Help deze nieuwe folder over de H. Communie te verspreiden

Er is een nieuwe folder over de H. Eucharistie. De crisis in de Kerk is een crisis van de H. Eucharistie, en als we een ommekeer willen, dan moeten we hier beginnen. Wat de Heer nodig heeft: geen oeverloze discussies, maar daden! U kunt uw steentje bijdragen voor het herstel van de eerbied voor het H. Sacrament door te helpen deze folder te verspreiden. Leg die in uw naburige kerk, deel ze uit na de Mis, op gebedsgroepen, in bedevaartsoorden enz… De Hemel zal het u lonen!De folder (A5 formaat) zal binnenkort te bestellen zijn voor €0,05 per stuk. De pdf-bestanden staan op internet, zodat geïnteresseerden ze ook zelf kunnen afdrukken en verspreiden.

Folder H. Communie – binnenzijde
Folder H. Communie – buitenzijde

Te bestellen via: https://cruxavespesunica.org/bestellen/

Bestellingen vanuit Nederland worden vanuit Nederland verzonden, in België vanuit België.

identicon

Auteur:dmji

14 commentaren op “Help deze nieuwe folder over de H. Communie te verspreiden

 1. Michael Dekee heeft zeker goede bedoelingen, maar is blijkbaar niet op de hoogte van valse of echte verschijningen en boodschappen. De binnenzijde van deze folder is O.K., maar niet de buitenzijde! De boodschappen aan Aloisia Lex uit het Oostenrijkse Eisenberg zijn VALS. Nog erger, die van Debora Marasco uit het Italiaanse Manduria zijn SATANISCH
  Ook ‘anonieme’ boodschappen zijn steeds verdacht.

  1. Beste, wie heeft u aangesteld om zo te gaan oordelen over private openbaringen? Ik heb de boodschappen van Manduria gelezen, en ben er op bedevaart geweest. Ik ben daar zeer door geraakt en gesticht geweest, en vele jongeren zijn daardoor opnieuw tot geloof gekomen, en naar de Kerk teruggekeerd, getuige de vele bekeringsverhalen. En u durft die “satanisch” noemen?
   Ik wil u één raad geven: als u er niet in gelooft, negeer ze dan, en zwijg, maar noem ze vooral niet satanisch.

   “Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een Rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand houden, en wanneer de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. […] Voorwaar, ik zeg u, alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de H. Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat ze gezegd hadden: er huist een onreine geest in Hem.” Marc. 4,9-40

   “Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom wordt immers gekend aan zijn vruchten.” Luc. 6,43

   1. Zolang de H. Kerk zich niet uitgesproken heeft over verschijningen, privé-openbaringen enz moeten we voorzichtig blijven en ze zeker niet als argument gebruiken, hoe goed bedoeld ook. Ik deel de mening van Mark. Ik durf zelfs stellen dat de mensen juist hun wenkbrauwen gaan fronsen als ze een ‘openbaring’ van 2003 en dergelijke zien staan. Laat ons vooral houden aan de openbaringen tot aan de dood van de laatste apostel.
    De mensen aanzetten tot meer eerbied en godsvruchtigheid kan perfect gebeuren zonder deze ‘bewijzen’ vanuit de Hemel.

 2. Beste goedbedoelende maar onwetende Michael,
  Mgr. Armando Franco , bisschop van Oria, liet op 14-12-1997 in alle kerken van zijn diocees, een pastorale brief van 8-12-1997 voorlezen , waarin hij de fenomenen rond Debora HET WERK VAN SATAN noemt.
  Ik heb persoonlijke briefwisseling met de bevoegde bisschop.
  Als je me uw emailadres geeft, zal ik je mijn uitgebreid artikel over Manduria sturen met de vele veroordelingen, ongehoorzaamheid en onzin van Debora

 3. – Het is niet voldoende dat veel vrome mensen naar een bepaalde plaats komen om er zeker van te zijn dat Maria daar zou verschenen zijn. Er gaan zeer veel mensen naar Medjugorje. Nochtans heeft de katholieke Kerk niet de neiging om te verklaren dat Maria daar met zekerheid zou verschenen zijn. Dat op dit ogenblik Maria daar na een aantal jaren nog bijna dagelijks aan sommige (onbetrouwbare) mensen zou verschijnen, is zeer onwaarschijnlijk. Mogelijk zijn de eerste 6 of 7 gebeurtenissen, al een aantal jaren geleden, wél echte verschijningen geweest.
  – Maar opgelet : met goede bedoelingen naar Medjugorje gaan, daar is niets mis mee. Wie ginder sacramenten ontvangt (communie, biecht, …) van een geldig gewijde priester, ontvangt even veel genaden als in het geval die elders zouden ontvangen zijn. Het is tenslotte Christus die werkt doorheen de sacramenten.

 4. Bedankt A.G.Stinus voor je reactie, maar ook de eerste ‘verschijningen’ in Medjugorje waren zeker niet bovennatuurlijk. Hopen bewijzen voor het tegendeel. Ik heb zo’n 200 argumenten contra… Ben er 24x op onderzoek geweest en ken alle ‘zieners’ en bisschop erg persoonlijk. En pas op, er zijn ‘biechtvaders’ in Medjugorje die al lang daarvoor gesuspendeerd zijn, dus ongeldige sacramenten…

 5. Gedenk even de ongelukkige Leon Theunis van Mortsel. Door hem begon ik toen Mariaboeken te lezen maar terug Katholiek worden hield ik nog niet voor mogelijk vanwege de modernistische prietpraat in veel Katholieke tijdschriftjes die ik van mijn moeder overnam na haar overlijden. Ik wist daar geen raad mee en dacht dat het met de RKK afgelopen was. Men mag gerust stellen dat waar Maria aanwezig is ook de duivel briesend van afgunst zich laat gelden. Leon Theunis heeft dat geweten en ervaren. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt in Banneux in 1979. Eerst kreeg ik er een visioen en bij het volgende bezoek viel ik in slaap ‘a nachts in een tentje aan de rand van het domein en kreeg een afschuwelijke droom waarin een zwarte duivel me de schrik op het lijf joeg. Die angst was echter ogenblikkelijk verdwenen zodra ik de ogen opende en aan Maria dacht.

  Men vergeet te gemakkelijk dat Christendom geestelijke strijd betekent!

  Wanneer men de verborgen schat vindt waarover Maria spreekt in haar boodschap van 2/11 http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3125055 kan men bij gelegenheid een sterke langdurige bloemengeur ervaren. Dat mocht ik tweemaal ervaren. De kunst is zich innerlijk over te leveren als een eenvoudig kind aan degene die men de blijde boodschap tracht te verkondigen. Het zit in de heel kleine simpele eenvoud. Ik noem dat geestelijke arbeid. Het gelijkt ook een beetje op samenzweren met een vijandelijk persoon! Het komt niet vanzelf. Men moet die geestelijke arbeid echt willen doen en tegelijk volledig zichzelf vergeten. Empathie kan zeer moeilijk tot onmogelijk zijn wanneer er teveel drukte, vooringenomenheid en afleiding is.

 6. Beste Eric,
  Leon Theunis in Mortsel was het grootste platvloerse boerenbedrog dat Vlaanderen ooit gekend heeft.
  En jij citeert weer Medjugorje, wat nu het grootste bedrog is op wereldvlak
  Hebben jullie niet genoeg aan het Credo, de H.Sacramenten, de H.Mis, de Bijbel en de erkende verschijningen zoals Lourdes, Fatima, Paray-le-Monial, Guadeloupe…?
  Telkens de Kerk in crisis is, floreren er VALSE ‘verschijningen’ à volonté

 7. Beste mark waterinckx (5 november 2018 – 18:52),

  – Ik weet dat de actuele zogenaamde verschijningen in Medjugorje niets voorstellen, en de “zieners” die nu nog “verschijningen” zouden zien, bedriegers zijn.
  – Maar ik had nog vraagtekens over de eerste 6 of 7 gebeurtenissen, jaren geleden al. Mijn enig bron voor die reserve is dat ik dat gelezen heb in een artikeltje in Kerk & Leven. Voor de rest weet ik van die beginfase niets af.
  – Bedankt voor uw informatie.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 8. Probeer die boodschap van 2/11 eens rustig te lezen en laat het diep in u neerzinken. Geen enkele modernist is in staat iets dergelijks te schrijven. Een Traditie-gezinde persoon die iets dergelijks zou kunnen schrijven zal zich niet lenen tot bedriegerij en heeft ook geen behoefte om te bedriegen. Ook kan hier opgemerkt worden dat priesters ambtenaren zijn en zelfs wanneer uitmuntend welsprekend zij slechts zelden op de moederlijke wijze van Maria kunnen spreken omdat de geestelijke suggesties van Maria niet te evenaren zijn.

  Bovendien, die wat moeite doet om tweemaal per maand aandachtig te volgen wat in die weinige woorden wordt weergegeven zal ontdekken dat er een subtiele geestelijke lijn over al die tekstjes heenloopt, een lijn die altijd meeloopt met de algemene diepere ontwikkeling van de gedachten naar de eindtijd, op het actuele verschijnen van de tekst, daarna is wat mij betreft het begripsmoment voorbij maar ik koester het nog enkele dagen. Bij teruggaan naar oudere boodschappen is het niet meer te vinden. Het is moeilijk iets dergelijk geestelijks weer te geven en er de juiste woorden voor te vinden en ik vermoed dat het enkel de armen van geest opvalt : zij die echt hongeren naar geestelijk voedsel. Een mens kan dat subtiele moment niet suggestief opwekken want het is geen verstandswerk, het is het verheven Moederlijke werk van Maria.

  Het is een beetje te vergelijken met ouders die met een fijne glimlach aan elkaar enkele woorden spreken die door het kleine kind misschien niet begrepen worden terwijl het een kleinigheid misdeed en de ouders het kind niet onder een dwang willen zetten. Dat begripsmoment herkennen zij zelf omdat zij het kind willen begrijpen.

  Maar de boodschap van 2/11 is een bijzondere openbaring. Deze zal veel vruchten voortbrengen.

 9. Beste A.G.Stinus,
  De nu al 3x gesuspendeerde ex-pastoor van Med. Jozo Zovko ofm. heeft 5 dagen lang de ‘zieners’ urenlang
  ondervraagd in de eerste week van die ‘verschijningen'(eind juni ’81), eerst afzonderlijk, dan tesamen en zijn conclusie was ” Jullie hebben de SATAN gezien en niet de Madonna. Er is géén teken, er is géén boodschap.” Alles werd op band opgenomen. Ik heb de uitgeschreven tekst, zo’n 100 blz. Toen zijn medepastoor hem vroeg om de ‘zieners’ te exorciseren, weigerde Jozo.
  Integendeel nodigde hij de ‘zieners’ uit naar de kerk te komen en begon hij hen sistematisch te manipuleren en te brainwashen. Vanaf die 4-7-81 kregen de ‘boodschappen’ ineens een franciscaanse inhoud…
  Mirjana(de favoriet van ‘Eric’) was de eerste om op 24-6-81 de ‘verschijning’ te zien. Zij was bekend in het dorp als druggebruikster. Toen de bisschop haar ondervroeg, loog ze pertinent onder ede, dus een meineed.
  Dat de commissie nu een ‘diplomatieke’ uitweg zoekt door te suggereren dat de eerste ‘verschijningen’ wel echt waren,en vanaf 4-7-81 niet meer, werd weerlegd door de bisschop van Mostar met een lang artikel over de onzin en manipulaties in die eerste dagen. Hij heeft een copie van de bandopnamen van die eerste ondervragingen. Alle details en documenten bij mij te verkrijgen op aanvraag. Beste groeten uit Brugge aan iedereen, believers en non-believers.

 10. Beste Mark Waterinckx,

  Bedankt voor je waardevolle informatie. Ook wie christelijk is en Mariaal gericht, moet de voetjes op de grond houden. Niemand heeft behoefte aan koffiediklezen in de zogenaamde boodschappen van Medjugorje.

  A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht