Neen Rik Torfs, de Heilige Maagd Maria heeft géén seks gehad

In een opinieartikel van 14 augustus in het Nieuwsblad beweert Rik Torfs, professor kerkelijk recht, dat de titel ‘maagd’ bij Maria slechts een soort metafoor was, en dat ze wel degelijk met St. Jozef seks heeft gehad. De Katholieke Kerk leerde echter altijd dat de Maagd Maria altijd Maagd is gebleven.

Torfs legt kort uit waarom wij Maria ‘Onbevlekt Ontvangen’ noemen, en hij doet het verhaal van de zondeval uit de doeken. “Alle mensen zijn bevlekt ontvangen”, zo zegt hij. En God wilde dus zijn Zoon op aarde laten geboren worden, en dat moest uit een vrouw die niet bevlekt is met de erfzonde. Maar dan vervolgt Torfs: “De keuze valt op Maria, zij is Onbevlekt Ontvangen; zo schrijft de evangelist Matthëus het. Maar hij bedoelde dus allerminst dat Maria geen seks had.”

De journalist vraagt dan: “Als Maria dan toch seks had … waarom spreken we dan van de maagd Maria?” Torfs antwoordt dan over de titel ‘maagd’: “Dat was een staande uitdrukking ten tijde van de kerkvaders. Van een heel bijzonder iemand werd gezegd dat hij of zij geboren was uit een maagd. Daarom werd gezegd dat Christus geboren was uit de maagd Maria.”

Volgens Torfs heeft de heilige Maagd dus seks gehad…

Beste Rik Torfs, mag ik u herinneren aan de Leer van de Kerk:

Catechismus van de Katholieke Kerk

De maagdelijkheid van Maria

496: Vanaf de eerste formuleringen van het geloof heeft de kerk beleden dat Jezus alleen door de kracht van de heilige Geest in de schoot van de Maagd Maria ontvangen is, waarmee zij ook het lichamelijk aspect van dit gebeuren bevestigd: Jezus is ontvangen “van de heilige Geest zonder mannelijk zaad”. De Kerkvaders zien in de maagdelijke ontvangenis het teken dat het werkelijk de Zoon van God is die een menselijke natuur, zoals de onze, aangenomen heeft.

Maria- altijd maagd

499: De verdieping van het geloof in het maagdelijk moederschap heeft de kerk ertoe gebracht de werkelijke en blijvende maagdelijkheid van Maria, zelfs bij het baren van de mensgeworden Zoon van God te belijden. Immers, de geboorte van Christus “heeft de maagdelijkheid van zijn Moeder niet verminderd, maar geheiligd.” De liturgie van de Kerk viert Maria als de Aeiparthenos, “altijd maagd.”

500. Soms brengt men hier tegenin dat de Schrift spreekt over broeders en zusters van Jezus. De Kerk heeft deze passages altijd zo verstaan dat hier geen andere kinderen van de Maagd Maria worden aangeduid: immers, Jakobus en Jozef, “broeders van Jezus” (Mt. 13,15) zijn de zonen van een Maria, een leerlinge van Jezus (Mt. 27,56), die veelbetekenend aangeduid wordt als “de andere Maria” (Mt. 28,1). Het betreft naaste verwanten van Jezus, overeenkomstig een uit het Oud Testament bekende uitdrukking (Vgl. Gen. 13,8; 14,16; 29,15; enz.).

501. Jezus is de enige Zoon van Maria. Maar het geestelijk moederschap van Maria strekt zich uit tot alle mensen die Hij is komen redden: “Zij baarde de Zoon, die God gemaakt heeft tot de ‘eersteborene onder vele broeders (Rom. 8,29), d.w.z. gelovigen, aan wier geboorte en vorming zij met moederlijke liefde meewerkt.”

En ook:

Catechismus van het Concilie van Trente

Deel I- Symbolum van het Geloof, Hoofdstuk IV – Derde artikel – Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria.

8. Christus is niet geboren volgens de gewone wetten der natuur.

Evenals de ontvangenis van Christus gans boven de orde der natuur verheven is, zo is er ook in zijn geboorte niets waar te nemen dat niet goddelijk is. Wat kan er wonderlijker gezegd of gedacht worden, dan dat Hij geboren wordt zonder de maagdelijkheid zijner Moeder te schenden? Evenals Hij later het graf verlaten heeft terwijl het gesloten en verzegeld was; evenals Hij bij zijn leerlingen binnentrad terwijl de deuren gesloten waren; of, om bij de gewone dingen te blijven die wij dagelijks zien gebeuren, evenals de zonnestralen door het glas dringen zonder het te breken of te schenden: op een gelijke maar verhevener wijze heeft Jezus Christus de moederlijke schoot verlaten zonder enig letsel voor de maagdelijkheid zijner Moeder. Daarom eren wij met verdiende lof de ongeschonden en eeuwige maagdelijkheid van Maria. De kracht van de Heilige Geest heeft in haar gewerkt, en, zowel in de ontvangenis als bij de geboorte, heeft Hij haar de vruchtbaarheid gegeven en tevens haar blijvende zuiverheid bewaard.

De Heilige Maagd was maagd vóór de ontvangenis van Jezus, ze was maagd tijdens en na de geboorte van Jezus, en ze is maagd gebleven tot aan haar dood. Ze was het enige vat dat, vol van genaden, waardig was de Zoon Gods te dragen in haar schoot. Jozef is de voedstervader van Jezus en hij is ook altijd maagd gebleven. Dit werd altijd zo geleerd door de Kerk, en het werd bovendien bevestigd door de openbaringen van de H. Birgitta van Zweden, de Zalige A.K. Emmerick en vele anderen. Wat de Kerk leert verandert niet. 

identicon

Auteur:dmji

14 commentaren op “Neen Rik Torfs, de Heilige Maagd Maria heeft géén seks gehad

 1. Goed geschreven van Michaël, dank. Die Torfs, nota bene professor kerkelijk recht aan een universiteit die zich katholiek noemt, heeft al behoorlijk wat onzin uitgekraamd.

  De man in de straat trekt na het lezen van het interview met prof. Torfs de conclusie : Jezus is gewoon de zoon van Maria en Jezus, en dat wordt duidelijk tegengesproken door de Evangeliën en de Kerk. In het Evangelie staat heel helder dat Jozef van Maria wil weggaan, omdat hij denkt dat Maria een kind verwacht waarvan hijzelf niet de vader is. En verder wordt ook verhaald dat Maria het bezoek krijgt van een engel die haar aankondigt dat ze zwanger zal worden door de kracht van de heilige Geest, en ze daar volledig mee instemt. Zowel het begin van het aardse leven van Jezus (geboren uit een maagd) als het einde ervan (verrijzenis) zijn gebeurtenissen die buiten het gewone vallen. NB : Als Jezus de zoon van 2 mensen zou zijn, zou hij zelf ook een gewone mens zijn, en geen God-mens. Dus alles zit logisch ineen.

  De reacties van de universiteit van Leuven en die van de bisschoppen zullen weer gemakkelijk te voorspellen zijn : nul, oftewel niets.

 2. Het is een dogma “dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.” (Paus Pius XII, 1 november 1950, Munificentissimus Deus)

  Als de heer Torfs inderdaad de maagdelijkheid van Onze Lieve Vrouwe ontkent, dan is hij willens en wetens een ketter en dus niet (meer?) katholiek.

  De achtergrond van deze hele discussie is dat er tegenwoordig zo veel zogenaamde katholieken door onkuise handelingen en gebrek aan berouw in een staat van voortdurende doodzonde verkeren. Een leven vanuit de genade van God wordt door deze mensen voor onmogelijk gehouden.

  Als er dan iemand is die zich niet slechts aan de geboden van God houdt, maar ook nog vrijwillig zijn of haar lichaam opdraagt aan God, dan wordt zo iemand belasterd of bespot.

  Maar hiermee belasteren en bespotten ze ook de heer Jezus zelf, en zijn daardoor op weg naar de eeuwige verdoemenis.

 3. Rik Torfs heeft veel spot en daar is hij soms ook erg goed in. Hij is ook heel slim want anders word je geen rector. Maar geloof, nee, dat heeft hij niet zoveel. Jammer, hij zou vanuit zijn positie een sterk getuigenis kunnen geven.

 4. Waarom toch zo in het verleden leven. We leven nu, en als we christelijk willen leven, dus bewust leven met God en de mensen, dan moeten we in het nu leven we . Met onvoorwaardelijke liefde voor God en de medemens, denk ik.

  1. Het offer van Christus en Maria staat boven de tijd en is voor alle tijden. Tegenwoordig meent men de tijden te kunnen veranderen en het wordt als zonde beschouwd om nog over waarheid te spreken. Zonder waarheid kan er geen zuivere liefde voor God en medemens bestaan. Echte liefde vereist waarheid, vrijheid en zuiverheid. Zonder deze mystieke beleving kan geen Liefde bestaan.

 5. Silvanus en Eric B-L mooi antwoord. Gelukkig zijn er nog die de waarheid niet willen ontkennen en het luidkeels durven uitspreken.

  Camilla: Zonder waarheid van God, kan men niet spreken van ware LIEFDE, dan kan men alleen maar spreken van egoïstische liefde. Voor wat hoort wat zeggen ze dan. Ik zal barmhartig zijn omdat ik er geld aan verdien, ik zal barmhartig zijn omdat het me zelf kan helpen om uit de eenzaamheid te raken, ik zal barmhartig zijn omdat ik dan aanzien krijg van mijn medemensen, ik zal barmhartig zijn want misschien spreken de mensen op mij als ik mijn ouders of wie dan ook niet wil verzorgen enz..
  Goddelijke Liefde is jezelf offeren zelf met de dood. Zoals Maximiliaan Maria Kolbe. Dat is pure liefde voor de ander. Al de rest, als het maar leuk blijft, maar vanaf het een liefdes-offer wordt dan willen ze abortus, euthanasie of zoals vele nu doen gewoon scheiden. Liefde mag niet meer teveel vragen van de mens. Bij ware liefde hoort nu eenmaal ook lijden, zonder kruis geen liefde. Het kan niet altijd leuk en plezant zijn.

  En wat Torfs betreft, dat is gewoon geen katholiek en daar geef ik ook geen aandacht aan. Gelukkig zijn er zo’n mensen als Michaël, die Torfs gelukkig onderricht willen geven. Hopelijk leest hij het.

 6. Geachte heer Torfs,

  U dient katholiek te zijn ( in hart en nieren ) en te geloven in de Menselijkheid én de Goddelijkheid van Jezus van Nazareth als 2de Persoon van de zeer heilige DrieEne God.

  In de ogen van God De Vader heeft zijn E n i g e Zoon oneindig veel verdiensten en het zal door Hem zijn dat we in Zijn koninkrijk (eventueel ) zullen mogen binnengaan.

  Indien het waar is dat U gezegd hebt dat Maria ‘seks gehad’ heeft, dan verliest U – de facto – het geloof in de Goddelijkheid van Jezus en het daaruitvloeiend genadevol geloof.

  Mag ik U broederlijk, liefdevol en respectvol een hand reiken? —) Het Angelus gebed is zéér krachtig en genadevol en zal U geluk brengen. U zult dan ervaren dat O.L.Vrouw – het Onbevlekt en Smartvol Hart – U veel vertrouwen en barmhartigheid zal gegeven hebben door Haar gebed.

 7. Wanneer de R.K. kerk zich willens en wetens bezighoudt met -vaak gezochte- details die de mensen vroeger wel slikten maar waar men nu heden ten dage een genuanceerder mening over heeft gevormd, dan is het niet vreemd dat de leer ondergesneeuwd wordt door en met deze details en de mensen zich afkeren van de goede boodschap. En dat is jammer, heel erg jammer. Want juist van dit soort ongein maken ellendigen misbruik om groepen tegenover elkaar uit te spelen. Maar, dat is een schrale troost, elke leugen zal waarschijnlijk wel aan het licht komen.
  De leer van Jezus gaat niet over die details, vind ik.
  Ze gaat, lijkt mij, om rechtvaardigheid en verdraagzaamheid, beschaving en geluk.

  Laat toch al die details en dat gedoe, dat schept alleen maar narigheid, vind ik. Belicht waar het werkelijk om gaat: “Heb uw naaste lief als uzelf en heb God lief.”. “Doe een ander niet dat gij niet wilt dat u geschiedt.”.

  Maar nee. Eenmaal ingenomen posities worden te vuur en te zwaard verdedigd, daarmee de werkelijke boodschap verzakend en verprutsend. Dat is pas zonde.

  Het NT gaat over een gelukkig leven, waar een ieder gelijk is aan elkaar. Niemand is de baas van een ander. Niemand zal zich meester laten noemen. Er is maar één meester en dat is God. En als je dan toch de baas over een groep wil zijn, dan moet je je vernederen.

  Gedoe zoals hier verwoord is in mijn ogen dan ook een beetje zonde en leidt af van waar het werkelijk om gaat: geluk en voorspoed voor elk mens.

  Maar ja. De corruptie is zó groot, de leugens zo verschrikkelijk, dat het eigenlijk een verloren zaak is. We mogen blij zijn dat we nog kunnen communiceren, hier op dit blog. Nog even en ook dit wordt met een stomme smoes onmogelijk gemaakt door de gebruikelijk ellendigen die zich verstoppen achter maskers, geld, leugens, rascisme, machtsgeilheid, en anderszins walgelijke smerighedenen.

 8. Neen, zo komt U er niet van af, beste Rafaël, er zijn de dogma’s, de Traditie, de Overlevering, de Openbaring (het Nieuwe Testament NT) en de Natuurlijke Orde (de Decaloog, de 10 Geboden). U kunt zich er niet van afmaken, door zich enkel te beroepen op de grote lijn. Tot en met de punten en komma’s boekstaaft dat gehele pakket de katholieke identiteit. Dus gaat het ook om “de details” zoals U zegt, of bepaalt U, beste Rafaël, wie of wat een detail is ? Als ik U was, zou ik het NT van kaft tot kaft, ter hand nemen en herlezen.

 9. Jules van Rooyen,
  Ik weet dat er dogma’s, Traditie, overleveringen, de openbaringen en de 10 geboden zijn.
  Ik weet dat er mensen zijn die devoot aanbidden.
  Maar, ik wil, omdat ik begrijp dat de tijden wel héél erg snel in ons nadeel veranderen, toch proberen om bij de basis van de leer van de Bijbel te komen en te blijven. Want er is, naar mijn idee, geen tijd meer om te ‘kissebissen’ over ‘details’, zoals ik die meen te zien. Die details wil ik zeker niet tekort doen, ik begrijp ze vaak niet eens. Daar gaat het ook niet om. En inderdaad, ik bepaal helemaal niets. En zeker niet wat details zijn dus. Echter, in het kader van het tijdsgewricht waarin we verkeren, denk ik dat het eenvoudiger en beter is om naar de kern van het geloof te gaan. Mede om Christenen niet kwetsbaar te maken, de buitenwereld de indruk te geven dat het maar een rommeltje is, en om het maar zo te zeggen: ik zou liever het goede, eenvoudige benadrukken.

  Mag ik u vragen waarom ik het NT opnieuw zou moeten lezen? Wat bedoelt u? Geef ik blijk van onwetendheid, of bedoelt u dat ik er zaken in kan lezen die ik nu niet versta?

  Ik wil u eerlijk zeggen dat ik de Bijbel nog nooit helemaal gelezen heb. Daar is mijn denkraam denkelijk te klein voor, of het boek zelf is in wezen onbegrijpelijk. Ook het NT vind ik soms onleesbaar en onbegrijpelijk.

  Maar na een studie van ongeveer 40 jaar kom ik er toch wel een beetje achter waar het in wezen om lijkt te gaan. Tenminste, dat meen ik te weten.
  Het liefst zou ik willen dat de hele wereld zich zou houden een de moraal die Jezus predikte. Waarschijnlijk zou dat het paradijs op aarde mogelijk maken. Samen van het leven genieten in vrede en voorspoed.

  1. Raafaël, Het H. Evangelie is de goede boodschap. De goede boodschap voor iedere mens hier op aarde om tot het eeuwige leven in de heerlijkheid van God te bereiken.
   “Gedoe zoals hier verwoord is in mijn ogen dan ook een beetje zonde en leidt af van waar het werkelijk om gaat: geluk en voorspoed voor elk mens. “ Geluk en voorspoed op aarde is doen wat we bidden: “Uw wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel.” In de Hemel gehoorzaamd iedere ziel aan God en is in de Gods H. Wil uit zuivere liefde en volle begrip dat er maar één Waarheid is en één Eeuwig Leven. Buiten de geopenbaarde waarheid is er geen ander.
   ““Heb uw naaste lief als uzelf en heb God lief.”. “Doe een ander niet dat gij niet wilt dat u geschiedt.”. Uw naaste is diegene die u de waarheid en de leer van de Katholieke Kerk komt brengen. Niet diegene die u een boterhammeke brengt. Ja, deze naaste moet u liefhebben als uzelf die verlangt om het eeuwige leven te bereiken, t.t.z. uit liefde tot God uw ziel redden, en niets anders. Men doet hiervoor alle inspanningen die mogelijk zijn in het aardse leven.
   “Waarschijnlijk zou dat het paradijs op aarde mogelijk maken. Samen van het leven genieten in vrede en voorspoed. “

   Luk_14:26 Zo iemand tot Mij komt, en zijn vader niet haat, zijn moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, hij kan mijn leerling niet zijn.
   Luk_14:27 En wie zijn kruis niet opneemt, en Mij niet volgt, kan mijn leerling niet zijn.
   Luk_14:33 Zo ook kan dus niemand van u mijn leerling zijn, die geen afstand doet van al wat hij bezit.
   Verstaat u dat Rafaël?
   “Samen van het leven genieten” ???? Welk leven ? Het leven op aarde? Jezus heeft eenieder getoont en onderwezen dat het slechts door het lijden en de dood wij gebracht kunnen worden tot het eeuwige leven.
   “Het NT gaat over een gelukkig leven, waar een ieder gelijk is aan elkaar. Niemand is de baas van een ander. Niemand zal zich meester laten noemen. Er is maar één meester en dat is God. En als je dan toch de baas over een groep wil zijn, dan moet je je vernederen. “
   Het H. Evangelie gaat (nogmaals) over de te volgen weg naar het eeuwig leven en dat is voor iedereen gelijk, gij volgt het of niet.
   Mat_5:19 Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het rijk der hemelen; maar wie ze onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden genoemd in het rijk der hemelen.
   Joh_14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
   Ik ben de Weg, ja maar wie volgt Hem?
   Ik ben de Waarheid, ja maar wie gelooft Hem?
   Ik ben het leven, ja, maar wie wil dat leven?
   Na 40 jaar studie zou u dit alles moeten weten en beleven Rafaël en niet “samen van het leven genieten.”

 10. Ward, we verschillen van interpretatie, meen ik. Ik lees erg veel mooie fijne dingen in de Schrift. Vergeving van zonden, voorbeelden om goed te leven, enzovoorts.
  Ja, verdriet, veroorzaakt door naarlingen, zoals op deze site veel wordt vermeld, dat zie ik ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat het leven lijden zou moeten zijn.

  Daarom wijs ik liever op de goede dingen. Het nare heeft genoeg aan zichzelf. En ik probeer oplossingen te zoeken om het leven fijner te maken. Hoe laten we het kwaad voor wat het is en laten de goedheid leven.

  Maar ik wil liever niet over het seksuele leven praten van andere mensen. Dat vind ik raar. Ook al schrijft een geleerde daar over.

 11. Mooi gezegd door Raphael. Zo denk ik er ook over en sta ik ook zo in het leven. Jij bent het subject in relatie met Hem en de ander. Zijn Weg geeft vrede en liefde in het hart en bijkomstig geeft dat vreugde. Laat je hart daardoor niet verontrusten door niet in negativiteit te vervallen of achterklap, roddel, door het kwaad (loop weg van het kwaad) te leiden. Niet het wereldse maar het Geestelijke je voldoening uiteindelijk geeft. Dat doe je door Hem nederig boven alles met blijdschap te stellen. De ander lief te hebben als jezelf.(d.w.z. laat de (Anti) persoon in zijn waarde door niet je af te leiden door die ander en ga van deze persoon weg). Zoals staat geschreven in o.a. Spreuken. “Als je boos bent laat dan niet de zon onder gaat”. D.w.z. laat je niet laat leiden door het kwaad door in razenij, verbale of fysieke geweld over te gaan. Of deze. “Als je boos bent wees dan niet te lang boos want het slecht voor je hart”. Prachtig. Hoe? Door regelmatig te bidden en oprecht om vergeving en genade(wat goedgezindheid is) te vragen. Hem te loven, eren en prijzen. Door regelmatige kerkgang en de Bijbel te lezen. Zo kom je Hem op het spoor. Maar zoals al eerder iemand schreef, Jozef wilde van haar weg gaan om niet in schande te komen, nadat ze zwanger bleek en hij geen omgang met haar had. Een engel hem gerust stelde en zei dat Maria een kind van de Heilige Geest zal ontvangen. Dat lijkt mij voldoende om te stellen dat Maria maagd was. Maar zeker we dienen niet te kissebissen. Om waar het werkelijk omgaat. Je wordt vreugdevoller als je het verschil in het Wereldse en het Geestelijke maakt en Zijn Weg gaat. Wat een doorlopende weg is. Het aardse is vroeg of laat een doorlopende weg. Want Wie in Mij geloofd, zal eeuwig leven ook als hij gestorven is. Daar gaat het om. Doe zoals Hij ons heeft voorgedaan. Hij geeft je te dragen wat je te dragen kunt en zegt dat het ook weer voorbij gaat. Dus geniet van het mooie wat hij en anderen (die Zijn Leven volgen) geeft. Dan heb je geduld, ben je ontspannen en richt je wat boven is door hoop en vertrouwen in Hem.

 12. Laat deze twistgesprekken behoren tot de wrede tijd waar rechtgelovigen beslisten andersgelovigen te doden op de brandstapel of in een jutezak in het water. In de eenentwintigste eeuw zijn de mensen geen ons slimmer dan in de zestiende eeuw toen de heksenjacht hoogtij vierde. Decaan Coppin van de Leuvense universiteit besliste toen eigenmachtig wie moest sterven om zijn geloof. Laat die onzalige tijd niet terugkeren, laat die wegdeemsteren in de nevelen van het verre verleden. In een verleden waar zo fel en fanatiek werd gestreden om het grote gelijk toch maar aan zijn kant te krijgen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht