Nieuw boek over evolutie

De neo-Darwinistische evolutietheorie is een fabel van formaat die de drijfveer vormt voor het hedendaagse atheïsme. Daarom dit nieuwe boek, dat de pijnpunten van de theorie op een eenvoudige, voor iedereen te begrijpen manier blootlegt.

Dit nieuwe boekje  – een vereenvoudigde versie van mijn vorig boek –  is er gekomen omdat sommigen duidelijk maakten dat de tekst in mijn boek soms net iets te moeilijk was voor hen (vooral zij die geen biologie-achtergrond hebben). Ideaal voor jongeren.  Het nieuwe boekje bevat ook iets meer fotomateriaal. A4 formaat- 78 blz.

Kan DNA zichzelf maken? Kan een levende cel zomaar toevallig ontstaan? Leiden mutaties tot het ontstaan van nieuwe soorten? Klopt de identificatie van fossielen wel altijd, en is de naamgeving wel juist? Wat zijn levende fossielen? Met welke fossielen werd er geknoeid? Is uitsterving een bewijs voor evolutie? Zijn die fossielen wel zo oud als ze beweren? Lees het allemaal in dit boekje!

Het is te bestellen via de website.

identicon

Auteur:dmji

31 commentaren op “Nieuw boek over evolutie

 1. — Ingenieurs en apostelen en echte waarachtig getalenteerde vaklieden —

  Zowel op laag aards niveau als cultureel als hoog Geestelijk doet zich hetzelfde voor. Charles Babbage, de vader van de computer, is in essentie een hoog getalenteerd en fijn kunstzinnig man die als een uiterst precieze horlogemaker met engelengeduld de allerfijnste onderdeeltjes ontwerpt om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de wanhopige en dringende vraag naar betrouwbare tabellen. Hieruit volgt een onoverzichtelijke culturele en geestelijke evolutie die de hele samenleving verandert.

  En hetzelfde zet zich overal door. Echter ook in de Kerk!

  — Eeuwenoud verschijnsel —
  Een bijzonder man komt tevoorschijn. Jezus brengt het Nieuwe Verbond van God met de mensheid. De apostelen vormen het selecte groepje door de H.Geest getalenteerde vaklui van de Katholieke Kerk. Deze mensen zijn oorspronkelijk in hun werk en kunnen dus onmogelijk liegen want het is alles of niets. Hetzelfde geldt voor de waarheidsgetrouwe opvolgers die blijkbaar in aantal altijd een minderheid zijn.

  — Computertjes —
  Neem bijvoorbeeld de kleine groepjes hooggetalenteerden die de computertjes van Commodore, Apple, Sinclair, enz. ontwikkelden, maar ook toepasbaar op een bedrijf als Ford(Genk). Deze mensen konden niet liegen want het was alles of niets. Zodra hun eerste producten gereed waren voor productie werden op hun ruggen grote bedrijven opgericht. Vetbetaalde directeurs allerhande verschaften jobjes aan kennissen, vrienden en aan vakbonden. Resultaat: de oorspronkelijke vaklui kwamen niet slechts onder onmogelijk zware druk te staan maar werden voluit gehaat door zowat alle personeelsleden die hun goede baan aan hen te danken hadden.

  vervolgt . . .

  1. . . . vervolg:

   — Nieuwe wereld ??? —
   Zo verging het ook de Rooms Katholieke Kerk ontelbare malen in de voorbije eeuwen en zo gaat het heden zelfs erger dan ooit voorheen. De ware vaklui zijn nog slechts te vinden in de zeer klein geworden Traditie-getrouwe Roomse RestKerk, ten zeerste gehaat door een grote massa mensen die sedert decennia niet meer weten waar het eigenlijk om gaat; modernisten die men ook in alle andere godsdiensten, politieke fora, universiteiten en scholen aantreft. Moderne ‘mis-vieringen’ allerhande en een verminkt OnzeVader als de grootste God-beledigende schande ooit! Voor mij als voor velen was het na zondige jaren een enorme klus om weer terug te keren tot de essentie: de (latijnse) Tridentijnse Heilige Mis!

   — Bloedende Hosties vertrapt op de kerkvloer —
   We staan aan de kant langs de grote weg van de ‘vooruitgang’ en onze harten bloeden steeds meer, een beetje gelijkend op de Heilige Harten van Jezus en Maria, tweeduizend jaren mikpunt voor spot en onbegrip.

   Met dank aan onze talentvolle begenadigde Vlaamse vakman Michaël Dekee.

 2. Michaël meent het goed, maar zit er helemaal naast. Hij verdoet tijd en geld, en zet mensen op het verkeerde been. Er heeft zich wel degelijk evolutie voorgedaan in de lange loop van de geschiedenis, evenals mutaties en mogelijk nog andere fenomenen.

  Michaël loopt idiote protestanten na, die denken dat ze de ganse Bijbel letterlijk moeten nemen, en zo hopeloos in de knoei geraken met gegevens die men uit de studie van de natuur kan halen.

  De heilige Johannes-Paulus II zei dat evolutie méér is dan een hypothese, en dat bedoelde hij in positieve zin. Het katholicisme is helemaal niet tegenstrijdig met het idee van evolutie. Hoe die evolutie in de praktijk juist zou kunnen verlopen zijn (evolutie”theorie”), dat moeten wetenschappers maar uitvissen.

  1. Ik begrijp we moeten niet de hele bijbel letterlijk nemen. Wat nemen we wel letterlijk en wat niet……?

   1. ☩JMJ☩

    Erik,

    Stinus hangt een modernistische schriftexegese aan, en zijn woorden vertegenwoordigen dus niet de Katholieke orthodoxie. Het is uiterst misdadig omdat het mensen misleidt betreffende wat het Katholicisme is, en door de inherente inconsistentie die het teweegbrengt leidt het hen tot agnosticisme en atheïsme. Wanneer de rechte leer gepresenteerd wordt zoals zij is, dan zullen er zijn die deze aannemen en er zullen er zijn die het categoriek afwijzen, maar iedereen weet dan wel wat het Katholicisme is en wat niet. Sommige mensen laten zich via deceptie op basis van valse doctrine, die als “Katholiek” verkocht wordt terwijl het dat geenszins is, in de H. Kerk opnemen. Mensen daarentegen die zich bekeerd zouden hebben indien zij de authentieke Katholieke doctrine gehoord zouden hebben blijven buiten de poorten vanwege het vals beeld dat zij gekregen hebben.

    1. Benjamin,
     – Net indien je elk stukje van de Bijbel letterlijk interpreteert kom je tegenstrijdigheden tegen. De Bijbel is een boek dat uit veel kleine stukjes bestaat, en daarin vind je talrijke literaire genres terug. Het zijn niet allemaal journalistieke verslagen. En de Bijbel is zeker geen boek over biologie.
     – Als je elk stukje Bijbel letterlijk interpreteert eindig je zoals sommige idiote protestanten, die zich belachelijk maken met hun beweringen. Dat jij denkt dat de aarde plat is (en niet rond), en de schijngestalten van de maan veroorzaakt worden door engelen, leidt tot reusachtige twijfels over je beweringen in verband met evolutie.

     1. ☩JMJ☩

      Ik heb u in het verleden al uitgelegd dat er geen tegenstrijdigheden in de H. Schrift staan; de gewijde schrijvers waren geen idioten, maar waren goddelijk geïnspireerd zoals het Katholiek Geloof ons leert. Uw bewering dat het Katholicisme protestants zou zijn is belachelijk; protestantisme is per definitie een rebellie tégen het Katholicisme.

 3. ☩JMJ☩

  Evolutionisme is tegenstrijdig met het Katholiek Geloof. Adam weerspiegelde typologisch Christus:

  Adam werd zoon van God genoemd omdat hij geen biologische vader had, dat is, hij was niet het resultaat van de voortplantingsdaad tussen twee biologische ouders (geen ruimte dus voor aapachtige voorouders). Christus had geen biologische vader op aarde en is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God als de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid.

  Het lichaam van Adam werd rechtstreeks door God gevormd uit maagdelijke, ongeschonden en onbewerkte aarde. Het Lichaam van Christus werd rechtstreeks door de H. Geest gevormd in de zondeloze schoot van een maagdelijke, ongeschonden, onbevlekte Moeder, uit haar substantie.

  Eva werd door God gevormd van een rib uit de zijde van Adam als zijn bruid opdat zij de moeder van alle menselijk leven volgens de natuur zou worden. De Katholieke Kerk werd als een vlekkeloze Bruid geboren uit het Bloed en Water vloeiende uit de doorstoken Zijde van Christus Gekruisigd, en zij is volgens de geestelijke orde de Moeder van het geestelijk ras dat in Christus geboren is door het waterbad van het Doopsel en de kracht van de Heilige Geest.

  Adam was de patriarch van het menselijk geslacht volgens de natuur. Christus is als Nieuwe Adam de Patriarch van de geestelijke natie der Christenen die door Zijn Kostbaar Bloed geestelijk geboren zijn volgens de orde van de goddelijke gratie. Sommige theologen geloofden dat Christus fysiek als twee druppels water op Adam leek; ik ben het met hen eens.

  De ongehoorzame Eva heeft met de verboden vrucht het menselijk geslacht ten val gebracht. De allergehoorzaamste, Allerheiligste Maagd Maria, de Nieuwe Eva, heeft met de Vrucht van haar schoot het menselijk geslacht redding gebracht.

  Darwinisme verwoest het coherent bouwwerk van de Christelijke dogmatiek zoals geopenbaard door God, en dat was en is de bedoeling van diegenen die het als ‘wetenschap’ verkopen, terwijl dat evolutionisme in feite simpelweg overgenomen werd van de oude materialistische school uit het Grieks klassiek heidendom. Dat is, verder, niet het enige ‘wetenschappelijk’ concept dat het sciëntistisch priesterschap overgenomen heeft uit dat heidendom.

  Dat Adam uit klei gevormd werd is een dogma des geloofs dat door de Apostelen, alle Kerkvaders en alle gereputeerde Katholieke theologen van voor de negentiende eeuw beleden werd.

 4. Het deugt niet van elk stukje Bijbel letterlijk te interpreteren, want de Bijbel is niet altijd een journalistenverslag van alles wat er gebeurd is. Dan loop je stomme protestanten achterna. Als de heilige paus Johannes-Paulus II zegt dat evolutie méér is dan een hypothese, dan moeten we van evolutie echt geen probleem maken. Goede wetenschap doet geen uitspraken over God, ook als het over evolutie gaat. Wel gebeurt het soms dat atheïsten evolutie misbruiken.

 5. Zoals Darwin zelf zei. Ik ben er niet zeker van of het wel allemaal klopt. Zo is het.

 6. Beste Benjamin (29 april 2019 – 17:27),

  – Als je de ganse Bijbel van a tot z letterlijk neemt ontstaan er onmiddellijk ongerijmdheden. Bijvoorbeeld reeds op de eerste bladzijden : het wordt dag en nacht, maar er bestaat nog geen licht. Het getal pi zou gelijk zijn aan exact 3, enzovoort.
  – Ander voorbeeld : in het nieuwe testament mogen de naamlijsten van Adam tot Sint Jozef niet letterlijk genomen worden. Lees de boeken “Jezus van Nazareth” van paus Benedictus XVI. Die naamlijsten geven gewoon een symbolische samenvatting van de belangrijke periodes in de heilsgeschiedenis aan, maar ze zijn geen volledige letterlijke opsommingen van de geslachten.
  – Als je de verschillende evangeliën naast elkaar legt, krijg je zelfs 2 verschillende vaders voor de heilige Jozef ! Dus niet alles van a tot z letterlijk nemen, dat is stupide.
  – Je verdraait wat ik schreef. Ik heb niet geschreven dat het katholicisme protestants zou zijn. Ik heb wel geschreven dat bepaalde interpretaties van de Bijbel bij katholieken, waarbij de Bijbel van a tot z zeer letterlijk moet genomen worden, ook voorkomt bij een raar soort idiote protestanten, die het verkeerd voorheeft met de interpretatie van de Bijbel. Zo bijvoorbeeld bij de “jonge aarde ” protestanten, die zich hopeloos belachelijk maken. In genoemd beddeke is ook Michaël Dekee helaas ziek.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “het wordt dag en nacht, maar er bestaat nog geen licht.”

   Ik heb u reeds uitgelegd dat God primordiaal licht schiep voordat Hij de zon, de maan en de sterren schiep. Niks tegenstrijdigheid.

   Citaat A. G. Stinus: “Het getal pi zou gelijk zijn aan exact 3”

   Ik weet niet waarover u het hier heeft.

   Citaat A. G. Stinus: “Als je de verschillende evangeliën naast elkaar legt, krijg je zelfs 2 verschillende vaders voor de heilige Jozef !”

   Ik heb u reeds uitgelegd dat de stambomen wel letterlijk zijn. Ik citeer hetgeen ik vorig jaar schreef ter verwerping van uw aanval jegens de H. Schrift:

   “In de woorden die aan de Gelukzalige Catharina Emmerich toegeschreven worden wordt trouwens ook gesproken hierover. Zij zei dat Levi de weduwe gehuwd heeft van Mathan, die Jacob voortbracht, die Jozef voortbracht. Volgens de Judaïsche Wet gold Jozef dan wettelijk als nageslacht van Levi ofschoon hij biologisch het nageslacht was van Mathan, en dat verklaart de louter schijnbare discrepantie tussen de twee lijsten. Het verklaart ook waarom er in de lijst bij Mattheus “verwekte” staat, en in die bij Lucas “die geweest is van”.”

   Citaat A. G. Stinus: “Je verdraait wat ik schreef. Ik heb niet geschreven dat het katholicisme protestants zou zijn.”

   U vergelijkt de Apostelen, de Kerkvaders, de heiligen en martelaars omwille van hun doctrine met protestanten; dat is hetzelfde als expliciet de Katholieke Kerk protestants noemen. Het is echter absurd om het Katholicisme protestants te noemen.

   Citaat A. G. Stinus: “Zo bijvoorbeeld bij de “jonge aarde ” protestanten, die zich hopeloos belachelijk maken.”

   Jonge Aarde is een Katholiek dogma, en niet protestants. Dat dogma bestond lang voordat de eerste protestant geboren werd.

   Citaat A. G. Stinus: “In genoemd beddeke is ook Michaël Dekee helaas ziek.”

   U bent niet waardig om Michaël Dekee zijn schoenen te kuisen.

   1. “Ik weet niet waarover u het hier heeft.”

    Ik heb het even opgezocht en weet nu waar u het over had. In de tijd van Koning Salomo waren maten in de wereld nog niet zo algemeen gestandaardiseerd als nu. In de tekst waar u op zinspeelde wordt bijvoorbeeld gesproken over de handbreedte als maat. Het ging ook over een fysiek object, en niet over een louter abstract mathematisch object. Dat gezegd hebbende kwam ik al direct een webpagina tegen die een berekening maakte op basis van de bijbeltekst en uitkwam op 3, 14 door te rekenen met de binnenste circumferentie en de binnenste straal van het waterbekken (dus minus de handbreedte dikte van het bekken). U wilt echter geen moeite doen en wilt koste wat het kost zeggen dat er fouten in de H. Schrift zouden staan, zonder enige achting te hebben voor de waarheid.

 7. Benjamin,

  Jouw antwoorden op wat ik schreef stellen niets, maar dan ook niets serieus voor. Hopeloos van met jou te discussiëren, als je weet dat jij volgende geflipte standpunten inneemt, gebaseerd op antieke en Bijbelse teksten die jij zonder nadenken letterlijk neemt : 1) de planeten en de zon draaien allemaal rond de aarde (in plaats van de planeten die rond de zon draaien) 2) de maan is geen solide bol (zodat de Amerikanen ginder niet kunnen rondgewandeld hebben) 3) de aarde heeft een platte vorm (en is niet rond) 4) de schijngestalten van de maan worden door engelen veroorzaakt 5) nog andere zottigheden.

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Jouw antwoorden op wat ik schreef stellen niets, maar dan ook niets serieus voor.”

   Dat u een hekel heeft tegen het Katholiek Geloof wisten we al langer, Stinus. Het is echter tot grote schade aan uw eigen ziel en aan die van de fragiele geesten die u met uw listigheden misleidt.

   Citaat A. G. Stinus: “1) de planeten en de zon draaien allemaal rond de aarde (in plaats van de planeten die rond de zon draaien) 2) de maan is geen solide bol (zodat de Amerikanen ginder niet kunnen rondgewandeld hebben) 3) de aarde heeft een platte vorm (en is niet rond) 4) de schijngestalten van de maan worden door engelen veroorzaakt 5) nog andere zottigheden.”

   Antwoord op 1: Ik geloof niet aan “planeten”; hetgeen men “planeten” noemt zijn in feite sterren, en zij draaien niet rond de aarde, maar hebben hun koers in het firmament boven de aarde.

   Antwoord op 2: De maan is geen stuk steen, maar wel een soort van lichtbol. Dat er nog steeds mensen zijn die denken dat de ‘maanlandingen’ in de jaren zestig echt waren spreekt boekdelen over de kritische vermogens van de bevolking en de rampzalige efficiëntie van grootschalige psychologische manipulatie.

   Antwoord op 3: Ik geloof ongetwijfeld niet dat we op een peer wonen die door een magische kracht ronddraait en door een eindeloze expansie van chaos vliegt, en waarvan de koers tezamen met die van andere vliegende objecten rondom een gigantische zon het occult symbool van de alchemistische caduceus vormt. Wij bevinden ons in een tabernakelvormige wereld waarvan de aarde de benedenverdieping is, en de aarde is stationair zoals logischerwijze door de zintuigen geleerd wordt.

   Antwoord op 4: De fasen van de maan geschieden letterlijk doordat het licht van de maan vermeerderd of afgenomen wordt. Wanneer de maan van licht ontdaan is, is hij een duistere bol, en zonsverduisteringen worden teweeggebracht doordat de van licht depriveerde maan voor de zon komt te staan. Het eerste licht dat de maan wederom ontvangt, door toedoen van de H. Engelen die over de hemellichten aangesteld zijn, noemen we nieuwe maan.

   Antwoord op 5: Ik heb nog iets waar u waarschijnlijk hysterisch van zult worden, Stinus. Ik volg niet de zetetische wereldkaart die populair is onder de in aantallen groeiende “flat-earthers” op het internet, maar volg de oude Hebreeuwse en Christelijke cartografische begrippen waarbij niet het noorden in het centrum der aarde ligt, maar wel Jerusalem, en waarbij het noorden de richting van één van de uiteinden der aarde is. Bijgevolg geloof ik niet langer dat transpacifische routes werkelijk bestaan, maar wel dat dezen (inclusief de Beringstraat) bedrog zijn dat door de VN in stand gehouden wordt. Indien de Beringstraat echt zou zijn zou die al lang tot primaire handelsroute gemaakt geweest zijn tussen Amerika en Rusland, maar dat gebeurt dus niet omdat het niet bestaat. Ook het valselijk toeschrijven van de valse vlag-operatie van Pearl Harbor aan de vijandigheid van Japan vorige eeuw komt hierbij ter gedachte.

   Over dit alles ging het onderwerp van deze pagina echter niet. Wanneer u in het nauw gedreven bent hanteert u steeds afleidingsmanoeuvres omdat u uw nederlaag niet wilt toegeven. Terug naar het onderwerp van darwinisme dus.

   1. PS: In 2016 werd er gezegd dat volgens een studie één op de tien Roemenen aan een vlakke aarde geloofde en dat twee op de tien Roemenen het heliocentrisme afwees. Er zijn er dus meer die geen geloof hechten aan de vliegende peer dan velen denken.

 8. Benjamin,

  – Met je komische beweringen en “theorieën” (die enkel gebaseerd zijn op antieke beweringen die niet aan de realiteit getoetst werden) moet je echt eens wat voordrachten bij wetenschappers gaan houden. Die mensen moeten ook eens kunnen lachen.
  – Inmiddels heeft de katholieke Kerk zich verontschuldigd voor de zaak rond Galilei. Maar als jij toch gelijk hebt en de planeten en de zon allemaal rond de aarde draaien (in plaats van de aarde en de planeten rond de zon), dan moeten die verontschuldigingen ingetrokken worden. Laat je niet doen, Benjamin, en trek naar het Vaticaan, zodat ze de zaak alsnog in orde brengen ! Wat of wie houdt je tegen ?

  – Hoe verklaar jij de wetten van Kepler, nota bene ?

  NB : Een katholiek is niet hetzelfde als een onwetende.

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Ha! Dat er met mij gelachen wordt deert mij niet, Stinus. Vooraleer er een grootschaliger ontwaken kan plaatsvinden onder de bevolking moeten er eerst ‘zotten’ zijn die de spotternij en beschimpingen trotseren. Ik ben gaarne één van diegenen die deze rol vervullen.

   Kepler was een occultist, dus naar zijn esoterische fictie moet u niet luisteren. Het copernicaans universum is occulte codetaal; zie bijvoorbeeld naar het concept van “zwarte gaten”. De eersten die zoiets geïntroduceerd hebben in de sciëntistische kosmologie waren John Michell en Pierre-Simon Laplace; die eerste was bij de Royal Society van Londen, hetgeen gegroeid is uit het “Onzichtbaar College” van de rozenkruisers, en die tweede staat openlijk te boek als een vrijmetselaar onder Napoleon en had occulte symboliek op zijn heraldisch schild, waaronder de hermetische caduceus, waar ook het heliocentrisme symbool voor staat.

 9. Hallo Benjamin,

  – Daar ben je weer met je afgezaagd leugenachtig deuntje : die en die was volgens jou een occultist of een vrijmetselaar, en dus kan die nooit iets gezegd hebben dat juist is.
  – Iedereen die op de hoogte is van die zaken kan van de wetten van Kepler zelf nagaan dat ze kloppen (door de planeetbewegingen nauwkeurig te bestuderen). En door de vergelijkingen van Newton aan te nemen (2e en 3de wet) en wiskundig uit te werken, kunnen die wetten van Kepler prima verklaard worden. Het zijn indrukwekkende resultaten die Gods wijsheid en intelligentie weerspiegelen !
  – Je bent totaal niet op de hoogte van wat wetenschap is en kan. Dat is geen schande, maar je moet dan wel geen zottigheden gaan verspreiden, en dan nog denken dat je een miskend pionier bent. We leven echt niet meer in de oertijd hoor.

  Beste groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Ik heb mijzelf geen “pionier” genoemd; ik verzin niet hetgeen ik zeg, maar probeer mensen terug te verbinden met de wijsheid uit de oudste tijden.

   Het is niet dat slechts “die en die” occultisten waren, maar dat geheel de ontwikkeling van uw kosmologie doorheen de eeuwen geschied is in de handen van occultisten geïnspireerd door de kabbalistische Zohar en het klassiek heidendom. Newton was bijvoorbeeld ook weer openlijk alchemistisch, en de valse distinctie tussen ‘zijn wetenschap’ en zijn ‘alchemistische hobby’, die moderne historici verzonnen hebben, bestond niet in het hoofd van mensen zoals Newton. Hij zag zijn alchemisme en zijn valse kosmologische noties als twee onderdelen van een groot ‘wetenschappelijk’ geheel.

   Heeft u al eens opgezocht wie John Dee was? Dat was een raadsman bij het protestants Engels Koningshuis (zo ’toevallig’ dat de Royal Society achteraf in dat land opgericht werd!); ga maar eens kijken met welke duistere praktijken die man zich bezig hield. De ‘astronomie’ en ‘kosmologie’ van dergelijke mensen ontwikkelden zich in hun occultistisch wereldbeeld als in hun natuurlijke context.

   Die gehele ’theoretische wetenschap’ gegroeid op die esoterische voedingsbodem is dan ook niet te demonstreren in de reële wereld waarin wij leven. Het zijn allemaal hersenspinsels van perverse geesten die niet willen erkennen dat de realiteit onafhankelijk van hun denken bestaat; die ontkenning is een centraal thema in de kabbalistiek, en ook het modernisme vloeit daar uit voort.

   1. Correctie: “De ‘astronomie’ en ‘kosmologie’ van dergelijke mensen ontwikkelden zich in hun occultistisch wereldbeeld als hun natuurlijke context.”

 10. Beste Benjamin,
  In plaats van een hoop woorden had ik van u graag een overtuigende afleiding gezien van de proefondervindelijk verifieerbare wetten van Kepler. Maar het is niets geworden. Ik schreef reeds dat de klassieke mechanica wel degelijk tot die afleiding in staat is, met een minimum aan postulaten. Net dát overtuigt.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Het is niet nodig om zich in de fictie van Kepler te verdiepen; die fictie nam reeds de copernicaanse kosmologie als premisse om op te bouwen. Het is die gehele kosmologische traditie die in haar vroegtijdigste ontwikkelingen verworpen moet worden omdat het van occulte en heidense origine is en door occultisten ontwikkeld werd doorheen de eeuwen.

   Op een vlakke aarde is er bijvoorbeeld geen magische zwaartekracht nodig, maar zijn boven en beneden echte richtingen in plaats van relatieve, denkbeeldige begrippen en is zwaarte een ingeschapen eigenschap van de objecten. Bij de pythagoreaanse zonnecultus zijn echter boven en beneden illusies, en daarom heeft men een magische kracht verzonnen die de pythagoreaanse bol (ondertussen hebben ze het in een peer veranderd) doet vliegen zonder dat alles (inclusief de oceanen) er af geschud worden, zonder dat zelfs een druppel dauw van een grasspriet geslingerd wordt. Die krankzinnige concepten bestaan echter niet in de observeerbare realiteit.

   Heeft u er al eens bij stilgestaan dat de poolster steeds op dezelfde plaats blijft staan terwijl de andere sterren errond roteren? Bij uw vliegende peer zou dat betekenen dat die poolster met absolute precisie exact dezelfde beweging volgt gelijk de vliegende peer, zonder een millimeter van aberratie. Veel logischer is het om te zeggen dat de aarde en de poolster stationair zijn en dat de bewegende sterren gewoon daadwerkelijk bewegen in het firmament volgens de koers bepaald door God.

   Heeft u er ook al eens bij stilgestaan dat lucht steeds een vacuüm opvult wanneer het dat vindt? Bij uw vliegende peer zou er een atmosfeer zijn die deze wet tart door rondom de peer te blijven hangen ofschoon dat die atmosfeer omringd wordt door een ruimte zonder dat een afgesloten barrière die lucht op zijn plaats houdt.

   1. Correctie: “zonder dat alles (inclusief de oceanen) er af geschud wordt”

 11. Benjamin,

  – Ik heb je vroeger aan het verstand proberen te brengen waarom de aarde niet plat kan zijn. Je kon of wilde het niet verstaan. Tja …
  – Zo ergens in het derde studiejaarke leert men de eenvoudige maar degelijke en juiste uitleg aan voor de merkwaardige schijngestalten van de maan. Maar blijkbaar is niet iedereen in staat om dat te begrijpen. Tja …

  Niets aan te doen zeker ? AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Niet akkoord gaan met iets is niet hetzelfde als niet begrijpen wat er gezegd wordt.

 12. Hallo Benjamin,

  – Als je niet akkoord gaat met bepaalde denkbeelden die een goede oplossing bieden voor waargenomen fenomenen 1) moet je op een zinvolle manier kunnen zeggen waarom die oplossing niet deugt, en 2) moet jij een beter alternatief kunnen aanbieden.
  – De betrouwbaar vastgestelde wetten van Kepler kunnen zeer goed verklaard worden aan de hand van enkele eenvoudige aannames (postulaten van Newton) die dan , eens wiskundig uitgewerkt, leiden tot de geobserveerde wetten van Kepler.
  – Jij hebt geen beter alternatief en je kunt de waarnemingen van Kepler niet uitleggen. Wat je schrijft gaat over stokoude, verkeerde visies die de toets van de realiteit niet doorstaan, visies die nergens op slaan, die jij kritiekloos overneemt. Voorts moet je niet denken dat de Bijbel een boek is dat ons biologie of astronomie wil bijbrengen. Die dingen moeten we zelf uitzoeken ; het Oude Testament nodigt ons daartoe reeds uit.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Ik heb u reeds gezegd waarom de sciëntistische kosmografie niet deugt en waarom de goddelijke kosmografie van Mozes wel goed is. Dat u het daar niet mee eens bent wil niet zeggen dat ik bereid ben om onophoudelijk in herhaling te vallen. De vliegende peer is een leugen; mensen zien met hun camera’s steden die zij op een sferoïde aarde niet zouden kunnen zien vanwege de hoeveelheid aardkromming die de afstand noodzakelijkerwijze zou impliceren (door dit soort van zaken zijn meer en meer mensen “flat-earthers” aan het worden). Dit is demonstreerbaar; een gepretendeerde magische zwaartekracht is dat niet.

   Uw gestoef met uw academische achtergrond baat u niets wanneer u niet op eenvoudige zaken kunt antwoorden zoals: “Heeft u er ook al eens bij stilgestaan dat lucht steeds een vacuüm opvult wanneer het dat vindt? Bij uw vliegende peer zou er een atmosfeer zijn die deze wet tart door rondom de peer te blijven hangen ofschoon dat die atmosfeer omringd wordt door een ruimte zonder dat een afgesloten barrière die lucht op zijn plaats houdt.”

 13. Benjamin,
  Je veegt wat woorden bijeen, maar het heeft inhoudelijk geen enkele serieuze waarde. Wat je schrijft hangt voor geen cent aaneen en doorstaat niet de toets aan de realiteit.
  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Ik hoop dat mogelijke lezers nu inzien dat de man met het diploma niet kan antwoorden op eenvoudige tegenwerpingen, en dat zij zullen inzien dat de oude kosmografie geenszins “zot” is zoals zij gedurende hun leven gedacht hebben. Hier beëindig ik dan ook weer eens het gesprek.

 14. Verstandige mensen zwijgen over onderwerpen waar ze niets vanaf weten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht