Geloof

Zonder geloof kan men aan God niet behagen. En God vraagt van ons geen klein beetje geloof, maar een groot geloof, een geloof dat bergen kan verzetten. Geloof is één van de drie Goddelijke deugden (Geloof-Hoop-Liefde). De Liefde is de grootste, maar ze hangen alle drie samen. In het Evangelie wordt enorm de nadruk gelegd op geloof. Zonder geloof geen redding.

Wij, als gelovigen, belijden ons geloof telkens wij het credo opzeggen, bijvoorbeeld aan het begin van een rozenhoedje, of in de H. Mis.

Het bekendste credo (geloofsbelijdenis) is het korte credo van de Apostelen, beter bekend als de Twaalf artikelen van het geloof:

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde;
2. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
5. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
6. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God Zijn almachtige Vader;
7. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest,
9. De heilige Katholieke Kerk, De gemeenschap van de Heiligen,
10. De vergiffenis van de zonden,
11. De verrijzenis van het lichaam,
12. Het eeuwig leven. Amen.

Een ander, langer credo, dat vaak in het Latijn wordt gezongen is het credo van Nicea.

Het is noodzakelijk deze artikelen zonder uitzondering met een volle overtuiging te geloven, het zijn geloofspunten. De Catechismus leert ons dat we moeten geloven wat de Kerk ons leert door de H. Schrift en de traditie. Dogma’s bijvoorbeeld, zoals de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zijn dingen die wij moeten geloven, maar die niet in de H. Schrift staan: dat is traditie of mondelinge overlevering. Maar het geloof is ook van toepassing op de H. Schrift. We moeten geloven wat er geschreven staat, omdat de H. Schrift Gods geschreven Woord is. En dat geldt vooral voor de delen van de Schrift die een historisch karakter hebben, die ons iets vertellen over wat gebeurd is, wat geopenbaard is. Het Hooglied bijvoorbeeld, daar moet men niet in geloven, omdat dat een poëtisch stuk is, dat ons vooral iets op een symbolische manier wil vertellen. Andere delen, zoals het bestaan van een historische Adam en Eva in het boek Genesis, of toen Mozes de 10 geboden van God ontving in het boek Exodus, moeten we wel geloven. Hier komen we weer aan de waarheid: we geloven in dé Waarheid. Niet onze eigen waarheden, maar de geopenbaarde Waarheid van God. Als Jezus in het Evangelie spreekt over “Wie Mijn vlees eet, enz…” en bij de instelling van de Eucharistie zegt: “Dit is Mijn Lichaam” en “Dit is Mijn Bloed”, dan is dat de Waarheid, en moeten wij dat geloven. En God bevestigt die waarheden vaak met mirakels. Zo heb je de vele Eucharistische mirakels, om ons te helpen te geloven in deze waarheid. God komt vaak het kleine geloof of zelfs het ongeloof van de mensen te hulp – God zij daarvoor gedankt!

Maar we moeten vooral in Jezus geloven als de Zoon van God. En als we een groot geloof hebben, gebeuren er wonderen. Zo is het dat Jezus steeds zegt tegen die of die zieke, lamme of blinde: “Uw geloof heeft u gered”. Het is eigenlijk niet Jezus zelf die het wonder bewerkstelligt, maar het geloof van diegene waaraan het wonder geschiedt.

Christus zei:

‘Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen.’ (Luk. 17,6)

Hier noemt Hij het geloof met de ‘grootte’ van een mosterdzaadje een groot geloof, terwijl een mosterdzaadje één van de kleinste zaadjes is. Dat wil dus zeggen, dat het doorsnee geloof van de mensen in zijn ogen nog kleiner, schameler, onbeduidender is dan dat. Hij verlangt een geloof dat zichtbaar is, zich uit in woord en daad. Steeds komt in het Evangelie naar voor dat een groot geloof de Heer bijzonder behaagt, en dat Hij dit ook van ons verlangt. En sommigen hadden een groot geloof, en werden daarvoor beloond:

Toen Hij in Kafarnaüm aangekomen was, kwam een honderdman naar Hem toe die zijn hulp inriep met de woorden: “Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.” Hij sprak tot hem: “Ik zal hem komen genezen.” Maar de honderdman antwoordde: “Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat; en tot een ander: kom, en hij komt; en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”Toen Jezus dit hoorde, stond Hij verwonderd en zei tot hen die Hem volgden: “Voorwaar Ik zeg u: Bij niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof gevonden.Ik zeg u, dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaak en Jakob zullen aanzitten in het Rijk der hemelen; maar de kinderen van het Rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.” En tot de honderdman sprak Jezus: “Ga, zoals gij geloofd hebt, geschiede u.” En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond. (Matt. 8,5-13)

Of zoals het verhaal van de Kananeese vrouw:

Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.”  Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.”  Hij antwoordde: “Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.” Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij!”  Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.”  “Wel waar, Heer”, sprak zij, “want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen. (Matt. 15,22-28)

Ik geef toe, ikzelf heb vaak ook nog te weinig geloof, en niemand van ons kan zeggen dat hij het volmaakte geloof bezit. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat toen Dominiek Savio, die reeds overleden was, aan Don Bosco verscheen in een droom, hij hem dit verwijt maakte:

-‘Welnu,’ vervolgde Savio, ‘diegenen die ge daar ziet zijn allen Salesianen; ofwel zijn ze uw leerlingen geweest en hebben ze met u in betrekking gestaan; ofwel werden ze gered door uw religieuzen of door de priesters, wier roeping gij hebt aangekweekt. Probeer ze eens te tellen als ge kunt. Toch zouden het er honderdduizend maal meer zijn, als ge meer geloof gehad had.’

En Don Bosco reageerde:

Een diepe zucht ontsnapte mij, toen ik dit verwijt hoorde; ik nam mij voor in het vervolg met meer geest van het geloof te handelen.

Ook Jezus verweet zijn leerlingen vaak hun te klein geloof:

“Heer”, antwoordde Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”Waarop Jezus sprak: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!”Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” (Matt. 14,28-31)

En tot slot: Jezus vroeg zich af, bij zijn Apostelen, of Hij bij zijn Wederkomst op aarde nog geloof zou vinden:

Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luk. 18,8)

Laten we ons best doen, en werken aan ons geloof, en steeds vaster en méér geloven, en vooral: steeds streven naar hét Ware Geloof! Hoe groter het geloof, hoe groter het vertrouwen, en hoe groter het vertrouwen, hoe groter de hoop en de liefde. En omgekeerd, hoe meer liefde, hoe meer geloof. En hoe meer geloof, hoe meer geredde zielen.

Gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:dmji

3 commentaren op “Geloof

  1. Het is interessant het Credo van de apostelen te vergelijken met dat van het concilie van Nicea – Constantinopel. Het laatste is uitgebreider dan het eerste, en het specificeert punten die toen door ketters betwist werden.

  2. Jonathan Kleck kunt u uitleggen op you tube waar het hele altaar voor staat ,het is 1 grote occulte satanische misleiding

    ze noemen ons leken ,laten we de boel gaan verbouwen .

  3. Het artikel spreekt voor zichzelf, goed geschreven en interessante invalshoeken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht