Heiligheid – ook voor jou!

Schriftwoorden

‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mt.5,48).

‘Dit is Gods wil: uw heiliging’ (1Thess.4,3).

‘God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht’ (Ef.1,4).

‘Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag, want er staat geschreven: “Weest heilig, want Ik ben heilig” (1Petr.1,15-16).

Uw licht strale… (Mt.5,18)

Luister naar wat een van de geleerdste en heiligste kerkleraars, Sint-Alfonsus, ons toeroept: ‘Eén volmaakte ziel geeft meer glorie aan God dan duizend onvolmaakte zielen’. En wij mogen eraan toevoegen wat de ervaring en het lezen der heiligenlevens ons duidelijk maken: ‘Eén heilige ziel bekeert meer zondaars dan duizend onvolmaakten, en nog wel zonder preken of schrijven,  alleen door heilig te leven.

Jezus vindt er Zijn glorie in te heersen in Zijn heiligen en door hen zijn goddelijk Rijk op te bouwen in vele andere, met Hem verbonden zielen. Een heilige straalt uit: hij is in het Rijk een haard van licht. Wees heilig, wees van Jezus, zoals Maria dat was, en ook u zult dat onzichtbaar, sterke licht uitstralen, zodat de zielen het ondervinden.

Waarom bang zijn?

Sommige personen die toch goed en braaf leven, schrikken terug en zijn ontsteld, als men hun zegt: ‘U moet een heilige worden’.  En toch, zijn er gelukkiger, opgeruimder mensen dan heiligen? Zij hebben altijd een glimlach op de lippen en vrede op hun gezicht en ‘zij vloeien over van blijdschap bij alle wederwaardigheden’ (2 Kor.7,4).

Ik heb veel gelezen en gezocht en ben tot de bevinding gekomen, dat er maar één middel bestaat om waarlijk gelukkig te zijn, zelfs hier op deze wereld die ze het tranendal noemen: streef naar de volmaaktheid, word heilig; dan bent u zelf gelukkig en u maakt, zonder dat u het weet,  heel uw omgeving gelukkig.

Doorzetters bemachtigen het hemelrijk!

Doet uzelf geweld aan: de vrede des harten en de innige omgang met Jezus zijn enkel voor die prijs te koop. Het Rijk der hemelen is voor de zielen die er moeite voor willen doen. Jezus zelf zegt het. Denk niet te vlug dat u niet in staat zijt om edelmoedig te zijn. Als u eenmaal de eerste stap gezet hebt, zal elke nieuwe krachtsinspanning u gaandeweg minder moeite kosten en weldra zult u de vreugde ervaren van de veroverde gewoonte.

Tegenstrijdigheden

Er heerst in mij een wondere tegenstrijdigheid: een tijdelijk kwaad dat ik verwacht, zie ik met angst tegemoet, ik huiver voor onvoorziene kwalen; zelfs over lichte tegenkantingen klaag en jammer ik tegenover ieder die het maar horen wil. Maar het geestelijke, eeuwige kwaad neem ik zó licht op dat ik er niet om treur of er met iemand met een gevoel van droefheid over praat,  al weet ik toch dat juist dat kwaad ons ontzettende pijnen in het vagevuur zal veroorzaken.

Ik wil en ik zal!

Wij zijn overtuigd van de noodzaak om naar heiligheid te streven. Wij voelen dat wij zonder dat nooit gelukkig zullen zijn. Maar waarmee zullen we beginnen, welk middel aanwenden om er te komen? Hier past voortreffelijk het antwoord dat de heilige Thomas van Aquino eens gaf. Een van zijn eigen zusters vroeg hem hoe zij heilig kon worden. Haar broer Thomas antwoordde: ‘Wel, door het te willen. Als u wilt, zult u heilig worden. Als u wilt, zult u volmaakt worden’. Alles komt er dus op aan het te willen, dat wil zeggen: waarlijk metterdaad ‘willen’, uit de grond van uw hart ‘willen’.

Maar, pas op! Niet: ‘Ik zou wel willen’! Pas op voor dat gevaarlijke woord, want dat kunnen wij blijven herhalen, helaas, tot op ons sterfbed en intussen met een opvliegend of met een lauw, nalatig karakter blijven lopen. De heilige Geest vermaant ons in het Boek der Spreuken: ‘De luie ziel, ze wil en ze wil niet, ze legt de hand aan niets’.

Die halve wil, die benauwde wens, houdt de ziel als gesloten: Jezus’ genade kan er amper met een flauw straaltje binnendringen als door een enge spleet.

Neen, niet zeggen: ‘Ik zou wel willen’, maar: eenvoudig, nederig en beslist: ‘Ik wil en zal een heilige worden. Ik zal. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik wil en ik zal! Wat het mij ook moge kosten: hoe ik me ook zal moeten bedwingen; hoe ik soms rood en beschaamd zal worden; wat ik ook te lijden zal hebben. Jezus, ik reken op Uw alvermogende genade. Ik bemin U… Ik wil een heilige worden.’

Een verlangen dat blij maakt

O, dat verlangen naar de heiligheid opent de ziel geheel en al voor de genadestromen van de volmaaktheid. Dat verlangen maakt alles licht en zoet. Waar bemind wordt, kent men geen last en als er al last is, dan wordt de last zelf zoet. Dat van liefde brandend verlangen doet alles vergeven en vergeten, alles goed aanvaarden, alles overwinnen.

O zeker, wie dat verlangen heeft, zal nog wel vallen, kan nog kwaad worden, zal nog wel een of ander vergeten of nalaten. Maar dat verlangen naar heiligheid zal blijven als een vast vertrouwen op God, dat God ‘God’ is en dat God ‘goed’ blijft en ons bijstaat. ‘Vincenti dabo manna absconditum’ [‘Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna’] (Apok.2,17).

En heel bijzonder zal er voor die ziel een tijd komen dat Jezus haar komt bezoeken op een wijze die ze tot nu toe niet kende, zodat zij niet meer zal kunnen twijfelen aan Zijn aanwezigheid. Zo innig zal zij Jezus bij zich vinden, binnenin haar, zo vreugdevol en troostend, alsof de hemel zelf voor haar is opengegaan.

Sprankels

  –  Alle levensstaten zijn geschikt voor heiligheid.

  –  Alle beroepen en standen zijn met heiligheid overeen te brengen.

  –  Volmaaktheid is voor iedereen, ook voor mij.

  –  Ook de leken – kinderen, tieners, zwakken, zieken, fabrieksarbeiders  en  arbeidsters, huishoudsters, gehuwden – kunnen en moeten heilig worden.

  –  Wij kunnen heilig worden, want God verlangt niet iets van de mensen wat zij onmogelijk kunnen volbrengen.

  –  Eens waren de heiligen zwakke mensen zoals wij.

  –  Gij MOET heilig worden; dat is geen raad, maar een BEVEL van God.

  –  Houd uw besluit tot heiligheid even goed vast als uw besluit tot uw zaligheid.

  –  Wij allen moeten zeggen, zoals de H. Gerardus Majella: ‘Ik wil een heilige worden’. Niet: ik ZOU willen, maar: ik WIL!  Niet een brave mens, maar een HEILIGE.

  –  Laten we dan heilig worden in de mate van Jezus’ Voorzienigheid en die maat is zonder mate, zoals ook onze waardigheid en Zijn liefde.

  –  Een heilige ziel bekeert meer zondaars dan duizend onvolmaakte.

  –  Heiligheid is doen wat God elk ogenblik van ons wil.

  –  Volmaaktheid is: de vaste wil om alles op de volmaaktste wijze ter ere Gods te verrichten, elk in zijn staat.

  –  Heilig worden gaat stap voor stap, punt voor punt. Verbeter elke week een klein punt, doe elke week een stap, en zo komt ge langzaam maar zeker tot de heiligheid.

  –  Wil ik binnen enkele jaren gelukkig zijn, ja of neen? Ga ik God dienen en mijzelf op de tweede plaats zetten, ja of neen? Ga ik mijn eigen eer eindelijk vergeten en Gods eer duidelijk en oprecht zoeken, ja of neen? Ga ik mij  wat minder bekommeren om mijn eigen voldoening, om de praat van de mensen, en in Gods ogen kijken, ja of neen? Dat is de kwestie.

  –  Wij leven hier maar eens en wij blijven niet hier; wij zijn op reis en dwaas is hij die hier zijn woning en zijn rust zoekt.

  –  De grote heiligen zijn deze die de kleine dingen doen met grote volmaaktheid.

  –  Jezus wil alles: wees blij daarom. Zijn liefde bestaat niet in toegevendheid, maar in die eis van volmaaktheid voor u.

Schrijf deze woorden op: ‘Laat u nooit ontmoedigen’  en U zult een heilige worden.

 

Zalige Edward Poppe, Priester

Uit: ‘In Gods Liefde’, uitgave van ‘De Stem Uit Moerzeke’, 7e druk, 1990.

https://janvanleechburchtotauwers.wordpress.com/2015/10/12/heiligheid-ook-iets-voor-mij/

identicon

Auteur:dmji

6 commentaren op “Heiligheid – ook voor jou!

 1. Het is verbazend hoe heel andere persoonlijkheden toch allemaal heilig kunnen zijn. Heilige en zalige mensen die mij persoonlijk extra aanspreken : de heilige Bernadette, de zalige Pater Valentinus Paqua (het “heilig Paterke van Hasselt”), en Francisco, Jacinta en Lucia van Fatima. En vanzelfsprekend de Moeder Gods.

 2. Heiligheid heeft ook te maken met leven met God en hem toegewijd zijn en dat is niet altijd gemakkelijk.

  1. Heiligheid.
   Ja, ik heb enige tijd aan Eric beloofd om over de ‘heiligheid’ eens iets te schrijven.
   Wel, nu zijn we zover dank zij onze beste vriend Michaël.
   Op deze dag van Allerheiligen is dit een uitstekende gelegenheid.
   Ik heb reeds het één en het ander op dit forum uitgelegd hoe ik tot de ware K. Kerk van Jezus ben gekomen, ondanks dat ik voordien van (sorry voor de uitdrukking) van toeten of blazen van de Kerk en van mijn Schepper en Zaligmaker.
   Toch smeulde er wat in het diepste van mijzelf, waar we later op zullen terugkomen.
   Ik heb geen enkele andere leermeester gekregen als God zelf, natuurlijk door het Allerheiligste Hert van Onze Lieve Moeder Maria, de Bruid van de H. Geest.
   God de H. Geest is zo weinig gekend en geëerd in de Kerk. Waarom? Dat zullen we ook later zien.
   Maar de vraag is hier is deze ook die ik me in het begin stelde, toen iedereen mij zei: “Jongen je moet naar de heiligheid streven.”
   Eerlijk gezegd verstond ik hier niets van. Ik stelde mij vele vragen, zoals:
   Wat is zonde, wat is heilig zijn, wat is dat de genade, wat is dat zegening.
   Wel, ik stelde veel vragen aan mijn Leermeester. Ik zei simpelweg dat ik dat alles niet verstond.
   De weg die ik moest gaan in een omgeving die ik helemaal niet kende, begon (zoals ik hier op dit forum al een paar malen heb laten weten) door de ontdekkingstocht in de Kerk.
   Ik ging, zag en beleefde, met veel vragen.
   Het eerste wat ik verlangde te weten was: wat is de H. Hostie. Waarom? Omdat ik Zijn Stem in het diepste van mijzelf heb horen zeggen: “Ik zal uw leven veranderen.” die vanuit het Tabernakel kwam. Wel ja, veranderen, maar hoe? Dat wist ik toen nog niet, totdat ik ontdekte dat Jezus daar volledig aanwezig was zoals Hij is in de Hemel. Is moeilijk uit te leggen hoe ik dat weet. Misschien begrijpt u dit op het einde van mijn tekst.
   Ik ben in de diepste ellende uit de bodemloze put van mijn zonden gekropen. Er is geen grotere heldendaad als deze.
   Ik heb beetje per beetje geleerd wie ik ben, waar ik vandaan kom, wat ik hier op aarde kom doen,
   Ik kuste het H. Kruisbeeld wel tientallen malen per dag, in het besef wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik las er over, ik zag alles in gedachte en weende bittere tranen. Ja heel veel, geloof me.
   Wel, in dit besef, wist ik dat ik Hem niets anders als een leeg leven had gegeven, niets, helemaal niets, en dat deed zoveel pijn en verdriet. Het verteerde mij.
   Ik zei tegen Jezus: “Kijk Mijn geliefde onuitsprekelijke aller beminnelijkste Majesteit, ik sta hier naakt voor U, ik heb helemaal niets om u te geven, maar ik geef u wat ik wel heb, al is het maar heel ellendig en leeg, … en dat is mijn piepklein hartje. Ik schenk het U voor altijd. Maak dat het een mooi kaarsje word en dat het volledig moge opbranden van liefde tot U. Doe ermee wat U wilt.”
   Van toen af toonde de Heer mij hoe zeer hij versmaad en beledigd werd in de wereld en Zijn Kerk. Hoe Zijn Kerk afgebroken was. Ach, hoeveel dagen heb ik niet op de grond geweend, snikkend en smekend, en niet wetende wat te doen. Ik vernieuwde telkens in onze ontmoeting (H. Communie) mijn gave van mijn klein hartje. En dan ja, veel tranen van liefde en omhelzing …
   Dit heeft nooit gestopt en gaat nog steeds door. Uit mijzelf kan ik dat niet en verlang er ook niet naar want anders komt de boze aandraven. Het is onuitsprekelijk gewoon ik het allerkleinste zieltje, grote zondaar, die mijzelf aan Hem schenk. Vele kusjes, omhelzingen en uitingen van mijn liefde voor Hem in de H. Communie (die nooit lang genoeg duurt).
   Ik heb vele mensen gesproken over de Liefde van Jezus en Maria, op een heel eenvoudige begrijpelijke manier. Het resultaat was dat ze ogenblikkelijk begonnen te wenen. Ja de Heer had Zijn vingen op hun hart gelegd.

   Ziet u, toen verstond ik wat het betekend ‘heiligheid, zonde, gave, zegening,enz…’
   Heilig Heilig Heilig de Heer …
   Heilig zijn is perfect beminnen!
   Het is ook daarom dat ik steeds de waarheid, die Jezus zelf is, verdedig uit al mijn krachten en niet duld dat deze waarheid geweld wordt aangedaan.

   Uit de tekst van Michaël: “Doet uzelf geweld aan: de vrede des harten en de innige omgang met Jezus zijn enkel voor die prijs te koop. Het Rijk der hemelen is voor de zielen die er moeite voor willen doen. Wij zijn overtuigd van de noodzaak om naar heiligheid te streven. Wij voelen dat wij zonder dat nooit gelukkig zullen zijn.”

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Peter, ooit zullen we met velen elkaar herkennen in die andere wereld, bevrijd van aardse traagheid en gebreken en verduisterende wolken.

 3. Uitspraak van Maria aan Vassula impliceert dat Nederland de stam Zebulon betreft. Zie onderstaande links.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1006.html

  Onderstaande film toont bijbelse afkomst

  https://vlichthus.nl/wondere-parallel/

  Het 6e zegel oordeel komt overeen met het oordeel in Openb.20:4 en heeft als inhoud de Waarschuwing van Garabandal.. en betreft dus niet het laatste oordeel in Openb.20:11- daar zijn geheel andere condities.
  De kerk kan zich dus bezinnen over hetgeen op Openb.20:4 volgt…want dat is bij Vassula veroordeeld als dwaling.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht