
   – Denk jij soms dat Onze Lieve Vrouw wil dat de H. Mis enkel in het latijn mag opgedragen worden, een taal die praktisch niemand nog begrijpt ? Ze heeft dat nooit of nergens gezegd. Jij schijnt wel te spreken in Maria’s naam, een afschuwelijke aanmatiging !
   – Maria is patrones van de Kerk, en die Kerk heeft heel duidelijk gezegd dat de liturgie in de volkstaal goed is. Dacht je soms dat Jezus geen Nederlands verstaat, enkel latijn verstaat ? Waarschijnlijk heeft Maria zelfs nooit latijn gesproken, want het was de taal van de bezetter in haar land. En Jezus sprak ook geen latijn tegen zijn leerlingen.
   – Door Vaticanum II is de katholieke Kerk allerminst een sekte geworden. Daardoor zijn er wel afgescheurde katholieken gekomen, ketters, zoals Marcel Lefebvre (ooit geëxcommuniceerde bisschop) en jijzelf, die Vaticanum II niet willen aannemen. Jij hebt geen paus (dat bleek reeds), en dat is een teken dat je niet meer bij de heilige katholieke Kerk hoort. Spijtig en gevaarlijk voor jou. Een kwestie van hoogmoed, want je denkt het beter te weten dan een oecumenisch concilie. En sedert Jezus is een concilie onfeilbaar op gebied van geloofswaarheden.
   – Je schijnt niet te weten dat een concilie leerstellige teksten maakt, die in eeuwigheid gelden, maar ook teksten die voor een bepaalde periode uitgevaardigd worden, en die in de loop van de tijd herroepen of gewijzigd kunnen worden. Het gebruik van een taal in de liturgie valt daaronder.
   – Het invoeren van het latijn bij het concilie van Trente was bedoeld voor die tijd, en was geen richtlijn voor de eeuwigheid – de voertaal voor de H. Mis betreft geen fundamentele geloofswaarheid. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft een richtlijn gegeven voor deze tijd : de volkstaal bezigen in de H. Mis is OK, zodat de mensen meer bij Jezus’ misoffer betrokken worden ; latijn mag ook nog.

 7. Wat zijn de elementen die de nieuwe ritus uitmaken? Sommige zijn katholiek: een priester, brood en wijn, kniebuigingen, kruistekens enz., maar andere zijn protestant, zoals een tafel, gewone, alledaagse gebruiksvoorwerpen, communie onder twee gedaanten en in de hand enz.

  Welnu, de Novus Ordo Missae neemt deze heterodoxe elementen aan samen met de katholieke, om een LITURGIE VOOR EEN MODERNISTISCHE GODSDIENST te vormen die de Kerk met de wereld verenigt, het katholicisme met het protestantisme, het licht met de duisternis. De Novus Ordo Missae presenteert zichzelf als:

  Een maaltijd (zie Principe 11). Dit blijkt uit het gebruik van een tafel rondom welke het volk van God bijeenkomt om brood en wijn te offeren (Principe 18) en om te communicerenn van veeleer alledaags keukengerei, vaak onder twee gedaanten (Principe 15) en gewoonlijk in de hand (Principe 16). Let ook op de bijna volledige verdwijning van referentie aan een offer.
  Een verhaal van een voorbije gebeurtenis (Principe 12). Hardop verteld door degene die “voorgaat” (Principe 14), die omstandig de woorden van onze Heer opnieuw verhaalt zoals die in de H. Schrift staan (liever dan een sacramentele formule uit te spreken) en die niet pauzeert totdat hij de Hostie aan het volk heeft getoond.
  Een bijeenkomst van de gemeenschap (Principe 13). De aanwezigheid van Christus beschouwt men wellicht als een morele, zijn sacramentele tegenwoordigheid negeert men (Principes 16 en 17).
  Let ook op de talrijke veranderingen in de rubrieken:

  De celebrant met zijn gezicht naar de gelovigen gekeerd, op de plaats waar vroeger het tabernakel stond.
  Na de consecratie acclameert het volk “totdat Hij komt”.
  De Heilige Vaten zijn niet langer verguld.
  Heilige partikels (van de H. Hostie) worden genegeerd (Principe 15).
  De priester houdt duim en wijsvinger niet meer tegen elkaar na de consecratie.
  De H. Vaten worden niet gereinigd zoals gebruikelijk was.
  De H. Communie wordt meestal in de hand gegeven.
  Kniebuigingen van de priester en het knielen van de gelovigen zijn sterk gereduceerd.
  Het volk neemt veel van wat de priester vroeger deed over.

  Bovendien definieert de Novus Ordo Missae zichzelf als volgt: De maaltijd van de Heer is een heilige synaxis of samenkomst van het volk van God, bijeengekomen onder voorzitterschap van de priester om de gedachtenis van de Heer te vieren (Paus Paulus VI, Institutio Generalis, § 7, versie van 1969)

  1. Beste Andre,
   Als je in de loop der eeuwen zou kijken, zou je zien dat de ritus van de H. Mis er soms behoorlijk anders uitgezien heeft, maar dat de essentie altijd hetzelfde gebleven is, met bv. lezingen uit de H. Schrift, consecratie, communie enz. Je moet je dus niet blind staren op bijkomstige details zoals het aantal kniebuigingen, het aantal kruistekens dat de priester maakt enzovoort.

   De H. Mis is tegelijk offer en rituele maaltijd. Dus het altaar kun je tegelijkertijd beschouwen als plaats waar geofferd wordt, én tafel voor een rituele maaltijd. En maak je maar geen zorgen over wat protestanten doen. De katholieken moeten hun eigen weg gaan.

 8. Over de communie wil ik deze anekdote vertellen die gisteren plaats vond. Met ex-collega’s hadden we een etentje en het ging over de kinderen. Een moeder, moslim, vertelde dat haar dochter het zo goed deed op school, derde studiejaar en dat ze alles meedeed met de andere kinderen van de katholieke school waarin ze ging. Het kind kwam onlangs thuis en zei dat ze in de kerk een klein rond koekje gekregen had dat vies smaakte….De moeder vond dat niet erg want ze wilde dat haar meisje helemaal aanvaard werd in de klas en op school… Dus: op die school gaan niet-katholieke kinderen, zelfs kinderen van een andere godsdienst, gewoon mee ter communie -niemand die er graten in ziet….

  1. In jaarmissen voor overledenen, vormsels of communievieringen is dat idem: mensen die anders nooit naar de kerk gaan, schuiven aan in de rij en steken de handen uit om de Communie te ontvangen. Indien men zou moeten knielen en op de tong ontvangen, zouden ze gewoon blijven zitten, want daar is nederigheid en ontzag voor God voor nodig; een besef van wie wíj zijn, en Wie wij ontvangen. Een ongelovige mens zal niet knielen voor een priester, om de Heilige Hostie te ontvangen.

 9. We leven in een verscheidenheid, zowel wat betreft de religie als wetenschap en filosofie, het gevaar bestaat natuurlijk dat door de hoeveelheid bomen het bos niet meer gezien wordt. Daarenboven mag men niet vergeten dat er geen enkel mens is die perfect is, en dat iedereen het meent te weten daar iedereen goed belezen is maar het blijft beperkt want met het denken kan men nooit de causaliteit overbruggen. Alleen in de liefde zowel voor dieren als voor planten en mensen kan men de eenheid ervaren en begrijpen.
  Wie dat niet doet zit nog teveel in het oordeel, en het denken, want het is ook iedereen zijn eigen weg, vergeten we ook niet dat ‘ het licht in de duisternis schijnt ,en de duisternis heeft het niet begrepen ‘.
  Veel moeilijke taal in de Bijbel, hoe kunnen wij als kleine mensen weten wat God denkt ? Is hier de duisternis en het licht geen dualiteit zelf……

 10. Indien men alles goedschiks toelaat en niet de moed heeft heel precies alles tot op de bodem uit te zoeken is er geen Kerk meer:
  https://kavlaanderen.blogspot.com/2019/11/benedictus-xvi-is-nog-steeds-paus.html
  MAANDAG 25 NOVEMBER 2019
  Benedictus XVI is nog steeds Paus
  Over de ongeldige abdicatie van Paus Benedictus XVI
  Over anti-paus Bergoglio, een kardinaal zonder gezag binnen de Kerk
  Over het ongeldige conclaaf van 2013
  Over de manipulatie van het conclaaf van 2013
  Over de Maffia van Sankt Gallen
  Over de excommunicatie van Godfried ‘kardinaal’ Danneels
  Over de vrijmetselarij die de macht gegrepen heeft in het Vaticaan

  Benedictus XVI trachte nog het onrecht te bestrijden maar werd overroepen door de vrijmetselarij, toen, en heden nog steeds door Stinus, Yukio, Frank.morant, die bezig zijn ook deze website te overroepen.

  1. Bravo, beste Eric, je noemt man en paard. Het overroepen op dit voortreffelijke katholieke Forum door een zeer klein groepje kwalijk opererende modernisten, is ook anderen inmiddels duidelijk geworden. Met “trollen” ofwel sarren, tracht dit groepje anderen veelal met meer kennis en geestelijke bagage in huis, monddood te maken. Het is afwachten op maatregelen van de redactie. De video geeft goed aan wat er gebeurd is. De splitsing van de functie van Paus Benedictus in enerzijds de gewijde functie, het Officie, dat hij behouden heeft, en anderzijds de uitvoerende functie, het Ministerium, dat naar de kaper Bergoglio is gegaan. Benedictus is nog steeds de Paus. Het complot van vrijmetselaar kardinalen die de mise en scène bewerkstelligd hebben en illegaal bijeen zijn gekomen om B. aan te wijzen, was geen geldig conclaaf. Dat is hier al een tijdje terug naar voren gebracht. Verder zonder noemenswaardige reacties. Door het overschreeuwen door enkelen, op dit voortreffelijke katholieke Forum, kunnen dergelijke zaken nauwelijks worden uitgediept, noch overige geloofskwesties, en vooral is het niet mogelijk om naar de toekomst te kijken in positieve zin, namelijk de Restauratie, ja, inderdaad een terugkeer naar de Traditie van de Kerk van altijd, de enige weg om uit het moeras van de kerkcrisis te kunnen geraken.

 11. eric-b-l (26 november 2019 om 05:13),
  Denkt u werkelijk dat ik een vrijmetselaar ben ? Arme jongen toch.
  De vrijmetselarij de macht gegrepen in het Vaticaan ? Hier en daar zal er wel een vrijmetselaar in het Vaticaan rondlopen. Maar “de macht overnemen” ?? Dat is zo weer een schimmige theorie die aan geen kanten bewezen is, en waar alleen aanhangers van samenzweringstheorieën, zoals beste Jules van Rooyen, mee afkomen.

  1. Wie de tijd er voor neemt kan gemakkelijk vaststellen dat er aan het begin van het Tweede Vaticaanse Concilie, namelijk op 13 oktober 1962 een machtsovername heeft plaatsgevonden. De microfoon van de verdediger van de katholieke orthodoxie, kardinaal Ottaviani, werd uitgezet.
   Nadien heeft het concilie documenten opgesteld waarin vrijmetselaarsprincipes als de mens als kroon en doel van de schepping (Gaudium et Spes), en de godsdienstige onverschilligheid (Nostra Aetate) werden overgenomen.

   Later werden deze principes enigszins tegengesproken door Kardinaal Ratzinger als prefect van de congregatie van de geloofsleer, onder andere met het document Dominus Jesus (2000). Toen Joseph Ratzinger tot Paus gekozen was bleef een groep kardinalen onder wie Danneels actief sabotage plegen. Kardinaals Danneels – zelf lid van deze groep – bestempelde het zelfs als “De Mafia”. Uiteindelijk trad Paus Benedictus in 2013 af, hoewel hij nog in goede gezondheid was. Sindsdien heeft de man die als zijn opvolger gekozen is getracht om alles te slopen wat zijn voorganger probeerde te behouden of te herstellen.

   Als u ondanks de overvloed van bewijs maar blijft ontkennen dat er een machtsovername heeft plaats gevonden dan legt u vals getuigenis af en bent u in internetspraak een TROL.

 12. Laat je niks wijs maken, beste Eric, het huidige Vaticaan is nog steeds gedomineerd door vrijmetselaar prelaten, kardinalen en bisschoppen. Hierboven heb ik aangegeven wat er gebeurd is met de frauduleuze keuze van Bergoglio tot Paus. Dat is een fenomenale demonstratie van de vrijmetselaar macht binnen de Vaticaanse muren. Jaren terug, in 1981, is het schandaal van de P2 loge naar buiten gekomen, in het kader van de tegen de vrijmetselarij gerichte anti-corruptie operatie Schone Handen van de Italiaanse regering. De voorzitter, Luigi Celli werd tot 17 jaar cel veroordeeld. De P2 prelaten ledenlijst heb ik ter inzage, en er staan 119 prelaten op vermeld, los van de Vaticaanse bank bankiers als Michel Sidona en Roberto Calvi. Buiten die lijst om waren er ook vrijmetselaar kardinalen die geen P2 lid waren, zoals Alfrink, Spellman en Danneels en anderen. Die vrijmetselaar infiltratie binnen de Vaticaanse muren zal zelfs sterker zijn geworden, gezien de algehele corruptie in Kerk en samenleving met de talloze vrijmetselaar regeringen in het Westen. Bekijk ook de video (YouTube) van de Franse katholieke onderzoeker en schrijver, Pierre Hillard, over zijn nieuwe boek. Hij zegt niets anders dan wat ik al jaren lang, op dit voortreffelijke Forum, duidelijk wil maken.

  Pierre Hillard : Anarchis Cloots et le mondialisme, le projet de république universelle.

  1. Nabrander correctie.
   Lees de laatste regel voor YouTube,

   Pierre Hillard : Anarchsis Cloots et le mondialisme, le projet de république universelle

   Werkelijk een aanrader voor hen die een historisch overzicht zoeken, van de verborgen geschiedenis in de afgelopen eeuwen, en waarvan wij nu de uitloper meemaken, maar die al begon vanaf Abraham en Jaweh’s belofte, zo’n 4500 jr. geleden.

   1. Beste Jules,
    Dit boek dat u ons aanbeveelt zou door iedereen moeten gelezen worden, of toch ten minste zich de YouTube film moeten aankijken. Diegenen die van goede wil zijn zullen het wel begrijpen. De anderen zullen zich opwerpen en het goede werk van deze Pierre Hillard verketteren. Helaas wat hij zegt is de zuivere waarheid. Wie de waarheid niet aanvaardt en verwerpt, aanvaardt automatisch de leugen.

 13. Ik vraag me af hoeveel vuige vrijmetselaars en joden Jules van Rooyen in de toekomst nog gaat “ontdekken” in het Vaticaan. Verrassend genoeg zullen er dat maar weinig kunnen zijn, want volgens hem is het ganse Vaticaan reeds “overgenomen” door die mensen. 🙂

  Ach ja, die eeuwige samenzweringstheorieën …

 14. Gelukkig dat dit artikel en de reacties niet terecht komen bij de gelovigen. Dan zou er pas een echte geloofsafval komen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht