Over Gods Almacht

6de les Mech. Cat. 1ste Art.: Ik geloof in… den Vader Almachtig

Aan God de Vader, eerste persoon van de H. Drievuldigheid, wordt, bij voorkeur onder alle andere volmaaktheden, de Almachtigheid van God toegeschreven; en het is dit woord dat wij vandaag eens met u gaan overwegen: ik geloof in God de Almachtige Vader.

De H. Schriftuur is gewoon Gods opperste en oneindige Majesteit met verscheidene namen uit te drukken, om onze eerbiedigheid en godsvrucht jegens dezelve op te wekken; maar vooral schrijft zij Hem de Almacht of de almogendheid toe, als een gans eigene hoedanigheid. Immers God noemt zichzelf: Ik ben de almachtige Heer, en de H. Johannes: De Here God, Almachtig, die is en die was en die wezen zal.

I. Wat belijden wij in het Symbolum als wij zeggen dat God almachtig is?

II. Waartoe moet dit geloof in de Almachtigheid ons opwekken?

I.  Wat belijden wij als wij zeggen: ik geloof in den Vader Almachtig?

Wij moeten echter opmerken dat het woordje almachtig niet alleen gezegd wordt van de eerste persoon, van God de Vader, maar van gans de H. Drievuldigheid, zodanig dat God de Zoon en God de H. Geest, zowel als God de Vader, almachtig zijn, en moeten geheten worden; alhoewel, gelijk wij weten, de almacht bijzonderlijk aan God de Vader wordt toegeschreven omdat Hij is het beginsel en de oorsprong der twee andere Personen. Wij belijden dus, beminde parochianen, dat God met zijn goddelijke wil alle dingen kan maken en ook te niet doen of vernietigen. Om almachtig te zijn, worden drie dingen vereist: dat men de macht hebben van te maken en teniet te doen, t’ is te zeggen, niet breken, maar vernietigen; dat die macht zich uitstrekken over alle dingen zonder uitzondering; en men moet alle dingen kunnen maken en vernietigen, met enkel het te willen. En inderdaad, deze drie hoedanigheden erkennen wij in God, onze Heer:

1° Wij belijden dat God de macht heeft niet alleen te maken, of uit het niet te trekken, maar ook in het niet te doen terugkeren.

2° Wij belijden dat er niets is, niets kan gedacht worden dat God niet scheppen kan; Hij kan zowel nog duizenden en duizenden, en volmaaktere werelden voortbrengen dan de onze, en dezelve te niet doen, ja zelfs nog veel grotere dingen die wij met ons bekrompen verstand niet kunnen vermoeden. Wij belijden bijgevolg: Dat God meester is over alle wetten die Hij aan de natuur zelf gegeven heeft, en dat Hij die kan veranderen naar zijn wil; en bijgevolg dat Hij kan mirakelen doen, dit is, wondere tekens die al de krachten der schepselen te boven gaan.

Maar, zal iemand zeggen: hoe kan God alles? Hij kan nochtans niet liegen, noch bedriegen, noch zondigen, noch te niet gaan, noch ongelukkig zijn. Dit belet zijn Almacht niet, want al deze dingen, beminde parochianen, zijn geen uitwerksels van macht, maar integendeel van gebrek aan macht, en kunnen maar plaats hebben in een onvolmaakte natuur, gelijk die van de mens.

Dixit et facta sunt – Hij heeft gesproken, en alles was gemaakt.

Wij belijden dat God dit alles kan doen en gedaan heeft, niet gelijk het schepsel, met moeite en arbeid, maar door een enkel werk van zijn wil: Dixit et facta sunt – Hij heeft gezegd, of beter, gewild, en alles was gemaakt. En niet zonder reden belijden wij deze Almacht in het begin van het Geloof, want met God alle macht toe te eigenen, kennen wij hem noodzakelijk alle andere volmaaktheden toe, zoals de oneindige Wijsheid, Voorzienigheid, Goedheid, zonder dewelke de oefening dezer macht onmogelijk ware. Maar laat ons, beminde parochianen, ons verstand onderwerpen, en alles geloven wat het Woord van God ons leert, hoe moeilijk, hoe verheven, hoe onverstaanbaar het ons ook schijne. Zo, bijvoorbeeld: Hoe kunnen drie Personen één God zijn? Hoe kan een dood lichaam verrijzen? Hoe is ’t mogelijk dat Christus in het H. Sacrament tegenwoordig zij? enz. Het antwoord voor een gelovige is gemakkelijk: Credo in Deum… omnipotentem- ik geloof in God almachtig; – Quia non est impossibile apud Deum omne Verbum – niets is aan God onmogelijk.

II. Waartoe moet dit geloof en het gedacht der almogendheid van God ons opwekken?

Het wekt ons, beminde parochianen, tot een ootmoedige kennis van onze grote krankheid, als wij die vergelijken met de Almacht des Heren; en, bijgevolg, tot het mistrouwen van onze eigen krachten. Wat kan toch de mens tegen de Allerhoogste en wat is de machtigste koning of vorst der aarde, vergeleken met de Koning der koningen? En zo, zegde Christus aan Pilatus: Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper – gij zoudt tegen mij geen macht hebben, ware u die niet van boven gegeven.

Hoe uitzinnig zijn dezen, beminde parochianen, die zich voor geleerden uitgeven en God uit de wetenschap willen verbannen, omdat zij beweren de geheimen der natuur ontdekt te hebben, terwijl God hun vernuftig verstand bot stelt op een onzienlijk diertje dat de aardappelen of de wijnbeziën vernietigt en tegen hetwelk zij vruchteloos een reddingsmiddel zoeken!

2° Dit gedacht is allerbest geschikt om ons in alles op God en op God alleen te doen betrouwen. Gelijk de H. Jacobus zegt: wij moeten niet alleenlijk bidden met geloof, zonder twijfelen; want hoe meer een zaak, menselijk gesproken, verloren schijnt, hoe meer redenen wij hebben te steunen op de Almacht van de Heer; maar wij moeten volle betrouwen hebben in al onze ondernemingen, die wij ter ere Gods of ten voordele van onze naaste aangaan, volgens het woord des Zaligmakers: Indien gij geloof hebt als een korrel mosterdzaad, zult gij tot dezen berg zeggen: ga van hier, daarheen en hij zal heengaan, en niets zal u onmogelijk zijn – Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, dicetis monti huic: transi hinc illuc, et transibit, et nihil erit impossibile vobis.

En zo zijn de levens der heiligen vol van wondere daden, gepleegd door mensen aan wie alles scheen te ontbreken. Vijf stuivers en Theresia alleen is niets, zegde een grote heilige, maar Theresia, vijf stuivers en God is genoeg om een klooster te stichten.

3° Dit geloof is ook het beste middel om die niet te vrezen, van wie niets te vrezen is, ik wil zeggen de mensen, maar Dezen alleen te vrezen, die ons niet alleen het leven des lichaams kan ontnemen, maar de macht heeft ons in de hel te werpen. Dit was ten allen tijde en nu nog de gesteltenis van vele kloekmoedige belijders en martelaars.

4° Eindelijk, moet de gedachte van Gods Almogendheid ons de weldaden van God doen erkennen, en wij moeten Hem daarover bedanken, aangezien al hetgeen wij bezitten, hetzij voor het lichaam, hetzij voor de ziel, van zijn Almacht voortkomt.

Laat ons dus dikwijls, beminde parochianen, tot onze troost, de Almogendheid van onze God overdenken en aanbidden, en met Maria de lofzang der dankbaarheid zingen: Magnificat anima mea Dominum; et exultavit spiritus meus in Deo Salutari meo. – Mijn ziel verheft de Heer; en mijn geest verheugd zich in de God mijner zaligheid! – Quia fecit mihi magna qui potens est – Omdat Hij mij grote dingen gedaan heeft, Hij die almachtig is. Amen.

 

Uit: Sermoenen van Kannunik d’Hoop, Pastoor-Deken van O.L.V. (St-Pieters) Gent; Verzameld en bewerkt door R. De Steur, onderpastoor van O.L.Vrouw (St. Pieters), Gent, A. Siffer, Drukker, 1900


Imprimatuur:

Wij geven volgaarn onze goedkeuring aan de grondige en stichtende sermoenen van wijlen de ieverigen en geleerden heer Deken Kannunik V. d’Hoop, en wij bevelen ze der geestelijkheid van ons bisdom ten zeerste aan.

Gent, 4 april 1900.

+ Antonius, Bisschop van Gent

 

identicon

Auteur:dmji

19 commentaren op “Over Gods Almacht

 1. – God is inderdaad almachtig. Maar dat betekent nog niet dat God alles doet wat in zijn macht ligt. God zou in zijn almacht moordenaars van de aardbodem kunnen laten verdwijnen. Maar toch doet Hij het niet. Hij laat ze de mogelijkheid om zich te bekeren.
  – Men moet ook opletten voor onjuiste redeneringen zoals : God is almachtig, en heeft geen oerknal nodig om ons te maken ; daarom is geen oerknal geweest. Hoe de ons bekende schepping tot stand gekomen is, daar kunnen we proberen achter te komen door onderzoek. En als dat onderzoek goed gebeurt, zal dat nooit in tegenspraak zijn met correct geïnterpreteerde Bijbelteksten. Het geloof en de rede zijn nooit in tegenspraak met elkaar (zie pausen Johannes-Paulus II en Benedictus XVI).
  – Beweren dat “God niet uit de wetenschap mag verbannen worden” is eigenlijk een gammele bewering, zeker voor wat de natuurwetenschap betreft. In de natuurwetenschap gaat het namelijk om de studie van reproduceerbare natuurwetten, waar God noch in positieve zin, noch in negatieve of neutrale zin vernoemd wordt. Er bestaat geen religieuze of katholieke wiskunde enz. Natuurwetenschap beperkt zijn onderzoekskader, en praat niet over een God.
  – Wel een zeer juiste bewering is : “God mag niet uit de geesten van wetenschappers verbannen worden”.
  – Ook is het verstandig om te zeggen : “God mag niet uit de toepassing van de wetenschappen verbannen worden”. Toepassing van de wetenschappen moet namelijk altijd moreel verantwoord zijn, en de juiste moraal vind je alleen bij God.

 2. ☩JMJ☩

  Het valt niet te onderschatten hoezeer de occulte mythologieën van de ‘wetenschappers’ het Geloof ondermijnen in Katholieken, en de toestand is buitengewoon erg omdat de priesters in ons land zelf al die krankzinnige mythes absorberen ter infectie van hun parochianen. Wanneer mensen de Goddelijke Openbaring ontkennen waar zij spreekt over het ontstaan van de wereld en de mensheid, dan zullen zij geneigd zijn om consistent te zijn in hun kwaad en ook andere gedeelten ervan te gaan ontkennen, en zo leiden die bizarre verhalen over aap-voorouders etc., valse, verzonnen verhalen die niet te bewijzen zijn en slechts als een pseudoreligieus ‘geloof’ gepropageerd worden, tot volledige apostasie, hetgeen ook de bedoeling was en is van de mannekes aan den top die bepalen welke leugens er in scholen ingelepeld worden.

  Wanneer er een priestergeneratie zal opstaan die de moed heeft om de ongegronde spotternijen van de goddelozen te trotseren, dan zal de toestand verbeteren.

 3. – Gisteravond de eerste helft bekeken van CecilB.Demille’s The Ten Commandments. Het eindigt met ‘Mozes’ die in filmtaal zegt: De Hebrews kunnen niet uit Egypte weggeleid worden door gebruik van wapens, maar enkel door een door God gezonden herder.

  – Onze toestand begint aardig te gelijken op die Egyptische slavernij en we kunnen nog slechts uitkijken naar die nieuwe Herder, wellicht een nieuwe waarachtige Paus, waardoor God weer eens Zijn almacht zal tonen.

  – Het zijn zeker niet de wetenschappers die ons zullen bevrijden en evenmin zullen zij ons Geestelijke Kennis bijbrengen. De wereldse wetenschap heeft er slechts toe geleid dat nu alle landen tegelijk kunnen verdrukt worden en dat er geen zuiver natuurlijk voedsel meer te krijgen is.

 4. Aan Eric

  Ja Eric.. door o.a. de wetenschap en technologie wordt het inderdaad mogelijk de gehele mensheid te verdrukken en de komst van de antichrist mogelijk te maken.. ofschoon eerst de valse profeet maitreya openbaar moet worden.

  Er komt inderdaad een nieuwe Mozes om de dochter van Sion (Zacharias 2:7-10) vandaan te halen bij de dochter van Babel.. Nederland-Zebulon uit de EU te halen ..Én de VN.
  [Want zo spreekt Jahweh der heerscharen na de verdrukking, Hij die mij tot de volken zond, die u hebben geplunderd: Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Zie, ik zwaai mijn hand tegen hen; ze worden een buit van hun slaven. En gij zult weten dat Jahweh der heerscharen mij heeft gezonden]. ..En zo zal het zijn!!!

  De kroonprins-koning heeft een bij-naam Henri V ..en betekent: Heerser VAN (niet: over) het thuisland. Het thuisland is Nederland-Zebulon.. dat terug gewonnen moet worden.. hij komt eerst als de Vreugdebode uit Jesaja 52:7-12 ..de Malakias bode 3:1, de eindtijd Cyrus.
  Daarop zal Frankrijk Nederland de oorlog aandoen.
  Want er is God met zijn nieuwe Hemel en nieuwe Aarde ..en er is een streven voor een NWO en er is de is-lam die de gehele mensheid wil overheersen.

  Wie overwint staat al vast.. de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël.
  God gaat zo’n grote werken doen in Nederland dat nederland zich zal bekeren en de bestaande partijen ophouden te bestaan.

 5. – Wetenschap is juist goed als ze goed gebruikt wordt. De mensen die allergisch zijn voor wetenschap, willen die misschien niet geholpen worden door een dokter als ze ziek zijn ? De geneesheren maken juist veel gebruik van resultaten van velerlei wetenschappelijk onderzoek (diagnosen stellen, ontwikkeling van medicamenten, technieken bij operaties, …).
  – Wetenschap is ook goed om Gods schepping te leren kennen, en de wetten te ontdekken die God er in gelegd heeft.

 6. Stinus,
  Waarom wilt gij God’s almacht overtroeven?

  Hoe komt het dan dat uw mooie wetenschappers ons geen natuurlijk voedsel meer gunnen? …dat zij de boerenstand afschaften? …dat voormalige boeren slaven van de banken werden? …dat het zelfs niet meer mogelijk is om als een gewoon keuterboertje te leven? …dat gewone kleine zielen in en door het ‘onderwijs’ al bij voorbaat als minderwaardige mensen veroordeeld worden? …dat men diploma’s moet(!) hebben om ongezonde(!) gewassen te moeten(!) zaaien …het zijn niet de wetenschappers die zich uitsloven om de granen terug gezond te maken …de vraag is of ze dat nog wel wensen??? …en de schandalige manier om het vee levenslang machinaal te ‘verwerken’ heeft niets meer te maken met een natuurlijk leven zoals God de Vader het bedoeld had!

  Wat hebben we aan geniale chirurgen als we vergiftigd voedsel moeten slikken?

  Wat voor wijsheid moet men dan verwachten van wetenschappers? Een nieuwe soort wijsheid?

  Hoe gaat gij ons uit die hel helpen, Stinus?
  Wilt gij ons bejudassen of zijt gij dement aan het worden?
  Waarom moeten we heden de wetenschap vrezen?
  Mijn vader werd heel zijn beroepsleven lang misleid door uw wetenschappelijke vriendjes, pas tegen het einde van zijn leven begrepen hij en zijn collega dat al hun werk voor landbouwers en veehouders contraproductief was.

  Wilt gij ons modernizeren om God te kunnen omzeilen?

  Zijt gij vergeten hoe God Zijn zeer vernederd volk uit Egypte wegleidde en hen vervolgens ook nog hartsgrondig zuiverde in de woestijn gedurende veertig jaren?

  Waarom wilt gij God’s almacht overtroeven?

  1. Zo is het, beste Eric.
   Ook als Benjamin hierboven schrijft: “Wanneer er een priestergeneratie zal opstaan die de moed heeft om de ongegronde spotternijen van de goddelozen te trotseren, dan zal de toestand verbeteren.”
   Ja, want wat onze beste vriend Michael hier publiceert en de voortreffelijke preek van deze H. Priester aanhaalt, die werkelijk het geloof had en wou mededelen aan zijn parochianen (want men kan slechts mededelen wat men heeft), dan is het heden ook zo dat de huidige priestergeneraties dit geloof niet hebben. Spijtig genoeg. Ook niet, zoals ik steeds maar moet vaststellen, in de traditie. Nooit hoort men een preek waar men van doordrongen is gans de dag de Heren om deze zo te kunnen loven vanuit de ziel. En dat is nu dan ook nu werkelijk, ‘heiligs steeds de dag des Heren.’
   Nooit een duidelijke preek. Steeds ontwijkend, omdat er in de congregatie of de broederschap anders over gedacht of gedebatteerd werden dat er dan misschien er een berisping zou kunnen komen. Ik stoot liever een priester of bisschop voor het hoofd dan God te beledigen. God op de allereerste plaats.
   In de plaats dat Stinus zichzelf verheerlijkt in zijn fabeltjeskrant, zou hij die voorbijvliegende tijd beter benutten om aan het heil van zijn ziel te werken en alzo ook zijn dierbaren dit mee te delen. Maar er is maar weinig tijd voordat de Heer Jezus terug komt.
   Er wordt genoeg verwittigt hieromtrent.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Eric: “Mijn vader werd heel zijn beroepsleven lang misleid door uw wetenschappelijke vriendjes, pas tegen het einde van zijn leven begrepen hij en zijn collega dat al hun werk voor landbouwers en veehouders contraproductief was.”

   De voedingsbronnen zijn inderdaad vergiftigd met de bedoeling om de bevolking dommer en zwakker te maken, en daarvoor dient ook de monopolisering doormiddel van, bijvoorbeeld, supermarktketens die kleine, lokale zaken verstikken en quasi onmogelijk maken. Zo kunnen de oligarchen bepalen wat de bevolking eet en kunnen zij dus hun agenda van volksvergiftiging doorvoeren. De commerciële tarwe zou ondertussen zodanig gekruist geweest zijn met andere grassen dat het zo goed als oneetbaar geworden is, en naar het schijnt gaan mannen er fysiek verwijfder van uitzien doordat het een te hoog oestrogeengehalte teweegbrengt.

   En dan wat medische ‘deskundigen’ betreft… Iedereen die chronisch of auto-immuun ziek is zal kunnen meespreken over de flagrante incompetentie van medici om ziekten te genezen. Voor chirurgische ingrepen kan men bij hen terecht, maar daar eindigt het ook ongeveer, en die mensen zijn slaven van de farmaceutische machine die ook deel uitmaakt van de cryptocratische agenda om de bevolking te verzieken en uit te mergelen. Degenen die dit niet willen inzien moeten er eens over nadenken waarom kindermoord en geassisteerde zelfmoord door de ‘wetenschappers’ op diabolische wijze als “medische ingrepen” gecategoriseerd worden. De Glimlachende Beul is het gelaat van de postmoderne dystopie waarin de mensen zitten weg te teren.

   Het is die Glimlachende Beul, met zijn bebloede guillotine, die de bevolking, naast deze fysiek te verwoesten, ook steeds meer geestelijk probeert te deracineren, onder andere door de apenverhalen die Stinus hier op dit forum als een gewillige loopjongen zonder ophouden aan de deur tracht te verkopen.

 7. Beste Benjamin, het is allemaal zoals u het hierboven beschrijft.
  Een goede kennis van mij hebben ze letterlijk leeg gehaald, omdat deze persoon een infectieziekte had. Een infectie is normaal gemakkelijk te genezen, zoals ik hier doe met de kinderen met ozone. Dit werd tot in 1947 aan alle Belgische universiteiten onderwezen. Het sterkste en totaal onschadelijk ontsmettingsmiddel (3000 x sterker dan chloor) dat er in de wereld is. Er wordt simpel weg één enkele atoom aan de zuurstofmolecule toegevoegd O3 i.p.v. O2. Ik pas reeds jaren de ozontherapie toe op mijzelf en mijn kinderen. Alleen heb ik soms de diagnose van de arts nodig, die ons dan al jaren niet meer ontmoet heeft. Het kost nul komma nul.
  Ja de farmamoordenaars!!!!
  Ook nog dat het VN migratiepact deel uitmaakt van het Coudenhove-Kalergiplan.

 8. Hallo Eric (7 december 2018 – 02:47),

  – Je schrijft : “Hoe komt het dan dat uw mooie wetenschappers ons geen natuurlijk voedsel meer gunnen?” Dat is weer de zoveelste misvatting, die bewijst dat je niet echt weet wat wetenschap is. Wetenschap dringt je niets op, en geen enkele wetenschapper dwingt de maatschappij tot iets. Landbouwers en de landbouwindustrie hebben keuzes gemaakt, mogelijk gemaakt door de reglementen van de staat.
  – Door de wetenschap zijn ook veel goede dingen gebeurd in de voeding : het vermijden van hongersnood, vinden van betere varianten van planten, enz. Maar inderdaad : steeds moet je KRITISCH zijn, daarin heb je gelijk ! ! ! En vergeet niet dat wetenschap niet hetzelfde is als de praktische toepassingen ervan.
  – Wie belet je zelf je patatjes en wortelen te kweken ? De wetenschappers houden je voor geen cent tegen.
  – Als je iets tegen wetenschappers hebt, moet je je ook boos maken op onze Michaël Dekee. Die heeft tenslotte ook een diploma van bachelor wetenschappen gehaald.

  Met vriendelijke groeten, A. G. Stinus

 9. Beste Stinus, ongeletterd Peterke zegt u:
  Uw citaat: “– Door de wetenschap zijn ook veel goede dingen gebeurd in de voeding : het vermijden van hongersnood, vinden van betere varianten van planten, enz.”
  Dat de “wetenschap” aan de basis ligt van heel wat manipulatie van de natuur, waarvan de “regeringen” het naar voren schuiven als een bewijs voor de “vooruitgang” van de natuur en mens. Dus manipulaties.
  Ik denk b.v. aan de klimaatwetenschap, aan genetisch gemanipuleerde gewassen, die ook -volgens u – hongersnood hebben vermeden.
  Hongersnood komt juist goed uit voor de schurken-regeringen als een wapen. Het wordt gecreëerd. Zie b.v. wat er zich momenteel voordoet in Yemen. Geen verdere uitleg voor nodig. Zie ook eens de politieke hongersnood van Duitsland na 1919 tot en met 1930. de Indiaanse bevolking die door het Engels bewind werd uitgehongerd om deze bevolking te domineren, enz… zoek maar op, afschuwelijk.
  Er is nooit een tekort aan voedsel geweest in de wereld. Het komt gewoon tot de behoeftige of niet, volgens een criminele agenda = uitmoorden van volkeren door hongersnood. Daar vindt men dan een hoop “wetenschappelijke” verklaringen voor en politiek correcte woorden.

 10. Halo Peter,

  – Je bekijkt de zaken niet objectief, en je weet als ongeletterde (volgens jouw eigen woorden) het verschil niet tussen wetenschap en de toepassingen ervan. Zoals ongeveer alles kunnen wetenschappelijke vindingen in goede of slechte zin gebruikt worden. Denk maar aan wetenschappelijke resultaten uit de kern- en atoomfysica, enzovoort.
  – Genetische manipulatie, daar ben ik ook niet voor, maar hongersnood kon in het verleden al voorkomen worden door goede selectie van zaden, door inzicht in hoe ziekten bij gewassen konden voorkomen worden, enz.
  – Wetenschap niet nuttig ? En de toepassingen in de geneeskunde dan ? Heb jij daar nog nooit van gehoord ? Woon jij soms nog in een of ander rotsholte ?
  – Voor de rest kom je weer met een onsamenhangend verhaal af, waarin mijn argumenten niet weerlegd worden.

  Toch vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste Stinus, Ik ben niet objectief, nietwaar?
   Wel aanbid maar uw God, de wetenschap (menselijke veronderstellingen). Ik aanbid de Schepper zoals Hij het ons geopenbaard heeft in genesis. Ik bemin de waarheid die Hij is.
   U schrijft: “– Wetenschap niet nuttig ? En de toepassingen in de geneeskunde dan ? Heb jij daar nog nooit van gehoord ?”
   O ja hoor! Ik ben met mijn gezin door een hel moeten gaan van de ’toepassingen in de geneeskunde(?). Of zullen we zeggen toepassingen in de uitbuiting? U hebt blijkbaar nog niet veel meegemaakt in uw leven hier op aarde nietwaar, maar wees gerust u zult ook door de ellende moeten gaan. Dat komt nog. Dan zult u begrijpen, beste professor, dat het Kruis niet iets is dat vasthangt aan uw “wetenschap”, maar de werkelijkheid van het aarde verblijf is. Men spot niet met het kruis.
   U voorspel u, beste Stinus, dat er nog veel traantjes over uw wangen zullen vloeien, en op de dag dat dit zal gebeuren, zult u zich deze woorden herinneren als een klok die aan uw oren klinkt.
   Dat is objectiviteit, Stinus, er is geen andere. U lacht met alles en iedereen, maar wee deze die spotten met de kleintjes!

 11. Stinus, sedert mijn kindertijd kwamen thuis dagelijks boeren maar ook af en toe belangrijke mannen van de landbouw- en veeverbetering over de vloer. Mijn vader moest niet alleen melkcontroles doen maar ook alle Limburgse boeren aanzetten om deel te nemen aan het systeem van stamboekvee en dan moest hij dat vee ook inschrijven bij de geboorte. Dat hield ook in het mede organiseren van publieke veekeuringsdagen en spreekavonden van wetenschappers allerhande voor de boeren. Hij was de schakel tussen de echte ouderwetse boer en de wetenschapelijke aanpak die van start ging na de oorlog. Hij wist alles van het boerenleven ondanks dat zijn vader onderwijzer was want zij hadden zelf ook een boerderij. Na enkele tientallen jaren werd hij opgevolgd door een jongere man die zijn allerbeste vriend werd in het beroepsleven.

  Stinus, gij spreekt over verschil tussen wetenschap en toepassing, mijn vader en zijn collega stonden midden in die twee gebieden. Daar moet ik nog bij vermelden dat een familielid een groot ijveraar was van het Davidsfonds en dat deze man er in slaagde met zijn moderne meningen over het leven mijn vader tot twijfels te brengen over het Katholieke geloof. Een moderne en onderlegde onderwijzer, een man zoals uzelf. Ik moet u dus niet vertellen welke vreselijke gevolgen V2 had op ons gezin.

  Met het vorderen der jaren begonnen mijn vader en zijn collega allerlei details in rekening te brengen, en het ging steeds om meer en meer en steeds kwalijker dingen. Zij kwamen dan telkens tot de conclusie dat zij hartsgrondig werden misleid en dat zij in de onmogelijkheid verkeerden om hun werk terug recht te trekken.

 12. Aan Peter (8 december 2018 – 16:17),

  – Je schrijft : “Beste Stinus, … Wel aanbid maar uw God, de wetenschap (menselijke veronderstellingen).” Kan het onnozeler en onwetender ? Ik aanbid helemaal geen wetenschap, maar wel de God van het christendom, de Drie-ene God.
  – Als ik je moet geloven heb je iets tegen wetenschap wegens een of ander verkeerd uitgedraaide gebeurtenis. Het is niet bepaald verstandig van zoiets te doen, en het getuigt er nogmaals van dat je geen onderscheid weet te maken tussen wetenschap, de toepassingen ervan en de praktische bekwaamheid van mensen om die toepassingen goed uit te voeren in de praktijk. Bovendien schijn je verkeerdelijk aan te nemen dat mensen zoals artsen perfect en onfeilbaar zijn. En finaal : één gebeurtenis is niet het geheel van gebeurtenissen.
  – Je beweert : “U lacht met alles en iedereen”. Pure onzin en een valse beschuldiging, een katholiek onwaardig. Ik probeer wel een aantal waanideeën uit de hoofden van sommigen te praten.

  A. G. Stinus

 13. Stinus ..

  Je wordt heus niet werkeloos als je al die evolutie-waan uit je eigen hoofd wilt delete.. je hebt genoeg aan je eigenwaan.

 14. Beste Piet,
  Je opmerking wil helaas alleen maar iemand anders beschadigen, en ze is verder inhoudsloos.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 15. Stinus…

  Vrijmetselaars zijn meesters in het iemand anders beschadigen, bijvoorbeeld kinderen in het lager onderwijs vertellen over evolutie, zodat ze hun geloof verzaken.

  1. Beste Piet,

   – De vaststelling op zich van evolutie, die er zeker geweest is, is totaal niet tegenstrijdig met de katholieke godsdienst, integendeel. Je zult dat vaststellen als je je documenteert, en opzoekt wat de Kerk daarover allemaal gezegd heeft. Wel tegenstrijdig met onze godsdienst is de bewering dat die evolutie enkel een puur toevallig iets geweest is.
   – Voor alle duidelijkheid : ik heb met vrijmetselaars niemendal te maken, wat sommigen ook beweren. Iemand met wat verstand heeft dat trouwens al lang door.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht