St. Pater Pio vertelt over de H. Mis

In 1972 gaf een van de geestelijke zonen van pater Pio (1887-1968), de Capucijn pater Tarcisio, in Udine (Italië) een lezing over het thema: De H. Mis van pater Pio. Zijn uiteenzettingen berustten op gesprekken met de op 2 mei 1999 zaligverklaarde Kapucijn, waarin hij zijn vertrouweling stukje bij beetje het geheim prijsgaf van hoe hij de plechtigheid van de H. Mis beleefde. De conferentie van pater Tarcisio werd onder de titel De H. Mis van pater Pio uitgegeven door La Casa Sollievo della Sofferenza te San Giovanni Rotondo, waar men het boekje in het Italiaans kan verkrijgen.

De volgende uiteenzetting geeft delen van het geschrift weer die op het celebreren van de H. Mis zelf betrekking hebben. Zij berusten op een Franse vertaling die abbé M. Blanchard voor het tijdschrift Fidélité Catholique maakte (nr. 227 en 228 van februari en maart 1999).

Het is wel haast overbodig te zeggen dat pater Pio zijn H. Mis celebreerde volgens het “oude”, traditionele Missale Romanum (van voor 1962). Pater Pio heeft de nieuwe ‘Ordo’ (Mis in de volkstaal) nooit gepraktiseerd. Hij vroeg uitdrukkelijk aan de Paus toestemming de Misritus van zijn wijding te mogen blijven celebreren. Paulus VI stond hem dit in 1965 voor de rest van zijn leven toe.

Voetgebeden en woordliturgie

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest — deze woorden spreekt pater Pio altijd uit met een “brok in zijn keel” om zo het snikken te voorkomen of te onderdrukken, wat hij echter niet helemaal kon verhinderen. Zijn mea culpa daarna ging vergezeld van doffe en harde vuistslagen tegen de borst om voor zijn broeders te bekennen dat hij de grootste zondaar op aarde is.

Neemt u, pater, bij het Goddelijk Offer onze zonden op u?

«Een andere mogelijkheid is er helemaal niet. Dat behoort immers tot het Goddelijk Offer.»

De Heer beschouwt u dus als zondaar?

«Dat weet ik niet. Maar ik vrees van wel, ja.»

Bij het altaar aangekomen steunt de pater de samengevouwen handen op de altaarsteen, buigt en blijft lang in gebogen houding staan.

Ik heb u zien beven toen u de altaartrappen besteeg. Waarom? Waar moest u voor lijden?

«Niet met het oog op wat ik moest lijden, maar om wat ik ging offeren.»

Wat pater Pio bij het celebreren van de H. Mis opdraagt, behoort tot datgene wat hij lijdt. Het lijden, dat de uiterste grens bereikt waartoe een menselijk schepsel kan komen, is zonder meer in staat zijn Offer naar goeddunken op een totale en volmaakte holocaust voor te bereiden. Er is niets wat pater Pio niet doorstaat, omdat hij zich totaal overlevert.

Op welke tijd van de dag lijdt u veel, pater?

«Tijdens het opdragen van de Heilige Mis.»

Lijdt u ook overdag wat Jezus u tijdens de Heilige Mis laat verduren?

«Dat ontbrak er nog maar aan! Hoe moet ik dan werken? Hoe zou ik mijn ambt dan kunnen uitoefenen?»

De goedheid van de Heer was oneindig wijs, door ons te openbaren hoe pijnlijk de overgave van de gestigmatiseerde van Gargano aan het altaar was. De Kerk beeft van vreugde om het grote geschenk waarmee de Heer haar bedenkt. En de schepsels hunnerzijds zijn er toe geroepen God te verheerlijken, die zijn volk op deze manier kastijdt.

Pater Pio is met de diadeem van de doornenkroon op het hoofd — anders zou de opoffering, zoals hij zei, niet volkomen zijn — gedurende de gehele H. Mis uitgeleverd aan een heel bijzonder lijden, dat men in de geschiedenis van uitverkoren zielen tot nu toe alleen bij hem tegenkomt.

De diadeem der doornenkroon, want niet slechts de geseling die pater Pio ‘s nachts onderging liet haar bloedige sporen in zijn kleding achter; ook van zijn hoofd droop bloed, dat hij met een band opving. Dit bloed was het zichtbare bewijs, dat Christus hem met de doornenkroon als zijn “diadeem”, zoals pater Pio deze noemde, had onderscheiden. Een van zijn vertrouwelingen vroeg hem daarnaar:

Jezus heeft mij te verstaan gegeven dat u de doornenkroning doorstaat.

«Anders zou de overgave niet volledig zijn.»

Welke zonden heeft Jezus door de doornenkroning gedelgd?

«Alle. In het bijzonder de zonden der gedachten, ijdele en nutteloze gedachten inbegrepen.»

Wordt u de doornen ook gewaar, pater, op uw voorhoofd en rondom?

«Rondom mijn hele hoofd.»

Pater, uit hoeveel doornen bestaat uw kroon? Dertig?

«Nul zeker!»

Pater, ik denk dat uw kroon niet uit dertig maar uit driehonderd doornen opgebouwd is.

«Je maakt je nogal druk om een nul! Is dertig niet een deel van driehonderd?»

En dat alles voor een bepaalde tijd! Pater Pio was formeel:

Klopt het, pater, dat u tijdens de H. Mis de foltering van de doornenkroning ondergaat?

«Twijfel je misschien daaraan?»

De hele Mis door?

«Ook van tevoren en naderhand. De diadeem legt men nooit af.»

Op welk moment van het Goddelijk Offer lijdt u het meest?

«Voortdurend en in toenemende mate.»

Op welk ogenblik van de H. Mis lijdt u het meest?

«Vanaf de Consecratie tot aan de H. Communie.» Met het vertrouwen dat eenvoudige zielen eigen is, stelt men de Pater een belangrijke vraag. Het antwoord dat hij geeft, is ontstellend, ja schokkend:

Op welk ogenblik van de H. Mis lijdt u de geseling?

«Van begin tot eind, maar intensiever na de Consecratie.»

Zijn de steken van de doornenkroon en de wonden van de geseling tijdens de H. Mis werkelijk?

«Wat wil je daarmee zeggen? Het resultaat, dat is zeker, is hetzelfde.»

Op deze manier bereidt dit geduldige en zachtmoedige lam van Jezus zich er op voor, verbonden met de Martelaar van Golgotha, zijn leven aan de hemelse Vader op te offeren ter verzoening van de zonden. Doordat hij zijn leven in de dood overgeeft, maakt deze dienaar Gods zich door het offer tot voorspreker van de zondaars. Het is niet gemakkelijk uit te drukken hoezeer vermorzeld hij het Epistel en Evangelie voordroeg. Het Woord Gods beroerde zijn hart zozeer, dat bepaalde delen hem slechts tranen konden ontlokken.

Vanmorgen kreeg u tranen in uw ogen bij het lezen van de geschiedenis van Ezau, die zijn eerstgeboorterecht verkocht.

«Het lijkt wel alsof jij het voor een kleinigheid houdt als iemand de gaven Gods miniacht.»

Waarom huilde u onder het Evangelie, toe ze bij de woorden kwamen “Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt”…?

«Ween met mij mee! Uit tedere liefde!»

Waarom huilt u bijna altijd, pater, als het Evangelie tijdens de H. Mis wordt verkondigd?

«Jij geringschat, dat God met zijn schepselen spreekt? Dat zij Hem tegenspreken? Dat hij voortdurend wordt verwond door hun ondankbaarheid en hun ongeloof?»

Eucharistische liturgie en slotriten

Het tweede deel van de H. Mis vindt in pater Pio een liturgie van uitzonderlijk voorname stijl. De Gekruisigde van Golgotha actualiseert door deze buitengewone dienaar, de gruwelijke tragedie van Calvarië zo zeer, ja lichamelijk, overeenkomstig het begripsvermogen van een tot werkzaam teken van Christus geworden schepsel.

In de loop van de geschiedenis van het sacramentele teken, is de gestigmatiseerde van Gargano in het tweeduizendjarige leven van de Kerk tot nu toe de enige dienaar geweest, die, bij het voltrekken van het Geheim des Altaars, voor zover dat mogelijk is, ook in zijn eigen vlees de Gekruisigde van Golgotha uitdrukte.

Is uw H. Mis, pater, een bloedig Offer?

«Ketter.»

Neen, ik wil zeggen dat het Offer van Jezus onbloedig is. Uw deelname aan de hele passie echter is bloedig. Of zie ik dat verkeerd?

«Deze keer zie je het goed. Misschien heb je gelijk.»

 Wie vangt uw bloed tijdens de H. Mis op?

«Niemand.»

De Offerande bood pater Pio een tweede gelegenheid voor langere tijd zonder enige beweging te blijven staan. Dat was een in het oog lopend deel van zijn H. Mis. Door een mysterieuze macht geboeid, de tranende ogen vol liefde voortdurend op het altaar gericht, bleef de Pater met brood en wijn in de handen vele minuten lang onbeweeglijk als een blok steen.

Waarom huilt u tijdens de Offerande?

«Je wil me mijn geheim ontfutselen? Het zij zo! Op dit ogenblik wordt de ziel verlost van alle profane dingen.»

De Heer sneed zijn dienaar zozeer van de buitenwereld af; dat hij ongevoelig was tegenover alles wat er zich rondom hem aan wereldse dingen afspeelde.

Tijdens uw Mis, pater, maakt de menigte een beetje lawaai!…

«Je had eens op Calvarië moeten zijn, waar men gebrul, godslasteringen, gedruis, bedreigingen hoorde! Daar was het een kabaal van jewelste!»

Wordt u door de geluiden in de kerk verstrooid?

«Absoluut niet.»

De afscheiding betekende voor pater Pio echter geen starre losmaking van de omstanders die zijn H. Mis bijwoonden. De innerlijke en totale vereniging met God, die op de scheiding van de ziel van ieder profaan element volgde, verschafte de Pater een de mens overstijgende mogelijkheid om alle zielen die een kring om zijn altaar vormden, stuk voor stuk afzonderlijk waar te nemen.

Zijn alle zielen die uw Mis bijwonen, in uw geest tegenwoordig?

«Aan het altaar zie ik ze allemaal, mijn zoon, als in een spiegel.»

Met al zijn zonen en dochters in het hart begeeft de Pater zich met Jezus aan het kruis naar het Goddelijk Offer. De liefde waarmee Hij zichzelf als Offergave aanbiedt, wordt voor het bevend aangezicht van pater Pio transparant. In een onbeschrijflijke kramp, tussen zuchten en tranen door, stelt de gestigmatiseerde van Gargano zich de goddelijke tragedie op Calvarië op een zo levendige manier in de geest voor, en ook in zichzelf, dat ze tijdens de transsubstantiatie in zijn doorboorde vlees het bloedig martelaarsschap van de gekruisigde Jezus deed oplichten.

Waarom lijdt u zo tijdens de Consecratie, pater?

«Je bent te opdringerig!»

Met deze vier woorden ontwijkt pater Pio eerst het antwoord. Maar een nieuwe poging was te voorzien.

Zegt u mij eens waarom u tijdens de Consecratie zozeer lijdt?

«Omdat hier in concreto een nieuwe en wonderbare vernietiging en een nieuwe schepping worden voltrokken.»

Het schrikwekkende mysterie

Met een korte en bondige zin zegt de Pater ditmaal iets meer. Het unieke wonder van de Eucharistische transsubstantiatie wordt met absolute duidelijkheid voorgesteld. Ondertussen laat hij niets los over de intensiteit van zijn lijden aan het altaar op het ogenblik van de wezensverandering. De Pater sluit bij de “nieuwe en wonderbare vernietiging en nieuwe schepping”- terwijl hij ze verheimelijkt — zijn eigen en verborgen deelname in.

Ook al liet het antwoord een en ander begrijpen, toch was het niet helemaal bevredigend. Maar het was wel de eerste bres. Men wachtte op een gunstige gelegenheid om de vraag nogmaals te stellen met het doel een gedetailleerd antwoord van hem te verkrijgen.

Waarom lijdt u zo onder de Consecratie?

«De mysteries van de grote Koning openbaart men niet zonder ze te profaneren. Waarom ik lijd? Ik wil niet alleen maar tranen vergieten, maar hele rivieren van tranen! Denk je niet na over het schrik-wekkende geheimenis? God — Offer voor onze zonden! (…) En aan de andere kant wij, wij die zijn beulen zijn.»

Het schrikwekkende mysterie van de transsubstantiatie omvat de laatste uren, terwijl dezelfde Jezus aan het kruis hing. De gekruisigde van Gargano beleeft voortaan aan het altaar de laatste ogenblikken van de Gekruisigde van Golgotha. Het is voldoende voor ogen te houden wat het Evangelie van Jezus daarover bericht.

Vooral is daar de proloog op de kruisiging.

Lijdt u, pater, onder de bitterheid van de azijn?

«Ja, en dat erg vaak.»

Nadat hij de azijn geproefd heeft, vertrouwt de geduldige zoon van Sint Fanciscus ons toe hoe hij aan het altaar wordt gekruisigd.

Pater, hoe houdt u zich aan het altaar overeind?

«Zoals Jezus het deed.»

Op het altaar bent u aan het kruis genageld zoals Jezus op Calvarië?

«En dat vraag je nog?»

Wat doet u om overeind te blijven?

«Hoe hield Jezus zich op Calvarië overeind?»

In verband met de kruisiging vraagt men hem:

Legden de beulen het kruis plat om de nagels in te kunnen slaan?

«Dat spreekt vanzelf.»

Slaan ze ook bij u nagels in het kruis?

«En hoe!»

Leggen ze het kruis bij u ook plat?

«Ja, maar jullie hoeven niet bang te zijn.»

De als soeverein op de goddelijke zetel van het kruis tronende Meester had zijn laatste woorden uitgesproken, om ten aanschouwen van de hemel en de aarde plechtig het testament van zijn barmhartige liefde aan ons te verkondigen.

Pater, bidt ook u gedurende de H. Mis de zeven woorden die Jezus aan het kruis sprak?

«Ja, onwaardige die ik ben, bid ik die ook.»

En tot wie zegt u: “Vrouw, ziedaar uw zoon?”

«Ik zeg dit tot haar: Zie de zonen van uw Zoon.»

Bent u ook ten prooi aan de dorst en de verlatenheid van Jezus?

«Ja.»

Op welk moment lijdt u dorst en verlatenheid?

«Na de Consecratie.»

Tot op welk tijdpunt lijdt u onder dorst en verlatenheid?

«Gewoonlijk tot aan de H. Communie.»

Werden bij Jezus de ingewanden verteerd?

«Het is beter te zeggen: verbrand.».

Waar dorstte Jezus naar?

«Naar het Rijk Gods.»

Dezelfde dorst deed de ziel van de Pater ontbranden. Dit waren uren van uiterste dorheid. Zelfs geen druppeltje troost werd in het brandende hart van pater Pio uitgegoten.

U hebt mij gezegd dat u zich schaamde te zeggen: ‘Tevergeefs zocht ik iemand die mij troostte’. Waarom?

«Omdat ons eigen lijden vergeleken met het lijden van Jezus verbleekt, omdat wij immers de eigenlijk schuldigen zijn.»

Voor wie schaamt u zich?

«Voor God en mijn geweten.»

Sterken de engelen des Heren boven het altaar, waarop u het Offer opdraagt, u niet?

«Maar.., ik hoor ze niet.»

Als de versterking gedurende het goddeljk Offer niet in uw geest afdaalt, en als u, net als Jezus, een totale verlatenheid lijdt, is onze aanwezigheid onnut.

 «Het nut ligt bij u. Als uw tegenwoordigheid nutteloos zou zijn, dan zouden wij ook de aanwezigheid van de H. Maagd, Johannes en de vrome vrouwen aan de voeten van de stervende Jezus als nutteloos moeten aanmerken»

Het is noodzakelijk te lijden!

Met een hart vol liefde, innerlijk verscheurd bij de aanblik van een zo gruwelijke verlatenheid, zou hij niet onwerkzaam hebben willen blijven. Hij verlangde er naar deelgenoot te zijn in de snijdende pijn.

Pater, waarom draagt u niet ook aan ons een beetje van uw lijden over?

«Men is niet in staat aan iemand de kleinoden van de Bruidegom weg te geven.»

Zegt u mij eens wat ik zou kunnen doen om uw Calvarië te verlichten.

«Te verlichten? Zeg liever: om het te versterken. Het is noodzakelijk te lijden!»

Het doet pijn uw martelaarschap bij te wonen zonder u te kunnen helpen.

«De rijkdom aan pijn moet er ook bij zijn. Voor Jezus was het beslist troostrijker een lijdende moeder te hebben dan een onverschillige.»

Wat deed de H. Maagd aan de voeten van de gekruisigde Jezus?

«Zij leed bij het zien van het lijden van haar Zoon. Zij offerde haar pijn en die van Jezus voor ons heil op aan de Hemelse Vader.

Het is niet verwonderlijk dat het lijden van een dergelijk martelaarschap, ofschoon het zijn Offer totaal omvat, bij voorkeur op twee voor pater Pio in hoge mate belangrijke plaatsen fixeert, om daar de uitwerking ervan nog sterker te ontplooien.

Niet uit nieuwsgierigheid vraag ik u welke wonden u het meest laten lijden?

«Het hoofd en het hart.»

De H. Communie vormt het hoogtepunt van de H. Mis van pater Pio, het meest verheven moment van de passie van Jezus. Over het altaar gebogen, met de handen de kelk stevig omvattend en met de Heer in zijn hart, verwijlt de heilige monnik, wiens zinnen innerlijk en uiterlijk geblokkeerd zijn, zonder op de tijd te letten, lange tijd met Jezus. Men vroeg de pater:

Wat is de Heilige Communie?

«Zij stelt een geheel innerlijke en extreme barmhartigheid present. Smeek Jezus, dat Hij zich ook zintuiglijk laat waarnemen.»

Als Jezus komt, bezoekt Hij dan alleen de ziel?

«Het hele wezen.»

Wat doet Jezus bij de H. Communie?

Hij vindt zijn geluk in zijn schepsel.»

Is de H. Communie een inlijving?

«Zij is een versmelting. Als twee kaarsen, die met elkaar versmelten en niet meer van elkaar onderscheiden kunnen worden.»

Wat moeten wij, als wij ons in de H. Communie met Jezus verenigen, voor u van de Heer vragen?

«Dat ook ik een tweede Jezus mag zijn, helemaal Jezus, altijd Jezus.»

U hebt mij te verstaan gegeven, dat de Heilige Gedaanten in u niet vergaan, dat in uw aderen het bloed van Jezus vloeit! Dan bent u daarom een levende monstrans.

«U zegt het.»

Het mysterie van Jezus’ dood proeven

Jezus, die het hele wezen van pater Pio omvatte, doordat Hij hem op wonderbare wijze met zichzelf verbond, liet de gekruisigde van Gargano graag het mysterie van zijn dood proeven, en wel op dezelfde manier als waarop Hij op Calvarië vol vreugde zijn overgave aan de Vader bezegelde. Tussen uitdrukkingen van tedere liefde en momenten van tedere smart, voltooit ook pater Pio zijn Offer in Jezus.

Waarom weent u, pater, als u de H Communie tot u neemt?

«Waar de Kerk met betrekking tot de Menswording uitroept: ‘Gij hebt de schoot van de Maagd niet versmaad’, wat moeten wij dan nog met ons armzalig gepraat?!»

Lijdt u ook tijdens de H. Communie?

«Dat is het hoogtepunt!»

Gaat uw lijden na de H. Communie nog door?

«Ja, maar een lijden van liefde.»

Troost Jezus u bij deze vereniging niet?

«Jawel, maar daarom blijft men toch nog steeds aan het kruis!»

Tijdens dit hoogst verheven moment, slaat Hij zijn ogen nog eenmaal op:

Waarop richt de stervende Jezus zijn laatste blik?

«Op zijn moeder.»

En waarop richt u hem?

«Op mijn broeders in de ballingschap.»

Daarna boog Hij zijn hoofd en gaf de geest; zo beschrijft de H. Johannes de dood van Jezus. Bij de gekruisigde van Gargano kon het aan het altaar niet anders zijn.

Sterft ook u tijdens de H. Mis?

«Op mystieke wijze bij de Heilige Communie.»

Doorstaat u de dood door de heftigheid van de liefde of van de smart?

«Door allebei, maar meer uit liefde.»

Bij de H Communie lijdt u de dood. Bevindt u zich bijgevoig dan niet meer aan het altaar?

«Waarom niet? Ook de dode Jezus was op Calvarië.»

U hebt gezegd, pater, dat bij de H Communie de Offergave sterft. Wordt u in de armen van de H. Maagd gelegd?

«In die van Sint Franciscus».

Een medelijdend hart dacht bij vergissing, dat de zachtmoedige Heiland eindelijk onder de mensen een ziel gevonden had, waarin Hij naar believen uit kon rusten. De nederige zoon van de Poverello dacht er niet zo over.

Maakt Jezus zijn armen van het kruis los om in u uit te rusten, pater?

«Ik ben het die in Hem uitrust!»

Hoezeer bemint u Jezus?

«Het verlangen is eindeloos, maar in de praktijk, zou ik, helaas, zeggen, is de liefde bijna gelijk nul, en ik schaam mij daarom.»

Aan het einde van de H. Mis las pater Pio met vlammend aangezicht en diep ontroerd de Proloog van de H. Johannes.

Waarom huilt u iedere keer wanneer u het laatste Evangelie van de H Mis leest?

«En jij houdt het voor een kleinigheid, dat God met de mensen spreekt.»

Bij de monnik van Gargano ontbrak zelfs de eschatologische visie op de H. Eucharistie niet.

Waarom huilt u (hij zuchtte voortdurend en de tranen vloeiden rijkelijk) als u de laatste zin van het Johannes Evangelie uitspreekt: “En wij hebben zijn glorie aanschouwd. een glorie als van de Eerstgeborene uit de Vader, vol van genade en waarheid”?

«Lijkt dat jullie weinig te zijn? Als de apostelen met de ogen van het lichaam een zo grote heerlijkheid gezien hebben, hoe groot zal dan niet de heerlijkheid zijn die wij in de Zoon Gods, in Jezus, zullen aanschouwen wanneer Hij zich in het paradijs aan ons openbaart?!»

Op welke manier zullen wij in de hemel met Jezus verenigd zijn?

«Welnu, de H. Eucharistie geeft ons er een voorstelling van.»

Zo was de H. Mis van pater Pio. Maar niet alleen de mensen woonden haar bij:

Is de Allerzaligste Maagd bij uw H Mis aanwezig?

«Denk je soms dat de moeder niet in de Zoon geïnteresseerd is?»

Wonen de engelen uw H. Mis bij?

«In scharen.»

Wat doen zij dan?

«Zij aanbidden en beminnen.»

Wie staat dichter bij uw altaar?

«Het hele paradijs.»

De H. Mis liep ten einde. Maar in het hart van de gestigmatiseerde van Gargano bleef het verlangen aanwezig, op het altaar gekruisigd te blijven.

Zou u meer dan één H. Mis per dag willen opdragen?

«Als ik het in mijn macht had, zou ik de treden van het altaar nooit meer afdalen.»

«Ik draag het lijden van Christus in mij»

Omdat deze buitengewone priester niet voortdurend aan het altaar geboeid kon zijn, transformeerde hij zichzelf in een altaar, om op ieder ogenblik de passie van Christus zichtbaar te maken.

U hebt mij gezegd dat u het altaar altijd met u meedraagt.

«Ja, want de woorden van de apostel zijn waar gebleken:

“Ik draag het lijden van Christus in mij”; “ik ben aan het kruis geslagen”; “ik tuchtig mijn lichaam en maak het dienstbaar”.»

Dus zeg ik terecht dat de gekruisigde Jezus zich in ons midden beweegt! U lijdt voortdurend de hele passie van Jezus!

«Ja, – door zijn goedheid en doordat Hij zich vernedert – , tenminste voor zover dat voor een menselijk schepsel mogelijk is.»

Hoe kunt u werken met zoveel pijn?

«Ik vind mijn rust in het kruis.»

De Pater had de Heer gebeden: «Geef mij het altaar als Uw kruis.»

Zijn gebed werd volkomen verhoord, omdat het in het verleden wellicht nooit met een dergelijke, recht uit het hart komende ernst was gezegd. Het altaar, dat de Goddelijke Kunstenaar daaruit vormde was werkelijk schoon, onvergelijkelijk schoon. In tweeduizend jaar christendom had men een dergelijke gestalte niet gezien. Hij was op een absolute manier de beste. Jezus bleef erdoor aangeraakt, omdat het, het eerste altaar was, dat op wonderbare wijze een beeld was van zijn eigen altaar. In zijn wij wijsheid wilde de Gestigmatiseerde van Calvarië op dit altaar niet zijn eigen kruis oprichten, maar bereidwillig maakte Hij daaraan de gekruisigde pater Pio vast, naar zijn beeld en gelijkenis.

Pater Pio verklaart ons: «Een H. Mis! Vraag een engel wat een H. Mis is, en hij zal jullie waarheidsgetrouw antwoorden: ik begrijp wat zij is en waarom zij wordt voltrokken, maar ik begrijp niet welke waarde zij heeft. Eén engel, duizend engelen, alle heiligen van de hemel weten dat en denken zo. En jij, aan wie de vrucht van de H. Mis wordt geschonken, jij wil niet over haar nadenken?»

De pater zegt voorts: «Als je de H. Mis bijwoont, concentreer je dan helemaal en totaal op het mysterie, dat zich voor je ogen afspeelt: de verlossing van je ziel en de verzoening met God.»

Bemint God het Offer, Pater?

«Ja, omdat Hij daarmee de wereld opnieuw geboren deed worden.»

Welke heerlijkheid verleent God aan de H. Mis?

«Een oneindige verheerlijking.»

Wat moeten wij tijdens de Heilige Mis doen?

«Mee lijden en liefhebben.»

Hoe moeten wij de H. Mis bijwonen?

«Zoals de Allerzaligste Maagd en de heilige vrouwen haar bijwoonden. Zoals de H. Johannes het Eucharistisch Offer en het bloedige op het kruis bijwoonde.»

Welk profijt ontvangen wij als wij de H. Mis bijwonen?

«De verrijkingen zijn niet te tellen. In het paradijs zullen jullie het weten.»

Slotwoord

In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, die de H. Johannes voor het einde der tijden verkondigt, zal ook de heilige stad Jerusalem nieuw zijn, die afdaalt uit de hemel, als een bruid getooid voor haar Bruidegom. Dat is de nieuwe tent Gods onder de mensen: God zal temidden van zijn volk wonen. Het nieuwe Jerusalem, zegt de ziener van Patmos voorts, heeft de zon niet nodig, noch de maan, omdat Gods heerlijkheid haar verlicht. De uitverkorenen, die in dit Licht wandelen, zullen zich daar bewegen met de naam van het Lam, dat op hun voorhoofd geschreven staat.

Zullen wij u, pater, in de hemel als gekruisigde zien?

«Tot jullie grootste verheerlijking.»

 

Bron: Stichting Immaculata

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

75 commentaren op “St. Pater Pio vertelt over de H. Mis

 1. Zeer mooi artikel, welke o.a. toont
  1. dat God (= God de Vader + Jezus + God de Heilige Geest) oneindig veel van ons houdt.
  2. hoe de priester de H. Mis dient op te dragen (de priester is de plaatsvervanger van Jezus) +
  3. hoe de gelovigen de H. Mis dienen bij te wonen.

 2. Wat een artikel. Ik heb het voorrecht gehad de pater de ontmoeten, reeds vele jaren na zijn dood. We hebben toen een heel goed gesprek gehad over vrijwilligerswerk en liefdadigheid. Tot op vandaag leef ik ernaar. Niet altijd even gemakkelijk maar toch. Geef en blijf geven zoals Jezus zichzelf volledig gaf op het Kruis. Het ultieme offer waardoor wij worden gered. En natuurlijk de eucharistie die ik nu nog intenser zal beleven. Waarvoor dank. Moge de Almacht jullie zegenen en bewaren. Amen

 3. Het is wel haast overbodig te zeggen dat pater Pio zijn H. Mis celebreerde volgens het “oude”, traditionele Missale Romanum (van voor 1962). Pater Pio heeft de nieuwe ‘Ordo’ (Mis in de volkstaal) nooit gepraktiseerd. Hij vroeg uitdrukkelijk aan de Paus toestemming de Misritus van zijn wijding te mogen blijven celebreren. Paulus VI stond hem dit in 1965 voor de rest van zijn leven toe.

  Het is overbodig dit te vermelden : “Hij vroeg uitdrukkelijk aan de Paus toestemming de Misritus van zijn wijding te mogen blijven celebreren. Paulus VI stond hem dit in 1965 voor de rest van zijn leven toe. “ want Pater Pio wist heel goed dat er geen enkele andere vorm van opdragen van het Heilig Misoffer toegestaan was.
  H. Paus Pius V – Bul – Quo Primum.
  “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Er was dus helemaal geen “toestemming “ nodig! Trouwens Pater Pio heeft altijd de NOM mis geweigerd en nooit opgedragen.

  Neen, Paus Pius V introduceerde géén nieuwe Mis om naar zichzelf te vernoemen. Indien hij ook maar de minste poging ondernomen zou hebben om dat te doen, geen enkele van zijn opvolgers op de troon van Sint-Pieter zou ooit met de idee gespeeld hebben, om hem te canoniseren, als een officiële heilige van onze Kerk.
  En dat is nu precies wat Paus Clemens XI deed in 1712, toen Paus Pius V uitgeroepen werd tot de Heilige Pius V, om voortaan de geschiedenisboeken binnen te gaan als de Paus van de Ware Mis en als de Paus van de Rozenkrans. De Mis en de Rozenkrans, de échte Mis en de Rozenkrans, wat een onoverwinnelijke combinatie.
  Zodus geen NOM religie en geen NOM mis, nooit. Geen andere als deze van de Heilige Paus Pius V. Geen Mis in de volkstaal.
  Dit Heilig Misoffer volgens het Missaal van de Heilige Paus Pius V alleen is God welgevallig.
  Geen enkele anderen.

  1. @ Ward

   En maar doordrammen, net zoals die Linkse, intolerante milieu activisten die iedereen hun totalitaire verhaal wil opleggen. Niemand belet je naar de Tridentijnse Mis te gaan (en te biechten, en de oude versie van het Onze Vader te bidden, en allerlei devoties te onderhouden, en …. en … etc). Dus waar zeur je nu over?!!!

 4. Ward,

  Je kletst er weer op los zonder enig nadenken. Dat Pater Pio de H. Mis liefst volgens de oude ritus (in het latijn) opdroeg – misschien omdat hij tijdens zo een Mis priester werd gewijd – is helemaal geen bewijs dat de H. Mis niet in de volkstaal mag opgedragen worden.

  Net het feit dat Pater Pio die toelating vraagt aan de paus duidt op het gezag dat hij aan de paus toekende in deze zaken. En wat zei en zegt de paus, in gehoorzaamheid aan het laatste oecumenisch concilie ? Dat het goed is dat de voertaal in de H. Mis de volkstaal mag zijn, hetgeen duidelijk is voor elk normaal mens. Op het laatste avondmaal werd ook geen latijn gesproken.

  Alweer die onverdraagzaamheid van de alleen-latijn maniakken.

  1. ☩JMJ☩

   Stinus lijkt te denken dat de tegenstrijdigheid tussen de Mis van de HH. Apostelen Petrus en Paulus en de misritus van Bugnini enkel en alleen de liturgische taal betreft. Latijn moet de norm blijven, ja, maar als er in mijn parochie met de nodige kerkelijke goedkeuring een correct in het Nederlands vertaalde tridentijnse Mis opgedragen zou worden, en op dezelfde dag de novusordo-misritus volledig in het Latijn (dat gebeurt op sommige plaatsen, maar voor zover ik weet niet in België) zou geschieden in diezelfde parochie, dan zou ik zonder aarzelen die Nederlandstalige tridentijnse Mis bijwonen, en niet de novusordo-ritus in het Latijn.

   De incompetentie op dit forum… Men schrijft er toornig op los, maar men weet niet waarover men het heeft.

   1. Daar heb ik het met Stinus al twee keren over gehad. Ik ben er stilaan van overtuigd dat hij een verborgen agenda heeft. Ik kan niet geloven dat iemand die zich wetenschapper noemt niet in staat zou zijn elementair onderzoek te doen naar de kern en de essentie van het geloof in Jezus. De meest eenvoudige mens kan dat, maar hij niet? Daarom denk ik dat hij een zeer gevaarlijk man is. Een of andere vorm van scientology, mengelmoes van humanisme en vrijmetselarij, FTP-achtigen, die zich als katholieken voordoen en het pertinemt niet zijn.

   2. @ Benjamin

    Waar het op dit forum vooral ontbreekt is kennis van de catechismus van de katholieke Kerk.
    Het ontbreekt hier ook wel aan wetenschappelijke kennis – vooral bij u – maar dat is niet direct problematisch om goed katholiek te zijn.

 5. Ja Eric, extréém gevaarlijk, vooral zo rond Halloween! Doe daarom morgenavond voor niemand open, want voor u het weet staat er een als zombie vermomde STINUS aan uw deur! Terwijl (ook) hij met een lieflijk kinderstemmetje om een snoepje komt bedelen, zal hij als een vervaarlijk doorgewinterde Jehova zijn voet tussen de deur zetten en sleurt hij u met zijn afgrijselijke klauwen uw huis uit, de dieperik in, op weg naar een of andere N-O-M DIALECTMIS! Wees op uw hoede!

  1. @ Paul
   Alles wat Stinus zegt is te herleiden tot de catechismus van de katholieke Kerk. Kent u die?

   1. @ Paul

    U maakt waarschijnlijk een grapje naar Eric toe. In dat geval: terecht!

 6. ☩JMJ☩

  Veel gezaag hier, zoals gewoonlijk, maar nog steeds worden de eigenlijke verschillen tussen de Katholieke misritus en de bugniniaanse misritus, behalve dan op het gebied van liturgische taal, simpelweg niet besproken. Wie over het onderwerp niets weet moet er over zwijgen in plaats van zijn groot bakkes open te trekken. Zijn het hier kleine kinderen die schrijven, of volwassenen? Het is moeilijk te zien met al die pueriele enkelbijterijen op dit forum.

  Een legitieme Christelijke ritus is apostolisch van origine; dat wil zeggen dat er substantieel een oorspronkelijke apostolische liturgie in bewaard zit. De Liturgie van St. Jacobus de Rechtvaardige bevat, bijvoorbeeld, substantieel de oorspronkelijke Misliturgie van de H. Apostelen te Jerusalem. Zo bevat de Romeinse Ritus (die wij “tridentijns” noemen) substantieel de Misliturgie die de Heilige Apostelen Petrus en Paulus geschreven hebben toen zij in Rome waren en volgens dewelke zij daar officieerden tot aan hun marteldood. Die Misliturgie is gegroeid doorheen de eeuwen, maar de Petrijnse liturgische traditie is in substantie bewaard gebleven. Zoals de Apostelen de gedoopten authentiek hebben leren geloven, zo hebben zij hen ook op authentieke wijze ritueel leren aanbidden. Het Katholicisme is essentieel traditioneel; het werd overgeleverd doorheen de eeuwen, en het concept van het in elkaar flansen van een liturgische ritus in de twintigste eeuw is dus onkatholiek en protestants.

  De bugniniaanse ritus is dan ook doordrongen van de geest van de tijd waarin hij ontstaan is. Gedenk bijvoorbeeld hoe het eerste wat de priester doet, tijdens die ritus, nadat hij een kruisteken gemaakt heeft, het begroeten van de aanwezigen is. Dat is door en door protestants. Een officiërende priester moet zich gedragen zoals Mozes op de Heilige Berg en niet gelijk een gastheer op één of andere conferentie. Nog een lelijke frats van de liturgische iconoclasten van vorige eeuw was het vervangen van het traditioneel offertorium met iets wat gebaseerd is op een joods-talmoedistisch tafelgebed, alsof men aan een profane maaltijd gaat beginnen; een verwerpelijke spotternij jegens het H. Sacrificie van de Mis vanwege de vrijmetselaar Annibale Bugnini.

  Zo kan men wel verdergaan. Ik ben zelf geen expert op liturgisch gebied, maar de manier waarop men hier de grote man meent te kunnen uithangen betreffende het onderwerp zonder enige basiskennis erover te hebben is belachelijk.

 7. Hallo eric-b-l (30 oktober 2019 om 04:58),

  Paul (30 oktober 2019 om 09:56) maakt de juiste, goeie grap met je vrees voor “zeer gevaarlijke mensen”. Blijkbaar ben je nog altijd niet ontstegen aan je verleden gevuld met esoterie, heksen, fantasten, leugenaars die beweren talrijke boodschappen rechtstreeks van God te ontvangen, enzovoort.

  Je hebt het over de essentie van het geloof. Wel, net die mist u blijkbaar, misschien doordat je enkel nog latijn wil horen in de H. Mis. Zo kom je bv. af met de ketterse bewering dat de H. communie niet het lichaam van Christus is onder de gedaante van brood, en de H. Mis moet je niet herleiden tot “geestelijke beleving”. Je hebt zware nood aan degelijke voorlichting. En zoals YUKIO schrijft vind je die op een betrouwbare manier terug in de Catechismus van de katholieke Kerk. In heksenboeken ga je de betrouwbare leer van de Kerk niet vinden, en in oude teksten loop jij verloren.

  1. Nooit heb ik beweerd “dat de H. communie niet het lichaam van Christus is onder de gedaante van brood” zoals jij het uitdrukt, daar ging het niet over. Jezus is aanwezig in de hostie, de communie is de uiterste tastbare deelname aan het Offer zoals Maria en Johannes moedig deden. Dat men dit niet anders kan en mag Beleven dan in dezelfde gesteltenis als Maria en Johannes wordt buiten de Tridentijnse Mis verzwegen met als gevolg groot gebrek aan respect. Hoe dit zonder geestelijke beleving te ervaren wordt in de NOM steeds weer getoond alsof dat vanzelfsprekend was. Hekserij is niet beperkt tot oude vrouwtjes, ik heb weet van moderne priesters die het niet kunnen laten van hun grote (heksen-)talenten te tonen, zelfs tijdens de consecratie. Een priester die altijd weer zegt “Dit is het gebroken brood.” is slechts een kleine belediging in vergelijking met wat sommigen durven presteren.

   1. eric-b-l,

    Je bent weer onwaarheden aan het verkopen. En wanneer ga je eens af geraken van 1) je obsessie tegen de H. Mis in de volkstaal ? 2) je navolgen van bedriegers en charlatans van diverse pluimage ?

    Hoeveel keer ga je nog afkomen met die protestants geïnspireerde afgezaagde “geestelijke beleving” ? De H. Mis is een reëel offer van Christus en van ons, hetgeen veel meer is dan “geestelijke beleving”.

    Je verkoopt dus onwaarheden. In de H. Mis in de volkstaal wordt het superduidelijk dat de H. Communie het lichaam van Christus is, onder de gedaante van brood. O.a. : bij elke uitreiking van de communie wordt door de priester luidop gezegd : “Het lichaam van Christus”. Geen Latijnse onverstaanbaarheid.

    Jij sluit je af voor de H. Geest als je vindt dat er geen H. Missen in de volkstaal mogen opgedragen worden. Jij denkt een plechtig oecumenisch concilie te moeten negeren. Hoogmoed …

    1. Omdat ik terug Katholiek wilde worden heb ik ontelbare NOM’s moeten ondergaan waar geen woord werd gesproken door de priester, waar de hosties door leken en vrouwen werden uitgereikt, en zelfs van hand tot hand werden doorgegeven. In mijn eigen parochie, en in Banneux, en ik durf niet vertellen wat een priester uitdrukte in een NOM in Scherpenheuvel.

     Zodra we weer een ware opvolger van Petrus mogen krijgen zal dat valse concilie samen met de NOM definitief in de prullenmand verdwijnen.

     Bovendien ben je weeral bezig een groot heilige, Pater Pio, te beledigen. Wanneer ga je daar mee ophouden?

 8. Voor alle duidelijkheid en om misverstanden en langs elkaar heen praten te voorkomen, beste lezers, laten we de klassieke Katechismus er bij betrekken die we uit het hoofd geleerd hebben indertijd, en deze vergelijken met de beruchte KKK Katechismus uit 1993, van de joods poolse Paus JP II. Het gat tussen de Traditie en het Vaticaan 2 (V2) modernisme, is het beste te vinden in de definities van het H. Misoffer en de Eucharistie. Beiden vormen het hart van het katholieke geloof. In de Katechismus, uitgegeven door het bisdom Haarlem, in 1951, staat het H. Misoffer als volgt omschreven. (nr. 257) “Het H. Misoffer is hetzelfde Offer als het Kruisoffer van Christus, maar op onbloedige wijze opgedragen door middel van de priester.” Voorts, (nr. 258) “Het H. Misoffer is hetzelfde Offer als het Kruisoffer, omdat Offeraar en Offergave in beide dezelfde zijn.” (nr. 259) “Christus draagt Zichzelf op in het H. MIsoffer op het ogenblik van de consecratie.”
  Daartegenover de beruchte KKK. Nr. 1367 komt nagenoeg overeen met (nr. 257).
  Maar dan komt het nieuwe, modernistische element van de kerkelijke en menselijke tussenkomst en deelname.
  Nr. 1368 leest, “De Eucharistie is eveneens het offer van de Kerk. De Kerk is het lichaam van Christus, en zij neemt deel aan het offer van haar Chef. Met Hem, offert zij zichzelf geheel. Zij verenigt zich met haar tussenkomst, aan de Vader, voor alle mensen. De Eucharistie, het offer van Christus wordt ook het offer van de leden van zijn Lichaam. Het leven van de gelovigen, hun lof uitingen, hun lijden, hun gebed, hun werk, worden verenigd met dat van Christus en aan zijn totale offer, en verkrijgen aldus een nieuwe waarde. Het offer van Christus, aanwezig op het altaar, geeft aan alle generaties Christenen de mogelijkheid om verenigd te zijn aan zijn offer.” Voorts Nr. 1369, herhaalt, “De gehele Kerk is verenigd met het offer en de tussenkomst van Christus. enz…………………….”. Dan volgen er nog vele artikelen, maar die missen de kortbondige, éénduidige betekenis van de Katechismus van 1951, over wat de Eucharistie is, de daadwerkelijke aanwezigheid van het Lichaam en Bloed van Christus, zonder het extra van de kerkelijke en menselijke deelname, geïnitieerd door Luther, een verwarrende protestante insteek. De Traditie erkent niks anders dan het Christus Offer. Hier ligt de splijtzwam.
  Don Luigi VIlla, wijst voorts op de onduidelijkheid tussen de “daadwerkelijke aanwezigheid” op het altaar, en op de “spirituele aanwezigheid” aldaar, wederom een verwarrende protestante insteek. (blz. 289, ” Paul VI, bienheureux ? ”, ed. ESR)
  Mgr. Dwyer, aartsbisschop van Birmingham, zei dat “de liturgie hervorming de sleutel is van het aggiornamento “, het ramen open decreet van de communist en vrijmetselaar, Roncalli, alias Paus J XXIII, en hij vervolgt, “op dat punt begint de revolutie”. (blz 290, idem)
  Dit gaat in tegen de veroordelingen van de Pausen Pius VI tegen de Jansenisten indertijd, en Pius XII met de encycliek “Mediator Dei”, die ook het altaar zonder tabernakel veroordeelt, dus de NOM tafel, een protestante insteek. Met de NOM, de Oecumenische Mis, is de Kerk van altijd getransformeerd in een Oecumenische kerk, naar de enkele eeuwen oude joods maçonnieke wens voor de verwereldlijking van het kerkbeeld. Deze moet alle ideologieën en alle religies onder één dak brengen, een wereldreligie, om zodoende de waarheid en de leugen te verenigen. Een protestante geestelijke van Taizé, Max Thurian, zei dat protestanten, ” de NOM
  als ‘ laatste avondmaal ‘ konden vieren met dezelfde gebeden en gezangen als de katholieken.” “Theologisch is dat mogelijk, ” zei hij. Het lijkt erop dat de Paus Franciscus hiervoor alle zeilen heeft bijgezet.

  1. Dank u wel, geachte heer van Rooyen. Het wordt tijd dat de katholieken de authentieke Rooms Katholieke leer gaan beginnen te kennen. En de daaropvolgende manipulaties oa van Bugnini – zoals Benjamin het goed verwoordt maar ook indertijd Mgr Lefebre ( zie you tube)
   Er gaat een tijd komen dat oprechte gelovigen gaan hunkeren naar deze authentieke leer en…naar de oprechte overeenkomstige liturgie.
   Ik zou bijna durven zeggen —) laat de huidige trend van modernisme maar voortdoen. De etter moet eruit.

   1. Er dient gelezen te worden: ‘en dat de daaropvolgende manipulaties ontmaskerd worden oa van Bugnini’

  2. @ JvR
   Kern: de Kerk is een levend lichaam en staat dynamisch in de werkelijkheid zonder haar Traditie prijs te geven. Hoe kan dat? Dat kan omdat de Openbaring (die op zich 100 procent volledig en perfect was) voor de mens steeds verder ont-sluierd wordt (door de Kerk). Het menselijke brein was en is namelijk te klein om de Goddelijk Waarheid in 1x te vatten. Vandaar de noodzakelijke ont-sluiering in de Tijd. Dit verklaart Johannes 21,25: “Er zijn nog veel ander dingen die Jesus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfde de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.”
   Omdat waarheid alleen uit waarheid afgeleid kan worden, is de eis van consistentie kardinaal in de ont-sluiering van de Waarheid. Dit betekent dat een verdere ontsluiering – op belangrijke geloofspunten – niet inconsistent kan zijn, maar dat ze wel een verdere uitbreiding kan opleveren van een gekende waarheid. Dit is nu het geval met het Misoffer. Daar stond en staat het Offer centraal (daar is niets aan af gedaan, ook niet qua duidelijkheid!), maar daar wordt nu aan toe-gevoegd (!) het gemeenschapsaspect dat eigen is aan de Drievuldigheid (drie Personen die met elkaar communiceren!). [ Vandaar o.a. de Vredeswens.] Dat is een verdieping van de Waarheid (en geen inconsistentie). JvR noemt dat een ‘gat,’ zulks ten onrechte (nu iedereen kan zien dat het hier om een verdere ont-sluiering gaat).
   Nu zowel de NOM als de Trid.Mis geldig zijn, is het een kwestie van voorkeur naar welke men gaat. Ik ga liever naar de NOM. Die is existentiëler van aard en duurt minder lang; ze is bovendien dynamischer door het gemeenschapsaspect.
   PS: er is niets ‘beruchts’ aan de KKK en JPII is geen jood (zijn allemaal ‘fabels’ van JvR)!
   PPS. De catechismus uit 1951 is bedoeld om uit het hoofd geleerd te worden, de KKK niet. Daar staat dan ook veel meer, met name – dus – de verdere ont-sluiering van de Openbaring door de Kerk.
   PPS. Dat de Kerk een levend en dynamisch instituut is, kan je met name zien op medisch-ethisch terrein. Vroeger kende men geen transplantatie van organen, of het inbrengen van dierlijke weefsels (denk aan hartkleppen). De Kerk heeft in die – en dergelijke zaken – inmiddels een verder ont-sluierd standpunt ingenomen.

   1. ☩JMJ☩

    De Kerk heeft zich doorheen de eeuwen altijd verzet tegen het luthers antropocentrisme van de protestantse riten dat u ten onrechte aan de Allerheiligste Drievuldigheid toeschrijft. De Eucharistische Christus wordt opgedragen aan de Hemelse Vader, en niet aan de aanwezige congregatie zoals het versus-populum-tafelaltaar impliceert. Uw boomer-ritus heeft niets te maken met consistentie met de overleveringen van de Kerk van Rome.

    U bent een positivist, Yukio; u doet alsof het voldoende is dat iets in de moderne catechismus gezet wordt om het Katholiek te kunnen noemen. Zo werkt het niet. U neemt dikwijls bewoordingen in de mond zoals “ontsluiering van de Openbaring”, maar de authentieke traditionele leer is dat bisschoppen en pausen nooit meer over het geopenbaard geloof zullen weten dan wat de Apostelen wisten. Over de Onbevlekte Ontvangenis is er veel discussie geweest vooraleer het dogma in de negentiende eeuw plechtig afgekondigd werd, maar dat komt omdat er door verloop van tijd onenigheid ontstaan was over wat de Apostelen daaromtrent beleden hadden; de afkondiging van het dogma was geen “ontsluiering” van iets wat voor de Apostelen nog onbekend was, maar een bevestiging van wat de Apostelen expliciet geloofden. Het kerkelijk magisterium moet uitleggen hoe de onveranderlijke morele leer toegepast moet worden op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, maar de leer blijft altijd dezelfde, onveranderlijk.

    Wat u doet is, typisch ratzingeriaans, continuïteit toeschrijven aan een manifeste breuk. En, zoals ik al zei, moet een ritus gegroeid zijn uit een oorspronkelijke apostolische liturgie om legitiem te zijn. Iets wat in de twintigste eeuw, met behulp van zes protestanten, in elkaar geflanst werd als onderdeel van een kerkelijke revolutie voldoet niet aan dat criterium.

    Ik heb een vraag voor u, Yukio: Indien een heidense Amazoneritus ingevoerd wordt, waarvan sprake geweest is tijdens de Pachamamasynode, zult u die dan even blindelings aannemen zoals de bugniniaanse ritus, of niet?

    1. Benjamin,

     Je schrijft : ” … de authentieke traditionele leer is dat bisschoppen en pausen nooit meer over het geopenbaard geloof zullen weten dan wat de Apostelen wisten.”

     Sommige inzichten moeten groeien, en het gaat dus niet over het eenvoudig “weten”. Zo heeft de Kerk er zelfs eeuwen over gedaan tot ze de juiste inzichten en woorden vond in verband met de heilige Drie-eenheid.

     Je hebt dus ongelijk, en YUKIO heeft gelijk i.v.m. de verdere ontplooiing van de openbaring. Die gebeurt in concilies, verklaringen ex cathedra door de paus, etc.

     1. ☩JMJ☩

      U heeft het mis, Stinus. De Kerk verdedigde de apostolische orthodoxie tegen nieuwe ketterijen die de kop opstaken, zoals het arianisme, het nestorianisme, het monofysitisme etc. Die ketterijen werden door de orthodoxe Vaderen “vernieuwingen” genoemd, en die benaming was pejoratief. Indien u de geschriften van de Kerkvaders, zoals de H. Athanasius van Alexandrië, leest zult u zien dat het er altijd om ging om de heilige leer van de Apostelen, gekend door de Apostelen, te verdedigen tegen nieuwe dwalingen. De theologische terminologie heeft zich ontwikkeld tot de scholastieke precisie van Sint Thomas van Aquino in de middeleeuwen, maar dat was om de leer te beschermen die door de Apostelen gekend en beleden werd, en het ging dus niet om “nieuwe inzichten” die de Apostelen niet hadden. Met andere woorden: De terminologie ontwikkelde zich met toenemende precisie, maar de objecten des geloofs waarnaar de terminologie verwees bleven onveranderd en waren reeds gekend door de Heilige Apostelen.

      Ik geef een voorbeeld: De drie trappen van het Wijdingssacrament (diakonaat, presbyteraat, episcopaat) bestonden reeds ontologisch in de dagen van de Apostelen, en die drie trappen waren ook gekend door die Apostelen, die deze wijdingen voltrokken gedurende hun missietochten. De terminologie betreffende die drie sacramentele trappen was echter nog niet zo gefixeerd als later, waardoor het woord “presbyters” soms voor bisschoppen gehanteerd werd, terwijl dat woord in de huidige technische theologische terminologie de gefixeerde betekenis van priesters heeft die nog niet de volheid van het priesterschap (episcopaat) kunnen uitoefenen, de sacramentele trap waartoe bijvoorbeeld de dorpspastoors behoren. De zaken waren er al, en waren gekend door de Apostelen, maar de theologische terminologie was nog niet zo technisch gefixeerd als nu.

     2. @ Benjamin
      1. U moet uw verhaal wat meer in essentie formuleren. Het is hier geen theologisch tijdschrift.
      2. Uw verhaal is volstrekt irrelevant omdat ik al eerder zei, dat ik de Kerk van Rome trouw blijft, ongeacht consistenties of inconsistenties. Zulks omdat de laatste menselijke oordelen zijn en wij Gods Logica niet kunnen volgen.
      3. Naast uw verhaal leg ik het werk van Magister vd Ploeg die alles betreffende Vaticanum II geanalyseerd heeft, diepgaande kritiek heeft gehad en tenslotte gewoon Rome trouw gebleven is. [Bent u soms Magister?]Geleerde theologen en gepromoveerden in de Patristiek in mijn omgeving delen mijn mening. Dat is precies waarom je zo weinig hebt aan theologische overwegingen waarmee u altijd komt. Tegenover de een theoloog staat altijd een andere. En uiteindelijk moet Rome beslissen.

     3. ☩JMJ☩

      Wie een afkeer heeft jegens de theologie, die moet zich niet mengen in publiek debat over theologische onderwerpen.

      Ik ben trouw aan de Kerk van Rome, maar trouw is niet gelijk aan blinde serviliteit jegens de kromme gedachten van de zittende paus. Het recht en de plicht om zich te verzetten tegen destructieve machinaties tegen de Kerk, zelfs wanneer die door pausen uitgevoerd worden, is altijd een Katholiek principe geweest.

      Citaat Yukio: “Zulks omdat de laatste menselijke oordelen zijn en wij Gods Logica niet kunnen volgen.”

      God heeft Zijn wil kenbaar gemaakt onder de mensen; Hij is geen misantroop, zoals de fictieve “god” van de deïsten, die zich niet bekommert om de toestand van de mensheid. U moet de dingen niet proberen ingewikkelder te maken dan zij zijn; een gewone leek die niet geheel zijn leven lang boeken gelezen heeft kan weten dat de kerkvorsten vorige eeuw een puinhoop gemaakt hebben en dat zij de Katholieke Religie ondermijnen.

     4. Kijk ‘ns, Benjamin, ik heb me een beetje ingehouden, maar ik stoor me voortdurende aan de interessant doenerij van u. In mijn visie bent u oerdom omdat u maar niet wil aanvaarden dat waarheden in de tijd verdiept kunnen worden. Zelfs in de Natuurkunde, waar u met uw non-wetenschap niet aan kunt tippen, heeft Einstein met zijn determinisme (God dobbelt niet) moeten buigen voor de diepere waarheden van de kwantumtheorie.
      Ik geenszins serviel naar Rome, maar anders dan u, JvR en Ward (en andere achterwaarts strevende lieden) speel ik niet voor Paus. En verbeeld ik me niet de wegen van God te kennen.

     5. ☩JMJ☩

      Argument-ontwijkend geblaas en enkelbijterij. Bemoei u niet met onderwerpen waar u niets van afweet. De Godsdienst betreft het eeuwig heil van de zielen, en men heeft dus het recht niet om godsdienstige onderwerpen als een profane hobby te behandelen met onverschilligheid aangaande de schade die men berokkent aan mogelijke lezers.

      Wanneer kwantumtovenaars zoals u en Stinus zich met de theologie bemoeien, dan komt daar ellende van; dat zien we dan ook aan het eindeloos gezever waarmee u de laatste tijd dit forum opgevuld heeft. Wie zelfs de inconsistentie niet ziet tussen de oude Ritus en de nieuwe ritus staat in geen positie om uit te leggen wie “oerdom” is en wie niet.

     6. “Oerdom” is een darwinistisch woord, en dus verwerpelijk; Christenen moeten het afwijzen. Het darwinisme pretendeert een evolutionair proces doorheen de tijd, terwijl het Christendom een degeneratief proces doorheen de tijd affirmeert; tussen het Christendom en het darwinisme is er dus fundamentele tegenstrijdigheid.

      Maar dat is een ander onderwerp dan dat van misriten.

    2. @ Benjamin
     Allereerst: zo lang er onenigheid over een kwestie bestaat, is er geen ont-sluiering. [Daarom is geschiedenis (bijvoorbeeld) geen wetenschap, omdat er geen onderwerpen zijn waarover geen twee boeken te vinden die elkaar tegenspreken. Ik heb daar al eerder op gewezen!] Het was kennelijk eeuwenlang niet duidelijk wat de apostelen ‘expliciet geloofden! Maar het gaat nu juist om die duidelijkheid.
     Voorts:
     Het antwoord op uw vraag is heel eenvoudig: ‘ja’ als het consistent is met het katholieke geloof, ‘nee’ als het inconsistent is met het katholieke geloof. Over die consistentie zou ik graag de mening van het Vaticaan vernemen. [Wat niet wegneemt dat ik in elke geval Rome trouw blijf en zonodig alles maar moet versterven. Want God leidt de Kerk, niet ik of JvR, of Ward. En God zal met alle ontwikkelingen wel een bedoeling hebben.] Maar of iets consistent is of niet, is in de praktijk moeilijker vast te stellen dan het lijkt, met name als je juristen en theologen aan tafel hebt. Het dominerend principe is in ieder geval dat van de deductie.
     Zoals ik al gezegd heb: er zijn geen nieuwigheden in de Openbaring, want die is 100 procent volledig en perfect geweest. De apostelen wisten alles al, maar ze hebben helaas niet alles opgeschreven. Dus moeten de Kerk nu met hulp van H.Geest alles ont-dekken (= ont-sluieren). Wel is het zo dat voor ons mensen, de curie en de paus incluis, het allemaal ‘nieuw’ lijkt, maar dat is het dus niet, het is slechts ont-sluierd, net zoals natuurwetten niet uit het brein van de mens komen, maar ont-dekt worden.
     PS. Er is geen enkele reden om aan het offer-karakter van de Mis toevoeging van het element van de gemeenschapszin te ontzeggen. Het is er niet inconsistent mee, integendeel: het is een uitbreiding die eigenlijk logisch is en volledig voortvloeit uit het meest kenmerkende van Christus’ leer: de naastenliefde. De paus, bisschoppen en kardinalen hebben ermee ingestemd, dus dan is sowieso de kwestie beslist.
     Inderdaad, de apostelen wisten al dat Maria Onbevlekt ontvangen was (en het volk geloofde dat zeker ook), maar het heeft eeuwen geduurd voordat de Kerk dat ging formuleren. Hetzelfde geldt voor de heiligverklaring van Jeanne d’Arc. Het volk wist dat ze heilig was, maar de Kerk heeft er vijf eeuwen over gedaan. Dat komt in beide gevallen omdat het ont-sluieren = het verkrijgen van meer inzicht nogal wat creativiteit en ‘open mind’ vereist. En dat ontbreekt bij het merendeel van de bisschoppen omdat die geen haar beter zijn van de ‘gewone’ mensen (die dus doorgaans de Heilige Geest ‘blokkeren’ = de toegang tot hun brein ontzeggen. Het ontbreekt vooral bij al die reactionaire katholieken die alles in beton willen gieten (zodat er geen leven meer mogelijk is). Dwaasheid!
     PS. De protestanten hadden niet in alles ongelijk! Dat te beweren is typisch intolerant en kortzichtig, op dezelfde wijze als al die Linkse klimaat-activisten dat zijn (geen haar beter!). Ook in het geloof – net zoals in de wetenschap – moet men een ‘open mind’ hebben, i.e.: open staan voor de influx van de Heilige Geest (die geen inconsistentie kent). Zo ont-dek (= ont=sluier) je nog eens wat!
     PPS. De rol van de Kerk is sowieso preciseren en toepassen. Maar de rol van de Kerk is ook de kudde door een veranderende wereld te loodsen. De wereld van de 50-er jaren is nu eenmaal veel eenvoudiger dan de wereld van nu. Alleen daarom al moet de Kerk vele vraagstukken van alle kanten bekijken en met creatieve (maar consistente) oplossingen komen. Denk eens aan al die medisch-ethische vraagstukken die men 50 jaar geleden zelfs niet kon bevroeden.
     PPPS. Uw conclusie is dat ik een positivist zou zijn is onjuist. Ik ben juist van mening dat de Kerk epistemologisch steunt op haar Traditie. Maar de catechismus is een soort minimum dat iedereen in principe moet onderschrijven wil er sprake zijn van een katholieke Kerk. Men moet nu eenmaal weten wat men precies gelooft.

     1. ☩JMJ☩

      Er is geen consistentie tussen de bugniniaanse ritus en de traditionele Romeinse Ritus; zelfs de revolutionaire liturgisten in de tijd wanneer de bugniniaanse gepubliceerd werd, en die dit als een overwinning voor hen beschouwden, zeiden dat die nieuwe ritus niets te maken had met de historische Romeinse Ritus. De protestantse antropocentrische geest van de nieuwe ritus is tegenstrijdig met de theocentrische geest van de oude Ritus; het is de oude die teruggaat tot de Apostel Petrus, zodus is de nieuwe tegenstrijdig met wat de Apostel Petrus gevestigd had in Rome. De pausen van voor de twintigste eeuw hebben nooit gemeend zich het recht te kunnen toe-eigenen om een nieuwe liturgische ritus in elkaar te steken; wat er vorige eeuw is gebeurd is revolutionair, het is subversief, en iedereen wist dat toen het gebeurde. Pas achteraf begon men, door toedoen van Jozef Ratzinger, een denkbeeldige continuïteit te verkondigen tussen de revolutie en de overgeleverde liturgische tradities van Rome. Minder en minder mensen slikken die onzin echter met een strak gelaat, door toedoen van de schokgolf die pachamama-sjamaan Bergoglio doorheen de Kerk teweegbrengt vanuit het Vaticaan. Er klinken immers geluiden dat meer en meer mensen hun weg vinden naar de oude liturgische tradities temidden van het gedrochtelijk beleid van Paus Franciscus.

      Een parochie waar de historische Romeinse Ritus vervangen werd met de bugnini-ritus is zoals een tuin waarin een prachtige oude boom omgehakt werd om er een stinkende machine in zijn plaats te zetten. Achteraf kwam één of andere kwiet, die land-en-tuinbouw gestudeerd had bij een universiteit, met opgeheven vinger vertellen dat de machine en de omgehakte boom twee volwaardige expressies zouden zijn van één en dezelfde boomsoort.

      Het liturgisch bugninianisme werd trouwens nooit door alle Katholieke bisschoppen aanvaard; in de oosterse riten bestaat er tot op heden tegenstand, dus het is niet universeel aangenomen.

      De Christelijke naastenliefde uit zich niet in het liturgisch egalitarisme van de bugnini-ritus dat het alleraanbiddelijkst Misoffer wil degraderen tot een profane communale maaltijd, maar in de uiting in daden in alle aspecten van het leven van de bovennatuurlijke kracht waarmee de heiligen, puttend uit de bodemloze diepten van de Altaarmysteriën, zichzelf opofferden, in vereniging met het Lijden en de Dood van Christus Koning, voor het heil van de onsterfelijke zielen hunner naasten, en dit dikwijls tot de marteldood toe. Daar is geen robotische, egalitaire liturgische lekenchoreografie voor nodig zoals in de bugnini-ritus; het volstaat, om uit die Goddelijke Bron te putten, dat men de knieën buigt, onder de moederlijke blik van de Allerheiligste Maagd Maria, op de harde vloer van een kerkgebouw, verzonken in gebed tot het Goddelijk Slachtoffer dat in de handen van de priester aan het altaar neergedaald is. De gepaste houding in de aanwezigheid van het H. Sacrificie van de Mis is die van de Moeder Gods en St. Johannes onder het H. Kruis op de Calvarieberg, en niet die van participanten in een geregisseerde turnles met vooraan een turnleraar naar “het volk” gericht.

      Citaat Yukio: “De apostelen wisten alles al, maar ze hebben helaas niet alles opgeschreven. Dus moeten de Kerk nu met hulp van H.Geest alles ont-dekken (= ont-sluieren).”

      De Kerk moet niet “alles ontdekken”. De Apostelen hebben hun opvolgers niet met een tabula rasa achtergelaten, zeggende: “Zoek het zelf maar uit!” Naast de H. Schrift hebben zij een mondelinge Overlevering aan hen toevertrouwd, en het was en is de taak van de bisschoppen om die Overlevering intact te bewaren en door te geven. Wijl er betreffende sommige dingen twijfel geweest is gedurende de eeuwen aangaande het weten van wat de Apostelen erover zeiden, was dit slechts het geval met sommige zaken, en zeker niet met alles. De grote heresiarchen zoals Arius rebelleerden tegen het bewust, universeel onderricht van de apostolische opvolgers; daarom ook werden zij geanathematiseerd voor ketterij. Wanneer pausen twijfelden betreffende een bepaald onderwerp gingen zij zoeken in de H. Schrift en de Apostolische Traditie, en niet in nieuwigheden die voortkwamen uit de tijdsgeest.

      De pausen en de bisschoppen hebben vroeger altijd geweten wat de overgeleverde Ritus van Sint Petrus was; tegen degenen die hun arrogante hielen ertegen opgeheven hebben (Luther en zijn trawanten) heeft de Lerarende Kerk het anathema uitgesproken. Let erop hoe de Paus van Rome eertijds tegen de aanvallen van de protestantse revolte in de Romeinse Liturgie bevestigd en gecodificeerd (zie “Quo Primum”) heeft in plaats van een “Romeins-protestantse” ritus te laten schrijven door een liturgist om de revolutionairen tevreden te stellen. De pausen hebben tot in de twintigste eeuw steeds de Romeinse Ritus verdedigd en beschermd tegen vijandige invloeden, en die verdediging van die hoogheilige schat is de authentieke Katholieke houding.

      Citaat Yukio: “Het ontbreekt vooral bij al die reactionaire katholieken die alles in beton willen gieten (zodat er geen leven meer mogelijk is). Dwaasheid!”

      De immutabiliteit van de Overlevering is veel sterker en onwrikbaarder dan beton, want zij is het logisch gevolg van de immutabiliteit van de Goddelijke Wezenheid.

      Het woord “reactionair”, verder, is een benaming die revolutionairen geven aan de vijanden van hun revoluties. Het Katholicisme is echter niet revolutionair; integendeel, het is essentieel contra-revolutionair; het strijdt tegen de aan God vijandige wereld zoals de Heilige Aartsengel Michaël, de proto-contra-revolutionair onder de geschapen wezens, streed tegen de rebel-engelen in het begin der dingen.

      Citaat Yukio: “Maar de catechismus is een soort minimum dat iedereen in principe moet onderschrijven wil er sprake zijn van een katholieke Kerk.”

      U schrijft domheden, Yukio. Duizend jaren geleden bestonden er geen catechismussen, maar de Katholieke Kerk bestond toen wel. De moderne catechismus is in bepaalde dingen tegenstrijdig met de Catechismus van Trente, dus uw mening dat een voorwaarde voor het bestaan van de Katholieke Kerk sine qua non een volledige onderschrijving van de moderne catechismus door iedereen zou zijn is onhoudbaar. U manifesteert een schrijnende onwetendheid betreffende ecclesiologie, en die onwetendheid beperkt zich niet tot dat exclusief domein, maar strekt zich uit over de theologie in het algemeen. Toch laat u dat u niet tegenhouden om u te bemoeien met theologische onderwerpen in publiek debat. Een traditionele catechismus gaan bestuderen in plaats van uw tijd te spenderen aan dergelijke bemoeienissen zou u goed doen.

 9. Nog een nabrander, beste lezers ;
  lees regel 18/17 van onderen, betreffende de vraag, “Wat is de H. Eucharistie ?”
  “………..protestante insteek. (Nr. 250) “De H. Eucharistie is het Offer en het Sacrament, waarin Jezus Christus zelf, onder de gedaanten van brood en wijn Zich offert, genuttigd wordt en tegenwoordig blijft. De Traditie erkent niks anders dan het Christus Offer. Hier ligt de splijtzwam met de modernisten.”
  Opm. :
  Let ook op het verschil van gebruik van hoofdletters voor Offer en Zijn, in de katechismus van 1951, en het profane gebruik van kleine letters in de beruchte KKK, van de joods Poolse Paus JP II.
  Tenslotte, in de Traditie volstaat de Kerk van altijd, met een volledige geloof uitleg in een klein boekje van 96 pagina’s. Dat leerden de kinderen indertijd, uit het hoofd. De KKK vereist daarvoor een groot en dik boek van 676 pagina’s, in de Franse uitgave van 1993. Dat is zelfs veel meer dan de pagina’s van het Nieuwe Testament, in een vergelijkbare lay out. Alleen al daarom, is de KKK een boek dat wantrouwen wekt, hetgeen versterkt wordt door de vele dubbelzinnigheden.

  1. Jules van Rooyen,

   Jij knutselt zelf een nep-godsdienst ineen die voor katholicisme moet doorgaan. De echte leer van de Kerk wil je niet aannemen, door je hoogmoed en aversie tegen sommige mensen, vooral tegen joden of mensen die jij bestempelt als joden.

   Elke Catechismus is gericht tot mensen van de tijd waarin die uitgegeven is, maar weerspiegelt wel de leer van de Kerk en de openbaring. De openbaring is nog niet volledig ontvouwd (dat zal pas het geval zijn bij het einde van de tijden), en bij elk concilie wordt de openbaring een stukje duidelijker. Ook bij het laatste concilie was dit het geval.

   Jij moet je openstellen voor de nieuwe inzichten die dit concilie meegebracht heeft, en niet hoogmoedig denken dat jij het allemaal veel beter weet. Nederigheid is een schone deugd.

 10. Ter info:
  In 2005 verscheen een beknopte versie van de catechismus in vraag- en antwoordvorm (Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk); de Nederlandse vertaling van het Compendium verscheen in 2008, samen met de tweede, verbeterde versie van de Catechismus.

  Voorts: het Christus-offer wordt door de Kerk van Rome beter begrepen dan door de koppige, opstandige reactionair katholieken. Zij leven in het verleden en hebben geen reëel antwoord op een wereld met internet, computers, instant communicatie, IVF, euthanasie, de pil, multiculturaliteit, massale onverschilligheid, etcetera etcetera. Kortom, ze zijn de blaffende honden terwijl de karavaan verder trekt.

 11. Is het U ook opgevallen, beste lezers, het toenemend agressieve taalgebruik van modernisten op dit voortreffelijke katholieke Forum, naarmate ze door de mand vallen ? Onzekerheid is kennelijk troef. Het Latijn refrein van sommigen kennen we inmiddels wel.
  Maar nu komt erbij, en dat is nieuw zoals de KKK aangeeft, zie hier boven, (Agst 31-10-17.02), “”De H. Mis is een reëel offer van Christus EN VAN ONS …………”,” terwijl de Kerk van altijd leert, “De Eucharistie is het Offer en het Sacrament, waarin Jezus Christus Zelf, onder de gedaanten van brood en wijn Zich offert, genuttigd wordt en tegenwoordig blijft.” Die KKK opvatting die in de NOM gebruikt wordt, is in strijd met de Leer van altijd.
  Er is dus geen sprake van een deelname van gelovigen. Dat zou een Lutherse insteek zijn. De gelovigen staan daar buiten, zij hebben geen deel aan Christus Kruis Offer op het altaar. Het H. Misoffer is voor hen, maar zonder hen, zoals de Kerk eeuwen heeft geleerd in de Katechismus, die terug grijpt op het belangrijke Concilie van Trente (1545-1563).
  Ook is er geen sprake van de Kerk van Christus als een vorm van mobiliteit, zich aanpassend aan ieder tijdsgewricht. Die vorm van modernisme is veroordeeld door de Heilige Paus Pius X. Sinds Trente, is er qua Leer, niets veranderd en niets toegevoegd. Juist het onveranderlijke in de eeuwige Leer van de Kerk, is de garantie tegen ketterse afwijkingen. De Traditie van altijd, is de rails waarop de Kerk voortgaat in de tijd, de zekere afgrenzing, de heilige waarborg tegen de afgrond. Maar sommigen, (zie Y hierboven (31-10, 08.31)), wijst voortdurend op “de Kerk is een levend lichaam en staat dynamisch in de werkelijkheid, zonder haar traditie prijs te geven.” Dat maakt hij ervan. Maar waarop baseert hij dat ? In de Openbaring, het Nieuwe Testament, is dat soort terminologie onbekend. Inderdaad beste lezers, hij zegt niet enkel een eufemisme, een contra dictio in terminus, maar zelfs een tegenstrijdigheid met wat de Kerk van altijd, geleerd heeft. Dat kan niet. Zijn verklaring van verdere ontsluiering is een hersenspinsel uit de koker van modernisten die zich nergens op kunnen beroepen. Een nieuwigheid, waarvan iedere kerkelijk historische referentie ontbreekt.

  1. Beste JvR: de geschiedenis zelf is een ontvouwing van God’s plan! En de Kerk is pelgrimerend op aarde (en dus onderdeel van de geschiedenis)! Zelfs in de schilderkunst is er ontvouwing (zie de ontdekking van het perspectief). En het ouder worden is niets anders dan het ontvouwd krijgen van enige wijsheid!

   PS. U lijkt wel een islamiet of een protestant. Die mensen komen ook altijd met Het Boek aan. [En zoals bekend heeft iedere ketter zijn letter.] De katholieke Kerk is een Moeder met in haar ene arm Christus, en in de andere de Bijbel. Het het verstand is niet zodanig aangetast door de erfzonde dat het onbruikbaar zou om in al deze kwestie met verstand te opereren.

  2. De ont-sluiering en de perfectionering van de betekenis van het Misoffer is even evident als dat rood de kleur van de liefde is. Of even evident dat de wereld niet uit zichzelf uit het Niets ontstaan kan zijn. Het leven zit zo vol evidenties. De meeste ervan kan de mens met zijn verstand inzien en aanvaarden. Dat JvR dat niet wil en dat hij zich staande probeert te houden door met bijbelteksten te zwaaien (een katholiek zou zich eerder op de Kerk moeten beroepen!), duidt op een ‘closed mind.’ Daar is nog niemand mee opgeschoten.
   Waar we wel mee opschieten is de mening van de pausen, bisschoppen en priesters wanneer ze verenigd zijn in een concilie. En die hebben de betekenis van het Heilig Misoffer vastgesteld. Ik beroep me dus op de Kerk. Maar JvR is kennelijk liever ongehoorzaam en beroept zich op zijn schrijfsels op andere reactionair katholieken (en geval van ‘inteelt’ dus).

 12. Gedurende enkele maanden leverde ik commentaar op een heidense website die nochtans een echt Katholieke naam droeg, de Latijnse naam van een oud boek over heiligen, geschreven in het Latijn. De reacties waren niet echt vriendelijk, en ik druk me nu heel zacht uit. Uiteindelijk werd mijn computer gesaboteerd telkens ik op die website kwam.

  Maar hier, op dit echt Katholiek Forum, krijgen andersdenkenden volledige vrijheid van spreken.

  Men tracht Christus een vlassen baard aan te meten, Pater Pio herhaaldelijk beledigen lijkt een sport, voortdurend wordt ik verplicht mezelf te onderzoeken want ik ben geen heilige en wordt dus iedere dag weer tot twijfelen aangezet door vijanden van de waarheid. Uiteindelijk boek ik geestelijke winst, met dank aan Marjan, Stinus, Yukio, en de man (wiens naam ik vergat) die het opgaf voordat Stinus deze webstek trachtte in te palmen.

  Er wordt voor jullie gebeden… want de dag van de grote Waarschuwing nadert…!

 13. Hallo Jules van Rooyen (31 oktober 2019 om 19:11),
  Je bent slecht op de hoogte van het H. Misoffer. Christus offert zich aan de Vader, maar ook wij kunnen daarbij offers brengen. Ik haal enkele punten aan.
  – Wij kunnen ons werk, ons lijden en onze inspanningen van de week aan God offeren op zondag. Ook Jezus deed dat in zijn verborgen leven.
  – Wij moeten brood en wijn offeren, aanbrengen, in de H. Mis. Zonder dat kleine menselijke offer kan er geen Eucharistie plaatsvinden. Dit idee is zeer belangrijk.
  – Onze geldelijke bijdrage in het mandje is een duidelijk offer, dat meer is dan wat steun, en dat ook een symbool is voor onze bijdrage tot het offer van Christus.
  – Ken jij niet het gebed van de engel van de vrede, dat in de herfst van 1916 aan de kinderen van Fatima aangeleerd werd ? Dat begint als volgt : “Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest, IK OFFER U OP HET allerkostbaarst LICHAAM EN BLOED, DE ZIEL EN DE GODHEID VAN JEZUS CHRISTUS, …” Iedereen mag dit gebed bidden, en het is duidelijk : ook wij kunnen aan God offeren, en dat offer wordt door Jezus aan de Vader aangeboden. Wij hoeven daarom geen priester te zijn.
  – Beste Jules, licht je beter voor, en laat je geloof verrijken in plaats van het te laten verstenen.

  Hallo eric-b-l (1 november 2019 om 07:06),
  Het wordt tijd dat je je verwrongen beeld van het katholieke geloof achter je laat, verwrongen als het is door gesnuister in geschriften van valse “zieners” en zelfbenoemde profeten. Lees de Catechismus van de katholieke Kerk in combinatie met de Bijbel, en het zal je beter gaan.

 14. Benjamin (31 oktober 2019 om 19:12),

  Je zit verkeerd met de gedachte dat de Kerk al onmiddellijk alles perfect wist over de katholieke godsdienst. De goddelijke openbaring, de goddelijke geheimen worden stilaan ontplooid, en de Kerk moet er soms behoorlijk over nadenken. Doordat zaken werden verkondigd (vaak door ketters) die de Kerk nog niet uitgeklaard had, was ze verplicht sommige dingen zelf uit te klaren, en dan op diverse concilies tot conclusies te komen.

  De leer van de H. Drie-eenheid bijvoorbeeld, daar heeft de Kerk eeuwen mee geworsteld, tot ze tot definitieve, goede conclusies en formuleringen kwam. En dat is nog maar één voorbeeld.

  Dus je zit er flink naast : de openbaring zal zich in de toekomst nog verder ontplooien, door toedoen van de Kerk.

  1. ☩JMJ☩

   De Openbaring ontplooit zich niet; die is afgesloten met de dood van de laatste Apostel, Johannes. Geheel de Openbaring werd voltooid gedurende de levens van de H. Apostelen, en niemand zal ooit meer weten over het geopenbaard geloof dan die Apostelen. Dit is de Katholieke leer.

   Toen Arius zijn ketterij begon te verspreiden werd overal in de Katholieke Kerk de Godheid van Christus onderricht; daarom ook werd deze heresiarch door Alexander, Bisschop van Alexandrië, geanathematiseerd (geëxcommuniceerd) en uit de priesterlijke stand geworpen nog voordat het Concilie van Nicea bijeenkwam om de orthodoxe leer van de Apostelen te wreken tegen de ketterij. Iedereen die patristieke teksten leest kan zelf zien dat u het zwaar mis heeft.

   1. @Benjaming
    Je moet goed lezen wat Stinus schrijftT. En je mind eens openstellen voor nieuwe informatie. Suggestie: denk ‘ns na over je eigen DNA. Dat was al VOLLEDIG aanwezig toen jij nog twee cellen was. Maar alle informatie die er van meet af aan inzat kwam pas successievelijk tot ont-plooing (= ontvouwing).
    Eenvoudiger dan dit kan ik het niet voor je maken.

    1. ☩JMJ☩

     Het Katholiek begrip is altijd geweest dat pausen en bisschoppen nooit meer over het geopenbaard Geloof zullen weten dan de H. Apostelen, de Fundamenten waarop de Kerk gebouwd staat met Christus als Hoeksteen. Dat behoort tot de grondslag van theologische studie in de Katholieke Kerk. Geen zever die u verkoopt kan daar iets aan veranderen. U en Stinus willen zich niet aanpassen aan het Christelijk paradigma, maar u wilt dat niet toegeven, en daarom klampt u zich vast aan een pseudo-christelijk wereldbeeld dat de moderne concepten die u vasthoudt betracht te hybridiseren met Christelijke terminologie. Zoals u zijn er helaas velen. Het groot kwaad in het denken van u en Stinus is dat u overal en in alles evolutionaire processen wilt zien, in overeenstemming met uw darwinistisch wereldbeeld, een wereldbeeld dat intrinsiek tegenstrijdig is met het Christelijk paradigma.

     Het is aan u en Stinus om u te onderwerpen aan de Katholieke doctrine.

     1. U begrijpt werkelijk niets van de werkelijkheid. Daarom gelooft u ook dat de aarde plat is. U kan, wil of verlangt niet te weten dat er een verschil bestaat tussen een genotype (de honderd procent volledige Openbaring) en een fenotype (de presentatie in de werkelijkheid met alle frictie vandien (waaronder de kleine hersentjes van de mensen). Zelfs Johannes schrijft dat er vele boeken geschreven hadden moeten worden (die niet geschreven zijn!) om alles wat Christus te vertellen had, door te vertellen.
      Uiteraard moet u Benedictus wel een oplichter vinden (die doelbewust inconsistenties introduceert), of een abominabele theoloog (die van voren niet weet dat hij achter leeft). Het lijkt mij waarschijnlijker dat noch het een noch het ander waar is, dat Benedictus het allemaal wel degelijk goed zag maar dat u allerlei fabeltjes verkoopt (als grootgrutter in historische faits divers).
      Als de vruchten van de boom niet deugen, dan deugt de boom niet. De vruchten van uw boom deugen niet: de honderden bisschoppen van VatII zijn geen ‘gemijterde schurken’ (term van JvR), de wereld is wel degelijk (nagenoeg) rond, en naarmate de tijd verloopt wordt steeds meer waarheden dieper uitgediept (op alle terreinen, om te beginnen in ons eigen leven). Daarom laten we geen kinderen uitmaken hoe het land (of de Kerk) bestuurd moet worden.

     2. Additie bij mijn reactie van 2 november 2019 om 01:30:

      Benjamin hangt het geloof aan dat de Openbaring ‘senkrecht von oben’ op aarde gevallen is, dat Alles in een Heilig Boek opgetekend staat, en dat al het opgetekende letterlijk waar is. Het equivalent dus van de Islam en Creationistische protestanten. Heeft allemaal niets met het katholieke geloof te maken.

     3. ☩JMJ☩

      De H. Apostelen hebben de H. Schrift én de mondelinge Overlevering aan hun opvolgers toevertrouwd. Zij werden op een buitengewone wijze verlicht door de Heilige Geest; hun kennis heeft zich gradueel vermeerderd en met de dood van de laatste Apostel was de Openbaring compleet. Dit is de constante Katholieke leer.

      Uw oeverloos gekribbel hier is zonder theologische precisie.

      Dit is mijn laatste antwoord hier aan u en Stinus.

     1. Beste lezers:
      Iedere katholiek is katholiek doordat hij gedoopt is en omdat hij “De Twaalf artikelen van het Geloof ” en de “De Oefening van Geloof” met geloof kan opzeggen. Hij verklaart daarmee – onder andere – te geloven in de ‘heilige Katholieke Kerk en alles wat ‘de Heilige Kerk ons leert.’ En die Kerk zetelt in Rome (niet in België). Het hoofd ervan is de Paus (niet Benjamin). Dit geloof in de katholieke Kerk vindt plaats in voor- en tegenspoed, met name in die gevallen waarin van alles wat in Rome gezegd wordt ons (met onze (te) kleine hersentjes) niet bevalt. Dat levert dan een hoop versterving aan onze kant op, vooral als men discontinuïteit (de dood) prefereert boven continuïteit (het leven).
      All else is folly.

 15. Goede moed, geachte heer Benjamin.
  De ware godsleer en de goede liturgie tot groter behagen en tot grotere liefde tot Onze Heer Jezus Christus en tot het Onbevlekt Hart van Maria zal meer en meer tot uiting komen naarmate de modernisten hun wil tot ‘verandering’ doorduwen. Het contrast zal meer en meer duidelijk worden.

  De recente synode heeft bijvoorbeeld alreeds 1 zeer giftige vrucht afgeworpen: namelijk een duister gebed tot ene Pachamama. Wat de goede God VOORZEKER mishaagt.

  Ik dank u voor uw verhelderende inbreng en inzet. Moge de goede God u zegenen en Maria steeds in uw hart zijn.

  1. ☩JMJ☩

   Andre,

   Diegenen die hun “conservatieve” handelswijze van blinde serviliteit jegens de persoon van de Paus willen doordrijven zullen de Pachamama-cultus omarmen, en degenen die deze cultus afwijzen zullen terugkeren naar de traditionele Katholieke begrippen van gehoorzaamheid die voorrang geven aan de goddelijke wetten. Bergoglio heeft de vroegere post-conciliaire status quo doen exploderen, met grote verschuivingen als gevolg, en zo zien we meer en meer “conservatieven” die dichter willen naderen tot het tridentijns milieu. Uiteindelijk zal de strijd binnen de Kerk vooral tussen tridentijnen en openlijke afgodische paganisten woeden.

   Aan de Pachamama-cultus zien we dat de geheime sekten de afgoderij die zij in het verborgene in het Vaticaan gebracht hadden daar meer en meer naar buiten brengen in het open daglicht. Het is onderdeel van de bredere esoterische agenda van de VN, een internationale structuur waarvan Paus Franciscus onlangs beweerd heeft dat het gehoorzaamd moet worden door Christenen; in de huidige ellendige toestand onder het pontificaat van Franciscus kunnen joodse conspirateurs zoals Jeffrey Sachs, adviseur van de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, zich vrij rondbewegen in het Vaticaan. Gianfranco Kardinaal Ravasi heeft, nota bene, reeds in 2015 geparticipeerd in een Pachamama-ritueel; dezelfde Kardinaal Ravasi die in 2016 in een brief vanwege de “Grootloge van Spanje” aangesproken werd als “Eerbiedwaardige Broeder Gianfranco”, een aanspreekvorm waarmee vrijmetselaars maçonniek geïnitieerden aanspreken die het schort dragen.

   Paus Franciscus is mogelijk een lid bij de OTO/EGC van Aleister Crowley, gezien zijn gedocumenteerd gebruik van het duivelhoorns-handgebaar en het dubbel-tau-symbool.

   De Pachamama-cultus is pantheïstisch, en het pantheïsme beweert dat de tastbare Schepping een emanatie is van een onpersoonlijke “goddelijkheid”, en dat die “goddelijkheid” latent aanwezig is in alle materie. De sciëntisten noemen dat beweerd “goddelijk niveau in de materie” heden ten dage “het kwantum-niveau van de materie”. Het pantheïsme beweert dat mensen zich kunnen “vergoddelijken” door via stappen terug te keren naar het “goddelijk niveau der materie”, hetgeen de gnostici een terugkeer naar “het pleroma” noemen. De satanisten gebruiken deze oude pantheïstische leer om de mensen weg te trekken van de aanbidding van God en hen naar de aanbidding van het schepsel te duwen. Zij duwen de esoterische agenda door onder bewoordingen zoals “wetenschap”, “technologie” en “ecologisch bewustzijn”. De rozenkruisers die de “Royal Society” gesticht hadden in Engeland (protestantse landen waren de machtscentra van de esoterische sekten) noemden hun esoterische leer “wetenschap” (vandaar dat Isaac Newton het hermetisch alchemisme “wetenschappelijk” noemde). Met de roos in hun roos-kruis-symbool bedoelden zij hun “wetenschap” (de esoterie) en met het kruis bedoelden zij de Godsdienst; met het plaatsen van het roos-symbool op het kruis-symbool bedoelden zij dat volgens hen “de roos” (de esoterische “scientia”, “wetenschap”) de Godsdienst zou verbrijzelen. Het streven van de “moderne wetenschap” richt zich naar het bestrijden van de Katholieke Religie. De initiatie van het duivelsfiguur in de moderne technologie in het satanisch ritueel bij de “Gotthard Base Tunnel” in Zwitserland in 2016 zinspeelde ook op de satanische strijd van “de wetenschap” tegen de Religie via geavanceerde technologie.

   In de YT-video “Who needs heaven when you can evolve into a laser beam..?” (29 okt. 2019) van “the Truth is stranger than fiction…”, waarin de “wetenschapper” Michio Kaku aan het woord gelaten wordt, kan men horen hoe demonisch het allemaal is. De oude luciferiaanse alchemistische zoektocht naar stoffelijke “onsterfelijkheid” en “eeuwige jeugd” (alle pantheïsten geloven dat mensen een “astraal lichaam” hebben, hetgeen de “wetenschappers” willen “digitaliseren”; het Katholiek Geloof wijst het vals concept van “astrale lichamen” af) wordt heden gepopulariseerd onder de valse benaming van “wetenschap”. Boze geesten geven de satanisten de misleidende benaming van “aliens”, en zij willen de mensen doen geloven dat zij zich via computertechnologie en “ruimtevaart” pantheïstisch kunnen “vergoddelijken” door “assimilatie in het kwantum-niveau” (de gnostische “terugkeer naar het pleroma”). Onder de bewoording van “Artificial Intelligence” willen zij doormiddel van bezweringen en incantaties computertechnologie onder de controle van gevallen engelen plaatsen (in de theologie wordt dergelijke situatie “demonische infestatie” genoemd).

   Wat er in het Vaticaan gebeurt is dus onderdeel van een breder internationaal plan. De Pachamama-cultus is een vehikel ter uitdraging van de onchristelijke pantheïstische concepten die door de satanisten van de esoterische sekten verspreid worden om de weg te bereiden voor Antichrist.

 16. Benjamin,

  Na de dood van de apostelen was de openbaring afgesloten, maar die openbaring betreft het goddelijke, dat we niet zomaar in één klap kunnen verstaan. Daarom leert de Kerk dat de openbaring nog verder ontvouwd wordt, dat we er nog niet alles van begrepen hebben. Ook Jezus heeft “de schriften ontvouwd” aan de leerlingen van Emmaüs. Ook nu moeten ze nog verder ontvouwd worden op sommige punten, maar nu door de Kerk.

  Ik haalde al het voorbeeld aan van de leer van de heilige Drie-eenheid, waar de Kerk behoorlijk mee geworsteld heeft, tot er klaarheid kwam, maar waar we toch nooit alles van KUNNEN begrijpen. Een ander voorbeeld is de leer van het vagevuur. Het woord “vagevuur” komt nergens in de Bijbel voor, en het bestaan ervan wordt daar niet duidelijk neergeschreven. Het heeft de Kerk EEUWEN gekost om hier klaarheid over te krijgen. Andere zaken betreffen de Moeder Gods, enzovoort. Dit zijn gewoon geschiedkundige FEITEN, Benjamin, die jij bewust negeert. Feiten negeren is niet echt een kenmerk van een eerlijke katholiek.

  Het valt te begrijpen dat men het bovenstaande niet aan je verstand kan brengen, vermits men je ook niet kan laten begrijpen dat de aarde rond is. Je zweert nog altijd bij een platte aarde … En volgens jou heeft er nog nooit iemand op de maan rondgelopen … Tja, moeilijk om je dan iets duidelijk te maken, zeker.

 17. Houdt goede moed Benjamin (1/11, 22.07u), met het citaat, “het grote kwaad in het denken van ‘ Y en Agst ‘, is, dat U overal en in alles, evolutionaire processen wilt zien, in overeenstemming met uw Darwinistische wereldbeeld, een wereldbeeld dat intrinsiek tegenstrijdig is met het Christelijke paradigma “, besluit U uw betoog. Dit in marmer gebeitelde uitgangspunt van de katholieke Kerk van altijd, vinden we terug in de Pauselijke kroning eed.
  Deze luidt als volgt, vertaald uit het Frans (Don Luigi Villa, Paul VI, bienheureux ?, blz. 312),
  ” Ik beloof :
  — in niets te verminderen of te wijzigen, hetgeen ik bewaard terug gevonden heb van mijn zeer gewaardeerde voorgangers, en om niet te accepteren welke nieuwigheid dan ook, maar te bewaren en diep te vereren, als echte discipel en opvolger, met al mijn kracht en al mijn zorg, voor datgene dat mij overgeleverd is.
  — om te corrigeren alles dat opkomt in tegenspraak met de Canonieke discipline, en om te bewaren de heilige Canons en de Apostolische constituties van onze Pausen, net zoals de goddelijke en hemelse geboden. Ik ben me bewust dat ik strikte verantwoording zal moeten afleggen voor uw Goddelijk oordeel, over alles dat ik uitdraag als God’s plaatsvervanger, dienend als Vicaris, assistent van uw tussenkomst.
  — dat, als ik zou pretenderen anders te handelen of toe te staan dat een ander dat doet, U mij niet welgevallig zult zijn op die verschrikkelijke dag van het goddelijk oordeel. Daarom handhaven wij een rigoreus verbod tegen ketterijen die iemand, of wijzelf, of een ander, wil introduceren of welke nieuwigheid dan ook, die in tegenspraak is met de Evangelische Traditie, of met de integriteit van het geloof en van de Godsdienst, teneinde iets te kunnen veranderen aan de integriteit van ons Geloof, of iemand goed te praten om dat te doen met een heiligschennend opzet.”

  De gemijterde schurk der schurken Montini (a), verbrak elke belofte. Deze praktizerend homosexuele vrijmetselaar joodse Paus Paulus VI, heeft op 30 juni 1963 deze kroning eed aan onze Heer Jezus Christus afgelegd. Hij verkreeg de kroning met de gouden Tiara.
  Een afschuwelijk moment, de nieuwe Paus verbrak zijn beloftes, tegenover Diegene in de hemel die over ons waakt. Een nog afschuwelijker revolutionaire periode voor de Heilige Moederkerk van altijd, brak aan. Hoewel de revolutie na 50 jr. ten einde loopt, afgaand op de voorspellingen van de H. Maagd in La Salette, medio 19de eeuw, is hij nog lang niet voorbij. De revolutie van P VI sloeg geen enkel aspect over. Hij zette alles op de kop. Het dogma, de moraal, de liturgie en de kerkelijke discipline, zijn diep getroffen. De revolutie van P VI is voorzien geweest door de Heilige Paus Pius X, met zijn veroordelingen van het modernisme, dat de kans krijgt welig te tieren op dit voortreffelijke katholieke Forum. Omgekeerd zouden de Traditionelen geweerd worden. Het modernisme van o.a. Y en Agst op dit voortreffelijke katholieke Forum, is vergelijkbaar met het Groene Links van ex-communisten, die in de politiek, de Europese naties en volken willen onderwerpen, beroven, vernietigen, en uitroeien middels massa immigratie en groene belastingen. Paus Paulus VI was de laatste Paus gekroond met de Tiara. Hij verkocht de Tiara in de joods overheerste stad New York.

  (a) P VI tooide zichzelf met het joodse symbool de Ephat, hangend aan een koord op zijn borst, in plaats van het Kruis.
  Voorts tooit hij zich op afbeeldingen met de vijfhoekige ster, HET rode communisten symbool bij uitstek, en tevens de ster die de vrijmetselaar loges in hun verderfelijke, subversieve ceremonies in het centrum van de loge ruimte plaatsen.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “De revolutie van P VI is voorzien geweest door de Heilige Paus Pius X, met zijn veroordelingen van het modernisme, dat de kans krijgt welig te tieren op dit voortreffelijke katholieke Forum.”

   De strijd van Paus St. Pius X tegen het modernisme was ongetwijfeld profetisch. Het lezen van het anti-maçonniek werk van de priester-schrijver Emmanuel Barbier, dat de connectie tussen de modernisten in de Kerk en het georganiseerd occultisme blootlegt, zou hem aangevuurd hebben in zijn strijd.

   1. Benjamin,
    Blijkbaar weet jij niet (of wil je niet weten) wat het modernisme inhoudt dat de heilige paus Pius X veroordeelde. Op dit forum is er niemand die dat veroordeelde modernisme aanhangt, in tegenstelling tot wat jij beweert.

    In de praktijk komt het er zowat op neer dat iedereen die niet met jou akkoord is, afgedaan wordt als een ketterse, afschuwelijke modernist. Misschien vind je wel dat iedereen die beweert dat de aarde rond is, een ketterse modernist is. 🙂

    1. Stinus,

     Misschien eens eerst lezen, dan weet je waar je over spreekt…

     https://www.bol.com/nl/p/catechismus-van-het-theologisch-modernisme/9200000102079020/?country=BE

     Nogmaals. Eerst lezen. Dan pas reageren. Het is niet Benjamin die geen flauw benul heeft over het modernisme dat Pius X veroordeelde hoor. Volgens mij heeft hij dit boek al lang van voor naar achter en van achter naar voor gelezen. Zou jij ook beter een keer doen. Dan weet je waarover je spreekt…

     1. Beste Kurt,
      Misschien kun je je beter zelf eerst in het verschijnsel Modernisme verdiepen. Want de aanhangers ervan, namelijk, willen de bovennatuur uit het geloof verdrijven. Noch ik, noch willekeurig welk inzender op dit forum (althans in mijn waarneming) hebben dit als doelstelling, integendeel: alleen de noodzakelijke bijstand van de Heilige Geest in de verdere ontsluiering van de Openbaring (want zonder dat gaat het niet) sluit uit dat er er hier op dit forum sprake is van Modernisme. Ook het veelvoudig beroep op de Catechismus van de Kerk wijst op de omarming van de bovennatuur.

     2. ☩JMJ☩

      Kurt,

      Het gepraat van Stinus en Yukio over een beweerde “ontsluiering” is slechts een list om hun modernistisch concept van “evolutie van dogma” te bedekken, centraal in het theologisch modernisme dat door Paus St. Pius X veroordeeld werd. Hun leermeester, Jozef Ratzinger, staat ook bekend voor zijn geschiedenis van dergelijke listigheden (in de tijd voor het Concilie werd hij bij het Heilig Officie “verdacht van ketterij” vanwege zijn modernisme). Niemand moet zich laten vangen door de listigheden van deze gepensioneerde boomers die nog met hun gedachten in 1965 zitten, en niemand moet zich laten intimideren door de constante beledigingen die zij hier rondslingeren, waarmee zij hun gebrek aan argumentatie proberen te bedekken.

     3. Ad. Er is geen sprake van listigheden, er is sprake van waarneembare evidenties.
      De leukste samenvatting van B’s denken is overigens Stinus’ suggestie dat B. iemand voor een Modernist houdt wanneer deze gelooft dat de wereld rond. Dat is werkelijk de essentie van B!

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Omgekeerd zouden de Traditionelen geweerd worden.”

   Ik ben geen voorstander van commentarensecties op websites. Het kost teveel tijd om die onder controle te houden volgens de principes van de Kerk, en bij gebrek aan Katholieke censuur worden die volgeplakt met destructieve onzin. De Engelstalige blog “Rorate Caeli” heeft in het verleden ook de commentarensectie permanent gesloten, en die blog heeft daardoor geen lezersaantallen verloren; integendeel. Modernisten zoals Yukio en Stinus, wanneer zij op een forum komen, bekommeren zich niet om het feit dat wat zij schrijven niet in overeenstemming met de orthodoxe doctrine is, en daardoor schrijven zij er onophoudelijk op los terwijl rechtgelovigen nadenken en voorzichtig zijn vooraleer zij iets publiceren omdat zij in overeenstemming met de doctrine willen schrijven. Yukio en Stinus zijn arrogant in hun onwetendheid, en mensen met kennis van zaken zien onmiddellijk hun gebrek aan onderlegging in de gewijde wetenschappen, maar helaas kunnen lezers met gebrekkige kennis meegesleept worden door de sofismen van die twee. En hoe dikwijls hun ongefundeerd gekribbel ook weerlegd wordt, zij herhalen het simpelweg opnieuw. In de tijd van het internet wordt dat “strontposten” genoemd. Voor de kwaliteit van inhoud op websites is het ongehinderd laten van dergelijk gedrag een ramp.

   Tijd wordt gespendeerd aan voortdurende apologetiek ter verdediging van theologische beginselen op catechismusniveau tegenover subversieve figuren, tijd die anders gespendeerd had kunnen worden aan het bespreken van oorlogsstrategieën voor de herovering van terrein in de Kerk.

   Ik hoop dat er alsnog de beslissing genomen zal worden ter sluiting van de commentarensectie. Dan zou men trouwens nog steeds de redactie kunnen contacteren om commentaar te geven op artikels, en de redactie zou dan in principe publiceerbare commentaren kunnen selecteren om die in artikels weer te geven. Zo was het gebruik in de tijd van de papieren tijdschriften, en vuiligheid werd op die manier weggefilterd.

   1. De meeste culturen gaan ten onder door zelfmoord omdat ze namelijk geen antwoord konden of wensten te formuleren op een veranderende wereld. Dat is de reden waarom Rome (de essentie van de Westerse cultuur) de Openbaring almaar verder ont-dekt (= ont-sluiert), daarin voorgegaan en geholpen de H.Geest. Reactionaire inzenders op dit forum die zich hiertegen verzetten ondermijnen de Kerk (= zijn niet katholiek) en behoren van dit forum verwijderd te worden, vooral als ze anti-semitische taal uitslaan en volslagen immuun (of te dom) zijn voor redelijke argumenten.

 18. Jules van Rooyen,
  Hoe onrealistisch en ver van de wereld ben je bezig als je de heilige en moedige paus Paulus VI een gemijterde schurk en een joodse vrijmetselaar noemt. Ga die onzin elders verkopen a.u.b.

  1. 1. JvR haalt zaken door elkaar: (a) de compleet onzinnige uitspraak van B. (niemand op dit forum verdedigt een Darwinistisch wereldbeeld!) en (b) de pauselijke kroningseed
   2. De kroningseed stelt met zoveel woorden dat het geloofsgoed van de katholieke Kerk consistent moet zijn. In mijn ‘discussie’ met B. was ik degene die hier herhaaldelijk op wees. Voorts: iets kan consistent zijn met een eerdere waarheid en toch dieper zijn (zie o.a. het Newtoniaanse denken en de Quantum Theorie). Dit komt omdat er met het verstrijken van de tijd steeds meer dingen ont-dekt (= ont-sluierd worden). JvR en B. willen dit niet geloven, tegen alle evidentie in.
   Het vaststellen van consistentie in het geloofsgoed van de Kerk is voor ons mensen overigens te complex, vooral als er theologen en juristen aan tafel zitten. Ik wees hier al eerder op. Er zijn duizenden en duizenden regels, uitspraken, aanbevelingen etc door de Kerk de wereld in gebracht. Die interfereren ook heel erg vaak met elkaar. Daar is voor een mens niet uit te komen, sowieso niet zonder supercomputer. Het is niets voor niets dat de Kerk een Helper (de H.Geest) heeft mogen ontvangen!!!
   Het verhaal van JvR bevat verder de nodige, keer op keer op dit forum verhaalde ongesubstantieerde feiten, onwaarheden en laster. Het wordt vervelend.

   Het grote probleem bij JvR is dat hij de bijbel niet goed genoeg leest, geen wetenschappelijk attitude heeft, en geen wetenschappelijk methodologie hanteert. Hij hanteert bovendien – doordat hij de bijbel niet goed leest – een onjuist ‘frame.’ Om dit alles te bevestigen (!) gaat hij driftig lezen in het even vooringenomen onderzoek van andere reactionair-katholieken. Daardoor komt hij tot veel te algemene en ideologische gekleurde uitspraken die tal van onjuistheden bevatten en bovendien onschuldige mensen in een kwaad daglicht stellen. Het is van toon en van inhoud anti-semitisch. De redactie van de forum zou hier een corrigerende opmerking over moeten maken.

 19. Yuhio en Stinus,
  “Het grote probleem bij JvR is dat hij de bijbel niet goed genoeg leest, geen wetenschappelijk attitude heeft, en geen wetenschappelijk methodologie hanteert.”
  Als jullie het toch zo “wetenschappelijk” aanpakken en “goed” de “Bijbel” (voor mij bestaat alleen de Heilige Geschriften), geef dan een concreet voorbeeld HIER en we zullen zien hoe “goed” jullie die lezen.
  Tot nu toe moet dat nog de eerste keer zijn dat jullie een citaat uit de H. Geschriften en/of uit eender welke constitutie van de Rooms Katholieke Kerk aanhalen.
  Dit is al honderden malen dat jullie rond de pot draaien met jullie Cathechismus enz…
  Gebrekkig, zeer gebrekkig.
  Haal eens voor EEN KEER iets aan en/of citeer uit de H. Geschriften.

  Een platte aarde, of een vierkante aarde, is geen afbraak van het geloof van de Katholieke Kerk.
  Over het geloof weten jullie niets.
  Een Paulus VI of een Johannes Paulus II draagt u hoog in het vaandel.
  Afbraak van de H. Sacramenten, Assisi (meermaals herhaald) afgodendiensten, in de Synagogen gaan bevestigen dat de Messias nog niet gekomen is en duizenden afschuwelijke ketterijen verdedigen jullie hier.
  Onbegrijpelijk.

 20. Yukio schrijft: “Er zijn duizenden en duizenden regels, uitspraken, aanbevelingen etc door de Kerk de wereld in gebracht. ”
  Ja maar door waardige Pausen en concilies van voor het afschuwelijk VAT II concilie (sic) die een na-aapkerk is. VatII is niet de Katholieke Kerk van 2000 jaar. De Semper Idem Katholieke Kerk. Onveranderlijk en onaantastbaar. Daar waakt God de Heilige Geest over.

  1. Juist, God waakt daarover, want de mens kan die consistentie niet bewaken. Dat is precies wat ik zei. Kortom, in de visie van reactionair katholieken zou die bijstand van de H.Geest opeens zijn weggevallen? Terwijl Christus gezegd heeft tot het eind der dagen bij de Kerk de zijn? En haar voor de Poorten van de hel we te slepen? En de H.Geest zou de Kerk niet mogen helpen om Waarheden verder uit te diepen?
   Dat alles zijn allemaal menselijke gedachten uit de kleine hersentjes van de koppige, opstandige mens.

 21. In vervolg op het bovenstaande (JvR, 2/11, 18,55), volgt een citaat uit een toespraak van de Heilige Paus Pius X op 15 april 1907, in de aanloop naar zijn encykliek Lamentabili tegen het modernisme, uitgegeven dd. 17 juli 1907 (uit, Pierre Fernesolle, Pie X, ed. Clovis, dd. 1953, heruitgave) :
  “” Vooral diegenen rebelleren die op een subtiele wijze, sprekend of schrijvend, herhaaldelijk wijzen op de monsterlijke ketterij van de evolutie van het dogma, of op de noodzakelijke terugkeer naar het pure begin van het Evangelie, of op de emancipatie van de Kerk, op de aanpassing aan de tijd, en tenslotte, op een charitas zonder geloof. Voor die ketters is de Heilige Schrift niet meer de bron van de waarheid betreffende het geloof, maar een gewoon boek. De inspiratie voor de dogmatische doctrine is voor hen beperkt tot hun eigen bevindingen, en, over een tijd, maken zij geen verschil met de inspiratie opgedaan bij Homerus of Eschylus. De Kerk is echter de legitieme tolk van de Bijbel. Desondanks is zij
  onderwerp van –, en gehouden aan de kritische wetenschap van de theologie.””
  (wordt vervolgd)

  1. Er vindt helemaal geen evolutie van het dogma’s plaats. Welke dogma is dan geëvolueerd (er zijn er maar een paar, dus dat moet makkelijk te verifiëren zijn)?
   Hier worden bovendien rebellen terecht gewezen die willen terugkeren ‘naar het pure begin van het Evangelie. O, dus de Kerk van toen was niet meer dezelfde als de Kerk van het begin? How come?
   En als een paus, ja zelfs een hele verzameling van alle kardinalen in een concilie (dus niet een ’toespraak’) akkoord gaan met een ‘aanpassing aan de tijd,’ dan is dat minder waard dan een regel uit een toespraak van 1 paus? [Let op, kennelijk de paus is met zijn toespraak regel inconsistent!]
   Voorts: de Kerk is geen geloof van het Boek (ook al is dat geen gewoon boek). De Kerk is essentieel een Traditie. Voor een geloof in het Boek moet je bij de Moslims en de Protestanten zijn (waar iedere ketter zijn letter heeft).
   En…… wat is de taak van ‘de kritische wetenschap van de theologie’ als ze niets mag ver-diepen, concretiseren, verbijzonderen etcetera, kortom als ze niets mag ont-sluieren?
   (wordt vervolgd)

 22. (vervolg)
  In het verlengde van de encykliek Lamentabili, verkondigde de Heilige Paus Pius X op 8 september 1907, de encykliek Pascendi, wederom gericht tegen het modernisme. De Syllabus van Paus Pius IX streed tegen het modernisme buiten de Kerk, dus in de samenleving, betreffende de dwalingen van het o.a. het socialisme, liberalisme, cultuur-marxisme, materialisme, enz., in totaal 80 dwalingen. Met de encykliek Pascendi ontmaskerde St. Pius X, het modernisme binnen de Kerk. In extenso gaf hij de kernpunten weer, die hierboven (4/11, 08.17u) zijn samengevat. Daaruit heeft St. Pius X, op 1 september 1910, de bekende anti-modernisten eed voor de geestelijkheid ontwikkeld. Dit betreft een plechtige bezwering van traditionele geloofswaarheden en een afzwering van enkele modernistische stellingen, (samen 10), onverenigbaar met de heilige katholieke leer.
  Dit laatste betreft o.a. stelling 4 :

  “” Ik neem oprecht aan de geloofsleer, die van de Apostelen af door de rechtzinnige Vaders tot ons is overgebracht, en wel in dezelfde zin en dezelfde betekenis als zij ; en dientengevolge verwerp ik geheel en al de ketterse uitvinding van een ontwikkeling der dogma’s, volgens welke deze van betekenis zouden veranderen, en een andere zin verkrijgen, verschillend van die, welke de Kerk vroeger voor de ware hield ; eveneens veroordeel ik iedere dwaling, waardoor in de plaats van de goddelijke schat van geloof, die aan de Bruid van Christus werd toevertrouwd en door Haar getrouw bewaard moet worden, gesteld wordt een wijsgerige vinding of een schepping van het menselijk bewustzijn, dat door menselijke bemoeiïngen langzaam werd ontwikkeld en in de toekomst door een aanhoudende vooruitgang vervolmaakt moet worden.””

  Deze anti-modernisten eed werd door de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paus Paulus VI, in 1967, afgeschaft.

  De beweerde “ontsluiering”, van een enkeling op dit voortreffelijke katholieke Forum, is één van de eufemistische listen om het concept van “evolutie van het dogma” in de pauselijke veroordeling, te kunnen omzeilen en te bedekken. De “evolutie van het dogma”, is het kernpunt van het modernisme, dat, zoals St. Pius X heeft gezegd, “alle ketterijen in zich verenigd”.
  Het ketterse eufemisme van “ontsluiering”, komt overeen met de “schuivende panelen”, van o.a. de toenmalige Ratzinger, vòòr, tijdens, en na het rampzalige jaren 1960, Vaticaan 2 Concilie. De tijden zijn echter veranderd en realistischer geworden, met name door de “V2 boom die slechte vruchten draagt”, en dus omgehakt moet worden om in het vuur te worden geworpen (Matheus). Daarom moet niemand zich laten intimideren door de regen van beledigingen en lege hulzen, waarmee een enkele modernist op dit Forum een evidente onkennis van zaken en gebrek aan argumenten, tracht te verbloemen.

  1. ☩JMJ☩

   De Heilige Pius X zag de beroemde Kardinaal Pius van Poitiers als zijn mentor, en hij las voortdurend diens preken wanneer hij vrije tijd had. Die beroemde kardinaal verpersoonlijkte de contra-revolutionaire aard van het Katholicisme, hetgeen door de modernistische ketters “reactionair”, “klerikalistisch”, “rigide”, “retrograad” etc. genoemd wordt. De heiligverklaring van Pius X was en is een doorn in het oog van die ketters die de rangen van de Kerk geïnfiltreerd hebben en die ook op dit forum hun zieldodend gif komen verspreiden.

   Al het werk van de modernisten zal echter vernietigd worden. God zal, op de dag die Hij bepaald heeft, een opvolger van Franciscus doen opstaan die de apostolische leer, cultus en discipline zal herstellen, want de poorten van de hel zullen de Kerk van Christus niet overweldigen. Zoals de maagdelijke hiel van de Onbevlekte Moeder Gods eertijds de serpentijnse kop van het arianisme verbrijzeld heeft, zo zal Zij in de toekomst opnieuw het goddeloos kwaad verbrijzelen dat het Rijk van God op aarde teistert. Het is aan de kleinen en de door de wereld gehoonden, die de gave van het bovennatuurlijk geloof bewaren, en die door de minnaars der wereldsheid bespuwd en met sarcasmen overladen worden, om hun handen ten Hemel uit te strekken in gebed, opdat die Triomf van het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria verspoedigd mag worden.

 23. Jules van Rooyen,
  – Houd nu toch eens op met je onzinnige prietpraat dat de heilige paus Paulus VI een gemijterde schurk zou zijn en een joodse vrijmetselaar. Hij was een moedige man, denk maar aan de publicatie van zijn encycliek Humanae Vitae, waarbij hij talloze mensen, bisschoppen en zogenaamde katholieke clubjes moest teleurstellen. Paulus VI werd heilig verklaard, en dat betekent dat er 2 wonderen aan hem werden toegeschreven, en dat is veelbetekenend. Houd a.u.b. op met uw trieste pogingen om die hoogstaande man naar beneden te halen. En stop eens met je jodencomplex.
  – Dogma’s die de katholieke Kerk aanneemt zijn nooit tegenstrijdig ; ze zijn er om de gelovigen te leiden in hun geloof, en ze hebben hun wortels in de christelijke openbaring.

  Ward,
  – Je schrijft : “Afbraak van de H. Sacramenten, Assisi (meermaals herhaald) afgodendiensten, in de Synagogen gaan bevestigen dat de Messias nog niet gekomen is en duizenden afschuwelijke ketterijen verdedigen jullie hier.” (Jullie = YUKIO en A. G. Stinus). Waar jij dat ergens gezien of gelezen hebt op dit forum mag Satan weten. Dat je hierover gewoon liegt en er maar wat uitslaat bewijst je kwade trouw.
  – Als jij het Tweede Vaticaans Concilie niet wil aannemen handel jij tegen de Heilige Geest, want die maakt dat de leerstellige teksten van een oecumenisch concilie geen dwalingen bevatten.
  – Niet Vaticanum II zit verkeerd, Ward, maar jijzelf zit verkeerd. Je kunt niet alle concilies aannemen, behalve het laatste ; zoiets is gewoonweg belachelijk.

  1. Stinus is kwaadwillig. Hij schrijft: “– Je schrijft : “Afbraak van de H. Sacramenten, Assisi (meermaals herhaald) afgodendiensten, in de Synagogen gaan bevestigen dat de Messias nog niet gekomen is en duizenden afschuwelijke ketterijen verdedigen jullie hier.” (Jullie = YUKIO en A. G. Stinus). Waar jij dat ergens gezien of gelezen hebt op dit forum mag Satan weten. Dat je hierover gewoon liegt en er maar wat uitslaat bewijst je kwade trouw.”
   Als ik kwade trouw ben, wat dan dat jij en Y deze afschuwelijke ketterijen waarvan ik slechts enkele ervan aanhaal verwerpt en verdedigt? Is uw kwaadwilligheid zo groot?
   Heeft er zich misschien geen afbraak van de H. Sacramenten plaats gevonden????????????? door uw heilige ? Paus (?) alias Paulus VI? Ja of NEEN ?
   Geen enkele onderbouw bij holle beweringen zoals altijd. Nietwaar Stinus????
   Als jij hier komt vertellen dat ik lieg en dat wat ik schrijf van Satan komt bewijst dat uw woede en haat tegenover de gevestigde Waarheid enorm groot is.
   Evenzo bewijst dit uw raaskallerij als je schrijft: “– Als jij het Tweede Vaticaans Concilie niet wil aannemen handel jij tegen de Heilige Geest, want die maakt dat de leerstellige teksten van een oecumenisch concilie geen dwalingen bevatten.”
   De zovele smerige ketterijen gepleegd door verkleedde wolven in de VAT II Antikerk schrijf je toe aan de Heilige Geest? En als ik de eeuwenoude Waarheid die gevestigd is in de Katholieke Kerk van VOOR Vat II hier kom openbaren en verdedigen jij mij komt beschuldigen van handelingen tegen de Heilige Geest???
   Er is maar één uitleg en dat is zoals ik altijd geschreven heb en nu nog bevestig dat je lid bent van één of andere subversieve groepering en/of op zijn minst hun gedachtegoed en haat steunt. De Loge ????????

 24. Beste Ward,
  Je bent duidelijk de pedalen kwijt, want je haalt geen enkel concreet voorbeeld aan met duidelijke argumentatie, en je haalt van alles door elkaar. Alleen maar woede-uitvallen krijgen we te lezen.
  Het is ook duidelijk dat je de katholieke Kerk ontrouw bent, want een katholiek hoort de conclusies van een oecumenisch concilie aan te nemen, niet af te wijzen.
  AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht