Juni is de maand van het Heilig Hart

Neen, juni is niet de ‘pride-maand’, zoals mijnheer Trump en vader Martin, een adviseur van paus Franciscus, beweren. Juni is nog altijd de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Laten we in deze maand eerherstel brengen door o.a. de Litanie van het Heilig Hart te bidden. Tevens is het goed wat extra aandacht te schenken aan het Heilig Hart, en ik wil dit doen door middel van fragmenten uit de geschriften van de H. Margareta-Maria Alacoque.

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen.

Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, door uw werken, door te lijden en te handelen uit liefde voor Hem. Bewaar al uw in- en uitwendige zintuigen in het Heilig Hart van onze Zaligmaker door hun een diep stilzwijgen op te leggen: een inwendig stilzwijgen, door de verwerping van alle nutteloze gedachten en overwegingen van de eigenliefde, opdat gij bereid moogt zijn de stem van de Bruidegom te horen, stilzwijgen over wal wat u kan prijzen of verontschuldigen; stilzwijgen in uwe kleine luimen, wanneer de onverstorven natuur u aanlokt, uw genoegen te tonen in vreugdige omstandigheden en uw ontevredenheid in droevige; en dit stilzwijgen zal strekken om dat van Jezus te eren, die eenzaam verblijft in het Heilig Sacrament. Door dit middel zult gij leren omgaan met zijn Heilig Hart en het in stilzwijgen leren beminnen.”

De liefderijkste zal er het meest worden door bemind

Jezus: “Gij moet zachtmoedig worden en met geduld het humeur en de kleine onaangenaamheden en wispelturigheden van de naaste verdragen, zonder boos te worden over de geringe tegenspraak die gij van hem ondervindt; gij met hem integendeel van ganser harte alle diensten bewijzen, die in uw vermogen zijn; want dit is het ware middel om de genegenheid van het Heilig Hart te winnen. ”

Het kindje Jezus verschijnt aan de Heilige om haar tot voorbeeld te dienen

De Heilige verhaalt ons, als volgt, een verschijning der heilige Maagd, waarmee zij in één van haar retraites werd begunstigd: “Mijn heilige Bevrijdster, vereerde mij met een bezoek, waarbij zij haar Goddelijke Zoon in haar armen droeg; zij legde Hem in de mijne en zei: ‘Ziedaar diegene die u komt leren wat gij moet doen.’ Toen voelde ik mij doordrongen van overgrote vreugde en gedreven door een vurig verlangen om Hem te liefkozen; dit liet Hij mij doen zoveel ik wilde, en toen ik van vermoeidheid niet langer kon zei Hij mij: ‘Zijt gij nu tevreden? Dat dit u mag dienen voor altijd, want ik wil dat gij onderworpen zijt aan Mijn macht, gelijk gij gezien hebt dat Ik het was aan de uwe. Hetzij Ik u liefkoos of u kwellingen overzend, moet gij geen andere gevoelens hebben, dan dewelke Ik u zal ingeven.”

Verzuchting tot het Hart van Jezus

“O Jezus, mijn enige liefde, neem, ik bezweer het U, al mijn gedachten in beslag, en onttrek mijn hart aan al wat beneden de hemel is, door de kracht van Uw liefde, die vlammender is dan vuur en zoeter dan honing. Maak dat ik sterf uit liefde tot uw liefde. O, mijn Meester, wond zo dit hart dat aan u toebehoort, en doorboor het zo van alle zijden, dat het niets meer kan bevatten, wat aards en menselijk is. O Hart van Jezus, ik kwijn weg van verlangen om met U verenigd te zijn, om U te bezitten en mij in U te verliezen, om niet meer te leven dan in U, die mijn woonplaats zijt voor altijd. In U o allerbeminnelijkst Hart, wil ik beminnen, arbeiden en lijden. Verteer dus in mij alles wat het mijne is, stel er voor in de plaats wat het Uwe is, en vervorm mij in U. O allervrijgevigste Hart, o allerheiligste Hart, waarvan de eeuwige genieting zonder walg zal zijn, maar zeer verblijdend en het loon van alle gelukzaligen, o wat zijt Gij begerenswaardig, wat zijt Gij beminnelijk!”

De ziel moet zich een welgevallen heiligdom trachten te maken voor het Heilig Hart van Onze Heer Jezus Christus.

Ziehier het verhaal van een uitstekend gunstbewijs waarmee de heilige werd vereerd op de dag van Hemelvaart:

“Toen men zich naar het klooster begaf om het ogenblik te eren waarop Onze Heer ten hemel steeg, bevond ik mij voor het Heilig Sacrament in grote rust. Aanstonds zag ik een brandend licht, dat mijn beminnelijke Jezus in zich omvatte. Hij naderde tot mij en zei mij deze woorden: ‘Mijn dochter, ik heb uw ziel uitverkozen om Mij een hemel van rust te zijn op aarde en uw hart zal een troon van geneugten zijn voor Mijn goddelijke liefde.’ Ik zei Hem nu en dan te midden van die heilige vertrouwelijke omgang, welke Hij mij aanspoorde met Hem te hebben: ‘Mijn God, bij al uw tedere liefkozingen kan ik niet vergeten dat ik U zoveel beledigingen heb aangedaan en dat Gij alles zijt en ik niets.’

Horen wij nu de heilige, wier hart een hemel van rust was voor haar goddelijke Bruidegom, ons met beminnelijke eenvoud leren, door welke middelen wij van onze harten een aangename woonplaats voor onze Zaligmaker kunnen maken:

“Ik nodig u uit om uw harten aldus bereid te houden om de bezoeken van Onze Heer te ontvangen. En daarvoor moeten wij al onze zinnen in de eenzaamheid houden door een innerlijke ingekeerdheid en alle nutteloos nadenken en terugblikken op onszelf buiten sluiten, daar dit dikwijls slechts dient om ons te verontrusten en onze ziel de vrede te ontnemen, onder welke zij nooit het heiligdom van Onze Heer kan zijn.”

“Gij moet altijd God in u beschouwen, want door Hem in ons te beschouwen moeten wel al onze vermogens en zelfs onze zintuigen tot een heilige ingekeerdheid komen. Beschouwen wij Hem echter buiten ons, dan zullen de uitwendige zaken ons lichtelijk verstrooien.”

“Wanneer wij Zijn liefde tot gast willen hebben, moeten wij onze harten ontledigen en onthechten van alle genegenheid tot de schepselen en tot onszelf, want alles wat ons hecht, onthecht en vervreemdt ons van God en van Zijn zuivere liefde, die heerst in het lijden en zegeviert in de nederigheid, om te genieten in de eenheid.”

“Gij moet uw ziel aldus beschouwen als een heiligdom waar God in woont. Daarom moet gij u wel wachten haar met enige vlek te besmeuren. Meer nog, gij moet van uw hart een troon Zijner liefde maken; en daar moet gij u met Hem afzonderen, om in stilzwijgen u met Hem te onderhouden, Hem te aanbidden en te beminnen uit al uw krachten en uit geheel uw vermogen.”

“Gelijk Jezus naijverig is op uw hart en het geheel alleen wil bezitten, moet gij ook naijverig zijn op het Zijne en Hem, zo het mogelijk is, meer dan wie ook beminnen.”

Gebed tot onze Zaligmaker als Koning in het Heilig Sacrament

“Ik aanbid U, o Jezus, machtige Koning, op Uw troon van liefde en barmhartigheid. Ontvang mij als uw slaaf/slavin en onderdaan, en vergeef mij, ik bid het U, mijn weerspannigheid en opstand tegen Uw opperste heerschappij over mijn ziel. Ach, zachtmoedige Koning, herinner U, dat Gij niet barmhartig kon zijn, indien Gij geen rampzalige onderdanen had. Strek dus, ik bezweer het U, Uw vrijgevige hand uit, om mijn uiterste armoede te verrijken met de kostbare schat van Uw heilige liefde, die niet anders is dan Gij zelf; maar verlos mij van te voren van deze rampzalige eigenliefde en van alle menselijk opzicht, die mij als gebonden en geketend houden. Kom o mijn opperste Koning, mijn banden verbreken en mij bevrijden uit de boze slavernij, om Uw Rijk in mijn hart te vestigen. Ik wil heersen in het Uwe door een brandende liefde jegens mijn naaste, door vol liefde van hem te spreken, door hem te verdragen, hem te verontschuldigen en hem niets aan te doen, wat ik niet wenste dat mij werd aangedaan, door nooit mijn hart of mijn tong met enige kwaadsprekendheid of wrok te bezoedelen. Ik zal mij doorn niets laten verontrusten, opdat mijn Koning in mij een rijk van vrede moge vinden. Amen.”

Uit: De heilige Margareta Maria en het Heilig Hart van Jezus, oefeningen voor de Junimaand, uit de geschriften der H. Margareta Maria; de Vlaamse boekenhalle, Leuven, 1920

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:dmji

2 commentaren op “Juni is de maand van het Heilig Hart

  1. Het is uiterst boeiend de volledige geschiedenis van de heilige Margareta-Maria Alacoque op te zoeken. De devotie tot het Heilig Hart van Jezus is nog steeds belangrijk en blijvend actueel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht