Over afgoderij

De Mechelse Catechismus zegt over het Eerste Gebod: “Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.” God verbood de mensen een beeltenis te maken van een wezen in de hemel, op aarde of in de wateren: van één of ander dier of mens, om dit dan bóven God te stellen en te ‘aanbidden’.

Jammer genoeg hebben veel christenen op een gegeven ogenblik ook een één of andere afgod gehad, of hebben die nu nog. Indien men meer aandacht en tijd besteedt aan het bezig zijn met een werelds persoon (een idool), of materiële (verzamel-)objecten, dan aan God en gebed, dan is het een afgod geworden: het is op de eerste plaats gekomen – God is op de achtergrond gekomen – ondanks dat men denkt een goed christen te zijn en God te eren.Ik had ook een afgod. Bij mij was het mijn collectie schedels, skeletten, schelpen en fossielen.

Eén van de items uit mijn vroegere collectie…

Ik verzamelde die zaken al sinds mijn 12 jaar. In het begin leek het onschuldig, maar al gauw veranderde dit in een soort obsessie. Ik moest altijd meer hebben, de collectie moest steeds meer uitgebreid worden. Toen ik een nieuw stuk had toegevoegd aan mijn collectie (één of andere schedel), dan voelde ik mij intens gelukkig. Maar de volgende dag voelde ik al een soort leegte in mij: er moest weer een nieuw stuk toegevoegd worden. Ik was nooit tevreden met wat ik had. Maar tegelijkertijd voelde ik dat ik “teveel” had, en ik deed regelmatig stukken van de hand. Het was een contradictie: ik verlangde naar meer, naar altijd nieuwe items, maar ik deed er ook steeds weg. Ik was nooit echt tevreden of gelukkig.

Daar kwam een eind aan toen ik op 1 januari 2012 van God een bijzonder ervaring kreeg (waar ik lange tijd voor had gebeden en gesmeekt): ik ontving tijdens mijn slaap voelbaar de H. Geest, waarna ik lange tijd wakker lag en tot mijzelf moest komen. Ik had nog nooit zo’n hemelse ervaring gehad. De dag daarna begon ik een afkeer te krijgen van mijn collectie: het verlangen begon bij mij op te komen om het allemaal te verkopen. Items waar ik enkele dagen eerder nog geen afstand van kon doen, omdat ik er zo aan gehecht was. God had mij losgemaakt van mijn slavernij, de slavernij van het (najagen van) overtollig bezit, de hebzucht, de afgoderij van vergankelijke dingen.

Toch had ik het idee om enkele van mijn meest dierbare stukken te sparen in een doos. Maar toen ik die doos wou wegstoppen, hoorde ik innerlijk een Stem die mij vragend beval: “Wil je dat ook nog wegdoen?!” Ik wist dat dit de wil van de Heer was, en ik heb ze letterlijk weggegooid. Pas dan was ik klaar om met Jezus een relatie te beginnen, om te groeien in het geloof, en om Hem steeds meer lief te hebben. Het is niet verboden om bepaalde dingen te bezitten, om een cd te hebben van één of andere zanger die men graag hoort, maar als men er een obsessie van maakt, als dit je leven gaat bepalen, dan is het fout. Dan wordt er een grens overschreden: die van de matigheid en van het stellen van God boven alles. Dat was bij mij zo.

Afgoderij kent vele vormen. Dit hoeft dus niet te gaan over het bewieroken van een boeddhabeeld in de huiskamer. Je kamer volhangen met posters van je favoriete zanger of acteur, van je favoriete voetbalploeg… Of al je vrije tijd besteden aan het afschuimen van rommelmarkten op zoek naar oude munten of koperen obussen voor je collectie… (of in mijn geval: (o.a.) het internet afschuimen op zoek naar items voor mijn collectie). Allemaal vormen van afgoderij.

We kunnen geen twee heren dienen: het is ofwel de Mammon (de duivel van het geld, het najagen van overtollig materieel bezit of de verering van één of ander werelds idool), ofwel God.

Het eerst gebod gaat echter niet, zoals de protestanten denken, over het vereren van heiligen en het bezitten van een kruisbeeld of een heiligenbeeld of een relikwie. Want katholieken aanbidden die beelden en die heiligen niet, maar vereren die heiligen als Gods lievelingen, als wegwijzers naar de Hemel. Wij kunnen hun voorspraak inroepen, in het bijzonder die van de Allerheiligste Maagd Maria, de Moeder van Jezus. De voorstelling van het beeld helpt om zich naar de heilige te richten, en God heeft doorheen de geschiedenis vaak kenbaar gemaakt hoe aangenaam de heiligenverering, en bovenal de Mariaverering voor Hem is.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

57 commentaren op “Over afgoderij

 1. Michael, protestanten beweren ook dat het gouden beeld dat Aaron maakte terwijl Mozes op de berg was om de stenen tafelen te ontvangen
  in de ogen der Israelieten
  – niet god/God was
  – maar een intermediaire hulp
  Misschien zagen ze er alleen een beeld in of een wezensverandering.

  Kun je mij jouw gedachten hierover vertellen? Heb je er al eens over willen nadenken?

  m.v.g.

  1. De Schrift is heel duidelijk: Ex. 32, 4: “Deze nam ze in ontvangst, bond ze in een buidel en maakte er een stierenbeeld van. Toen riepen ze uit: Dit is de god die u uit Egypte heeft geleid”. Het beeld werd dus wel degelijk aanbeden als ‘god’. Lees ook Ex32, 7-8. Dus die uitleg gaat niet op.

  2. Beste Mjedine,
   Waarom zouden de Hebreeën een iets of wat gouden beeld maken om de Tafelen in ontvangst te nemen, indien ze zelfs niet wisten waarmee Mozes de berg van God zou neerdalen?
   Exo 24:12 Vervolgens sprak Jahweh tot Moses: Kom tot Mij op de berg en blijf daar; dan zal Ik u de stenen tafelen geven met de wet en de geboden, die Ik tot hun onderrichting heb opgeschreven.
   Exo 24:13 Toen maakte Moses met zijn dienaar Josuë zich gereed, en besteeg Moses de berg Gods.
   Exo 24:14 Hij zei tot de oudsten: Blijft hier, totdat we tot u terugkeren. Zie, Aäron en Choer blijven bij u. Wie een rechtsgeding heeft, kan zich tot hen wenden.
   Exo 24:15 Zo besteeg Moses de berg, die door de wolk bedekt was.
   Exo 24:16 Want de glorie van Jahweh rustte op de berg Sinaï, en de wolk hield hem zes dagen lang omhuld. En uit de wolk riep Hij Moses op de zevende dag. (mijn opmerking: de zevende dag= de dag des Heren)
   Exo 24:17 En nu straalde op de top van de berg de glorie van Jahweh voor de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur.
   Exo 24:18 Toen Moses de berg beklom, kwam hij midden in de wolk. En veertig dagen en veertig nachten bleef Moses op de berg.

   Exo_31:18 Toen Hij zijn onderhoud met Moses op de berg Sinaï had beëindigd, gaf Hij hem de beide tafelen van het Verbond, de stenen tafelen, met Gods eigen vingeren geschreven.
   Waarom zouden dan God tot Mozes dit zeggen?
   Deu 9:9 Ik had toen de berg beklommen, om de stenen tafelen, de tafelen van het Verbond, dat Jahweh met u had gesloten, in ontvangst te nemen, en was veertig dagen en veertig nachten op de berg gebleven, zonder brood te eten of water te drinken.
   Deu 9:10 En Jahweh had mij de twee stenen tafelen gegeven, die door Gods vinger waren beschreven, en waarop alle geboden stonden, die Jahweh op de berg midden uit het vuur u had gegeven, op de dag, dat Hij u bijeen had geroepen.
   Deu 9:11 Toen Jahweh dan aan het einde van die veertig dagen en veertig nachten mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het Verbond, had gegeven,
   Deu 9:12 sprak Hij tot mij: Sta op, ga snel van hier naar beneden, want uw volk, dat gij uit Egypte hebt geleid, is diep bedorven. Het heeft nu de weg al verlaten, die Ik het heb voorgeschreven, en zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt.

   Beste Mjedine, als de protestanten (die maar voorts blijven protesteren, en zich blijven verzetten tegen de H. Geest)
   u dit “protestanten beweren ook dat het gouden beeld dat Aaron maakte terwijl Mozes op de berg was om de stenen tafelen te ontvangen” nogmaals zeggen, druk hen dan maar eens het bovenstaande onder de neus.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  3. ☩JMJ☩

   Mjedine,

   In de tijd van Mozes schreven de heidenen goddelijke krachten toe aan de beelden die zij maakten, en zij beweerden dat die beelden letterlijk konden spreken, horen, zien en eten. Daarom wordt in de Heilige Schrift zo dikwijls herinnerd aan de dwaasheid van dergelijke gedachten. Zoals in de H. Schrift vermeld stonden er trouwens dierenbeelden in de Tempel van Jerusalem, onder de regering van Koning Salomon geconstrueerd, en God veroordeelde dit niet. Hij heeft Zijn zegen doen neerdalen over die Tempel. Hetgeen in de Heilige Schrift veroordeeld wordt is afgoderij, en niet beeldhouwen op zich.

   In de 25ste zitting van het Concilie van Trente werd de kerkelijke positie betreffende beeltenissen verduidelijkt. De lezing daarvan raad ik u van harte aan.

 2. Afgoderij is zeer divers . Ook wat te verkeerde god aanbidden en dan heb ik het over te islam in strijd met wat in Medjugorge wordt geleerd, daar verklaard men dat moslims ook kinderen van God zijn en dat klopt niet, de waarheid kent zijn grenzen!!

  1. Ze zijn wel van Ismaël, één van de zonen van Abraham. Waarom zouden moslims ook niet vervuld kunnen zijn van de Geest van God?

 3. Hartelijk bedankt Michaël voor dit geweldig goed artikel. Ik wil u ook nog heel hartelijk bedanken toen u het had over u leven en over godslasterlijke gedachten. U weet niet half, hoe goed, dit mij heeft gedaan. Dit was echt een werk van geestelijke barmhartigheid.

  1. Ismael ging zijn eigen weg Weg van het verbond van God met Abraham. De islam aanbidt de maangod Sin, de zwarte steen waar zij in Mekka rondjes om heen lopen. Hun symbool is ook de halve maan. De islam is duisternis, zoals een ex moslim die bekeerde naar het Christendom (van jihadist naar Jezus kwam) zei. Hier zijn getuigenis, https://www.youtube.com/watch?v=L3E3irPv2AA&t=241s
   De islam is ook liefdeloos, Joden-Christen-en niet moslims doders, vrouwonderdrukking en homo-ophangers (o.a. in Iran). Genoemden worden als beesten en onrein gezien. Vanwaar toch steeds die compassie met de islam? Ergelijk. Het is de ellende en het kwaad in de wereld. Al 1400jr. Jay Schmith, historicus, Christen en islamkenner weerlegt de koran, een boek dat rammelt. Verzen toegevoegd, weggehaald, gewijzigd. Geschriften dat gevonden werd wijst uit latere tijden en zijn tegenstrijdig en met manuscriptafwijkingen. Twee mensen , Salamon Reinach en Nöldeke die neutraal de koran literair bestudeerden zeiden; warrige zinnen, die niet chronologisch zijn. Vol chaos. Zinnen die niet doorlopen. Onsamenhangend, kinderlijk, zinsbouw verraadt onbeholpenheid, eentonig, opleggend, predikend, een moeizaam juk, eindeloze herhalingen, weinig literaire hoogdravendheid, onvolwassen. Vernederend voor het intellect. Ook de Site DeoVolentenl.nl geeft weerwoord als moslims de Bijbel bekritiseren/aanvallen. Wat niet klopt. Erg interessant.
   Moslims die zich bekeren tot het Christendom zijn te zien op youtube. Vaak ontroerende verhalen. Als zij zich hebben bekeerd kunnen zij vervuld raken van de Heilige Geest. Even voor een ander geluid. Er zijn wereldwijd nu 10 miljoen moslims die zich hebben bekeerd tot het Christendom of zijn afvallige. Dat er meer mogen volgen.

 4. Gaan jullie mekaar vlooien ,ik heb de heilige geest als bezit ,jullie lijken op apen .

 5. Afgodsbeelden werden wel degelijk aanbeden. De duivel voerde dan in deze beelden, en deed dan veel valse mirakelen. En dat gebeurt nu nog steeds. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen. Ik heb zelf van een missionaris gehoord dat hierdoor mensen bezeten raakten. Hij vertelde mij, dat hij niet openlijk het excorcisme kon doen. Hij was bang dat de mensen hem dan als tovenaar gingen zien. Hij moest deze gebeden in stilte verrichten. Op het moment toen hij onzichtbaar de zegen gaf, vanachter zijn colbert, werden de mannen die de bezeten vrouw moesten vasthouden, meters hoog de lucht in geslingerd. Hij zij mij, dat hij toen zag, wat voor uitwerking het geven van de zegen gaf.

 6. .. Mooi en openhartig artikel van Michaël. Dank.
  .. Verslavingen deugen niet ; alleen liefde voor God en de mensen, die zul je niet gauw teveel betonen.

 7. De tekst van jou, Michaël, doet mij ook denken aan de wijze woorden in de Schrift: Mattheüs 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest vernielen en dieven inbreken en stelen. 20 Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest vernielt en dieven inbreken noch stelen. 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
  Ik vind dit van zulke diepzinnigheid, en het werkt ook nog werkelijk, dat dit een van mijn lievelingswijsheden is.

  Een mens dat, als er iets van hem gestolen kan zeggen: ‘ach, de dief kan het zeker beter gebruiken dan ik’, die houdt een onbezwaard hart. Want materie bindt de mens. En de mens die dit inziet is op weg naar het Koninkrijk in de Hemel. Zijn hart blijft schoon en licht. En een verlicht hart is in staat om steeds meer geest te zijn, net als God. Hoe minder men aan de materie gehecht is, des te vrijer en verlichter is de ziel.

  Veel dank voor je stuk.

  1. Op @ Michaël – @ Willy en @ Rafaël,

   Voor eerst wil ik jullie iets zeggen over onze Vlaamse taal, het maakt mij enorm droevig dat wij onze mooie taal niet onderhouden.
   Paar voorbeelden: wat is er mis mee met de u vorm, sinds kort veranderd naar jij of nog erger het jouw energie. terwijl het juiste uw energie moet zijn.
   nog ééntje voor zowel de VRT als VTM, het woordje precies kun ge gebruiken gebruiken, maar het woordje juist kunnen of willen ze niet meer gebruiken. het is niet anders dan fijn- leuk- je – jij- jou- jouw en ons kat doet miauw, dit laatste is wat overdreven van mij.
   dit is volgens mij broer die heel wat talen kent spreektaal.
   Er is totaal niets mis met : GIJ- GE- U- UW-UWE – JUIST- PLEZANT GOED gekwetst gehavend ritten eerbied enz….
   Laat ons A.U.B onze taal behouden zoals ze is, wij hoeven geen Nederlanders of Engelse gaan na te doen.
   Zoals bij Delhaize dat is overgenomen door Ahold = Albert Heijn, twee maand nadien in de Delhaize de begroeting na betaling ” nog een fijne dag” wat is er mis mee ” een goede dag of nog een prettige dag.”
   Heb niets tegen Nederlanders, maar die kindertaal laat ik mij niet opleggen. Weet u dat Brabant tot bijna half Nederland/Holland in bezit was en behoorde tot de staat Brabant. Nu Noord-Brabant genoemd en alles was er Vlaamstalig tot die Franse/ Corsicaans omhooggevallen kleine Napoleon ons Brussel annexeerde.
   Daar betalen wij vandaag nog steeds het gelach van, waarom omdat Franstaligen denken dat ze beter zijn dan wij Vlamingen en bijgevolg dus omhoog gevallen zijn. Als wij Vlamingen wat meer respect hebben voor ons eigen en niet altijd zo nederig doen zullen wij er ooit nog wel komen.
   Als ge het nieuws zie sta ge versteld hoeveel taalfouten ze maken, ze hebben daar taaldeskundige.
   Wat ze doen, doen ze bewust: zowel in het Frans Engels Vlaams/Nederlands
   Voorbeeld: coach = trainer. blessure = gekwetst gehavend.
   feek news= nep nieuws. Etappes= ritten. Ritail = ritten.
   Mogelijk vinden ze dat mooier. Ik vind het bedroevend dat zo machtige zenders geen eerbied hebben voor onze mooie taal, als u daar ook zo over denkt laat het mij dan weten.

   ****************************************************************************************************************

   @ Michaël,
   Bedankt Michaël om er zo openlijk over te willen spreken, ge spreek helemaal de waarheid.
   We mogen niet bezeten worden van verzamelingen en wij mogen niet verafgoden, het goed dat wij de drie ene God hebben. “ Die zijn God de Heilige Geest – de Vader en de Zoon (Here Jezus van Nazareth.)”
   En ja beste Michaël Als ge intens tot God bid, dan stuurt hij u heus wel en ge voelt het dikwijls.
   Mogen bidden tot God doet een mens goed, hij kan zelf uw schild zijn, uw geheugensteuntje en uw troost.
   Zelfs voor mij doet het deugd dat ge God gevonden hebt en ik hoop als uw medebroeder dat nog heel veel mensen hem gaan vinden. Laat ons met vreugde het woord van de Levende God verkondigen, wij kunnen alleen hedendaagse Apostelen zijn.
   In Christus per Mariam,
   Br. Jacob… .

   *******************************************************************************************************************
   Beste@ willy,

   Heel kort of toch niet, Ja het waar dat moslims ook kinderen des Levende Gods zijn.
   De Levende God is onze maker .schepper …auteur …voortbrenger …ontwerper …bedenker …creator …vormgever …opsteller …verstrekker …bouwer …oprichter …fabrikant …createur …producent, met ander woorden. Beste Willy Hij de Drie Ene God Jezus – Christus van Nazareth = de Alfa en de Omega = het begin en het einde van al wat bestaat, zichtbaar en onzichtbaar . Met hem in hem en door hem begint alles en stop ook alles.

   Mensen zoeken, geleerde zoeken, wat heeft het voor zin. Alleen hij is de totale wetenschapper mogelijk het duizendvoudige van Einstein of meer, wie zal het zeggen. Juist Willy Here Jezus van Nazareth, hij die voor ons aan het kruis is willen sterven en als enige uit de dood is opgestaan voor ons zijn kinderen. Laat zien met hoeveel liefde en barmhartigheid hij van ons houd, Hij tracht naar ons en door veelvuldig te bidden gaan wij hem ook voelen en ingevingen krijgen als dromen of visioenen.

   Moslims zijn ook kinderen van de zelfde Goede God alleen is er in het jaar 600 na Christus een onnozelaar geweest, een zekere Mohammed geweest met inzichten van de afgod Baël die eigenlijk de oorlogsgod was van de Romeinen en daarop zowat al wat in de Bijbel staat heeft omgedraaid.
   Allah/Satan is een afgod waar ge bang moet van hebben, hij vraagt dat ge uw medebroeders die niet gelovig zijn of andersgelovigen op kop zult afhakken “Dit vraagt de ware levende God Here Jezus van Nazareth u nooit, hij zal zeggen wees lief voor elkaar en help elkaar. Neem er de tien geboden er bij, die zeggen gij zult niet doden. Ook dokters/ die zich nu artsen noemen en wat geen tittels is die kinderen doden door abortus/kindermoordenaars zullen zwaar gestraft worden, deze kinderen kunnen zichzelve niet verdedigen. Het maakt God en mij verdrietig dat miljoenen kinderen zo moeten sterven, al die politiekers die deze moorden goedkeuren zijn zijn voor God een vogel voor de kat of personen des duivels.
   Politiekers denken dat ze almachtig zijn en alles maar kunnen goedkeuren, ik kan het hen alleen maar afraden en zeker gaan biechten/berouw tonen maar dat is een hoop van mij die er niet zal van komen.

   Als de waarschuwing komt zullen ontzaglijk vele moslims Christenen worden, Here jezus zal uiteindelijk het beest Satan de duivel en demonen terug naar de hel sturen.
   Op dit eigenste ogenblik staat de helpoord wijgewaad open en dwalen allen duivels op de aarde rond.
   In bijzonder de drie dagen die gaan komen dat drie dagen en nachten, geen enkel licht zal zijn op deze wereld.
   Geen zon geen maan geen enkele ster geen electriteit geen batterij geen pil, dus helemaal niets.
   Buiten uw gewijden kaarsen die ge hebt en wat blik voeding water en een bijbel en gebeden, zult in huis verblijven, ge zult uw ramen met zwart papier afdekken.
   Ge zult uw deur en ramen gedurende drie dagen niet openen of doorkijken, want dan bent ge dood.
   Waarom beste Willy omdat die dagen dec toorn Gods de Levende Gods over de aarde neerkomt en iedereen die buiten is zal sterven, ook diegene die binnen zijn en niet geloven in de Ware Levende God Here Jezus zullen sterven.
   Hun kaarsen zullen niet branden, diegene die wel in Here Jezus zullen geloven daar zal de dood voorbij gaan.
   Als u een bekende stem hoort die dagen die om hulp roep, zelf een stem van zogezegd uw eigen kind dan zijn het demonen.
   Laat u niet vangen, men zeggen het voort.
   Het staat in de Bijbel en de waarschuwing te verkrijgen bij Michaël Dekee, het zijn twee mooi delen en kosten € 15,00 per deel echt een aanrader.

   In Christus per Mariam,
   Br. Jacob… .

   Beste@ Rafaël,

   Ik zie dat ge een wijze man bent en inderdaad uit de Bijbels komt wijze taal behalve als ge jong bent, buiten onze Michaël
   Die al heel wijs aan het worden en nederig geworden is.
   Michaël kennende is al een heel rustig persoon.

   Eens we ouder worden word materie auto’s schilderijen allemaal niet meer zo belangrijk, we zijn naakt geboren en zullen naakt sterven en zullen geen aardse zaken meenemen.
   Maar als ge geloofd in Here Jezus zult ge de eerste dood waarschijnlijk niet meemaken, dat is het mooie er aan.

   Ten slotte is ons geloof in de Ware Levende God onze rijkdom en het eeuwige leven, moet er nog meer zijn.

   Ik raad al mijn vrienden broeders en zusters te komen tot gebed en geloof in de Drie Ene Ware Levende God en dan komt alles wel in orde.

   In Christus per Mariam,
   Br. Jacob… .

  2. Beste Jacob de Meerdere,

   Ook ik irriteer mij soms over de verloedering van onze taal. Maar ik heb mij eigenlijk voorgenomen om mij er bij neer te leggen, want anders heb ik, wat dat betreft, geen leven meer. Al dat Engels, Arabisch enzovoorts. Ik werd er een beetje niet goed van. Ge moet eens weten wat hier, in Nederland, allemaal af-gescholden wordt.

   Ge mag weten dat mijn geboorteland Nederland is en dat de taal die mij sinds mijn kindertijd ingeprent is het ‘Hollands’-Nederlands is. Daarom schijnen wij door dat taalgebruikt, nogal bruusk en ongenuanceerd, ja, zelfs onbeschoft over te komen. Wij zeggen bijvoorbeeld ‘je moet dit’ of ‘ga toch heen met je gezeur’, als we bedoelen ‘Gij zou beter deze weg bewandelen’, of ‘ik kan mij niet vinden in uw interpretatie van deze realiteit.’. Of we spreken over je en jou, als we u en uw bedoelen.

   Uiteraard ben ik het met u eens dat wij onze taal met de juiste aandacht en intentie zouden moeten willen gebruiken. Maar, alstublieft, reken mijn bijdragen op dit forum niet alleen af op de taalkundige schoonheid of lelijkheid ervan. Ook ik ben dus besmet met waar ik mee omga.
   Graag zou ik, -natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen- die schoonheid ervan ook willen omarmen en koesteren en deze het liefst ook zo goed mogelijk willen gebruiken in mijn communicatie met mijn medemens, want ook ik heb er enig besef van dat we onze communicatie als heilig zouden moeten weten, gebruiken, en moeten laten groeien in haar pracht, juist om elkaar als mensen te verbinden en te steunen.
   Echter, staat u mij toch toe om mijn zieleroerselen hier te mogen weergeven op mijn niveau, ook al zijn de indrukken die ik er bij de lezer mee maak misschien van een kinderlijke en triestig lage kwaliteit.

   Ik meen echter, dat ik me wel enigszins bewust ben van het belang van een goed en juist taalgebruik, en dus van het uiterste belang dat samenhangt met de juiste communicatie van het een en ander. Juist daarom probeer ik dus te schrijven met groot respect voor de taal en medemens en aldus, ook, verhandelingen te implementeren in mijn teksten over de gedane ontdekkingen beschreven in de werken van de voorgangers op geestelijk gebied en aldus mijn bevindingen, als het toegestaan is, kenbaar te maken op dit forum.
   Maar laat ons echter proberen ons niet te laten vangen in de valstrikken van de taal zelf, die er ook kunnen zijn, en die er naar mijn idee ook zijn, en ons aldus verleiden tot een te streng oordeel over de vorm en alzo ook de inhoud van de weergegeven communicatie en zo de boodschap niet begrijpen.
   Want, dat meen ik ook: het lot heeft er juist voor gezorgd dat wij, de mensheid, verstrikt zijn geraakt in woorden en taal en aldus verspreid zijn over de aarde, juist met behulp van onder andere de taal. Ook dit staat geschreven.
   Daarom toch, staat u het mij toe u te mogen verzoeken, om toch door de woorden heen te zien en de boodschap die erin verscholen ligt te begrijpen, hoe vaag en slecht misschien weergegeven ook.
   Want, dat wil ik ook nog wel proberen te zeggen, ons (zelf) bewustzijn is juist, naar mijn idee, voor een groot gedeelte talig. Immers, zonder woorden is er dus, naar mijn idee, weinig zelfbewustzijn. Met geestelijke beelden (woorden) vormen wij -gedeeltelijk en naar mijn inzicht- ons beeld van de wereld. Juist daarom dus, ben ik het met u eens dat mijn woorden met aandacht gekozen moeten zijn. De zinnen moeten kloppen en het geestelijk kind moet gebaard en geopenbaard kunnen worden met veel liefde, aandacht en respect voor de ander.
   Echter, ik realiseer mij ook wel dat een en ander vreemd over kan komen op een ander mens, juist omdat deze kennis niet meteen op school onderricht wordt. Sterker nog, het is bekend dat bijvoorbeeld ‘newspeak’ een gereedschap van de verleider is. Met andere woorden, taal kan gebruikt worden, juist tégen de mens zelf door duistere krachten die er zo al zijn.

   Ik dank u in alle oprechtheid voor uw aandacht die u het schenkt aan de taal en haar aspecten en uw gegeven commentaar daarover.

   Moge mijn uitleg u enigszins bevallen en u een klein beetje geruststellen.

   Met groet.

   1. Beste@ Rafaël,

    Broeder Rafaël denk nu niet dat elke dag een Nederlander tussen mijn boterham steek of een Banquette Hollander Goed pikant, wel een lekkere Nieuwe Maatjesharing = ( Maagjesharing)met wat ajuin Mmm is dat lekker zeg.
    Ik ben niet boos op Nederlanders, Maar op de Vlamingen.
    Wij zijn zo een volk met weinig zelfrespect, Wat jullie Nederlands wel meer hebben.
    Toch hoor ik van u ook al gejammer, op jullie universiteit geven proffen les in het Engels aan Nederlandse
    Jongeren. als uw overheid zo voort doet speken ze binnen twee generaties allemaal Engels. Marokkaans of Arabisch.
    Respect begint eerst bij u eigen toch.

    Bijzondere Knuffel voor Rafaël,
    In Christo per Mariam,
    Met vriendelijke groeten,

    Br. Jacob… .

 8. Nephilims gaan jullie allemaal op eten ,die heerlijke kannibalen gaan de soep jurken opvreten ,eet smakelijk reuzen .

 9. Mensen goed lezen wat Michaël schrijft. Hij spreekt heel duidelijke taal. Het gaat niet om verslavingen. Maar wel het gevaar van teveel aardsgericht zijn, waar verslavingen een onderdeel van kunnen gaan uitmaken, wat uiteindelijk afleid van God. Teveel met aardse dingen bezig zijn. En op een gegeven moment gaan deze overheersen boven God. Ga bij u zelf na. Hoeveel tijd besteed ik dagelijks aan gebed en het bezig zijn met God. Zoals b.v. in de catechismus lezen. Een godsdienstig boek lezen. Dagelijks de rozenkrans bidden, wat de H.Maagd Maria om gevraagd heeft etc. Ga ik ook in de week naar de H.Mis (als u daar toe in de gelegenheid bent). Of beperk ik mij tot het uiterste minimum van alleen de zondagsplicht vervullen. En hoeveel tijd aan hobby TV kijken (wat ook vaak een werktuig van de duivel kan zijn) etc. Houd ik mij met teveel genoegens bezig. De behoefte om zoveel mogelijk te willen genieten. Wat weer tot andere zonden kunnen leiden etc.

 10. @Jacob de Meerdere: Bedankt voor jou reactie op mijn schrijven, maar ik blijf op mijn stelling: Johannes schrijft zeer duidelijk, allen die hem = Jezus aangenomen hebben zijn Gods kinderen, dat kun je toch niet van en moslim zeggen, zelfs niet van een Jood strikt genomen , groetjes Willy

  1. Een moslims is geen moslims als hij ook niet in Jezus gelooft.

   1. Jouw bericht= Uw bericht

    Beste@Mirmar Groet,
    Een moslims is geen moslims als hij ook niet in Jezus gelooft.
    Daar hebt ge een punt, staat er staat op de moskee te Jeruzalem dat God geen Zoon heeft.
    Moslims zeggen nog altijd dat Here Jezus van Nazareth een profeet is, Here Jezus heeft daar op geantwoord. Al diegene die naar de Vader willen gaan zullen eerst lang mij moeten passeren.
    Dus Here Jezus van Nazareth is wel degelijk de enige Zoon van God de Vader. Met andere woorden al diegene die niet langs mij willen passeren en mij niet willen erkennen als de Zoon van God, komen niet bij de Vader.
    Mirmar, oei dan zal ik nooit in de hemel kunnen komen.
    Toch wel, zoals de Vader van zijn kinderen houd houd ook de Zoon van zijn kinderen en ge weet dat één Drie Ene God is. Die bestaat uit de Heilige Geest – de Vader en de Zoon Here Jezus zelf, die voor ons al zijn kinderen op aarde is willen sterven aan het kruis – die 5448 slagen heeft gekregen en als enige die na drie dagen de dood heeft overwonnen.
    Het is niet voor niets dat Here Jezus zei ” Ik ben de Alfa en de Omega = Ik ben het Begin en het Einde.”
    Met ander woorden er is geen enkele andere persoon of die zichzelf God kan noemen die zo almachtig en oneindig is zoals hij, en hij duld gewoon geen afgoden als Baël en Allah of Satan de duivel.

    Het goede beste Mirmar is dat hij Here Jezus ons iedere mensenkind daar nog de kans gaat geven.
    Dit maar om te zeggen hoe barmhartig hij wel is, na die tijd van kiezen zijn diegene die hem niet willen herkennen een vogel voor de kat of voor satan.
    Volgen ik ooit eens gelezen heb, zal hij twee derde van de wereldbevolking toch nog kunnen redden.
    Normaal gezien kan het allemaal niet zo lang meer duren.
    Het duizendjarig Koninkrijk van de koning der koningen daar staan wij vlak voor. Here Jezus als hoofd met zijn regering met alle zijn andere kleine koninkrijken.
    Dus beste Mirmar geen noot, wat ge ook bent of verafgood of geen geloof hebt iedereen krijgt de kans.
    Voor Joden en Katholieken is dat al in orde, Here Jezus is Jood. Maar daar hij wel strenger voor zijn dan de andere. (De Joodse Godsdienst is een moeilijkere dan de Katholieke, trouwen door Here Jezus heeft die zelf ingesteld. De Joodse vond hij te moeilijk voor de gewone man en vrouw. Here Jezus is een voorname Hogepriester, zelf op heel jonge leeftijd 12 jaar nam hij al het woord in de tempel/ Synagoge.)
    Uitkomst is al zijn wereldse kinderen die in hem geloven zullen het eeuwige leven zijn en voor die heden nog leven zullen de eerste dood niet meemaken.

    Mij maak het niet uit wat u geloofd, wel zal ik bidden dat al mijn wereld broeders & zusters tot juiste geloof mogen komen. Omdat zei ook zouden kunnen genieten van het eeuwige leven, zo denk ik er over.
    Ik hoop u van dienst te zijn geweest
    Dikke knuffel,
    In Christus per Mariam,

    Br. Jacob… .

  2. Beste @ Willy,

   Kijk even naar Mirmar.
   Neen Willy Here Jezus wil dat wij al zijn wereldkinderen liefhebben, zoals het kaf van koren zal gescheiden worden.
   Zullen te gepaste wij mensen kunnen kiezen, tot de groep van Here Jezus behoren of zei die zullen zeggen wij zien de andere kant op en willen niets te maken hebben van zijn liefde. Dan zal hij intern wenen, voor hem is dat een stuk van zichzelf dat verloren gaat. Een kind &ziel die sterft
   Voor de gelovigen is dat de vereeniging met de Heer verstaat ge.
   Diegene die de Heer niet aannemen gaan naar de Hel en zijn hopeloos verloren, laat ons veel bidden om ze nog te kunnen ophalen door ons gebed.
   Dike knuffel,
   In Christo per Mariam,
   Met vriendelijke groeten,

   Br.Jacob… .

 11. Aan Br.Jacob

  Met de Waarschuwing impliceert je net als ikzelf dat de drie duisternis de opening is van het 6e zege en dat op het einde van de 3e dag de Waarschuwing begint en de geboorte van de het “1000” jarig rijk begint want het 6e zegel reinigingsoordeel betreft ook Openb.20:4 o.a.

 12. Aan Br.Jacob

  Ik ben inderdaad een Nederlander en zal u voortaan met u aanspreken zo ik zal reageren.

  1. Uw vraag,
   Mijn antwoord,
   Beste Piet dat is goed nieuws, als ik van jou ben dan ben eigenlijk ook al familie.
   Daarom verkiest met u toch enige afstand te willen houden, niet omdat we bang moeten zijn voor elkaar.
   Gewoon uit respect voor elkaar.
   Stelt u voor dat schrijven ” Rabobank zou stellen ” Piet Rabobank is er voor jou en het is jouw geld, dan zit die Piet er toch heel warmpjes in zo ik denken. want Piet zou zeggen als het mijn geld is. Waarom zou ik nog betalen.”
   Bij ons Engie Electrabel zegt ” Het is jouw energie” Ben toch niet gek, het is toch van mij. waarom zou ik nog betalen?
   Dus enige afstand kan geen kwaad.
   Een Vlaamse Knuffel,

   Br.Jacob… .

 13. Oh ik zie dat ik me heb vergist mijn reactie moest aan Jacob de Meerdere zijn ..bij deze dan.😇 🤔

 14. broeders van Christus, nog steeds paraat, Mirmar Groet, ik lees u niet meer?

 15. Toch heb ik vaak knielbankjes bij beelden van Maria gezien. Als men dan knielt voor zo’n beeld, dan zeggen anderen juist daardoor dat katholieken beelden aanbidden. Het komt in ieder geval dan wel zo over.

  Jezus, de apostelen en hun volgelingen deden dat dit toch ook helemaal niet? Dus volgens mij namen ze vroeger eerder aanstoot van beelden dan niet, zeker in de eerste eeuwen. Daarom begrijp ik niet dat gelovigen anno nu dit nog altijd kunnen verdedigen dat beelden gebruikt moge worden. De Katholieke Kerk blijft het verdedigen.

  Overigens is dit een discussie die al eerder is gevoerd.

 16. Aan Mirmar Groet

  Enkele jaren geleden zag ik een wielrenner langs een Mariabeeld fietsen…snel maakte hij een kruisteken …dus zonder dat beeld had hij niet even aan Maria gedacht en zichzelf zegende met zijn gekruisigde Jezus Christus.

  Beelden doen herdenken, overwegen en bidden… de Bijbel heeft het ook over afgoden, een beeld van Jezus ie dus GEEN afgodsbeeld.
  De protestanten moeten eens beter lezen wat er staat, en niet verdraaien naar hun opvattingen.

  Ik geef je de goede raad eens het volgende te googlen:: de geheimen van het oud verbond (van Anna Katharina Emmerick) en emmerick emmanuel, daar kom je op de google pagina met verschillende keuzes.

  Geef dan eens je reactie…

  1. Piet,

   Beelden worden snel bewonderd. Zeker met Maria beelden heb je dat en zeker met Jezuskind. Ik vond ze vroeger ook mooi.

   Ik blijf liever bij de Bijbel. Als er nog eens een oorlog komt, dan geen beeld ons helpen, dat kun je ook lezen in 2 psalmen. Maar alleen het besef dat we afhankelijk zijn van God alleen. En juist dat geloof is veelal verloren gegaan. De katholieke Kerk heeft zoveel heiligen dat we door de bomen het bos niet meer zien. God zelf is op de achtergrond geraakt. Want waarom zijn zoveel katholieken zo lauw geworden in hun geloof? Omdat de Kernboodschap van het Evangelie niet genoeg uit de verf komt en het Oude Testament min of meer verwaarloost. Er staat zoveel in, ook wat betreft dwaalleringen, profeten, spreuken, psalmen, wijsheden van Salomo en die van Jezus Sirach. Maar katholieken wijzen massaal af om de Bijbel te lezen en gaan wel beelden rondsjouwen in Fátima of in de Filippijnen. “Is dat ons geloof?” dacht ik toen?

   Het vreemde is dat er nu protestanten richting katholicisme weer teruggaan en dat ik gewoon door zelf de Bijbel te lezen, op bepaald conclusies zijn, die misschien protestant te noemen zijn.

   De heer Tijs van de Brink van de Evangelische Omroep heeft een programma waarin het Heilig Hart Beeld zichtbaar is. En nu komt het gewoon vreemd bij mij over.

   1. Zuater Mirmar, niemand kan je voorschrijven of doen hoe te geloven, het is je gegeven, de katholieke cultuur sluit echter geen devoties uit, ze cultiveert ze, omdat christen of katholiek zijn (en ja dat gaat samen door de Paus/Petrus, dat is onze uitdrukking van die cultuur) een wijze van leven is.
    Je doet het goed, twijfelen en wijfelen mag, maar blijf er niet in hangen, de katholieke kerk herbergt de kerk van Christus in zijn volheid, dus met tafel- en andere missen, er zijn er nog wel meer dan hier wordt geprestenteerd,Gideon, je broeder In Christus, Christianus Sum
    Ps voor broeder Jules, je kunt geen vrijmetselaar zijn, er alleen toe behoren, en dan behoor je niet tot de kerk van Christus, maar je doop is nog niet uitgewist ermee.

 17. Mirmar Groet. Voor alle duidelijkheid, u bevindt zich op een Rooms Katholiek Traditioneel Forum. Waarom schopt u steeds tegen de leer van de RK Kerk aan? U komt heel verward over, en dan wilt u het steeds beter weten dan de leer van de RK. Kerk. De enige Kerk door Christus zelf gesticht. Buiten de RK Kerk geen heil. Dogmatische uitspraak. Wel eens gehoord van de zonde tegen de Heilige Geest? Houdt op met uw gejammer. En niet weer beginnen te zeuren dat u niet begrepen wordt. En dat u als vrouw niets mag zeggen. Dat slaat nergens op. Onderwerpt u zich aan de leer van de RK Kerk. En wees niet zo hoogmoedig. Voor alle mede lezers op dit forum. Ik ben een Nederlander. Nederlanders zijn direct en eerlijk. Wij draaien niet om iets heen. En wat het taalgebruik betreft. Doe a.u.b. niet zo schoolmeesterachtig en toon wat meer respect voor onze Nederlandse taal. Het Vlaams komt bij ons ook heel vreemd over. Daar zeggen wij toch ook niets van. Zo dit was directe taal van een Nederlander.

  1. Het zijn sommige herders in de kerk die zelf verwarring gezaaid hebben. Ik ben ook een Nederlandse, zelfs iemand van Westfriesland provincie Noord-Holland. Ik vind ze in onze regio niet echt direct. Hier zijn het vaak binnenvetters en je ligt er gauw uit als je niet de standaard mening bent toegedaan.

   U zegt dat ik schop tegen de traditionele leer? Dat was in het begin zeker niet zo dat ik begon te reageren op het broertje van dit Forum, nl. het Katholiek Netnieuws Forum. Ze accepteerden mij niet echt.

   En dan dit: Wie schopt er hier meer dan eens tegen een aantal pausen op dit forum? Als iets de liefde schaadt is dat het wel. En het zijn exact diezelfden op het andere forum. Ik waarschuw u voor hen. Dat klinkt gek als je hen vertrouwt. Maar ze verraden je wel als het zo uitkomt. Ik vind ze niet betrouwbaar daardoor.

   Als men dan mij verwijt dat ik anders ga praten, laten ze dan gauw op de fiets stappen naar Utrecht naar hun ridders. Want zulke ridders hoef ik niet. Ze zijn ergens op uit, denk ik dan? En een oneerbaar voorstel kon ik daar ook nog krijgen van iemand.

   Katholiek? Rooms-Katholiek? Oud-Katholiek? Zijn er drie Petrussen dan?
   Ben ik van Petrus? Ben ik van Apollo? Ben ik van Protestanten, de Islam of het Christendom, het Katholicisme?

   Allemaal religies? Godsdienst is goed, religie is niet helemaal hetzelfde. De grootste fout die ze wellicht allemaal maken is dat ze God Claimen en dat zij de enige goede uitleg hebben. God is groter dan een visie van mensen of uitleg van mensen. Ik wil geen oorlog meer tussen Godsdiensten. Ik zoek de eenheid, maar dan wel met God en op dit moment kan ik die (vooralsnog D.V.) niet vinden in de Katholieke kerk dan ook en ik behoed mij om mij aan te sluiten naar andere kerkgenootschappen. Thuiskomen in de Katholieke Kerk? De Katholieke kerken zijn te vaak op slot, je kan geeneens er naar toe om even te bidden als je er behoefte aan hebt. Ook dat zet kwaad bloed en het is een manier om je het geloof te willen afnemen. De duivel zit niet stil in de Kerk ook. In de Kerk lijkt God te zijn verdwenen. Of anders gezegd. Men heeft de Ziel van de Kerk eruit gehaald. Of de Ziel zit er nog in, maar je mag niet bij Hem komen.

   Wie heeft de deur toch dicht gedaan naar de kerk? Heeft Petrus (de paus?) die opdracht dan gegeven?
   Of diegene die de sleutel heeft tot de (plaatselijke) kerk? Wie verloochent Christus dan het meest?
   Zijn het vooral de herders of alleen maar de parochianen die Christus verloochenen?

   Ik ben niet gemachtigd die deur open te doen. Ik ben de pastoor niet of de dienstdoende kapelaan of pater.
   En aangezien niemand woont op de pastorie, kan ik het niet vragen.

   Via Keulen en Aken naar de Kerk moeten is wel erg omslachtig. Waarom blijven de kerken nog altijd overdag en vroeg in de avond nog dicht?

   1. Beste Mirmar Groet,

    Ik had nog wel met je willen communiceren, maar dat gaat dus niet.
    Mijn commentaren worden blijkbaar soms verwijderd.
    Ik denk, ik meld het je even.
    Wees toch niet zo openhartig, dat valt soms verkeerd.
    (Als je begrijpt wat ik bedoel.)

    Met vriendelijke groet.

    (God woont in je hart 😉 )

    1. Herstel:
     met “Mijn commentaren worden blijkbaar soms verwijderd.”
     bedoelde ik te zeggen: Sommige commentaren van mij zie ik niet meer. Dat kan aan mij liggen.

    2. Herstel 2:
     met: “(God woont in je hart 😉 )”
     bedoelde ik
     (God woont misschien ook wel een beetje in je hart, denk en hoop ik wel eens 😉 )

     (Moeilijk om genuanceerd te schrijven soms.)

  2. Ja, beste Gerard, je frisse stem komt als geroepene ! Van sommigen hier op dit voortreffelijke forum wordt je moedeloos, afgezien van het subversieve gewroet door een enkeling, verdacht als een geslepen, vrijmetselaar. Inderdaad, beste Gerard, “buiten de Kerk geen heil”, is het traditionele dogma van Paus Eugenius IV, besloten op het Concilie van Florence, 1438 – 1444. Dit is ook te verstaan in relatie tot het IV Lateraans Concilie (1215), plus die van Lyon (1245, 1276), Florence (1431-1439) en Trente (1545-1563), m.b.t. “….de zielen die in doodzonde sterven onmiddellijk na hun dood, naar de hel gaan en daar de pijn van de hel ondergaan”. Voor hen op dit waardevolle en unieke katholieke forum, die vraagtekens zetten bij de hel, zij verwezen naar Mt. 5 : 22 ; en Mt. 13 : 42 ; voorts Mc. 9, 43-49. Tenslotte, is geboekstaafd het verslag van de Fatima kinderen, die, door tussenkomst van de Heilige Maagd, de hel hebben mogen zien, en getuigen van de vreselijkste verschrikkingen.

  3. Gerard

   Beantwoorden

   (16 juli 2018 – 10:08)

   Mijn reactie:

   Beste Gerard,
   Ik ben Nederlandse?

 18. Aan Mirmar Groet…

  De oprechte en rechtvaardige katholiek zal, als hij de noodzaak inziet om de Bijbel te lezen, nooit zelfstandig de Bijbel lezen, maar zich ook oriënteren op wat de kerk op Petrus hierover zegt… ook de kerk gaat niet buiten de heilige Schrift om in haar leeropdracht die ze als enige heeft ontvangen van de Heer zelf.

  Eigenzinnig onderzoek met een geesteshouding van eigen kunnen in objectiviteit mondt uit in de geesteshouding van (de) protest-anten.
  In die geesteshouding verbergt zich de hoge-moed, het slangengif.
  Ook ik heb mij bij de protestanten georiënteerd om wat hun standpunten zijn in hun afkeer, verschillende jaren, met als resultaat … mentale braakneigingen.

  Ik ben niet de enige in deze constatering en ben ik in goed gezelschap van O.L.Vrouw van Bohan Die in de jaren van rond 1940 het volgende zegt over het protestantisme:: Zien ze en niet, deze herders van de Kerk van mijn Zoon, dat door hun overdreven voorzichtigheid, door hun VREES voor het bovennatuurlijke, door hun ZORG om de louter menselijk wetenschap op een voetstuk te plaatsen, ZIEN ze dan NIET dat ze de deur openen voor een erger protestantisme dan het eerste dat reeds gans de Christelijke wereld heeft verwoest??!!

  Ook spreekt Maria over de koning…niet dus de toenmalige koning van België, maar wordt de latere grote Monarch Henri van het Kruis, de kroonprins van Europa bedoeld…Henri betekent -heerser over het thuisland- ..in het uittreksel van de boodschap van 1 mei 1943, waarin Maria herhaalt wat Ze reeds eerder privé had gezegd en waar de tekst over het Slachtoffer (de kroonprins) meer volledig wordt weergegeven en die luidt: “een slachtoffer met haar, bestijgt een Calvarie van misprijzen, maar deze Calvarie is een Calvarie van glorie, van de triomf van de glorie…Hij is er de getrouwe leider van en de beminde van mijn Zoon.

  Het bovenvermelde:: “een slachtoffer met haar” verwijst naar::”men moet bidden voor de koning ((dus NIET de koning van België)) de welbeminde van mijn Zoon. Hij gaat een Kruisweg met zijn volk ((Zebulon-Nederland Jesaja 9:1-6..ook bij Vassula voorzegd)) en voor hem in oneer.
  Hij en zijn volk zullen een grote rol spelen in het herstel van de vrede, Jesaja 52:7-8-.
  Maar wat al beproevingen NOG VOOR het zover is.

  Waarschijnlijk is het volgende op de Monarch van toepassing:: ..Ik heb u beloofd om u mijn beste dienaar te zenden, hij zal komen tussen DIT een enige tijd, hij zal u de zin openbaren van mijn verschijnen. Preekt overal het vertrouwen want uw land ((België)) is het steunpunt van mijn macht, zij zal zijn als de Ark van Noach temidden van de zondvloed…dit moet dus nog gebeuren.

  Ik neem aan dat je nog verder gaat je te verdiepen in de geschriften van Anna Katharina Emmerick, die de natuurlijke werkelijkheid van de RK kerk in zijn uit-werking aantoont en zijn wezens eenheid heeft in zijn bovennatuurlijke werkelijkheid van zijn bestaan.. terwijl De Reformatie alles inzet op de persoonlijke relatie met Jezus onze Heer terwijl dat maar een enkel aspect ((wel natuurlijk ook van wezenlijk belang)) is van het geheel van wat gegrondvest is in de kerk van Christus en door Christus op Petrus.

  1. @Piet,
   In Medjugorje zei Maria dat ze de protestanten juist waardeerden door liefde voor het Woord van God ofwel de Bijbel. Maria heeft zich niet op die manier uitgelaten wat u verteld over Maria in Bohan, waar ik zelf nog nooit van gehoord heb. Dus tegenstrijdige Maria-boodschappen van Maria-verschijningen waar ik nog nooit gehoord heb en dubieuze Maria-verschijningen. Wat kunnen en mogen we dan nog geloven?

   Ook de duivel kan zich mooi voordoen. In een vrouwenlichaam bijvoorbeeld. De duivel kan kennelijk ook zich van gedaante verwisselen. Aan tegenstrijdige berichten daar heeft niemand wat aan. Het brengt alleen maar meer verwarring.

  2. Piet, ik heb het altijd geprobeerd te toetsten aan de Kerk en de Leer. Maar de Kerk is zelf teleurstellend.
   Hoeveel wijzen ze hier op dit forum niet af van wat ik wel als heilig zie?

   De negativiteit over bepaalde pausen, daar word ik nogmaals niet goed van.

   En dat noemt men dan Liefde voor de Kerk???? Ik dacht dat paus Benedictus hier wel gerespecteerd was en als ware paus nog werd gezien door sommigen. Niets is minder waar. BAH!!

 19. Beste Mirmar,

  … Het valt niet te ontkennen dat in Medjugorje de zieners(?) die beweren nu nog altijd Maria te zien, leugenachtige mensen zijn. Ook hun omgeving telt leugenachtige mensen die zich soms verre van katholiek gedragen. (Hetgeen niet betekent dat je ginder niet kunt bidden enz. ; dat kan je op vele plaatsen doen). Dus wat Maria daar volgens die zieners(?) zou gezegd hebben is een groot vraagteken.
  … Mogelijk zijn de eerste 6 of 7 verschijningen aldaar wél echt geweest. De Kerk heeft daar nog geen uitspraak over gedaan.
  … Men moet niet iedereen geloven die beweert Maria gezien te hebben. De Kerk is terecht terughoudend in die zaken.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Ach heer Stinus,
   het wordt hoogtijd dat gij eens ernstig de woorden gaat lezen door Maria uitgesproken in Medjugorje !

   1. Het onderscheiden van ware boodschappen en verschijningen van nep is heel eenvoudig.
    Eerst en vooral heet de K. Kerk (wel te verstaan van voor vatII) de verschijningen en boodschappen goedgekeurd, zoals o.a. La Salette, Fatima, en anderen. Het onderscheid tussen een ware boodschap van O.L.V en een valse van de na-aper, ligt daarin dat Onze Lieve Moeder Gods altijd in haar boodschappen de ware leer van Haar Zoon Jezus en Zijn Kerk leert. In b.v. de boodschappen van Medjugorje zijn tal van ketterijen op te merken.
    De Zetel der Wijsheid en de Bruid van God de H. Geest zal nooit een ketterij kunnen verkondigen.
    Een opmerking dan dat de eerste 6 of 7 wel echt zouden zijn geweest, houdt niet recht.
    In Fatima, La Salette, Beaurain, Pontmain, enz… zijn in aantal wel op voorhand door de Moeders Gods aangekondigd om dit fenomeen te voorkomen.

 20. Beste Jules van Rooyen. Hartelijk bedankt voor uw vriendelijke bemoedigende woorden. En dank voor uw deskundige waardevolle aanvullingen. U bent een parel op dit forum. U praat niet in algemeenheden en komt met feiten en waar deze o.a. te vinden zijn. Over parels gesproken. Ik denk dat het parels voor de zwijnen gooien is. Het is inderdaad om moedeloos van te worden. Vriendelijke groet. Gerard.

 21. Aan Mirmar Groet…

  Wat Maria in Medjugorje over de protestanten is niet in strijd met wat Maria in Bohan zegt.

  Jouw conclusies zijn een gevolg van eenkennigheid.

  1. @Piet,

   Hoezo eenkennigheid? We hoeven toch niet alle Mariaverschijningen na te lopen?

   Ik weet niet of deze reactie al doorkomt. Want ik meende geband te zijn, daarom reageerde ik niet, hoewel ik het meerdere malen probeerde.

   P.S. Mijn bloemetje in het icoontje heb ik inmiddels verwijderd. Het is nu een icoon zonder afbeelding of plaatje. Als ik het goed heb wel met de letter M.

 22. censuur you tube censuur Google censuur censuur katholiek forum ,kanker op met je heilige taal ,kanker blanken ik ga de moslims helpen jullie uit te moorden

 23. Beste Peter,

  … Het doet me genoegen je gelijk te kunnen geven in verband met Medjugorje. Je schrijft : “In b.v. de boodschappen van Medjugorje zijn tal van ketterijen op te merken.” Geen wonder, want daar lopen nu een aantal bedriegers rond.
  … Als iemand zegt dat hij die en die woorden van Maria gehoord heeft, en die woorden zouden kunnen waar geweest zijn (niet in tegenspraak met het Evangelie enz.), dan is dat nog altijd geen bewijs voor de waarachtigheid van de verschijningen.
  … De Kerk eist terecht méér om de echtheid van verschijningen te bevestigen. Zo bv. wetenschappelijk vastgestelde wonderen op voorspraak van Maria, daar ter plaatse, of wonderlijke gebeurtenissen, zoals het zonnewonder te Fatima.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Indien men er zo over denkt hoeft men ook geen interesse meer te hebben voor Banneux want ook daar gebeuren heel wat duivelse dingen. En over Scherpenheuvel idem dito, Beauraing, Fatima, overal kan men duiveltjes zien rondwaren. Echter niet lang meer . . .

 24. Beste Eric,

  … Ik ben 2 keer in Fatima geweest, maar heb daar geen enkele duivel gezien. Overal kan natuurlijk bijgeloof naar boven komen, waar kan dat niet ?
  … Ik veroordeel toch de mensen niet die naar Medjugorje gaan, want het doet altijd deugd tussen andere gelovigen te verblijven. Als men daar eerlijk de sacramenten ontvangt via een eerlijke priester, is dat positief. Maar eens thuis gekomen moet men het daar ook doen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 25. Hier een uitleg van een voorganger en wat we in de Bijbel kunnen lezen t.a.v de koperen slang. Waar het niet over aanbidden gaat maar iets anders,
  worden.’

  We gaan weer terug naar het verband van onze tekstwoorden. In het verband van onze
  tekstwoorden zijn die veertig jaar van zwerven door de woestijn bijna voorbij. Van de
  oude generatie is bijna iedereen gestorven en er is een nieuw geslacht gekomen. Maar
  helaas, ook die nieuwe generatie heeft zo weinig geleerd. Want wat lezen we in Numeri
  21? Er komt opstand. En die opstand die uitbreekt is niet alleen een opstand tegen
  Mozes, maar dat is ook een opstand tegen God! Vanwaar die opstand? Ach, ze waren
  heel dicht bij het beloofde land gekomen. Ze hoefden alleen nog maar door Edom heen
  te trekken. En wat gebeurde er? De koning van Edom weigerde om Israël door zijn
  grondgebied te laten trekken. Toen moest het volk een hele grote omweg maken, om
  Edom heen, om in het beloofde land te komen. Dat was teveel van het goede. Dan komt
  er opstand onder Israël. Ze gaan zelfs zó ver dat ze zeggen: ‘Wij walgen van dat zeer
  lichte manna.’ Wat een ondankbaarheid! Het is te begrijpen dat de Heere later zegt:
  Veertig jaar heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht. (Ps.95:10
  Tussen twee haakjes, wat zou de Heer van u moeten zeggen? Wat zou de
  Heer van jou moeten zeggen, meisje of jongen? Ik heb tien jaar, twintig jaar verdriet
  van je gehad? En hoe vaak heeft de Heer ons niet laten toeroepen: Wendt u naar Mij
  toe, wordt behouden! (Jes.45:22) En hebben wij iedere keer opnieuw gezegd, met de taal
  van ons hart: ‘Wijk van mij! Aan de kennis van Uw wegen heb ik geen lust’? Heeft God al
  tien jaar, dertig jaar, vijftig jaar verdriet van u gehad?
  En dat geldt niet alleen de onbekeerde mensen. Het betreft ook Gods kinderen. Kinderen
  des Heren, hebben we over de Heer te klagen? Zijn we gínds niet geholpen en zijn we
  híer niet gered? Zijn we dáár niet vertroost geworden? Wie zijn wij daartegenover
  gebleven? Zondaren, tot hinken en zinken elk ogenblik geneigd. Als de Heer niet de
  Eerste zou zijn in het leven van Zijn ondankbare, opstandige volk, iedere keer weer
  opnieuw de Eerste, dan zou het een hopeloze zaak zijn.
  Israël komt in opstand tegen God. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer met de
  straf. Want ineens zijn daar de slangen, de slagen die in de spleten en holen leven van de
  rotsen in de woestijn. Nu komt er één van die vergiftige slangensoorten tevoorschijn uit
  die rotsen en die slangen worden door God gebruikt om het volk te straffen. We lezen
  dat het vurige slangen zijn. Dat wil zeggen: als je door zo’n slang gebeten bent en dat
  vergif gaat in je lichaam werken, dan veroorzaakt dat hoge koortsen, zodat het wel lijkt
  alsof je lichaam in de brand staat. En aan die hoge koortsen moet je uiteindelijk, onder
  ondraaglijke pijnen, bezwijken en sterven. God de Schepper werkt zó in op het instinct
  van deze dieren, dat ze bij honderden tevoorschijn komen. Er is geen ontkomen meer
  aan. Niemand wordt gespaard, geen mannen, geen vrouwen, geen meisjes en geen
  jongens. Overal vallen slachtoffers. De ouders staan handenwringend bij hun stervende
  kinderen.
  Weet u wat er dan gebeurt? Wel, onder de indruk van dit machtige gebeuren komt het
  volk tot inkeer. Ja, ik weet, gemeente, bij velen zal het alleen een uiterlijke inkeer zijn
  geweest. En toch, in dat uiterlijke schuld belijden komt de Heer mee. We lezen in
  Numeri 21 dat Israël zichzelf niet vrijpleit, maar dat ze hun schuld erkennen. En dan
  roepen ze de voorbede van Mozes in. Gezegend is het volk dat zúlke voorbidders heeft,
  zoals Mozes. Maar bovenal is het volk gezegend dat Christus als Voorbidder heeft. Want
  Mozes is de voorbidder van het Oude Testament, maar Christus is de Voorbidder van het
  Nieuwe Testament. Dat bidden van Christus is volmaakt. Ook in Zijn bidden zoekt Hij de
  eer van Zijn Vader. Hem hoort de Vader altijd. En wie in de voorbede van Christus
  begrepen is, die ligt eeuwig vast. Mozes, de middelaar van het Oude Testament, doet
  voorbede voor Israël.
  En dan het wonder. De Heer hoort! En als de Heer dan komt, wijst Hij
  een redmiddel aan. Is dat niet een groot wonder? Want als de Heere daar in de woestijn
  gezegd zou hebben: ‘Ik trek Mijn handen voorgoed van dat volk af, daar wil Ik helemaal
  niets meer mee te maken hebben, Ik zal ze straffen en dat is een rechtvaardige straf,
  voor eeuwig zal Ik ze straffen’, dan was dat volkomen rechtvaardig geweest. Want Israël
  had rechtvaardig de dood verdiend. Maar wat doet de Heer? Hij komt en wijst het
  redmiddel aan. Luistert u maar.
  Dan zegt de Heer. Maak u een vurige slang en stel ze op een stang; en het zal
  geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
  Onze meisjes en jongens begrijpen dit wel. Wat moet Mozes doen? Hij moet een slang
  van koper laten maken en die slang moet hij bovenaan een staak, een paal bevestigen.
  En die staak met die koperen slang moet zo hoog mogelijk in de lucht gestoken worden,
  zodat die slang overal te zien is. Al ben je achter in dat volksleger, dan kun je nóg die
  koperen slang zien. En dan verbindt de Heere daaraan Zijn goddelijke belofte. Dan zegt
  Hij: Als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
  U begrijpt natuurlijk wel dat die slang op zichzelf geen geneesmiddel was. Bovendien, de
  Heere had in Zijn wetten de verering van de slang verboden. Later, in de tijd van koning
  Hizkia, u weet het misschien wel uit de geschiedenis, als die koperen slang weer
  tevoorschijn gehaald wordt en als ze hem willen vereren, dan wordt hij door koning
  Hizkia vernietigd.
  U vraagt zich misschien af: Waarom laat de Heere hier een slang maken? Wel, hierom:
  Hij laat hier een slang maken omdat het oordeel uit slangen bestond. En wie op de
  koperen slang zag werd herinnerd aan het rechtvaardige oordeel van God. Die slang kon
  op zichzelf niet genezen, maar het kwam aan op de onvoorwaardelijke
  geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. Wie niet redeneerde, maar wie het
  bevel van God gehoorzaamde, wie de slang aanzag, werd genezen.
  Ds. J.S. van der Net – Het Evangelie van de koperen slang

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht