In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

I. De Onbevlekte

1. Uitverkoren dochter van de Vader

Het was in het begin der tijden: God die eeuwig is, overzag in één blik al de engelen, al de mensenscharen van alle tijden, alle eeuwen. Eén is er, die Hij aanschouwt met eindeloze goedheid; één is er die boven heel de schepping uitstraalt, zondeloos onder de zondigen, heilig boven de heiligen, bemind boven allen. Haar komst is zoals de dageraad en de Engelen vragen vol verwondering: “Quae est ista?” Wie is die vrouw, die opkomt gelijk de dageraad?”

Het is de uitverkoren eerstgeboren Dochter van God de Vader. Kan het zijn dat die Dochter van de Koning een ogenblik de slavin zij van diens aartsvijand, de duivel? Zal Zij, gelijk al de andere mensen, delen in de schuld van Adam? O neen, Maria tota pulchra es, et macula non est in te! Geen enkele vlek mag op U kleven, uitverkoren Dochter van de Vader, Beminde boven allen. Gij zijt van eeuwigheid verordend: De Heer bezit U! “Dominus possedit te in initio viarum tuarum” van het begin der wereld.”

Zij is de Bruid van God de H. Geest. De heiligheid zelve mag Zij haar Bruidegom noemen. Zij is zijn heerlijkste meesterwerk na Jezus. Aan Haar heeft Hij met voorliefde zijn genaden en gaven kwistig meegedeeld. Hoe zou Hij dulden, dat zijn meesterwerk geschonden werd, bevlekt, één ogenblik bezeten door zijn aartsvijand, door de zonde? O nee, Maria, tota pulchra es!

Zij is de Moeder van Jezus. Jezus is God. God noemt Haar “Moeder.” Hij wil op Haar arm gedragen worden, door Haar grootgebracht worden, Haar gehoorzamen, met Haar lijden en de wereld verlossen. Kan de Zoon Gods “Moeder” zeggen tegen een vrouw, die eens door Adams zonde slavin was van de duivel? Zal Hij, Gods Zoon, geboren worden uit een vrouw die eens met zonde was bevlekt? Zou zij een waardige medeverlosseres zijn? O neen, Maria, tota pulchra es: er is niet de minste vlek op U!

2. Tota Pulchra

Tota pulchra es, et macula non est in te! Gans schoon zijt Gij, en geen vlek is in U! Tota Pulchra! Zo was ook deze dag. Ik dank mijn lieve Jezus erom! Hij laat mij soms – o! zo dikwijls – eens uitzingen voor andere zielen wat ik over Hem, over zijn onuitsprekelijke Moeder denk en voel. Misschien wekt het dan in die betergestelde zielen echo’s tot hun daden. Mijn liefste Theo [u kunt hier uw eigen naam invullen], ik vergeet nog liefst mijn eigen vuiligheid, mijn ontrouw en van dat meer, het doet meer deugd Haar te bezien, de tota pulchra, en “Hem” in Haar! Dat verkwikt, dat verzoet, dat maakt gezond.

3. Als een leger in de slagorde

Maria omgeeft ons. Hoe? Door haar invloed. Welk is die omgevende invloed? ’t Is de genade-aanvloeiing van Jezus, die Zij rondom ons houdt. ’t Is het licht van bewarende gedachten waarmee zij ons omgeeft en beschut en verlicht. ’t Is de kracht van de goede aandrijvingen, waardoor Zij ons omschut en sterkt.

Die atmosfeer van licht en kracht omgeeft ons overal, waar wij ook gaan en staan en werken en strijden. ’t Is de geestelijke atmosfeer der genade. Maria houdt ons daarin; Zij doet deze ons vergezellen: Zij is als de beschuttende wolk, nubes lucida, waarin wij mogen verblijven en schuilen. ’t Is de genade-wolk. En Maria, de Moeder en Middelares der genade, heeft opdracht en recht en macht heel de Heilige Kerk, heel haar Mystiek Kind daarin te brengen en te houden.

Die invloed is goddelijk: ’t is de hare, omdat Zij de Moeder is van Jezus, de Moeder en Middelares van alle genaden. ’t Is de hare, omdat Zij er vol van is, plena gratia, vol van Jezus’ leven, vol van God. Haar invloed: ’t Is Jezus’ invloed om ons, ’t is Gods invloed en kracht, daar het de mededeling is van Gods natuur en Gods hulp. Die goddelijke hulp en kracht vloeien ons zacht aan en omgeven ons innig als een lichtende “zonnewolk”.

Rechtstreeks uit Jezus’ wonden stralend zouden dat licht en die kracht ons minder dragelijk en aangepast zijn. Vaders afstraling is Jezus. En Jezus past zich aan ons nog inniger en moederlijk aan door Maria. Door Jezus gaande, worden al Vaders invloeden menselijk. Door Maria gaande, worden deze God-menselijke invloeden “moederlijk”.

O Moeder, vol van Jezus’ Godmenselijke invloeden, omgeef ons door Gods zachte en schitterende liefdewolk. Berg ons in U!

Toepassing:

In bekoring, in aanvechting en kommer van uitwendige moeilijkheden

1° Wordt bewust van de geestelijke Wolk

2° Trek u terug in Maria’s schutse en liefde. HOE? Door een inwendige beweging van uw ganse wezen.

3° Houd u daar veilig.

Uit: In Maria’s Licht – Beschouwingen en Genadesprankels, Priester E.J.M. Poppe, 1956

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:dmji

2 commentaren op “In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

  1. Goed artikel, er zouden meer van zulke priesters moeten komen, maar dat zal tot het verleden horen denk ik.

  2. Laat de goede, zalige priester Poppe maar meer bekend worden. Onze tijd kan er enorm van leren, Het is ook weinig bekend dat hij tamelijk Vlaamsgezind was.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht