Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed?

Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed? Dat is toch maar een oude fabel, een mythe, een leuk verhaal waar men best niet teveel geloof aan hecht? Ik neem aan dat diegenen die moeite hebben met het aanvaarden van Genesis hoofdstuk 1 en 2 als zijnde een letterlijke (hetzij zeer eenvoudige) beschrijving van historische feiten, ook moeite zullen hebben met Genesis hoofdstukken 6-9. Sommigen zeggen dat de zondvloed een plaatselijke gebeurtenis kan zijn geweest, maar dat het onmogelijk een wereldwijde allesvernietigende zondvloed kon geweest zijn. Anderen zeggen dat het gewoon niet letterlijk genomen moet worden, het is een symbolisch verhaal. Toch eventjes wat geschiedenis.

De H. Schrift leert ons dat de ark in bergen van Ararat kwam te liggen:

“Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. “  (Gen. 8,4)

Waar liggen de bergen van Ararat? Dat is in het oostelijk deel van Klein-Azië, met name oost-Turkije en de westelijke delen van Armenië.

De berg “Ararat” is heden een vulkaan met een besneeuwde top, maar de omliggende gebieden worden de bergen van Ararat genoemd. Heeft de ark echt bestaan? Is die daar werkelijk in dat gebergte terecht gekomen?

Flavius Josephus, de bekende Joodse historicus, schreef in ca. 90 A.D. over de ark van Noach: “Z’n overblijfselen worden daar aangewezen door de inwoners, tot op vandaag.” Hij citeerde Berosus de Chaldeaan, die in ca 290. v. Chr. Aangaf dat bezoekers stukjes van de ark mee naar huis namen om er geluksbrengers van te maken: “Naar verluidt is er nog steeds een deel van het schip in Armenië, aan de berg van de Cordyaeanen, en dat sommige mensen stukjes van het schip losmaken en meenemen, en gebruiken als amuletten om ongelukken af te wenden.” Dit wijst erop dat de ark niet op een niet-toegankelijke plaats lag. Op een gegeven moment in de geschiedenis werd de ark bedolven onder modder en lavastromen, die ervoor zorgde dat de opvolgende generaties de locatie van de ark uit het oog verloren.

In 1959 werden er luchtfoto’s gemaakt door de Turkse autoriteiten die suggereerden dat er een bootvormige structuur te zien was, 29 km ten zuiden van de berg Ararat, op een hoogte van 1988 meter, in “het gebergte van Ararat”. Dr. Brandenburger, een fotogrammetrisch expert die ten tijde van president Kennedy de Cubaanse raketbasissen had ontdekt, zei dat hij ervan overtuigd was dat dit een schip was. In 1960 werd de luchtfoto van de bootvormige structuur samen met de foto’s van onderzoekers die ter plaatse waren geweest, maar geen diepgaand onderzoek hadden verricht, gepubliceerd in het tijdschrift “Life”. De conclusie was dat het een “bizarre geologische formatie” moet zijn.

Het was pas in 1977 dat  Ron Wyatt, een christelijke amateur-archeoloog, een expeditie leidde in het gebied, de eerste in een reeks van 24, en hij de overblijfselen van wat misschien wel de ark zou kunnen zijn, onderzocht. Er werden metaaldetectietests en radarscans uitgevoerd. De scans die werden gemaakt toonden duidelijk een ondergrondse structuur van een schip, met een lengte die exact overeenkomt met deze van de ark in de H. Schrift. Het resterende hout van het schip is reeds verdwenen, maar de afdrukken van de structuren van de balken en de houtstructuren waren nog steeds zichtbaar. Er werden allerlei artefacten teruggevonden, waaronder metalen voorwerpen (klinknagels) en gigantische ankerstenen, gelijkend op deze die bekend zijn uit het Middellandse-zeegebied, maar dan veel groter. Opvallend is dat de omliggende plaatsnamen verbonden zijn aan de geschiedenis van de zondvloed, hoewel de inwoners dit hiervan zich totaal niet bewust zijn (de oorspronkelijke bevolking werd er dan ook bijna geheel uitgeroeid tijdens de Armeense genocide).  Zo heet de plaats waar de ankerstenen gevonden werden Arzep, ofwel “Plaats van de acht”.

Wat vooral bijzonder was, is dat plaatselijke inwoners getuigden over bijzondere verschijnselen. Nadat een aardbeving (waar Wyatt dan nog om gebeden had) de vorm van de ark tevoorschijn had gebracht, was er vanuit het dorp bij die ark een vreemd licht te zien, een gekleurd licht, zoals dat van een regenboog. Toen men bij de plaats van de ark kwam, verdween dat licht.

Tien jaar later was Wyatt eregast bij de Turkse overheid, die de gevonden ark erkende als zijnde de ark van Noah en het omliggende natuurgebied instelde als een beschermd nationaal park. De media echter, wilde niet over deze vondst berichten, en stak het in de doofpot. Na deze vondst waren atheïstische wetenschappers er ook snel bij om het gevonden schip af te doen als een gewone geologische structuur, dat door lava zou gevormd zijn. En de artefacten? Geologische toevalligheden…

Ankersteen met daarop acht kruisen gegraveerd. Op een andere ankersteen werden voorstellingen van een ark teruggevonden. Er werden meerdere van die stenen teruggevonden, allemaal met een gat bovenaan. Ankerstenen dienden om grote schepen te stabiliseren.

Ondergrondse soortelijke weerstandsscan.

Velen zullen wellicht ook denken: ja, dat alle diersoorten in die ark konden, dat zal wel… En toch… berekeningen toonden dat een schip ter grootte van de ark, met 3 verdiepingen en vele tussenverdiepingen, wel meer dan 120.000 dieren ter grootte van een schaap kon bevatten. Als men dan het Bijbelse ’type’ of soort in overweging neemt, dan gaan de meesten ervan uit dat de huidige geslachten (genera) met daaronder de verschillende soorten, eigenlijk gewoon de soorten, of typen, met daarin verschillende rassen zijn (opnieuw: hier speelt micro-evolutie of evolutie/variatie op soort-niveau een rol). Zoals er nu ruim 430 hondenrassen zijn, zo kunnen wilde diersoorten ook rassen vormen. Classificatie is geen exacte wetenschap. Bewijs is dat ook in de wilde natuur kruisingen ontstaan tussen nauw verwanten (onder-)soorten. Zo kunnen ijsberen en grizzlyberen vruchtbare nakomelingen produceren. Dus dan zouden er heel wat minder dieren in de ark gemoeten hebben.

De hamvraag

Als de Zondvloed een werkelijke gebeurtenis was, zou dit dan niet de vele bizarre geologische formaties verklaren, zoals rechtopstaande fossiele bomen, omgekeerde lagen en fossielen waar die niet zouden moeten aanwezig zijn?

Zou de zondvloed dan niet het uitsterven van de dinosauriërs verklaren? Zou dit dan niet verklaren waarom er zacht weefsel en zelfs celmateriaal wordt teruggevonden in beenderen van dinosauriërs?

Zou dit dan niet verklaren waarom er nog C-14 wordt teruggevonden in steenkool? Zou dit dan niet verklaren waarom recent vulkanisch gesteente gedateerd wordt op miljoenen jaren, en zodus alle datering niet erg betrouwbaar is, en de gesteenten dus jonger zijn dan wat wordt beweerd? Zou dit dan niet gewoon alles verklaren? De hele wereld die we rondom ons zien?

Opnieuw wordt ook de Zondvloed als een echte wereldwijde gebeurtenis omschreven door tal van mystici uit de Katholieke Kerk (zoals opnieuw de Zalige A.K. Emmerick en de H. Birgitta van Zweden). God gaf die visioenen aan de Kerk als een geschenk, als middel om de Schrift beter te kunnen begrijpen en geloven. Jammer genoeg wordt dit door velen genegeerd of verworpen.

In alle geval kunnen we in de Schrift lezen dat Christus in de Zondvloed geloofde, want zei Hij niet:

Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnengingen zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.

En zei Petrus, onze Eerste Paus niet:

Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u valse leraars komen, die heimelijk verderfelijke ketterijen invoeren. Zij zullen zich niet ontzien tot hun eigen schielijke ondergang de Heerser te verloochenen die hen heeft vrijgekocht. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in diskrediet raken. In hun hebzucht zullen zij u met verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het Gericht. Evenmin heeft Hij de wereld van de voortijd gespaard; Hij heeft alleen Noach, de heraut der gerechtigheid, met zeven anderen behoed, toen Hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen.

Zullen we van Christus opnieuw een leugenaar maken door te beweren dat het verhaal van de zondvloed maar een oude mythe is, een verhaal dat symbolisch moet begrepen worden (net zoals het ‘Scheppingsverhaal’), of zullen we Hem, en Zijn eerste Plaatsbekleder navolgen en de Zondvloed zien als een historische wereldwijde gebeurtenis?

Als men niet gelooft in de Schepping en de Zondvloed, hoe kan men dan geloven in de Verrijzenis, in de Transsubstantiatie, in de wonderbare broodvermenigvuldiging, in de Exodus doorheen de Rietzee, die door God in twee werd gespleten en drooggelegd…? Dan wordt de Bijbel toch een boek met fabeltjes?

Mijnheer de Uil leest voor uit… fabeltjeskrant… of is het de Bijbel?

Het wordt tijd dat Katholieken hun Bijbel weer au sérieux nemen, en stoppen met die afgoderij van die atheïstische wetenschap! We kunnen op dit gebied nog iets leren van de Protestanten.

 

identicon

Auteur:dmji

19 commentaren op “Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed?

 1. De meeste zullen het voor altijd een fabel vinden , persoonlijk vindt ik dit nutteloze discussies de Bijbel openbaart dat God de wereld heeft geschapen voor mij is dat voldoende !

 2. – Veel belangrijker om te weten of de zondvloed nu echt heeft plaatsgehad en de ark gebouwd werd, is de betekenis van het Bijbelse verhaal van de zondvloed. En dat is o.a. : als je doet wat God vraagt en op Hem betrouwt, dan word je gered. De redding van Noah is ook een voorafbeelding van het doopsel.
  – Goed mogelijk dat er in die tijd een overstroming geweest is met nogal wat slachtoffers. Waarna een Bijbels verhaal tot stand gekomen is dat ons vooral iets moet leren.

 3. ☩JMJ☩

  De historiciteit van de Zondvloed behoort ongetwijfeld tot het geopenbaard Geloof dat alle Katholieken intact moeten bewaren en belijden, en de Katholieke Kerk, bewaakster van de Geloofsschat, wier goddelijk gezag ondubbelzinnig in de geschiedenis bevestigd is door veelvuldige bovennatuurlijke feiten, heeft dit ook altijd zo doorgegeven.

  Onder de oude, post-diluviaanse heidense volkeren die verspreid waren over de aarde werden overal heidense perversies gevonden van de Christelijke narratie der Zondvloed. In de Noordse mythologie werd gesproken over een soort van wereldvloed die met het bloed geschiedde van een reus, Ymir, die gedood werd. Dat doet denken aan de pre-diluviaanse giganten in Genesis die door de Zondvloed uitgedelgd werden. In de Keltische mythologie werd gezegd dat het menselijk ras en de variatie van dieren gered werden van een vloed in een boot zonder zeilen. De Grieken hadden de mythologische figuur, Deucalion, in hun eigen vloed-versie, wiens naam etymologisch de betekenissen “zoete nieuwe wijn” en “zeeman” in zich zou dragen. Opvallend, want Noë is degene die na de Zondvloed door goddelijke inspiratie wijn gemaakt heeft ter vertroosting van het menselijk ras na de schrikwekkende straf van God, hetgeen typologisch verwees naar het Eucharistisch Mysterie van het Nieuw Testament. In Bijbelse bewoordingen heeft den Heer Jezus Christus door Zijn Kruisoffer de Wijnpers getreden.

  Jean-Joseph Gaume in zijn Catéchisme de Persévérance over de tradities van de Kelten: “D’après eux, comme d’après les peuples les plus anciens, le déluge aurait détruit l’universalité du genre humain, à l’exception pourtant de Dwivan et de Dwivach. Ceux-ci échappèrent seuls à ce danger, ayant construit à l’avance un vaisseau sans voiles, dans lequel ils avaient placé un individu mâle et femelle de tous les animaux qui existaient.”

  Over de Indianen in Amerika schreef hij: “Ce souvenir du déluge était tellement empreint dans l’esprit des diverses peuplades du Nouveau-Monde, qu’un des Indiens de Cuba apostropha Gabriel de Cabrera, en lui disant : Pourquoi me grondes-tu? Ne sommes-nous pas tous frères? ne descends-tu pas comme moi de celui qui construisit le grand vaisseau qui sauva notre race?”

 4. Historiciteit van de zondvloed ? ? ?
  – Zou Noah echt naar Australië gegaan zijn om daar wat kangoeroes te gaan vangen ?
  – En zou Noah tijdens die regen ook even snel richting Amerika gereisd zijn, om daar Amerika vlug te ontdekken, en typisch Amerikaanse diersoorten mee te nemen ?
  – En in China moesten nog panda’s gehaald worden, inclusief hun typische voer voor een lange tijd …
  – En als Noah zijn werk goed wilde doen, dan moest hij een enorm, enorm aantal diersoorten in zijn ark onderbrengen, en daar zou hij honderden jaren mee bezig geweest zijn. Ondertussen was hij al lang zelf verdronken.

  Voor katholieken is het niet verstandig alle stukken van de Bijbel klakkeloos letterlijk te nemen. In de Bijbel vind je namelijk allerlei soorten literaire genres. En in sommige stukken van de Bijbel wordt ons iets duidelijk gemaakt aan de hand van een verhaal (in die tijd ging dat zo). Dat verhaal is niet altijd echt gebeurd.

  Laat ons geen Getuigen van Jehova of een raar soort protestanten worden.

  1. ☩JMJ☩

   Het is nu net uw rationalistische benadering op de Heilige Schrift die protestants van origine is, A. G. Stinus, en die de Katholieke Kerk helaas geïnfiltreerd heeft.

   Voor de Zondvloed waren de ons bekende continenten één geheel; zelfs de domme moderne ‘wetenschappers’ hebben daar een versie van, namelijk Pangea. U moet dus niet de pre-diluviaanse geschiedenis door een hedendaagse geografische lens beschouwen. Voor de zoveelste maal toont u zich met een stompzinnige, torenhoge arrogantie die u verhindert van iets te leren.

   Verder is de moderne taxonomie een construct van recente tijden, en waren het waarschijnlijk minder dieren die de Patriarch Noë binnen de Ark moest hebben dan wat de moderne mens denkt. De Patriarch moest trouwens niet al die dieren gaan zoeken, maar de Geest van God bracht hen naar de Ark. En denkt u nu werkelijk dat God onmachtig geweest zou zijn om alle beesten in leven te houden tijdens het verblijf in de Ark?

   In plaats van hier met een verbeten fanatisme voortdurend het Katholiek Geloof te komen bestrijden zou u beter uw krampachtige serviliteit tot een fictief, modern discours van u afduwen en u zelf gaan verdiepen in geschriften die ouder zijn dan de twintigste eeuw. Rechtgelovige Katholieken leven niet als nomaden van de moderniteit zonder intellectuele band met het verleden. Het is typerend dat u, de meest fanatieke novus ordo missionaris op dit forum, zich eveneens als de meest fanatieke vijand van de authenticiteit van de Heilsgeschiedenis opstelt en als de meest rusteloze propagandist van een protestants-rationalistische exegese betreffende de Heilige Schrift. Dat komt uiteraard doordat het novusordoïsme een nieuwe ‘religie’ is die gelijk een parasiet teert op de Kerk en het leven in de heiligmakende genade uit de zielen zuigt.

  2. A.G Stinus u onderschat echt God, weet u dan niet dat God doet wat hij wil, hij heeft ons niet eens nodig om nakomelingen voor hem te maken. Als God het wil schept hij al wat hij wil uit het stof . Het was voor God dan ook een koud kunstje om Noach de nodige dieren te voorzien die de ark op moesten. U kan dan ook beredeneren waarom zo omslachtig ? Ook daar heeft God zijn redenen voor om de mens voor te bereiden op zijn heilsweg onder andere?! Velen maken steeds totvervelens toe dezelfde fout door het werk van God uit menselijke logica te gaan beredeneren met als gevolg dat we volledig de mist ingaan. Vertrouw op God en eens we bij hem zijn zal alles ons onthuld worden .

  3. Met de redeneringen van Stinus kan je werkelijk alle kanten op.

   Wanneer hij het Creationisme – toch één van de fundamenten van het Katholieke Geloof – belachelijk wil maken, dan EVOLUEREN de soorten.

   Wanneer hij de zondvloed belachelijk wil maken, dan verwijst hij naar de kangoeroes, de “typisch Amerikaanse diersoorten” en de panda’s, die blijkbaar in dat geval NIET kunnen EVOLUEREN.

   Stinus, wees nou eens een beetje consequent!

   De kangoeroes, de “typisch Amerikaanse diersoorten” en de panda’s kunnen in jouw optiek toch diersoorten zijn die ontstaan door de ‘EVOLUTIE’ VAN DIEREN DIE OP DE ARK HEBBEN GEZETEN!

   1. Kangoeroes -en dus ook alle andere buideldieren- zouden geëvolueerd zijn uit diersoorten die wél op die ark zaten? Hopelijk uit diersoorten die dan wel verdomd goed konden zwemmen. Spijtig dat van die ’tussenvormen’ geen enkel spoor is terug te vinden… Of mag dat argument van die zogenaamd ontbrekende tussenvormen enkel gebruikt worden om de evolutie te ontkennen?

 5. Mensenlief toch …
  – Het belangrijke wat het verhaal van Noah ons wil duidelijk maken, dat is dat we zullen gered worden als we doen wat God vraagt, net als Noah. Als wij dus de geboden onderhouden, de sacramenten oprecht ontvangen enzovoort, dan zullen we gered worden. Voorts is het beeld van de zondvloed een voorafbeelding van het doopsel.
  – Men moet echt eens begrijpen dat in het Oude Testament dikwijls een verhaal gebruikt wordt om een relevante godsdienstige waarheid aan de mensen duidelijk te maken.
  – Als men alles van de Bijbel letterlijk neemt, dan word je zoals de getuigen van Jehovah. Die hebben op basis van letterlijk genomen Bijbelteksten al dikwijls uitgerekend wanneer de wereld zou vergaan ; ze kropen dan op een berg opdat ze zouden gered worden. Ze zijn als dikwijls terug van die berg moeten afdalen, omdat de wereld niet vergaan was …
  – Vanzelfsprekend zijn sommige passages uit de Bijbel wél letterlijk te nemen. Zo bijvoorbeeld de dood en verrijzenis van Jezus.
  – Wie het geloof niet ook rationeel wil bekijken, en alles klakkeloos, letterlijk overneemt zonder verstand, die volgt een ketterse visie, namelijk het fideïsme. NB : Luther was zo een ketter. We moesten alles zomaar aannemen, beweerde hij, zonder het verstand te laten werken. De rede was zelfs een hoer, beweerde hij … We moeten niet bij de getuigen en sommige zotte protestanten gaan staan.

  1. ☩JMJ☩

   Het is schizofreen van u om de traditioneel Katholieke Schriftexegese protestants te noemen, Stinus, en het is ronduit schandalig dat een bejaarde modernist gelijk u zijn energie steekt in het proberen om het geloof van een jonge mens gelijk Michaël te ondermijnen. Mannen die de kroon der ouderdom dragen hebben de plicht om een voorbeeld te zijn voor de jongere generaties, en niet om op de meest sluwe en leugenachtige wijze valstrikken te spannen om hen te doen vallen.

   Fideïsme is hetgeen u doet met de revolutie van Vaticanum II, en uw vergelijking met Luther gaat uit van een valse premisse, namelijk dat de Katholieke exegese irrationeel zou zijn en in tegenstrijd met echte wetenschap. De Katholieke Kerk heeft geen enkele morele plicht om zich aan te passen aan de moderne pseudowetenschap. Het is nog al achterlijk dat u zich naar Sint Augustinus noemt, want die Kerkvader verdedigde de schepping van Adam en Eva zonder evolutieproces uit dieren, de Hof van Eden als een fysieke locatie, de Zondvloed als historisch feit etc. Eigenlijk noemt u dus deze Heilige Kerkvader, voor wie u bewondering veinst, een protestant.

   Het was bij de protestanten dat de overgang naar het rationalisme van de Verduistering bewerkt werd; de ketterse notie dat de Canon van de H. Schrift slechts een verzameling sprookskesboeken was waaruit men morele lessen trok werd uitgebroed bij de protestanten, rotte takken die zich afgebroken hadden van de edele olijfstam, de Katholieke Kerk, en die daardoor in agnosticisme gevallen waren, vooraleer die ketterij meer en meer de rangen van de Kerk begon te infiltreren.

   De Syllabus errorum van de Gelukzalige Pius IX veroordeelde uw rationalistische dwalingen. Gaat u de Syllabus en alle pausen van voor de twintigste eeuw soms ook protestanten noemen? Het Katholicisme protestants noemen is niet serieus, en is het soort gedrag waar forumtrollen zich mee bezig houden. U klaagt dikwijls dat u een vrijmetselaar genoemd wordt; ik ben van oordeel dat men voorzichtig moet zijn met dergelijke zware accusaties, en ben dan ook niet bereid om die beschuldiging jegens u te maken, maar het zou werkelijk enorm helpen, Stinus, als u niet voortdurend zo achterbaks en met een gespleten tong te werk zou gaan. Uw pathologische drang om zaken op een meesterlijke wijze te verdraaien en te misrepresenteren om onwetenden te laten struikelen is een abominabel fenomeen. Sommigen bemerken uw sissende tong niet en trekken dan partij voor u in de waan dat zij een onschuldig persoon verdedigen.

 6. Beste Benjamin,

  – Kom nu eens met je voeten op de grond terecht, en verwijs de platte aarde, de maanlantaarn, zotte Bijbeluitleg enzovoort naar de prullenbak.
  – De Bijbel is samengesteld uit zeer veel stukjes, waaronder zeer oude stukken uit het OT. Sommige stukken Bijbel moet je heel realistisch interpreteren, bijvoorbeeld het lijden van Jezus, de genezingen door Jezus, de verrijzenis van Jezus enz. Dat zijn verhalen die op een realistische manier verteld worden door ooggetuigen.
  – Maar het verhaal van Noah uit het OT is duidelijk een verhaal dat niet echt gebeurd is zoals het verhaald wordt, maar het is een verhaal dat ons op gelovig vlak iets wil bijbrengen. De ark was niet groot genoeg voor al die dieren en hun voedsel, Noah kon niet even Amerika gaan ontdekken om daar lama’s te gaan ophalen, enzovoort. De mensheid is ook niet voortgekomen uit incest van de familie van Noah, enzovoort.
  – Volgt dus niet de uitleg van sommige dolgedraaide protestanten.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Met irrationele zever gelijk hetgeen u hierboven samengeplakt heeft is het zelfs niet nodig dat ik een antwoord formuleer. U schiet eenvoudigweg uzelf in de voet. Sommigen die dit forum lezen zullen misschien zeggen dat u gewoon het normaal gebruik van uw cognitieve functies niet bezit om begrijpend te lezen, maar de werkelijkheid is dat de reële oorzaak achter dergelijke redeloze woordensoep van incoherent gebrabbel minder onschuldig is.

   Iemand die alle pausen van voor de twintigste eeuw, de heiligen, martelaren en Kerkvaders van de Katholieke Kerk, protestanten noemt bevindt zich niet in een positie om anderen lessen te geven over nuchter redeneren. Gezien u de Katholieke Kerk in de tijd van de H. Apostelen en doorheen de eeuwen protestants noemt, Stinus, waarvan hebben volgens u dan de daadwerkelijke protestanten zich in de zestiende eeuw afgebroken om hun sekten te vormen? Volgens uw ‘redenering’ is het Katholicisme protestants en de historische anglicaanse ‘kerk’ Katholiek op het domein van exegese betreffende de Historische Boeken van het Oud Testament.

   De bron van het kwaad achter Stinus zijn schizofrene opvattingen is echter bekend; in novusordoland willen ze immers dat de Katholieke Kerk pas in 1965 gesticht werd. Daarom negeert hij ook verwijzingen naar gezagvolle veroordelingen van rationalistische dwaalgeesterij zoals de Syllabus, onderwerping waaraan in het verleden als toetssteen behandeld werd voor orthodoxie in personen. Ook moet de duidelijke correlatie opgemerkt worden tussen zijn geloof in biologisch evolutionisme en zijn geloof in de ketterse notie van evolutie van religieus dogma; de twee heresieën zijn nauw met elkander verweven, en reeds de dwaling van het teilhardisme toonde dat aan.

   Wanneer gaat u van pseudoniem veranderen, Stinus? Volgens u immers was Sint Augustinus een protestant.

  2. Volgens mij moet ik uit de reacties van Stinus opmaken dat hij een bloedhekels heeft aan protestanten;
   Nou over christelijk gesproken!

 7. Beste Benjamin,
  Er zit geen lijn in hetgeen je schrijft. Alleen maar wat onzin en gescheld. Droevig.
  A. G. Stinus

  1. Stinus, weet u dan nu nog niet dat wat Benjamin hier op dit forum brengt, hij niet uit zijn vinger zuigt, of uit de “hooggeleerde” boeken van één of andere univ? Indien u, zoals u zichzelf een “goeroe” noemt, eens de voorstellen van Benjamin zou natrekken en er de nodige tijd in zou steken, in plaats van hier uw haat tegen de ware Katholieke leer te komen uitspuwen, zou ik voor u gier waardering kunnen opbrengen. Echter, zoals het u reeds lang blijkt uit mijn reacties is dat voor mij onmogelijk.
   Weet u dat iemand die geen geloof hecht aan het Katholieke geloof, niet zo erg is, als hij maar nieuwsgierig en leergierig is, dan zal hij beetje per beetje het onwankelbaar geloof vinden dat hem zal vrijwaren als een rots in de branding. Echter uw geval is (spijtig dat ik het zo moet formuleren) dat u geen geloof hebt en vele zonden tegen de H. Geest verwekt op dit forum. U zou toch moeten weten wat dat betekend, of niet?
   Dat wij u een vrijmetselaar noemen is toch niet voor niets. Het feit alleen dat die vijanden van Jezus en Zijn H. Kerk eeuwige vijandschap hebben gezworen en door slijmerige doctrines, beetje per beetje, het geloof van eenvoudige zielen afbreken en beroven, is toch ook uw tactiek. Waarom?
   Indien u zegt, “men moet dit zus of zo interpreteren… of dat “De Bijbel is samengesteld uit zeer veel stukjes, waaronder zeer oude stukken uit het OT. ” of nog “Sommige stukken Bijbel moet je heel realistisch interpreteren, bijvoorbeeld het lijden van Jezus, de genezingen door Jezus, de verrijzenis van Jezus enz. Dat zijn verhalen die op een realistische manier verteld worden door ooggetuigen.”
   Hoe kan men Jezus van het O.T. scheiden? Hij is waarachtig God, zonder begin nog einde. Dus Hij is het Woord van God. En God de H. Geest die spreekt tot de profeten, is allemaal niets voor u.
   Ik zeg u, er zal nog een grotere nood komen dan die tijden de zondvloed. Dan zult u misschien uw woorden inslikken. Dan staat u helemaal alleen, naakt, voor de Almacht. Wat gaat u dan vertellen? Dat de H. Schrift interpretaties waren (lees leugens)?
   Iedereen zou moeten weten dat door de erfzonde gebaseerd is op twijfel en niet op een vast geloof van wat God verordend had. Gods uitspraak in twijfel brengen is een zware zonde. Doet u dat niet soms.
   Uw citaat aan Benjamin: “Kom nu eens met je voeten op de grond terecht, en verwijs de platte aarde, de maanlantaarn, zotte Bijbeluitleg enzovoort naar de prullenbak.”
   Wat Benjamin aanhaalt is de waarheid en dat weet ik al heel lang. Ik heb geen enkele diploma, getuigschrift, zelfs niet van de lagere school, die ik heb moeten verlaten en als 13 jarige bestemd was voor het diepe zwarte vuile gat, ja de mijn, waar ook mijn vader en broer “werkten”. Ik had wel geluk dat de leeftijdsgrens om in de mijn te gaan werken toen op 16 werd gezet.
   U bent toch de ‘grote’ geleerde professor, want zo doet u zich toch voor en de overigen hier zijn “boerekes” zonder “academische” vorming. Ik heb honger en kou geleden, want na de WO II was er niets. Ik heb een hele zware jeugd en leven achter de rug, maar dat heeft me veel levenswijsheid meegebracht en dat Mijnheer de Professor doceert men op geen enkele univ.
   Koning David was ook maar, volgens uw normen, een boereke, want hij was maar een herdertje, nietwaar?
   Ik heb geen haat of afkeer voor niemand, maar geweld aan doen aan de geopenbaarde waarheid van God, is voor mij onaanvaardbaar.
   Ik heb maar één diploma en dat is het vurig verlangen in mijn klein hart naar de waarheid en het verdedigen ervan evenals de diepe liefde voor Onze Heer Jezus, de Allerheiligste Maagd Maria en de H. Drie-Eenheid uiteraard.
   Goede raad, die Benjamin u ook al gaf, misbruik de heilige naam van Sint Augustinus niet meer.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 8. iemand die het bestaan van de zondvloed ontkent, is niet voldoende geïnformeerd.
  Het feit wordt beschreven bij praktisch alle culturen, ook door de verdwenen culturen van Summeriërs ( Gilgamesj epos) en de Egyptenaren .
  Alleen al het beroemde boek; Werelden in botsing van Immanuel Velikovski gaat hier gedetailleerd op in.
  Daarnaast zijn er tal van geologische bewijzen. Als voorbeeld noem ik alleen al de zichtbare sporen op de Sfinx van Gizeh.
  Gelogen hebben al meer dan dertig jaar geleden aardlagen ontdekt met een andere magnetische pool richting.
  Het duidt op ‘cataclysmische catastrofes’ die de aarde al meer dan vijf keer getroffen hebben en die ook door de oudste culturen beschreven zijn. De Zondvloed was de laatste catastrofe.

  De meeste oude culturen beschrijven ‘een reset’ van de aarde door; vuur, water en wind.

  De voorspellingen van de apocalyps duiden op de komende ‘reset’die door vuur zal plaatsvinden.

  Ik houd me al meer dan dertig jaar met deze materie bezig en plaats alle ‘global warming’humbug ook in dit licht.

  We staan m.i. aan de vooravond vaan grote veranderingen.

 9. In het boek “Eeuwen in chaos” van Immanuel Velikovsky uitgave van Ankherbooks 1977 beschrijft de auteur o.a. wat word verteld in de bijbel als de zondvloed. Ik zou het moeten herlezen voor de juiste beschrijving weer te geven maar het kwam er dat ik mij herinner op neer dat het een plaatselijke vloedgolf was die vanuit de Perzische golf kwam en landinwaarts de delta van de Tigris en de Eufraat overspoelde en zo de ark op de berg(keten) Ararat liet stranden. Gezien de toenmalige mogelijkheden was het onmogelijk om alle dieren van de wereld in de ark te herbergen, wel deze van de aldaar bekende wereld.

 10. – Het verhaal van de zondvloed in het O.T. kan ontstaan zijn naar aanleiding van een overstroming met slachtoffers. Maar wat het verhaal ons wil duidelijk maken is bv. dat je er goed zult bij varen als je – zoals Noah – doet wat God vraagt.

  – Benjamin kan best een goede kerel zijn. Maar niemand heeft hem al duidelijk kunnen maken dat de aarde rond is (en niet plat), en niemand heeft hem kunnen overtuigen dat de aarde rond haar as draait. Dan zal het zeker ook nooit lukken van hem duidelijk te maken dat niet alles wat in het OT staat ook letterlijk gebeurd is zoals het er geschreven staat ?

  – Raadpleeg ernstige, gelovige exegeten a.u.b. Die mensen hebben de Bijbel zelf, de geschiedenis, gewoonten en taal van die tijd bestudeerd, enzovoort. Dan zullen die u zeggen dat de mensen uit die tijd u dikwijls iets willen duidelijk maken aan de hand van een niet echt gebeurd verhaal.

  – Alles van de Bijbel letterlijk nemen is voor extreme protestanten en Getuigen van Jehova, en dan botsen die op tegenstrijdigheden. Sommige stukken van de Bijbel zijn letterlijk gebeurd, andere niet. Ook logisch : de verschillende stukken uit de Bijbel werden geschreven over een periode van bijna 2000 jaar.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht