De liefde voor de Waarheid

Eerder had ik het al over de liefde, en dat alle geboden neerkomen op volmaakt liefhebben. Maar nu iets over de liefde voor de Waarheid. “Wat is waarheid?” Dat waren de woorden van Pilatus toen Jezus vóór hem stond en zei: ” Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.” (Joh 18,36-37)

Ergens anders zegt Jezus (Joh. 14,6-7):

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

Jezus Christus is de tweede Persoon van de H. Drievuldigheid, en is dus God. Wie God bemint, bemint de Waarheid, en wie de Waarheid bemint, bemint God. Toen de paters Missionarissen in Afrika (en elders) gingen prediken en de inheemse bevolking trachtte te winnen voor het katholiek geloof, waren er veel mensen die hongerden en dorstten naar de Waarheid. Zij wilden de Waarheid kennen, en dus ook de Ware God, maar er was niemand om het hen te vertellen. Toen het hen geopenbaard werd, bekeerden ze zich direct en werden ze vurig Christen. Zij verlangden naar de waarheid, beminden de Waarheid, en beminden dus vurig hun God.

En God zei tegen Mozes en het gelovige volk (Deuteronomium 6, 5):

Heb dus de Heer, je God lief met heel je hart en heel je ziel en met heel je krachten.

Jezus bevestigde dit toen men Hem vroeg wat het voornaamste gebod is. Wie nu de Waarheid niet liefheeft, bemint dus God niet, want God is Waarheid. In Hem is er geen leugen. Wie zijn eigen waarheid creëert, dus bijvoorbeeld een draai geeft aan bepaalde delen van de Bijbel, bemint dus de Waarheid niet. Wie de Waarheid niet bemint, maar beweert God te beminnen, bemint dus een zelfgecreëerde God, een God die past in het eigen denkbeeld, een God met beperkingen opgelegd door die mens. Als Christus bvb. spreekt over de Schepping van Adam en Eva, is het omdat dát de Waarheid is.

“Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden een vlees?” (Matt 19,4-5)

“Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt.”  (Marc. 10,6)

Indien er staat dat Jezus op de derde dag verrees, is dat niet het derde jaar, de derde eeuw, of het derde millennium, nee de derde dag. Letterlijk. Als er staat dat Jezus een dode tot leven wekte, of als er staat dat Mozes met het volk van Israël door de Rode Zee trok, die door God in twee was gespleten, dan is dat zo. Dat is de Waarheid. De Woorden van Christus zijn Waarheid. De hele Schrift is Waarheid, en wat als historische gebeurtenis staat opgetekend, dienen we ook zo te verstaan.

Waarom verstaat gij mijn taal niet? Omdat gij niet in staat zijt mijn woord te aanhoren. De vader uit wie gij zijt is de duivel, en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt. Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek. (Joh. 8, 43-45)

Wie de Waarheid niet gelooft, gelooft Christus niet. Wie de waarheid niet gelooft, gelooft Zijn Woorden niet. Wie de Waarheid niet gelooft, bemint Christus niet. De Waarheid staat in de H. Schrift, en daar mag nooit aan getwijfeld worden. Wie denkt dat de waarheid elders moet gezocht worden, is niet in de Waarheid, en bemint de Waarheid niet. Het is uiteindelijk de Heilige Geest die ons overtuigt van de Waarheid, en de Waarheid aan ons openbaar maakt, onze ogen ervoor opent, want Christus zei:

Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft, en toch vraagt niemand van u Mij: Waar gaat Gij heen? Omdat Ik u dit gezegd hebt, is uw hart vol droefheid. Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden. Eenmaal gekomen zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: van wat zonde is, omdat zij niet in Mij geloven; van wat gerechtigheid is, omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet; van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. (Joh. 16, 5-15)

De volgorde van de heilsgeschiedenis is als volgt: Schepping – Zondeval – Zondvloed – Uitverkiezing van het volk van Israël – Komst van Messias en Verlossing –  Voleinding van de Wereld.

De zondeval voltrok zich korte tijd na de Schepping van Eva. Daarna werden ze uit het Paradijs verdreven en kwamen ze aan op de vervloekte aarde: de hele schepping werd mee getransformeerd in een vervloekte staat, die zich tegen de mens keerde. Dan heb je de Zondvloed, omdat de mensheid zodanig slecht geworden was, enkel Noah en zijn familie waren nog rechtschapen. Christus werd geboren omstreeks het jaar 4000. Als men het uitrekent via de Bijbel komt men voor de aarde op een leeftijd van ca 6000 jaar. De 6000 jaar die nu reeds voorbij zijn, kunnen we zien als de symbolische 6 dagen van de schepping, maar nu een soort “herschepping” en tevens een ballingschap van de mensheid. En we staan op de rand van de Wederkomst van Jezus, waarbij Hij allen die ‘uit de Waarheid zijn’ en in Hem geloven, zal opnemen in Zijn Koninkrijk, het hersteld Aards Paradijs van Adam en Eva. Dit is de ‘Voleinding van de wereld’ waar Christus van sprak – de voltooiing van de nieuwe schepping. En dat Rijk van Christus zal volgens de H. Schrift 1000 jaar duren: de symbolische “zevende dag”, de rustdag. En daarna zullen allen worden opgenomen in Gods heerlijkheid in de eeuwigheid, een soort opklimmen naar de Hemel, want de mens is geschapen om de rijen van de gevallen engelen aan te vullen. Dit is allemaal waarheid, want het is de heilsgeschiedenis zoals die in de Bijbel staat.

Laten we niet zelf onze waarheden kiezen, maar de hele Waarheid beminnen, en niet bang zijn om uitgelachen te worden, bespot, en voor idioot uitgemaakt te worden, want Christus IS de Waarheid, en de waarheid zal ons vrijmaken:

Tot de Joden dan die in Hem geloofden, zei Jezus: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8, 31-32)

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica.

identicon

Auteur:dmji

3 commentaren op “De liefde voor de Waarheid

 1. Michaël dit heel mooi neergezet, dank u wel mij wereldbroeder.
  Dat u uw gezin steeds door de heer mag beschermd worden en dat de Heilige Geest nog mooie inspiratie mag geven.

 2. ☩JMJ☩

  Citaat Michaël Dekee: “En dat Rijk van Christus zal volgens de H. Schrift 1000 jaar duren: de symbolische “zevende dag”, de rustdag.”

  Sint Irenaeus en Sint Justinus Martelaar interpreteerden de H. Schrift als onderrichtende een Duizendjarig Rijk dat het Laatste Oordeel voorafgaat, en ik ben het met hen eens. Oorspronkelijk erkenden diegenen die dit ontkenden doorgaans ook niet de goddelijke inspiratie van het Boek van Apocalyps voordat de Canon van de H. Schrift duidelijk gedefinieerd werd door Rome. Velen verwarren een orthodox concept van een Duizendjarig Rijk met de millenaristische ketterij van Cerinthus, maar dat komt voort uit een misverstand. Vorige eeuw heeft het H. Officie verboden geloof te schenken aan een duizendjarige zichtbare wereldregering van Christus na de Parousia, maar dat verbod betreft strikt het concept van een zichtbare regering van Christus voor het Laatste Oordeel, en niet alle vormen van geloof aan een post-parousiaal Duizendjarig Rijk. Op het Duizendjarig Rijk zinspeelt de Profeet Isaias wanneer hij zegt: “Non aedificabunt, et alius habitabit; non plantabunt, et alius comedet : secundum enim dies ligni erunt dies populi mei, et opera manuum eorum inveterabunt.” [Is. 65, 22] – “Zij zullen niet bouwen, en een ander bewonen; zij zullen niet planten, en een ander eten : want volgens de dagen van de Boom zullen de dagen zijn van Mijn volk, en van het werk van hun handen zullen zij oud worden.”

  Met die Boom bedoelt Isaïas de Boom des Levens, die volgens het “Boek van Henok” verplaatst zal worden van Gan-Eden naar Jerusalem. Vandaar dat er in de Apocalyps staat dat de bladeren van die Boom voor de gezondheid der volkeren zullen zijn, hetgeen geestelijk verwijst naar de H. Sacramenten. Indien Vader Adam niet gezondigd zou hebben, dan zou hij na duizend jaren in zijn staat van onschuld geleefd te hebben lichamelijk verheerlijkt geworden zijn zoals bij de Algemene Verrijzenis in de toekomst het geval zal zijn met de rechtvaardigen. Met het Duizendjarig Rijk moet dus de tijd voltooid worden die Vader Adam in den beginne had moeten voltooien. In het geselecteerd aantal heiligen die na de dood van Antichrist aan de Eerste Verrijzenis zullen deelhebben zal de oorspronkelijke staat van Adam en Eva, van voor hun zonde, dus hersteld worden, vooraleer hun ultieme lichamelijke verheerlijking zal plaatsvinden bij het Laatste Oordeel, gelijk met de Algemene Opstanding. Abraham, Isaäk en Jakob bevinden zich onder het aantal van diegenen die hier aan zullen deelhebben, want aan hen werd beloofd dat zij het land zouden erven; die goddelijke belofte had een geestelijke betekenis, maar ook een stoffelijke.

  Citaat Michaël Dekee: “En daarna zullen allen worden opgenomen in Gods heerlijkheid in de eeuwigheid, een soort opklimmen naar de Hemel, want de mens is geschapen om de rijen van de gevallen engelen aan te vullen.”

  De empyreaanse hemel zal met de Triomferende Kerk (de Bruid van Christus) neerdalen op aarde, die niet langer verlicht zal zijn door de zon, de maan en de sterren, maar door God Zelf Die bij de mensen zal wonen.

 3. Goed artikel, wat de ware inhoudt van het geloof weergeeft : wat is waarheid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht