Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Hoe komt het nu toch dat er zoveel fossielen worden gevonden van organismen die vandaag de dag nog altijd bestaan… maar die als uitgestorven worden bestempeld én een totaal andere wetenschappelijke naam krijgen? Willen de wetenschappers ons misschien iets wijsmaken? We geven enkele dieren of diergroepen en plantengroepen die zogezegd “miljoenen” jaren geleden leefden, en vandaag nog altijd quasi ONVERANDERD (dus niet “geëvolueerd en uitgestorven”!) voortbestaan:

1. Coelacanth (“66 miljoen jaar geleden, en nu):

2. Krabben ( “80 miljoen jaar geleden”, en nu):

3. Vlinders ( “120 miljoen jaar geleden”, en nu):

4. Libellen ( “150 miljoen jaar geleden”, en nu):

5. Monoplacoforen (“500 miljoen jaar geleden”, en nu):

6. Zee-egels ( “80 miljoen jaar geleden”, en nu):

7. Degenkrabben (“400 miljoen jaar geleden”, en nu):

8. Vissen (hier: haring – “50 miljoen jaar geleden” en nu):

9. Krokodillen (hier: Alligator – “30 miljoen jaar geleden” en nu ):

10. Vogels (hier: een kraaiachtige die zogezegd “130 miljoen jaar geleden” leefde – met veren en keratine snavel die bewaard zijn gebleven, en nu):

11. Haaien (hier: hamerhaai – “20 miljoen jaar geleden”, en nu):

12. Insecten (hier: een mug en een snuitkever – “60 miljoen jaar geleden”, en nu):

13. Nautilus (“80 miljoen jaar geleden”, en nu):

14. Walvissen (“fossielen van 5 miljoen jaar oud” gevonden in de Chileense woestijn, en nu):

Planten:

1.Varens (“290 miljoen jaar geleden”, en nu):

2.Loofbomen (hier: Esdoorn en Populier – “40 miljoen jaar geleden”, en nu):

3. Bloemplanten (hier: Hydrangeae (soort Hortensia) “30 miljoen jaar geleden”, en nu):

4. Coniferen (hier: Witte ceder – “40 miljoen jaar geleden”, en nu):

En de lijst gaat zo maar door. Dit staaft ook ons geloof: God schiep alles in één moment en de huidige levensvormen verschillen niet veel van deze op het moment van de schepping. Er kan wel variatie ontstaan binnen een soort (vandaar dat fossielen licht kunnen afwijken van hedendaagse levende exemplaren), maar geen andere soort ontstaan uit een soort, laat staan een nieuwe diergroep (zoals: walvissen uit viervoetige landzoogdieren of vogels uit een T-Rex).  Het feit dat vele levensvormen zijn uitgestorven bewijst de evolutietheorie niet. De ontelbare overgangsvormen die Darwin voorspelde worden NIET gevonden, en deze die men als overgangsvorm bestempelt werden noodzakelijkerwijze en zonder schroom gemanipuleerd (zoals bij walvissen, waar men een “geëvolueerd neusgat” of flippers toevoegde aan modellen zonder dat daar bewijs voor was; of bij Lucy, waar men de heup moest breken, bijvijlen en weer lijmen om één te bekomen die lijkt op die van een mens). Uitsterving is van alle tijden. In de recente eeuwen zijn er ook nog dieren uitgestorven, doorgaans waarvan maar een heel kleine populatie op aarde aanwezig was (bvb. de dodo (+1680) of de reuzenalk (+1844)), of van soorten die in grote getale aanwezig waren, maar die te intens werden bejaagd door de mens (vb. de trekduif (+1914)). Het is door de vergankelijkheid en de dood – een rechtstreeks gevolg van de zondeval en het daarop ontstaan van een onvolmaakte “vervloekte” aarde – dat diersoorten kunnen uitsterven. En van vele hedendaagse soorten is er geen “fossielenbestand” (vaak bij planten, maar ook dieren) omdat die niet altijd in gunstige omstandigheden bewaard werden, of gewoonweg nog niet gevonden zijn. Wetenschappers ontdekken zelfs elk jaar nog nieuwe soorten, hoe zouden ze dan al alle fossielen kunnen gevonden hebben?

Tal van voorbeelden van “levende fossielen” met naam en toenaam vindt u in ‘De evolutietheorie ontkracht‘.

 

identicon

Auteur:dmji

19 commentaren op “Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

 1. – Michaël bekijkt hier en daar iets, en trekt dan een verkeerde conclusie. God schiep alles in één moment, zoals het nu allemaal is ??? Echt larie, er zijn genoeg uitgestorven soorten. Laat zotternijen liever over aan onrealistische protestanten.

  – Michaël kent blijkbaar niets van kosmologie en sterrenkunde (waar katholiek priester Georges Lemaître een pionier en gerespecteerd figuur was, dit in verband met de oerknal). Er zijn nu reeds heel wat experimentele bewijzen voor het feit dat het heelal voortgekomen is uit een klein volume enorm geconcentreerde straling, die zeer snel enorm geëxpandeerd is, startend nu zo een 13,8 miljard jaar geleden. Toen zijn ruimte én tijd opgestart. Iets waar atheïsten zeer mee verveeld zitten, en iets dat in feite door Sint Augustinus voorspeld was, gebruik makend van filosofische redeneringen …

  – Het is prachtig dat sympathieke Michaël D. promotie maakt voor het katholicisme. Maar met zijn strijd tegen evolutie zit hij echt verkeerd. Hij kan er beter mee stoppen, en zijn tijd (en misschien ook geld) beter in iets anders steken. Het is een zinloze strijd, mislukking gegarandeerd.

 2. Je hebt groot gelijk, beste Michaël, de evolutie theorie is blijven steken op het niveau van theorie, en komt al jaren geen stap verder, zo bevestigde een gerenommeerde geoloog van Shell. Als atheïst had hij er belang bij om de feiten te verdraaien, maar te eerlijk en te wetenschappelijk aangelegd van aard, om die stap te zetten. Hij voorzag wel dat over een honderdtal jaren de evolutie theorie door de feiten kan worden gestaafd. Overigens, de tijd as die je hebt uitgezet, is onjuist. Het zichtbare planten en dierenleven is niet ouder dan een 3 tot 500.000 jaren ; en de mens is het sluitstuk, met een ouderdom van hooguit 10 tot 15.000 jaren. Sporen die nog verder teruggaan zijn er niet. Wel is duidelijk geworden dat ook op dit gebied, dus niet enkel maatschappelijk, de leugen regeert, teneinde de mensheid af te brengen van het zicht op een aanwijzing van het bestaan van de Schepping.

 3. Aan Jules van Rooyen..

  Er zijn evangelische Christenen die veronderstellen dat ze in het verheerlijkte opstandingslichaam hetzelfde materieel vlees lichaam zullen bezitten, behouden maar dan zonder de mogelijkheid tot lijden en dood.

  Wat ik wil zeggen is, dat het menselijk lichaam in zijn natuur niet bestaat en ook niet KAN bestaan zonder de mogelijkheid tot lijden en dood en daarom heeft God de mens NIET geschapen in zijn stoffelijk vleeslichaam.. dat dan een geschapen zijn betreft in een zondestaat-constitutie en zou de mens dan ook onschuldig zijn aan zijn zonden.

  Uit de geschriften van Anna Katharina Emmerick en enkele anderen blijkt dan ook dat de mens is geschapen op een hoger niveau van bestaan. In de h.Schrift staat dan ook dat het ZICHTBARE ontstaat (of ontstond) uit het ON-zichtbare en dat kun je vooral uit de geschriften van Anna Katharina Emmerick opmerken, constateren.
  Ook o.a.de dieren waren op een hoger niveau geschapen dan de stoffelijke materie.

  Nu kan je zeggen:..en het scheppingsverhaal dan.. daar wordt de mens toch geschapen vanuit de stoffelijke materie en is dus tegenstrijdig aan wat ik beweer. Ten eerste is het scheppingsverhaal voor het begrip van de mensheid van NA de zondeval en zijn verduisterd verstand, c.q. bewustzijn.

  Gaat men Openb.21:17-21–>((vers 17, mensenmaat die engelenmaat is, het betreft daar het beeld van glorie uitgedrukt in de 12 edelstenen))..vergelijken we dat met wat in Ezechiël 28:13-16 staat, dan zien we daar niet 12 edelstenen maar 9 edelstenen en de 9 vertegenwoordigen dus DE GLORIE VAN ADAM van VOOR zijn val..ook impliceert dat een tweeledigheid van kennen en met de onsterfelijkheid een tweeledigheid van -zijn-, een overlappend kennen.
  Volgens evangelische Christenen werd hier verwezen naar lucifer van voor zijn zondeval, maar dat is onjuist want de mens en het aardsparadijs is pas geschapen NA de zondeval van lucifer.

  Wil men de zondeval goed begrijpen dan moet men de kenleer er bij betrekken en dan bedoel ik hetgeen wat de kerk daar in verband mee leert. Het boek: -Dante en de kerk- geeft voor de leek dan ook een verstaanbare exegese over de zondeval en de gevolgen voor de verduistering van het verstand, parallel aan hetgeen wat de H.Schrift zegt over de verduistering van het verstand.

  Anna Katharina Emmerick beschrijft duidelijk een AFdaling van Adam en Eva.. in hun, het natuur-zijn.. een verdichting in de vorm.
  De uitgever (in Bonheiden), van de boeken van Anna Katharina Emmerick opperde vroeger al in zijn tijdschrift dat het lichaam van Adam en Eva was als een verheerlijkt lichaam.
  En wat betekent dan wat de wetenschap stelt:: dat materie gestolde energie is.

  Daar ook de dieren op een hoger niveau geschapen waren en trouwens de gehele schepping ..want het zichtbare ontstond uit het ON-zichtbare ..is het vanzelfsprekend dat op het niveau van na de zondeval Genesis 1:25 waar is, dat wat -naar zijn aard- is en we de evolutieWAAN tenzeerste moeten verwerpen.
  Bij de zondeval werd dus direct ons vlees lichaam gevormd, zoals het nu nog steeds is ..en Adam en Eva kregen Kaïn en Abel en nog meer kinderen.

 4. – Hoe de huidige mens stilaan uit de ons bekende fysische wereld voortgekomen is, is behoorlijk tricky. Er is niet alleen een zekere vorm van evolutie (als gevolg van veranderende geologische omstandigheden enzovoort), maar er zijn ook mutaties geweest en zeer waarschijnlijk nog andere zaken. Ook de totstandkoming van de mitochondriën in de cellen is mysterieus. En dan hebben we het nog niet over het tot stand komen van de geest en het verstand eigen aan de huidige mens.
  – Het gebeurde allemaal door Gods voorzienigheid.

 5. Het citaat aan het einde van deze reactie is een vertaling uit het Frans…

  Het doet begrijpen dat de kerk nooit de evolutieWAAN kan goed keuren omwille van haar eigen leergezag inzake de zondeval die zegt dat de mens NA de zondeval zijn VRIJE WIL en REDE behoudt.. HOEWEL VERZWAKT in die vermogens.. dit zijn ziele-vermogens ..en zonder ziel geen lichaam, de evolutieWAAN is dus totaal taboe voor de kerk VAN Christus en Zijn gelovigen.
  De pausen die de deur op een kier hebben opengezet voor die evolutieWAAN en al die betreffende ergernissen voor de gelovigen, hadden dus beter moeten weten en zich niet hadden moeten laten verblinden door de opkomst van de moderne wetenschap, maar in standvastigheid zich moeten vasthouden aan wat de Schrift leert, maar wat wil je als zelfs de Duitse paus duidelijk het duivelse bok teken maakt… de enigste hoop is de Franse Grote Paus.

  Citaat uit het Frans…..
  In de eerste plaats herkent de kerk het bestaan ​​van deze overheersende NEIGINGEN in het hart en geeft het de BRON aan. Het verklaart dat ze een gevolg zijn van de primitieve DEGRADATIE van de mensheid als gevolg van Adams schuld.

  De katholieke kerk beweert dat de gevallen mens zijn REDE en zijn VRIJE WIL BEHOUDT, hoewel de rede VERDUISTERD is en de VRIJE WIL voorgoed verzwakt.

  Het erkent dat de mens zelf bepaalde deugden kan beoefenen, maar dat hij bovennatuurlijke hulp nodig heeft om zijn HELE LEVEN de moeilijkste plichten te vervullen die de MORELE WET voorschrijft. Ten tweede LEERT de OPENBARING dat deze BOVENNATUURLIJKE HULP tot zijn beschikking staat en dat er een REMEDIE is om de wil te VERSTERKEN en de mens in STAAT te stellen al zijn taken te vervullen. Deze REMEDIE is goddelijke GENADE, die aan alle mensen wordt aangeboden en wordt VERKREGEN door gebed en de sacramenten.
  ………..

 6. – In Genesis krijgt de mens de opdracht alle dieren en planten een naam te geven. Dit komt er op neer dat de mens zijn omgeving mag en zelfs moet onderzoeken. En voor ons betekent dat dat we onze eigen oorsprong op aarde mogen onderzoeken, op een objectieve manier. En als blijkt dat het lichaam van de mens stilaan, in de loop van de tijd, na allerlei gebeurtenissen tot stand gekomen is, dan is dat gewoon zo. Het is zeker niet tegenstrijdig met het katholieke geloof, integendeel : God heeft de ons bekende schepping stap voor stap gemaakt.
  – Als jonggehuwde kan sympathieke en idealistisch ingestelde Michaël zich beter met andere zaken bezig houden dan proberen te bewijzen dat de mens in één slag op de aarde gezet is. Dat is namelijk niet juist. Mislukking gegarandeerd, en het kan hem alleen verloren tijd en geld kosten.

 7. ik vind persoonlijk de studie van Dhr. Dukee zeer goed, alleen en daar ben ik het mee is deze discussie eigenlijk zinloos, evolutie of creationisme het blijven ja en neen spellekes !

  1. ☩JMJ☩

   Het onderwerp van evolutionisme is geenszins onverschillig, Willy, want het is een dwaalleer die het dogma van de door God geopenbaarde Katholieke Godsdienst aantast. Maar het sciëntistisch bedrog beperkt zich niet tot het evolutionisme, doch strekt zich nog veel verder uit, en ik hoop dan ook dat Michaël Dekee dieper gaat graven dan hij reeds gedaan heeft, zonder zich iets aan te trekken van de eeuwig opnieuw herkauwde holle slogans van Stinus en compagnie. De dwaalleer van het evolutionisme zou geen ingang gevonden hebben bij de bevolking, ware zij daar niet eerst gradueel toe voorbereid en geconditioneerd geweest door andere dwalingen.

   Een opmerking betreffende het artikel: God schiep de dingen in zes dagen, en niet alles tegelijkertijd in één moment.

 8. Michaël doet hier eigenlijk niet aan onderzoek. Hij toont enkel een paar zaken die in zijn kraam te pas komen, en verder kijkt hij niet. Zo ben je jezelf en de anderen aan het bedonderen. In het verleden zijn duizenden onderzoekers op pad geweest, en hebben daar van alles gevonden in verband met evolutie, mutatie, tijdsverloop enzovoort. Dat bekijkt Michaël niet.

 9. In zijn boek verwijst Darwin nooit naar de oorsprong van het leven. Het oorspronkelijke begrip van wetenschap in zijn tijd rustte het op de veronderstelling dat levende wezens een zeer eenvoudige structuur hadden. In de middeleeuwen, beweerde de spontane generatie dat niet-levende materialen bijelkaar kwamen om levende organismen te vormen, wat algemeen werd aanvaard. Het werd algemeen verondersteld dat de insecten tot stand kwamen uit etensresten, en muizen uit tarwe. Interessante experimenten werden uitgevoerd om deze theorie te bewijzen. Een beetje tarwe werd geplaatst op een vuil doekje. Men geloofde dat er na een tijdje muizen uit zouden voortkomen.

  Ook werd er verondersteld dat maden uit rottend vlees voortkwamen als bewijs van spontane generatie. Echter werd het later duidelijk dat wormen niet zomaar op vlees spontaan ontstaan, maar in de vorm van larven door vliegen werden vervoerd. Wat onzichtbaar is voor het blote oog.

  Zelfs toen Darwin ‘’The Origin of Species’’schreef werd de overtuiging dat bacteriën konden ontstaan uit niet-levende materie algemeen aanvaard in de wereld van de wetenschap.

  Echter vijf jaar na de publicatie van Darwins boek kondigde Louis Pasteur zijn resultaten aan, na lange studies en experimenten die de spontane generatie weerlegde, een hoeksteen voor de theorie van Darwin. In zijn triomfantelijke lezing in Sorbonne in 1864, “Nooit zal de leer van de spontane generatie herstellen van die dodelijke slag die is geslagen door dit eenvoudig experiment. “1

  Voor een lange tijd verzetten de voorstanders van de evolutietheorie zich tegen deze bevindingen. Echter de ontwikkeling van de wetenschap ontrafelt de complexe structuur van de cel van een levend wezen, het idee dat het leven toevallig tot stand kwam werd geconfrontreerd met een nog grotere impasse.

  Onovertuigende inspanningen van de Twintigste Eeuw

  De eerste evolutionist die de oorsprong van het leven als onderwerp nam was de beroemde Russische bioloog Alexander Oparin. Met diverse stellingen die hij in de jaren 1930 had genomen, probeerde hij te bewijzen dat een levende cel door toeval kon ontstaan. Deze onderzoeken waren echter gedoemd te mislukken waardoor Oparin de volgende bekentenis maakte:

  Helaas is het probleem van de oorsprong van de cel misschien wel het duisterste punt in de gehele studie van de evolutie van het organisme.2

  Evolutionistische volgelingen van Oparin probeerden experimenten uit te voeren om dit probleem op te lossen. Het bekendste experiment werd uitgevoerd door de Amerikaanse chemicus Stanley Miller in 1953.

  Hij probeerde in een set-up experiment de gassen te combineren waarvan hij beweerde dat ze hebben bestaan in de oorspronkelijke atmosfeer van de Aarde, door energie aan het mengsel toe te voegen, Miller bereidde verschillende organische moleculen (aminozuren) die aanwezig zijn in de structuur van eiwitten.

  Amper na een paar jaar bleek dat dit experiment, die vervolgens werd gepresenteerd als een belangrijke stap in de naam van de evolutie, ongeldig was. De atmosfeer die in de proef werd gebruikt verschilde sterk van de echte Aarde voorwaarden.3

  Na een lange stilte, bekende Miller dat de middelgrote atmosfeer die hij gebruikte onrealistisch was.4

  Alle evolutionistische inspanningen die gedurende de twintigste eeuw werden verricht, om de oorsprong van het levent te verklaren eindigden in een mislukking. De geochemist Jeffrey Bada, van het San Diego Scripps Instituut accepteert dit feit in een artikel dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘’Earth magazine’’ in 1998:

  Vandaag wanneer wij de twintigste eeuw verlaten worden we nog steeds geconfronteerd met het grootst onopgeloste probleem dat we hadden wanneer we de twintigste eeuw ingaan: Hoe is het leven dan op aarde ontstaan? 5

  De complexe structuur van het Leven

  De voornaamste reden waarom evolutionisten in zo’n grote impasse belandden over de oorsprong van het leven is dat de Darwinisten zelfs bij de simpelste levende organismen een buitengewoon complexiteit in de functies ontdekten. De cel van een levend wezen is veel complexer dan door de mens vervaardigd technologisch product. Tegenwoordig kan zelfs in de meest ontwikkelde laboratoria ter wereld, geen enkel eiwit van een cel worden geproduceerd, laat staan een levende cel zelf, door het samenbrengen van organische chemicaliën.

  De vereiste voorwaarden voor de vorming van een cel is veel te groot om te stellen dat het door toeval is ontstaan. Het is echter niet nodig om de situatie met deze gegevens te verklaren. Evolutionisten komen bij het stadium van de cel al vast te zitten. Dat komt omdat de kans van een enkel eiwit, de essentiële bouwsteen van de cel, om als toeval tot stand te komen nihil is.

  De belangrijkste reden hiervoor is dat er andere proteïnen aanwezig moeten zijn om een eiwit te kunnen vormen. Dit sluit de mogelijkheid uit dat het door puur toeval wordt gevormd. Dit feit is op zichzelf voldoende om de evolutionistische bewering uit te roeien. Samenvattend,Eiwit kan niet worden gesynthetiseerd zonder Enzymen, en Enzymen zijn eiwitten.

  Ongeveer 100 eiwitten moeten aanwezig zijn om een eiwit te kunen synthetiseren. Daarvoor moeten er eiwitten zijn voor het ontstaan van eiwitten.

  DNA produceert de eiwit-synthese enzymen. Eiwit kan niet zonder DNA worden gesynthetiseerd. DNA is daarom ook nodig voor het vormen van eiwitten.

  Alle organellen in de cel hebben belangrijke taken in eiwitsynthese. Met andere woorden, om een perfect en volledig functionerende cel te kunnen vormen moet deze samen met al zijn organellen aanwezig zijn.

  Het DNA-molecuul, die in de kern van een cel is gelegen en welke genetische informatie opslaat, is een prachtige databank. Als de informatie die in het DNA is gecodeerd zou worden opgeschreven zou het een gigantische bibliotheek worden, bestaande uit een geschatte 900 hoeveelheden encyclopedieën die elk uit 500 pagina’s zou bestaan.

  Een zeer interessant dilemma ontstaat er op dit punt: DNA kan zichzelf repliceren met behulp van enkele gespecialiseerde eiwitten (enzymen). Echter, de synthese van deze enzymen worden gerealiseerd door de informatie die gecodeerd is in het DNA. Aangezien zij van elkaar afhankelijk zijn moeten ze bij de replicatie ook beiden aanwezig zijn. Dit brengt het scenario dat het leven uit zichzelf is ontstaan in een impasse. Prof. Leslie Orgel, een beroemde evolutionist aan de Universiteit van San Diego in Californië, bekende dit feit in de Scientific American Magazine van september 1994:

  Het is zeer onwaarschijnlijk dat eiwitten en nucleïnezuren, die beiden structureel complex zijn, spontaan op dezelfde plaats en op hetzelfde moment ontstaan. Toch lijkt het ook onmogelijk dat het een zonder het ander kan. En zo, op het eerste gezicht kan men concluderen dat het leven in feite nooit zou zijn ontstaan door chemische middelen.6

  Ongetwijfeld, indien het onmogelijk is dat het leven spontaan als gevolg van blinde toevalligheden is ontstaan, dan moet er worden geaccepteerd dat het leven is geschapen. Dit feit ontkracht duidelijk de evolutietheorie, waarvan het belangrijkste doel is de Schepping te ontkennen.

  Denkbeeldige mechanisme van de evolutie

  Het tweede belangrijke punt die Darwin’s theorie ontkent zijn de beide concepten die de theorie naar voren heeft gebracht als “evolutionaire mechanismen” die in werkelijkheid geen evolutionaire kracht hebben.

  Darwin baseerde zijn evolutie bewering volledig op het mechanisme van “natuurlijke selectie.”het belang die hij aan dit mechanisme hechtte was duidelijk in naam van zijn boek: The Origin of Species, aan de hand van natuurlijke selectie …

  Natuurlijke selectie houdt in dat deze levende wezens zich sterker en beter aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden in hun leefgebieden, in hun strijd om te kunnen overleven. Bijvoorbeeld, een kudde herten die wordt bedreigd door een aanval van wilde dieren zullen alleen degenen die sneller kunnen rennen overleven. Daarom zullen de kudde herten uit snellere en sterkere individuen bestaan. Echter, zal dit mechanisme ongetwijfeld niet leiden tot het evolueren van herten en ze kunnen zichzelf niet transformeren tot andere levende soorten, bijvoorbeeld tot paarden. Daarom heeft het mechanisme van natuurlijke selectie geen evolutionaire kracht. Darwin was zich ook bewust van dit feit en vermeldde dit ook in zijn boek The Origin of Species:

  Natuurlijke selectie kan niets doen totdat er gunstige verschillen of variaties optreden in individuen.7

  Lamarck’s Invloed

  Dus, hoe konden deze “gunstige variaties” dan optreden? Darwin had geprobeerd om deze vraag te beantwoorden vanuit het standpunt van de primitieve kennis van de wetenschap in die tijd. Volgens de Franse Bioloog Chevalier de Lamarck (1744-1829), die vóór Darwin leefde, hadden levende wezens hun eigenschappen overgedragen aan de volgende generatie die ze tijdens hun leven hadden gekregen. Hij beweerde dat uit deze verzamelde eigenschappen, van de ene generatie op de andere, nieuwe soorten werden gevormd. Hij beweerde bijvoorbeeld dat giraffen geëvolueerd waren van antilopen aangezien ze moeite hadden om de bladeren van hoge bomen te kunnen eten waardoor hun nekken van generatie op generatie geleidelijk langer werden.

  Darwin gaf ook soortgelijke voorbeelden. In zijn boek The Origin of Species, vertelde hij bijvoorbeeld dat sommige beren het water in gingen om voedsel te vinden en zichzelf na verloop van tijd tranformeerden tot walvissen.8

  Echter, de wetten van de erfelijkheid die Gregor Mendel had ontdekt (1822-1884) en door de wetenschap van de genetica was geverifieerd, en bloeide in de twintigste eeuw, had de legende van de verkregen eigenschappen volledig gesloopt, dat werd doorgegeven aan de komende generaties. Dus zo viel de natuurlijke selectie van een evolutionair mechanisme uit de gratie.

  Neo-Darwinisme en Mutaties

  Om een oplossing te kunnen vinden, gingen de Darwinisten verder met “De moderne Synthetische Theorie,”. Of zoals het ook bekend staat het Neo-darwinisme, aan het einde van de jaren 1930. Het Neo-darwinisme voegde mutaties toe die vervormingen hadden gevormd in de genen van levende wezens, als gevolg van dergelijke externe factoren zoals bestraling of replicatie fouten, als “oorzaak van gunstige variaties” naast natuurlijke mutatie.

  Het model dat darwinisten vandaag de dag omarmen is Neo-Darwinisme, ondanks het besef van de wetenschappelijke invaliditeit daarvan. De theorie stelt dat miljoenen levende wezens gevormd zijn door “mutaties” van genetische wanorde als resultaat van een proces waarbij tal van complexe organen van deze organismen zijn gevormd (bijvoorbeeld, oren, ogen, longen, en vleugels). Maar er is een absoluut wetenschappelijk feit die volledig deze theorie ondermijnt: Mutaties leiden niet tot het ontwikkelen van levende wezens; integendeel, ze zijn altijd schadelijk.

  De reden is heel eenvoudig: DNA heeft een complexe structuur, en willekeurige effecten kunnen schadelijk zijn. De Amerikaanse geneticus BG Ranganathan verklaart dit als volgt:

  Ten eerste zijn de originele mutaties zeer zeldzaam. Ten tweede, de meeste mutaties zijn schadelijk omdat er willekeurig ordelijke veranderingen in de structuur van de genen plaatsvinden; een willekeurige verandering in een sterk geordend systeem zal er alleen maar slechter van worden en niet beter. Bijvoorbeeld, als een aardbeving een sterk geordende structuur zou doen schudden zoals een gebouw, dan zou een willekeurige verandering in de structuur van het gebouw hoogst waarschijnlijk geen verbetering zijn.9

  Het zal geen verrassing zijn dat er geen enkel mutatie voorbeeld te vinden is die nuttig is, dat wil zeggen die wordt waargenomen om de genetische code te ontwikkelen die tot nu toe is geconstateerd. Alle mutaties zijn schadelijk gebleken. Het werd duidelijk dat mutatie, die werd voorgesteld als “evolutionair mechanisme” eigenlijk een genetische gebeurtenis is die levende wezens schaadt, en ze met een handicap achterlaat. (Het meest voorkomende effect van de mutaties op de mens is kanker.) Natuurlijk kan een destructieve mechanisme geen”evolutionair mechanisme”zijn. Aan de andere kant kan natuurlijke selectie, ” niks uit zichzelf doen” wat ook Darwin had geaccepteerd. Dit feit toont aan dat er geen “evolutionair mechanisme”in de natuur is. Aangezien er geen evolutionair mechanisme bestaat, een dergelijke denkbeeldige proces genaamd “Evolutie” zou er hebben plaatsgevonden.

 10. – Ongetwijfeld is er in het verleden een vorm van evolutie geweest. Dat is zeer gemakkelijk te begrijpen : indien een bepaalde populatie onder druk gezet wordt door wijzigende omstandigheden (andere temperatuur, plantengroei, geologische verschijnselen, …) zullen bepaalde voordelen van sommige individuen meer uitgesproken te voorschijn komen in de ganse populatie, na een tijd. Maar met evolutie alleen kun je nog niet alles verklaren : ook zijn er mutaties en nog andere zaken geweest. Maar dat de mens zo een 6000 jaar geleden op de aarde gedropt werd in zijn huidige toestand, dat is een fabeltje dat resulteerde uit verkeerd begrepen Bijbelteksten. Die fabel circuleert vooral bij sommige fundamentalistische protestanten.
  – Van in het begin van het bestaan van de ons bekende natuur geldt het antropisch principe : alles is zó opgetreden dat op het einde de mens kon verschijnen. Reeds onmiddellijk na de oerknal was dat zo : indien de algemene gravitatieconstante G een beetje anders was geweest, zouden er later geen mensen kunnen ontstaan zijn (het heelal was te vroeg in elkaar gevallen bij te grote G, ofwel waren er geen sterrenstelsels ontstaan bij te kleine G). Zo zijn er talrijke voorbeelden te geven.
  – Conclusie : God is voorzienig geweest, zodat de mens zou verschijnen op het einde. Dit herinnert aan het scheppingsverhaal van Genesis.

 11. ..Stinus..

  Heb jij werkelijk les gegeven… ONVOORSTELBAAR.

  HET onderstaande citaat getuigt ((bij al die eerdere)) van een IN-consistente verwarde geest en zeg dan niet dat ik je beledig, want ik ga het gewoon aantonen. Ook is het zo dat het wijst op het gedrag van een internettroll ..als intrigant.

  Eerst heb je de WAAN dat de oerknal volgt op de zondeval en NU zeg je het tegenovergestelde.. dat NA de zondeval EERST er een zekere voorwaarde wordt gecreëerd en daarop het Genesisverhaal begint:: CONCLUSIE : God is VOORZIENIG geweest, zodat de mens ZOU verschijnen op het EINDE. Dit HERINNERT aan het SCHEPPINGSVERHAAL van Genesis.
  Het kan niet anders Stinus.. dat je in je kindertijd slachtoffer was van Mind-control en hier nu het zelfde toepast..een variant op wat ook Trump doet. …aan deze satanische negativiteit wil ik geen deel hebben

  Daarbij komt ook nog eens dat ik moet gaan veronderstellen dat DEZE site IS OPGEZET DOOR de Illuminati-vrijmetselarij ..om te zien hoe ze die informatie van de gelovige gebruiken kunnen .. omdraaien tot hun voordeel …..ik ga hier dus NIET meer reageren op deze site die blijkbaar de waan van Stinus al meer dan 1 jaar toestaat.. en dat tot de nodige ergernis leidt.

  Citaat::
  – Van in het begin van het bestaan van de ons bekende natuur GELDT het ANTROPISCH PRINCIPE : alles is ZO opgetreden dat op het EINDE de mens KON verschijnen. Reeds onmiddellijk na de oerknal was dat zo : indien de algemene gravitatieconstante G een beetje anders was geweest, zouden er later geen mensen kunnen ontstaan zijn (het heelal was te vroeg in elkaar gevallen bij te grote G, ofwel waren er geen sterrenstelsels ontstaan bij te kleine G). Zo zijn er talrijke voorbeelden te geven.
  – CONCLUSIE : God is VOORZIENIG geweest, zodat de mens ZOU verschijnen op het EINDE. Dit HERINNERT aan het SCHEPPINGSVERHAAL van Genesis.
  ………de Veltro

 12. CORRECTIE.. dat NA de zondeval EERST er een zekere voorw..
  moet zijn:: dat NA de oerknal eerst er een enz.
  ..dus bij deze mijn reactie

 13. Beste Piet,

  Het ziet er naar uit dat je een en ander verwart. Het begin van het scheppingsverhaal slaat op de originele, perfecte schepping, die we niet meer kennen, en die zich zeer waarschijnlijk buiten de ons bekende tijd afgespeeld heeft. (Ook God leeft buiten de tijd.) Na de zondeval is de gevallen schepping begonnen (opstart van de ons bekende ruimte en tijd), en heeft God de mens niet losgelaten. God wilde dat de mens verder zou bestaan, zij het in een niet perfecte vorm (dood, ziekte, ..) in een niet perfecte omgeving (vergankelijkheid van dieren, planten, mens, …), dit door de verkeerde keuze van de eerste mens. Als God de fysische, gevallen wereld bij de oerknal niet de juiste beginvoorwaarden meegaf, zouden er later nooit dieren en mensen gekomen zijn (zie voorbeeld hierboven). Het antropisch principe is terug te vinden in veel zaken, zoals ik eerder al schreef.

  NB : Ik beleefde een goede, gelukkige kindertijd zonder last van mind-control of welke narigheid ook, en had nog nooit last van een verwarde geest. 🙂

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 14. Hallo Eric,

  – Na het 2e Vaticaans concilie is er inderdaad veel verwarring geweest. Maar dat komt vooral doordat veel mensen verkeerdelijk dachten dat het geloof nu op zijn kop gezet was en dat nu alles wel mocht. Heel veel priesters werden hun roeping ontrouw. Ook werd er in de media een vertekend beeld opgehangen van wat dat concilie eigenlijk inhield. Paus Paulus VI (die paus was bij het einde van het concilie) sprak van de rook van Satan die de Kerk was binnengedrongen.

  – Je zou kunnen zeggen dat satan van de verwarring gebruik gemaakt heeft om zo veel mogelijk de mensen van hun geloof af te brengen. Maar dat betekent niet dat de conclusies van het 2e Vaticaans concilie fout zijn. Lees in volle vertrouwen de Catechismus van de katholieke Kerk, die na het concilie tot stand gekomen is. Die is zeer betrouwbaar in de leer, en gebruikt naast talrijke Bijbelteksten ook teksten uit een groot aantal concilies, en niet alleen het laatste. Ook het concilie van Trente is zeer goed vertegenwoordigd.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 15. Ik herinner me nog goed de leraar van het tweede leerjaar lager onderwijs (1957) die eerst godsdienstles gaf en daarna over evolutie sprak en duidelijk zelf niet meer wist wat te denken. Vrijmetselaars Suenens en Danneels zijn nog actief aanwezig, niet alleen in Vlaanderen maar zelfs in Rome zaaien ze nog steeds verderf. ‘Hun’ bisschoppen en ‘hun’ priesters zorgen voor voortzetting van onheil. Zonder https://kavlaanderen.blogspot.com/ 2012 zat ik nu nog altijd in de vertwijfeling en dubbelzinnigheid van de NOM. Misschien moet u deel gaan uitmaken van de bende die de zoveelste ‘vernieuwende’ nederlandse bijbelvertalingen maakt. In welke dubbelzinnigheid leeft u eigenlijk, Stinus?
  ******* Laat a.u.b. niet toe dat kinderen in vertwijfeling gebracht worden! *******

 16. Beste Eric,

  Je bent helaas slecht op de hoogte op verschillende vlakken, en loopt rond met verwarde ideeën. Paus Pius XII stond neutraal tegenover evolutie, en Paus Johannes-Paulus II zei dat evolutie meer was dan een veronderstelling (in positieve zin bedoeld). Naast evolutie (ik heb het niet over een of andere goddeloze evolutieTHEORIE) zijn er nog andere zaken geweest die tot de nu bekende mens geleid hebben (materieel gezien), te beginnen bij de oerknal. Herlees wat ik hierboven daarover geschreven heb.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht