Verschijning van O.L.Vrouw te La Salette, 1846

Op 19 september 1846 verscheen de heilige Maagd in La Salette, in de Franse Alpen, aan twee jonge herderskinderen, Maximim Giroud en Mélanie Calvat. Mélanie verhaalt: Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol van ongeveer een meter doorsnede. Door angst overvallen begon ik te schreeuwen : Maximin zie jij ook dat Licht ginder? Stomverbaasd volgden we de bewegingen van de bol die van boven naar onder openging; in het midden van de bol verscheen stilaan een nog onduidelijke menselijke gedaante. De gedaante nam langzaam een duidelijker vorm aan en toen verscheen zittend op een rotsblok een “Mooie Vrouw” zoals de kinderen Haar noemden. Ze huilde zachtjes met het hoofd in de handen, de ellebogen op de knieën. Daarna stond de “Mooie Dame” op. Haar gelaatsuitdrukking was vol majesteit, indrukwekkend maar niet zoals de meesters van hier beneden dat zijn. Haar blik was zacht en doordringend. Haar ogen schenen met de mijne te spreken, maar het gesprek kwam voort uit een levend en diep gevoel van liefde tot deze verrukkelijke schoonheid waarin ik versmolt. Zowel in Haar opschik als in Haar persoon ademde alles de majesteit, de schittering, de luister van een onvergetelijke koningin. Het kleed van de H.Maagd was zilverwit en gans schitterend. Het had niets van het materiële. Het was samengesteld uit licht en glorie met steeds een andere fonkeling. Men kan hiervoor geen uitdrukking of vergelijking vinden. De kroon van rozen die Ze op haar hoofd droeg was zo schoon, zo schitterend dat men er zich geen idee kan van vormen. De rozen van verschillende kleur waren niet van deze aarde en verwisselden van plaats en uit het hart van iedere roos ontsnapte een licht, dat de rozen een luisterrijke schoonheid gaf. Vanuit de kroon van rozen verhieven zich gouden stralen en een hoeveelheid andere kleine bloemen, gemengd met briljanten.

Dit alles tezamen vormde een mooie diadeem die onze aardse zon in schittering overtrof. De H.Maagd droeg een heel mooi kruis om de hals. Op dit kruis dat ook schitterde van Licht was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Bijna aan de uiteinden van het kruis, was er aan de ene kant een hamer, aan de andere kant een nijptang bevestigd. Het Licht dat uitging van de Christus was als schitterende pijlen die mijn hart braken van louter verlangen me met Hem te versmelten. Ik begreep dat Hij ons helemaal niet nodig heeft om te zijn wat Hij is, wat Hij was en wat Hij altijd zijn zal en dat Hij uit onbegrijpelijke liefde voor ons is mens geworden en heeft willen sterven… De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres. Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen hebben willen werpen en Haar zeggen : “Mijn goede Moeder, ween niet meer!  Maar Ze scheen me te zeggen : “Er zijn zoveel mensen die me niet kennen !” Een moeder zien wenen, en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk ?

De H.Maagd droeg 2 kettingen, de ene wat breder dan de andere. Aan de smalste bevond zich het kruis waarover ik reeds gesproken heb, de andere was ruim 3 duim dik. Ook had ze een krans van rozen om de hals. De rozen waren verblindend schoon. De ogen van de Lieve Vrouw, onze tedere Moeder laten zich niet door mensentaal beschrijven. Er zou een Serafijn nodig zijn of liever de taal van God zelf om er over te spreken. Hij die de H.Maagd heeft gevormd, het  Meesterwerk van Zijn almacht.. De ogen schitterden als 2 zonnen, zij waren zacht, de zachtheid zelf, helder als een spiegel. In Haar ogen zag men het Paradijs. Ze trokken tot Zich, het scheen dat Ze alles tot Haar wilde trekken en zich geven.. De ogen van de Onbevlekte waren als de deur van God waar men alles zag wat een ziel kan dronken maken.

De boodschap

Melanie vertelt : Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol en in dat Licht een Zeer mooie Vrouw zittend op een rotsblok met het hoofd in de handen. Die mooie Vrouw is opgestaan, Zij heeft haar armen licht gekruist terwijl Ze ons aankeek en tot ons sprak met een buitengewoon zachte stem.

De ongeletterde kinderen begrepen Haar niet altijd want soms sprak ze in het Frans (boodschap voor gans het volk) en soms in het dialect (boodschap speciaal voor de kinderen) maar als papegaaien hebben ze altijd zonder aarzelen dezelfde  woorden steeds opnieuw letterlijk weergegeven.

“Kom dichter bij, mijn kinderen, weest niet bevreesd; Ik ben hier om u een groot nieuws te verkondigen” Toen sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar mooie ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap:

“Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden.”

“Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken. Maar jullie, jullie trekken er zich niets van aan. Ik heb u zes dagen gegeven om te werken, ik heb mezelf de zevende dag voorbehouden en gij wilt hem Mij niet toestaan. Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met Kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 jaar door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden…”

Deze gedane profetische bedreigingen die de Moeder van God in 1846 bekend maakte lieten inderdaad niet op zich wachten :

1846 : de aardappelziekte

1847 : de voorspelde kinderziekte teisterde niet alleen de omgeving van La Salette, er stierven 70 kinderen in de streek  maar 75.000 in heel Frankrijk!

1851 : opduiken van de ziekte van de wijnstok (phylloxera)

1852 : de notenziekte teistert de streek

1854 : omdat de streek rond Corps (La Salette) tot het geloof was teruggekeerd, werd de streek gespaard van de cholera die elders in geheel Frankrijk 150.000 slachtoffers eiste.

1855 : de voorspelde hongersnood eist 100.000 doden in heel Frankrijk !

Verder drong de Moeder Gods erop aan dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat en ze vraagt om de zondag te eren als de dag des Heren. Ze vraagt ook aan de kinderen om iedere morgen en avond één Onze Vader en één Wees gegroet te bidden en meer als het kan. Ze vraagt ook de vasten te onderhouden. Ze zegt letterlijk : “In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !” Ze sprak echter ook de volgende bemoedigende woorden als men naar Haar luistert:  “Als ze zich zullen bekeren dan zullen de stenen en rotsen veranderen in graanhopen en de aardappelen zullen gezaaid liggen op de akkers.” Tussendoor is er de Merkwaardige Passage waar O.L.Vrouw aan Maximin een ogenschijnlijk banale gebeurtenis in herinnering brengt : Ze spreekt over een voorval, één jaar voordien, toen Maximin met zijn vader mee mocht op reis om hout in te kopen (zijn vader was wagenmaker). Op de terugreis waren ze gestopt in een bepaald gehucht en daar hadden ze hun boterhammen opgegeten en toen had zijn vader hem slecht graan getoond dat als stof tussen zijn vingers verpulverde en gezegd : Eet mijn jongen, want als dat zo voortgaat met het graan zal er volgend jaar groot tekort zijn. Toen herinnerde Maximin zich het voorval en toen hij diezelfde avond vertelde over de verschijning geloofde zijn vader hem eerst niet. Maar toen zei hij tegen zijn vader : Maar Zij heeft ook over u gesproken. De vader stond stom verbaasd toen hij hoorde dat de “Mooie Dame” zomaar het voorval van verleden jaar in herinnering gebracht had want dit was iets waar alleen vader en zoon bij waren en niemand anders… Dit was voor de vader van Maximin dan ook voldoende om zich te bekeren want hij ging niet naar de kerk… Gedurende de verschijning heeft de “Mooie Dame” ook gesproken tot elk kind afzonderlijk en hen een geheim medegedeeld.

Het geheim van Melanie mocht pas in 1868 worden bekend gemaakt. Dit is dan ook gebeurd.  De Moeder Gods besloot Haar Merkwaardige Boodschap tijdens Haar éénmalige Verschijning te La Salette met tot 2x toe de volgende oproep te herhalen :

“Welnu, Mijn Kinderen, zorg ervoor dat deze Boodschap goed verspreid wordt aan gans Mijn Volk !”

Het Geheim van Mélanie Calvat

Melanie, Ik zal u iets zeggen dat ge nog aan niemand moogt vertellen : De tijd van de woede van God is aangebroken…Indien de volkeren, na het horen van wat Ik jullie reeds heb gezegd en van wat Ik later nog zal zeggen, als ze zich niet zullen bekeren, als het aanschijn van de aarde niet zal veranderen, dan zal God zich wreken tegenover het ondankbare volk dat slaaf is van de duivel… Mijn Zoon zal Zijn kracht laten losbarsten. Parijs, die stad die bevuild is met alle soorten misdaden, zal absoluut zeker ten onder gaan. Marseille zal vernietigd worden in korte tijd… Als dit zal gebeuren zal er een totale wanorde heersen over de gehele aarde. De wereld zal zich overgeven aan zijn smerigste passies. De paus zal vervolgd worden langs alle kanten: men zal op hem schieten, men zal hem willen doden maar men zal er niet in slagen, de plaatsvervanger van God zal deze keer nog zegevieren… De priesters en religieuzen en de ware dienaren van Mijn Zoon zullen vervolgd worden en meerderen zullen ter dood gebracht worden omwille van hun geloof in Jezus Christus…Terzelfdertijd zal er een hongersnood heersen. Nadat dit alles zal gebeurd zijn, zullen de mensen de hand van God hierin herkennen en zich bekeren en boete doen voor hun zonden… Een grote koning zal op de troon stijgen en zal gedurende enkele jaren regeren. De godsdienst zal opnieuw bloeien en zal zich over de gehele aarde verspreiden. Er zal grote overvloed zijn maar de wereld waar het aan niets ontbreekt zal opnieuw vervallen in zijn slechte gewoonten en zal God niet meer erkennen en zich opnieuw overgeven aan zijn misdadige passies… Ook tussen de priesters en religieuzen zullen er zijn die zich zullen overgeven aan het kwaad en dit zal zeer erg zijn… Uiteindelijk zal een echte hel heersen op aarde. Dan zal de Antichrist geboren worden uit een religieuze, maar o wee, ongeluk zal haar treffen …Vele mensen zullen geloven in de Antichrist want hij zal beweren dat hij uit de hemel komt, maar wee hen die hem zullen achterna lopen… De tijd is niet meer veraf, er zullen geen 2x 50 jaar meer verlopen… Mijn kind, ge zult niet zeggen wat Ik u kom te vertellen, ge zult niets meer zeggen totdat het moment daar is waarop Ik u zal bevelen om het te zeggen!

Het geheim van Maximin Giraud

“Als mijn volk zo verder gaat, zal hetgeen ik U ga zeggen wat vroeger gebeuren, als ze zich beteren zal het wat later gebeuren…” Frankrijk heeft het universum bedorven en op een dag zal het land daarvoor worden gestraft. Het geloof zal uitdoven in Frankrijk : ¾ van het land zal het geloof niet of bijna niet meer beleven en de rest zal maar half meer geloven.  Een grote landstreek in het noorden van Europa, dat tegenwoordig protestants is, zal zich bekeren en met hun steun zullen ook de andere naties van de wereld zich opnieuw tot God keren en het geloof zal opnieuw opbloeien.

Maar vooraleer dit alles gebeurt zullen grote strubbelingen plaatsvinden in de Kerk en overal elders. De paus zal vervolgd worden en zijn opvolger zal iemand zijn die niemand had verwacht … Daarna zal er een periode van grote vrede aankomen maar die niet lang zal duren. Een monster zal daaraan een einde maken… Al wat Ik u zeg zal gebeuren in de volgende eeuw, ten laatste rond het jaar 2000.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

11 commentaren op “Verschijning van O.L.Vrouw te La Salette, 1846

 1. Dank voor de weergave van deze wonderlijke maar echt gebeurde geschiedenis. Laten we er lessen uit trekken.

 2. Het protestantse volk in het Noorden is niet Engeland zoals men soms veronderstelt ..maar Nederland, de profetie van St.Hilarion toont dat ook aan.. nogmaals http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Uit de profetie kun je ook afleiden dat de antichrist pas na de Waarschuwing geboren wordt en na de Grote Monarch komt.. zoals ook andere profetieën duidelijk maken.

  En ook al wordt maitreya de antichrist genoemd.. hij is het dus niet.
  Ook de hemel noemt maitreya soms!! de antichrist… maar dat is om de ernst te duiden van de komende tijd, want wie heeft begrepen dat maitreya vóór de Waarschuwing komt, vóór het oordeel van het 6e zegel?? …niemand dan alleen de prins..van bij ons in Nederland..zoals St.Hilarion bevestigt.

  Ook las ik onlangs dat Jezus verklaarde dat de drie duistere dagen en de Waarschuwing bij elkaar horen, zoals ik al eerder beweerde.

  1. @ Piet,
   waar las je dat de drie duistere dagen en de Waarschuwing bij elkaar horen. Na die verschrikking van drie duistere dagen zullen slechts weinig mensen meer in leven zijn en dus hoeft er geen antichrist meer te komen en dat zal dan volgens mij ook onmogelijk zijn wegens het gebrek aan communicatiemiddelen.

 3. Dat monster is misschien wel een ‘Alien’ die is gecreëerd door ???. Op you tube circuleert een video waarin President Poetin (Rusland) zegt tegen President Trump (USA): “Als jij het niet zegt over de aliens, dan zeg ik het.” Er zijn op deze video zulke rare witte ‘aliens’ te zien met enge donkere ogen, die je doordringend aankijken. Deze zijn kleiner dan de latere, grote bruine alien, die langzaam naar voren komt en met zulke enge, doorpriemende ogen, dat het me belette om verder de video te kunnen bekijken en te lezen. Ik dacht, als ik blijf kijken ga ik dood. Het is zeer beangstigend te noemen en zeker niet raadzaam voor kinderen er naar te kijken. Nou geloof ik niet in aliens, maar ze kunnen ze met de huidige technologie zo levensecht maken. Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar ik werd er zelf bang van en ik ben al bijna zestig jaar. Het leken wel robots, van metaal en met ovale ogen in de lengte. Het is naar mijn mening van demonisch aard of demonische oorsprong. Wat leven we toch in een rare wereld.

 4. Inderdaad een schoon verhaal over deze verschijning die nog steeds actueel is.

 5. Is hier ook een mooi waarheidsgetrouw boekje over te vinden?

  1. Aan Mirmar Groet.
   Eigenlijk wel, maar dat komt dan van de Katholieke profeten zoals MDM en Vassula die niet door iedere Katholiek aanvaard worden, en andere Katholieke profeten waar ik je al eens over schreef en die worden door rechtgeaarde Katholieken nog minder aanvaard (dus zal ik ze nu niet noemen), terwijl juist deze profeten een verschrikking zijn voor die ‘modernisten’ die onwaarachig zijn (maar vele ‘modernisten’ zijn eigenlijk brave Christenen die nog steeds TV kijken en kranten lezen en daardoor niet weten wat er gaande is).
   Eric Vlaamse Groetjes.

 6. – Recent is er een boekje verschenen over de verschijningen van Maria in Beauraing (provincie Namen). Het boekje heet : “Het verhaal van een Mariaverschijning” (uitgeverij halewijn), geschreven door Gilberte Degeimbre, de kleinste van de 5 zienertjes. Zeer boeiend en overtuigend. Iedereen zou dit boekje moeten lezen. Een echte steun voor gelovigen.

  – Er is ook een video op internet te vinden, waarbij de oudere Gilberte Degeimbre haar verhaal van de verschijningen vertelt. Zij is 100% gelovig en overtuigend. Aan te raden.

  1. Beste A.G. Stinus. Heb je ook een link naar het filmpje?
   Vriendelijke groet

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht