Evolutie en entropie? Blijkbaar een probleem

 

Er is steeds toename van entropie (orde naar wanorde), vandaar dat deze processen onmogelijk zijn. Evolutie is in het licht van de Tweede Wet van de Thermodynamica heel problematisch.

De evolutietheorie veronderstelt een miljoenen jaren lange evolutie van “oercel” of “oerbacterie” naar alle levensvormen die we vandaag kennen. Evolutie is biologisch gezien reeds een gigantisch probleem, want zoals in de genetica wordt onderwezen, veroorzaken mutaties genetische defecten en is er bij eventuele adaptatie van een soort enkel de aan-of uitschakeling van reeds bestaande genen of recombinatie van bestaande genen. Er komen in geen geval nieuwe genen bij. Dat willekeurige mutaties leiden tot vermeerdering van informatie is een nooit bewezen en niet te bewijzen aanname. Maar ook fysisch gezien is evolutie onmogelijk.

Evolutie en entropie zijn tegengestelde en elkaar onderling uitsluitende concepten. [1] Indien de entropie werkelijk een universele wet is, dan is er voor evolutie een probleem. Dat de beginselen van evolutie en entropie beiden beschouwd worden als universele beginselen, maar toch tegengesteld zijn aan elkaar, kan gezien worden door de volgende officiële definities:

Er is een algemene natuurlijke tendens in alle geobserveerde systemen om van orde naar wanorde te gaan, waarbij dissipatie van energie beschikbaar voor toekomstige transformaties wordt weerspiegeld. – Wet van de toenemende entropie.  [2]

Voor evolutie geldt de klassieke definitie van Julian Huxley:

“Evolutie in de brede zin kan gedefinieerd worden als een in essentie onomkeerbaar éénrichtingsproces dat plaatsvindt in de tijd, die in z’n verloop aanleiding geeft tot een toenemende variëteit en een toenemend structuur-niveau in z’n producten.”  [3]

Dus in het ene geval gaan alle geobserveerde systemen van orde naar wanorde en in het andere geval wordt er aanleiding gegeven tot een toenemende variëteit en complexiteit.

Kijken we eerst naar de Eerste Wet. Isaac Asimov definieert de Eerste Wet als volgt:

“Energie kan getransformeerd worden van één plaats naar een ander, of getransformeerd worden van één vorm naar een andere vorm, maar het kan niet gecreëerd noch vernietigd worden. Of we kunnen het op een andere manier stellen: de totale hoeveelheid energie in het universum is constant.”

De Eerste Wet is op zich al een probleem voor evolutie, omdat het een basistoestand van stabiliteit van het universum aangeeft. De fundamentele structuur van het heelal is één van conservatie, niet van innovatie. Het is echter de Tweede Wet die de evolutietheorie doet wankelen. Er is een universeel proces van verandering, en het is verandering in een bepaalde richting, maar het is geen opwaartse verandering. In de zogenaamde klassieke thermodynamica wordt de Tweede Wet, net zoals de Eerste, geformuleerd in termen van energie:

“Het is in het transformatieproces dat de natuur een scheidsrechter lijkt te zijn, en dit is waar het tweede beginsel naar voor treedt. Want elke natuurlijk plaatsgrijpende transformatie van energie wordt op één of andere manier vergezeld met een verlies in de beschikbaarheid van energie voor de toekomstige arbeid.”   [4]

In dit geval, kan entropie wiskundig uitgelegd worden in termen van de totale onomkeerbare stroom van warmte. Het uit op een kwantitatieve manier de hoeveelheid energie die in een omzettingsproces van energie onbeschikbaar wordt voor toekomstige arbeid. Opdat er arbeid zou worden verricht, moet de beschikbare energie “vloeien” van een hoger niveau naar een lager niveau. Wanneer de energie het lager niveau bereikt, bestaat de energie nog steeds, maar is het niet langer in staat om arbeid te verrichten. Warmte zal op een natuurlijke manier vloeien van een warm lichaam naar een koud lichaam, maar niet van een koud lichaam naar een warm lichaam. Een kop koffie zal niet warmer worden in een koude ruimte, er zal geen energie vloeien van de koude ruimte naar de kop koffie; indien men hitte toevoegt aan een elektromotor (die ook als generator werkt) zal er geen elektriciteit opgewekt worden. In het algemeen neemt de entropie dus toe. Omwille van deze redenen kan geen enkel proces 100% efficiënt zijn, waarbij alle beschikbare energie in arbeid wordt omgezet. Een deel ervan moet omgezet worden in niet-recupereerbare warmte om wrijving te overwinnen. Deze warmte zal zich uiteindelijk in de ruimte verspreiden. Om deze reden is een zichzelf aandrijvende eeuwigdurende draaiende machine onmogelijk.

Alles in het fysieke universum is energie in een bepaalde vorm, en omdat bij elk proces er energie onbeschikbaar wordt, is het duidelijk dat uiteindelijk alle energie in het universum uiteindelijk onbeschikbare energie zal worden, indien de huidige processen lang genoeg aanhouden. Wanneer dat gebeurt, zal alles op dezelfde lage temperatuur zijn. Er zullen geen gedifferentieerde energieniveaus zijn en geen gradiënt van energie om het vloeien ervan te induceren. Er kan geen arbeid meer worden verricht en het universum zal dan, wat fysici noemen, z’n uiteindelijke “warmtedood” bereiken. De Tweede Wet bewijst dus, zoals de wetenschap alles kan bewijzen, dat het universum een begin had. Niets kan niet iets voorbrengen. Materie kan niet zichzelf creëren. De Eerste Wet toont aan dat het universum zichzelf niet kon hebben gemaakt. De totale hoeveelheid energie in het universum is constant, maar de hoeveelheid beschikbare energie neemt af.  Vandaar, als we teruggaan in de tijd zou de beschikbare energie veel groter zijn, tot we het beginpunt bereiken waar de beschikbare energie gelijk is aan de totale energie. De tijd kan niet verdergaan dan dit. Op dit ogenblik begonnen zowel energie als tijd te bestaan. Wanneer een wetenschapper hiervoor een verklaring zoekt, dan veronderstelt hij dat ofwel zeer lang geleden één of andere natuurwet de Tweede Wet teniet deed, ofwel dat er een natuurwet is die de Tweede Wet teniet doet, die ergens ver weg in de ruimte de overhand heeft. Wanneer hij echter zo’n veronderstellingen aanneemt, dan ontkent hij zijn eigen beginsel dat zegt dat alles kan uitgelegd worden in termen van hedendaagse observeerbare wetten en processen.  Een tweede manier van het stellen van de entropiewet is in termen van statistische thermodynamica. Een groot aantal individuele moleculen, bijvoorbeeld in een gas, kunnen zich op zo’n manier gedragen dat de algemene kenmerken van dat gas voorspelbare patronen produceren in het mengsel, hoewel individuele moleculen kunnen afwijken van de norm. Wetten die zo’n gedrag beschrijven moeten statistisch of probabilistisch geformuleerd worden. In deze context is entropie een waarschijnlijkheidsfunctie gerelateerd aan de graad van wanorde in een systeem. Hoe meer wanorde in een systeem, hoe meer waarschijnlijk het is. “Alle echte processen gaan gepaard met een toename van entropie. De entropie meet ook de willekeurigheid, of gebrek aan orde in een systeem; hoe groter de willekeurigheid, hoe groter de entropie.” [5] Merk opnieuw de universaliteit op die hier wordt weergegeven: alle echte processen. Iscaac Asimov uit dit concept op een interessante manier als volgt:

 “Een andere manier van het stellen van de Tweede Wet is: ‘Het universum wordt steeds wanordelijker.’ Als men het op die manier bekijkt, dan kunnen we de Tweede Wet overal om ons heen zien. We moeten werken om een kamer op te ruimen, maar als je er een tijdje niet naar omziet dan wordt het al gauw en heel gemakkelijk weer een warboel. Zelfs indien we het nooit zouden binnentreden wordt het stoffig en muf. Hoe moeilijk is het om huizen en machines te onderhouden, en zelfs ons eigen lichaam in perfect werkende orde te houden. Hoe makkelijk is het om ze te laten aftakelen. In feite hoeven we niets te doen en alles takelt af, stort in, breekt af, verslijt… allemaal op zichzelf. En dat is waar de Tweede Wet over gaat.” 

Een wegroestende fiets. Foto: pixabay.com.

De tendens van orde naar wanorde is van toepassing op alle echte natuurlijke processen. Een natuurlijk chemisch proces is bijvoorbeeld het roesten van ijzer. Een niet natuurlijk proces daarentegen is de totstandkoming van een fiets. Daar is intelligentie, energie en arbeid voor nodig, met als gevolg een afname van entropie in dit systeem. De fiets zal zich niet vanzelf vormen uit ijzererts, ook niet door hitte, uv-licht of een blikseminslag. Een fiets die ergens achtergelaten werd zal slechts beginnen roesten en aftakelen totdat er niets meer van overblijft. Dit is dan wel weer een natuurlijk proces (orde naar wanorde). Een natuurlijk geologisch proces is de erosie van een gebergte. Evolutiewetenschappers echter, stellen dat de aarde een open systeem is, blootgesteld aan de energie van de zon, en dat daarmee de kous af is voor de evolutietheorie. Dit is uiteraard niet het geval.[6]  Een open systeem en beschikbare energie zijn enkele noodzakelijke voorwaarden voor groei in orde, maar ze zijn niet voldoende. Zoals we net zagen leidt dit enkel tot wanorde: erosie, corrosie,… De bijkomende voorwaarden voor groei in orde zijn een vooraf ‘gecodeerd programma’, een wet, plan of handeling die de informatie voorziet voor de richting van de groei van een systeem en één of meer conversiemechanismen om de externe energie om te zetten in het hoog-specifieke werk van interne groei (vb. de groei van een organisme via de informatie in het DNA en de werking van eiwitten en organellen of de bouw van een fiets via een plan en door een arbeider, vorming van plastics uit ruwe aardolie door chemici…).

Welk natuurlijk chemisch proces was dan in staat om zomaar het DNA van 5.000.000 geordende baseparen te doen ontstaan dat alle informatie voorziet voor de ontwikkeling van een levende bacterie?  Welk natuurlijk proces liet ‘per toeval’ de complexe eiwitten (en de processen) ontstaan voor de transcriptie en translatie van DNA naar een eiwit, waardoor een levend organisme kan worden opgebouwd? Welk proces was in staat om uit anorganische elementen een werkende levende cel te vormen, bestaande uit complexe eiwitten, lipiden en DNA? Hoe resulteert een echt natuurlijk proces, die van orde naar wanorde (of van een toestand met lage entropie naar een toestand met hoge entropie) gaat, in evolutie, die van wanorde naar orde gaat? Hoe kon de informatie in het DNA van een bacterie zodanig vermeerderd worden dat er nu uiterst complexe levensvormen bestaan, inclusief de mens? Evolutie als een groeiproces op de gigantische schaal van een molecule tot een zeer complex levend en perfect functionerend wezen vertegenwoordigt een absoluut gigantische toename in orde en complexiteit. Daarbij komt dat mutaties in het DNA de informatie enkel verminderen. Topwetenschapers die dit probleem erkennen, zoals Dr. Prigogine die zelfs de Nobelprijs kreeg, wringen zich in allerlei bochten en doen allerhande pogingen, maar slagen er maar niet in om hier een fatsoenlijke uitleg voor te geven [7]. Dit is uitermate problematisch voor de hele evolutietheorie.

Dit kan niet, biologisch niet en fysisch niet.

[1] http://www.icr.org/article/evolution-thermodynamics-entropy/

[2] R. B. Lindsay: “Physics—To What Extent Is It Deterministic?” American Scientist, Vol. 56, Summer 1968, p. 100.

[3] Julian Huxley: “Evolution and Genetics” in What is Man? (Ed. by J. R. Newman, New York, Simon and Schuster, 1955), p.278.

[4] R. B. Lindsay: “Entropy Consumption and Values in Physical Science,” American Scientist, Vol. 47, September, 1959, p. 378.

[5] Harold Blum: “Perspectives in Evolution,” American Scientist, October, 1955, p. 595.

[6] https://www.icr.org/article/entropy-open-systems/

[7] http://www.icr.org/article/thermodynamics-origin-life-part-i/


http://evolutietheorie-ontkracht.com

(vernieuwde website)

identicon

Auteur:dmji

30 commentaren op “Evolutie en entropie? Blijkbaar een probleem

 1. Dank voor dit artikel.

  Eerder genoemde problemen met fossielen en dateringen roepen wel twijfel op over het dogma van de evolutie, maar kunnen dit dogma niet volledig weerleggen.

  De hierboven genoemde tweede wet van de thermodynamica, namelijk dat de entropie (chaos) altijd groter wordt, weerlegt dit dogma echter wel. Spontane evolutie van een soort naar een ingewikkelder andere soort kan wetenschappelijk gezien niet plaats gevonden hebben.

  Stel je eens een spelletje Yahtzee voor. Een speler gooit vijf dobbelstenen. Als er een zes tussen zit, legt hij deze apart. Dan speelt hij verder met de andere dobbelstenen. Als daar weer een zes tussen zit, legt hij ook deze
  apart en gaat verder met de dobbelstenen die dan nog overblijven. Na vele tientallen keren proberen heeft hij eindelijk vijf zessen. En dan zegt hij dat dit toeval is. Immers het zijn worpen van een dobbelsteen!?!

 2. Zeer verhelderend artikel, de argumenten die er zijn welke aantonen dat er een schepper moet zijn zijn veel aannemelijker dan de evolutietheorie. Toch zullen de meeste wetenschappers dit verwerpen omdat ze het niet kunnen geloven.

 3. Helaas, Michaël verkoopt veel prietpraat en blijft hardnekkig ontkennen dat er evolutie geweest is. Hij verprutst daardoor zijn tijd. Geen enkele wet van de thermodynamica is een beletsel voor evolutie. Evolutie kan je zelfs veroorzaken met groenten in je tuin. NB : met evolutieTHEORIE moet je je niet bezig houden. Wel is er evolutie geweest.

  1. Wel heb ik weet van getalenteerde mensen die met grote zorg mooie en grote groenten kunnen kweken, dat heeft niets te doen met evolutie. Ook is het goed geweten dat de supermachtige industrie geldvretende research doet om moedwillig vruchten en vee te misvormen en te degenereren om de bevolking te verzwakken en uiteindelijk te decimeren onder het mom van verbetering en meer opbrengst. Wie slikt die leugens nog? Vervalste wetenschap in dienst van de vijanden van het vrije leven. Het is immers de wens van God de Vader dat we in vrijheid leven want alleen in vrijheid kan er sprake zijn van oprechte ware liefde voor God en de naaste. Wat de zogenaamde wetenschappers heden doen is beschamend en overmatig bewijs van hun wantrouwen in God! Bevraag anders maar eens sommige veteranen van de vee en voedsel verbetering die op oudere leeftijd tot inzicht kwamen, zij zullen u wel eens de oren wassen!

 4. – Veranderende omstandigheden (neerslag, temperatuur, klimaat, plantengroei, voedingsstoffen, …) leiden vanzelf tot evolutie : sommige planten/dieren overleven gemakkelijker bij veranderingen en die planten zich dan voort. En dat is vroeger op een heel natuurlijke manier gebeurd. Het gebied rond de Maas was lang geleden tropisch gebied, waar de mosasaurus (een beetje lijkend op onze krokodil) ergens rondzwom. Skeletten ervan zijn bewaard gebleven.
  – Naast evolutie zijn er ook mutaties en nog andere zaken geweest.

  1. God heeft alles geschapen, het zichtbare en het onzichtbare, zoals vermeld in genesis. Zo was het zal het altijd zijn. Wie dat in twijfel durft te trekken is reeds veroordeeld.
   Mutaties en andere menselijke zever is uit den boze. Punt.

 5. Wie denkt dat de Bijbel een journalistiek verhaal weergeeft van het tot stand komen van de schepping zit natuurlijk verkeerd.

  1) Om te beginnen ligt de originele schepping buiten ons gewone begripsvermogen (de vrouw moest nog niet baren in pijn, …, de erfzonde was nog niet begaan). 2) Voorts bots je onmiddellijk op tegenstrijdigheden als je alles letterlijk neemt zoals in Genesis beschreven werd (er zijn trouwens 2 scheppingsverhalen in het OT). Bv. er is reeds dag en nacht, maar de zon is er nog niet. Genesis reikt ons uiterst belangrijke waarheden aan, maar doet dat met beelden, en niet met een journalistiek verslag. 3) God heeft ons verstand gegeven om alles in de natuur goed te onderzoeken, en dan blijkt dat we heel wat kunnen uitvissen over de geschiedenis van de aarde en het heelal. De talrijke fossielen bewijzen dat er vroeger heel wat dieren hebben geleefd die nu uitgestorven zijn. Ook is gebleken dat de continenten in beweging zijn, en bij de trage botsingen ervan ontstaan bergketens, enz. Zo komt het dat er in de bergen soms overschotten van overleden zeedieren te vinden zijn. De mosasaurussen leefden in het gebied van de Maas toen ons stuk continent dichter bij de evenaar lag en er hier tropische temperaturen heersten.

  Doe niet mee met geflipte PROTESTANTEN die denken dat ze werkelijk elk stukje van de Bijbel letterlijk moeten interpreteren.

  1. ☩JMJ☩

   Voor de zoveelste keer komt Stinus er aan met zijn reeds herhaaldelijk weerlegde modernistische exegese betreffende de H. Schrift. Er was reeds dag en nacht omdat God primordiaal licht schiep vooraleer Hij de zon gemaakt had, en, neen, er zijn geen twee verschillende scheppingsnarraties in Genesis, maar u houdt gewoon geen rekening met de oude Hebreeuwse idiomatische manier van vertelling. Om de traditioneel Katholieke Schriftexegese te koesteren en te respecteren hoeft men op geen enkele manier protestants te zijn; het zijn integendeel uw rationalisme en modernisme die van het Noord-Europees protestantisme afkomstig zijn.

   Wat u hier doet noemen ze in het verbaal ongecultiveerd Amerika “strontposten”; altijd dezelfde sloganeske onzin blijven plaatsen op een forum ondanks dat die onzin reeds herhaaldelijk gecorrigeerd werd door anderen. In sommige gevallen gaat dat uit van betaalde of onbetaalde agenten (de joodse desinformatie-agent van Obama, Cass Sunstein, heeft dergelijke internetoperaties in het verleden aangemoedigd), in andere gevallen gaat het simpelweg om particuliere mensen, maar het verhindert rationele gesprekken op internetfora waarop het plaatsvindt door steeds dezelfde cognitieve storing in geschreven reacties te blijven perpetueren.

 6. Wat een schandelijk verhaal dat u ons iedere maal komt voorhouden Stinus. Uit uw hoogmoed komt al die fantasie vandaan.U beweert alzo meer te weten evenenals uw evolutievriendjes, als dat God in Zijn wonderbare werken ons toont en ons geopenbaard heeft.Wat een godslastering.
  En sleur er niet altijd de protestanten erbij om uw dwaze dwaalverhalen kracht bij te zetten. Echt schandalig. Meer wil ik hierover niet kwijt.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 7. Hallo Peter (26 januari 2019 – 15:45),

  – Uw argumentatie is werkelijk formidabel. Die blijkt uit het zinnetje “Mutaties en andere menselijke zever is uit den boze. Punt.” Vooral dat “punt” is inhoudelijk zeer sterk.
  – Als jij elk stukje van de Bijbel letterlijk wil verstaan is dat zeer onverstandig, en als men zich daar in verdiept blijkt snel dat zulks onzin is, bijvoorbeeld al rekening houdend met het feit dat in de Bijbel veel verschillende literaire genres gebruikt worden. Qua Bijbeluitleg sta je inhoudelijk bij een zotte onderafdeling van de protestanten en Jehova’s getuigen.

  +
  A. G. Stinus

 8. Volgende keer een artikel over evolutie en statistiek. Er zijn in de Bijbel delen die poëtisch zijn, zoals Hooglied, Psalmen enz, die men niet kan letterlijk nemen, omdat ze daartoe niet bedoeld zijn. Maar historische verslagen, zoals over de Schepping van Adam en Eva, zondeval en Zondvloed, Uittocht uit Egypte, de splijting van de Rode Zee, het Manna in de woestijn, maar ook de Wonderbare Broodvermenigvuldiging en de Verrijzenis van Jezus, zijn HISTORISCHE verslagen, opgetekend als een historisch feit. Jezus zelf in het Evangelie verwijst vele malen naar onze eerste ouders: Adam en Eva. Niet: Australopithecus afaransis! En zal God de christenen (van allerlei denominaties) veroordelen omdat ze Genesis hebben opgevat zoals het er geschreven stond? Waarom moeten zogenaamde katholieken zo fel uitvaren tegen andere katholieken die enkel trouw hun geloof belijden, zoals het door het hele Kerkelijk Magisterium is bevestigd: dat de eerste hoofdstukken van Genesis historisch als feit te nemen zijn? Herinner jullie dat het de heilige Johannes Chrysostomus (kerkvader!) was die zei dat Mozes door goddelijke inspiratie en middels een visioen Genesis heeft neergepend (zie artikel over kerkvaders en heiligen over de Schepping). En zal Hij dan diegenen die iedereen, die het Woord Gods aannemen zoals het er staat, bespotten als zijnde “zot”, verheffen tot een hoge plaats in de Hemel? Zal men dan een grote beloning krijgen voor het afkraken van Gods Woord en het neerkijken op medegelovigen? Zal men beloond worden omdat men een atheïstische zienswijze inweeft in de Goddelijke Openbaring? Feilbare wetenschap hoger achten dan Gods Woord is onverstandiger dan Gods Woord stellen boven de feilbare ‘wetenschap’. Ik geef getuigenis, en ik heb van God de opdracht gekregen om te tonen dat (macro-)evolutie tegen Zijn Woord ingaat, want ik heb gehoorzaamd toen Hij mij toonde dat evolutie in strijd is met Zijn Woord, en mijn opleiding in de steek gelaten (want ik hoefde dat niet te doen) omwille van Hem, waardoor ik nu wordt belachelijk gemaakt als: “je kent er niks van; je hebt niet goed opgelet, de gesjeesde student, enz… “. Als God mij dat zo helder getoond heeft, door een openbaring (zo noem ik het, want ik weet dat die 2 dromen van Hem komen, je weet dat gewoon, omdat ze een mens schokken tot in het diepst van de ziel), en als men dan alle bewijs tégen evolutie bekijkt, wie zal hier dan in tegen gaan, en waarom? Wat zijn de beweegredenen? Waarom? Van een atheïst kan ik dat begrijpen, maar van een gelovige? Maar ik bid voor hen.

 9. ☩JMJ☩

  Uit de oude Mechelse Catechismus:

  “52. Wie waren de stamouders van het menselijk geslacht?
  De stamouders van het menselijk geslacht waren Adam en Eva.

  53. Hoe heeft God onze stamouders gemaakt?
  God heeft zelf het lichaam van Adam en Eva gemaakt; Hij heeft hun ziel uit niets geschapen en ze met hun lichaam verenigd.

  54. In welke staat heeft God Adam en Eva geschapen?
  God heeft Adam en Eva geschapen in een staat van genade en van geluk naar ziel en lichaam, en Hij heeft hen geplaatst in het Aards Paradijs.”

  Ik kan Stinus verzekeren dat de oude Mechelse Catechismus niet door een anglicaan geschreven werd. Het geciteerde is niet “protestants” en “zot”, maar gewoon datgene wat Katholieken die voor de twintigste eeuw geboren werden van hun pastoors meekregen.

 10. Beste Michaël,

  – Er zijn vanzelfsprekend eerste mensen geweest, maar die werden geschapen in het paradijs, dat een beetje vergelijkbaar was met de hemel. Dat paradijs was de aanzet voor de hemel, kun je zeggen. Hoe Adam en Eva aanvankelijk geleefd hebben, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Vóór de zondeval had Eva geen barensweeën, bestond geen pijn, moest de mens niet werken om in leven te blijven, enzovoort. Na de zondeval is alles veranderd. Dan kun je zeggen dat onze gevallen, aardse schepping opgestart is, waar de mens kon sterven, waar hij moest werken om in leven te blijven, waar er pijn was enz. De ons bekende schepping is een schepping die nog goed is, maar ten diepste gekwetst.

  – De ons bekende schepping (na de zondeval) is opgestart met de oerknal, zo een 13,8 miljard geleden. Het lichaam van de (gevallen) mens is tot stand gekomen uit zijn omgeving, en was er (na de zondeval) van afhankelijk. Na de oerknal was er vergankelijkheid aanwezig bij plant, dier en tenslotte mens, telkens uitmondend in de dood. In het paradijs moest de mens niet sterven, maar de mens heeft gezondigd, waardoor alles veranderd is en de dood zijn intrede deed. De “omgeving” van de mens heeft ook gedeeld in de gevolgen van de zondeval, maar zal een nieuwe schepping worden bij het laatste oordeel.

  – Jezus heeft zich niet beziggehouden met de fysische of biologische kant van de voorgeschiedenis van de mens, wel met de theologische kant ervan. Jezus had een goddelijke en een menselijke natuur. Als mens wist hij bv. niet wanneer het laatste oordeel zou aanbreken, en Hij heeft daar dan ook niets over gezegd, wist het als mens zelfs niet , en Hij heeft ook geen beroep gedaan op zijn goddelijkheid om het ons te kunnen vertellen. Idem met de biologische kant van de voorgeschiedenis van de aardse mens. Dat laatste, daar kunnen we zelf iets over te weten komen, door eerlijke studie van de natuur, en niet door foute exegese. Katholieken hebben altijd positief gestaan tegenover wetenschappelijk onderzoek van Gods aardse schepping. Je moet van de Bijbel geen leerboek in biologie gaan maken.

  – Om je kennis van het katholicisme bij te spijkeren en te verbreden : lees volgende boeken van de vroegere aartsbisschop André Léonard, die zeer recht in de leer was, en waar de oerknal en evolutie zonder problemen aangenomen worden : 1) Naar de kern van het christelijke geloof 2) Redenen om te geloven.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   U presenteert een fictieve, heretische pseudogeschiedenis die indruist tegen de Katholieke Leer.

   De valse leer van Galileo werd formeel veroordeeld door Apostolisch Rome omdat het tegenstrijdig was met de H. Schrift. Dat zou nooit gebeurd geweest zijn indien het bijbels literalisme geen fundamenteel onderdeel zou zijn van de geloofsorthodoxie. Wie Genesis blasfemisch als een sprookskesboek categoriseert maakt zich tot vijand van de Katholieke Religie en verdient de banvloek.

   1. Heel juist beste Benjamin. Alleen die zielen die zich om hun ware heil bekommeren zullen dit aannemen. De anderen staan zichzelf met een lauwerkrans te bekronen,alsof God niet alle eer en glorie en aanbidding toekomt om Zijn wonderbare werken.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 11. Benjamin,
  Je stopt je weg achter je bombastische stijl, om in totaal … niets te zeggen. Toch vriendelijke groet.
  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   De zaak Galileo is welzeker van groot belang om te begrijpen hoe de Katholieke Kerk de H. Schrift uitlegt; daarom ook praten theo-evolutionistische Katholieken er niet graag over, en ontwijken zij de feiten zoals u hier nu ook doet. Doen alsof u seniel bent doet die feiten niet verdwijnen.

 12. Stinus, als gij mensen verwijten maakt over zogenaamde bombastische stijl dan moet ik u er op wijzen dat ik enkele boeken in huis heb die geschreven zijn door wetenschappers van hoog niveau en die zeer diep inzicht hebben in zeer veel dingen en dat komt tot uiting in hun ruimtelijk, ja geestelijk, taalgebruik. Daarom ben ik blij dat iemand als Benjamin hier minstens getuigt van de mogelijkheid tot veel diepere inzichten dan gij, Stinus, laat blijken. Stinus, gij schrijft als een kind van zeven jaar dat al kan lezen. Vermits gij u wetenschapper noemt en een hoge pet ophebt voor (willekeurige ?) wetenschappers moogt gij gerust getuigenis geven van de door uzelf zo geroemde inzichten die gij zoudt hebben en waar ik tot nogtoe totaal niets van kon merken. Toon ons nu eens uw diepe geestelijke inzichten, in eender welke materie! Ik kijk daar nu al maanden met ongeduld naar uit!

 13. Benjamin,

  – Je vernoemt de zaak Galileo. Wel, die zou je juist moeten aanzetten voorzichtig te zijn met letterlijke interpretaties van alles wat in de Bijbel geschreven staat. Sommige stukken van de Bijbel zijn nu een keer niet letterlijk, maar overdrachtelijk bedoeld. En wat de scheppingsverhalen in Genesis betreft, die zijn uiterst belangrijk, maar ze moeten in overdrachtelijke, in spirituele zin gelezen worden. Het zijn geen journalistenverslagen. De Bijbel is geen biologieboek of fysicaboek. Doe de moslims met hun koran niet na, en doe ook geen domme protestanten na.

  – Vermits ze u nog niet aan verstand konden brengen dat de aarde niet plat is maar rond (zie vroegere discussies), is het zeker ook een hopeloze zaak je bij te brengen dat er evolutie van planten, dieren heeft plaatsgevonden in het verleden ,

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Zoals het bewegen van de zon en de stilstand van de aarde in de H. Schrift letterlijk verstaan moeten worden, zo moet ook de schepping van Adam en Eva letterlijk verstaan worden zoals het uitgelegd werd door de goddelijk geïnspireerde Mozes. Galileo maakte zich met zijn pythagoreaanse dwaalleer schuldig aan ketterij door de letterlijke zin van de H. Schrift te loochenen en u volgt in zijn voetsporen met uw heidense evolutiemythe.

   Terecht werden de werken van Galileo en Copernicus op de Index van verboden literatuur geplaatst.

 14. Benjamin,

  – Je bent wel een kampioen in wereldvreemdheid, nu blijkt dat je nog beweert dat de planeten van het zonnestelsel en de zon allemaal rond de aarde draaien. Blijkbaar leef je nog met je gedachten in de oudheid, een tijd waar men van die zaken heel verkeerde opvattingen had. En jij gaat oordelen of er ooit evolutie geweest is ?!
  – Het zijn juist christenen geweest die besloten van Gods schepping beter te bestuderen, en niet zomaar de uitspraken van een of andere persoon uit de oudheid klakkeloos aan te nemen.
  – Kom nu eens met je voeten op de grond, man.

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Je bent wel een kampioen in wereldvreemdheid, nu blijkt dat je nog beweert dat de planeten van het zonnestelsel en de zon allemaal rond de aarde draaien.”

   Zoals u weet geloof ik niet aan “planeten”; hetgeen men “planeten” noemt zijn in werkelijkheid sterren in het firmament, en dat is geen vacuüm dat zich uitstrekt rondom een sfericale aarde, maar een structuur die het aardrijk afsluit van de kosmische wateren. Mijn punt echter was dat het stationair karakter van de aarde en de beweging van de zon grond was voor het kerkelijk leergezag om Galileo te censureren. Dat komt omdat de letterlijke betekenis van de H. Schrift gerespecteerd moet worden.

   Mijn onwrikbare bedoeling is inderdaad om wereldvreemd te zijn, maar dan wel in de Christelijke zin van het woord. Wie in vriendschap met de wereld leeft kan God niet dienen.

   Citaat A. G. Stinus: “En jij gaat oordelen of er ooit evolutie geweest is ?!”

   Ik heb reeds herhaaldelijk doorheen de pagina’s van dit forum aangetoond dat de evolutiemythe in tegenstrijd is met het kerkelijk leergezag en met de Goddelijke Openbaring die dat gezag intact moet bewaren, en u kunt daar niets tegen inbrengen. U bent echter niet bereid om uw ongelijk toe te geven.

   Van mensen die zich Katholiek noemen mag en moet geëist worden dat zij de orthodoxe Katholieke doctrine niet perverteren.

 15. Benjamin,
  – Je leeft met je gedachten echt nog in heidense tijden, waar men een of andere pipo geloofde, zonder na te gaan of het allemaal wel klopte. Het is juist de christen Kepler die zich losmaakte van de Aristotelische beperking van de metafysica. Hij wilde de zaken nauwkeurig onderzoeken, en nagaan welke wetmatigheden er te vinden zijn in Gods schepping.
  – Het gaat hier niet over wat losse gedachten wat de planeten wel zouden kunnen zijn. Nee, men wilde alle waargenomen zaken (valbeweging van voorwerpen, planeetbewegingen, omlooptijden, schijngestalten van de maan, afmetingen van de grote as van de baan van de planeten, …) EXACT kunnen uitleggen met zo weinig mogelijk principes. En daar is men in geslaagd op basis van Keplers vaststellingen en de berekeningen en eenvoudige postulaten van de christen Isaac Newton, die tezelfdertijd de wiskundige differentiaalrekening invoerde.
  – Wees fier op wat christelijke wetenschappers verwezenlijkt hebben, en word eens wakker uit je droomwereld.

  1. ☩JMJ☩

   Kepler en Newton waren occultisten, en zij haalden hun valse ideeën uit de kabbalistische Zohar en uit het graeco-paganisme, die deze ideeën allemaal uit Babylonische oorsprong hadden overgenomen. Pythagoras was bijvoorbeeld zelf geïnitieerd in het Egypto-Babylonisch mysteriesektarisme, en daarom is het ook dat de hedendaagse vrijmetselaars hem opeisen als zijnde geweest één van hen. Het is dan ook geen toeval dat in de H. Schrift het woord “Babylon” het kwaad in georganiseerde en gebundelde vorm representeert, en het is ook geen toeval dat de vrijmetselaars Nimrod van Babylon als hun vader beschouwen.

   Newton werd in zijn dagen trouwens beschuldigd van het introduceren van occulte krachten in ‘de wetenschap’, en dat is in feite wat hij deed. Velen beseffen niet dat mensen zoals Newton, die openlijk een alchemist was (in het protestantse Engeland kon hij daar voor uitkomen zonder vrees voor vervolging), occulte praktijken zoals alchemisme categoriseerden als waren zij wetenschappelijk.

   De Katharen zijn na de Albigenzische Kruistocht nooit werkelijk verdwenen, maar zijn ondergronds gegaan, en uit hun subversieve machinaties zijn het protestantisme en de copernicaanse revolutie gesproten.

 16. Benjamin,
  – In je lachwekkende stijl ben je weer vals aan het “redeneren”. Newton maak je maar wat zwart, en “dus” kan hij niets goed gezegd of gedaan hebben. Newton is een van de grootste wetenschappers die er geleefd hebben. En de juistheid van zijn postulaten en berekeningen werd door heel veel mensen gecontroleerd. Tot op de dag van vandaag worden ze onderwezen aan de universiteit.
  – Maar Benjamin, die blijkbaar geen enkele studie wetenschappen gedaan of voltooid heeft, weet het allemaal veel beter. Het is voldoende dat hij een natte vinger in de lucht steekt, te rade gaat bij antieke heidenen, en hij weet het zó … 🙂

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Newton maak je maar wat zwart, en “dus” kan hij niets goed gezegd of gedaan hebben.”

   Dat Newton een occultist was is een bekend feit. En ik kan u verzekeren dat hermeticisme niet Christelijk is. Het is ook gemakkelijk aantoonbaar dat de bekende stokpaarden van ‘de wetenschappers’ rechtstreeks uit het antieke paganisme overgenomen zijn; dat heeft dus niets te maken met een “natte vinger in de lucht” zoals u beweert, maar het gaat hier over een aantoonbare conspiratie van occulte netwerken die zich consistent doorheen de eeuwen voortgezet heeft en ontwikkeld. U beweert potsierlijk dat het louter toeval is dat ‘de wetenschap’ een samenvatting is van al die oude heidense verzinsels, en dat ‘de wetenschap’ gefinancierd en beheerst wordt door de vrijmetselarij is volgens u ook maar toevallig en accidenteel.

   Verder is het niet moeilijk om het occultisme te zien in ‘de wetenschap’ wanneer men zich met private studie bezighoudt in de lijn en traditie van Mgr. Jouin en andere grote namen van de anti-maçonnieke strijd. Op den duur herkent men dat van zodra men het ziet. Maar ook zonder die kennis moet men er niet van verschieten dat satanische kosmografen een satanische kosmografie ontwikkelen als men hen eeuwen lang laat doen. Pomponio (die door zijn geheim genootschap als een heidense hogepriester gevolgd werd) en de andere leiders van de paganistische Romeinse Academie werden door Paus Paulus II gearresteerd, Giordano Bruno (satanisch kosmoloog verwikkeld in Egyptische afgoderij) werd op de brandstapel gezet, Galileo kreeg tegenstand van het Heilig Officie onder Sint Robertus Bellarminus (Heilige en Kerkleraar) etc. Maar helaas zijn de occulte netwerken blijven groeien in invloed, en het kosmologisch kader dat zij ontwikkeld hebben is de broedgrond geweest waarop een meest absurde doctrine gelijk het evolutionisme is gegroeid. Zij hebben eerst de mensheid eeuwen lang ontwricht met hun krankzinnige kosmologieën vooraleer zij er in konden slagen om de mensen ‘wijs’ te maken dat zij slechts honden zijn zonder staarten die op twee poten lopen.

   Ondertussen durven zij tegen de wereldbevolking zelfs zeggen dat het “zonnestelsel” van hun copernicaanse kosmologie in de vorm van de gepretendeerde “DNA-dubbele helix” (occult hermetisch symbool dat “caduceus” genoemd wordt) door hun beweerd zwart vacuüm vliegt, en dat dit betekent dat het copernicaans heelal waarin men volgens hen leeft slechts in een computer zit van een mens die zich in een ander, groter universum bevindt waar men de “geheimen” zou kennen om “DNA” op “kwantumniveau” te manipuleren en zo zelf universums te creëren. Dat is het krankzinnig, occult realiteitstranscendentalisme van het joods kabbalisme. Het zijn de zotten die dergelijke waanzin verzinnen die vroeger de leerstof bepaald hebben die u bij uw universiteit tijdens uw studentenjaren met veel enthousiasme binnengelepeld heeft, Stinus.

   Citaat A. G. Stinus: “En de juistheid van zijn postulaten en berekeningen werd door heel veel mensen gecontroleerd.”

   Hij heeft van in het begin tegenstanders gehad, en de grootste olifant in de kamer van diegenen die steeds over “berekeningen” bezig zijn is dat wiskundige berekeningen u niet zullen vertellen hoe de realiteit is van het heelal waarin u leeft, omdat de primaire gegevens waarmee u berekeningen maakt door u ongefundeerd gepresumeerd worden, en niet bewezen. Om mathematische berekeningen toe te passen op de wereld zelf waarin men leeft zou men eerst die wereld in haar geheel in fysieke ogenschouw moeten kunnen nemen, en dat gaat simpelweg niet. U kunt een computer voor uw neus op tafel zetten en ontleden tot in de details om te zien hoe het werkt, maar de wereld kunt u geenszins voor uw twee ogen op die tafel zetten om van nabij en in het geheel te bestuderen en om zo alle factoren bij de hand te hebben om wiskundige berekeningen te maken die met de realiteit van het object corresponderen. Het negeren hiervan is de grote fout van diegenen die denken op louter mathematische basis de kosmos met fotografische correctheid te kunnen weergeven in hun ‘wetenschappelijke’ presentaties.

   Citaat A. G. Stinus: “te rade gaat bij antieke heidenen”

   Mozes en de Kerkvaders waren volgens u heidenen? Mozes heeft zijn goddelijke kosmografie door hemelse inspiratie geschreven, en het liturgisch tabernakel dat hij moest laten construeren was een handgemaakte, artificiële microkosmos van de wereld volgens het model dat God hem getoond had. De H. Apostel Paulus impliceert dit wanneer hij spreekt in zijn Hebreeërsepistel (hoofdstuk 8) over hoe Christus als Opperpriester het Heilige der Heiligen van een Tabernakel binnengetreden is dat niet door mensenhand gemaakt werd (de Hemel). De inherente structuur van de oude Israëlitische tempelcultus had een kosmologische betekenis, en ook de kerkelijke architectuur van de patristieke oudheid verliep volgens zeer sterke microkosmische lijnen; de Byzantijnen legden hier een zeer sterke nadruk op.

   Weeral een inhoudsloze rookbom van uwentwege, Stinus. U zou gemakkelijk een politieker kunnen zijn; die praten ook veel zonder iets te zeggen. Brood en spelen voor het volk, waardoor de mensen bezig gehouden worden terwijl zij steeds dieper de put ingezogen worden.

 17. Benjamin,

  – Wat je schrijft lijkt een hoog gehalte aan occultisme te vertonen.

  – Ga natuurwetenschappen studeren aan de universiteit, en als je daarin slaagt, stel dan vast dat de ideeën en berekeningen van Newton volledig kloppen met de waarnemingen van Kepler, en dus waarheid bevatten. (Enige uitzondering : kleine afwijking voor de beweging van de planeet Mercurius, wegens relativistische effecten.)

  – Je maakt permanent foute redeneringen : “Ik beweer dat die en die een occultist is, en dus kan hij niets goeds gedaan hebben”. Dik gebuisd …

  – Mensen geloven het bijna niet : een zonderling die nog denkt dat de aarde plat is, de maan geen hemellichaam is, alle planeten rond de aarde (in plaats van de zon) draaien, dat de aarde niet roteert rond haar as, enzovoort. En met zo een “wetenschappelijke bagage” ga jij even oordelen of er in het verleden evolutie heeft plaatsgevonden. 🙂

  1. ☩JMJ☩

   Hou eens op met trollen, en lees eerst mijn recentste reactie bij het artikel “Evolutie en kansberekening? Ook een probleem” vooraleer uw bakkes open te trekken.

 18. Benjamin,
  U doet beledigend als je bezig bent over een “bakkes”. Ik heb geen bakkes. Mijn repliek vind u onder andere artikels op deze website.
  AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht