Kerkvaders, Pausen en de mystici van de Kerk over de Schepping

Sommige hedendaagse katholieken scharen zich achter het idee van “theïstische evolutie”: dat is de Darwinistische evolutietheorie plus God. Wij zouden bijgevolg afstammen van de aap, maar het leven zou wel door God zijn gevormd. De aarde zou dan 4,6 miljard jaar oud zijn, en de dinosauriërs werden tevens door God gevormd, maar 60 miljoen jaar vóór het “ontstaan” van de mens uitgeroeid. In mijn boek “De evolutietheorie ontkracht” citeer ik een evolutionistische wetenschapper die zegt dat die verklaring niet deugt, want indien een meteoriet de dinosauriërs liet uitsterven, dan was álle leven uitgestorven, en was de aarde nu een kale, woeste planeet zoals Mars of Mercurius.

Ik heb zelf meegemaakt hoe de professoren in de Gentse universiteit de spot dreven met God en de creationisten. Voor hen maakt evolutie met of zonder God weinig verschil uit: er is gewoon evolutie. En laat dat net de grote drijver zijn achter het atheïsme dat daar zo vaak werd gepromoot. Iemand getuigde op de website van Kolbecenter.org dat toen hij zich pas bekeerd had, hij ook de evolutie met zijn geloof trachtte te verzoenen, en daarmee naar atheïstische professoren ging, die hem onmiddellijk de mond snoerden met de woorden: “Evolutie neemt de nood van een Goddelijke Schepper weg!”

“Evolutionistisch Godsgeloof” zoals men het kan noemen, maakt weinig indruk op niet-gelovigen; en bekeerlingen storen zich eraan dat bepaalden in de Katholieke Kerk gedeelten van de Schrift niet als waar aannemen, maar als zijnde symbolisch op te vatten en het met hun voormalige atheïstische zienswijzen trachten te “verzoenen”.

Enkele bedenkingen

Zou God de Schepping niet perfect hebben gemaakt, zonder de nood om, nog voordat de mens er was, catastrofen te laten plaatsvinden en talloze diersoorten te laten uitsterven? Waar in deze opvatting is er dan plaats voor het Paradijs met een volmaakte Schepping? God schiep de dieren omwille van de mens, maar als God de dieren liet evolueren en dan weer uitsterven, nog vóór de mens, wat voor nut had dat dan voor de mens? Om wat fossielen te hebben om later musea daarmee te kunnen vullen?

En als de mens van de aap zou afstammen: wanneer spreekt men van een “eerste” mens? Hoe en wanneer wordt het onderscheid gemaakt tussen een aap die lijkt op een mens, en een mens die lijkt op een aap? Als het nog een halve aap was (stel: een aap met wat minder haar), en die paarde opnieuw met een aap die sowiso in de buurt moet hebben geleefd, dan was zijn nakomelingschap opnieuw aap, en dat zou zo blijven tot op vandaag. Een iets meer rechtop lopende aap, die zal niet een andere rechtop lopende aap uitzoeken om te paren, die paart gewoon met de eerste de beste: gevolg: zijn nakomelingschap is opnieuw gewoon: aap. Er was reeds verderf, losbandigheid en zonde, nog voordat de zondeval plaats zou hebben gehad bij de eerste mens: want zoals iedereen weet zijn apen niet de meest kuise diersoorten. De bonobo’s hebben seks met iedereen, wanneer ze maar willen. Chimpansees houden er ook een vrij los seksleven op na, en de mannetjes van de gorilla hebben seks met alle vrouwtjes van de groep. Hoe kan uit zo’n dier en op zo’n wijze een mens ontstaan? Er was reeds verderf: want volgens de gedachte van de ‘theïstische evolutie’ bestond de dood reeds vóór de zondeval (anders kunnen de fossielen van de voorouders van de mens niet ontstaan zijn). Er was dus reeds verderf en zonde in het paradijs? Hoe valt dat te rijmen met de H. Schrift? Dat zijn duidelijk twee tegengestelden die niet met elkaar te ‘verzoenen’ zijn. Het is het één of het ander.

Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.Daarna legde Jahwe God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.

Toen liet Jahwe God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde Jahwe God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: `Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar. (Gen 2,7-8 en  21-25)

Er staat duidelijk dat God de mens boetseerde uit de aarde, en hem de levensadem inblies (een ziel gaf), en dat die eerst gevormde mens, die dode materie was, pas levend werd nadat God de levensadem erin blies. Een voorouderlijke aap is echter reeds een levend wezen, en dus geen dode materie. En volgens Genesis werd Eva geschapen uit Adam. Hoe valt dit te rijmen met evolutie? Adam die een dochter verwekt bij een aap?

Evolutie en schepping zijn twee heel verschillende dingen. Indien Christus in de H. Schrift spreekt over de schepping van Adam en Eva, dan spreekt hij toch niet over de “evolutie” van Adam en Eva uit een voorouderlijke aap?

“Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden een vlees?”  (Matt 19,4-5)

“Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt.”  (Marc. 10,6)

En St. Paulus schreef:

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben (Rom. 5,12)

Paulus zegt hier duidelijk dat pas na de zonde van Adam, de dood begon te heersen. Dus vóór Adam was er geen dood, en dus ook geen fossielen van afgestorven “voorouders”. Het is duidelijk dat zowel Christus als Paulus Genesis letterlijk opvatten als een geschiedenis en geen mythologisch verhaal.

Sommigen beweren ook dat de Kerk zich meerdere malen positief heeft uitgesproken over de evolutie. Als we echter kijken naar wat het Magisterium ons leert, dan zien we dat de authenticiteit van Genesis steeds werd bevestigd:

Paus Pius IX: het provinciaal Concilie van Keulen en het Eerste Vaticaans Concilie:

Het jaar na de publicatie van Darwins boek over evolutie, vaardigde het Provinciaal Concilie van Keulen de volgende canon, die goedgekeurd werd door Paus Pius IX:

Onze eerste ouders werden onmiddellijk geschapen door God (Gen. 2,7). Daarom verklaren we, de opinie van diegenen die durven te beweren dat de mens, wat betreft het lichaam, door spontane transformatie afstamt van een onvolmaakte natuur, die continu verbeterde tot het de huidige menselijke toestand bereikte, in tegenspraak met de Heilige Schrift en het Geloof.”

Paus Pius IX, die in 1854 het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afkondigde, keurde ook de volgende leer goed van het Eerst Vaticaans Concilie:

“De enige Ware God, schiep door Zijn goedheid en zijn Almachtige kracht, niet om zijn eigen Zaligheid te vermeerderen en er niets aan toe te voegen, maar om Zijn volmaaktheid te manifesteren door de zegeningen die Hij schenkt aan de schepselen met de meest vrije wil, onmiddellijk vanaf het begin van de tijd elk schepsel lichamelijk en geestelijk uit het niets, namelijk de engelachtigen en de aardsen; en dan de menselijke schepping, gewoon zoals het was, samengesteld uit zowel geest als lichaam.”

Paus Leo XIII: Encycliek Arcanum Divinae Sapientiae

Op 10 februari 1880, 22 jaar na de publicatie van Darwins eerste boek, vaardigde Paus Leo XIII een encycliek over het huwelijk uit met de titel “Arcanum Divinae Sapientiae”, waarin hij schreef:

“We tekenen op wat bekend is, en het kan op geen enkele manier in twijfel worden getrokken dat God, op de zesde dag van de Schepping, toen hij de mens uit het slijk der aarde had gemaakt en in zijn gezicht de adem van het leven had geblazen, hem een gezel gaf, die Hij op miraculeuze wijze uit de zijde van Adam nam, toen hij vast aan het slapen was. Daarom, in Zijn meest verreikend vooruitzicht, heeft God bepaald dat deze man en vrouw het natuurlijke begin van het menselijk ras zouden zijn,

Paus Pius X: Pauselijke Bijbelse Commissie

In 1909 keurde Paus Pius X de beslissingen goed van de eerste Pauselijke Bijbelse Commissie betreffende het historische karakter van de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

Paus Pius XII, Encycliek Humani Generis

In 1950 publiceerde Paus Pius XII een encycliek waarin hij waarschuwde voor het slecht interpreteren van de H. Schrift.

Deel 1 – hfst 3: Pogingen om het katholieke dogma te bevrijden van de traditionele formuleringen.

[…] Om nu terug te komen op de bovengenoemde nieuwe opvattingen: sommigen leren of insinueren ook dingen, die afbreuk doen aan het goddelijk gezag van de heilige Schrift. Want er zijn er, die de zin van de definitie van het Vaticaans concilie omtrent God als auteur van de heilige Schrift durven verdraaien. Zij verkondigen opnieuw de reeds meermalen veroordeelde mening, dat de heilige Schrift vrij is van dwaling alleen daar, waar zij spreekt over God en over punten van zedelijke en godsdienstige aard. Zij spreken zelfs ten onrechte over de menselijke zin van de heilige boeken, waaronder hun goddelijke zin, die volgens hen de enig onfeilbare is, schuil zou gaan.

Bij het verklaren van de heilige Schrift willen zij volstrekt geen rekening houden met de “analogie van het geloof” en met de “overlevering” van de Kerk. Men zou dus de leer van de Heilige Vaders en van het gewijde leergezag eigenlijk moeten toetsen aan de heilige Schrift, zoals die op zuiver menselijke wijze door de exegeten wordt verklaard, en niet de heilige Schrift zelf moeten interpreteren volgens de opvatting van de Kerk, die door Christus de Heer is aangesteld om heel de schat van de geopenbaarde waarheid te bewaren en te verklaren.

Bovendien zou de letterlijke zin van de heilige Schrift en de uitleg ervan, die door zoveel grote exegeten onder het toezicht van de Kerk is gegeven, volgens hun valse princiepen plaats moeten maken voor een nieuwe exegese, die zij als symbolische en geestelijke exegese betitelen. Hierdoor zouden de heilige Boeken van het Oude Testament, die op het ogenblik als een verzegelde bron in de Kerk verborgen liggen, eindelijk voor allen begrijpelijk worden. Langs deze weg zullen, zo beweren zij, alle moeilijkheden verdwijnen, want deze bestaan alleen voor hen, die zich vastklampen aan de letterlijke zin van de heilige Schrift.

Het is voor iedereen duidelijk, hoe zeer dit alles in strijd is met de beginselen en normen van Schriftverklaring, die door onze voorgangers Leo XIII z.g. in de encycliek Providentissimus Deus, Benedictus XV z.g. in de encycliek Spiritus Paraclitus, en ook door onszelf in de encycliek Divino afflante Spiritu zijn vastgelegd.

[…]

Deel 3, hfst 1: Houding van de Kerk tegenover feiten en hypothesen van de positieve wetenschappen

Ten slotte moeten wij nog iets zeggen over vraagstukken, die wel behoren tot de zogenaamde “positieve” wetenschappen, maar toch min of meer in verband staan met de waarheden van het christelijk geloof. Velen immers eisen nadrukkelijk, dat de katholieke godsdienst zoveel mogelijk rekening zal houden met die wetenschappen. Dit is zonder twijfel uitstekend, waar het gaat over werkelijk bewezen feiten; maar als het gaat over “hypothesen”, die de leer van de heilige Schrift of van de traditie raken, dan moet men hier gereserveerd tegenover staan, al hebben deze hypothesen dan ook min of meer een wetenschappelijke basis. Gaan echter dergelijke hypothesen rechtstreeks of zijdelings in tegen de geopenbaarde leer, dan’ moet men deze eis volstrekt afwijzen.

1.1 De biologische en antropologische wetenschappen
a. Het evolutionisme.

Daarom verzet het kerkelijk leergezag zich er niet tegen, dat de leer van het “evolutionisme” overeenkomstig de tegenwoordige stand van de menselijke wetenschappen en de theologie door voor- en tegenstanders onder de vakmensen nader wordt bestudeerd en bediscussieerd; wij bedoelen de evolutieleer, in zover zij het ontstaan van het menselijk lichaam uit reeds bestaande en levende stof nagaat, want het katholiek geloof verplicht ons te houden, dat de zielen onmiddellijk door God geschapen worden. Deze studie moet dan zo geschieden, dat de bewijzen voor beide meningen, namelijk van voor- en tegenstanders, met de vereiste ernst, kalmte en gematigdheid worden gewikt en gewogen; onder voorwaarde tevens, dat allen bereid zijn, zich te onderwerpen aan het oordeel van de Kerk, want zij heeft van Christus de taak gekregen, de heilige Schrift met bindend gezag te verklaren en de dogma’s van het geloof te beschermen.

Sommigen echter durven de grenzen van deze vrijheid van discussie te overschrijden; zij doen namelijk, alsof door de tot nu toe gevonden gegevens en de daarvan uitgaande redeneringen reeds als volkomen zeker zou zijn bewezen, dat het menselijk lichaam uit reeds bestaande en levende stof is ontstaan. Bovendien doen zij het voorkomen, alsof er in de bronnen van de openbaring niets zou te vinden zijn, dat in deze kwestie de grootste gematigdheid en voorzichtigheid eist.

Paus Pius XII wilde schijnbaar wat water bij de wijn doen, en onderzoekers en theologen “enige vrijheid” geven om te bestuderen of de mens uit reeds “levende materie” zou kunnen voortgekomen zijn, maar wijst er meteen op dat indien hypothesen rechtstreeks tegen de geopenbaarde leer zouden ingaan, ze resoluut moeten verworpen worden. Bijgevolg schiet er van die vrijheid al niet veel meer over, want de historiciteit van Genesis ligt volgens hem onherroepelijk vast. Hij verwierp reeds in deel 1 het idee dat een nieuwe exegese (Bijbelverklaring) van het Oud Testament de voor de wetenschap zogenaamde problemen van de “letterlijke interpretatie van de Schrift” van de baan zou kunnen doen, waarbij Pius XII zegt dat dit in strijd is met wat voorgaande Pausen hebben bevestigd in hun encyclieken (welke wij hier hebben geciteerd).

Verder zegt hij:

1.2 De historische wetenschappen
a. De verklaring van de historische boeken van het Oude Testament, in het bijzonder van Genesis 1-11.

Zoals op het gebied van de biologische en antropologische wetenschappen, zo zijn er ook op dat van de historische wetenschap mensen, die zich niet storen aan de door de Kerk vastgestelde grenzen en voorgeschreven reserve. In het bijzonder valt hier een bepaalde methode van exegese te betreuren, die een al te vrije verklaring geeft van de historische boeken van het Oude Testament. De aanhangers van deze methode verdedigen zich ten onrechte met een beroep op de brief, die de pauselijke bijbelcommissie kortgeleden heeft gericht tot de aartsbisschop van Parijs.

Deze brief immers wijst er nadrukkelijk op, dat de eerste elf hoofdstukken van Genesis wel niet strikt beantwoorden aan de methoden van geschiedschrijving van de grote Griekse en Latijnse geschiedschrijvers en de vakmensen van onze tijd, maar toch in een werkelijke zin, die de exegeten nader moeten bestuderen en omschrijven, tot het historisch genre behoren. De brief wijst er verder op, dat deze hoofdstukken in eenvoudige en beeldrijke taal, aangepast aan de mentaliteit van een weinig ontwikkeld volk, de voornaamste waarheden leren, die voor ons eeuwig heil noodzakelijk zijn, en daarnaast een populaire beschrijving geven van het ontstaan van de mensheid en het uitverkoren volk. Als nu de oude gewijde schrijvers iets hebben ontleend aan volksverhalen, (wat men kan toegeven), dan mag men toch nooit vergeten, dat zij dit gedaan hebben onder invloed van de goddelijke inspiratie en dat zij hierdoor bij het kiezen en beoordelen van die documenten tegen iedere dwaling werden gevrijwaard.

Pius XII verwierp stellig het idee dat wij van de apen zouden afstammen, en dat Genesis niet letterlijk zou te nemen zijn. Hij zegt tevens duidelijk dat Genesis door goddelijke inspiratie werd geschreven, en bijgevolg vrij is van iedere dwaling. Uit deze encycliek volgt dus dat de “vrijheid” die Pius XII aan eventueel onderzoek verleende, in werkelijkheid maar weinig vrijheid meer had.

De pausen hebben dus steeds de historische authenticiteit van Genesis bevestigd. Zou de Kerk dan vroeger gedwaald hebben, en nu “tot inzicht” zijn gekomen? Dat lijkt ons toch heel onwaarschijnlijk. Als recente pausen uitspraken hebben gedaan dat er toch een vorm van evolutie zou zijn, en dat de Kerk dit zou erkennen, dan mag men dit enkel interpreteren als een erkenning dat er waarneembare evolutie is binnen het soort-niveau. Dit is bewezen, en staat onomstotelijk vast. Dit betekent echter niet dat ze zouden beweerd hebben dat wij van de apen zouden afstammen, of dat de Darwinistische evolutietheorie waar zou zijn, want dat zou 2000 jaar Magisterium van de Kerk tegenspreken.

Mozes en Genesis

Vele Kerkvaders en Kerkleraars hebben ook de authenticiteit van Genesis bevestigd, en ze leren ons dat Genesis niet zomaar een verhaal is. De Heilige Johannes Chrysostomus (+403) leert ons bovendien dat Moses van God zelf de openbaring ontving omtrent de Schepping, en dit neerschreef in het boek, wat wij nu kennen onder de naam Genesis (Homilieën over Genesis 2:2):

“Alle andere profeten spraken ofwel over wat er na lange tijd zou gebeuren, of wat er toen stond te gebeuren, maar hij, de gezegende Mozes, die vele generaties leefde na de schepping van de wereld, werd begenadigd door de leiding van de rechterhand van de Allerhoogste om te uiten wat door de Heer werd gedaan vóór zijn eigen geboorte. “

“Het is om deze reden dat hij aldus begint te spreken: “In het begin schiep God hemel en aarde”, alsof hij met luide stem tot ons roept: het is niet door de instructie van mensen dat Ik dit zeg; Hij die hen (hemel en aarde) uit het niet-bestaan in het bestaan riep – het is Hij die mijn tong heeft losgemaakt om over hen te vertellen. En daarom smeek ik u, laat ons luisteren naar deze woorden alsof we niet Moses hoorden, maar de Heer van het universum zelf, Die spreekt door de mond van Mozes, en laten we voorgoed onze eigen opinies varen.”

Het is dus geen mythe, en volgens hem ook geen overgeleverd volksverhaal, maar een openbaring van God aan Mozes zelf, zonder gedraai rond de pot. Het is een eenvoudige, maar waarheidsgetrouwe weergave van echt gebeurde feiten. Het scheppingsverhaal werd dan ook door vele mystici in de Kerk bevestigd. Zij zagen met hun eigen ogen in een visioen hoe God Zijn scheppingswerk destijds voltrok. Daaronder bevinden zich bekende mystici zoals de Zalige Anna Katharina Emmerick en de H. Birgitta van Zweden.

Heilige Birgitta van Zweden

Heilige Birgitta van Zweden hoorde hoe de Heer zijn engelen toesprak: (Hemelse openbaringen, hoofdstuk 26, Over de plaats van de mens in Gods scheppingswerk. Hoe nakomelingschap zonder de zondeval verwekt zou zijn in hemelsbreed verschil met de huidige toestand van vereniging.)

Jullie geven Mij voor mijn hele scheppingswerk een waardig eerbetoon. Maar vertel eens waarom jullie Mij eren voor het menselijk ras wiens schepselen Mij meer dan alle anderen tot woede hebben uitgedaagd? Ik heb ze boven de lagere schepselen gemaakt. Voor geen ander heb Ik zulk een schande geleden als voor de mens en niemand anders heb Ik tegen zo’n hoge prijs vrijgekocht. Welk schepsel buiten de mens houdt zich niet aan zijn natuurlijke orde? Hij bezorgt Mij meer verdriet dan elk ander schepsel. Net zoals Ik jullie tot mijn lof heb geschapen, heb Ik dat met de mens gedaan. Ik gaf hem een lichaam om een geestelijke tempel te zijn en Ik plaatste een ziel erin als van een mooie engel. De menselijke ziel is immers vrijwel identiek aan de macht en kracht van een engel. In deze tempel was Ik zijn God en Schepper, de derde metgezel. Hij was bestemd om van Mij te genieten en vreugde in Mij te vinden. Vervolgens maakte Ik een vergelijkbare tempel uit zijn rib.

Nu mijn bruid, aan wie dit allemaal wordt verteld, misschien vraag je je af hoe zij zonder zonde kinderen konden krijgen. Ik zal het je zeggen: Het bloed van de liefde zou zonder enige schaamteloze lust zijn zaad in het lichaam van de vrouw hebben geplant. Uitsluitend dankzij de goddelijke liefde en wederzijdse genegenheid zou de geslachtsgemeenschap in vuur en vlam zijn gezet. En zo zou de vrouw worden bevrucht. Als eenmaal het kind zonder zonde of wellustig genot was verwekt, zou Ik er uit mijn goddelijkheid een ziel in hebben gezonden. Na de dracht zou zij het kind zonder pijn hebben gebaard. Het kind zou aanstonds, net als Adam, in perfecte staat worden geboren. Maar de mens toonde minachting voor dit voorrecht door aan de duivel toe te geven en een grotere eer te begeren dan die Ik gegeven had. Na hun ongehoorzame daad kwam mijn engel naar ze toe – en ze schaamden zich voor hun naaktheid. Precies op dat moment maakten ze kennis met de begeerte van het vlees en gingen ze honger en dorst lijden. Ook verloren ze Mij, want voor die tijd toen ze Mij nog hadden voelden ze geen honger of vleselijke lust of schaamte.

Deze openbaringen werden in het Concilie van Basel (1436) goedgekeurd als zijnde authentiek. God spreekt duidelijk over “scheppingswerk” en “schepsel”, niet over evolutiewerk en “geëvolueerd wezen”. Hij spreekt ook over de schepping van Eva uit Adam’s rib.

Zalige Anna Katharina Emmerick

De Zalige A.K. Emmerick zag in verschillende visioenen hoe Adam en Eva werden geschapen in de toen paradijselijke aarde, en hoe het genieten van de verboden vrucht hen uit het Paradijs verjoeg naar de vervloekte aarde: de boete-aarde. Zij zag dus Genesis hoofdstuk 1 en 2 als zijnde een letterlijke gebeurtenis.

Schepping Adam en Eva

Ik zag hem (Adam) glanzend en wit uit een hele aardheuvel tevoorschijn komen, als uit een vorm. De zon scheen, en ik dacht, daar ik het zag als kind, de zon straalt Adam uit de berg tevoorschijn. Hij werd als uit de aarde geboren, die een maagd was. God zegende haar en zij werd zijn moeder. Hij trad niet plots uit de aarde, het duurde enige tijd vooraleer hij tevoorschijn trad. Hij lag in de heuvel op zijn linkerzijde, de arm over het hoofd geslagen, en was met een lichte nevel als met een sluier bedekt. Ik zag een figuur in zijn rechterzijde en het werd me ingegeven dat het Eva was, die in het Paradijs door God uit hem tevoorschijn werd getrokken. God riep hem, en het was als opende de aardheuvel zich en Adam trad stilaan naar voor. Er waren geen bomen, maar slechts kleine bloemen rondom. Ook de dieren had ik als enkelingen uit de aarde tevoorschijn zien komen en de vrouwelijke zich daaruit afzonderen.

Ik zag dat Adam zeer ver naar een hoogliggende tuin, het Paradijs, gedragen werd. God stelde hem in het Paradijs de dieren voor. Adam gaf ze een naam, ze volgenden en speelden met hem. Alles diende hem vóór de zonde. Eva was nog niet uit hem gevormd. Al die dieren, die hij benoemde, gingen hem later op de aarde achterna.

Ik zag Adam in het Paradijs, niet ver van de bron in het midden van de tuin, als uit de slaap opstaan tussen bloemen en kruiden. Hij was witglanzend; zijn lichaam had echter naar het scheen, meer van het zinnelijke dan van een geest. Hij verwonderde zich over niets, ook niet over zichzelf, en ging, als was hij aan alles gewoon, tussen de bomen en de dieren, zoals iemand die zijn velden overschouwt.

Ik zag Adam aan de heuvel bij de boom aan het water op zijn linkerzijde liggen met zijn linkerhand onder zijn wang. God zond slaap over hem en hij was verzonken in visioenen. Daar trok God uit de rechterzijde van Adam, Eva ter plaatse tevoorschijn, waar de zijde van Jezus door de lans geopend werd. Ik zag Eva fijn en klein. Zij werd snel groter, tot ze volledig groot en schoon was. Zonder de zondeval zouden alle mensen zo in zachte slaap geboren geworden zijn. De heuvel week uit elkaar en ik zag aan de zijde van Adam een rots ontstaan als van kristalvormige edelstenen; aan de zijde van Eva echter een wit dal met fijn wit stuifmeel bedekt.

[…]

Eva stond rechtop voor Adam, en deze gaf haar de hand. Ze waren als twee kinderen, onuitsprekelijk schoon en edel. Ze waren helemaal glanzend, met stralen bekleed als met een sluier. Uit de mond van Adam zag ik een brede lichtstroom glanzen en op zijn voorhoofd als een aureool van majesteit. Rond zijn mond was een stralenzon, rond de mond van Eva niet. Het hart zag ik ongeveer zoals nu in de mensen, de borst nochtans was met stralen omgeven en midden in het hart zag ik een lichtende glorie en daarin een klein beeld, als hield het iets in de hand. Ik meen, dat daardoor de derde Persoon van de Godheid beduid werd. Ook uit hun handen en voeten zag ik lichtstralen vloeien. Hun haar viel in vijf lichtende stralenbundels van het hoofd neer, twee over de slapen, twee achter de oren gaand, en één naar het achterhoofd.

[…]

De lichtende stralenbundel op het hoofd van Adam zag ik als zijn overvloed, zijn glorie, de voltooiing der andere uitstralingen. En die glorie herneemt haar plaats bij de verheerlijkte zielen en lichamen. Ons haar is de gevallen, getaande, verstarde glorie, en zoals ons huidige haar tot de stralen, zo is de verhouding van ons huidige lichaam tot het lichaam van Adam vóór de val. De stralenzon rond de mond van Adam had betrekking op de Zegen van een heilig nakomelingenschap uit God, die zonder de zondeval door het Woord zou bewerkt geworden zijn.

Adam reikte Eva de hand; zij gingen van het schone oord waar Eva ontstond door het Paradijs; alles beziend en er vreugde aan belevend. Dat oord was het hoogste in het Paradijs, alles was glans en licht, daar zelfs meer dan waar ook.

Zondeval

Toen Adam kwam, vatte Eva hem bij de arm en wees naar het sprekende dier, en Adam luisterde ook. Daar zij hem bij de arm vatte, raakte zij hem voor de eerste maal aan, hij raakte haar niet aan, rond haar werd het duisterder. Ik zag dat het dier de vrucht toonde, maar niet waagde die voor Eva te plukken. Toen echter Eva naar de vrucht verlangde, plukte het dier de vrucht en reikte die aan Eva. Het was de middelste en schoonste vrucht van vijf samenhangende vruchten. Ik zag dat Eva nu met de vrucht tot Adam ging en hem die gaf, en dat zonder die toestemming de zonde niet zou gebeurd zijn. Ik zag, als viel de vrucht in stukken in de hand van Adam en als zag hij er beelden in. Het was als werden zij bewust van wat ze niet moesten weten. Het binnenste van de vrucht was bloedkleurig met aderen doortrokken. Ik zag dat ze verduisterden en ineen stortten. Het was als, verbleekte de zon ook. Het dier daalde van de boom, ik zag het op zijn vier poten weglopen. Een eten van de vrucht heb ik niet gezien; maar de vrucht verzwond tussen hen.

Ik zag dat Eva reeds zondigde, terwijl de slang op de boom zat, want haar wil was bij de slang. Ik ondervond daarbij, wat ik niet volkomen vermag weer te geven. Het was, als ware de slang het wezen en het beeld geweest van haar wil, zoals een wezen, waarmee ze alles kon bereiken. Daarin voer Satan.

Door het genieten van de verboden vrucht, was de zonde niet voltrokken, maar deze vrucht van de boom, die zijn takken naar de aarde neerbuigt en steeds opnieuw op zulke wijze nieuwe planten afwerpt, die ook zo doen, ook na de val, bevatte het begrip van eigenmachtige voortplanting, een zinnelijk van God verwijderd inplanten in zich. Zo sproot uit hun genot, met de ongehoorzaamheid, de scheiding tussen God en het schepsel en meteen de voortplanting in en door zichzelf en de persoonlijke begeerte, in de menselijke natuur. Deze in het vruchtgebruik van het in zich opgenomen begrip van de vrucht had als gevolg de omkering, de vernedering, de natuur, de zonde en de dood.

[…]

Vóór de zonde waren Adam en Eva gans anders gemaakt dan wij, ellendige mensen, het nu zijn. Met de verboden vrucht namen zij het materialistische in zich op, wat geestelijk was, werd zinnelijk gemaakt, zaak, werktuig, vat. Vroeger waren ze één met God, verenigd met God, nu zijn ze gescheiden met eigen wil, en die eigenwil is zelfgenoegzaamheid, zondelust, onreinheid.

De mens is geschapen om de rijen van de gevallen engelen aan te vullen. Zonder de zondeval had hij zich slechts vermeerderd tot het volle getal van de engelen bereikt was en zou de schepping voleindigd geweest zijn. Hadden Adam en Eva slechts één generatie zonder zonde geleefd, dan hadden zij niet meer kunnen vallen.

Boete-aarde

Na een korte tijd zag ik Adam en Eva in grote treurigheid ronddwalen. Ze waren duister, gingen gescheiden, als zochten zij iets dat ze verloren hadden. Ze schaamden zich voor elkaar. Bij elke schrede zakten zij dieper naar beneden, het was als week de grond, en waar zij gingen, werd het troebel, de gewassen verloren hun glans, werden als grauw en de dieren vluchtten. Ze zochten echter grote bladeren en maakten een krans rond de lenden en dwaalden steeds gescheiden.

[…]

Ik zag Adam en Eva op de boete-aarde aankomen. Het was een onbeschrijfelijk roerende aanblik de beide boetende mensen op de naakte grond. Adam had een olijftak uit het paradijs mee mogen nemen, die hij hier plantte. Ik zag dat het kruis later uit dat hout getimmerd werd. Ze waren onbeschrijfelijk bedroefd. Gelijk ik ze daar zag, konden zij het paradijs met moeite nog zien. Ze hadden altijd maar gedaald; en het was ook als keerde zich iets om, en ze kwamen door nacht en duister aan het treurige oord van de boete.

Haar visioenen kregen reeds kort na haar dood imprimatuur van de Kerk.

Ook andere mystici, zoals de eerbiedwaardige Maria van Agreda, of Hildegard van Bingen, spraken over Genesis als een letterlijke gebeurtenis. Als hoofdstuk 1 en 2 van Genesis een symbolisch verhaal zou zijn, dan zou God daar toch niet zo over spreken tot zijn heiligen, of het in een visioen laten zien alsof het werkelijkheid was? Zou God dan liegen of de mensheid kunnen bedriegen? Als wij van de apen zouden afgestamd zijn, dan zou God dat toch wel verteld hebben aan zijn heiligen, en dan eerst en vooral aan Mozes zelf, die van God persoonlijk de geschiedenis van de Schepping door goddelijke openbaring vernam. Maar God deed dat niet, en met een heel goede reden. God schiep de mens door een bijzondere scheppingsdaad, uit het slijk der aarde, en blies het gevormde lichaam vervolgens Zijn levensadem in (de ziel). Pas na de zondeval werd het lichaam zwak, aan aftakeling, ziekte, pijn en dood onderhevig, en werd de wereld vervloekt waardoor dood en verderft optrad.

Valse openbaringen

Er moet echter ook opgelet worden voor bepaalde “mystici” die zouden beweren visioenen te hebben ontvangen waarin ze gezien hebben dat Adam van een aap zou afstammen. Volgens één van hen zou Adam uit een soort “moederaap” geboren zijn, en de zondeval zou erin bestaan hebben dat Adam vervolgens seks had met die aap. Adam zou dus een soort “Tarzan” geweest zijn, een mens tussen de apen, en de erfzonde was dan dat Tarzan seks had met zijn moeder. Op die manier zou de evolutietheorie verzoenbaar kunnen gemaakt worden met het geloof. Dit is echter in volledige tegenstrijd met de authentiek verklaarde mystici, kerkvaders, pausen en de H. Schrift en dus te verwerpen.

Besluit

Gods woord is onfeilbaar – maar de menselijke wetenschap daarentegen, is wel feilbaar, zeker als het gaat over gebeurtenissen in het verleden die niet kunnen waargenomen worden. Als we geloof en wetenschap willen verzoenen, dan moeten we niet aan het geloof tornen, maar steeds kijken of wat de (atheïstische!) wetenschap zegt, wel in overeenstemming is met wat God ons vertelt. Indien de wetenschappelijke data juist worden geïnterpreteerd, en geanalyseerd, dan komt men tot de vaststelling dat evolutie en oude aarde op losse schroeven staat, maar dat de Bijbel waarheidsgetrouw is.

Krijg nooit de gedachte dat Gods Woord niet volmaakt zou zijn, en dat het zou moeten aangepast worden, of slechts symbolisch geïnterpreteerd zou moeten worden.

Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn wijs volgens de opvattingen van deze wereld dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren.De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen, Hij weet hoe waardeloos ze zijn.Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. (1 Kor.,18-21)

Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken, maar Christus bestrijden. (Kol. 2,8)


De evolutietheorie ontkracht

C-14 in steenkool? Zacht weefsel in dinosauriërbotten? Is de evolutietheorie wel zo waterdicht als ze ons willen doen geloven? In dit boek, doorspekt met meer dan 200 afbeeldingen, vertelt de auteur, die drie jaar biologie aan de Universiteit van Gent studeerde, zijn eigen verhaal en worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven (DNA en eiwitten) tot evolutie versus de Tweede Wet van de Thermodynamica, het zogenaamd fossiel bewijs, dateringstechnieken, en wat Darwin schreef in “On the Origin of Species”.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1: eigen ervaring in de wereld van de biologie
 • Hoofdstuk 2: Problemen voor de evolutietheorie
 • 2.1 Genetische en natuurkundige problemen (Complexiteit van DNA en levende cellen, Bewijs voor genetische Adam en Eva,… )
 • 2.2 Fossiel bewijs (Levende fossielen (met foto’s), uitsterven dinosauriërs, evolutie vogels, evolutie vleermuizen, evolutie walvissen, evolutie mens, geologische problemen, problematische fossielen, dateringsmethoden)
 • 2.3 Darwins eigen twijfels en opwerpingen
 • Hoofdstuk 3: het alternatief voor evolutie
 • 3.1 Mijn getuigenis
 • 3.2 De Schrift als geschiedenisbron (Schepping, onvolmaakte aarde, wereldwijde catastrofe, micro-evolutie en Bijbelse soort,…)
 • Besluit over de evolutietheorie

Wilt u het boek bestellen? Stuur een mailtje naar michael punt dekee @ mail punt com

http://evolutietheorie-ontkracht.com

Origineel gepubliceerd op Cruxavespesunica

identicon

Auteur:dmji

80 commentaren op “Kerkvaders, Pausen en de mystici van de Kerk over de Schepping

 1. Hildegard van Bingen sprak over de lichamelijke constitutie van Adam als van een Lichtkleed, vandaar dat A.K.Emm. het heeft over, dat Adam vóór de val anders was dan wij nu.

  Met de zondeval trad er een verdichting op in de vorm en werd de mens vlees, materie ..dat was de zonde “macht” ..ook het dierenrijk en de andere lagere rijken werd meegesleurd in de val van Adam. De heilige Schrift leert dat het zichtbare uit het onzichtbare ontstond.

  In de onderstaande link zie je bij Vassula dan ook de opwaartse gang uit de materie, de transformatie van de mens door de grote Waarschuwing en zijn zuiverende loutering, de 1e fase ..het laatste oordeel betreft de 2e fase als laatste.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1025.html

  De tv zender -History- met de serie -Ancient Aliens- ((in Nederland bij Telfort op kanaal 32 en Ziggo op 28)) toont ons de misleiding van de gevallen engelen ((als de bijbelse goden)) op een nieuwe manier die past in ons tijdperk van wetenschap en technologie.. en zich aldus presenteren als dé buitenaardsen en zodoende de leugen uit het paradijs op een andere manier willen afronden.. om de mens geheel in de materie te doen trekken.. met de afgod:: wetenschap en technologie.

  In die serie zijn ze geheel bevlogen voor het idee dat die “buitenaardsen” de scheppers van de mensheid zijn en hun dan ook eigenlijk als de redders van de huidige mensheid veronderstellen.
  De mensheid staat zeker onder een bepaalde invloed van de gevallen engelen, zoals we uit de h.Schrift weten.
  Die zender toont wel aan dat al die tempels en piramides een zodanige samenhangend patroon hebben dat geen enkele beschaving opzich de originele zelfstandige uitdenkers zijn van die bouwwerken.

  Jesaja 2:18-22 toont ons dat de zender -History- en andere internet sites gelijk hebben dat de “buitenaardsen” ook al op aarde zijn en dat de grote landen op een of andere wijze contact hebben met deze gevallen engelen…sommige van deze landen schijnen zelfs al in bezit te zijn van hun technologie en vliegen zelfs al in geheime missies al naar verre planeten.

  In de drie dagen duisternis komen ze:: Van verre gekomen, van de grenzen des hemels.. Jesaja 13:5..

  Voor wie niet die zender kan ontvangen is het wel mogelijk -History- te googlen en ook apart -ancient aliens- ..ook op YouTube.

  Het dodenrijk dat in Openb.20:14 in de hel wordt gesmeten bij het laatste oordeel is dat werkterrein waartoe ook behoort de gevallen engelen in het heelal,want engelen zijn geestelijke schepselen, machten, krachten enz.

  Nostradamus heeft het goed gezien, hij zegt het volgende::
  ..De goden (de gevallen engelen als de buitenaardsen) zullen zich aan ..de mensen vertonen
  ..Als de bewerkers van het grote conflict.
  ..Tevoren worden aan de HELDERE hemel degen en lans gezien.
  ..Aan de linkerkant ((links, linkse kerk)) zal de grootste toestoot ..zijn.

 2. In aansluiting op de bovenstaande link in de vorige reactie de volgende toelichting::
  Mijn hele schepping zal schijnen van een schitterend Licht …((staat in de onderstaande link van Vassula)) ..in het doopsel van de Zuivering zullen jullie worden hervormd tot je eerste beeld.
  Het eerste beeld is dus van vóór de zondeval, maar de mens is dan nog niet geheel en al licht, want dat gebeurt pas bij het laatste oordeel.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1021.html

  Het is dus door de grote Waarschuwing waardoor de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde ((Jesaja 65:17-20)) begint, het “1000”jarig tijdperk van messiaanse Vrede van ongeveer 30 tot 40 jaar en waarna dan pas de antichrist komt…eerst moet de valse profeet komen die in de Waarschuwing >>6e zegel wordt gedood en in Daniël 7:11 in de hel gesmeten wordt.
  De Waarschuwing is inbegrepen in het oordeel in Openb.20:4 en dat betreft dus het 6e zegel.

  De katholieke kerk heeft dus ongelijk wat betreft het symbolische duizend jarig Rijk…..en daarom heeft ze de onthullingen bij Vassula verkeert ingeschat en heeft het vaticaan een grote fout gemaakt in die beoordeling.. ze meende het beter te weten dan de aansporingen uit de hemel.

  Door de Waarschuwing worden wij “koning” over het rijk van de ziel ..daar waar Jezus Christus -in bijzonder- KONING der koningen is.

  1. Beste Michaël,
   U weet wel degelijk Onze Heer Jezus te prijzen en het Onbevlekt Hart Onze Moeder Gods Maria te verbleiden door het schrijven van uw artikel.
   Wat mij betreft, dank ik u voor uw uitstekende bijdrage van dit o zo belangrijk onderwerp van het Katholiek geloof.
   Wie echter de schepping niet aanvaardt zoals door God geschapen en geopenbaard, heeft het geloof niet.
   Menig priester heeft geprobeerd mij te overtuigen van het tegendeel en daaronder zijn er zelfs priesters van Traditionele strekking bij, die beweren dat het niet belangrijk is om de drie eerste hoofdstukken van de H. Schrift als de geopenbaarde waarheid te aanvaarden en alzo anders te gaan interpreteren, zei het met evolutie of theïstische evolutie, om gered te worden.
   De schepping is de basis van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Zonder de schepping door God de H. Drievuldigheid, één God zou er niets zijn, helemaal niets, als alleen God. Indien wij deze geopenbaarde waarheid van de schepping niet fatsoenlijk doorgronden, hoe zouden we dan in staat kunnen zijn om de Verlossing te kunnen doorgronden en God, op een nooit eindigende wijze kunnen loven, danken, prijzen en aanbidden?
   Als men dit niet hier op aarde kan doen, zal het in het hiernamaals helemaal onmogelijk zijn.
   Dan heeft men een heel andere Jezus Christus voor als die is in de Hemel en dat is een valse Christus, waarvoor Christus ons waarschuwt in de H. Schrift.
   Mat_24:24 Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat, als het mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.
   Mar_13:22 Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten, en ze zullen tekenen en wonderen verrichten; zodat als ‘t mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.
   1Co_15:15 Dan blijken we bovendien valse getuigen van God te zijn; want we hebben van God getuigd, dat Hij Christus heeft opgewekt; terwijl Hij Hem niet opgewekt heeft, zo er inderdaad geen doden verrijzen.
   Gal_2:4 zelfs niet ten believen van de ingeslopen valse broeders, die onze vrijheid kwamen bespieden, welke we in Christus Jesus bezitten, om ons tot slavernij te brengen.
   Hoe kan dan een priester in het dagelijks H. Misoffer de consecratiewoorden uitspreken en terzelfder tijd in een valse Christus geloven door deze te aanvaarden voortkomende uit een evolutie?
   Beste Michaël en anderen, u zou verstomd staan wat ik allemaal niet heb moeten aanhoren, neen niet van protestanten of andere sekten, maar van zij die mij van de gevestigde waarheid hadden moeten overtuigen en dat ik nu moet doen. Gefrustreerd, nog niet zo ver in wat we nu weten, enz…
   Voor dat de mens geschapen werd, heeft de hoogmoedige Lucifer (Satan later) het raadsbesluit moeten aanschouwen in de Hemel. Daar werden de Engelen de deugden en de ondeugden getoond, evenals hoe de Zoon van de Allerhoogste het vlees zou aannemen uit de zeer zuivere Maagd Maria, de Mensheid van Christus één met Zijn Godheid, in een onvoorstelbare waardigheid, waarover, door de hoogmoed verblinde afvallige Engelen zijn gestruikeld en gevallen en een eeuwige haat en strijd te voeren tegen deze Christus, gezworen hebben.
   Diezelfde eed wordt eveneens bij het inwijdingsritueel van een nieuw lid in de Loge van de vrijmetselarij uitgesproken, namelijk:
   “Movebor Adversus Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, of: “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren, want de Antichrist is hier verrezen”. Terecht wordt de Vrijmetselarij de antikerk genoemd. Zoals Christus zijn kerk heeft, heeft ook Lucifer zijn kerk.
   God had alles voor de komst van de mens op aarde perfect geschapen in één tijd. De mens echter werd geschapen in twee tijden – Gen I- 26 en 27: Gen 1:26 God sprak: Laat ons den mens maken als ons beeld, op ons gelijkend; hij heerse over de vissen der zee, de vogels in de lucht, de viervoetige dieren, en over heel de aarde met alles, wat er op kruipt.
   Gen 1:27 En God schiep den mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen.
   Satan, samen met zijn volgelingen uit de Hemel verdreven, mocht van God de schepping van de mens niet aanschouwen. Slechts bij de voltooiing ervan mocht hij dat en twijfelde eraan of het misschien de Christus was die hij in de hemel had aanschouwd zou zijn. Echter wist hij dat de Christus het vlees zou aan nemen uit een maagd een vrouw, die hij hier niet zag en besloot dat het de Christus niet was (de vrouw zou later uit Adam voorkomen).
   Dit aangevend dat Satan zag dat de mens geschapen was in de waardigheid en evenbeeld van Christus. Geschapen: Laat ons den mens maken als ons beeld, op ons gelijkend … en God schiep den mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen.
   Hoe kan dan iemand nu hier op aarde zich die waardigheid voorstellen en hoe kan men dan een evolutiemens of theïstische evolutiemens voorstellen waaruit die waardigheid gelijk aan die van Christus, de grond wordt ingeboord, zelf door priesters?
   Een ware afschuw!
   Daarom is het dan ook dat de erfzonde met al zijn gevolgen nooit wordt onderwezen zoals het hoort evenals de hoedanigheid van voor de erfzonde, en met wat men moet verstaan door de erfzonde.
   De enige, beloofd door God, de onbevlekte Maagd Maria, had die waardigheid als enig aards schepsel, waaruit de Christus het vlekkeloos vlees zou kunnen aannemen om Zijn waardigheid als GodMens de MensenZoon, zoals Hij aan de Engelen werd getoond, Zijn Verlossingswerk zou kunnen verrichten voor gans de mensheid.
   Het mysterie van de Verlossing werd pas duidelijk voor Satan nadat Jezus Christus (gezegend zei zijn Allerheiligste Naam), op het H. Kruis had uitgesproken “Alles is volbracht.”
   Het is daarom dat het Kruisbeeld met Corpus een afschuw is voor Satan en zijn volgelingen, daar hij in deze afbeelding zijn nederlaag ziet.
   Het is daarom dat de priester bij het toevoegen van het water bij de wijn bidt:
   “God, die de waardigheid van de menselijke natuur op een wonderbare wijze geschapen, en op een nog meer wonderbare wijze hersteld hebt: geef ons door het geheim van dit water en deze wijn deelachtig te worden aan de Godheid van Hem, die zich gewaardigd heeft aan onze mensheid deelachtig te worden: Jezus Christus Uw Zoon, onze Heer, die als God met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen, Amen.
   Die waardigheid krijgen diegenen terug die aan Zijn Rechterhand zullen staan bij Zijn terugkomst,
   waar Jesaïa over schrijft, als men het toch fatsoenlijk lezen kan.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 3. ☩JMJ☩

  De ‘wetenschappers’ begrijpen zelfs niet de complexiteit van de werkingen binnen het menselijk lichaam dat zij in het hier en nu kunnen onderzoeken; en die komen ons dan vertellen dat zij aan de hand van hun louter natuurkundige doorvorsingen ‘ontdekt’ zouden hebben dat de mens het product zou zijn van talloze transformaties van het ene wezen naar het andere. Er wordt veel te veel capaciteit toegeschreven aan aardkundige, genetische en sterrenkundige wetenschap en men usurpeert hogere trappen van wetenschap om de meest absurde conclusies te uiten betreffende hetgeen zij zien. Het is door de Godsopenbaring en door het gezond verstand dat men de origine van de fysieke wezens kan kennen, en evolutionisme wordt door het eerste als ketterij veroordeeld en door het tweede als absurditeit.

  ‘Wetenschappers’ moeten vooral zeer nederig zijn en zich houden aan de zaken te onderzoeken zoals zij die voor zich zien in plaats van de meest zotte geschiedenissen te gaan schrijven betreffende genen, fossielen etc. Zij moeten zich onderwerpen aan de Apostolische Traditie (dat wil dus zeggen met de traditionele Scheppingsleer inclusief), in plaats van in hun waanwijsheid te bespotten al hetgeen indruist tegen hun atheïstisch faux wereldbeeld.

  Wie de historische origine onderzoekt van de rationalistische obsessies met het evolutionisme zal zeer duidelijk zien dat de introductie van die onzin in het wetenschappelijk klimaat niets te maken had met een drang naar onderbouwde kennis, maar alles te maken had met de negentiende-eeuwse manoeuvres van de irreligieuze kringen om het Geloof van de Katholieke bevolking te ondermijnen en zo de resterende bolwerken van het Geloof in Europa te ontmantelen. Het had zoals tot op heden dus niets met wetenschap te maken, maar wel met het verspreiden van leugenachtige propaganda om de naturalistische en pantheïstische denksystemen van die tijd te vestigen onder de brede bevolking. Men hoeft geen gediplomeerd historicus te zijn om te weten dat zulks de preoccupatie was van degenen die de ‘wetenschap’ toen (zoals nu) domineerden en van degenen die hen financierden.

  Het is spijtig dat reeds Pius XII deuren aan het openzetten was voor de stokpaarden van de moderniteit (zijn zwak punt op dit gebied is een bekend feit), maar het gaat niet om onfeilbare uitspraken en wij moeten geenszins akkoord zijn met dergelijke compromissen die typisch waren in de twintigste eeuw. Men hoeft daar trouwens geen oordeel voor te vellen over het geweten van die Paus, maar traditionele Katholieken moeten weten dat ook pausen kunnen en moeten bekritiseerd worden wanneer dat gegrond is, en de chaos die de pausen na Pius XII gezaaid hebben zullen daar een eeuwige herinnering toe blijven.

  De creatie van Adam uit de maagdelijke aarde was een fysiek profetisch type van de latere Geboorte van Jezus Christus uit de Onbevlekte, Maagdelijke Goddraagster, Maria. Wie de narratie van Genesis ontkent pleegt dus aanslag op het Christelijk typologisch karakter van de Heilsgeschiedenis van voor de Eerste Komst van Christus.

 4. – Het is echt onverstandig van te ontkennen dat er evolutie geweest is, en dat het LICHAAM van de mens op een of andere manier voortgekomen is uit de dierenwereld. Daarvoor zijn er veel te veel bewijzen. Het lichaam van de mens is niet perfect : het is sterfelijk, onderhevig aan pijn, honger, enzovoort. Dat komt door de zondeval (erfzonde), die zich in een ver verleden van de mensengeschiedenis heeft voorgedaan.
  – Maar de mens is meer dan een lichaam : een mens heeft ook een GEEST en een door God ingestorte ZIEL. Daardoor, en ook door een lichaam tot intelligentie, leren, liefde, … in staat, onderscheidt de mens zich van de dieren.
  – De erfzonde heeft zich hoogstwaarschijnlijk niet op aarde voorgedaan, maar “in het paradijs”, in een bestaan dat veel verhevener was dan de wereld die we nu kennen. Na de zondeval is de mensenfamilie op een of andere manier in de nu bekende schepping terecht gekomen, en hoe het er aan toe ging in het paradijs weten we niet.
  – Zeer goede literatuur daarover : het boek “Redenen om te geloven”, van de vroegere aartsbisschop André Léonard.
  – Raadpleeg ook de reeks “Biofides” van bioloog en katholieke gelovige Vincent Kemme, op Radio Maria. In de uitzending van deze maand ging het er juist over. Evolutie ontkennen is niet verantwoord, en eerlijke wetenschap kan ons veel dingen leren.
  – De katholieke Kerk is helemaal niet tegen evolutie, en ze zegt zelfs dat evolutie meer is dan zomaar een hypothese. Evenwel zegt de Kerk terecht dat het geen toevalligheid is dat de mens aan het einde van die evolutie te voorschijn gekomen is.

  1. Heer Stinus,
   Hoe denkt u dan hoe de mens is ontstaan. Toch zeker niet van een beestachtig wezen. Bovendien diegene die men als voorouders van de mens aangeduid worden zijn eigenlijk uitgestorven apensoorten, zeker geen voorvaders van de mens. En wie zeg dat het paradijs niet op aarde is geweest? En kan hij of zij bewijzen dat het Paradijs niet op aarde is geweest.
   De Bijbel is zeer duidelijk over de mens. Hij is rechtstreeks geschapen door God zelf. En gelijk aan Hem, niet meer en niet minder. Dus zeker stam hij niet van een aapachtig af. En wat betreft de evolutie. Zeker is een evolutie aan te gang en dat is de minor evolutie. Het aanpassen van de soort. Denk aan een vink die zeg aan pas aan de omgeving, hij blijft een vink. Denk aan een aap die zich aanpas aan de omgeving. Hij blijft een aap. Maar deze aap zal nooit en den immer een mensachtige worden, laat staan een mens. Macro evolutie is nooit bewezen, ook niet door Darwin. Dat is dat een aap een mens wordt, En een vink een mees.
   https://wetenschap.startpagina.nl/forum/topic/1810464/enkele-bewijzen-tegen-de-evolutietheorie/
   https://answersingenesis.org/human-evolution/ape-man/did-humans-really-evolve-from-apelike-creatures/
   http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evolutie-aap.pdf

 5. Tijdens de schepping van de mens was de mens perfect, naar Gods beeld geschapen. Maar doordat de mens gelijk wilde zijn aan God was het perfectie weg. De erfzonde heeft ons sterfelijk gemaakt. Het lichaam die wij nu hebben is onderhevig aan pijn, honger, enzovoort. En dit komt zeker niet door de evolutie van de mens uit een aapachtige wezen of een andere dierensoort.

 6. Aan A.G.Stinus,

  De mens is niet geschapen in zijn huidige vlees lichaam, dit blijkt uit wat Hildegard van Bingen en enkele anderen zeggen.. zoals ik trouwens hierboven al betoogde. Zelfs enkele oosterse godsdiensten vermelden dat de mens eerst een Lichtlichaam had.

  Het materieel lichaam van de mens is een uitwerking van de zonde en kan niet bestaan zonder lijden en dood, het Genesis verhaal is “uiterlijk” verhaal voor de mens van vlees, Ezechiël 28:13-16 is voor de mens die al meer begrip heeft ..het is een toelichting op het Genesis verhaal. De evolutietheorie behoeft dus een wc-spoeling.

  Het is opmerkelijk en merkwaardig dat hetgeen A.K.Emm. en Hildegard van Bingen zeggen jullie niet oppakken. De Apostelen vroegen aan Jezus waarom hij nog in parabels sprak..en dat is op jullie van toepassing.

  De opvattingen en zienswijze op de site van Marcel Messing moeten wij ten zeerste verwerpen maar om een idee te krijgen over het Licht lichaam plaats ik de onderstaande link onder voorbehoud.

  http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p159

 7. Beste DG en Piet,

  – Zoals vermeld raad ik je het boek “Redenen om te geloven” aan, van de vroegere aartsbisschop André Léonard. Die behandelt dit allemaal op een theologisch én wetenschappelijk verantwoorde wijze. Léonard heeft voor dat boek trouwens een prijs gekregen ; hij baseert zich op de leer van een oude Griekse theoloog, namelijk Maximus de Belijder, maar houdt rekening met de resultaten van de wetenschap.
  – De mens werd door God geschapen in een perfecte toestand, in een leefwereld die we niet meer kennen, in het paradijs, waarbij dat paradijs eigenlijk de aanzet tot de hemel was. Door de erfzonde, waarbij de mens tegen de wil van God is ingegaan, is de mens in de huidige schepping terecht gekomen, waarbij het LICHAAM van de mens voortgekomen is uit de dierenwereld. Maar de mens is toch duidelijk onderscheiden van de dieren, door zijn GEEST en de ingestorte ZIEL. Na de zondeval gebeurde zowat het tegengestelde van een opname in de hemel.
  – Adam en Eva in hun oorspronkelijk, ongeschonden leven, leefden dus niet op de ons bekende aarde.
  – Toen het eerste diertje op aarde stierf was de erfzonde reeds een feit, want door de erfzonde werd ook de ganse schepping meegesleept in een neergang.
  – Het christendom leert : op het einde van de wereld zal niet alleen de mens herschapen worden, maar ook de ganse schepping (zie brieven van Paulus).
  – Paus Pius XII had niets tegen het idee van evolutie, maar hij zei wel dat men zich moet voorstellen dat op een zeker ogenblik God begonnen is met een ziel in elke mens te storten.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Ik geloof niet dat we uit dieren afstammen. Na de erfzonde zijn we uit het Paradijs gezet in een lichaam die belast is van de erfzonde, dus niet van dieren. Trouwens die ziel was ook belast door de erfzonde
   En wie zegt dat het Paradijs niet bestaat? Waar staat dat het niet meer bestaat.
   Wel staat er dat er een wachter voor de ingang is gezet. Dus het werd niet vernietigd. De Bijbeltekst zegt: Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden (Paradijs) de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.
   We kunnen het gewoon niet meer waarnemen door de erfzonde. En wat het boek waarover u hebt geschreven dat wilt niets zeggen. En dat hij daar een prijs voor heeft gehad ook niet.

   En zoals je lees in de Bijbel werd de ziel al ingestort nadat de mens was geschapen. Daar staat: “God, de HEER vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levende wezen” (Genesis 2:7).

   De oppermachtige Schepper van hemel en aarde deed twee dingen bij het creëren van de mens.
   Ten eerste, Hij vormde hem van het stof van de aardbodem, en ten tweede, Hij blies Zijn eigen adem in de neusgaten van Adam. Dit onderscheidde de mens van al Gods andere creaties. Deze ene passage bevat drie significante feiten over de schepping van de mens. Ten eerste, God, en God alleen, heeft de mens heeft geschapen. De mens is niet geëvolueerd vanuit andere schepsels. De mens is niet gevormd door onpersoonlijke krachten. Het zijn niet cellen, DNA, moleculen, waterstof, protonen, neutronen, of elektronen die de mens hebben geschapen. Dit zijn alleen maar de stoffen waaruit het fysieke lichaam van de mens bestaat. God heeft de mens gevormd. God heeft de stoffen gemaakt, en heeft deze stoffen vervolgens gebruikt om de mens te schapen.
   Het woord “gevormd” is een vertaling van het Hebreeuwse woord “yatsar,” wat “kneden, modelleren, of vormen” betekent. Het wekt de indruk van een pottenbakker die de intelligentie en de macht bezit om zijn creatie te scheppen. God is de Meester Pottenbakker die het beeld van de mens in Zijn gedachten had en over de intelligentie en de macht beschikt om deze vervolgens tot leven te wekken. God had zowel de Alwetendheid als de Almachtigheid om precies te kunnen doen wat Hij wilde.

   Ten tweede, God heeft zijn eigen adem in de mens geblazen. De mens is meer dan alleen “stof” of een fysieke substantie. De mens heeft een geest (ziel). We kunnen het op deze manier voor ons zien: Adams lichaam is net geschapen uit het stof van de aardbodem – een levenloos lichaam ligt op de grond. Dan buigt God voorover en “ademt” Zijn eigen “adem” in de neusgaten van de man; God is de Bron van het leven, en Hij heeft dit leven rechtstreeks in de mens geplaatst. Deze “adem des levens” komen we weer tegen in Johannes 20:22, wanneer Jezus nieuw leven schenkt aan zijn leerlingen.

   Ten derde, Genesis 2:7 vertelt ons dat de mens een leven wezen werd. Het woord “wezen” is in het Hebreeuws “nephesh,” wat betekent “een bezield, ademend, bewust, en leven wezen.” De mens werd pas een levende ziel toen God hem leven inblies. Een fysiek, bezield, rationeel, en spiritueel wezen zijnde, is wat de mens uniek maakt ten opzichte van alle andere leven dingen op aarde.
   Dus, wat is de adem van God? Het is het leven en de kracht van God, gegeven aan de mens om hem te bezielen. Het Hebreeuwse woord voor geest is “ruach,” wat betekent “wind, adem, lucht, of geest (Ziel).”
   (gotquestions)

   En dit gebeurde niet bij de dieren die God geschapen heeft.

   En bovendien als we in het Paradijs geen ziel hadden waren we doen al een dieren gelijk en niet naar Gods evenbeeld geschapen.

   1. Dat is heel juist beste DG.
    U hebt werkelijk het geloof, want anders kunnen we de ingevingen van God niet ontvangen en blijven we verstrikt in menselijke gedachten. God schiep alles in zes dagen en de zevende dag ruste God.
    Nu, God is almachtig en oneindig wijs, zodus kon hij alles wat we kennen in één oogwenk geschapen hebben, incluis de H. Engelen. Maar dat heeft hij niet gedaan, waarom? Omdat God een primair begrip is (menselijke taal natuurlijk) dat een elementair begrip oneindig te boven gaat. Daarom is het juist om de verlichting van God de H. Geest te vragen om Zijn openbaringen in het geloof te kunnen vatten. Niemand zal ooit God kunnen vatten, begrijpen. Maar daarom is het dat God beetje per beetje ons openbaart wie Hij is, oneindig goed en wijs, oneindig lief. Hij heeft iedere ziel geschapen om Hem eeuwig te loven. En wanneer kunnen wij Hem loven? Als wij Zijn Schepping en Verlossing kunnen vatten. Echter gaat dat niet door de menselijke rede, alhoewel God ons de rede heeft geschonken, maar niet om ons door die rede ons zelf te verheffen maar om Gods oneindigheid te aanschouwen.
    De hoogmoedige moderne mens is daarom zeer ver van God en hoe meer hij menselijke gedachten koestert (wetenschap en noem maar op) zal hij zich meer en meer verwijderen van Gods Geest door te luisteren naar de satanische ingevingen, om uiteindelijk te worden zoals het beeld van het beest.
    Daarom zijn er zoveel die denken dat ze het nu veel beter weten (aan de hand van dit of dat) als wat de liefdevolle Vader Almachtig aan zijn kinderen aanreikt.
    Dat boek van Mgr. Leonard kan ik niet lezen. God heeft ons zoveel gegeven gedurende 20 eeuwen en dat willen hoogmoedige mensen niet aanschouwen. Ze schrijven liever een boek waar hun naam op prijkt en zo dat anderen zouden zeggen wahoew. Wel ik zeg liever WAHOEW op wat ik mag aanschouwen van Gods heilige werken, zoals de H. Engelen en Heiligen in een nooit ophoudende lofzang doen.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 8. Aan A.G.Stinus,

  Middels de onderstaande link krijg je via een PDF ongeveer 10 bladzijden informatie over het boek: -de ziel en haar voertuig.. Aristoteles’ psychologie geherinterpreteerd..van dr.A.P.Bos.
  De scholastiek van Thomas van Aquino aangaande het onderwerp dat in dat boek wordt behandeld blijkt gebrekkig te zijn.

  Naar aanleiding van dat boek ben ik tot de conclusie gekomen dat het zielelichaam in 1kor.15:44 ..dat wordt gezaaid, niet ons vlees lichaam bedoeld wordt, maar het onzichtbaar astraal fijnstoffelijk zielelichaam van de ziel als ziele-voertuig..en dat met de ziel onafscheidelijk verbonden is.

  Bij de verwekking vindt de celdeling niet plaats zonder dat fijn-stoffelijk lichaam. De ziel werkt eerst enkele dagen of enkele weken buiten de vrucht en daalt daarna er pas in.
  De ziel wordt dus niet erin “gedropt” maar werkt eerst via dat voertuig kortstondig buiten de vrucht voordat het indaalt.
  De ziel bouwt zelf het lichaam en is NIET passief.

  Voor de zondeval had de eerste Mens dus GEEN ziele-voertuig (ziele-voertuig of natuurlijk-lichaam)…..omdat de mens een schepsel van licht was.

  Stel, men zou de vrucht aborteren voor dat de ziel in de vrucht is ingedaald, dan is het toch moord, daar de ziel bij de celdeling met de vrucht verbonden is met ZIJN voertuig ..en dat geheel bouwt het lichaam.

  Anna Katharina Emmerick heeft het dan ook over het afdalen van Adam..hij daalde af doorheen zijn meerdere fijnstoffelijke lichamen, te verstaan als verdichten tot materie.
  Het omgekeerde vindt plaats bij het laatste oordeel ..tot een glorievol verheerlijkt opstandingslichaam ..het Licht-lichaam dat niet sterven kan. Uit bepaalde gegevens blijkt dat de grondslag daarvan gelegd wordt in de komende Grote Waarschuwing, dat is in het 6e zegel.

  De gezuiverde fijnstoffelijke lichamen zijn na de Waarschuwing zichtbaar..uit de geschriften van Vassula is dat op te merken, te constateren. Dat het lichaam klaar was en toen de ziel erin gestort werd.. kan dus NIET en kan dus alleenmaar zo gesteld zijn om het begrijpbaar te maken voor de niet “ingewijden”.

  Ook de dieren in het paradijs waren in een hogere staat, het lichaam van de mens is dus NIET voortgekomen uit de dierenwereld, zoals jij beweert..en waarschijnlijk die bisschop.
  De geschriften van Anna Katharina Emmerick zijn ons niet voor niets gegeven..maar om meer inzicht te krijgen.
  Ik vraag me wel af of je wel de moeite heb genomen om ze te lezen.

  https://www.google.nl/search?client=ms-android-wiko&ei=T5zsW6PgC4fPwQLz-LC4Dw&ins=false&q=dr.a.p.bos+de+ziel+en+haar+voertuig&oq=dr.a.p.bos+de+ziel+en+haar+voertuig&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..33i160.54271.69996..71007…0.0..0.114.2069.23j2….2..0….1………0i22i30j33i21.jtXs_HM4_WU

 9. Beste Piet,
  Ik kan helaas je tekst niet deftig lezen, de rechterkant ontbreekt. Maar ondertussen zitten we met de psychologie toch al wat verder dan Aristoteles …
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 10. Beste DG (15 november 2018 – 12:09),

  – Je schrijft in een wat krakkemikkig Nederlands : “Ik geloof niet dat we uit dieren afstammen. Na de erfzonde zijn we uit het Paradijs gezet in een lichaam die belast is van de erfzonde, dus niet van dieren. Trouwens die ziel was ook belast door de erfzonde. En wie zegt dat het Paradijs niet bestaat? Waar staat dat het niet meer bestaat.”
  – Na de erfzonde moest de vrouw baren in barensweeën (zie OT). En dat betekent dat de mens vanaf dan onderhevig was aan pijn, honger, enz. en ook de dood. (Die dood vond zijn oorsprong in de erfzonde.) En dat is precies de toestand die we nu kennen. Met andere woorden na de erfzonde kwam de mens in de leefwereld terecht die we nu kennen. Daarbij is de mens nu, na de erfzonde, afhankelijk van zijn omgeving, doordat hij drank en eten moet gaan zoeken in zijn omgeving. Allemaal het gevolg van de erfzonde. Maar in het paradijs was de mens NIET van zijn omgeving afhankelijk.
  – De ganse bekende schepping (met planten, dieren en mensen) is nu onderhevig aan vergankelijkheid, allemaal ten gevolge van de erfzonde. En uit wat we door zeer uitgebreid onderzoek weten (fossielen, betrouwbare dateringen, schedels van mensachtige dieren, ganse evolutie in de planten- en dierenwereld, ook bij de mensachtigen) ligt het sterk voor de hand dat het LICHAAM van de mens geëvolueerd is uit de dierenwereld.
  – Paus Pius XII had geen moeite met evolutie, en de volgende pausen ook niet. Waarom zouden wij het beter gaan weten ?
  – Als je “Redenen om te geloven” leest, zal het je zelfs duidelijk worden dat het aannemen van evolutie in de katholieke godsdienst een heel natuurlijk iets is, net als de oerknal.
  – Het (nu “lege”) paradijs kent eigenlijk zijn vervolg in de hemel. Maar ze zijn niet hetzelfde. In het paradijs kon er gezondigd worden (zie erfzonde), en in de hemel kan dat niet meer, omdat we dan helemaal op God afgestemd zijn, en het laatste restje slecht en zonde uit ons verdwenen zal zijn. Dus onze finale plaats is uiteindelijk de hemel, en niet het oude paradijs van Adam en Eva.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Natuurlijk is het lichaam geschonden (Niet geëvolueerd uit de dierenwereld) en de ziel met de erfzonde belast. (De ziel van Maria is niet voor niets onbevlekt geschapen).
   Dit is ook de reden waarom we blijven zondigen, wij zijn geschonden in lichaam en ziel.
   Ik geloof niet in de Major evolutie. (Dat bijvoorbeeld de aap en de mens van de dezelfde dierensoort afstammen en dat het lichaam van de mens geëvolueerd is uit de dierenwereld). Maar wel in de Minor evolutie. (Aanpassen van een soort aan de omgeving, zo heeft de mens zich ook aangepast aan zijn omgeving en klimaat waar hij in leeft, maar zij bleven mensen).
   En dat er een oerknal is geweest geloof ik ook niet. Onzin.
   En een Paus en priester zijn ook maar mensen die fouten kunnen maken. Het aannemen van een Major Evolutie en de oerknal is naar mijn mening dan ook een fout van de Kerk.
   Wij hebben trouwens niet allemaal op een universiteit gestudeerd. Dus om te zeggen dat iemand niet goed is in het Nederlands is vind ik ongepast.

   1. Citaat DG “Natuurlijk is het lichaam geschonden (Niet geëvolueerd uit de dierenwereld) en de ziel met de erfzonde belast. (De ziel van Maria is niet voor niets onbevlekt geschapen).”
    Beste DG, het is niet alleen de ziel van Maria dat onbevlekt is. Haar lichaam ook. Ik zou hierover een lange reactie kunnen schrijven, maar ik ga dat nu niet doen, want dan gaan er weer belachelijk doen en de waarheid en de onbevlektheid door het slijk trekken (ik bedoel niet u hoor).
    De ziel is altijd vlekkeloos geschapen. Echter als ze ingestort wordt in een lichaam dat in een bevlekt lichaam is wordt de ziel bezoedeld. Vandaar de naam erf-zonde. De ziel wordt hiervan verlost door het H. Doopsel, maar niet het lichaam. Vermits dat Maria de onbevlekte was naar ziel EN lichaam, daar haar ouders zeer heilige mensen waren, maar niet gevrijwaard waren van de erfzonde, was het mogelijk om alleen uit haar de zuivere naar ziel en lichaam, om het vlees aan te nemen en te verenigen met Zijn Godheid.
    Maria de Onbevlekte Ontvangenis, is dus naar ziel en lichaam onbevlekt en onbevlekt gebleven. Zij had zelfs niet één enkele zondige ingeving of gedachte gekregen. Kunt u dat zeggen? Neen, ik ook niet.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 11. ☩JMJ☩

  Citaat DG: “En wie zegt dat het Paradijs niet bestaat? Waar staat dat het niet meer bestaat.
  Wel staat er dat er een wachter voor de ingang is gezet. Dus het werd niet vernietigd.”

  De Hof van Eden werd inderdaad niet vernietigd en is een fysieke plaats op de Aarde in het Ultieme Oosten onder het rijzen der zon, en het wordt bewaakt door Cherubim zoals de Heilige Schrift verkondigt (de levende Heilige Profeten Elias en Henoch bevinden zich in Eden en zullen wederkeren op Aarde als de Twee Getuigen in de tijd van Antichrist); de plaats is onbereikbaar voor de mensen (behalve voor de begenadigden die er heen gebracht worden door de Heilige Geest) en connecteert de Hemel met de Aarde. Uit de Hof vloeit een stroom van het helderste water naar beneden, loopt onder de grond, en mondt uit in de vorm van vier rivieren als vertakkingen, namelijk de Nijl, de Ganges, de Tigris en de Eufraat. Het water van die vier rivieren is dus afkomstig uit het Aards Paradijs en reist onder de grond naar het bewoonde gedeelte van de Aarde.

  De mensheid is echter nog te bevooroordeeld en gesloten om kennis hierover te aanvaarden; eerst moeten de huidige hoogmoedige ‘wetenschappelijke’ bolwerken totaal imploderen in de afkeer van de bevolking en moeten de kinderen der mensen wederom de nederigheid leren.

 12. Aan Peter,

  Als je de geschriften van Anna Katharina Emmerick goed leest zie je dat juist de ouders van Maria door speciale genaden ontdaan werden van de erfzonde en zijn gevolgen en NIET Maria..zoals de kerk leert.
  Als ik het mij goed herinner vermelden enkele apocriefe geschriften ook die bijzondere genade die de ouders ontvingen.(onder de gouden poort).

  Doordat de ouders daarin vrij werden kon Maria op natuurlijke wijze zonder erfsmet ontvangen worden.

  Men moet ook nog een duidelijk onderscheid maken met de ontvangenis van Jezus, namelijk dat Maria NIET bevrucht is door de Heilige Geest want anders was de Heilige Geest de Vader van Jezus.
  Maar door de WERKING van de Heilige Geest heeft Maria Jezus ontvangen..en zo moet men dat ook de moslims leren ..en dat Jezus van alle eeuwigheid uit de Vader is geboren, zoals de kerk leert..vanuit de h.Schrift.
  Ook is, volgens A.K.Emm. ..Jezus ook niet ontvangen als vrucht, maar als in een kleine mens-gestalte, dat in 9 maanden tot wasdom kwam.

  Er staat ook geschreven dat het zichtbare uit het onzichtbare ontstond
  dat impliceert ook al dat Adam niet in het vlees is geschapen, het Genesis verhaal vraagt dus om een toelichting en aanvulling ..met bv. Ezechiël 28:13-16.

  Er staat ook geschreven dat de mens alleen in de hemel kan komen als hij geheel rein is ..hetgeen een vagevuur impliceert (voor de gelovige “on-heilige”)….of men moet het opvatten zoals de protestanten veronderstellen en dat keur ik af.

 13. Aan Peter,

  Jij beweert dat de ziel vlekkeloos geschapen is en dat als zij wordt ingestort in het lichaam bevlekt wordt.

  Bij Teresa Higginson -van het H.Hoofd devotie- wordt er een preëxistentie van de ziel vermeld in verband met een bepaalde ziel die NIET Teresa Higginson zelf is, (maar de toekomstige koning), ook in België aan een begenadigde priester doet Maria een uitspraak die wijst op de preëxistentie van de ziel van een koning.

  Dus is mijn veronderstelling dat er bij elke ziel sprake is van preëxistentie. Jij en de kerk gaan nog uit van een dualiteit van ziel en lichaam.. als ik het goed heb is Thomas van Aquino te “raadde” geweest bij Aristoteles.. maar zoals ik hierboven in een vorige reactie al betoogde, impliceerde Aristoteles iets anders dan Thomas van Aquino leert. Bij Aristoteles zien we dat de ONzichtbare fijnstoffelijke lichamen van de ziel eerst enkele dagen of weken buiten het lichaam het materieel lichaam bouwt en dan indaalt en dan natuurlijk verder bouwt en dus niet stopt in passiviteit.

  Ook helderzienden zien bij de mens meerdere onzichtbare fijn-stoffelijk lichamen, de mens is dus lichamelijk met zijn fijnstoffelijke lichamen van de ziel verbonden in de boven-natuurlijke geesteswereld. Aannemende dat de ziel dus al van voor de bevruchting in geestelijke sferen bestaat.. waar ze waarschijnlijk bepaalde in-drukken opdoet, vraag ik mij toch wel af of de ziel inderdaad onbevlekt is geschapen en dat het lichaam de “schuldige” is, want als de ziel haar eigen lichaam bouwt moet de ziel zelf ook een bepaald onvermogen hebben.. in-consistent zijn.

  Het kan dus niet zo zijn dat de vrucht als pure materie zichzelf kan bouwen ..in dat materialisme geloof ik niet, vandaar dat de celdeling bij de bevruchting alleen (samen) tot stand kan komen middels dat genoemde voertuig van de ziel..het ziele-lichaam, vermeld ook dusz in 1kor.15:44.
  Ziel, geest en lichaam moeten we dus als (een) eenheid zien en begrijpen.
  De ziel als “toegevoegd of bijgevoegd” aan het lichaam, roept verwarring op.

  1. Piet,
   Inderdaad blijft de ziel voortleven, maar dan wel in de Hemel of de Hel. Zeker niet in een ander aards lichaam. En de ziel bevindt zich in het lichaam en wordt na de dood van het lichaam beoordeelt. En wat betreft helderzienden de kerk is daar duidelijk over. Het is afgoderij.

    1. Beste Allen, met respect en genegenheid omtrent al jullie reacties en bronnenkennis treed ik toch de redenering van A.G. Stinus (13-11-18) grotendeels bij , met volgende bedenkingen :
     -Wetenschappelijk wordt meer en meer bewezen – o.a. via DNA en opgravingen -dat ons lichaam fysisch sterke verwantschap vertoont met hogere apensoorten
     -Anderzijds is er een wezenlijk – onoverbrugbaar – verschil tussen mens en dier : o.a. verstand en de bezieling
     Er moet dus een essentiële ingreep geweest zijn door een Hogere Macht, die de mens dat verstand en die beZIELing bijbracht.
     M.a.w.: een creatieve ingreep in een reeds geëvolueerde corpus is dus niet zo onlogisch, noch onchristelijk !
     -Zowel in het OT, het NT, de Visioenen van heiligen, van Mystici, etc. is er steeds veel beeldspraak gebruikt, welke volgens hun inzicht van hun tijd geinterpreteerd werden ,en tot hun standpunten leidden…
     (onlangs nog hoe thans achterhaald Paulus de onderdanigheid voor vrouwen propageerde).
     – Daarom moeten we ‘hun zienswijzen ‘ kritisch aan onze wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang toetsen. Dat is geen hoogmoed maar onze plicht als geschapenen-met-verstand .
     – Wat die erfzonde betreft die iedere boreling als’ cadeau’ mee krijgt: ik kan moeilijk aanvaarden in het licht van een liefhebbende God en de heilsboodschap van Christus. Wordt hier niet teveel ‘hinein’ gefantaseerd ?
     – Dat verklaart ook waarom de uitspraken van Pausen en Bisschoppen doorheen de eeuwen evolueerde, en nog zullen aangepast worden aan werkelijke inzichten. AMDG

 14. Beste DG,

  – Je schrijft : “En dat er een oerknal is geweest geloof ik ook niet. Onzin.” Daar heb je dan ongelijk in. De katholieke priester Georges Lemaître lanceerde het idee van de oerknal, op basis van berekeningen en waarnemingen. De atheïstische astronoom Fred Hoyle was tegen dit idee, omdat het hem te veel overkwam als een religieuze gedachte. Daarom lanceerde hij een ander kosmologisch model. Helaas voor deze atheïst bleek zijn model onjuist, en dat van priester Georges Lemaître wél juist.
  – Er zijn nu al een 6-tal duidelijke bewijzen – gebaseerd op wetenschappelijke waarnemingen – voor de oerknal, die ongeveer 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond. De oerknal was de opstart voor de ruimte én ook de tijd !!! Reeds Augustinus had geschreven dat de tijd bij de schepping hoorde. Hij kreeg gelijk met de ontdekking van de oerknal. Ook wetenschappers zeggen dat.
  – Wil je meer info over de bewijzen voor de oerknal ? Lees dan het uitstekende boek “De wonderbaarlijke eenheid van het heelal” (uit 2017, Prometheus, Amsterdam) van Edward van den Heuvel.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Sint Augustinus verdedigde de historische authenticiteit van Genesis in zijn werk, De Civitate Dei; u kunt zich volstrekt niet op deze Kerkvader beroepen om het concept van een “oerknal” te verdedigen, hetgeen afkomstig is van de joodse zohar-kabbalistiek. Moderne kosmologen kopiëren talloze onkatholieke concepten uit de kabbalistische tradities, en zij treden daarmee in de voetsporen van hun hermetisch-occultistische voorgangers ten tijde van de Renaissance.

 15. ☩JMJ☩

  Piet,

  Nergens hebben Sinte Hildegard en Zuster Emmerich gezegd dat Adam voor de Zondeval geen solide lichaam had. U beroept zich ten onrechte op deze namen om uw onchristelijke, gnostische concepten, zoals dat van “astrale lichamen” te propageren.

  Ook heeft Zuster Emmerich nergens gezegd dat Maria niet bij haar Ontvangenis gevrijwaard zou geweest zijn van alle zonde, en dat in de plaats daarvan haar ouders ontdaan zouden geweest zijn van de effecten van de Erfzonde. U verspreidt gruwelijke misinterpretaties van hetgeen u leest.

  1. Wil beseffen, Piet, dat pre-existentie van de ziel en het ontkennen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria heretische standpunten zijn. Het brengt u geen heil om af te wijken van de Apostolische Overlevering om uw eigen meningen te volgen.

 16. https://logos.nl/klopt-de-oerknaltheorie/
  God kent nog ruimte nog tijd. Hij had geen oerknal nodig om het heelal te scheppen in zijn huidige vorm. Hij spreek en het gebeurt en dat zonder oerknal. En over de leeftijd van de harte gaan ook verschillende verhalen en geluiden ten ronde.

  De oerknal blijft ik onzin vinden.
  En dat er elders leven is gelijkend hierop aarde is ook onzin.

 17. Aan DG,

  In Amsterdam zegt Maria: het is para dit en para dat, maar is de Paracleet die het in zijn werk stelt.

  Ook A.K.Emm. zegt woorden in de strekking van: als helderzienden niet rein zijn zal de duivel hun valse informatie geven.

 18. Beste DG (16 november 2018 – 16:03),

  – Je schrijft : “God kent nog [noch moet het zijn, AGSt] ruimte nog [noch] tijd. Hij had geen oerknal nodig om het heelal te scheppen in zijn huidige vorm.”
  – Het klopt inderdaad dat God buiten de tijd leeft, dat zei Sint Augustinus al. God is alle ogenblikken van de tijd heel nabij, leert de Kerk. Maar wij leven wél in een door God geschapen tijd.
  – Maar je schrijft ook : “Hij had geen oerknal nodig om het heelal te scheppen in zijn huidige vorm.” God is almachtig, en kan alles wat die maar wil. Maar de vraag is eerder : HOE heeft God er dan voor gezorgd dat de ons bekende materiële wereld er kwam ? En daar kunnen we meer over te weten komen door de wetenschap. God heeft ons verstand gegeven om onderzoek te doen, en dat mogen we dus gerust doen. Het Vaticaan heeft sedert eeuwen een pauselijke academie voor wetenschappen, en zelfs een sterrenkundig observatorium.
  – Wees er zeker van dat er een oerknal geweest is, ongeveer 13,7 miljard jaar geleden. Enkele wetenschappelijke bewijzen daarvoor (ik citeer enkel de onderwerpen, de uitwerking ervan vind je in wetenschappelijke boeken en artikels) : 1) de waargenomen uitdijing van het heelal, via de roodverschuiving in de optische spectra van sterren en sterrenstelsels 2) de waargenomen microgolf-achtergrondstraling in het heelal 3) de waargenomen en goed verklaarde abondanties van lichte isotopen in het heelal 4) de evolutie zoals waargenomen via jonge en oude sterrenstelsels, 5) enzovoort.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “HOE heeft God er dan voor gezorgd dat de ons bekende materiële wereld er kwam ?”

   De fysieke wereld zoals zij werkelijk is (en dus niet de fictieve kosmos van NASA) is er gekomen door het Eeuwig Woord (God de Zoon, Die door de Menswording Jezus Christus werd). God sprak en het was er. Daar had Hij geen “oerknal” voor nodig. Een “oerknal” en een uitdijend universum zijn zohar-concepten, en zijn vreemd aan de kosmogonie van Mozes. De Proloog van het Johannesevangelie spreekt op een prachtige wijze over de wording der dingen door het Goddelijk Woord.

   De macht om te kunnen scheppen ex nihilo is een goddelijke eigenschap; het is dwaasheid om te zeggen dat God een soort van explosie nodig zou hebben om die goddelijke macht uit te oefenen. God Sprak de dingen tot werkelijkheid; explosies zijn bewegingen die reeds het bestaan van de bewogen substanties vereisen, dat is, zij vereisen steeds primordiaal geschapen materie. Zonder reeds bestaande materie kunnen er geen fysieke bewegingen zoals explosies plaatsvinden, want het gaat daarbij altijd essentieel over (een) bewegende agent(en) en (een) bewogen object(en) (een explosie is zelf een beweging, en geen object noch bewegende agent). Verder heeft een explosie geen genererend en uitdijend effect, maar wel een vernietigend effect. Wat de atheïstische oerknallers zich voorstellen is een inversie van de harde, onwrikbare regels van de realiteit.

   De eerste materie MOET volgens de onschendbare principes van de rationaliteit geschapen geweest zijn door een goddelijke, puur geestelijke scheppingsdaad. Het is volstrekt onmogelijk en pantheïstisch om fysieke materie aan te duiden alsof het de absolute origine zou zijn van alle materie.

   Wat is pantheïsme? Pantheïsme is het toeschrijven van goddelijke eigenschappen aan de fysieke leefwereld. Ongeschapen eeuwigheid en absoluut origine-zijn van alle fysieke zaken zijn goddelijke eigenschappen en kunnen dus niet toegeschreven worden aan een eerste materie, en door te pretenderen van wel behandelt men materie als een afgod.

   Een oerknal als origine van primordiale materie is onmogelijk, en ook het standpunt van de theïstische oerknallers is totaal niet nodig, want gezien God geen fysieke zaken nodig had om een primordiale materie te scheppen had Hij het evenmin nodig om door een explosie een kleine ex nihilo geschapen materie door een evolutieproces uit te dijen tot een gigantesk universum zoals NASA er één presenteert, en God heeft verder geen fictief, chaotisch NASA-universum nodig om de aarde op ordelijke wijze te doen bestaan. De werkelijkheid is dat Hij de dingen onmiddellijk geschapen heeft zoals zij zijn; de sterren werden bijvoorbeeld dus direct geschapen als sterren, de zon als de zon, de maan als de maan etc. Hij heeft niet eerst een piepkleine materie geschapen om dat dan uit te dijen tot een universum, want dat is tegenstrijdig met de narratie van Genesis, maar Hij heeft de hemelen onmiddellijk als hemelen geschapen en de aarde als de aarde ex nihilo, en, ja, de zoogdieren als zoogdieren volgens hun variëteit en de mens als mens, al deze schepselen uit de klei der aarde.

   Als Katholiek moet men de meerderheidsgedachte onder de bevolking durven weerstaan, en men mag geen schrik hebben om uitgelachen en bespot te worden. De vriendschap met God is belangrijker dan het nutteloos respect van de mensen. Ook moet men durven en leren echt en diep nadenken, en niet robotisch het jargon en de formules van de moderne scholen uit het hoofd leren om die hersenloos rond te papegaaien. Ik verwerp het bestaan van de gnostische ‘ruimte’ zelf die de leugenaars van NASA aan de wereldbevolking presenteren. De werkelijkheid is dat het onmogelijk is voor mensen om de aardse hemelregionen te verlaten, en dat de beruchte ‘maanlandingen’ van vorige eeuw volledig nep waren.

   Wie was volgens degenen die de ‘maanlandingen’ geloven de persoon die Armstrong van op de grond aan het filmen was toen hij van zijn ladderke gekropen kwam (de bewering is altijd geweest dat Armstrong de eerste was die voet gezet had op de maan)? Een ruimtemanneke dat ook die onlangs gepretendeerde vliegende sigaar gestuurd zou hebben?

 19. Beste Michael,

  U schrijft:
  “Pius XII verwierp stellig het idee dat wij van de apen zouden afstammen, en dat Genesis niet letterlijk zou te nemen zijn. Hij zegt tevens duidelijk dat Genesis door goddelijke inspiratie werd geschreven, en bijgevolg vrij is van iedere dwaling.”

  Uw conclusie dat Pius XII met de laatste opmerking zou bedoelen dat we Genesis 1-2 “letterlijk” zouden moeten opvatten, ligt in het geheel niet in deze kenschets besloten. In diens Divino afflante Spiritu uit 1943 kunt u precies lezen wat hij onder de goddelijke inspiratie van de schrijvers van de bijbel verstaat. Hij maakt daarbij en duidelijk onderscheid tussen de menselijke schrijver en diens kennis, begripshorizon en bedoeling en de de inspirator die bedoelingen kan hebben die de schrijver niet kent.

  “For having begun by expounding minutely the principle that the inspired writer, in composing the sacred book, is the living and reasonable instrument of the Holy Spirit, they rightly observe that, impelled by the divine motion, he so uses his faculties and powers, that from the book composed by him all may easily infer “the special character of each one and, as it were, his personal traits.”[28] Let the interpreter then, with all care and without neglecting any light derived from recent research, endeavor to determine the peculiar character and circumstances of the sacred writer, the age in which he lived, the sources written or oral to which he had recourse and the forms of expression he employed.” (33)

  “36. For the ancient peoples of the East, in order to express their ideas, did not always employ those forms or kinds of speech which we use today; but rather those used by the men of their times and countries. What those exactly were the commentator cannot determine as it were in advance, but only after a careful examination of the ancient literature of the East.”
  Vandaar dat hij profane wetenschappen zoals taalkunde, acrcheologie etc prijst om de bijdrage die zij kunnen leveren aan een dieper verstaan van de schrift. Hij oordeelt echter dat men uiteraard de geestelijke bedoeling van de Schrift, die bij kerkvaders en het Leergezag berust niet mag verwaarlozen. Door beide komt men tot een dieper verstaan.
  “30. For thus at long last will be brought about the happy and fruitful union between the doctrine and spiritual sweetness of expression of the ancient authors and the greater erudition and maturer knowledge of the modern, having as its result new progress in the never fully explored and inexhaustible field of the Divine Letters.”
  Hij prijst dan ook de enorme voortgang die de wetenschappelijke kennis heeft gemaakt en men daarom de Vulgaat niet als exegetische bron moet gebruiken.
  “In like manner therefore ought we to explain the original text which, having been written by the inspired author himself, has more authority and greater weight than any even the very best translation, whether ancient or modern;)”(16)
  PXII prijst dan ook de moderne tekstkritiek waarmee teksten met oude bronnen kunnen worden gecorrigeerd.

  Ook zegt Pius XII dat de onfeilbaarheid alleen de inspiratie zelf betreft en niet de schriftelijke weeergave ervan! De wezenlijke bedoeling is onfeilbaar waar, niet de contemporaine inkleding van de tekst.
  “For not a few things, especially in matters pertaining to history, were scarcely at all or not fully explained by the commentators of past ages, since they lacked almost all the information which was needed for their clearer exposition. How difficult for the Fathers themselves, and indeed well nigh unintelligible, were certain passages is shown, among other things, by the oft-repeated efforts of many of them to explain the first chapters of Genesis;” (31)

 20. Aan Benjamin,

  Juist dat heb ik goed onthouden ..dat Hildegard van Bingen verklaarde dat het lichaam van Adam als een Lichtkleed was.
  Ik heb het ergens gelezen..het kan uit een kort verslag zijn geweest.
  En ik heb het toen ook meer dan 1 keer gelezen.
  Voor mij is het dan ook zeker.

  En wat Katharina Emmerick betreft: raad ik je aan maar eens goed het geschrift te lezen: -de geheimen van het oud verbond- en als je dat googled heb je het zo bij de hand.
  Vroeger ben ik abonnee geweest bij het tijdschrift van AKE in Mechelen. ..en ook die constateerden uit al die informatie dat Adams lichaam was als een soort verheerlijkt lichaam, dat wil zeggen een Lichtlichaam.
  Ook sommige Oosterse geloven of godsdiensten hebben het over een Lichtlichaam.. en als het daar dus bekend is en het daarmee vergelijk kan ik AKE. ook wantrouwen.. maar zo simpel is het niet.
  Het lijkt wel een taboe om daar over te spreken.

  Het is Léon Bloy of Robert Lemm, een van die twee was tot dezelfde conclusie gekomen als ik nl. dat de constatering van de kerk niet scherp genoeg was in haar leerstelling over hoe een nakomeling van Adam zonder erfzonde kon zijn. Een van die twee die dat poneerde voelde intuïtief aan dat die constatering van de kerk niet optimaal voldeed..omdat ik de details van dat standpunt niet meer weet wil ikzelf nog wat toevoegen nl. ondanks dat als de moeder van Maria (onder de gouden poort) van de erfzonde en zijn gevolgen was ontdaan, dat niet voldeed om Jezus Christus zelf te ontvangen, en daarom moest de moeder van Maria een dochter krijgen die erfelijk dan WEL zonder de erfzonde geboren zou worden ..in de natuurlijke orde en naar de orde natuur-Genade.

  De moeder van Maria als vrouw zonder ((gezuiverd van de))..erfzonde is niet optimaal..’waardig genoeg’ om Jezus Christus te kunnen ontvangen, dat zo te stellen in contrast met dat er een vrouw moest komen die niet eerst van de erfzonde moest worden verlost.. doet de gebrekkigheid zien van de katholieke exegese..maar dat Maria onbevlekt is ontvangen is als dogmaverklaring als zodanig juist.

  Ik denk dan ook dat Maria tevreden is over mijn inzicht..en dat ik zo mijn geestelijke Moeder goed begrepen heb.
  ..jouw conclusie is dus voorbarig.
  En zoals Thomas van Aquino hetgeen van de heidense Aristoteles heeft onderzocht.. zo heb ik geconstateerd dat maitreya, zichzelf de Christus noemende.. de valse profeet is en hij mij tot tegenstander is zoals in Jesaja 46:11 staat beschreven, in de 2e versregel ben ik de eindtijd Cyrus… Die twee versregels zijn géén Paralleltekst van elkaar, zoals de “protestanten” veronderstellen, met een beetje “leesgevoel” kan een kind van 12 jaar dat nog constateren.. een beetje domme christenen in Amerika hebben Trump al tot de eindtijd Cyrus uitgeroepen, er bestaat al een munt of medaille met beider hoofden.

  En wat dat astrale betreft ..dat wordt later duidelijk, na de Waarschuwing.
  Ik weerspreek de kerk ook in dat de spruit in Jeremia 33:15-17 Jezus Christus zou zijn, iedereen kan constateren dat daar niet de tijd wordt bedoeld van Jezus’ geboorte…..máár wel de geboorte van een andere spruit, de geboorte van de eindtijd Cyrus->>Malakias 3:1 bode, die komt in de geest van Elia en als een nieuwe Mozes Nederland uit de EU zal halen .. en zodoende -heerser van het thuisland- ..dat betreft de bijnaam Henri V ..die de redder VAN de gewezen en ontsnapte resten van het oude bloed der Capetingers is, zal beslissen over de bestemming van de wereld.. profetie van Dokter Olivarius.

  Dit getuigt toch van: dat het koningschap van de nakomeling van Lodewijk XVII moet worden gered en dat hij dat niet zelf zal doen maar een ander en daarom de volgende profetie.

  Hij zal de kroon SLECHTS nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam -in de tijd van de antichrist- aldus pastoor Souffrand.
  Er zijn dus 2 koningen-keizers ofschoon het vaak gaat over ÉÉN koning

  Marie Julie Jahenny zegt zelfs:: hij komt éérst via het web: dus internet ..en gaat en is in vervulling de volgende profetie::
  De dag der gerechtigheid is aangebroken, ((mijn ziel daalt af in de hel)) ..ik zie, in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend, de wereld bezwijken en instorten ((de afdaling in de hel)).enz. de zuster van Lyelbe.
  Dit heb ik al eerder geschreven ..maar blijkbaar komt de profeet uit de Noord of Zuidpool en altijd over een paar duizend jaar.
  Maar geen nood mijn ouders geloofden het ook niet..dat krijg je als je zelf (nog) geen heilige bent..voor je ouders.

 21. Aan Benjamin,

  De preëxistentie was ik nog vergeten ..de kerk verwachte misschien verwarring met de pré-existentie van Jezus..dus bij Teresa Higginson van de heilig Hoofddevotie en bij een Belgische priester is daar sprake van..van die preëxistentie.

  Ook bij Vassula Ryden zie je iets dergelijks dat de kerk zich vergist inzake het 1000jarig Rijk .. Vassula en begeleiding hebben zich in alle bochten moeten wringen om in het vaticaan te ontkennen dat Jezus het vrede tijdperk symbolische opvatte en niet werkelijk.

  Vassula en begeleiding hebben Jezus dus gewoon weersproken want het 6e zegel oordeel betreft de Waarschuwing en het 6e zegel is het zelfde oordeel in Openb.20:4.. ((het laatste oordeel in 20:11-15 betreft geheel andere condities)) ..In het vaticaan hebben ze vergeten hun huiswerk te doen.

  En onnodig hebben ze het getuigenis uit de hemel verduisterd met hun eigen hoogmoed, zoals dat ook bij Vassula is te lezen.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg891.html

 22. — De oerknal had wel degelijk plaats —

  Beste Benjamin (17 november 2018 – 17:15),

  – Je schrijft : “De fysieke wereld zoals zij werkelijk is, is er gekomen door het Eeuwig Woord (God de Zoon, Die door de Menswording Jezus Christus werd). God sprak en het was er. Daar had Hij geen “oerknal” voor nodig.”
  – Jij weet helemaal niet hoe God wil dat de huidige gevallen schepping (na de erfzonde) tot stand gaat komen. Je kunt het hoogstens bevroeden door rond te kijken (ook wetenschappelijk), en na te denken.
  – Zeggen ” God had geen oerknal nodig ” is natuurlijk aan geen kanten een argument tégen de oerknal.
  – Hierboven heb ik opgesomd hoe men er toe geraakt is vast te stellen dat er wel degelijk een oerknal geweest is.
  – Sorry Benjamin, maar op wetenschappelijk gebied leef je echt volledig in onwetendheid, en kleef je nog denkbeelden uit de antieke wereld aan (zie vroegere tekstjes van je) : de aarde is plat en niet rond, planeten zijn eigenlijk sterretjes, de aarde draait niet rond haar as, en nog zo van die wetenschappelijke juweeltjes. Dan denk ik dat je beter zwijgt over de oerknal.
  – Van in het begin heeft het begrip van de oerknal juist een religieuze SCHEPPINGSDAAD bij de mensen opgeroepen. Daar ligt het begin van onze TIJD + RUIMTE + ENERGIE + MATERIE. De atheïstische geleerde Fred Hoyle vond dus die oerknal-gedachte maar niets (het deed hem aan religie denken), en hij maakte dan maar een model met een stabiel heelal. De waarnemingen hebben hem op alle vlakken ongelijk gegeven. De ons bekende schepping is op een zeker moment begonnen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Jij weet helemaal niet hoe God wil dat de huidige gevallen schepping (na de erfzonde) tot stand gaat komen. Je kunt het hoogstens bevroeden door rond te kijken (ook wetenschappelijk), en na te denken.”

   Door de Goddelijke Openbaring weten we hoe God het zichtbare geschapen heeft. Het oerknal-verhaal is daarmee in tegenstrijd. ‘De wetenschappers’ verkondigen voortdurend dat zij allerlei zaken waarnemen, en zij willen dat we dat allemaal blindelings op hun woord geloven. Nochtans hebben zij nog geen enkel mirakel gedaan om te bewijzen dat we een soort van religieuze onderdanigheid zouden moeten bewijzen aan hun beweringen. Het is allemaal onzin wat zij vertellen, en, zoals ik reeds aangehaald heb, het gaat om een regelrecht kopiëren van concepten uit de joodse kabbalistiek. Dat zijn gewoon de onweerlegbare feiten die u zelf kunt controleren door te vergelijken; uw ‘wetenschappers’ zeggen trouwens zelf dat hun kosmologie overeenkomt met het kabbalisme. Dat is geen toeval, en het is volledig absurd om te gaan beweren dat de satanisten gelijk gehad hebben betreffende kosmografie, en niet Mozes.

   Dat een leer theïstisch is, is niet voldoende om die leer Christelijk te kunnen noemen. God heeft de zichtbare Schepping op een bepaalde wijze gemaakt en geordend, en Hij heeft geopenbaard hoe Hij dat voltrokken heeft. Van die narratie der feiten afwijken kan nooit Katholiek genoemd worden. Elke religie heeft een eigen kosmogonie; ook de ware Religie heeft een kosmogonie en die staat beschreven in de Heilige Boeken.

   Heeft u er al eens bij stilgestaan dat Sint Augustinus, de Kerkvader die u eerder vernoemde, het concept van bewoonde antipoden in een denksysteem van een bolvormige aarde verwierp op basis van de historiciteit van Genesis?

   Vooraleer we verder gaan met dit gesprek vraag ik mij echter toch af wat u te zeggen heeft op hetgeen waarnaar ik in mijn voorgaand bericht verwees: Wie was van op de grond aan het filmen hoe Armstrong van zijn ladder neerdaalde om ‘de eerste stap op de maan’ te zetten? Het was allemaal belachelijke fictie, die ‘maanlandingen’.

 23. — De oerknal volgt uit wetenschappelijk onderzoek, en dat resultaat past uitstekend bij het idee van een schepping —

  Beste Benjamin,

  – Je bent helemaal niet mee met de openbaring. Je blijft hangen in een letterlijke interpretatie van Genesis, en dan kom je onmiddellijk in tegenstrijdigheden terecht.
  – Moest onze schepping al eeuwig bestaan hebben, dan zou ze in feite samen met God reeds bestaan hebben, hetgeen onjuist is. God heeft de schepping gemaakt, en daarmee ook tijd én plaats geschapen. Wel, dat gebeurde bij de oerknal.
  – God zelf leeft buiten de tijd, wij leven in de tijd en ruimte. Dat zei Sint Augustinus al.
  – Dat er een oerknal geweest is, is een wetenschappelijke ontdekking, die op veel zaken gesteund is. Het is duidelijk dat jij dat niet kunt tegenspreken, aangezien je van wetenschap duidelijk niets af weet. Dat bleek uit je vroegere teksten : volgens jou is de maan geen solide hemellichaam, de aarde zou plat zijn, enzovoort. Te zot om los te lopen, zulke opvattingen uit de antieke wereld. Dat komt doordat je alle teksten uit de antieke wereld klakkeloos en letterlijk overneemt.

  Toch vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Je bent helemaal niet mee met de openbaring. Je blijft hangen in een letterlijke interpretatie van Genesis, en dan kom je onmiddellijk in tegenstrijdigheden terecht.”

   Het is wanneer men afwijkt van de historiciteit van Genesis dat men in tegenstrijdigheden terecht komt. De atheïsten weten dit en exploiteren dit dan ook steeds wanneer zij in gesprek zijn met theïstische oerknallers en evolutionisten. Mij zullen zij misschien een zot noemen, maar zij zullen mij niet betrappen op inconsistentie en tegenstrijdigheden.

   Citaat A. G. Stinus: “Moest onze schepping al eeuwig bestaan hebben, dan zou ze in feite samen met God reeds bestaan hebben, hetgeen onjuist is. God heeft de schepping gemaakt, en daarmee ook tijd én plaats geschapen.” … “God zelf leeft buiten de tijd, wij leven in de tijd en ruimte. Dat zei Sint Augustinus al.”

   U danst naast het onderwerp. Natuurlijk bestaat God buiten de tijd en heeft Hij de Schepping gemaakt. Wat ik verwerp is uw oerknal-verhaal.

   Citaat A. G. Stinus: “Dat er een oerknal geweest is, is een wetenschappelijke ontdekking, die op veel zaken gesteund is. Het is duidelijk dat jij dat niet kunt tegenspreken, aangezien je van wetenschap duidelijk niets af weet.”

   Het is niet nodig om de esoterische gnosis van ‘de wetenschappers’ tot in de details te kennen om te weten dat zij liegen en om die fictieve, schadelijke onzin te verwerpen. Het feit dat u ontwijkt om op mijn argumenten te antwoorden bewijst dat u degene bent die in de knoop ligt.

   Citaat A. G. Stinus: “Dat bleek uit je vroegere teksten : volgens jou is de maan geen solide hemellichaam, de aarde zou plat zijn, enzovoort.”

   Uit wat voor substantie de maan bestaat weet ik niet; ik weet wel dat hij, in tegenstrijd met wat ‘de wetenschappers’ zeggen, voor het grootste deel zijn eigen soort van licht geeft, hetgeen blijkt uit het verschil in effect tussen zonlicht en maanlicht, en dat hij geschapen werd om als lamp voor de nacht te dienen.

   Nu we het echter toch over de maan hebben… Ik herhaal:

   “Vooraleer we verder gaan met dit gesprek vraag ik mij echter toch af wat u te zeggen heeft op hetgeen waarnaar ik in mijn voorgaand bericht verwees: Wie was van op de grond aan het filmen hoe Armstrong van zijn ladder neerdaalde om ‘de eerste stap op de maan’ te zetten? Het was allemaal belachelijke fictie, die ‘maanlandingen’.”

   Wie was er aan het filmen, A. G. Stinus? Waarom geeft u geen antwoord?

 24. Aan A.G.Stinus,

  De oerknal volgt uit wetenschappelijk onderzoek..zeg je, maar er is ook wetenschappelijk onderzoek die dat tegenspreekt, jouw overtuiging is dus relatief.
  Jij ontkent de letterlijke interpretatie van Genesis en dan heb je het ook over een tegenstrijdigheid, maar dat is feitelijk een tegenstrijdigheid in jezelf.

  Er is een toelichting op het Genesis verhaal in Ezechiël 28:13-16 en wie dat begrijpt zal Genesis letterlijk opvatten en zal in eenvoud de eenheid en samenhang begrijpen in de Schrifttekens:: -het zichtbare ontstaat uit het ON-ZICHTBARE- en in jouw reacties zie je constant die ontkenning van dat Schriftwoord .. en wat die wetenschappelijke argumenten betreffen over de oerknal, daar wil ik één FUNDAMENTEEL antwoord op geven.

  Daar waar ze in de deeltjesfysica de CONSISTENTIE veronderstellen in het vinden van de ULTIEME bouwsteen van het atoom, impliceert die door hun veronderstelde CONSISTENTIE de scheppingsorde van VOOR de zondeval
  De IN-consistentie betreft dus de toestand van ná de zondeval, bij de “protestantse” evangelisatie noemen ze dat de gebrokenheid in de mens vanaf de zondeval.. het inzicht over de verdeeld-heid in de mens wordt ook in de theologie behandeld en uitgewerkt en zou veel meer praktische in de evangelisatie ter sprake moeten komen.

  Wij hebben dus een ‘Con-sistente’ God die ook consistent is in zijn goede Engelen en zal de Engel Gabriël daarom dan ook niet bij Mohammed iets anders gaan verkondigen dan wat in de H.Schrift is verkondigd.
  Dus dat wil zeggen dat de “gabriël” die aan Mohammed verscheen er een was uit de hiërarchie van de gevallen engelen en is allah dus ook NIET dezelfde God van Israël.
  De oerknal is dus geen wetenschappelijk ontdekking zoals jij beweert.

  Het atoom bestaat wel uit bouwstenen maar er bestaat GEEN Ultieme bouwsteen van het atoom, want het “bereiken” van de consistentie impliceert, betreft de relativiteit van de afgelegde weg en wordt ruimte en tijd opgeven en is verleden één in het HEDEN c.q. oordeel
  EN DAT GEBEURT in de voorzegde grote Waarschuwing van God in het 6e zegel.

  Bij deze heb ik je dus weerlegd, de ware wetenschap zal niet ingaan tegen het fundament dat de schepper zelf in zijn schepping heeft gelegd, de ware wetenschap zal dus niet in tegenstelling zijn met wat in de schrift is geopenbaard.

  Het geloof is er om zelfs de eenvoudigste mens te vormen naar zijn oorspronkelijke vrijheid, de consistentie IN de mens..als het eeuwig verbond. Jesaja 24.

  De juiste en ware wetenschap kan dus niet in strijd zijn met wat de H.Schrift leert.

 25. Beste Piet,

  – Overal zijn er zonderlinge dwarsliggers (met hun eigen niet bewezen theorieën), maar in de sterrenkunde/kosmologie is het over-, overgrote deel van de wetenschappers er van overtuigd van het voorkomen van de oerknal, zo een 13,7 miljard jaar geleden.
  – Deze oerknal gebruiken de filosofen juist om te BEWIJZEN DAT GOD BESTAAT (kalam argumenten). Het is dus dom om als christen tegen de oerknal te zijn.
  – Die oerknal wordt in de wetenschappen aangetoond door een OVERVLOED AAN WAARNEMINGEN, en niet door een natte vinger in de lucht te steken.
  – Het Genesis verhaal, met de oorspronkelijke schepping, is een verhaal dat je overdrachtelijk moet lezen, en niet letterlijk. Het verhaal wordt verteld met menselijke beelden, en het is geen journalistiek verslag. Een eerste tegenstrijdigheid : het wordt dag en nacht, maar er is nog geen licht. Enzovoort.
  – Als je het Genesis scheppingsverhaal letterlijk wilt nemen, loop je (als je goed nadenkt) op tegenstrijdigheden, en kom je finaal bij mensen terecht als de getuigen van Jehovah, of bij een raar soort protestanten.
  – Wat je over die consistenties schrijft is – sorry – vaag gepraat.
  – Je schrijft : “De juiste en ware wetenschap kan dus niet in strijd zijn met wat de H. Schrift leert.” Dat klopt, en daarom juist kan de eerlijke wetenschap je soms helpen om de Schrift goed te interpreteren. Wie de Bijbel over gans de lijn letterlijk wil nemen, begint dan bv. te ontkennen dat de planeten rond de zon draaien, of denkt dat de aarde plat is (!) en dat soort zottigheden. De Bijbelse schrijvers kenden nog niets van wetenschap, en ze gebruikten begrippen uit hun tijd om ons iets duidelijk te maken over de relatie mens-God, maar het waren geen leraars fysica of aardrijkskunde.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Er werd primordiaal licht geschapen door God voordat de zon geschapen werd. Er is helemaal niets tegenstrijdig in Genesis; wel is Genesis tegenstrijdig met de moderne esoterische kosmogonie, maar dat betekent gewoon dat die moderne kosmogonie vals is. Wanneer mensen gaan beweren dat het Christendom verenigbaar is met het vals wereldbeeld van de atheïsten (gebaseerd op de kabbalistische levensboomkosmologie van de zohar, zeer ’toevallig’ het boek van de frankistische sekte waar de huidige Rothschildse wereldheersers bij zijn), dan moeten zij niet zagen wanneer orthodoxe Katholieken dergelijk onmogelijk compromis weerleggen.

   Nog steeds heeft u niet kenbaar gemaakt wat u te zeggen heeft over het feit dat iemand van op de grond van ‘de maan’ aan het filmen was hoe Armstrong zijn gepretendeerde ‘eerste stap’ ging zetten. Ik blijf u daarmee confronteren, A. G. Stinus, om u te dwingen in te zien hoezeer de bevolking psychologisch gemanipuleerd wordt door degenen die van alles beweren waar te nemen, ‘observaties’ met ’telescopen’ waar zeer ’toevallig’ alleen zij toegang tot hebben.

 26. Aan Benjamin…

  Ook jij wilt niet aanvaarden dat –het zichtbare ontstond uit het ONzichtbare– ..maar laat ik het eens anders benaderen met wat er in Ezechiël 28:13-16 staat en betekent.

  De edelstenen drukken glorie uit ..er zijn 9 edelstenen, maar in het boek openbaring zijn er 12 edelstenen, deze 12 edelstenen komen overeen met de glorie van het opstandingslichaam bij het laatste oordeel. De gehele mens betreft dus de 12 edelstenen naar lichaam, ziel en geest, het opstandingslichaam betreft dus ook –wetenschap van de onsterfelijkheid–.

  Naar het Schriftwoord verloor de mens zijn ‘Con-sistente’ en daarmee zijn oorspronkelijke glorie en werd zichtbaar in de materie, A.K.Emm.
  sprak over dat zij afdaalden, dat wil zeggen zij verdichten in de vorm en werden materie en zichtbaar.

  De mens is als GeestMens geschapen in het voor ons.. on-zichtbare..maar met de mogelijkheid zich te “verdiepen” te vermaterialiseren, weerstand, wrijving in zich-zelf te ervaren wat ook de mogelijkheid tot lijden en sterven inhoud.. en dat betrof de zondeval.
  De mogelijkheid tot afdalen uit hun glorie was ook de engelen gegeven.
  Ook de dieren in het paradijs waren van een hoger gehalte.

  Door die -mogelijkheid- tot ongehoorzaamheid, een inherent gegeven aan de schepping van de mens, is het Genesis verhaal als het ware een 2e scheppingsverhaal maar dan uit de stof der aarde en de mens een vlees lichaam, gestalte kreeg en dit terwijl de zonde-macht eigenlijk tot lichamelijke mens maakte van vlees en bloed.
  Zo is het ook met de gevallen engelen zij werden gedrochten.

  Door sommige occulte groepen is Jahweh, als het hoofd van de veronderstelde engelen, een van de schuldigste en kwaadaardigste van de engelen die ons die ellende heeft bezorgd..want naar ONS beeld.
  Kijk maar op YouTube en google bij Marcel Messing over de schepping

 27. Aan A.G.Stinus,

  Het is simpel ..als je niet begrijpt dat de staat voor de zondeval de consistentie betreft en de staat van de mens na de zondeval een staat betreft van IN-consistentie dan is jouw begripskader vaag, mistig.
  Gebrokenheid en verdeeldheid zijn wezenlijke begrippen die in de evangelisatie en exegese van wezenlijk belang zijn en die hebben alles met het scheppingsverhaal te maken.. IN-consistentie is alleenmaar een “deftig” woord en als zodanig een “verzamelbegrip”.
  Als dat te vaag voor jou is, dan begrijp je ook de noodzaak niet van het doopsel.

  Juist de filosofen zouden moeten weten dat de oerknal niet strookt met het scheppingsverhaal en de rest van het evangelie.
  Ik raad je dan ook aan Dante te lezen om voor meer begrip te krijgen van de gevolgen van de zondeval en de psychische gevolgen.
  En je moet niet vergeten dat de Apostelen geschreven hebben inspiratie van de Heilige Geest, anders ga je maar te raadde bij AKE.

 28. Beste Piet,

  De oerknal (begin van ruimte én tijd, volgens de wetenschap) is juist een argument pro het bestaan van God. Dat hebben serieuze filosofen uitgeknobbeld. Een belangrijk argument luidt al volgt (ik geef enkel de samenvatting) :

  1) Alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak. (Weten we uit ervaring én uit de wetenschap).
  2) Het heelal heeft ooit een begin van bestaan gekend (de wetenschappelijk aangetoonde oerknal = big bang).
  3) Dus heeft ook het heelal een oorzaak.

  De oorzaak van het heelal noemt men dan de Eerste Oorzaak (= God). Ook de heilige Thomas van Aquino, de grote theoloog en filosoof, had het inderdaad ook over de Eerste Oorzaak, God dus, in zijn godsbewijzen. Je kunt dan nog verder redeneren dat die Eerste Oorzaak ook almachtig en zeer intelligent moet zijn, enzovoort, waardoor je door de filosofie komt tot het bestaan van een almachtige God.

  Het heeft dus geen zin als gelovige de oerknal (resultaat van ernstig wetenschappelijk onderzoek, niet van nattevingerwerk) te gaan bestrijden, wel integendeel. In feite zitten de atheïsten met de oerknal in hun maag. Als je de oerknal bestrijdt, ga ja je meer bij de atheïsten aansluiten.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 29. Aan A.G.Stinus,

  Tussen ons en de schepping in het allereerste begin ligt de zondeval.
  Het kwaad is in onze wereld binnengebroken.
  Dat heeft naar twee kanten gevolgen: in de eerste plaats voor de werkelijkheid en in de tweede plaats voor de kennis van de werkelijkheid.

  De eerste werkelijkheid kan de wetenschap niet onderzoeken, de dood is erin gekomen, het eerste ontwerp is daardoor bedorven door ons, het eerste ontwerp is in zijn glorie voor een groot deel verloren gegaan.
  Alleen de zieners, de begenadigden kunnen het aanschouwen..en hebben kennis van de eerste werkelijkheid in zoverre het hun gegeven is.
  De werkelijkheid zoals wij die kennen is niet zo’n harmonisch, tot in alle details kloppend geheel.

  Adam en Eva verloren bij hun val de genade van oorspronkelijke heiligheid, de harmonie waarin zij dankzij de oorspronkelijke gerechtigheid gevestigd waren, is vernietigd.
  De MACHT van de geestelijke vermogens VAN de ziel over het lichaam wordt te niet gedaan ..en juist dit proces beschrijft A.K.Emmerick op een voortreffelijke manier ((in het geschrift: -de geheimen van het oud verbond)) ..en Dante in zijn theologie.

  De eenheid van man en vrouw wordt dus blootgesteld aan spanningen.
  De harmonie met de schepping wordt verbroken.

  De H.Schrift en de overlevering van de kerk houden niet op de aanwezigheid en de universaliteit van de zonde in de geschiedenis van de mens in herinnering te brengen.
  Door Christus wordt hersteld wat wij in Adam hebben verloren.. de (wetenschap in de) onsterfelijkheid.

  In de deeltjesfysica willen ze weer terug naar de geest van de oorspronkelijke schepping.. maar de ULTIEME bouwsteen van het atoom bestaat NIET, want uit die Ultieme bouwsteen willen ze de evolutietheorie en de oerknal zien bevestigd worden..maar die twee behoeven een wc spoelingen, daar waar ze thuishoren.

  De lans die het Hart van Jezus Christus heeft geopend, voor zijn liefde voor de mensheid, zal de eerste getransformeerde materie zijn en dat zal gebeuren bij het begin van de Waarschuwing en ze zal geplaatst worden in plaats in Engeland, in betrekking met de Heilig Hoofddevotie.

  De gezonde leer wil je maar niet tot je doorlaten dringen, en houd je vast aan die achterlijke evolutie-theorie.
  Hoe halsstarrig ben je dan in de geestelijke vermogens van je ziel.!!

 30. Beste Piet,

  – Je schrijft helaas vaag en het is niet duidelijk waar je naar toe wil.
  – Je schrijft : “In de deeltjesfysica willen ze weer terug naar de geest van de oorspronkelijke schepping.” Echt pure onzin. Laat je niet misleiden door sommige populaire boekjes. In de deeltjesfysica (waar ik wegens beroepsbezigheden dicht bijgestaan heb) zoeken ze niet naar de “geest van de oorspronkelijke schepping”. Daar zoeken ze gewoon uit wat er gebeurt als je deeltjes op elkaar schiet, welke deeltjes er zijn, hoe je ze kunt ordenen, welke massa ze hebben, enzovoort. Men bekommert zich niet om de “oorspronkelijke schepping”.
  – In de natuurwetenschappen beperkt men zijn onderzoeksgebied, en gaat men niet naar God of de “oorspronkelijke schepping” zoeken. Informeer je goed …

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 31. Aan A.G.Stinus.

  Het Cern gebruikt occulte symbolen voor hun gebouwen, daar is dus meer aan de hand, een illuminatifilm weet zelfs te zeggen dat als de 9 planeten op één lijn zijn, het verleden en heden één zijn en dat gebeurt precies bij de Waarschuwing, ruimte en tijd wordt opgeheven voor ±30 minuten … Jezus Christus zegt ergens: er zullen ongeveer 10 enorme donders door het heelal gaan ..dus 9 en dat zal zijn als elke planeet in die lijn treedt tot de Zon.

  De nieuwe hemel en nieuwe Aarde is NIET voor de “verlichte” illuminati, google maar eens pentahof.nl en PDF 13 daar zie je genoeg hoe ze de gehele mensheid onder controle willen krijgen.. ofschoon er ook artikelen op die site zijn die verwerpelijk zijn.

 32. Hallo Piet,
  – Excuseer Piet, maar je doet zweverig.
  – De katholieke Kerk heeft niets tegen wetenschap, integendeel. Lees er bv. de katholieke catechismus op na, bv. in de rubrieken 2293-2294, 2820, 1049, 159 en 283.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 33. Aan A.G.Stinus,

  Ik heb niets tegen de wetenschap, maar er is informatie over het Cern waaruit blijkt dat het gelinkt is met occulte praktijken.

  Het opstandingslichaam ook van Jezus Christus betreft niet de opstanding van het vlees, zoals veel evangelische Christenen veronderstellen, na de verdichting in het vlees lichaam, gaat de mens terug naar de geestelijke transformatie van dat lichaam, dat is dus niet het terrein van de wetenschap … bepaalde wetenschappers kunnen dan ook alleenmaar vanuit de materie denken en hebben ze een dwaze evolutietheorie nodig.

  Zo zijn er mensen die in niets geloven en daarom willen ze alles uit het leven halen, te vergelijken dus met de wetenschap, het doel van de schepping is dat bij de wederkomst van Jezus Christus einde materie is, en de rechtvaardigen een verheerlijkt lichaam krijgen.

 34. Beste Piet,

  – Je moet onderscheid maken tussen de wetenschapper en de wetenschap. Een wetenschapper kan daarbij een katholiek, atheïst, occultist of wat ook zijn. Maar wat die vindt als wetenschappelijk resultaat moet objectief zijn, onafhankelijk van de godsdienstige visie van de wetenschapper. Dat resultaat kan bv. een wet zijn uit de elektriciteit, en die heeft met godsdienst, atheïsme enz. helemaal niets te maken.
  – Bovendien is het in de wetenschappen zo dat elk resultaat ook door anderen gecontroleerd en teruggevonden moet worden. Elk resultaat moet betrouwbaar en reproduceerbaar zijn.
  – Wetenschap houdt zich niet bezig met de verrijzenis van Jezus. Dat is een gebeurtenis die ze niet kunnen herhalen, en daarom zegt de wetenschap daar niets over. Net zoals een gewone mens kan een wetenschapper gelovig of ongelovig zijn.
  – Dat er evolutie en mutaties gebeurd zijn in het verleden is uiterst waarschijnlijk, in feite zeker, gezien het enorm aantal fossielen van allerlei aard dat reeds gevonden werd, én de betrouwbare dateringsmethoden die er bestaan. Dat betekent dat men de tijd goed kan schatten waarin het dier of het mensachtig wezen geleefd heeft en gestorven is. Met een “evolutietheorie”, daar hou ik me niet bezig.
  – De opstanding van Jezus, daar geloof ik vast en zeker in, om veel redenen. Maar over zoiets doet de wetenschap geen uitspraken. Het is geen gebeurtenis waarover natuurkundige wetten kunnen gemaakt worden, omdat het een eenmalige gebeurtenis was die we zomaar niet kunnen veroorzaken of herhalen.

  NB : Ik vind het positief dat je in ernstige, eerlijke wetenschap gelooft. Dat doet de katholieke Kerk ook.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 35. Aan A.G.Stinus,

  Ik wil wat zeggen over de kenleer, ik meen daar een zeker inzicht in te hebben.. hetgeen ik wil aantonen met het volgende betoog.

  Er is een distantie in onderscheid omwille van het Object en dat betreft de wetenschap ..en er is een distantie in onderscheid omwille van het zichzelf en dat heeft alles met de subjectieve verheffing en heiliging te maken middels het geopenbaard geloof, de Gods-dienst.
  Er is dus een tweeledigheid van kennen–>> verhouden tot de zichtbare wereld, de gelovige moet dus o.a. zijn begeerte tot de wereld overwinnen, Boeddha in de Oosterse religie is daar een voorbeeld van, ofschoon ze het godsdienstig aspect ontkennen..maar dat terzijde.

  De kenleer die door de eeuwen in de katholieke kerk is doorontwikkeld is geleidelijk door de wetenschap gekaapt, vaak middels allerlei filosofen en theorieën.
  Door de wetenschap bestaat er dus maar een enkelvoudige objectieve kennis op de zichtbare wereld en zijn manifesteren.

  De verheffing en heiliging van de gelovige mens en zijn ziel impliceert éérst het paradijselijk even-wicht in de mens te herstellen
  De sacramenten zijn naar het oermodel van de verhouding van Adam tot zijn om->geving (het paradijs als de optimale om-geving).
  Dit -zijn- impliceert een overlappend -zijn- ..een tweeledigheid van kennen, was Adam in de gehoorzaamheid gebleven dan had hij de dood niet hoeven te proeven en zou hij de wetenschap van de onsterfelijkheid ervaren.

  Adam nam dat tweeledig zielevermogen tot -zijn- c.q. kennen als fundamentele mogelijk-heid mee in zijn val …als vermogen voor de rest van de mensheid en dat uite zich in allerlei beschavingen en culturen zoals in onze tijd dat de wetenschap is.

  Het koninkrijk in het -onze Vader- als het “1000”jarig Vrede rijk komt er door de bekende Waarschuwing “van” Garabandal en is een soort equivalent van het aardsparadijs, het even-wicht tussen individu-en en zijn omgeving, voor de gelovige gaat op einde daarvan de overlappende fase in, die uiteindelijk overgaat in de wetenschap van de onsterfelijkheid bij het laatste oordeel.. Daniël 12 vers 2 en vers 3.

  Het wetenschappelijk zielevermogen loopt dus feitelijk parallel aan dat vermogen van de gelovige om zich voor te bereiden op de tweeledigheid van kennen om het opstandingslichaam te ontvangen bij het laatste oordeel.. dus de reiniging van de grote Waarschuwing is daarvan de 1e fase …dit wordt duidelijkst in de geschriften van Vassula Ryden.

  Het intellect is de scheidsrechter tussen de ZIELE-krachten en de geestelijke vermogens van de ziel.. en zoals bekend is in de theologie.. is bij de zondeval de mens verzwakt in zijn geestelijke vermogens van de ziel.. en is het verstand verduisterd.. wat dus ook in de h.schrift benoemd is.

  In de mystiek van Johannes van het kruis zie je dan ook 2 duistere nachten van de ziel ..door de 1e te overwinnen wordt het paradijselijk even-wicht hersteld en de 2e nacht (overwinning) van de ziel veronderstelt het overlappende vermogend kennen van de ziel.

  De hypostatische Mens-engel–>>natuur-genade in Openb.10 betreft dan ook Hebr.4:12 en is dus het begin-sel, de grondslag voor het latere opstandslichaam, het Licht-lichaam.
  Met Hebr.4:12 ontvangt de mens wel de eeuwigdurende jeugdigheid, hij is dan niet meer onderhevig aan de processen van de ouderdom

  Dit was even een impressie over het indirecte en directe kennen.

 36. Beste Piet,

  – Ik heb de indruk dat je je laat gaan in allerlei esoterische niet bewezen beweringen. Hou je liever aan de christelijke openbaring, die hier en daar gebruik maakt van betrouwbare filosofie.
  – Ik raad je volgende boeken aan : 1) Redenen om te geloven, van de vroegere aartsbisschop André Léonard 2) De catechismus van de katholieke Kerk (zo een 600 blz.).

  Mijn raad : hou je verre van esoterische literatuur. Je eindigt misschien in allerlei gekke toestanden en gevaarlijk bijgeloof.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 37. Aan A.G.Stinus,

  Ik heb de indruk dat jij een internet-trol bent.
  Wat heeft Johannes van het kruis en Vassula, die ik aanhaalde in mijn reacties te maken met het esoterische.

  Het blijkt dat je helemaal geen inzicht heb in wat hierboven door A.K.Emm. wordt gezegd, anders bleef je niet zo doorzeuren over die evolutie. Als je Emmerick -goed- leest zie je dat de vaste lichamelijke vorm (materie) is ontstaan door de zondeval en dat toen ook de tijd ontstond zoals jezelf al aangaf.. je spreekt je ook trouwens zelf al tegen door te stellen dat met de oerknal de tijd begon ..dan toon je al aan dat je niet erg scherpzinnig bent en verstoken van inzicht.
  Ook Benjamin beseft niet dat A.K.E. feitelijk hetzelfde zegt, alleen in andere bewoording, dan als Hildegard van Bingen en Leonie van Dijk wat betreft het Lichtlichaam van vóór de zondeval.

  Bij de val van lucifer bestond het aardsparadijs nog niet en daarom in Ezechiël 28:13-16 niet de toestand van lucifer beschreven van voor zijn val ..maar wordt daar als toelichting op het scheppingsverhaal in Genesis, het Lichtlichaam van Adam beschreven.

  De materie bestaat niet op zichzelf, de Bijbel leert dat het zichtbare uit het onzichtbare ontstond, maar ook dat heb ik al eerder vermeld.
  De ziel heeft haar voertuigen en dat is niet haar lichaam.
  Thomas van Aquino had het mis.

  In 1Kor.15:44 wordt niet ons vlees lichaam bedoeld maar het voertuig van onze ziel dat ontstond door de zondeval.

  ….

 38. Aan A.G.Stinus,

  Ik wil je hieronder even citeren ..en waaruit blijkt dat je hier de voortgang van de reacties komt frustreren en verzieken.
  Een mens met een doorsnee verstand kan nooit die fouten in zijn denken maken zoals jij in het onderstaande maakt.. dat wil zeggen dat je kwaadwillig bent en het zou me niet verbazen als je een vrijmetselaar was, of anders is het onderstaande een product van een verwarde geest.
  ……
  De erfzonde ? Die was reeds achter de rug toen het eerste diertje op aarde stierf. Want met de zondeval van de mens is ook de ganse schepping gevallen. En die “val” betekent bv. ook dat er vergankelijkheid in de wereld gekomen is, dat wil zeggen dat levende schepsels gingen sterven (Adam hoefde niet te sterven in het paradijs als hij niet gezondigd had). En die vergankelijkheid (sterven of afsterven) vindt men dus al terug bij planten en dieren, lang voor de mens op aarde kwam.
  – Waarschijnlijk was de zondeval reeds achter de rug bij de oerknal, zo een 13,7 miljard jaar geleden, maar in elk geval was die achter de rug toen het eerste diertje op aarde stierf. En dat is ruwweg reeds een miljard jaar geleden. Die zaken zijn goed onderbouwd.
  – Natuurlijk is de geschiedenis van de eerste mensen in het paradijs juist. Alleen moeten we dat paradijs niet op aarde gaan zoeken. Het paradijs zoals verhaald in Genesis is weergegeven met menselijke beelden. Natuurlijk, hoe anders ? De oorspronkelijke schepping en eerste geschiedenis van de mens kunnen we eigenlijk niet goed weergeven, want die fase is voorbij. We kennen nu enkel de fase van de mens na de zondeval, in de gevallen schepping. De nu nog volgende fase voor de mensen (de 3e fase) is de fase in de hemel of hel. En na het einde van de wereld zal die derde fase volledig ingaan, bij de verrijzenis van mens én materiële schepping.

 39. Beste Piet,

  – Je moet beter over de zaken nadenken, je goed informeren, en als je daarin slaagt, zul je zien dat ik een juiste, gezonde visie weergeef, die rekening houdt met de katholieke leer, de Bijbel én de moderne wetenschap met zijn duidelijke resultaten.
  – Om je een meer realistische kijk op de zaken te geven : lees zoals reeds gezegd het boek “Redenen om te geloven” van de vroegere Belgische aartsbisschop André Léonard. Hij baseert zich op een visie op erfzonde en schepping van de oude katholieke Griekse theoloog Maximus de Belijder, én op de gegevens van eerlijke, moderne wetenschap.
  – Om een goede, geïntegreerde en juiste kijk op de erfzonde en de ons bekende realiteit te krijgen moet je voldoende afweten van het katholieke geloof én van de moderne wetenschap. Anders zit je ernaast of kraam je onzin uit.
  – Je schrijft : ” … waaruit blijkt dat je hier de voortgang van de reacties komt frustreren en verzieken”. Daar moet ik mee lachen. Sommigen die “gezonde” reacties schrijven, zijn ervan overtuigd dat de aarde plat is in plaats van rond, dat de maan geen solide hemellichaam is maar enkel een lichtverschijnsel, enzovoort ! ! ! ! Wel, dan is het goed van de mensen wakker te schudden. We leven echt niet meer in onwetende tijden met heksenboeken als literatuur.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 40. Aan A.G.Stinus

  Als die bisschop dezelfde visie over de erfzonde heeft als jij hoef ik dat boek zo bij zo niet te kopen.

  Een gedeelte uit een van je reacties plaats ik nogmaals en ga ik je stap voor stap aantonen waar je jezelf tegenspreekt.

  Eerst erken je dat na de val van Adam de dood in de schepping kwam en dan daaropvolgend veronderstel je opeens weer dat de planten en dieren al stierven lang voordat de eerste mens op aarde kwam.. denk je soms dat ik idioot op mijn voorhoofd heb staan, dat je zoiets idiotisch aan mij kunt verkopen?!!

  En dan ga je verder met de volgende idioterie nl. ..waarschijnlijk was de zondeval reeds achter de rug bij de oerknal.. het kan niet anders of je bent door de bliksem geraakt.

  De erfzonde ? Die was reeds achter de rug toen het eerste diertje op aarde stierf. Want met de zondeval van de mens is ook de ganse schepping gevallen. En die “val” betekent bv. ook dat er vergankelijkheid in de wereld gekomen is, dat wil zeggen dat levende schepsels gingen sterven (Adam hoefde niet te sterven in het paradijs als hij niet gezondigd had). En die vergankelijkheid (sterven of afsterven) vindt men dus al terug bij planten en dieren, lang voor de mens op aarde kwam.
  – Waarschijnlijk was de zondeval reeds achter de rug bij de oerknal, zo een 13,7 miljard jaar geleden, maar in elk geval was die achter de rug toen het eerste diertje op aarde stierf. En dat is ruwweg reeds een miljard jaar geleden. Die zaken zijn goed onderbouwd.
  – Natuurlijk is de geschiedenis van de eerste mensen in het paradijs juist. Alleen moeten we dat paradijs niet op aarde gaan zoeken. Het paradijs zoals verhaald in Genesis is weergegeven met menselijke beelden. Natuurlijk, hoe anders ? De oorspronkelijke schepping en eerste geschiedenis van de mens kunnen we eigenlijk niet goed weergeven, want die fase is voorbij. We kennen nu enkel de fase van de mens na de zondeval, in de gevallen schepping. De nu nog volgende fase voor de mensen (de 3e fase) is de fase in de hemel of hel. En na het einde van de wereld zal die derde fase volledig ingaan, bij de verrijzenis van mens én materiële schepping.

 41. Hallo Piet,

  – Je schrijft : “Als die bisschop dezelfde visie over de erfzonde heeft als jij hoef ik dat boek zo bij zo niet te kopen.” Toch wat bekrompen … Misschien kan je het boek ergens in een bibliotheek ontlenen of aanvragen. Dan kost het je weinig.
  – Sorry Piet, je snapt het nog niet. Inderdaad : de dood kwam in het bestaan. En dat betekent dat mensen én planten én dieren voortaan zouden sterven (na de erfzonde). En dat is precies wat op aarde gebeurt, na de oerknal. In het paradijs hoefden A & E niet te sterven (als ze niet gezondigd hadden), en ook niet de “dierlijke wezens” die het paradijs op een of andere manier bevolkten.
  – Sorry Piet, je snapt het nog niet. Toen het eerste plantje of diertje op aarde verging ( = de dood vond) was de erfzonde al voorbij. (De mens heeft bij de zondeval ook de ganse schepping in zijn val meegesleurd – zie Bijbel.) Want ook de ons bekende schepping is dus onderhevig aan vergankelijkheid, aan de dood. Welnu, uit betrouwbare studies van fossielen kan men opmaken dat de dood van het eerste levende wezen op aarde reeds miljarden jaren achter de rug is, en toen bestonden er nog helemaal geen mensen op aarde. Wel, toen was de erfzonde reeds achter de rug, want de dood bestond al. Waarschijnlijk was de erfzonde reeds achter de rug bij de oerknal, 13,7 miljard jaar geleden, toen de tijd (én ruimte) door God geschapen werd. De tijd heeft namelijk vergankelijkheid meegebracht, en dus de dood. Paulus zegt dat door de zonde (de erfzonde) de dood in de wereld gekomen is. Dat klopt met het beeld dat ik beschrijf.
  – Hoe de paradijsmensen na de erfzonde op aarde terecht gekomen zijn weten we niet. Maar we weten ook niet precies hoe de verrijzenis van het lichaam (de omgekeerde beweging als bij de zondeval, van de aarde naar de hemel als het ware) gaat gebeuren.

  Laat je verstand werken, Piet, en lees gerust het boek dat ik citeerde. Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 42. Altijd dezelfde onzin Stinus.
  Ik lees uw “hooggeleerde wetenschappelijke” onzin niet. U gelooft dat God dat alles heeft gedaan zoals u schrijft?
  Katholiek? Na ja. een met modder gevulde fles is moeilijk te kuisen. Daarentegen is het gemakkelijker een lege fles te kuisen en vervolgens met zuiver water te vullen.
  Wie het schoentje past trekke het aan.

 43. Aan Stinus,

  Sorry Stinus, maar sta jij onder mind control?! ..je spreekt jezelf tegen en waarschijnlijk wil je ook zelf hier mind control op ons toepassen, jij lijkt Trump wel want waarschijnlijk past die mind control toe op zijn vrouw.

  Sorry Stinus, maar als je jezelf zo duidelijk tegenspreekt, is dat niet (de) norm-aal, dan ben je geestelijke verwart.
  Je geest is dan met zoveel algemene informatie vervult, dat je niet meer aan je -zelf- toekomt.. en ga je aan identiteit verlies lijden.

  Als je dus zo vervult bent met zoiets ondefinieerbaars als de evolutie, word je zelf ondefinieerbaar.. en begrijpen de anderen niet wat “jij begrijpt”.

  Dus ik probeer het nogeens met één enkel voorbeeld.. als je zegt: -Waarschijnlijk was de zondeval reeds achter de rug bij de oerknal- ..kan dat niemand op deze aardkloot begrijpen, en dus ook ik niet.. want van de oerknal begrijpt iedereen dat die dan het eerste begin zou moeten zijn.

  Dus Stinus, je poogt bij anderen de redelijke norm in het rationele denken over de werkelijkheid te verwarren met jouw eigen ondefinieerbaarheid in je denken..en dat doet mij denken aan mind control.

 44. Piet,

  – Wat mind control, Donald Trump en zijn Melania hier komen doen is me een raadsel.
  – Als we ooit (hopelijk) in de hemel zijn, na het laatste oordeel, en we een verheerlijkt lichaam zullen hebben, zal er een geschiedenis van de mens aan vooraf gegaan zijn. Wel, aan de aardse geschiedenis van de mens gaat er ook een deel geschiedenis vooraf, namelijk de paradijsfase, waarbij de mens nog in volledige harmonie met God, de schepping en zichzelf leefde. In Genesis wordt dat in feite verhaald : op zeker ogenblik zal Eva “baren in pijn”. Daarvóór, in de paradijsfase, was dat niet het geval. Dat paradijs is er niet meer ; de hemel zal het vervolg zijn van het bestaan in het paradijs. Je moet dus het paradijs nergens gaan zoeken. Bij de uitdrijving uit het paradijs werd als het ware de tijd opgestart (oerknal), met fysische wetten die tot leven, maar ook dood zouden leiden. HEB JE HET ?
  – Het paradijs en de hemel kunnen we allebei niet waarnemen in onze aardse geschiedenis. Maar we weten wel dat er een hemel is. Anders zou Maria ons niet bezoeken in Lourdes, Fatima enzovoort.
  – Het paradijsleven (dat gedaan is) en het leven in de hemel (dat nog moet komen voor de meesten) zijn zo drastisch verschillend van het leven dat we nu lijden, dat we er niets van kunnen merken, behalve per uitzondering.

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   U verzint allerlei zaken maar u heeft nog geen enkel mirakel gedaan om te bewijzen dat iemand uw verzinsels zou moeten geloven in plaats van de gewijde geschiedenis zoals de Heilige Roomse Kerk die in alle tijden onderricht heeft; dat kunt u ook niet, want uw verzinsels zijn bedrog.

 45. Beste Benjamin,

  – Mirakels doen dat komt toe aan God, en niet aan mij. Wat ik vertel is juist wél gesteund op de kerkelijk leer én betrouwbare gegevens uit de wetenschap. Lees “Redenen om te geloven” van de vroegere aartsbisschop André Léonard. Dat boek is verantwoord op alle gebied, en Léonard vertelt hetzelfde als wat ik schrijf. Het boek heeft trouwens een prijs van theologen gekregen. Wat Léonard vertelt werd reeds aangenomen door Maximus de Belijder, een oude Griekse theoloog.
  – Je moet eens gaan afstappen van pseudowetenschappelijke denkbeelden die dateren uit de oudheid.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Valselijk zaken toeschrijven aan oude Christelijke schrijvers is helaas een veel gehanteerde tactiek van moderne exegeten; Luther deed dat trouwens ook en beweerde valselijk dat Sint Augustinus aan zijn kant stond tegen de Traditie van de Katholieke Kerk.

   De realiteit is dat u de unanimiteit der Kerkvaders tegen heeft wanneer u zegt dat Adam reeds bestond voordat de aarde geschapen werd, en de unanimiteit der H. Vaders betreffende geloofszaken is, zoals de Katholieke ecclesiologie leert, een onfeilbare geloofsregel. Zo maar zaken verzinnen zoals u en anderen doen toont een verwerpelijk gebrek aan ernst betreffende godsdienstige zaken. Uw impliciete bewering dat het aan biologen toekomt om bepaalde gedeelten van Genesis, één van de Gewijde Boeken van de Katholieke Schriftuurcanon, uit te leggen en niet aan de Heilige Kerk, toont eveneens dat gebrek aan. U beweert immers dat de Kerk zich niet mag bemoeien met de geschiedenis van het ontstaan van de mens, dwars tegen de traditionele principes van de Roomse Schriftexegese in. In werkelijkheid zijn het de biologen die zich daar niet mee hebben te moeien.

   Betreffende de antiquiteit: Het zou kunnen dat men in de ante-diluviaanse maatschappij neer zou gekeken hebben op de auto’s van onze eeuw zoals de hedendaagse mensen nu neerkijken op het gebruik van paard en kar. Er is weinig bekend over de ante-diluviaanse wereld, maar wellicht was er toen veel meer profaan-wetenschappelijke kennis dan hier in het heden, gezien die generaties dichter stonden bij onze vader, Adam, die, zoals Sint Thomas van Aquino zei, alle kennis betreffende natuurlijke wetenschappen had die een mens kan hebben. De Christelijke begrippen houden in dat de mens van hoge intellectuele en lichamelijke fitheid steeds meer gedegenereerd is doorheen de eeuwen, en zo zien we ook in Genesis dat de leeftijd der mens steeds daalde tot aan de gemiddelde leeftijd zoals die sindsdien hetzelfde gebleven is. Wij zijn eigenlijk scharminkels tegenover onze voorvaderen in de antiquiteit. De evolutieleer presenteert een duivelse inversie van die Christelijke begrippen door te beweren dat de mens van iets dierlijks zonder verstand geëvolueerd is tot een slim wezen.

   1. Ja, beste Benjamin. Dat u schrijft “De evolutieleer presenteert een duivelse inversie van die Christelijke begrippen door te beweren dat de mens van iets dierlijks zonder verstand geëvolueerd is tot een slim wezen.” Is dat de mens zich door illusies die door de duivel aan de hoogmoedigen is ingegeven, doordat de duivel zelf is gevallen tot onder de waardigheid van de mens in het Aards Paradijs. Jaloersheid en afgunst was de drijfsfeer reeds in de Hemel toen aan de Engelen door God getoond werd dat Hij de Mens ging scheppen naar Zijn Beeld en gelijkenis. T.t.z. gelijk aan de Mensheid die de Tweede Goddelijke Persoon – Jezus Christus – reeds toen in de Hemel toonde aan de Engelen.
    Het andere was dat de Engelen te zien kregen dat Jezus op aarde het vlees zou aannemen uit de Allermooiste Maagd en blijvende Maagd Maria. De door afgunst, jaloersheid en haat vervulde gevallen engelen, verfoeiden het aanschouwen van die Heilige Aanschouwingen en wouden vluchten, het niet verdragend. Maar God verplichte hen dit allen te aanschouwen, brulden en tierden en verlangden de Hemel te verlaten.
    Gods Engelen, die Hem trouw bleven, loofden God voor Zijn oneindige Wijsheid en Goedheid. Toen kwam de kleinste Engel en riep “Quis ut Deus?” daar Satan zich gelijk aan God waande.
    Nu, dat herhaalt Satan nu ook aan de mens (die hij haat) en doet hem geloven dat hij van een mindere soort afstamt, namelijk het dierlijke. Zo geeft hij aan hen die het aanvaarden het beeld van het beest.
    Ook aan de vrouw geeft hij in dat zij niet moet gehoorzamen aan de man, zoals God het heeft verordent, (emancipatie van de vrouw) louter uit haat tegen de Onbevlekte Maagd Maria. Daar de vrouw Eva voor de zondeval het evenbeeld was van Maria was in waardigheid.
    U ziet maar wie deze “evolutie” zotheid en waanzin de hoogmoedigen influistert.
    Stinus beweert ook dat het aards paradijs niet meer bestaat. Maar dat bestaat wel nog, want Adam en Eva zijn verdreven uit het aards paradijs omdat ze niet meer waardig waren. Er staat nergens dat het aards paradijs werd vernietigd. Daar hebt u al eens over geschreven meen ik.
    Ook heeft hij de mond vol van het boek van Mgr. Leonard. Maar zo’n boek zal ik nooit lezen. In plaats van de gewijde geschiedenis uit te leggen zoals de Kerk dat altijd gedaan heeft, en waaraan noodzaak is, doet de ‘Mgr’ er nog een schep bovenop. Dit boek mag van mij gestolen worden. Als hij toch ‘Monseigneur’ wil genoemd worden moet hij zich houden aan de geschriften van de K. Kerk en aan niets anders. Al het overige komt van de zelfde bron, die ik zojuist verklaard heb.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Er staat nergens dat het aards paradijs werd vernietigd. Daar hebt u al eens over geschreven meen ik.”

     Het Aards Paradijs bestaat inderdaad nog, en de dier-en-plantensoorten daar worden in hun oorspronkelijke staat gepreserveerd. De Heiligen Elias en Henoch, die, zoals de H. Schrift ons zegt, nooit gestorven geweest zijn maar door God levend weggevoerd werden, bevinden zich in Eden tot de tijd waarin zij terugkomen onder de mensen om strijd te voeren tegen den Antichrist. Sommige heiligen kregen van God de genade om het Paradijs te bezoeken. Den Hof van Eden bevindt zich op een heilige berg in het oostelijk gedeelte van de wereld, voorbij de oceanus die de door ons gekende wereld omringt, en die waarschijnlijk ondoordringbaar is voor ons. Het land van Eden omringt de oceaan die ons gedeelte van de aarde omringt, en volgens Cosmas Indicopleustes woonden de ante-diluviaanse geslachten in dat land, maar uiteraard buiten het Paradijs dat zich boven de oostberg bevindt in het oostelijk gedeelte van Eden, en is de Ark van Noë, door God gestuurd, van dat land op de wateren van de Zondvloed naar het gedeelte van de aarde overgevaren waar wij ons bevinden, om te landen op het gebergte van Ararat. Tot aan de Spraakverwarring bleef het geslacht van Noë één volk met één taal, en na de verdeling volgens talen in Irak (Sennaär) hebben de volksstammen, die volgens agnatische afstamming ingedeeld waren, zich over de landen verspreid (ook de rasselijke diversiteit onder de volksstammen werd na de Zondvloed volgens agnatische ordening door goddelijke ingreep toegebracht). Wanneer zij voldoende verspreid waren heeft God in de dagen van Phaleg de continenten fysiek gesplitst, en dat is hoe, bijvoorbeeld, de Indianen in Amerika geraakt zijn en hoe de meest afgelegen eilanden toch door mensen bewoond geworden zijn (zelfs irreligieuze geologen zeggen dat de continenten gesplitst geweest zijn). Het land van Eden is vermoedelijk hoger gelegen dan ons bewoond gedeelte van de aarde, waardoor het woord “tranendal” in het Salve Regina bijzonder letterlijk verstaan mag worden.

     Het Aards Paradijs boven de heilige berg bevindt zich daar waar de hemel met de aarde geconnecteerd is, en daar origineert de waterstroom die neerdaalt en onder de grond reist naar ons bewoond gedeelte der aarde, waar deze zich vertakt in vier rivieren: De Eufraat, de Tigris, de Nijl en de Ganges. De verering die de Indiërs hebben voor de Ganges is een heidense perversie van hetgeen hun oude voorouders wisten over de origine van die rivier. In hoofdstuk 28 van Ezechiël wordt gesproken over de heilige berg van Eden.

     Ofschoon velen het niet weten zijn er altijd mensen gebleven die de pythagoreaanse kosmologie betwist hebben. In de negentiende eeuw, bijvoorbeeld, schreef Samuel Rowbotham ertegen. Wanneer de mensen de pythagoreaanse bol van NASA zullen verwerpen, dan zullen zij kunnen begrijpen hoe Eden een fysieke plaats op aarde is.

 46. Aan Stinus,

  Hieronder een citaat uit een bovenstaande reactie van jouw.

  –Wel, aan de aardse geschiedenis van de mens gaat er ook een deel geschiedenis vooraf, namelijk de paradijsfase, waarbij de mens nog in volledige harmonie met God, de schepping en zichzelf leefde. In Genesis wordt dat in feite verhaald : op zeker ogenblik zal Eva “baren in pijn”. Daarvóór, in de paradijsfase, was dat niet het geval. Dat paradijs is er niet meer ; de hemel zal het vervolg zijn van het bestaan in het paradijs. Je moet dus het paradijs nergens gaan zoeken. Bij de uitdrijving uit het paradijs werd als het ware de tijd opgestart (oerknal), met fysische wetten die tot leven, maar ook dood zouden leiden. HEB JE HET ?–

  Je hebt het over.. dat Adam in volledige harmonie met God, de schepping en met zichzelf leefde, Adam leefde DUS ook in harmonie met zichzelf want hij was in vrijheid geschapen, door de zondeval kwam Adam dus in een staat van DISharmonie, in de evangelisatie heeft men het dan over de -gebrokenheid- van de mens.. en het verdeeld zijn in zichzelf in de theologie, de mens Adam is in zichzelf niet meer één..

  De consistentie betreft en IS de harmonie in de staat van vóór de zondeval en DISharmonie betreft de INconsistentie c.q gebrokenheid in de staat van ieder mens van ná zondeval.

  Je spreekt jezelf tegen als je het hebt over Eva: -die zal baren in pijn- ..dat wil zeggen dat Eva tijdens haar leven NIET onderhevig en onderworpen was aan evolutie, nog haar verder nageslacht tot nu aan toe.
  Een zoontje van mijn zuster, van ongeveer 10 jaar, begon onder een geloofsgesprek op een heel arrogante toon te spreken over wat hij op school geleerd had over de evolutie en waar het op neerkwam was dat ons geloof -feitelijk- niet geloof-waard-ig was.

  Die leraren zijn dus eigenlijk geestelijke criminelen, moordenaars van kinderzielen, verraders en wat al niet meer.. die mis-leiden en spelen met het eeuwig behoud van zielen.. en waarvan ze later zelf verantwoordelijkheid moeten voor afleggen.
  Ook jij komt hier de shit, om het maar eens gewoon (ongepast) zo te stellen.. van de evolutietheorie promoten.. en ben je medeverantwoordelijk. Jullie pretenderen ook nog eens de H.Schrift op de juiste wijze te verklaren, dat is ergerlijkheid ten top.

  Gisteren las ik iets over een theorie uit de wetenschap dat: materie is gestolde energie en wat zei ik ..het Licht-lichaam van Adam verdichte (ook verstarde) in de vorm…bij de zondeval.

 47. Hallo Benjamin,

  Ik heb nog een vraag voor jou. Hebben de Amerikanen nu recent een Marslander op Mars neergezet, of niet ?

  Dank voor antwoord. A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Hebben de Amerikanen nu recent een Marslander op Mars neergezet, of niet ?”

   Neen.

   Het gehele concept van “ruimtevaart” is occulte code voor de esoterische sterrenwichelarij waarmee newagers en andere satanisten contact zoeken met de gevallen engelen die zich in de hoogste regionen van de aardse hemel bevinden (en die zielen aanklagen bij God tijdens hun persoonlijk oordeel). Die praktijken zijn Babylonisch van origine. Nimrod van Babylon, de vader van de vrijmetselarij en aanverwante sekten, dacht dat die boze geesten, waar St. Paulus over sprak in de H. Schrift, hem konden helpen om de Hemel binnen te dringen en de controle over te nemen in wraak omdat de mensheid uit het Paradijs verdreven werd en door de Vloed bijna geheel uitgedelgd werd. Het is diezelfde absurde, walgelijke wraakzucht die de hedendaagse satanisten drijft. De oude heidense volkeren noemden die boze geesten “goden”, en in deze moderne tijden noemen de neo-heidenen hen “aliens”.

   De hedendaagse satanische wetenschappers zeggen trouwens dat zij een ‘computergod’ willen maken met ‘artificiële intelligentie’ (AI is ook bedrog, nota bene) om de mensen aan te onderwerpen. Wat zij werkelijk van plan zijn is om door occulte bezweringen computers en robots onder demonische infestatie (zoals bezetenheid, maar dan van objecten in plaats van personen) te brengen door die eerder genoemde demonen, waardoor zij dan die computers en robots zullen besturen. Zo zou er een toestand ontstaan die vergelijkbaar is met die van voor de Zondvloed, toen demonisch bezeten reuzengeslachten de aarde teisterden, maar dan met robots in plaats van met menselijke bezetenen.

   De geestelijke oorlogvoering is van uiterst belang in deze donkere tijden.

  2. Stinus, stelt u die vraag om Benjamin belachelijk te kunnen maken? Want ik zie niet in waarom u anders die vraag stelt.

 48. NASA’s InSight spacecraft makes historic landing on Mars
  https://www.youtube.com/watch?v=_NNviqJ7yXs
  op ca. 1:12:47 wordt spanning opgewekt, daarna ontstaat ingetogen stilte met gefluister, net als voor de consecratie in de Tridentijnse Mis, 1:14:50 de ronde witte marsmodule wordt getoond waarna de landing aanvangt, op 1:17:11 de ronde witte marsmodule gelijkt op een hostie waaruit vurige tongen schieten, tot 1:17:17.

 49. Stinus.. promoten van de evolutie is dus verraad en een mis-daad tegen de mensheid en zeker voor een christen in het algemeen.
  En met de onderstaande passage uit een van jouw bovenstaande reacties wil ik de verwarring aantonen in je betogen.

  Je begint al met je hoogmoed dat het on-verstandig is de evolutie te ontkennen en dan ga je verder met de gore veronderstelling dat het LICHAAM van de mens OP EEN of ANDERE MANIER voortgekomen is uit de dierenwereld.. je weet het dus zeker door de “bewijzen” en die bewijzen zijn: OP EEN of ANDERE MANIER <<–en dat is dus het bewijs van de wetenschap dat ze FEITELIJK dat bewijs niet kunnen traceren..en hetgeen dus een slag in de lucht is ..en de manipulatie van de menselijke geest beoogt en dus een groot bedrog is en een gruwel ..hoera hoera 🤗 🤗 🤔

  En dan ga je verder met je corrupte redeneringen, het sissen van de slang ..adderengebroedsel uit de synagoge van satan met..Adam en Eva en hun veel verhevener bestaan in het "paradijs" in vergelijking met de wereld die wij nu kennen.
  Dat vergelijken betreft dus een gissen ..eigenlijk een sissen.. van de slang. Stinus erkent dat Adam in het paradijs als zodanig een veel verhevener bestaan had in vergelijking met het bestaan van buiten het paradijs, maar hoe komt Stinus op het idee dat het LICHAAM van de mens voortgekomen is uit de dierenwereld.. en dan bedoelt hij waarschijnlijk ((of vanzelfsprekend)) van na de zondeval.. en dat terwijl in Genesis 2:23-24 al gesproken wordt: en ze worden een vlees.

  En Stinus zegt ook dat de zondeval aan de oerknal voorafging en dat impliceert weer de lichamelijkheid van het vlees door evolutie over miljoenen jaren om uiteindelijk bij de huidige mensheid uit te komen via het dierenrijk en dat terwijl in vers 19 vermeld wordt dat de dieren óók uit het klei zijn gemaakt, zoals ook de mens uit klei is gevormd.
  Stinus is dus bedrogen en op zijn beurt is hij gedreven om weer andere te bedriegen. Hij en zij trekken een rookgordijn om hun valse theorieën verder te "perfectioneren" zodat de mensen hoorndol worden van hun pseudowetenschap.

  Het Licht-lichaam ((Licht-KLEED)) bij Hildegard van Bingen komt overeen met de beschrijving in Ezechiël 28:13-16 over –uw GEWAAD was met allerlei kostbare stenen bezet..Werden u opgezet op de dag uwer schepping… geteld zijn er dat 9 !!! ..en 12 in Openb.21:17-21.
  In Jesaja 54:11-13 wordt het "1000"jarig Vrede Rijk geïmpliceerd –en al die bouwen worden door Jahweh ZELF ONDERRICHT!– vers 13.
  Vers 11-12 –gij arme, gejaagde en troosteloze;
  Zie, uw grondvesten leg ik met jaspis,
  uw fundamenten met saffieren;
  Van robijnen maak Ik uw tinnen,
  Van karbonkels uw pooten,
  Al uw wallen van edelgesteente
  Stinus en zijn companen en hun evolutie-gezwetst, bouwen niet maar breken af.

  Het is echt onverstandig van te ontkennen dat er evolutie geweest is, en dat het LICHAAM van de mens op een of andere manier voortgekomen is uit de dierenwereld. Daarvoor zijn er veel te veel bewijzen. Het lichaam van de mens is niet perfect : het is sterfelijk, onderhevig aan pijn, honger, enzovoort. Dat komt door de zondeval (erfzonde), die zich in een ver verleden van de mensengeschiedenis heeft voorgedaan.
  – Maar de mens is meer dan een lichaam : een mens heeft ook een GEEST en een door God ingestorte ZIEL. Daardoor, en ook door een lichaam tot intelligentie, leren, liefde, … in staat, onderscheidt de mens zich van de dieren.
  – De erfzonde heeft zich hoogstwaarschijnlijk niet op aarde voorgedaan, maar “in het paradijs”, in een bestaan dat veel verhevener was dan de wereld die we nu kennen. Na de zondeval is de mensenfamilie op een of andere manier in de nu bekende schepping terecht gekomen, en hoe het er aan toe ging in het paradijs weten we niet.

 50. Hallo Benjamin,

  – Dus volgens u is er niets geland op Mars, en spelen de Amerikanen grote komedie. Maar hoe komt het dan dat het er allemaal zo echt uitziet, en men alles kan controleren (vertrek van de raket, schermen die van alles weergeven, lander was ooit te zien op aarde, …) ? En hoe komt het dat nog geen enkele journalist dat enorme, jarenlange bedrog van de ruimtevaart ontmaskerd heeft ? En waarom heeft men ook mislukkingen i.v.m. Marsmissies toegegeven ?
  – Sorry hoor Benjamin. Maar je kennis van de schepping en alles wat ons omgeeft is ongeveer nihil, door koppigheid van uwentwege allicht. Uw foutieve kennis dateert uit de oudheid, en is op zeer veel punten helemaal verkeerd.
  – Je uitspraken over wetenschap in relatie tot geloof zijn dus voor geen sikkepitje geloofwaardig.

  Groeten van A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Men toont wat cinema en u gelooft alles wat ze u zeggen. Zo is dat met de meeste mensen; het kritisch onderscheidingsvermogen is afgestompt. Nogmaals, Stinus; wie was volgens u van op de grond aan het filmen hoe Neil Armstrong van zijn ladderke gekropen kwam om zijn ‘eerste stap’ op ‘de maan’ te zetten? Eén of ander wezen dat op ‘de maan’ woont en dat als job voor de Amerikanen aan verslaggeving doet over wat er zoal op ‘de maan’ gebeurt? Nog steeds heeft u geen antwoord gegeven. Het is deerniswekkend om te zien hoe men zich verontwaardigd afvraagt waarom men van dergelijke belachelijke cirque niets gelooft.

   Toen de bevolking nog geen internet in de huiskamers had slaagde men er nog meer in om de stemmen van dissidenten in isolatie te houden, maar sinds de bredere maatschappij internetverbinding gekregen heeft lukt dat minder en heeft er zich onmiddellijk een internetcultuur beginnen opbouwen die de krankzinnige verhalen, waaronder dat van de ‘maanlandingen’, van het internationaal regime afwijst en ontmaskert. Het feit dat u die op potsierlijke wijze gepresenteerde, achterlijke verhalen gelooft toont nog maar eens aan dat men zich in universiteiten gewoon de rationele lenigheid laat afstompen. Niks kritisch vermogen, maar slechts op een stupide, robotische wijze formules uit het hoofd leren.

 51. Beste Benjamin,
  Je moet eens wat voordrachten gaan geven over je grote gelijk dat de ruimtereizen alleen maar nep zijn. Succes verzekerd … Of schrijf er een goed gefundeerd boek over. Dan is je broodje gebakken. Maar schrijf er niets in over je aannames van de platte aarde. Anders gelooft geen mens je nog.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 52. Stinus, ik heb veel meer waardering voor mensen als ‘curiousmarc’ op youtube. Hij onderzoekt tot op het bot, samen met zijn collega’s. Deze mensen maak je niets wijs en zij hebben geen vooroordelen. Zo hebben zij een belangrijke ontdekking gedaan over de houdbaarheid van electrolytische condensators. Experts in communicatie- en rekenmachines. Heden onderzoeken zij met gezonde ironie een ontwikkelings-exemplaar van de Apollo-boordcomputer van de eerste maanvluchten. Niets ontgaat hen. Dergelijke oprechtheid mis ik vanwege uw persoon. Of ‘curiousmarc’ twijfels zou opwekken weet ik niet maar hij heeft al aangetoond dat hij ook overweg kan met een telescoop. Hij gaat niet over een nacht ijs en zet door tot het laatste keitje bovenkomt. Zijn recent grondig onderzoek naar de eerste Baudot teletype toont aan dat hij een vrijdenkend mens is. Met leugens kan je bij hem niet terecht.

 53. Beste Eric,
  Op YouTube vind je de zotste fantasten die je de gekste dingen proberen wijs te maken. Ze zijn niet geschoold, en fantaseren er maar op los. Hecht geen geloof aan zulke mensen.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste Stinus,
   Hier is de ongeschoolde Peter. Ik vraag u als geleerde professor dit te onderzoeken en te weerleggen als u dat kunt.
   Als u dat niet kunt, nemen we aan dat het weer hetzelfde is als uw “evolutie” onzin.
   Uw citaat aan Benjamin (29 november 2018 – 17:10); ” En hoe komt het dat nog geen enkele journalist dat enorme, jarenlange bedrog van de ruimtevaart ontmaskerd heeft ?”
   Dat is gebeurt, maar geen enkele krant, TV of radiostation die het wou publiek maken, waarom? Weten we ondertussen wel in wiens handen deze zijn.
   Hier antwoord er maar op:

   Er waren echter vier computers en geen fraaie grafische interfaces die hen belastten. De eerste was de computer voor de lancering van de Saturnus draagraket. Deze bracht de raket van het lanceerplatform in een baan om de aarde. Dan was er de Apollo geleidingscomputer of AGC. In feite waren er twee. De eerste bevond zich in de commandomodule om van de aardbaan tot de maan en terug te geraken. De tweede bevond zich in de maanlander en diende voor de landing op de maan en het terug opstijgen en vastmaken aan de commandomodule. De vierde computer werd nooit gebruikt. Hij diende om in het geval van problemen bij de maanlanding de missie af te breken en terug weg te vliegen van de maan. Maar zo dom als men wil laten uitschijnen was de geleidingscomputer ook weer niet. Gedurende de ontwikkeling van Apollo kwamen er als maar meer gesofistikeerde taken bij, waardoor men regelmatig tegen de limieten van de computer aanliep. Het grootste probleem vormde het beperkte geheugen als gevolg van de beperkte technologie op dat ogenblik. Dat betekende dat de programmeurs elke byte moesten benutten. De AGC had ook een bijzonder besturingssysteem. Systemen als Unix, Linux, Windows en Apple iOS beheren hoeveel tijd elk programma toegewezen krijgt. Bij de AGC werd de tijd voor elk programma bepaald door de belangrijkheid van het programma zodat in geval van nood de programma’s met de hoogste prioriteit de meeste tijd toegewezen kregen, terwijl niet-essentiële taken vervielen. Deze benadering werd achteraf bij alle bemande vluchten toegepast. De kracht van de computer was te vergelijken met de eerste generatie personal computers zoals de Apple II, de commodore 64 en de ZX Spectrum die 10 jaar later op de markt kwamen op het einde van de jaren 70. Hij had 2k RAM en 36 k rope kerngeheugen. Dat was een geheugen waarbij meerdere draden door ferrietkernen geleid werden. Op die manier werden fouten letterlijk in het systeem geweven. Het is moeilijk de geleidingscomputer van Apollo te vergelijken met bijvoorbeeld een iPhone 6 omdat de AGC geen traditionele computer was. Hij was gebouwd voor een zeer specifieke opdracht en had een uniek besturingssysteem en de 48 jarige technologische evolutie maken elke vergelijking moeilijk. De iPhone 6 van Apple gebruikt de ARM A8 processor die ongeveer 1,6 miljoen transistors bevat. De AGC had er slechts 12300. De iPhone 6 heeft 1 Gb RAM hetgeen 488 000 keer meer is dan de AGC. Hiervan is 128 Gb niet- vluchtig, 3,5 miljoen keren meer dan de AGC. De iPhone is ergens tussen de 4 en 30 miljoen keren sneller dan de AGC, afhankelijk van de methode van berekening. Als de grafische processor van de iPhone in rekening wordt gebracht is het zelfs nog meer. Dus als je naar de maan moest reizen, zou je dan twee iPhones vertrouwen in plaats van de AGC’s? Want één iPhone heeft meer rekenkracht dan alles waar de NASA over beschikte voor de Apollomissies …

   Goede moed Stinus!

 54. Stinus. Getalenteerde mensen zijn het volgen waard. Er bestaat een taal, Stinus, die door iedereen kan begrepen worden. Maar gij gaat er met grove klompen doorheen. CuriousMarc zegt wat gij nooit zult zeggen. Hij heeft goede kennis van hetgeen hij nu op tafel heeft liggen. Zijn vorig onderzoek naar de opvallend onbekende Baudot-teletype zegt meer dan woorden kunnen zeggen. De echte vakmannen hebben geen ‘andere agenda’ om mensen te misleiden. Het is vooral vanwege oudere vaklui dat we weten dat er geen satellieten bestaan. Zij zeggen dat niet met zoveel woorden, begrijp ge ? O neen, gij wilt niet begrijpen . . . gij leeft in een vreemde subcultuur? Verneder u en zoek het gewone werkvolk op en verwonder u dat zij weten wat gij niet weet. De echte reden waarom Ford-Genk moest sluiten heeft niets met economie te maken. Vraag dat aan degenen die er werkten. Als ge kunt, maar gij kunt hen niets vragen. Gij zijt geen vakman, gij zijt opgeklopt gevaarlijk. Ik weet hoe vaklui zichzelf vernederen in het bijzijn van mensen als gij. Daarom ook zijn velen van de moderne priesters eigenlijk wolven!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht