Onze bisschoppen werden afgelopen weekend opnieuw met de neus op de feiten gedrukt m.b.t. het ‘Onze Vader’

De dossier-pagina van Kerk&Leven over het ‘nieuw’ Onze Vader in november 2016.

Afgelopen weekend werd in alle parochies in Nederland en Vlaanderen het Evangelie van Lukas 11,1-13 voorgelezen. Daarin leert Jezus zijn leerlingen bidden, en zegt Hij op het einde van het gebed: “…en leid ons niet in bekoring.” Alle priesters en bisschoppen werden op deze manier verplicht de waarheid te zeggen omtrent het ‘nieuw’ Onze Vader: het is een vervalsing van het Evangelie. 

Dit is het Evangelie van afgelopen zondag:

Op een keer was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.’Hij sprak tot hen: ‘Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is; en leid ons niet in bekoring.Hij vervolgde: ‘Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden,want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het je te geven?Ik zeg u: als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen.Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.10Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan.Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

In het Evangelie werd “leid ons niet in bekoring” voorgelezen. Enkele minuten later werd dan in de meeste kerken “en breng ons niet in beproeving” gebeden. Wie dat nog steeds bidt, vraagt eigenlijk om niet heilig te worden. Waar we dus wel om moeten vragen is om bevrijd te worden van de bekoringen die ons overvallen, die ons door de Bekoorder, de Duivel, voorgehouden worden, en door God toegelaten worden. We moeten weerstaan aan de bekoring. Een bekoring gaat altijd vooraf aan de zonde. Een bekoring kan een beproeving zijn, maar een beproeving is niet altijd een bekoring. Ziekte of lijden is ook een beproeving, die strekt tot heiliging. Daarom moeten we niet bidden om vrij te zijn van beproevingen, maar opdat we zouden weerstaan aan de bekoringen.

Want zei Paulus niet:  “Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,  volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. ” (Rom. 5,3-4)

Ook Jakobus zegt: “Want gij weet, dat de beproeving van uw geloof de oorzaak is van geduld.” (Jak. 1,3)

En: “Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.” (Jak. 1,12)

Want de Heer zei tegen zijn Apostelen in de hof van Gethsemane:  “Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (Marc. 14,38)

Indien we dan bidden “en leid ons niet in bekoring” dan vragen wij niet dat God ons niet zou bekoren tot zonde, want dat is onmogelijk, maar dat Hij de bekoringen (tot zonde), die van de Bekoorder komen, van ons zou mogen afwenden. Zo staat het ook in de Mechelse Catechismus die in 1954 door onze Belgische bisschoppen werd uitgegeven. En in de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen bekoring en beproeving:

Na bijna drie jaar wordt het toch dringend tijd dat de bisschoppen hun ‘vernieuwde’ versie van het Onze Vader afvoeren.

identicon

Auteur:dmji

27 commentaren op “Onze bisschoppen werden afgelopen weekend opnieuw met de neus op de feiten gedrukt m.b.t. het ‘Onze Vader’

 1. Goed gezien en geschreven van Michaël. Ik had vorige zondag net dezelfde gedachte. De bisschoppen zijn niet consequent. Is er een moeilijkheid met de zinsnede “leid ons niet in bekoring” ? Dan moeten de priesters deze zinsnede uitleggen in de homilieën. In elk geval is bekoren en beproeven niet hetzelfde. Adam werd bekoord, en niet beproefd.

  Zou de jeugd het woord “bekoring” niet begrijpen ? Ze verstaan wel wat “temptation island” betekent.

 2. De grote ondergang van onze kerk is vooral, dat ze na het tweede Vaticaans Concilie beweerd hebben dat de Heilige Eucharistie ons is gegeven als voedsel. Toen men begon het offerkarakter van de Heilige mis te loochenen, zijn onze kerken ook één voor één tot as opgegaan en m.a.w. leeg beginnen te lopen.

  Het offerkarakter van de Heilige Mis was meer dan 1000 jaar een geloofsgoed van de Christenen, dat door niemand werd betwist. Pas in de 12de eeuw begon bij een paar sekten de ontkenning van deze waarheid. Daarna was het vooral Maarten Luther en met hem het hele protestantisme, dat tot de afval van veel christenen van dit dogma leidde.

  De Heilige Mis is in haar wezen noch een maaltijd, zoals vele in onze kerken beweren – het giftig virus van het protestantisme en oecumenische werkgroep dat in onze kerken zijn intrede heeft gedaan na het tweede Vaticaans Concilie. Het Is noch een offer en een maaltijd, maar uitsluitend een OFFER.
  De Communie, die men desnoods een maaltijd zou kunnen noemen, is een vrucht van dit Offer, maar behoort niet tot zijn wezen. Het is tegenwoordig in bij vele katholieken theologen, priesters e.a. een wijd verbreide theorie dat de Mis een maaltijd is, waarbij zich een offer voltrekt. Het eerste was dus de maaltijd, maar- zo zeggen zij – bij deze maaltijd was er ook een offer, dat daarin bestond, dat Christus zich aan ons als voedsel gaf. Dit offer van Christus aan ons in de maaltijd is dus het offerkarakter, dat in de Mis te vinden is.

  Dit heeft dus niets met de katholieken leer te maken, maar hier wordt de juiste orde in het tegendeel veranderd. Een offer bestaat uit de gave aan God en niet aan de mens. Christus heeft zich aan het Kruis aan Zijn Vader geofferd en niet aan ons. Als de nieuwe theorie gelijk zou zijn, dan zou het Misoffer aan ons en niet aan God gebracht worden.

  Het misoffer vermindert dus op geen enkele manier de betekenis van het Kruisoffer, omdat het daaruit zijn hele kracht put en daarvan geheel afhankelijk is. De betekenis van het Misoffer bestaat slechts daarin, het Kruisoffer tegenwoordig te stellen en de mensen de genaden te schenken, die Christus aan het kruis heeft verdiend.

  Al de rest wat er in onze kerken volgt van dwalingen zoals ‘Onze Vader’ heeft te maken, omdat de Heilige Eucharistie vervalst is door het tweede Vaticaans Concilie. En volgens mij was dat ook één van de geheimen die Onze Lieve Vrouw van Fatima aan Zuster Lucia verkondigt heeft. Paus Johannes Paulus II had niet zomaar spijt dat hij het tweede Vaticaans Concilie had door laten gaan. Hij wou het afblazen, maar dacht dat het niet zo’n erge vormen zou aannemen.
  Hij had het beter afgeblazen.

  1. Reactie op de bijdrage van Lotje:
   Niet Paus J.P. II liet het Concilie doorgaan, maar Paus Paulus VI. Het Concilie werd aangekondigd door Paus Johannes XXIII. Op zijn sterfbed gaf hij echter de opdracht om dat concilie te stoppen, maar zijn opvolger, Paus Paulus VI, dacht dat hij het nog wel in goede banen zou kunnen leiden. Dat is helaas niet gelukt. De Kerk is daarna in een diepe crisis terechtgekomen. Steeds meer blijken nu de rampzalige gevolgen van dat concilie.

   1. Het was iets perverser, beste J.J. Wensveen, de boosdoener, Montini, alias Paulus VI, een joodse vrijmetselaar en praktizerend homosexueel, was juist valselijk aan de macht gekomen, na het overlijden van de vrijmetselaar communist J XXIII, om dat concilie met alle ketterijen die het zou gaan voortbrengen, er door te drukken. Hij was de topman der gemijterde, maçonnieke schurken (ongeveer 250) die zich verenigd hadden met vooruitblikkende planning, om de Kerk van altijd en vooral het Heilig Misoffer van altijd, te gronde te richten. Don Luigi Villa, a.a., heeft hierover verschillende boeken geschreven. Er bestaan ook lijsten van de gemijterde schurken vrijmetselaar, waaronder kard. Alfrink, Suenens, mgr. Ernst, kard. König, mgr Willebrands, kard. Liénart en vele anderen. De top van de Kerk was verrot.

    1. Graag wel enige nuance a.u.b. tussen Z.H. Paus Paulus VI die 1) Zei dat de Rook van Satan de Kerk was binnengedrongen; 2) In 1969 de Handcommunie verbood in ‘Memoriale Domini’; 3) In 1965 een prachtige encycliek schreef over de H. Eucharistie (Mysterium Fidei); 4) in 1968 de Encycliek Humanae Vitae schreef; en zijn dubbelganger die men later op de troon heeft gezet. https://archive.org/details/PopePaulVIImpostorDoppelgangerPartEleven/page/n3. En in het Nederlands in “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen”: https://gloria.tv/text/1dHZhB7tACKB6UrD81rGqsbQF (vanaf blz. 9). Pausen belasteren is hier niet aan de orde.

     1. Met google waarheden moet je niet aankomen, beste Michaël, te zwak en te kwetsbaar voor manipulatie. Er zijn meerderen hier die daarmee gezwaaid hebben, maar het uiteindelijk afleggen tegen de boekenlezers. Dat hebben we ook gezien met de Luther discussie, anderhalf jaar terug en recent nog met een lid van de redactie. Zwak dat je daarmee komt. Lees eerst de boeken die er toe doen, over deze gemijterde schurken en die opening van zaken geven. Zelfs kardinaal Ottaviani heeft zich met een collega teruggetrokken eind jaren 1960, toen de duivelse Montini in 1969, het Heilig Misoffer van altijd afschafte, en verving door een protestante maaltijd, “herinnering aan toen”. Ook droeg hij er zorg voor het conservatieve kamp voer te geven voor zijn “onschuld”. Hij was duivels, vanaf het begin, met het aantreden van J XXIII. Samen ingewijd in een Parijse loge door Coty, indertijd FR president. Toen (met J XXIII) stond al vast dat Montini de opvolger zou worden. Johannes was Montini’s “voorloper”, vandaar de gekozen naam. En dan praat ik niet eens over zijn homosexuele uitspattingen zelfs binnen de muren van het Vaticaan, en zijn bekendheid bij de Romeinse politie. Over dubbelgangers heb ik ook gelezen, de echte heeft mij de H. Communie gegeven in 1975, op het Vaticaan plein, tijdens de militaire bedevaart dat jaar. Hij was zwaar, zwaar ziek met kabeljauw ogen, en waarschijnlijk handeling onbekwaam. Maar de revolutionaire trein mocht niet tot stilstand komen, maar moest doorgaan. Zo’n dubbelganger kan meerdere oorzaken hebben, maar valt zeker niet te zien als verontschuldiging van Montini.

      1. Protestantse maaltijd? Mag ik u beleefd herinneren aan de vele (bewezen!) Eucharistische mirakelen die binnen een NOM gebeurd zijn? (meest recent o.a. in Legnica, Polen, 2013). Indien een H. Mis in de volkstaal wordt gelezen met alle eerbied en respect, dan is die evenzeer geldig. Ik geef zelf ook de voorkeur aan Tridentijns, maar ik ga ook naar de H. Mis in de volkstaal in de week, bij een zeer vroom priester, waar iedereen tongcommunie ontvangt, knielt enz… De Mis van Paulus VI was trouwens niet bedoeld om perse in de volkstaal en aan een volksaltaar te celebreren. In Maleizen bvb. wordt dit ‘Ad Orientem’ gedaan in de volkstaal, en het kan perfect ook in het Latijn. Verder ben ik langs geen kanten akkoord met uw (niet hard te maken) beweringen over de echte Paus Paulus VI, en wens ik de discussie hier af te sluiten.

 3. Bedacht moet worden dat de Latijnse brontekst niet veranderd is. Elke vertaling geeft kleine (of grote) betekenisverschillen. De taal verandert en dan wordt het nodig gevonden om gebeden aan te passen als de oude vertaling niet goed meer wordt begrepen. Wanneer er een nieuwe Bijbelvertaling gemaakt zal worden, kan ook de tekst in het evangelie van Lucas worden aangepast aan het huidige of dan geldende taalgevoel. Maar het Latijn blijft onveranderd.

 4. In het Evangelie werd “leid ons niet in bekoring” voorgelezen. Enkele minuten later werd dan in de meeste kerken “en breng ons niet in beproeving” gebeden. Wie dat nog steeds bidt, vraagt eigenlijk om niet heilig te worden. Waar we dus wel om moeten vragen is om bevrijd te worden van de bekoringen die ons overvallen, die ons door de Bekoorder, de Duivel, voorgehouden worden, en door God toegelaten worden. We moeten weerstaan aan de bekoring. Een bekoring gaat altijd vooraf aan de zonde.
  Na bijna drie jaar wordt het toch dringend tijd dat de bisschoppen hun ‘vernieuwde’ versie van het Onze Vader afvoeren: schrijft u O Dekee Michaël, hier valt veel over te vertellen.
  Inderdaad is een beproeving een op de proef stellen van ons geloof en onze standvastigheid.
  U schrijft wel: dat de bekoorder de duivel is, onze en Gods vijand. Dus zoals het onze vader nu gebeden wordt en we ons richten tot God is ‘leid ons niet in bekoring’ een regelrechte godslastering.
  Uit de brief van de H. Jacobus:
  Jas 1:13 Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
  Jas 1:14 Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
  Jas 1:15 wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.
  Jas 1:16 Bedriegt u niet, mijn geliefde broeders.
  De duivel kent onze begeerlijkheid beter als wij zelf, dus verleid en verlokt hij ons.
  En dan nog dit.
  Alvorens wij het Onze Vader te bidden bij het opdragen van dagelijks H. Misoffer (canon) zegt de Priester:’en laten we het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd.’
  Wel ik kan u verzekeren dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig Mens ons niet onderwezen heeft dat de Vader in de Hemel ‘ons in bekoring leidt.’ Dit is een leugen dat dan gevolgd word door een godslastering : en leidt on niet in bekoring.
  Ik begrijp niet waarom bisschoppen, priesters, theologen enz… dat nooit is doorgedrongen.
  Iedereen doet hiermee wat hij wil, maar ik bid dit NOOIT zo. Alleen in het Frans is het juist; et ne nous laissez pas sucomber (ten onder gaan) dans la tentation et (geen mais) delivrez nous du mal.
  En laat ons niet bezwijken in de bekoring en (geen maar) verlos ons van het kwaad (ons kwaad zoals boven uitgelegd.
  Die (onze) bisschoppen waarover u spreekt zijn stuk voor stuk modernisten die hoog op lopen met hun titel maar niet ten dienste staan van God, evenals de zogezegde pausen, zoals Mr. Jules van Rooyen schreef.
  En als u ook schrijft:Graag wel enige nuance a.u.b. tussen Z.H. Paus Paulus VI die 1) Zei dat de Rook van Satan de Kerk was binnengedrongen; 2) In 1969 de Handcommunie verbood in ‘Memoriale Domini’; 3) enz… weet dan dat als Montini alias Z.H. (???) Paus Paulus (???) dat uitkraamde was het om dezen te misleiden, zoals ook u nu, dat men die rook overal zocht en bij iedereen en zo de aandacht op zichzelf (die werkelijk de rook van Satan is) afleidde.
  Ook schrijft u: Pausen belasteren is hier niet aan de orde.
  Weet dan dat de waarheid verkondigen gebaseerd op gebeurde feiten (zoals P.VI zijn nieuwe sacramenten enz… niet pausen lasteren is. Open uw ogen alvorens het te laat is.

  J.J. Wensveen, indien Paus Johannes XXIII. Op zijn sterfbed gaf hij echter de opdracht om dat concilie te stoppen, waarom heeft hij dan zo uitgehaald tegen de H. Paus Pius X die zo vocht tegen het modernisme (zie zijn encyclieken) en waarom heeft hij zo aangedrongen voor een agornamento?
  Inderdaad hij was een vijand van de Semper Idem Katholieke Kerk. Lees ook zijn geschriften over het latere ingebakken ‘godsdienstvrijheid’, enz…
  Een vrijmetselaar en een modernist kan onmogelijk paus zijn.
  Don Luigi Villa was de vechter in de K.Kerk door Pater Pio aangesteld en bekrachtigd door Paus Pius XII beschermd door twee kardinalen, om een halt toe te roepen aan het satanisch VaticanumII concilie en de ganse valse leer.

 5. Michaël Dekee (1 augustus 2019 om 10:09) heeft groot gelijk te wijzen op de verdiensten en de grootheid van de inmiddels heilige paus Paulus VI. Jules van Rooyen gaat maar steeds details opzoeken die heel misschien binnen een of andere theorie wel eens zouden kunnen wijzen op iets verkeerds, met heel dikwijls joden als boosdoeners. Goede dingen wil hij niet zien. Afbraakwerk.

  Zou de heilige Mis niet meer gezien worden als OFFER, na Vaticanum II ? Klopt niet. Lees beter de Catechismus van de katholieke Kerk, die na het 2e Vaticaans concilie opgesteld werd.

 6. Ward, de formulering ‘En leidt ons niet in bekoring’ bestaat al sinds Jezus dit gebed aan de apostelen leerde. Daarmee wordt natuurlijk niet gezegd dat God ons bekoort. Je kunt deze bede net zo goed verstaan als ‘geef dat ik niet in de verleiding kom’. Wat zeg ik, zo dién je haar te verstaan. De nieuwe formulering ‘Breng ons niet in beproeving’ is, zoals Michiel aangeeft, alleen maar nóg slechter gekozen!

 7. Beste Allen,

  Wie eraan twijfelt, dat Christus wel degelijk heeft gezegd: “…en leid ons niet in bekoring”, twijfelt aan de Goddelijke Openbaring. De bisschoppen dwalen met hun nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’ die tégen het Goddelijk Recht ingaat.

  Het is zonneklaar, dat God niemand bekoort:

  Jacobus 1:13 Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.

  Aan de andere kant is het ook duidelijk, dat God ons op de proef stelt:

  Matheus 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.

  De beproeving is de woestijn, die staat voor een hard en een ongemakkelijk leven. Door de beproeving worden we echter zwakker dan normaal en op zulke momenten is het natuurlijk moeilijker om aan de bekoringen van de duivel te weerstaan. Het is dus wel degelijk zo, dat God ons in de bekoring leidt, maar dat de duivel de bekoring doet. God staat de duivel toe om ons te bekoren. Met andere woorden, God brengt ons in de nabijheid van de duivel en van het kwade, om ons te testen.

  Wij leven nu eenmaal buiten het Paradijs en wij wonen in een aardse gevangenis die we dag in dag uit moeten verdragen, wachtend op de terugkeer van de Heer. De verbanning uit het Paradijs is niet zomaar een welverdiende bestraffing als natuurlijke consequentie van de zonde. Het is ook méér dan louter een proefondervindelijke opleiding in het onderscheiden van wat goed is en wat kwaad is. Het betreft fundamenteel een geloofstest.

  God beproeft vooral hen die Hem aanhangen, zowel individueel als collectief, om vast te stellen wie wérkelijk voor God kiest.

  Lucas 22:31 Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen willen ziften als tarwe.
  Lucas 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken; en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders.

  Ook Job zag tegen een enorm verlies aan van gezondheid, rijkdom en voorspoed en de vreugde van familie en vrienden, maar tot het einde toe, bleef hij trouw aan de Heer, niettegenstaande alles wat hem werd afgenomen.

  God bepaalt uiteindelijk wie, waar en wanneer door de duivel wordt bekoord. Hier zit ook het grote verschil tussen een beproeving en een bekoring. Een beproeving is eigenlijk iets positiefs, zoals een examen dat je goed kan afleggen, en waarvoor je een goed cijfer krijgt. De bekoring leidt echter tot een ‘buis’ wanneer we er aan toegeven.

  We kunnen de beproeving doorstaan door standvastig te zijn, maar de bekoring probeert onze standvastigheid onderuit te halen. God beproeft ons met een eerlijke uitdaging (ziekte, armoede, tegenslag, lijden…), maar de duivel bekoort ons met oneerlijke middelen en wil ons verleiden met ‘genot’ (geld, eten en drinken, seks, drugs en rock en roll).

  Wanneer wij bidden “…en leid ons niet in bekoring”, dan vragen we eigenlijk aan God om de duivel bij ons weg te houden, hetgeen bevestigd wordt door de volgen de bede “maar verlos ons van het kwade”.

  Een beproeving heeft niest met het kwade te maken, die moeten we gewoon ondergaan. Een bekoring is het kwade dat als iets verlokkelijks wordt voorgesteld en dit is net het werk van de duivel.

  1. Ik zie het eveneens zo ( en heel velen onder ons ) geachte heer Albert.

   Het Onze Vader met deze slechte zin ( beproeving ipv bekoring ) is spijtig genoeg een unicum onder alle talen van het Onze Vader.

   Wat mij het meeste pijn doet is dat ‘ onze’ bisschoppen er geen oor naar hebben. Men mag nog zoveel gezonde argumenten naar voor brengen om dat woord ‘beproeving’ niet in het Onze Vader in te lassen : ze hebben er GEEN gehoor naar. Absoluut halsstarrig doof.

   Maar het is wel dank zij deze slechte vertaling dat ze me wakker geschud hebben. Dan heb ik alle internet sites gevonden die het slechte beleid van onze geliefde kerk aantonen. Voortaan heb ik geen vertrouwen meer in ‘ onze ‘ bisschoppen.

   Gelukkiglijk is onze kerk universeel en zijn er andere bisschoppen.
   En super- gelukkiglijk is onze Heer Jezus daar in Zijn sacramenten
   en zie, supra extra gelukkiglijk is daar ook Onze Lieve Hemelse Moeder , in haar verschijningen en boodschappen !
   Ja waarlijk, God heeft ons waarlijk lief ! Mogen wij steeds oprecht blijven bidden tot Hem en moge Onze Lieve Vrouwe van Vlaanderen blijven bidden voor ons.

 8. Dat Eucharistische mirakelen binnen de NOM plaatsvinden is eigenlijk vanzelfsprekend want binnen de Tridentijnse Mis zijn dergelijke vingerwijzingen God’s niet nodg. Het zijn niet de mirakelen die tot echt sterk geloof leiden want zij zijn een vorm van richten waardoor de vrije wil van de mens dus eigenlijk wordt geschaad. Visioenen en heldere dromen daarentegen zijn het gevolg van diep overwegen van God’s Woord en deze vorm van gebed is mijns inziens ook de meest vruchtbare waarbij de duivel volstrekt machteloos blijkt. Ik denk zelfs dat men door diep overwegen bij wijze van spreken zelfs een duivel of een kwaadaardige heks tot bekering kan doen neigen. Ook een Weesgegroet zou vooral een overwegend Weesgegroet moeten zijn en dat kost dus tijd! Daarom: weg met de NOM, de Heilige Traditie kan niet onderschat worden!

 9. Mijn vrees is, beste Ward, dat de sfeer op dit onvolprezen Forum, dezelfde richting uit evolueert als in de politieke en media wereld. Ongewenste feiten mogen niet gehoord worden, “we sluiten de discussie”, en verder basta. De boodschapper is de kwade Piet. Inmiddels hebben twee redactie leden zich inmiddels zo te kennen gegeven. Maar we zullen doorgaan, want zonder eerbied voor de feiten, is dit Forum gedoemd.

 10. Ik lees bij Eric-b-l : “Dat Eucharistische mirakelen binnen de NOM plaatsvinden is eigenlijk vanzelfsprekend want binnen de tridentijnse Mis zijn dergelijke vingerwijzingen God’s niet nodig.” Dit slaat nergens op. Er waren al eucharistische mirakelen lang voor de huidige courante ritus voor de heilige Mis ingevoerd werd. Denk aan de artikelen en het boek dat Michaël Dekee daarover schreef.

  Het heeft totaal geen zin de courante ritus (NOM ritus) te gaan verketteren. Die heeft zelfs een groot voordeel : er zijn geen taalproblemen en de gelovige kan in veel grotere mate betrokken worden bij het heilige gebeuren. Voor wie dat verkiest is er ook de tridentijnse ritus. Maar laat de voorstanders van deze laatste ritus in Gods naam stoppen met de courante ritus in een slecht daglicht te stellen, met onnozele argumenten nog wel.

 11. Of men nu de tridentijnse ritus volgt of de courante ritus (NOM ritus), de heilige Mis is steeds offer én maaltijd. Geen kwestie van een keuze te moeten maken tussen offer of maaltijd.

  1. Beste A.G., WAT wordt er dan in de “courante” NOM-ritus geofferd? Is dat “de vrucht van de aarde en het werk van onze handen”?

 12. Ik – voor mijzelf – kies ervoor om het Onze Vader te bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft in het Evangelie. Ik denk dat ik, samen met drie of vier anderen de enige ben die het zo luidop bidt. Ik krijg dan ook steevast sluikse blikken naar mij gericht. In boek 4 op blz. 73 van de Epos van de Godmens van Maria Valtorta geeft Jezus zelf regel voor regel uitleg over het Onze Vader. In deze gruwelijk verwarrende tijd hou ik me alleen nog aan Jezus en Zijn Moeder vast.

 13. Beste J.J. Wensveen (3 augustus 2019 om 20:59),
  In de courante katholieke ritus (NOM ritus) is het Jezus die zichzelf aan de Vader opnieuw offert, op onbloedige wijze, en tevens offeren we zelf om te beginnen brood en wijn, als symbool voor de vrucht van onze arbeid en vrucht van de aarde. Brood en wijn dienen dan voor Jezus eucharistisch offer, zodat we samenwerken met Hem. Verder offeren we in de H. Mis geestelijk al onze inspanningen en lijden van de afgelopen week, net zoals Jezus’ ganse leven een offer geweest is aan zijn Vader.

  En in de Tridentijnse ritus dan ? Net hetzelfde.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste A.G. Stinus,
   Niet elk offer wordt door God aanvaard. Kaïn, de landbouwer, offerde de vruchten van de aarde en het werk van zijn handen. Zij werden niet aanvaard. Wèl het offer van Abel, de herder/veehouder, die het beste deel van zijn kudde aan God offerde.

   1. Beste J.J. Wensveen,
    Het beste wat we kunnen doen is van harte meedoen in de Heilige Mis, en ons offer van arbeid enzovoort eerlijk aan God aanbieden. Met andere woorden : oprecht doen wat we kunnen tegenover God.
    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. Inderdaad moeten wij oprecht zijn tegenover God. Met instemming lees ik daarom het commentaar van onze Zuiderburen:

     “ZONDAG 28 JULI 2019
     Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zijn collectieve valsemunters omdat zij stenen en schorpioenen geven in plaats van het ware Geloof.
     “Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt?”
     De bisschoppen zijn zo verdorven, dat ze zelfs géén goede gaven aan hun kinderen meer weten te geven.Het Evangelie van deze zondag drukte ons nogmaals met de neus op de harde feiten, namelijk dat de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen de collectieve valsemunters zijn van het Geloof. Met hun vervalst ‘Grieks’ Onze Vader, waaraan niets Rooms-Katholiek, aanbidden zij God niet, maar wél de duivel.

     De bisschoppen dachten Christus te moeten verbeteren, maar zij handelen duidelijk in tegenspraak met het Evangelie. De nieuwe, ‘Griekse’ vertaling van het Onze Vader heeft dan ook géén enkele status binnen de Kerk en moet door elke gelovige worden verworpen, omdat deze vervalste vertaling het werk van ongelovigen is, die de gelovigen iets proberen op te dringen, dat tégen het Geloof ingaat.

     Het Latijnse adagium Lex orandi, lex credendi betekent letterlijk ‘de wet van het bidden is de wet van het geloven’. Met andere woorden, het Gebed is de bron van het Geloof. Het is een klassiek Katholiek principe.

     De traditionele correcte vertaling van het Onze Vader uit het liturgische Latijn luidt:

     Onze Vader,
     die in de hemelen zijt,
     geheiligd zij uw naam,
     uw rijk kome,
     uw wil geschiede
     op aarde als in de hemel.
     Geef ons heden ons dagelijks brood
     en vergeef ons onze schulden,
     gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
     en leid ons niet in bekoring,
     maar verlos ons van het kwade.
     Amen.

     Het is dan ook goed om vast te stellen, dat deze traditionele vertaling door de gelovigen overal wordt gebeden, behalve dan in de officieel vervalste en ongeldige Novus Ordo vieringen, waar de priesters en het koor met hun schreeuwerig gezang de gelovigen proberen te overstemmen.

     Echter, enkel het (correcte) gebed leidt tot geloof. “

 14. Wat een belachelijke woordspelletjes ! Ik herinner mij de Latijnse tekst: ‘…in temptationem…’. En mijn Latijns woordenboek vertaalt dat als: 1. beproeving. 2. verzoeking.
  En wie denkt er echt dat God geeft om dergelijke futiliteiten? Het komt erop aan, met de juiste gesteldheid van hart en geest te bidden. De almachtige Heer zal niet ‘struikelen’ over een of andere juiste of onjuiste formulering! En: dat schelden op de opeenvolgende pausen is zeker niet christelijk te noemen!

 15. Beste H. Vandormael,
  De beste tekst voor het Onze Vader zal toch degene zijn die zo goed mogelijk het H. Evangelie en de woorden van Jezus volgt ? Wel, dan staat er “bekoring”. Overigens is er wel degelijk verschil tussen een bekoring en een beproeving. Bijvoorbeeld … Ik kan beproefd worden door een ziekte die ik meemaak (maar daarom God toch niets verwijt, en zelfs het lijden aan God opdraag). Maar die ziekte is vast en zeker geen bekoring. NB : De oorspronkelijke taal van het Evangelie is niet het latijn.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 16. Ik heb dit allemaal goed gelezen, dat het mijn noordelijke broeders & zusters zijn of de zuidelijke, ik voelt mij aan als welles nietes gelijk hebben.
  Het is maar hoe dat ieder zijn/haar eigen gelijk wil zien verzilverd geraken.
  Wij zijn maar mensen van vlees en bloed en ellendige zondaars en daar horen ook de gehele clerus bij, incluis de pausen.
  Waar ik volledig achter sta is, dat er maar een wettige paus kan zijn, het gaat niet op dat een paus onder druk van de maffia van Sankt – gallen. Maar even de zetelende Paus en als enig erkende Vicaris de heilige vader Papa, van Zijne Heilige Majesteit Heer Jezus maar even naast u neer kunt leggen.
  Als ook al dat gekibbel en welles nietes van gebeden, hebben wij de plicht ons te schikken naar onze echte leider/lijder en schepper zijn originele gebeden te houden.
  Elke ander mag openlijk gezegd worden dat niet het juist is en gevolg niet zoals onze schepper en God van ons verwacht.
  Het wil niet zeggen dat Bergoglio alias Franciscus zichzelf verheerlijk paus te zijn, dat wij dat zo maar klakkeloos moeten volgen en aannemen.
  Er zijn meerdere die in de psychiatrie zitten die bv: die zich Napoleon voelen,
  Waarom zou Bergoglio dat niet mogen, voor mij is het al lang bewezen dat deze man ze lang niet allemaal meer op rij heeft staan. ( Ook zijn volgelingen/getrouwen.)
  Het is een kwestie of wij deze zeer gevaarlijk man en zijn getrouwen moet blijven volgen. Hoe meer mensen er wereldwijd deze valse profeet die zich paus durft noemen afvallig worden, hoe sneller hij door het lint zal gaan. ( Zie maar naar Keizer Nero, is dat geen mooi voorbeeld.)
  Als wij willen overleven als Christenen, aanvaarden wij in onze contreien totaal geen afgodsdienst als Allah die een Oorlogsgod is.
  Onze liefhebbende God wil niet dat wij mensen afgoden vereren,
  Dus ook Arabieren of andere mensen.
  Er is maar een God die alles geschapen heeft, zowel de Joden als de Christenen vereren deze.
  Wij hebben de plicht het woord Gods uit te dragen naar alle windhoeken van de wereld en moeten niet wachten, op de afvalligen Belgische clerus die totaal verziekt is.
  Die bijgevolg niet eens het woord Gods niet meer willen verkondigen zoals het hoort. ( Aan de gelovigen in de jaren 30-40-50 was dit ondenkbaar.)
  Zijn wij volgers van de antipaus of zijn wij volgers van onze geliefde God Heer Jezus, onze werkelijk geestelijk leider.
  Gaan wij die nu blijven beledigen en bespugen, wij hebben een eigen wil verkregen bij onze geboorte, het is bijgevolg onze vrijheid Bergoglio niet meer te volgen en te aanvaarden.
  Laten wij eens, eens zijn voor wie wij echt kiezen voor O.L.H. Jezus of voor de duivelse Bergoglio.
  Ten slotte test God ons hoe trouw wij aan hem zijn en mag de duivel, zijn kind Bergoglio alias Franciscus maar keffen zolang dat hij God dat wil. Of tot wij mensen de juist moeilijke weg kiezen en bewandelen.
  Ben er mij van bewust dat het geen gemakkelijk opgave zal zijn, maar heb niet mijn gewoonte de gemakkelijkste weg te kiezen.
  Waar een wil is, is een weg.
  Wees niet bang om gedood te worden of in een moderne kerker te belanden, na dit leven is er nog een leven voor hen die hun nek durven uitsteken, laat ons opstaan voor de Heer.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht