Openkerkendag: om ziek van te worden

Workshop in een kerk op Openkerkendag. Foto via Kerknet.

Dit weekend is het weer ‘Openkerkendag’ in Vlaanderen. Voor de gelegenheid stellen tal van kerkgebouwen dan hun deuren open voor het grote publiek, zijn er evenementen en gegidste rondleidingen en drank en versnapering IN de kerk. En Jezus Christus in het H. Tabernakel? Die moet alles met lede ogen aanschouwen. Intriest. Wanneer zullen de bisschoppen in hemelsnaam eens een ‘Aanbiddingsdag’ of een ‘Rozenkransdag’ of nog beter: een ‘Eerhersteldag’ organiseren? Nee, als Christus maar kan geschoffeerd worden! Als het Allerheiligste nog maar eens beledigd kan worden.

Op Kerknet melden ze dat er in heel wat bekende en minder bekende kerken doorheen heel Vlaanderen allerlei activiteiten zullen georganiseerd worden. In Mechelen bijvoorbeeld zal de stadsmascotte ‘Rommy Rombouts’ de kinderen entertainen IN de kerken. En in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk zal het Stedelijk Conservatorium een dans organiseren.

In de Sint-Aldegondiskerk in Deurle zal de film Emotions van Pol Van der Plaetsen worden vertoond. In de Sint-Clemenskerk in Watermael-Bosvoorde is er animatie voorzien voor het hele gezin.

In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Sint-Truiden Gorsem wordt muziek, poëzie en een kunsttentoonstelling gecombineerd met het heffen van een glas. In Wenduine worden in de kerk verhaaltjes voorgelezen en in Brugge kan men de nevenbestemde Magdalenakerk bezoeken, waar de vzw YOT, die de kerk beheert, hun toekomstvisie uit de doeken zal doen.

Het is om ziek van te worden.

“Wanneer ik een heel jaar zou spreken zou ik al de beledigingen, Jezus in Zijn allerheiligste Sacrament aangedaan, welke ik op deze wijze kende, niet kunnen zeggen. ” – Zalige Anna Katharina Emmerick

Ik stel voor om dit weekend eerherstel te brengen IN een kerk. Druk onderstaande teksten af en bid ze geknield vóór een tabernakel.

1. Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament

Hier volgt een weinig bekende, vergeten Litanie, namelijk de ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt.

Heer, heb medelijden met ons.
Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons.
Jezus Christus, aanhoor ons.
Jezus Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Allerheiligste Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Hostie, opgedragen ter zaligheid der zondaars, ontferm U over ons. (*)
H. Offer, vernederd tot op het Altaar voor ons en door ons, *
H. Offer, misacht van de kwade Christen, *
H. Offer, gesteld als tot een teken van tegenstrijd, *
H. Offer, dikwijls geleverd aan Ketters, *
H. Offer, mishandeld door de lasteraars, *
H. Offer, Brood der Engelen, gegeven aan de honden, *
H. Offer, uit Uw heilige rustplaats overgeleverd tot de schuilhoeken der zondaars, *
H. Offer, onteerd door de priesters, *
H. Offer, veronachtzaamd en verlaten in de kerken, heb medelijden met ons.
H. Offer, op menige andere wijze veracht, mishandeld en onteerd, heb medelijden met ons.
O God, wees ons toegenegen en toegedaan, en vergeef ons onze zonden. Wees in ons voordeel en verhoor ons Heer.

Voor de uiterste verwerping van een zo wonderbaar Sacrament, Heer wij brengen U Eerherstel. (**)
Voor de onwaardige Communies, de heiligschennende uitreikingen en nuttigingen van een zo verheven Sacrament, **
Voor de oneerbiedigheden van de christengelovigen, **
Voor de ergernissen van de kwade priesters, **
Voor de verijdeling van Uw heiligdommen, **
Voor de heilige vaten mishandeld, ontheiligd en met geweld weggenomen, **
Voor de voortdurende lasteringen van de goddelozen, **
Voor de hardnekkigheid, trouweloosheid en ongelovigheid van de ketters, **
Voor het oneerbiedig spreken en oneerbiedige zeden die geschieden in Uw heilig Huis, **
Voor de heiligschenners van Uw Kerk, waarvan zij een plaats van hun verijdelingen, onteringen en heiligschennissen hebben gemaakt, **
Heer wij doen U Eerherstel, Heer neem die toch aan en verhoor ons.

Wij bidden U, o Heer, dat Gij toch gelieft te vermeerderen in alle christelijke gelovigen, de eerbiedigheid tot dit aanbiddelijk Mysterie, Heer verhoor ons. (***)
Wij bidden U, van gelieve te openbaren aan de ketters en alle ongelovige dwaalgeesten, de pand van Uw oneindige liefde in dit hoogwaardig Sacrament, ***
Wij bidden U, van te willen doen Hemel, Aarde en Hel buigen voor dit allerhoogste Sacrament, ***
Wij bidden U, van ons de genade te verlenen om U meer te beminnen, als Uw grootste vijanden U haten, ***
Wij bidden U, dat Gij ons de kracht wil geven om U meer te loven als zij, en al hun ongerechtigheden, U kunnen lasteren, ***
Wij bidden U, verwaardig U, aan te nemen, de herstelling die wij onwaardige en onbekwame mensen U te durven offeren, ***
Wij bidden U Heer, ontvang ons offer, wij doen hem met vernedering, onderwerping en ootmoedigheid, steunend op Uw genade, ***
Wij bidden U, dat onze gedurige aanbidding U toch mag behagen, ***
Allerzuiverste Hostie, verhoor ons.
Alleronbevlekt Offer, verhoor ons.
Allerheiligste Offer, verhoor ons.
Allergrootste Offer, verhoor ons.
Jezus Christus, God en Mens, zoals Gij zegepralend zit aan de Rechterhand van God Uw Hemelse Vader, zo schuilt Gij in dit onuitsprekelijk Sacrament, wij bidden U, verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, scheld ons kwijt.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, wees ons barmhartig.
Heer, heb medelijden met ons.
Gezalfde Zaligmaker, ontferm U over ons.
Heer aanschouw onze verdrukking.
En geef lof aan Uw heilige Naam.
Heer, verhoor mijn gebed.
En dat mijn geroep zich opheft tot bij U.

Laten wij bidden.
Heer Jezus Christus, die bij ons hebt willen verblijven in Uw allerheiligste en wonderbare Sacrament tot de vervulling der eeuwen, en tot het einde der wereld toe, geef ons, dat wij betreuren de zovele heiligschennissen, lasteringen, versmadingen, oneerbiedigheden begaan tegen Uw hoogverheven Sacrament. Ah! Ontvlam ons met een brandende ijver om te herstellen, alle oneer, waaraan Gij U liever hebt willen onderwerpen, dan U af te scheiden van de getrouwe gelovigen; Gij die hier nu onder gedaante van een weinig Brood en Wijn verborgen zijt, ter zaligheid van alle mensen, rechtvaardigen en zondaars en die leeft en heerst met God de Vader en de Heilige Geest, in eenheid van wezen, van alle tot alle eeuwen der eeuwen. Amen.

2. Akte van eerherstel aan het Allerheiligste  Sacrament

(naar: Hemels Palmhof, Een leiding ter zaligheid der Christenmens, Antwerpen, 1949)

Aanbiddelijke Zaligmaker en goede Meester, levend Brood en bron van het leven, goddelijke Jezus, die door een onuitsprekelijke goedheid, door een uitwerksel van Uw grenzeloze liefde voor de mensen, U gewaardigt onder deze nederige gedaanten te verblijven in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, wij aanbidden U, wij loven U, en danken U uit alle kracht van onze ziel, voor de instelling van de H. Eucharistie. Wij brengen U openlijk en plechtig voldoening en eerherstel voor al de beledigingen die U zijn aangedaan en die Gij nog dagelijks te verduren hebt in dit verheven Sacrament: van de ongelovigen, de goddelozen en de slechte christenen.

Vergiffenis Heer, vergiffenis, voor zoveel verguizingen en versmadingen, voor zoveel oneerbiedigheden en heiligschennissen. Vergiffenis voor de versteendheid van onze harten en de verstrooidheid van onze geest. Vergiffenis voor het verwaarlozen en misbruiken van Uw talloze genaden. Ach Heer, konden wij met bittere tranen en werken van strenge boetvaardigheid uitwissen en uitboeten zoveel ongerechtigheden van ons en van onze broeders! Maar al wat wij kunnen en wensen is niets, vergeleken met hetgeen Gij verdient. Verenigt u dan met ons, uitverkorenen des Heren, hemelse geesten, en Gij vooral, verheven Maagd Maria, die alleen in staat zijt het Hart van uw goddelijke Zoon waardig te eren. Verenigt u met ons, om aan die beledigde God, aan dat verguisde en miskende Hart, de zuivere hulde en eerbewijzen te brengen, die Hem kunnen behagen.

En Gijzelf, grote God, gewaardig U in onze harten de gevoelens te bevestigen, die Gij er in wilt zien heersen. Vervul ons met een levendiger geloof; doordring ons van een diepere eerbied en een heviger brandende liefde; verteer ons door een immer aangroeiende ijver voor het vervullen van Uw heilige wil, opdat wij, na U hier op aarde steeds beter en getrouwer gediend te hebben, eens het geluk mogen smaken U eeuwig te aanschouwen met de engelen en de gelukzaligen in de hemel. Geloofd, bemind, aanbeden en verheerlijkt zij in eeuwigheid onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars! Amen.

Meer info via:

Eerherstelheiligsacrament.org


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:dmji

35 commentaren op “Openkerkendag: om ziek van te worden

 1. Het is inderdaad lamentabel en de B bisschoppen ( die ik hier expliciet in hun verantwoordelijkheid stel ) worden vrolijk ‘niet in beproeving gebracht’. Ze gaan hun glas heffen.
  Moslims in hun eigen moskeeën zouden zoiets trouwens nooit doen. Ondenkbaar.
  Dank je wel Michael voor er ons attent op te maken . Dank voor je goede en sterke eerherstellende gebeden. Deze ga ik bidden om Jezus te troosten in Zijn Allerheiligst Sakrament.
  Dank eveneens voor dit forum

 2. Ik ga er niet naartoe ik moet naar een communiefeest een drempelmoment voor iedere jongere.

 3. In mijn veronderstelling is het elke dag openkerkendag! Iedere dag is het sterven in de kerk. Ziek worden is nog te zacht uitgedrukt. Zelf onze Maria bedevaartplaatsen blijven niet gespaard van wereldse toestanden. Volgens mij is de kerk al goed afgebrand na het Tweede Vaticaans Concilie en de kleine resten die over zijn, zullen in toekomst de kerk terug moeten opbouwen. De clericus die het nu voor het zeggen hebben die zijn de weg kwijt en leven liefst hun aardse oppervlakkige leven. Als je naar sommige hun preken luistert of leest dan weet je genoeg. Oppervlakkige inhoud is zelfs nog te mooi uitgedrukt voor al hun inhoudsloze onzin dat ze uitspreken iedere zondag weer opnieuw. Massaal veel preken waar geen enkele sprankel van de rijkdom en waarheid van God nog kan in glanzen, waar zielen dieper van neerdalen en na een goede reiniging van de sacramenten kunnen van opstijgen naar de hemel. De ware weg van Vrede,Liefde en Hoop is niet meer voor deze generatie binnen de kerk weggelegd. Die meeste clericus hebben gekozen voor de weg van de ondergang en proberen in hun leven nog vele verloren zielen mee te trekken in hun DOOD. Dood waar geen Leven, Licht van Barmhartigheid en liefde van God nog te bespeuren is.

 4. ☩JMJ☩

  Citaat Michaël Dekee: “Voor de gelegenheid stellen tal van kerkgebouwen dan hun deuren open voor het grote publiek, zijn er evenementen en gegidste rondleidingen en drank en versnapering IN de kerk.”

  Een normale mens die iets wil eten of drinken gaat op een terras zitten of zo; dit is bewust gericht op het beledigen van God. Maar dat zijn we gewend van onze bisschoppen, verachtelijke onderkruipers dat ze zijn.

  In de Middeleeuwen stonden er geen stoelen in de kerk en was het staan of knielen; van mij mag men de stoelen terug weghalen, behalve dan een aantal voor bejaarden, zieken en kinderen. Dat bevordert het besef dat men in een tempel staat en niet in een taverne. Tijden van totaal losgeslagen krankzinnigheid vereisen drastische middelen…

  Een absoluut noodzakelijke stap is natuurlijk de modernistische architectuur, inclusief de cranmer-tafels, verwijderen en de Katholieke cultus terug invoeren. Maar daar willen onze bisschoppen niet aan denken; zij willen het ‘risico’ niet nemen dat er eens iemand zou bidden wanneer hij de kerk binnenkomt.

 5. Een niet onbelangrijke verklaring: de kerkgebouwen hebben nagenoeg hun waardigheid en intimiteit verloren sinds de ontmanteling van het hoogkoor, sinds de invoering van vieringen naar het volk toegewend (niet vergeten dat ook de “nieuwe” mis ad Orientem kan gecelebreerd worden , wat veel te weinig geschiedt), sinds de plaatsing van zitstoelen , sinds de aanwezigheid van vrouwelijke akolieten, sinds…

  1. @En?
   Allemaal helemaal waar. Kort gezegd: Vat II is een ramp geweest. Maar dat weet iedere waarheidszoeker inmiddels. Vanuit Rome hebben we evenwel niets te verwachten. Dus waar het nu om gaat is de katholieke traditie te bewaren in overlevingsstructuren, in nieuwe literatuur, in het heruitvinden van de filosofie en theologie, in het corrigeren van het postmoderne geschiedenisonderwijs etcetera etcetera. En in het opzetten van media die dit alles communiceren naar een breed publiek. Dus geen redacties die blijven zeuren over hoe slecht het allemaal wel niet is – wat dat weten we nu wel – maar het ruimte geven aan revolutionaire ideeën, bijvoorbeeld in politiek-theologische zin (bijvoorbeeld onderzoek naar de superieure waarde van een sacraal koningschap promoten! of zoeken naar een reële, intellectueel te verdedigen basis van de samenwerking tussen Staat en de Kerk). In ieder geval: de liberaal-democratie als failure falsificeren, vooral waar deze functioneert in samenhang met het desastreuze feminisme. En vooral praten over het veel te lage geboortecijfers (en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken).

   1. ☩JMJ☩

    Katholieken moeten enclaves gaan vormen als voedingsbodem voor de groei van een nieuwe elite van Katholieke ijveraars voor de oude principes. Zo lang vaders hun kinderen naar de systeemscholen en naar de systeemuniversiteiten sturen zullen Katholieke gezinnen op dat gebied steriel blijven, want zij (de kinderen) worden uitgeleverd aan een liberalistische indoctrinatie die hun geesten diepgeworteld infecteert, infectie waarvan de meesten nooit genezen gedurende de rest van hun leven.

    Er wordt te weinig gewerkt aan het opbouwen van Katholieke netwerken. De moorse bevolkingsgroepen richten hier hun eigen scholen op, de talmoedisten hebben hun eigen scholen; orthodoxe Katholieken moeten hun eigen oorden van onderwijs hebben voor de jeugd waar die jeugd doordrongen kan worden van de principes van de Christianitas (alle maatschappij die in alle aspecten geïntegreerd is in het Katholicisme, ook de Res Publica Christiana genaamd) en van de koninklijke en culturele tradities van Europa, waardoor die jongelingen in hun volwassen jaren dragers van Katholieke contra-revolutie en restauratie in de samenleving zullen zijn.

    1. Benjamin je schreef: er wordt te weinig gewerkt aan het opbouwen van Katholieke netwerken.
     Degene die starten met iets uit te bouwen, worden die niet tegengewerkt door onze kardinaal, en bisschoppen?

     Ik moet o.a. denken aan de groep van priesters die kardinaal De Kesel heeft vernietigd. Wat zijn drogreden waren weet ik niet meer, maar iets met Frankrijk. En als het dat niet is, verzinnen onze bisschoppen wel iets anders om iets goeds af te breken of te vernietigen. Wat ze toelaten van nieuwe gemeenschappen is zo werelds dat het mooie rijke katholiek geloof daar geen toegang meer in kan krijgen.

     Iets zuiver opbouwen, die kans krijgen we niet, toch niet met deze kardinaal en onze bisschoppen. Het netwerk van vernietigers binnen de kerk is zo groot dat er geen enkele gezonde katholieke gemeenschap en kerk kan stand houden. En als ze toch zouden standhouden dan ben ik zeker dat ze serieus moeten mouw vegen om niet vernietigd te worden door de kardinaal of bisschoppen.

     Ik vind het immens triestig wat ik nu schrijf, maar ze zijn zo liberaal, zo eng in hun katholieke overtuiging dat ik zeker weet dat ze niet geloven in de kruisdood, opstanding, verrijzenis van Christus en al zeker niet in de komst van De Heilige Geest. Als ze dit in de diepte zouden beleven waardoor je authentiek kan gaan geloven dan zouden ze heel anders spreken. Dan zal de liefde overwinnen, ook al begrijpen vele in onze wereld en kerken niets meer van deze Goddelijke Liefde. Liefde die al het wereldse overstijgt en iedereen kan bevrijden van hun ketenen van slavernij. Deze wonderbaarlijke liefde daar spreken ze niet meer over.

     Als je Marino Restrepo hoort spreken, dat is een vurige apostel van Jezus. En dat kom je niet meer tegen in de kerk bij priesters, religieuzen.. Het zijn er maar enkele en meestal vind je de priesters die gezegend zijn met vurige tongen bij de Tridentijnse Mis. Ik zie het niet onmiddellijk gebeuren dat we de 1ste jaren de kans gaan krijgen om iets op te bouwen dat zuiver is, want het gif is erg verspreid.

     Aan de grote opkomst voor het klimaat en de steun van de bisschoppen dan zien we al hoe sterk het gif van het liberale is binnengedrongen in de wereld en onze kerken. En dat vele katholieken zelf niet meer beseffen dat ze zelf de oorzaak zijn van al dat gif dat onze planeet laat overstromen, beven, en barsten.

     Ik hoop uiteraard dat er toch snel kan gewerkt worden aan de opbouw van katholieken netwerken en dat het vuur van Pinksteren vele trouwe katholieken harten in beweging zal zetten, zodat bisschoppen niet meer kunnen tegenwerken omdat ze zelf met handen en voeten gebonden worden en het zwijgen zal worden opgelegd. Kom Heilige Geest, Kom…

     1. ☩JMJ☩

      Lotje,

      Bisschoppen kunnen niet verhinderen dat Katholieken contacten aanleggen met elkaar opdat zij op een meer gecoördineerde wijze te werk kunnen gaan; in de VSA heeft Katholieke samenwerking er voor gezorgd dat bisschoppen niet anders durfden dan concessies te maken, en nu staan die contreien bekend voor de vermenigvuldiging van fenomenen zoals de Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles etc.

      Maar er is een domein dat leken te dikwijls over het hoofd zien, en waar Yukio ook al op zinspeelde, en dat is het theo-politieke domein. Katholieken moeten aan politiek doen, en dan bedoel ik niet democratische politiek. Wanneer u naar de geschiedenis kijkt, beste Lotje, dan zult u zien dat de oude heilige missionarissen eerst naar de koningen gingen wanneer zij volkeren probeerden te bekeren, wetende dat wanneer de vorst zich bekeerde het volk hem volgde. De mens heeft een kudde-inclinatie, en de huidige apostatische bevolking zal zich alleen bekeren wanneer zij terug in een Christelijk staatsbestel zal terechtkomen; het is niet dat iedereen automatisch heilig wordt in een Christelijk staatsbestel, maar er worden daarin meer zielen gered dan in een goddeloos systeem omdat men daarin door de temporale machthebbers aangemoedigd wordt om zich te heiligen.

      Katholieken die competent zijn omtrent dit onderwerp kunnen de Katholieken die heden gelijk schapen hier en daar verstrooid liggen omsmeden tot een politiek netwerk, waardoor gradueel een maatschappij groeit die parallel bestaat met de ‘officiële’ maatschappij, met intellectueel gevormde en competente leidsmannen die de controle kunnen overnemen wanneer de vrijgeesterige democratieën imploderen, en dat laatste is slechts een kwestie van tijd en onvermijdelijk. Indien men kijkt naar de geschiedenis van de Heilige Liga eertijds van de Franse Katholieken die streden om hun vaderland terug te nemen uit de klauwen van de hugenoten ziet men hoe zich dat organisch ontwikkeld had rondom leidersfiguren en zonder legitiem gezag te usurperen.

     2. Beste Benjamin,

      Inderdaad!
      Zo had ik het nog niet bekeken.
      En ik begreep niet goed waar Yukio heen wou met zijn antwoorden.
      Maar, nu is het helder.

      Dank voor je reactie!

     3. ☩JMJ☩

      Als we kijken naar Civitas van Alain Escada bij onze Gallische zuiderburen, dan zien we hoe die groep zich doorheen de jaren meer en meer kenbaar gemaakt heeft bij de bevolking. Ik ben, voor alle duidelijkheid, niet akkoord met hun alliantie met de FSSPX, maar mijn punt is dat die groep zich gradueel zichtbaar heeft gemaakt in de maatschappij, en ofschoon zij waarschijnlijk verhinderd zal worden om als politieke partij hoog op te klimmen in het electoraal systeem bereikt zij niettemin dingen door zich volks op te stellen en zich te richten tot de gewone mensen.

     4. Waar katholieken in ieder geval behoren te begrijpen is dat ‘Volkssoeveiniteit’ (democratie) en ‘Autonomie van de Mens’ (liberalisme) volstrekt on-katholieke ideeën zijn. Laten we daarmee beginnen (zal op zichzelf al een heidens karwei zijn).

      Voor de meeste mensen is ‘democratie’ helaas een dogma, een ‘geloof’ (dat desnoods met geweld over de hele wereld verspreid moet worden). Het is echter slechts een beslismodel, een van de slechtste. Zo leidt de meerderheidsregel (50+1) altijd tot grote verdeeldheid.

     5. ☩JMJ☩

      Yukio,

      Dat zelfs vele Katholieke intellectuelen zich hebben laten misleiden door het democratisch gouden kalf is een lastig obstakel; het is moeilijk om de apathie van de bevolking te overwinnen wanneer zelfs de meer intelligente laag zich voor een groot deel laat beheksen door dat egalitaristisch mythos.

      Dat er (voor zover ik weet) geen enkele Nederlandse vertaling op het internet te vinden is van “Pourquoi Notre Voix” van Pius VI is symptomatisch van de toestand in de Lage Landen.

      Als ik vragen mag, Yukio, kent u binnen het academisch milieu in uw land waarin u zich beweegt nog anderen die het democratisme afwijzen of bent u daar de enige dissident? U hoeft uiteraard uw identiteit niet bekend te maken, maar het is opmerkelijk dat er in de Nederlandstalige academische wereld nog iemand te vinden is die het democratisme categoriek afwijst op basis van het kerkelijk magisterium.

 6. Beste Yukio,
  Het is naïef van de achteruitgang van de katholieke Kerk in onze streken te wijten aan de invoering van de thans meest gebruikte N.O. ritus, naast de tridentijnse ritus die nog steeds mag gebruikt worden. Het centrale probleem is dat de mensen niet meer aan geloven geïnteresseerd zijn, te veel bezig zijn met materiële zaken, of wel vaag gelovig zijn, maar voor dat geloof geen voet meer verzetten (en al zeker niet als ze in de H. Mis het voor hen onverstaanbare latijn zouden te horen krijgen). Triestige atheïst Etienne Vermeersch onzaliger gedachtenis zei – het idee van veel ongelovige mensen vertolkend : we hebben God niet nodig. De sukkel …

  1. Zeg Stinus, kan je niet beter even een biertje pakken dan je te mengen in deze discussie?

  2. @ Benjamin
   De intellectuelen in mijn omgeving zijn het doorgaans met mij eens wanneer ik voor ze opsom wat de nadelen zijn van een democratie. Maar geen van hen zal dat verhaal ondertekenen en verder uitdragen (is mijn indruk), mede ook omdat ze doorgaans nog nooit een boek hebben gelezen over de voor en nadelen van de diverse staatsvormen. Het dogma van de democratie zit er diep in!
   Eenvoudige, traditionele, oer-katholieke gelovigen vallen mij steevast bij, in alles!

 7. Beste Yukio,
  Een biertje (of zelfs een wijntje) neem ik op tijd en stond tot mij, met mate. En ik mag me gerust mengen in deze discussie, daarvoor dient een forum. Des te meer omdat het bekrompen is van alleen de tridentijnse H. Mis (in het latijn) te beschouwen als enig toelaatbare katholieke ritus.
  AGSt.

 8. @ Stinus. Het voor mij nog steeds schokkende feit dat men hardnekkig het moderne OnzeVader blijft bidden verschaft mij de zekerheid dat alle vormen van modernisme in de Kerk weldra zullen weggevaagd worden en dat vele, zoniet alle, ‘modern biddenden’ tot inzicht zullen komen. Ook u, Stinus.

 9. Beste eric-b-l,
  Ik bid het Onze Vader met “bekoring” in plaats van “beproeving”. Op dit punt vind ik de nieuwe tekst van het Onze Vader inderdaad niet goed. Op wat onze huidige bisschoppen doen en laten is er trouwens heel wat aan te merken. Vooral dat ze niet echt opkomen voor hun zaak, te tam zijn.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 10. ☩JMJ☩

  Citaat Yukio: “Maar geen van hen zal dat verhaal ondertekenen en verder uitdragen (is mijn indruk), mede ook omdat ze doorgaans nog nooit een boek hebben gelezen over de voor en nadelen van de diverse staatsvormen.”

  Het is nochtans noodzakelijk dat intellectuelen zich informeren betreffende een dergelijk belangrijk onderwerp; de chaotische en infantiele toestanden waartoe democratie de staatskunde ontaard heeft spreken boekdelen.

  1. @ Benjamin

   Ben het helemaal met u eens. Ik heb al eens in een reactie geschreven dat ik bereid ben een tekst van circa 80 pagina’s over deze kwestie serieel te publiceren, bijvoorbeeld in 20 afleveringen (desnoods ingekort en zonder de circa 380 noten). Ik heb al meerdere publicaties op mijn naam, dus de redactie hoeft niet bang te zijn voor amateurisme. Het is niet zozeer vanuit een historische of filosofische optiek geschreven, maar meer vanuit een rationele, zo men wil: besliskundige overdenking van de hele zaak.

   1. ☩JMJ☩

    Ik heb hem op dit forum in het verleden al vernoemd, maar kent u de Eerw. Pater Edmund Waldstein O. Cist. ? Hij houdt zich bijzonder bezig met het onderwerp van het Katholiek integralisme dat in het anglofoon gedeelte van de Katholieke wereld terug meer en meer ter sprake komt, waar zijn naam dan ook prominent geworden is. Misschien zou u het interessant achten om hem te contacteren en zou het kunnen helpen om het onderwerp wereldwijd uit haar isolement te halen?

    1. Hartelijk dank voor de naam! Ik zal ik kijken wat ik allemaal kan ondernemen (ben niet zo energiek als vroeger, helaas). Ben toevallig bezig met een Engelse vertaling van mijn laatste boek (over de kwestie democratie, liberalisme, feminisme, economisme etcetera). Eens kijken wat er uit de bus komt als ik me tot de Engelstalige wereld ga richten.

     1. ☩JMJ☩

      Heeft u zich ook al eens verdiept in het principe van imperium in het Christendom, vooral in het paradigma van de Christelijke Middeleeuwen, en in die context, in het eschatologisch karakter van de Romeinse keizerlijke macht? Noch de mondialistische smeltkroes van de EU, noch het etno-statisme van de “populisten” is de te bewandelen weg voor Europa. Ware het niet geweest dat het Carolingisch Rijk door het pre-capetingisch erfrecht (een overblijfsel van het oude tribale systeem van de Franken dat in het eengemaakt Frankisch Rijk zeer schadelijk geworden was voor het behoud van de politieke stabiliteit) gefragmenteerd werd tot een losse federatie van staten, dan zou West-Europa niet zo innerlijk verscheurd geweest zijn door rivaliteitsoorlogen en zou zij sterker gestaan hebben tegen de Turkse macht zowel als tegen de protestantse revolte, en zou zij er mogelijk in geslaagd geweest zijn om Constantinopel uit de klauwen van de Turken te trekken en het verenigd Romeins Rijk van Oost en West te herstellen onder de geestelijke suprematie van de Paus van Rome. Wetende wat bekend is over de genocidale praktijken van de Ottomanen tegen de Armenen en anderen kan men begrijpen wat voor gruwelen zo vermeden hadden kunnen worden.

 11. @ Benjamin
  In die domeinen die u noemt, heb ik me niet speciaal verdiept; ik heb er niettemin wel (enige) kennis van, maar voornamelijk als spin-off van mijn algemene interesse in geschiedenis, filosofie en ethiek. Zo heb ik grote belangstelling in de middeleeuwen, in het bijzonder de 100-jarige oorlog (waar ik aardig wat van weet). Momenteel heb op mijn bureau een boek over de economie in de middeleeuwen en een boek over de middeleeuwse filosofie. [Van Thomas van Aquino heb ik natuurlijk diverse geselekteerde Questiones gelezen en voor de rest heb ik encyclopedische kennis van de filosofie in het algemeen.] Op grond van wat ik gelezen heb, heb ik in ieder geval altijd gevonden dat Karel V zijn rijk niet had moeten opdelen. En wat betreft het verschil tussen het Romeinse recht en het feodaal recht, heb ik het laatste altijd ‘natuurlijker’ gevonden. Om maar eens wat te noemen. Maar ik kan in deze velden zeker niet wedijveren met uw kennis! Qua opleiding kom ik namlijk uit de heel andere hoek (meerdere opleidingen+ dissertatie).
  Van theologie weet ik niet veel. Natuurlijk heb de nodige boeken over het katholieke geloof gelezen, maar sinds Vaticanum II heb ik theologen de raarste dingen horen beweren. Dat sterkt mij niet om er verder kennis van te nemen. Maar ik waardeer het wel dat anderen daar veel van weten (mits ze de daarbij de ongerept en onversneden overgebrachte katholieke leer trouw blijven).
  Enfin, door gebrek aan tijd en een ambitieus programma in de literaire sfeer kom ik nauwelijks meer toe aan grote studies. Ik ben al blij als ik de politieke ontwikkelingen zo’n beetje kan bijhouden. Vrolijk word ik er niet van!

  1. ☩JMJ☩

   Ik ben zeker geen expert in politieke filosofie, maar het interesseert mij wel, vooral in verband met de duidelijke lijn van de Goddelijke Voorzienigheid doorheen de geschiedenis. Toen de Paus van Rome het West-Romeins Rijk herstelde in de persoon van Charlemagne door deze te kronen in de Sint-Pietersbasiliek exprimeerde hij de Europese orde gewild door God ter bescherming en ondersteuning van de Heilige Roomse Kerk. De Romeinse macht is het Vierde Wereld-Imperium van de Profetie van Sint Daniël, waarin de Messias moest geboren worden Die het Rijk van God op aarde ging brengen. Het was dan ook passend dat dit Wereld-Imperium geïntegreerd werd in dat Godsrijk om te dienen als vehikel voor de verspreiding van het Heilig Evangelie en als temporaal schild voor de Christelijke clerus. Volgens sommige Kerkvaders (zoals Sint Hiëronymus) was de Romeinse Imperator degene waarover St. Paulus sprak in zijn Tweede Thessalonicenzerbrief (hoofdstuk 2) die de manifestatie van de zoon des verderfs tegenhoudt; daarom werden de Christenen in de tijd van de H. Apostelen aangespoord om te bidden voor het welzijn van de keizer, ofschoon zij toen nog bloedig door hem vervolgd werden. De joden zijn het volk waaruit de Antichrist opstaat en het waren historisch de Romeinen die de joden in bedwang hielden; nu dat het SRI (Sacrum Romanum Imperium, het Heilig-Rooms Rijk) kapot ligt door toedoen van Napoleon, die het Christelijk Imperium wilde vervangen met een maçonniek imperium met Parijs als hoofdzetel, verwoesting vervolledigd door de Eerste Wereldoorlog die maçonniek georkestreerd werd om de Habsburgtroon omver te werpen, nu zien we hoe de joden koortsachtig zwoegen om Jerusalem tot hoofdstad van een joods wereldsysteem te maken. Jacques Attali, een hoofdman van de Rothschilds in Frankrijk en de meester van de marionet Macron, maakt er geen geheim van dat hun ogen op Jerusalem gericht zijn.

   Om de progressie van het mysterium iniquitatis op staatskundig domein te bestrijden is het dus noodzakelijk dat Katholieken streven naar het herstel van het SRI, en gezien Sint Leo III het Heilig Rijk in de persoon van Charlemagne, Koning van Groot-Francië, opgericht had, is het duidelijk dat de Kroon der Caesars verenigd moet worden met de Troon van Sint Lodewijk van Frankrijk, en daarom is het ook dat de stigmatiste en profetes Marie-Julie Jahenny gezegd heeft dat de uitverkorene van God gezalfd zal worden in Reims (plaats van het Doopsel van Clovis en van zijn Vormsel met het miraculeus chrisma, en daarom de geboorteplaats van het Christelijk Frankrijk) en in Aken (waar tot op heden de Troon van Charlemagne als Heilig-Rooms Keizer staat); het betekent de hereniging van het SRI met de agnatische koninklijke bloedlijn van de Sicambriërs. Welke andere Christelijke dynastie kreeg trouwens een Sinte Jehanne d’Arc om van de ondergang gered te worden dan de Franse? De Wil van God is duidelijk.

   Zie hier het oude gebed uit de Roomse Goede Vrijdagliturgie voor de Keizer, hetgeen zijn Christelijke roeping uitdrukte:

   “Orémus et pro Christianissimo Imperatóre nostro N. ut Deus, et Dóminus noster súbditas illi faciat omnes bárbaras natiónes, ad nostram perpétuam pacem.

   Orémus.

   D. Flectámus génua.
   R. Leváte.

   Omnípotens sempitérne Deus, in cuius manu sunt ómnium potestátes et ómnium iura regnórum: réspice ad Románum benígnus Impérium; ut gentes, quae in sua feritáte confidunt, poténtiae tuae déxtera comprimántur.
   Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

   R. Amen.”

   1. Het Rijk van Karel de Grote is inderdaad de opvolger van het Rome, en het daarop volgende Rijk van Karel de V (Het H.Roomse Rijk) ook. Na de splitsing kwam het Rijk natuurlijk wel weer bijeen (onder de Rooms-Duitse keizer Frans II), maar dat desintegreerde als spoedig onder druk van Napoleon.
    Het Pruisisch Duitse Rijk (het Tweede Rijk) en het Derde Rijk van Hitler zijn in mijn visie incidenten (menselijke constructies).
    De multiculturele Donau-Monarchie (Franz Joseph) met Wenen als hoofdstad van Europa was meer een ‘Kommunikationsraum’ dan een politieke factor. Wat mij betreft is deze Donau-Monarchie (een laatste stuiptrekking van het H.Roomse Rijk), in zekere zin nodig geweest voor de continuïteit van de gedachte aan het H.Roomse Rijk in een anti-katholieke wereld.
    De toekomst is zeker aan de herleving het H.Roomse Rijk, maar dan – dat ben ik met u eens – onder een gezalfde Franse koning! Jeanne d’Arc is hierin een belangrijke factor geweest. Zij heeft allereerst Europa behoedt voor het protestantisme, maar daarenboven de grondbeginselen van het bestuur van een land krachtig onderstreept (Troon + Altaar).
    Dit alles moet geschieden omdat God de geschiedenis leidt. [Zowel Napoleon als Hitler geloofden dit alhoewel zij niet spraken over God maar over de Voorzienigheid.]
    Daarom ook gaat de liberaal-democratie ten onder. Ze is in strijd met het Zijn en (dus) anti-God. Dus gedoemd ten onder te gaan. Heel veel geleerde mensen beschrijven momenteel deze ondergang.

    [Nota bene. De tijdelijke dominantie van Duitsland (ten koste van Frankrijk) was het gevolg van het feit dat Frankrijk de Duits-Franse oorlog (1870-1891 verloor). Deze gebeurtenis vormde – geleid door allerlei samenzwerende politici achter de schermen – het zaad voor WOI (waarbij WOII was niets anders dan de voortzetting ervan).]

    1. Additie:
     Mijn vorige bijdrage berust inhoudelijk op het samenvallen van:
     @ de rationele extrapolatie van huidige gebeurtenissen
     @ de voorspellingen van heilige visionairen van de Kerk

    2. ☩JMJ☩

     Citaat Yukio: “Het Rijk van Karel de Grote is inderdaad de opvolger van het Rome, en het daarop volgende Rijk van Karel de V (Het H.Roomse Rijk) ook. Na de splitsing kwam het Rijk natuurlijk wel weer bijeen (onder de Rooms-Duitse keizer Frans II), maar dat desintegreerde als spoedig onder druk van Napoleon.”

     Het Rijk van Karel V was eigenlijk gewoon dat van Karel de Grote; de bewoording “Heilig-Rooms Rijk” is uiteraard pas later na die laatste ontstaan, maar de betekenis is in essentie het Rijk dat Christelijk Rome gesticht heeft in zijn persoon. Karel V was met zijn soevereiniteit over Zuid-Amerika op weg naar universele monarchie (één caesar in de temporale macht zoals er ook één paus is in de geestelijke macht; dat is zeer goed en noodzakelijk, maar absolutistisch centralisme moet dan wel uitgesloten zijn, want de keizer moet de fundamentele wetten en tradities van ondergeschikte volkeren respecteren en moet besturen volgens een gezonde vorm van subsidiariteit, en verder is het noodzakelijk dat de pauselijke staten onafhankelijk blijven van de keizerlijke kroon), maar helaas werd dat verhinderd door rivaliteit onder vorsten en door de protestantse revolte. Ik ben het met u eens dat de splitsing van zijn Rijk een ramp was.

     Citaat Yukio: “Het Pruisisch Duitse Rijk (het Tweede Rijk) en het Derde Rijk van Hitler zijn in mijn visie incidenten (menselijke constructies).”

     Het zogenaamde “Tweede Rijk” was inderdaad een louter menselijke constructie en was niet gebaseerd op de traditionele principes, maar op revolutionaire moderniteit; het heeft dan ook niet kunnen standhouden, want het had niet de stabiliteit die onderwerping aan de goddelijke wetten aan de tronen van vorsten geeft. Het “Rijk” van Hitler was een meest zieke, belachelijke parodie op het Teutonisch staatskundig verleden, zodanig dat het zelfs niet de moeite waard is om er uitvoerig over te spreken; totaal niet serieus te nemen, en dat werd ook zo gezien door Katholieke edelmannen onderling.

     Citaat Yukio: “De multiculturele Donau-Monarchie (Franz Joseph) met Wenen als hoofdstad van Europa was meer een ‘Kommunikationsraum’ dan een politieke factor. Wat mij betreft is deze Donau-Monarchie (een laatste stuiptrekking van het H.Roomse Rijk), in zekere zin nodig geweest voor de continuïteit van de gedachte aan het H.Roomse Rijk in een anti-katholieke wereld.”

     Het Keizerrijk Oostenrijk was uiteraard nog slechts een schaduw van het Heilig-Rooms Rijk, maar toch moet gezegd worden dat het nog tot op een bepaalde hoogte de revolutionaire krachten heeft kunnen tegenhouden (lees: vertragen), zoals bijvoorbeeld in Italië ter verdediging van de Paus tegen de carbonaristen die conspireerden om Rome in te lijven als hoofdstad van een unitaire maçonnieke Italiaanse staat. U bedoelt “multicultureel” natuurlijk niet zoals dat woord doorgaans gebruikt wordt, maar dat verschillende etniciteiten in hun respectievelijke landen en culturen politiek verenigd waren onder één kroon (ik zeg het gewoon ter clarificatie voor mogelijke lezers).

     Helaas hebben de Zuidelijke Nederlanden (Belgica Regia) mee bijgedragen aan de versplintering van het Heilig Rijk met de Brabantse Revolutie; men had hier moeten strijden tegen het jozefisme zonder zich af te scheuren van de keizerlijke kroon, maar het is een gedocumenteerd feit dat de vrijmetselaarsloges hier in die tijd werkzaam waren, en die zaten er achter dat de toestand geëscaleerd is tot een politieke scheuring en tot de vorming van de “Verenigde Belgische Staten”. Hendrik van der Noot, de leider van de statisten, was lid van de vrijmetselaarsloge “Les Vrais Amis de l’Union Bruxelles” en veinsde slechts bekommernis voor de integriteit van het Katholicisme om een slag toe te brengen aan het Heilig-Rooms Rijk ter ondermijning van het Katholicisme in Europa op langere termijn. Jan Frans Vonck, de leider van de vonckisten, was dan weer rechtstreeks geconnecteerd met de openlijk antiklerikale jakobijnenclubs die het Frans maçonniek republicanisme hier wilden nabootsen.

     Citaat Yukio: “De toekomst is zeker aan de herleving het H.Roomse Rijk, maar dan – dat ben ik met u eens – onder een gezalfde Franse koning! Jeanne d’Arc is hierin een belangrijke factor geweest. Zij heeft allereerst Europa behoedt voor het protestantisme, maar daarenboven de grondbeginselen van het bestuur van een land krachtig onderstreept (Troon + Altaar).”

     Inderdaad! De Maagd van Orléans is een Heilige van het Sociaal Koningschap van Christus. En haar missie is nog niet afgelopen, hetgeen de wereld later nog duidelijk zal inzien.

     Citaat Yukio: “Dit alles moet geschieden omdat God de geschiedenis leidt. [Zowel Napoleon als Hitler geloofden dit alhoewel zij niet spraken over God maar over de Voorzienigheid.]”

     God leidt inderdaad de loop van de geschiedenis; daarom is het ook belangrijk om de filosofie van de geschiedenis te begrijpen, want door het bestuderen van de ingrepen van God in de geschiedenis kan men tot op een bepaalde hoogte Zijn Wil voor de toekomst verstaan. Napoleon en Hitler waren beiden vrijmetselaars en hadden dan ook zeer perverse ’theologische’ denkbeelden; zij bedoelden met “Voorzienigheid” iets zeer anders dan wat Christenen met dat woord bedoelen.

     Citaat Yukio: “Daarom ook gaat de liberaal-democratie ten onder. Ze is in strijd met het Zijn en (dus) anti-God. Dus gedoemd ten onder te gaan. Heel veel geleerde mensen beschrijven momenteel deze ondergang.”

     Zij gaat inderdaad onvermijdelijk ten onder; de delusionelen die in hun verblindende arrogantie denken dat hun dystopisch systeem eeuwig staande zal blijven zullen geconfronteerd worden met het feit dat Fukuyama’s gepretendeerd “einde van de geschiedenis” een uiterste dwaasheid is. Zelfs de oligarchen aan de top van de occulte piramide willen het huidig (door hen gecreëerd) democratisch westers systeem niet staande houden gelijk het is, maar behandelen het als een fase in de ontwikkeling van het wereldsysteem dat zij uiteindelijk willen vestigen in een door oorlog en chaos tot maatschappelijke tabula rasa gereduceerde wereld, en zij zijn dus van plan om de huidige fase te laten imploderen volgens de tijdlijn die zij voor zich uitgestippeld hebben.

     Citaat Yukio: “De tijdelijke dominantie van Duitsland (ten koste van Frankrijk) was het gevolg van het feit dat Frankrijk de Duits-Franse oorlog (1870-1891 verloor). Deze gebeurtenis vormde – geleid door allerlei samenzwerende politici achter de schermen – het zaad voor WOI (waarbij WOII was niets anders dan de voortzetting ervan).]”

     U bedoelt natuurlijk “1871” in plaats van “1891”.

     Ja, de Franco-Pruisische Oorlog (hetgeen in Frankrijk uitgemond is tot de gruwelijke revolutie van de communards) heeft Frankrijk haar positie als grote mogendheid doen verliezen, en zij heeft die positie nooit meer terug kunnen recupereren; een goddelijke kastijding ter bestraffing van haar apostasie als Oudste Dochter van de Heilige Kerk. De Fransen zinden zodanig op wraak tegen Duitsland dat zij ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zelfs bereid waren om samen te spannen met hun eeuwige vijand, het perfide Albion, tegen de Duitsers. En, inderdaad, de Tweede Wereldoorlog was het verlengstuk van de Eerste.

 12. Dank voor uw verdere historische invulling (en de correctie van het jaartal)! Ik ben geen historicus en moet me daardoor beperken tot hoofdlijnen> Het is goed dat de lezers dit alles weten.
  Uiteraard is alleen al over het hier aanstipte reeds een heel boek te schrijven. De meeste katholieken zitten echter nog te veel in het ‘geloof in de democratie’ dat zij zich het in het vooruitzicht gestelde moeilijk kunnen geloven (ook al zeggen heilige, katholieke visionairen hetzelfde). Natuurlijk kan de gang naar de toekomst hier niet in een paar woorden weergeven. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de liberaal-democratie aan het ondergaan is. [ Een huis dat verdeeld is, blijft nu eenmaal niet in stand (Jezus)!]
  Wat mijzelf betreft ben ik momenteel meer bezig met de actualiteit. Zo meen ik dat duidelijk, nee overduidelijk gezegd moet worden, is dat het feminisme een van de hoofdoorzaken is van de Ondergang van het Westen. Hier een (ingekorte) uitleg van het patriarchaat dat onvermijdelijk zal volgen wanneer het Westen gecollaboreerd zal zijn:

  ‘In patriarchal civilization men made a pact – one woman, one man and HIS children. Every man has a chance at having his very own lady, his very own children. Sure, he still had to compete, but competing among his peers for the best women, not competing against the top few alpha males. This was a fantastic win-win for everyone, as each woman had her own protector and provider, as did HIS children. Children could afford longer childhoods to learn and understand the world, developing maturity before setting up home for themselves (…). Women could specialize in their stuff, and could relax knowing they had someone to care, provide and protect them and the children, even after her good looks fade away (“The Wall”). Men, who then had a long-term stake and future to care about, could specialize in their stuff. And boy did they ever! EVERYTHING you see around you, from the chair you’re sitting on, the electricty powering your phone or computer, EVERYTHING, from the clean water you drink to the toilet and entire sewage system that whisks it away for you, was invented, developed and built by MEN. Men who had a stake, men who had families and a reason to get up early, work late, often at a job they hated, often a job that was dangerous, cold, hot, filthy or just mind-numbingly boring, but they did it. For life. Ask those men why they worked so hard, they’d dig out their wallet and show you pictures of their children, their wife. This is the absolute FOUNDATION of any civilization. (…) Patriarchy, in the sense of male ownership of children, i.e. the social recognition and legal support for fatherhood, is THE KEY. (…) The “patriarchy” that feminists hate is simply that – male ownership of the children and the expectation of female chastity, the dreaded “double standard”, where we HARNESS and encourage men’s horniness to build civilization, and SUPPRESS women’s horniness to ensure each man has a chance of his own family.’

  [Gevonden op internet als reactie (van een zekere ‘Alan’) bij een artikel op https://russia-insider.com/en/novel-solution-patriarch-moscow-calls-end-abortions-boost-population/ri27078, verkregen op 10 juni 2019.]

 13. Additie:
  De door mij geciteerde internet reactie een nogal protestantse uitwerking van het onderwerp. Maar niettemin toch leerzaam. Katholieken zien dit alles ook zo, maar niet omdat dat ‘contractueel’ overeengekomen zou zijn, maar omdat dat uit de verschillende naturen van mannen en vrouwen voortvloeit.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Yukio: “Zo meen ik dat duidelijk, nee overduidelijk gezegd moet worden, is dat het feminisme een van de hoofdoorzaken is van de Ondergang van het Westen.”

   Feminisme is ongetwijfeld één van de euvels die centraal staan in het demolitieproces van het Westen; ik vernoem dit ook regelmatig op dit forum. Priester-schrijvers waren reeds in de negentiende eeuw aan het waarschuwen voor de plannen van de loges om de vrouw te instrumentaliseren ter vernietiging van de maatschappij. In de oosterse Oudheid werd het als een greep naar de troon beschouwd wanneer iemand, na het overlijden van de koning, diens vrouw tot de zijne maakte. Nu, in deze tijd, usurperen de schimmige oligarchen het patriarchaal gezag van huisvaders door psycho-manipulatieve controle uit te oefenen over hun vrouwen, wetende dat de mannen van de samenleving op die manier machteloos komen te staan tegenover de revolutionaire maatschappelijke machine.

   De kinderen die vanuit die destructieve chaos opgegroeid zijn, zijn heden die ontwortelde anarchisten die zich bij oligarchisch gecontroleerde groepen zoals Antifa aansluiten, en die branden van haat jegens al wat in tegenstrijd is met het zwart nihilisme dat zich in hun harten genesteld heeft. Zeer droevig; het is op die manier dat de oligarchische families voetsoldaten kweken voor hun moeiteloos manipuleerbare zombielegers die zonder nadenken hun duistere agenda uitvoeren.

   Citaat Yukio: “De door mij geciteerde internet reactie een nogal protestantse uitwerking van het onderwerp. Maar niettemin toch leerzaam.”

   Het is uiteraard goed dat een groeiende afkeer van het feminisme zichtbaar is onder de angelsaksers, maar tegelijkertijd moeten we dan weer constateren dat de Albionezen nog steeds Albionezen zijn. De laatste zin van de citatie die u weergaf is een voorbeeld van die verwarde manier van denken van de zonen van “Murricah”. Niet alleen vrouwen, immers, maar ook mannen zijn gehouden tot zelfbeheersing; zelfbeheersing weerhoudt hen trouwens van slaven te worden van vrouwen, en het stelt hen in staat om meer volgens rationele beweegredenen selectie te maken tussen potentiële huwelijkspartners dan volgens de dictaten van hun brute driften. Rationele zelfbeheersing maakt de man capabel om te kiezen voor een vrouw (en om haar ook daadwerkelijk te kunnen overtuigen om zich aan hem ten huwelijk te geven) die zowel geestelijk (bovennatuurlijke virtus) als raciaal (natuurlijke virtus) superieur is tegenover andere kandidates, en het is door dergelijke selectie te maken, en door die gedragscode ook door te geven aan het nageslacht, dat een nieuwe adel gradueel kan ontstaan, een superieure stam onder de bredere bevolking. Het Huwelijk mag nooit als een groen licht aanzien worden voor mannen om tomeloos de lagere driften na te jagen; die driften hebben in de vorm van polygamie een vorst gelijk Salomo ten gronde kunnen richten.

 14. Wat betreft het komend Patriarchaat nog additioneel het volgende:
  Menselijk gesproken zal dit heel goed het ‘Islamitisch Patriarchaat’ kunnen zijn. Maar omdat wanhoop in strijd is met de goddelijke deugd van de hoop (maar ook om andere redenen) houd ik het erop dat het een ‘Katholiek Patriarchaat’ zal zijn. Een van de twee, dat in ieder geval. Want een irreligieus, decadent, verwijfd volk plant zich niet voort, verliest zijn identiteit en verdedigt zijn grenzen niet meer. Dat leert de geschiedenis (en dat leren de huidige cijfers).

  Dat de mensen – en daaronder vele katholieken – dat niet inzien, althans er niet naar handelen – komt omdat men niet meer rationeel genoeg is om Waarheden te kunnen vatten. Alles is tegenwoordig ‘gevoel’ (bewimpeld met het woordje ‘mening’).

  Hier nog even Pius VI’s schrijven over de regicide in Frankrijk waarin hij openlijk weinig waarde hecht aan ’the rule of the mob’ (= democratie):

  ‘By a conspiracy of impious men, the most Christian king Louis XVI has been condemned to death, and the sentence has been carried out. (…) But what sort of a sentence was this, and, with what reasoning was it passed? We will briefly call to your attention that: it was brought about without authority and without law by the National Convention – for that Convention, after the form of the more excellent monarchical regime had been abolished by them, placed all public power at the disposal of the people … who are governed by no reasoning nor counsel … who judge few things by the truth … and many of them judge by opinion. The people are inconstant, easy to deceive and lead into every base deed; they are ungrateful, arrogant, and cruel; they rejoice in human blood, in slaughter and in funerals; they are filled with pleasure by the pains of the dying, just as was seen in the amphitheaters of the ancients.’

  Heel veel katholieken geloven meer in ‘democratie’ dan in de Kerk en haar ongerepte en onversneden doorgegeven Traditie. Ze staan ook onverschillig tegenover de geloofsondermijnende uitspraken van Franciscus, zulks terwijl de catechismus leert dat ‘onverschilligheid in het geloof’ een zonde is.

  1. ☩JMJ☩

   Op Archive staat een werk van de Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser, genaamd “Interpretatio in Apocalypsin”. Deze priesterlijke schrijver legde de Zeven Kerken van Asia, vernoemd in de Apocalyps van St. Johannes, uit als zeven toestanden van de Katholieke Kerk. Volgens hem was de Kerk van Sardis de vijfde toestand van de H. Kerk, namelijk de status van kwelling en zwaar leed voor de Kerk, begonnen tijdens de regeringen van Paus Leo X en Keizer Karel V en durend tot aan de Heilige Paus en de Sterke Monarch: “De quinto Ecclesiae militantis Statu, qui est Status afflictionis incipiens a Leone X et Carolo V. usque ad Pontificem Sanctum, et Monarcham fortem.” Die Heilige Paus en Monarch luiden dan de zesde toestand van de Katholieke Kerk in (de Kerk van Filadelfia), namelijk de status van vertroosting ter verheffing en versterking van de Kerk als voorbereiding op de strijd tegen Antichrist.

   Opmerkelijk is hoe accuraat deze zeventiende-eeuwse schrijver de moderne toestand beschreven heeft; hij beschreef reeds in zijn dagen de regicidale democratisering van Europa vooraleer het geschiedde, sprekende over de vijfde status als een tijd wanneer “Monarchae occiduntur, et subditi repelluntur, omnesque conspirant in Respublicas erigendas”. Hij zei ook dat verschillende gedeelten van Europa onder Turkse bezetting zouden komen te staan vooraleer de geprofetiseerde Katholieke Vorst verschijnt; in onze dagen zijn er velen die dat als een droevig maar realistisch vooruitzicht zien. Maar het tij zal dus op miraculeuze wijze keren zonder dat het merendeel van de bevolking dit zal verwachten; het is niet onlogisch dat God Zijn H. Kerk wil vertroosten en sterken vooraleer de strijd tegen Antichrist begint.

   “Pourquoi Notre Voix” constitueerde de lijn van beleid die de pausen van Rome gevoerd hebben tegenover de veroveringstochten van het democratisch liberalisme doorheen Europa, en ook Pius IX zagen we weigeren te kapituleren aan de democratische status quo. Onder Leo XIII is echter helaas de Ralliementpolitiek begonnen, onder inspiratie van de gnostische infiltrant, Mariano Rampolla; Paus Leo had gehoopt dat een omarming van de republikeinse structuren door Katholieken de vijanden van de Kerk minder rabiaat zouden maken, een delusionele gedachte die reeds snel doorprikt werd door de Kerkvervolging die volgde op het invoeren van de perfide “Loi Combes” in Frankrijk. De Ralliement heeft, zonder dat Leo XIII het zo bedoeld had, de occulte infiltratie van de Katholieke Kerk verder gefaciliteerd, mede door de opmars van de politieke “christendemocratie”, een vehikel van de loges om Katholieken te beïnvloeden en te misleiden. Tijdens het conclaaf dat de Heilige Paus Sarto aan de Katholieke Kerk schonk werd Rampolla bijna paus, maar dat werd verhinderd door de anti-maçonnieke schrijver, Mgr. Ernest Jouin, die met bewijzen betreffende het occult lidmaatschap van Rampolla de Habsburgse Keizer kon overtuigen om gebruik te maken van een oud privilege van veto-recht waardoor de elevatie van Rampolla tot de Apostolische Troon verhinderd werd (de occult georkestreerde Eerste Wereldoorlog was in hoge mate een wraakactie hierom), waarna Pius X gekozen werd en de revolutie uitgesteld werd die later dan alsnog losgebarsten is onder de pausen Roncalli en Montini. Naar het schijnt zat het Rampolla-netwerk ook achter het pauselijk verbod tegen de Action Française onder Pius XI, een beslissing waarover Kardinaal Louis Billot (waarschijnlijk de beste ecclesioloog van de twintigste eeuw) zo vertoornd was dat hij als manifestatie van zijn ongenoegen zijn kardinale waardigheid neerlegde. De Belgische Kardinaal Mercier was een hoofdfiguur binnen het Rampolla-netwerk; Koning Albert I (wiens vermoording geprofetiseerd werd door Leonie Van den Dijck) klaagde over diens verbroedering met de vrijmetselaars.

   1. Correctie: “de vijanden van de Kerk minder rabiaat zou maken”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht