Over de zonden tegen het eerste gebod

1ste gebod: Ik ben de Heer uw God, enz.

Wij hebben gezien wat er ons belast wordt in het eerste gebod. Nu zal ik u voorstellen hetgeen dit gebod verbiedt. Aangezien het ons de drie goddelijke deugden voorschrijft, verbiedt het noodzakelijk al wat tegenstrijdig is met de deugden van Geloof, Hoop en Liefde; bijgevolg, de voornaamste zonden tegen dat gebod zijn ongelovigheid, wanhoop en haat tegen God.

De ongelovigheid is drievoudig: het heidendom, het jodendom en de ketterij. Het heidendom is de ongelovigheid van diegenen die niet in Christus geloven. Het jodendom is de ongelovigheid van diegenen die niet geloven dat Hij reeds gekomen is, maar die Hem verwachten. De ketterij is de ongelovigheid van diegenen die Christus erkennen, maar zijn Leer vervalsen.

Welnu, onder het heidendom mogen wij vier verschillende zonden rangschikken:

I. De afgoderij.
II. De toverij.
III. De superstitie
IV. De vrijdenkerij.

I. Afgoderij.

Alhoewel onze Zaligmaker, door op de wereld te komen, de duisternissen van het heidendom bijna onder alle volkeren heeft doen verdwijnen, bij zoverre dat men alleen nog onder de barbaarse en wilde volkeren afgodendienaren vindt [dat was de overtuiging van Kannunik D’Hoop eind 1800; thans is de situatie anders, nvdr], niettemin is de eerste soort van ongelovigheid, te weten, de afgoderij, zelfs onder Christenen nog enigszins te vinden. De zonde van afgoderij is immers niets anders dan de aanbidding van de duivel in de plaats van God: Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me; – dit alles, sprak hij aan Jezus, zal ik u geven, indien gij mij wilt aanbidden. En aan de vrouw: gij zult niet sterven… gij zult zijn als goden. Welnu, de duivel laat er zich weinig aan gelegen op welke wijze hij zich, in Gods plaats, aanbidden doet: in de eerste tijden en bij de volkeren die nog onwetend en vleselijk waren, deed hij zich aanbidden onder verschillende gedaanten, volgens de aard en de zeden van het volk. Bij de Grieken waren het mannen en vrouwen die als goden en godinnen aanzien werden; bij de Egyptenaren was het een os of een kalf; nu nog bij de volkeren van vreemde landen, gedrochtige spoken: maar dat alles is de eredienst van de duivel: Omnes dii gentium daemonia – al de afgoden der volkeren, zegt de H. Schrift, zijn duivelen. Het is nochtans niet enkel door deze grove beeltenissen dat de kwade geest de mensen heeft weten te verslaven; hij maakt er zich ook nog meester van door de toverij.

II. Toverij

Ten allen tijde heeft de duivel mensen ter zijner dienst gehad die, God verloochenend, tot de boze geest hun toevlucht genomen hebben. Deze geeft hun, op een zonderlinge wijze, hulp om andere mensen te bedriegen en in zijn macht te doen vallen. De ellendigen die zich zo ten dienste van de duivel stellen, noemen wij tovenaars en waarzeggers. Alhoewel de duivel niets kan dan hetgeen God hem toelaat; alhoewel hij noch het toekomende weet, noch de gedachten des harten kent; nochtans, geest zijnde, oud en door veel ondervindingen verrijkt, kan hij dingen voorzeggen en verrichten die de menselijke wetenschap te boven gaan. Of er in de wereld wondere dingen gebeuren door de tussenkomst van de duivel, daar valt niet aan te twijfelen.

Nochtans moet men hierin een gepaste middenweg nemen. Wanneer iemand door onbekende ziekten of ongelukken gekweld wordt, zou men de zaken overdrijven door direct te zeggen dat hij van een kwade hand geraakt is. Maar, vasthouden dat er in de wereld nooit toverij bestaan heeft, noch zal bestaan, dat ware de H. Schrift van valsheid beschuldigen. Reeds ten tijde van Mozes vindt men tovenaars in Egypte, die volgens de uitlegging van de HH. Vaders, met behulp van duivelen enige wonderen van Mozes nadeden. In het Nieuw Testament lezen wij dikwijls hoe de Zaligmaker mensen verloste die door de duivel bezeten waren. Later vinden wij Simon, die met zijn toverij in Samaria tevoorschijn is gekomen. Omtrent het einde van de wereld zal de grootste tovenaar van allen, namelijk de Antichrist, verschijnen: Zijn komst zal geschieden, zegt de H. Paulus, onder de werking van de duivels, met allerlei kracht, met tekenen en valse wonderen.

Bij de Christenen is de macht van de duivels zeer klein; maar hoe meer men het geloof ergens ziet verminderen, des te meer ook ziet men er de macht van de duivels aangroeien. Hier, in onze landen hebben wij zogezegde waarzeggers of kaartleggers; alhoewel zij gewoonlijk slechts kluchtspelers zijn die er een broodwinning van maken, is het niettemin tegen het eerste gebod om bij zulke mensen te rade te gaan, om van hen verborgen of toekomstige dingen te vernemen.

Om ons van dit misbruik te weerhouden, heeft de Heer gezegd: Indien een mens zich van mij afwendt om de tovenaars te zoeken, zal ik mijn Aanschijn tegen hem keren, en Ik zal hem uitroeien uit het midden van mijn volk.

III. Superstitie

Superstitie of bijgelovigheid is het “ongoddelijk gebruik van zekere woorden of tekenen tot een zeker werk tot hetwelk deze geen kracht hebben, noch uit de natuur, noch van God, noch door de instelling van de H. Kerk.”

1° Uit hun natuur hebben alle geschapen dingen, zelfs woorden en tekenen, een eigenaardige kracht, welke de Schepper als bijblijvende eigenschap gegeven heeft. Om een idee te geven, nemen wij het gebruik van water als voorbeeld. De afwassing met water heeft de natuurlijke kracht het lichaam te zuiveren; het is dus geen superstitie water daartoe te gebruiken.

2° Er zijn nog geschapen dingen die uit hun natuur, onbekwaam zijn bepaalde uitwerkingen teweeg te brengen, maar die door een uitdrukkelijke wil van God daartoe kracht ontvangen hebben. Zo, bijvoorbeeld in de tijd van de Joden, had men in Jeruzalem een liefdadigheidsgesticht, Bethsaïda genaamd. Dáár, zegt Johannes, lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, lammen, wachtend op de beweging van het water. Een Engel van de Heer daalde van tijd tot tijd in het bad neer, en het water werd bewogen. En die, na de beweging van het water, het eerst in het bad neerkwam, werd gezond, van welke ziekte hij ook bevangen was.

Het was geen superstitie bij de Joden gebruik te maken van dat water om de genezing te bekomen, omdat God zelf die kracht daaraan had gegeven. Zo ook is het gelegen met het water van het Doopsel: water op zich heeft de kracht niet om vergiffenis te geven van de erfzonde; maar het water met de woorden, heeft van Christus, God-mens, die bovennatuurlijke kracht ontvangen in het bedienen van het H. Doopsel.

3° Er zijn tot slot geschapen dingen die zekere uitwerkingen kunnen verrichten, noch uit hun natuur, noch van God, maar door de instelling van de H. Kerk. En om bij ons voorbeeld te blijven, water heeft op zichzelf of door God de macht niet om het onweer of de bekoringen af te keren. Nochtans is het geen superstitie daartoe gewijd water te gebruiken, omdat de H. Kerk door haar instelling en haar gebeden die bovennatuurlijke kracht daaraan heeft vastgehecht. Als men zulke dingen gebruikt volgens hun natuurlijke kracht, of volgens de kracht die zij bekomen hebben van God, of door de zegening van de Heilige Kerk, is er geen zonde of superstitie in gelegen; en bijgevolg, bij donder en bliksem de stallen besprenkele met gewijd water, gewijd zout aan de dieren geven, water van O.L.Vrouw van Lourdes drinken, een stukje gewijd brood bewaren, een gewijd palmtakje op de akker leggen, een gewijde kaars ontsteken bij gevaar, een paasnagel leggen onder de dorpel van het huis [wij voegen hieraan toe: een Wonderdadige Medaille hangen boven de deur, of in de auto leggen, enz…], is volstrekt geen superstitie.

Maar men maakt zich aan superstitie schuldig als men tot genezing van mensen en dieren, tot bescherming tegen rampen en gevaren van lichaam en ziel, middelen aanwendt welke hiertoe noch natuurlijke noch bovennatuurlijke kracht bezitten. Dergelijke middelen zijn bepaalde onbeduidende spreuken, vreemde namen of tekenen waaraan men een onfeilbare kracht toekent; alsook zekere gebeden waarvan men beweert dat wie ze dagelijks leest, ongetwijfeld zal bevrijd blijven van het vuur, van het water of van ander doodsgevaar, ja, zelfs van de eeuwige verdoemenis [dat is: indien dit géén bijzonder door God gegeven en/of bekrachtigd gebed is – zoals de Rozenkrans, maar een willekeurig gebed waar op superstitieuze wijze door mensen (en niet door de H. Kerk) ‘krachten’ aan werden toegekend ]. Wil men van het eeuwig vuur bevrijd zijn, dat men de doodzonde vluchte; en als men het ongeluk zou hebben doodzonde te bedrijven, dat men er uit opsta door een goede Biecht of door een volmaakt berouw.

Wat tijdelijke rampen, plagen en ziekten aangaat, men dient te gedenken dat het soms straffen zijn van God. Daarom, als men alle natuurlijke middelen gebruikt heeft, zal men wijs te werk gaan om de bovennatuurlijke aan te wenden, om die tijdelijke rampen tegen te gaan: bvb. met zijn geweten te zuiveren; tot de HH. Sacramenten te naderen, of de toevlucht nemen tot gebed.

IV. Vrijdenkerij

Hoeveel ellendigen zijn er niet die, ofwel geen God meer erkennen, ofwel een God die zich niet bemoeit met de natuurlijke zaken van deze wereld, een God die aan iedereen een eredienst laat naar willekeur. “God is gerust om de wereld” zeggen ze, “en Hij laat er zich weinig aan gelegen of wij Hem dienen of niet.” Volgens deze vrijdenkers, die gewoonlijk vrijlevers zijn, is het genoeg dat men uiterlijk een eerlijk man is, en dat men aan het gerecht ontkomt. Dat is een soort van afgoderij waardoor de mens, niet een ander schepsel, maar zichzelf in de plaats van God stelt. Ook, daar zij niemand kennen boven zichzelf, hebben zij geen uitwendige godsdienst meer nodig, noch kerken, noch priesters, noch sacramenten. Zij maken zich een geweten en een godsdienst naar hun goeddunken, of liever, zij leven zonder geweten en zonder godsdienst.

Ziedaar, zoveel zonden die strijden tegen het eerste Gebod, zonden over de welke de Rechter ons rekening zal vragen.

God verbood al deze praktijken reeds in het Oud Testament, toen het volk van Israël op het punt stond het Beloofde Land binnen te trekken:

“Wanneer gij het land zijt binnengegaan dat Jahwe uw God u schenkt, moet ge niet gaan meedoen aan de gruweldaden van die volken. Het mag bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met waarzeggerij, met geestenbezwering, mantiek of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft Jahwe uw God een afschuw; en om dergelijke gruweldaden drijft Hij die volken voor u weg.”( Deut. 18,9-12)

En ook in het boek Openbaring wordt gewag gemaakt van het lot van de tovenaars en de afgodendienaars:

En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” En ik hoorde zeggen: “Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.”Nog zei Hij tot mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet.Wie overwint zal dit alles krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.” (Apoc. 21,5-8)

Wachten wij ons dus onze God te verlaten, om zijn Vijand te volgen; wachten wij ons onze God te vergeten door te verzuimen aan onze godsdienstige plichten, door ons teveel aan aardse bezigheden en wereldse vermaken over te geven; en wezen wij altijd de woorden van Christus indachtig: Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, en het overige zal u toegeworpen worden. Amen.

Uit: Sermoenen van Kannunik d’Hoop, Pastoor-Deken van O.L.V. (St.-Pieters) Gent; Verzameld en bewerkt door R. De Steur, onderpastoor van O.L.Vrouw (St. Pieters), Gent, A. Siffer, Drukker, 1900


Imprimatuur:

Wij geven volgaarn onze goedkeuring aan de grondige en stichtende sermoenen van wijlen de ieverigen en geleerden heer Deken Kannunik V. d’Hoop, en wij bevelen ze der geestelijkheid van ons bisdom ten zeerste aan.

Gent, 4 april 1900.

+ Antonius, Bisschop van Gent

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica – meer CATECHESE van Kanunnik D’Hoop kunt u HIER bekijken.

identicon

Auteur:dmji

19 commentaren op “Over de zonden tegen het eerste gebod

 1. Hoewel ik het met de meeste artikels hier honderd procent eens ben, vind ik dit artikel er toch wel wat over. Een verzameling als hobby hebben is nu ook al een zonde? Een beeldje van Elvis in huis hebben in een zonde? Nee, het gaat hier over God! God gelijkstellen aan een verzameling of een beeldje van één of andere zanger in huis hebben is juist blasfemie van de schrijver van dit artikel!
  Ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die zijn/haar verzameling of beeldje van een zanger aanbidt…
  God moet altijd eerst staan in ons leven, volledig akkoord, maar laat ons ook nog een beetje verstandig zijn aub…

  1. Perfectie kan niemand bereiken vanuit het eigen verstand, niet zonder hemelse hulp.

   Misschien kan u verse inspiratie opdoen bij ‘oude’ tijdeloze Katholieke schrijvers.
   Bijvoorbeeld “De navolging van Christus”, Thomas A Kempis,
   — Hfdst. XXII De overweging van de menselijke armzaligheid.

   Voorzichtigheid geboden bij sommige gratis pdf-aanbiedingen op het internet van uitgaven die sterk ingekort werden (door modernisten?)
   Wel betrouwbare uitgaven bij: http://jeannedarcuitgeverij.com/
   https://jeannedarcuitgeverij.com/de-navolging-van-christus/

  2. Jullie zien het verkeerd. Een prul in huis hebben is geen afgoderij; maar het is hoe je ermee omgaat. Ik zette die figuren erbij om de aandacht te trekken op die zakens. Heb je nu een erg favoriete zanger waar je heel graag naar luistert, en je haalt voortdurend méér en méér in huis van hem (posters, beelden, etc) dan is dat een teken dat dat afgoderij geworden is. Als die zanger je “idool” is, dan is dat gewoon “je afgod”, zonder dat je ervoor hoeft neer te buigen in aanbidding. “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”, zei de Heer. Idem voor het verzamelen van goederen. Men wil altijd maar meer. Ik ken er alles van. Ik heb ook nog vanalles verzameld (schelpen, fossielen, skeletten enz). Ik wilde altijd maar meer; maar het liet mij met een leeg gevoel in mijn binnenste achter; waardoor ik weer iets nieuws wilde. Mijn hart lag niet bij de Heer, maar bij mijn verzameling. En dat is afgoderij. Na mijn bekering in 2012 heb ik alles weggedaan, tot het allerlaatste item – want ik was er met mijn hart aan gehecht. Dat wil niet zeggen dat men voor die spullen neerbuigt in aanbidding en er wierook voor brandt… Ook het in de tuin hebben van een boeddhabeeld, zogezegd voor de “versiering” is al compleet fout. De zonde loert om iedere hoek. We moeten niet te rap denken dat we al heilig zijn. Niet voor niets luidt het eerste gebod dan ook: “Bemint de Heer uw God met geheel uw Hart, geheel uw Ziel, geheel uw Verstand en al uw krachten,” zoals Jezus in het Evangelie zei.

  3. Gva of moet ik verstaan Gazet van Antwerpen?
   God gelijkstellen aan een verzameling of een beeldje van één of andere zanger in huis hebben is juist blasfemie van de schrijver van dit artikel!
   Als de schrijver van dit artikel schrijft dat “Een beeld van je idool in huis hebben – idool komt van idolatry (=afgoderij).” dan is dat juist!
   De schrijver heeft het over idolatry, dat u zorgvuldig in uw reactie vermijdt. Weet u dan niet wat er gebeurt is nadat de Heilige Mozes de H. Berg afdaalde?
   Toen Jahweh dan aan het einde van die veertig dagen en veertig nachten mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het Verbond, had gegeven,
   Deu 9:12 sprak Hij tot mij: Sta op, ga snel van hier naar beneden, want uw volk, dat gij uit Egypte hebt geleid, is diep bedorven. Het heeft nu de weg al verlaten, die Ik het heb voorgeschreven, en zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt.
   Dekee Michaël heeft dit heel goed verwoord maar niet GVA en ook Stinus (waar we al ons al intussen aan hebben hebben gewend )zich de moeite getroost om het fatsoenlijk te lezen en te doorgronden. Michaël treft geen enkele schuld maar wel uzelf. Blasfemie ??? Maar je weet niet waar je hetzelf over hebt. Je klets uit je nek. Pure onzin!

   1. Ik ken het verhaal van Mozes en het gouden kalf. Het volk AANBAD het gouden kalf. Iets wat men niet doet wanneer je een afbeelding van een idool in huis hebt. Natuurlijk is het woord ‘idool’ afgeleid van ‘idolatrie’ wat ‘afgoderij’ betekent. Maar het is niet omdat iets afgeleid is van een bepaald woord, dat het identiek hetzelfde is.
    Anders komt bijna niemand nog in de hemel! Ook Katholieken niet, want zij hebben afbeeldingen van eigen ‘idolen’ in huis: Maria en de heiligen. Wie een grote devotie heeft voor Pater Pio, maakt van Pater Pio toch ook geen afgod? Hij is namelijk ‘maar’ een voorspreker en geen god! Zo is een beeldje van Elvis of een foto van Eddy Wally ook geen god voor de mensen die daar fan van zijn. Ter info: ik heb thuis geen afbeeldingen van enige zanger of artiest.
    “Je klets uit je nek”: spreek je trouwens altijd zo respectvol als iemand een afwijkende mening heeft dan de uwe…? Je mag gerust oneens zijn met mij, maar probeer het aub toch wat fatsoenlijk te houden, dankjewel.

    1. GVA.
     “Anders komt bijna niemand nog in de hemel! Ook Katholieken niet, want zij hebben afbeeldingen van eigen ‘idolen’ in huis: Maria en de heiligen.”
     Dat is ook zo dat bijna niemand nog in de Hemel komt. Bekijk en beluister de boodschappen van de Allerheiligste Moeder Gods Maria. Katholieken die (zoals u en vele anderen) de ware leer van de Katholieke Kerk, geen VatII die de na-aapkerk is, niet in acht nemen en er niet naar leven kunnen het vergeten. Het artikel geschreven door Michaël Dekee zijn richtlijnen voor wie God wil aanbidden in de waarheid, 1ste gebod: Ik ben de Heer uw God, enz.
     Het allereerste en belangrijkste gebod.
     Als jij die niet wilt, dat is uw zaak, maar breek ze dan niet af voor anderen.
     De afbeeldingen van de Allerheiligste Koningin van de Hemel is GEEN IDOOL, maar een DEVOTIE tot de Allerheiligste Maria. Evenals de afbeeldingen van Heiligen en Engelen.
     Als u alles wat DEVOTIE is afschildert als IDOOL, kun je de afbeelding van het Alleraanbiddelijkste H. Offer t.t.z. van Jezus Christus op het Kruis, het Kruisbeeld, zeker niet aanbidden en beminnen in de waarheid en, inderdaad gaat men niet naar de Hemel.

     “Wie een grote devotie heeft voor Pater Pio, maakt van Pater Pio toch ook geen afgod? Hij is namelijk ‘maar’ een voorspreker en geen god! Zo is een beeldje van Elvis of een foto van Eddy Wally ook geen god voor de mensen die daar fan van zijn. Ter info: ik heb thuis geen afbeeldingen van enige zanger of artiest. “
     Zou dan Elvis of Eddy Wally voor God op gelijke voet betracht worden als de Heilige Pater Pio???
     Fan zijn, komt van het woord ‘fanatic’ = Engels. ‘Fan’ wordt vandaag de dag meer gebruikt bij de aanduiding van bewonderaars van mensen die een artistiek beroep uitoefenen, zoals muzikanten, schrijvers, striptekenaars, filmregisseurs, internetberoemdheden en acteurs. Deze ongezonde aanbidding kan soms omslaan in massahysterie, waarbij fans massaal aan het krijsen slaan wanneer ze hun idool in levenden lijve zien en zelfs flauwvallen. Wanneer het object van hun verering dan vroegtijdig sterft, zoals Rudolph Valentino of Kurt Cobain overkwam, kunnen sommige fans dit verlies emotioneel niet aan. Sommigen plegen zelfs zelfmoord.

     Deze eer komt ALLEEN God toe en niemand anders, als men zich toch als Katholiek wil betitelen.

     “Je klets uit je nek” mijn uitdrukking om aan te tonen dat je het geloof met de voeten treed. Ik verdedig het geloof en kom hier om alle onwaarheden de kop in te drukken. Als u deze uitdrukking als ‘onfatsoenlijk’ betitelt is dat uw zaak. Ik wil alleen de waarheid aanbrengen en geen ‘politiek correcte’ onzin.

     1. Ik heb thuis wel degelijk een beeld van Maria staan op een prominente plaats, samen met Sint-Jozef, dus ik ben hier helemaal niet tegen.
      Maar ik zal het hier bij laten. Ik heb mijn punt gemaakt. Ik geloof dat God liefde is, dat Hij goed is en dat Jezus in de eerste plaats is gekomen om te redden wat verloren was, niet om te veroordelen. Daarom dat ik ervoor kies om mensen niet zomaar te veroordelen omdat ze ‘fan’ zijn van één of andere zanger of artiest. Laat mensen ook hun pleziertje hebben.
      En dat ik “het geloof met de voeten treedT”, dat is jouw persoonlijke mening.
      God op de allereerste plaats: ja! Mensen veroordelen omdat ze een beeldje staan hebben in huis vind ik erover.
      Over en uit.
      🙂

 2. Het lezen van een horoscoop om de toekomst te voorspellen.?Ik mag mezelf astroloog noemen, na de vierjarige beroepsopleiding, maar een toekomst voorspellen is niet mogelijk. Een horoscoop is een middel om een karakteraanleg te duiden,maar dan nog heb je te maken met de cultuur waaruit iemand komt, de opvoeding die hij heeft gehad . Het duidt in eerste instantie de aanleg van iemand, de mogelijkheden, de talenten. Het voldoet beter dan een psychologisch onderzoek. Een goede astroloog kan in een sessie iemand’s karakter scherper hebben dan een psycholoog in 4 sessies.Wat je wel kan zien is dat er iets speelt op gebied van werk of relaties maar concreet weet je het nooit. In samenspraak met de cliënt kun je een eind komen. Maar om nou te zeggen dat je de toekomst kan voorspellen met een horoscoop is onzin. Mensen denken dat omdat ze die flauwe kul over sterrenbeelden achterin een tijdschrift lezen ,maar dat is bedrog.
  Dan nog over de Bachbloesems, ik zie daar geen kwaad in,evenals homeopathie. Prachtige geneesmiddelen zonder bijwerkingen, zonder het lichaam te vergiftigen zoals allopatische en waarbij het Big Pharma alleen om geld te doen is. Homeopatische / Bachbloesems zijn niet duur en werken voortreffelijk, richten geen schade aan in lichaam / geest. Denk b.v maar aan statines hoe ze het lichaam en geest ten gronde richten : Alzheimer bv.

  1. U hebt geen problemen met Bach Bloesems? Dan raad ik u toch dringend aan om de herkomstgeschiedenis van die zogenaamde “geneesmiddelen” eens op te zoeken. Dr. Bach was een zogenaamde “homeopaat” die in een trance ging en van “geesten” de recepten voor die middelen ontving. En waarvoor dienen die “druppeltjes”? Voor puur geestelijke zaken: “geestelijke frisheid”; “wegdoen van een schuldgevoel na bvb. echtscheiding” enz… Nee, als we geestelijk in de knoop zijn: enkel bij de Heer is er troost te vinden (doorheen de HH. Sacramten). De rest is quatch. Homeopathie idem. Ik ben daarmee vertrouwd en opgegroeid. De homeopaat zwaaide met zijn wichelroedemeetlat om te voelen waar het probleem van de ziekte zat, vervolgens moet men een metalen buis in de hand nemen, waarbij de geneesmiddelen op een soort meettoestel werden gelegd, verbonden aan die buis: via die wichelroede kwam hij dan te weten wat er werkte. Dit is standaard procedure bij homeopaten. Feit is dat twee mensen met dezelfde aandoening, die naar een homeopaat gaan, naar buiten gaan met twee verschillende middelen. Er wordt namelijk ook op het geestelijke ingewerkt. En dat gebied is enkel voorbehouden voor de Heer. Opvallend was dan ook dat ze in de apotheek zeiden dat als die ‘korreltjes’ thuis al wat langer in je kast zouden zitten, je er eens mee moest ‘schudden’… dat is: om de potentie of de “energie” te herstellen. Dat geeft dus te denken! Hahneman, de uitvinder van homeopathie was dan ook een eerste klas occultist.

   Het enige alternatief voor de “reguliere geneeskunde” is de traditionele kruidengeneeskunde (Maria Treben “Apotheek van God”, enz), wat al sinds de middeleeuwen wordt gebruikt in katholieke middens.

   1. Homeopathische middelen hebben geen bewezen werking, tenzij als placebo. Ze kunnen echter geen lichamelijk kwaad voor zover ik weet.
    Maar het is niet verstandig bij ernstige ziekten de gewone geneeskunde de rug toe te keren en beroep te doen op homeopathie en kwakzalvers. Het kan je leven kosten.

  2. Beste Marrie,
   Sorry hoor, maar astrologie is je reinste onzin. Dat belet niet dat sommigen geld slaan uit die onzin.

 3. Stinus, hebben homeopatische middelen geen werking .? Hoe kan het dan dat homeopathie werkt bij dieren ? En of ze werken ook bij baby’s en die hebben geen idee of het een placebo is !
  En waarom die je astrologie zo laatdunkend af ? Heb je je er ooit wel eens in verdiept ? Waarschijnlijk niet anders sprak je niet zo ongenuanceerd.
  Homeopathie heeft niets met al die dingen die je noemde , Micha”el , te maken. Het is een beter e methode dan de reguliere geneeskunde die vooral onderdrukt en nauwelijks of niet geneest. Soms ontkom je er niet aan zoals longontsteking, maar verder is de homeopathie te verkiezen. Ook natuurgeneeswijzen. Ik ben ermee opgegroeid, dank aan mijn familie,. Terwijl mijn familie toch heel katholiek was. Echt jammer om vanuit je eigen, negatieve ervaring ,meteen de hele homeopathie in het verdomhoekje te plaatsen.

  1. Beste Marrie,
   Het gaat niet over een negatieve houding i.v.m. homeopathie, maar over objectieve vaststellingen van mensen die het serieus menen. Er is enkel een placebowerking. Uiteraard is er niets op tegen van homeopathische middelen te gebruiken als je je daar goed bij voelt.

   Om echt een geneeskundige werking te kunnen zien moet je grote groepen mensen bestuderen die dat middel gebruiken, ofwel een placebo gebruiken. En homeopathische middelen vertonen geen echte geneeskundige werking. Wat zeg je : effect bij dieren ? Dat werd dan allicht onderzocht door voorstanders van homeopathische middelen … 🙂

   Wat astrologie betreft, dat is echt pure quatsch. Laat je niet bij de neus nemen.

 4. Wat ook een grote zonde is is censuur toepassen op katholieke video boodschappen uit de hemel, dat is God weerstaan.

  En dit gebeurd op deze site ..ik heb het herhaaldelijk uitgeprobeerd en iedere keer was het heel snel eraf gehaald.

  Het is hier op deze site niet pluis, er klopt op verschillende punten iets niet, het lijkt wel een vangnet om meningen te peilen.
  Waarschijnlijk betreft deze site gecontroleerde oppositie, waarschijnlijk hebben ze iets met de vrijmetselarij >> 👌.
  Verraad en censuur op een katholieke site is verraad aan God

  Ik doe de verraders op of van deze website dan ook de groeten.😘

 5. Beste Piet,
  Er bestaan geen “katholieke videoboodschappen uit de hemel”. Videoboodschappen zijn altijd door mensen gemaakt, met goede of slechte bedoelingen.

 6. Stinus…

  Je verraadt jezelf wat je instelling is ..als een internettrol .. vrijmetselaar.. maar er kloppen meer niet op deze site.. daarom ga ik niet meer reageren.

 7. Beste Piet,
  Ik ben geen vrijmetselaar of internettrol, ik ben gewoon een katholiek. Je “ontdekt” te veel vrijmetselaars waar er geen zijn.
  En geloof me vast : de hemel bezorgt ons geen videoboodschappen. Die werden door mensen gemaakt, niet altijd met goede bedoelingen. Laat je niet foppen.

 8. Ik weet niet op welke wijze de link naar dit forum in mijn mailbox is beland maar na even rondsnuisteren val ik van de ene verbazing in de andere.
  Wat hier allemaal verteld wordt gaat mijn petje echt wel ver te boven. Ik word in één klap terug gekatapulteerd naar de middeleeuwen (“sorry middeleeuwen”). Ik ben echt stomverbaasd dat er vandaag in onze contreien nog op deze wijze wordt gedacht en gesproken. Ik ervaar het zelfs een beetje als grappig en potsierlijk.
  Iedereen heeft natuurlijk het recht om te denken en te geloven wat hij/zij wil maar dit alles sterkt mij nog meer in de overtuiging dat we godsdiensten, van welk slag ook, stilaan verder moeten laten uitdoven zoals ze hier trouwens al bezig zijn. Ondertussen voel ik mij opgewekt en blij dat ik geen beklemmende godsdienstrugzak hoef mee te zeulen en ik heb hiervoor nog nooit enige straf van god ondervonden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht