Teilhard de Chardins werken over evolutie: veroordeeld door de Kerk

In het midden van de vierde eeuw, merkte de H. Jerome op dat de wereld “met een afgrijzen wakker werd en ontdekte dat ze Ariaans geworden was.” Het Arianisme verdeelde de Kerk en het Rijk van de vierde en de vijfde eeuw en daarna door de bewering dat Jezus Christus niet van dezelfde natuur (‘homoiousios’) was als de Vader en niet samen eeuwig is met de Vader zoals gedefinieerd in het Concilie van Nicea (325 A.D.). Sommigen wilden ‘homoiousios’ vervangen door “een gelijkaardige natuur” om een vredevolle oplossing te vinden. Echter, zoals de Katholieke Kerk altijd heeft geleerd, moet de Waarheid in z’n geheel worden gepresenteerd, compleet zonder compromissen of uitvluchten. Vandaag zou men de Heilige Jerome kunnen parafraseren: “De wereld werd zonder een kik wakker, om dan te ontdekken dat ze Teilhardiaans geworden is.” Na de Scopes rechtszaak in 1925 in de VS, werd Darwins evolutietheorie door de wetenschappelijke wereld meer en meer als een dogma gepresenteerd, en de Jezuïet Pater Pierre Teilhard de Chardin S.J. legde zich toe op het verzoenen van de Darwinistische evolutie en de Katholieke theologie. Het zou zijn levensmissie worden. 

Zijn leven: een overzicht

Pierre Teilhard de Chardin werd geboren in het zuid-Frankrijk op 1 mei 1881. Hij kreeg onderwijs aan het Jezuïetencollege van Mongre en hij trad in bij de Jezuïeten in 1899. Hij studeerde filosofie en ging naar het seminarie van 1901-1905. Vervolgens ging hij drie jaar naar Caïro, Egypte, waar hij in een Jezuïtische school onderwezen werd in de fysica en de chemie. Daar werd zijn interesse in paleontologie gewekt. In 1908 ging hij naar Engeland waar hij theologie studeerde, en hij werd priester gewijd in 1911. Vervolgens ging hij naar Parijs waar hij paleontologie studeerde, en in 1922 doctoreerde. Een korte periode doceerde hij aan het Katholiek Instituut in Parijs, maar zijn onorthodoxe standpunten, zeker zijn afwijzing van de Erfzonde, leidde tot zijn verbanning. Hij werd in 1923 verbannen naar China. In 1926 verbood zijn overste hem om les te geven. In 1933 beval Rome om zijn zetel in Parijs op te geven. In 1933 verbande de Heilige Stoel zijn werk “L’énergie Humaine”. In 1941 diende de Chardin zijn werk “Le Phénomène Humain” in bij Rome, de publicatie ervan werd verboden. In 1947 verbood Rome hem ook om les te geven over filosofische onderwerpen. In 1948 werd hij in Rome op het matje geroepen, omdat hij bleef aandringen om toestemming te krijgen voor de publicatie van “Le Phénomène Humain”, maar de H. Stoel verbood het hem opnieuw en verbood hem nu ook om les te geven aan het College de France. In 1949 werd zijn verzoek om “Le Groupe Zoologique” te publiceren ook geweigerd. In 1955 verboden zijn oversten de Chardin om het Internationaal Congres over Paleontologie bij te wonen. Datzelfde jaar stierf hij in New York op Pasen.

De kerkelijke Leer versus de dwalingen van Teilhard de Chardin

Als een religieuze evolutionist, beweerde Teilhard foutief dat alles evolueert en “wordt” en dat God evolueert. Patrick Redmond van het Broederschap van Katholieke Professoren is de auteur van het boek “Van Adam en Eva tot heden” (Ave Maria Press, 2012). Daarin merkt hij op dat het DNA wetenschappelijk kan getraceerd worden tot onze eerste ouders, een man en een vrouw, welke de Kerkelijke Leer bevestigd dat mensen geschapen werden door God, beginnend met Adam en Eva, en ze evolueerden niet uit lagere dieren.

Teilhard werd oorspronkelijk gecensureerd en verbannen door zijn Jezuïetenoversten in 1923 omwille van het in vraag stellen van de leer over de erfzonde en de eeuwige verdoemenis. In 1947, toen hij terugkeerde van zijn ballingschap in China, werd hij opnieuw gecensureerd door de H. Stoel. Paus Pius XII noemde zijn werk “een beerput van dwalingen.” Echter, Teilhard begon zijn ideeën verder te verspreiden onder zijn Jezuïetische collega’s aan het Franse theologaat La Fourvière in Lyon, door middel van ongetekende monografieën. Tegen het eind van de jaren 1950 werden zijn theorieën door de meeste, zo niet alle Jezuïeten geprezen, inclusief Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Kardinaal Carlo Maria Martini, en in het bijzonder Henri de Lubac, die schreef: “We moeten ons niet bezorgd maken om een aantal lasteraars van Telharid, in wie emotie intelligentie heeft afgestompt.”

In een artikel gepubliceerd in “the Journal of the Canadian Chapter of the Fellowship of Catholic Scholars”, in de editie van de zomer en herfst van 2010, schrijft Redmond:

“De Kerk heeft een lange traditie van het bevestigen dat God alles uit niets schiep, en we merken hier het zesde Lateraans Concilie (1215), het eerste Vaticaans Concilie (1859) en de encycliek Humani Generis van Paus Pius XII. Dit laatste document, vrijgegeven in 1950, stelt: “Discussie over de mogelijkheid van evolutie van de mens van reeds bestaande materie is toegelaten. Echter, deze discussie moest beperkt worden tot enkel die experten in de menselijke wetenschappen en de heilige theologie, en diezelfde experten werden specifiek verboden om het als een vastgesteld feit te onderwijzen dat het menselijk lichaam evolueerde van een lager dier.”

Redmond vervolgt: “Sommige katholieken wijken af van dit standpunt. Teilhard de Chardin was een opvallende dissident, een zeer invloedrijke theoloog en ketter van de 20ste eeuw. Teilhard, terwijl hij nog een Jezuïtische student was, werd lid van de exclusieve Count Begouencirkel in Toulose, waar het doel was: het propageren van Darwins theorie in Frankrijk, en het introduceren in de Katholieke seminaries van Europa. Hij werd één van de meest actieve propagandisten voor de evolutionisten.”

Hij was o.a. betrokken bij de ontdekking van de zogenaamde “Piltdown Man” in Engeland. Pas na 40 jaar, in 1953, ontdekte men dat het een vervalsing was. Omdat Teilhard, die tevens één van de verdachten was, wellicht wist wie de vervalser was, hield hij de lippen stijf op elkaar.

Toen het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 opende, had de Sociëteit van Jezus de Neo-scholastische theologie van Francisco Suarez in de steek gelaten, ten gunste van de Teilhardiaanse evolutionaire “kosmogenesis.” De reden voor Teilhards populariteit was zijn schijnbare oplossing voor de verschillen tussen religieuze waarheden zoals voorgesteld door de Katholieke Kerk, en wetenschappelijke “feiten” zoals voorgesteld door de Darwinistische evolutie. Het probleem was dat zijn oplossing noch wetenschappelijk, noch Katholiek was, een feit dat hij in een privaat gesprek toegaf aan zijn nicht Léontine Zanta in 1936:

Wat in toenemende mate in mijn interesses de bovenhand heeft, is de poging om binnen mijzelf en rond mijzelf een nieuwe religie te definiëren en op te zetten, waar de persoonlijke God niet langer de grote monolitische eigenaar van het verleden is, om de Ziel van de Wereld te worden, waartoe het stadium die we religieus en cultureel bereikt hebben, ons toe oproept.”

Deze voorgestelde synthese is niet “een nieuw en beter Christendom”, maar eerder een ontkenning van het Katholiek Geloof, zoals weergegeven in de dogmatische constitutie van Vaticanum I, Dei Filius (24 april 1870):

Deus … est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter excelsus. “God… moet verklaard worden als echt en essentieel te onderscheiden van de wereld, van opperste Zaligheid in en uit Zichzelf, en onuitsprekelijk verheven boven alle dingen die bestaan, of die denkbaar zijn, behalve Hemzelf.”

Teilhards “God, de ziel van de wereld”, is identiek met de natuur en tengevolge daarvan onderworpen aan verandering, zoals Teilhard het uitlegt in zijn boek ‘L’énergie humaine:

Als een direct gevolg van het eenmakend proces waardoor God aan ons wordt geopenbaard, transformeert hij zichzelf op één of andere manier terwijl hij zich inbedt in ons. Ik zie in de Wereld een mysterieus product van vervolmaking en vervulling voor het Absolute Wezen zelf.

En, opnieuw:

God evolueert via “complexificatie” en “convergentie” naar zijn eigen perfectie, ondergedompeld in materie… Men is onscheidbaar van de ander, men is nooit zonder de ander… Geen geest (zelfs niet God binnen de limieten van onze ervaring) bestaat, en zou niet structureel kunnen bestaan zonder een geassocieerd veelvoud, zoals een centrum niet kan bestaan zonder z’n cirkel of omtrek… In een concrete zin is er geen materie en geest, alles wat bestaat is materie die geest (God) wordt.

Men dient op te merken dat in Teilhards geschriften er amper gewag wordt gemaakt van puur geestelijke wezens of entiteiten binnen de bestaande kosmos. Er is virtueel geen enkele vermelding van engelen, demonen, geen Satan, geen St. Michaël, geen bewaarengelen, en er is amper vermelding van een bijzonder oordeel of het bestaan van de Hel. Teilhards God is niet meer of minder de “god” van het Pantheïsme zoals beschreven en verworpen door de H. Paus Pius IX in Maxima Quidem, op 9 juni 1862:

Er bestaat geen Opperwezen, perfect in Zijn wijsheid, Zijn voorzienigheid en Zijn onderscheiding, alle dingen zijn God en hebben het wezen van God. God is dus hetzelfde als de wereld en daaruit volgt dat geest geïdentificeerd wordt met materie, noodzaak met vrijheid, waarheid met leugen, goed met kwaad en rechtvaardigheid met onrechtvaardigheid.

Teilhard, door zijn ontkenning van de erfzonde en de daaruit volgende nood voor verlossing, trachtte Christus in zijn pantheïsme te injecteren door hem de “Kosmische Christus” te noemen of “de Alfa” en de “Omega” van openbaring. Christus is een uitstraling van God, van in het begin in materie ingebed, evoluerend, geboren in deze wereld, stierf, verrees uit de doden en steeg op – niet naar de hemel, maar naar de “noösfeer”, een spirituel niveau die rond de aarde draait, waar alle geesten die in materie vervat zitten uiteindelijk zullen convergeren aan het “Omegapunt” waar Christus ons opwacht, en ons met “onvoorwaardelijke liefde” begeleidt. Aan het “Omegapunt” zullen wij, en de hele kosmos, tot het kleinste atoom “vergoddelijkt worden” en God zal “alles in allen zijn.” Hij citeerde selectief uit 1 Korintiërs 15:28. Of dit “alles in allen” totaal spiritueel zal zijn, zoals in Boeddhisme of andere oosterse religies waar het gelijkenissen mee vertoont, of als het zal zijn, zoals anderen bevestigen, dat mensen die in de eindtijd in leven zijn “transmenselijk” zullen worden, gevuld met transformatieve kennis van de noösfeer (waarbij sommigen het internet vernoemen), is onduidelijk in Teilhards geschriften. De leer van Teilhard de Chardin komt eigenlijk neer op één ding: New age.

Voor Teilhard is het probleem van kwaad niet het gevolg van de kwaadaardigheid van engelen of mensen, maar een onvermijdelijk neveneffect van het evolutionair proces: “In ons modern perspectief van een universum in een proces van kosmogenese, bestaat het probleem van kwaad niet langer.” Er is geen ruimte voor fouten of zonde, omdat alles onvermijdelijk evolueert richting het “Omegapunt”. Voor Teilhard vormt het Mystiek Lichaam van Christus een “kosmisch centrum voor de mensheid en het hele materiële universum.” Dit is echter een verkeerde interpretatie van een passage van St. Paulus in 1 Kor. 12:27, waar hij spreekt over het Mystiek Lichaam van Christus als de gedoopte Christelijke gemeenschap.

Lezen we 2 Thess. 1,6-8:

Want zijn rechtvaardigheid eist dat Hij hen die u verdrukken verdrukking uitbetaalt, en u die verdrukt wordt rust en verkwikking, samen met ons, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen in laaiend vuur van de hemel zal neerdalen. Dan zal Hij straffen hen die God weigeren te erkennen en hen die geen gehoor willen geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn des Heren en de glans van zijn majesteit, wanneer Hij komt op de grote dag om verheerlijkt te worden onder zijn heiligen en gevierd onder al de gelovigen (want bij u heeft ons getuigenis inderdaad geloof gevonden).

De woorden van Teilhard spreken ook de woorden van onze Heer zelf tegen:

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Joh. 17, 9-16)

Voor Teilhard zijn alle religies een poging om deze ultieme transformatie te realiseren, geleid door de Kosmische Christus, die bezielt, liefheeft en ons allen opwacht aan het “Omegapunt.” Hij ontkent de rol van de Kerk niet:

“De Katholieke Kerk moet echter niet gewoonweg ernaar streven om z’n primaatschap en autoriteit te bevestigen, maar om gewoonweg aanwezig te zijn in de wereld met de Universele Christus, Christus in menselijke-kosmische dimensie, als animator van evolutie.”

Daarom zei hij ook:

“We moeten werken naar een oecumene die niet enkel open staat voor het Christendom, maar ook voor andere religies, omdat alle religies door innerlijke noodzaak convergeren in de Kosmische Christus en bestemd zijn om hun vervollediging te vinden in de éne Kerk van Christus.”

Hiermee lijkt hij te doelen op een éne-wereldkerk of een éne-wereldreligie. Omdat hij de eeuwige bovennatuurlijke orde afwees, is er geen ruimte voor “heiligmakende genade” die vrijelijk geschonken wordt door God, in het bijzonder door de sacramenten. Al wat bestaat is de voorwaartse beweging van de kosmos richting de eenheid in de Kosmische Christus. Wat de Eucharistie betreft, is er bij Teilhard geen vermelding van Christus’ dood aan het Kruis voor de verlossing van de zielen, noch van de Transsubstantiatie van de Eucharistische gedaanten in het Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid van Jezus Christus. Het is volgens hem eerder een offeren van alle beproevingen en werken van de mensheid om een toekomstige vergoddelijkte aardse realiteit op te bouwen.

Wat zeggen de Pausen?
Paus Leo XIII.
Paus Pius IX: het provinciaal Concilie van Keulen en het Eerste Vaticaans Concilie:

Het jaar na de publicatie van Darwins boek over evolutie, vaardigde het Provinciaal Concilie van Keulen de volgende canon, die goedgekeurd werd door Paus Pius IX:

“Onze eerste ouders werden onmiddellijk geschapen door God (Gen. 2,7). Daarom verklaren we, in tegenspraak met de Heilige Schrift en het Geloof, de opinie van diegenen die durven te beweren dat de mens, wat betreft het lichaam, door spontane transformatie afstamt van een onvolmaakte natuur, die continu verbeterde tot het de huidige menselijke toestand bereikte.”

Paus Pius IX, die in 1854 het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afkondigde, keurde ook de volgende leer goed van het Eerst Vaticaans Concilie:

“De enige Ware God, schiep door Zijn goedheid en zijn Almachtige kracht, niet om zijn eigen Zaligheid te vermeerderen en er niets aan toe te voegen, maar om Zijn volmaaktheid te manifesteren door de zegeningen die Hij schenkt aan de schepselen met de meest vrije wil, onmiddellijk vanaf het begin van de tijd elk schepsel lichamelijk en geestelijk uit het niets, namelijk de engelachtigen en de aardsen; en dan de menselijke schepping, gewoon zoals het was, samengesteld uit zowel geest als lichaam.”

Paus Leo XIII: Encycliek Arcanum Divinae Sapientiae

Op 10 februari 1880, 22 jaar na de publicatie van Darwins eerste boek, vaardigde Paus Leo XIII een encycliek over het huwelijk uit met de titel “Arcanum Divinae Sapientiae”, waarin hij schreef:

“We tekenen op wat bekend is, en het kan op geen enkele manier in twijfel worden getrokken dat God, op de zesde dag van de Schepping, toen hij de mens uit het slijk der aarde had gemaakt en in zijn gezicht de adem van het leven had geblazen, hem een gezel gaf, die Hij op miraculeuze wijze uit de zijde van Adam nam, toen hij vast aan het slapen was. Daarom, in Zijn meest verreikend vooruitzicht, heeft God bepaald dat deze man en vrouw het natuurlijke begin van het menselijk ras zouden zijn,

Paus Pius X: Pauselijke Bijbelse Commissie

In 1909 keurde Paus Pius X de beslissingen goed van de eerste Pauselijke Bijbelse Commissie betreffende het historische karakter van de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

Paus Pius XII, Encycliek Humani Generis

In 1950 publiceerde Paus Pius XII een encyliek waarin hij waarschuwde voor het slecht interpreteren van de H. Schrift.

1. Pogingen om het katholieke dogma te bevrijden van de traditionele formuleringen.

Wat de theologie betreft: sommigen willen de betekenis van de dogma’s zoveel mogelijk verzwakken, en zij willen het dogma zelf bevrijden van de reeds lang in de Kerk aanvaarde formulering en van de filosofische begrippen, die bij de katholieke geleerden gebruikelijk zijn, om bij de uiteenzetting van de katholieke leer terug te keren tot de uitdrukkingswijze van de heilige Schrift en de heilige Vaders. Hiervan verwachten zij, dat het dogma, eenmaal ontdaan van de elementen, die volgens hun mening buiten de openbaring staan, met vrucht vergeleken kan worden met de dogmatische opvattingen van hen, die van de kerkelijke eenheid zijn afgescheiden; en zij hopen, dat men langs deze weg geleidelijk aan kan komen tot assimilatie van het katholieke dogma en de opvattingen van de andersdenkenden.

Om nu terug te komen op de bovengenoemde nieuwe opvattingen: sommigen leren of insinueren ook dingen, die afbreuk doen aan het goddelijk gezag van de heilige Schrift. Want er zijn er, die de zin van de definitie van het Vaticaans concilie omtrent God als auteur van de heilige Schrift durven verdraaien. Zij verkondigen opnieuw de reeds meermalen veroordeelde mening, dat de heilige Schrift vrij is van dwaling alleen daar, waar zij spreekt over God en over punten van zedelijke en godsdienstige aard. Zij spreken zelfs ten onrechte over de menselijke zin van de heilige boeken, waaronder hun goddelijke zin, die volgens hen de enig onfeilbare is, schuil zou gaan.

Bij het verklaren van de heilige Schrift willen zij volstrekt geen rekening houden met de “analogie van het geloof” en met de “overlevering” van de Kerk. Men zou dus de leer van de Heilige Vaders en van het gewijde leergezag eigenlijk moeten toetsen aan de heilige Schrift, zoals die op zuiver menselijke wijze door de exegeten wordt verklaard, en niet de heilige Schrift zelf moeten interpreteren volgens de opvatting van de Kerk, die door Christus de Heer is aangesteld om heel de schat van de geopenbaarde waarheid te bewaren en te verklaren.

Bovendien zou de letterlijke zin van de heilige Schrift en de uitleg ervan, die door zoveel grote exegeten onder het toezicht van de Kerk is gegeven, volgens hun valse princiepen plaats moeten maken voor een nieuwe exegese, die zij als symbolische en geestelijke exegese betitelen. Hierdoor zouden de heilige Boeken van het Oude Testament, die op het ogenblik als een verzegelde bron in de Kerk verborgen liggen, eindelijk voor allen begrijpelijk worden. Langs deze weg zullen, zo beweren zij, alle moeilijkheden verdwijnen, want deze bestaan alleen voor hen, die zich vastklampen aan de letterlijke zin van de heilige Schrift.

Het is voor iedereen duidelijk, hoe zeer dit alles in strijd is met de beginselen en normen van Schriftverklaring, die door onze voorgangers Leo XIII z.g. in de encycliek Providentissimus Deus, Benedictus XV z.g. in de encycliek Spiritus Paraclitus, en ook door onszelf in de encycliek Divino afflante Spiritu zijn vastgelegd.

Paus Johannes XXIII, bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie:

Verschillende werken van P. Pierre Teilhard de Chardin, sommige die postuum gepubliceerd werden, worden bewerkt en verkrijgen redelijk wat succes. Afgeleid van een oordeel over deze punten die de positieve wetenschappen betreffen, is het voldoende duidelijk dat de bovenvernoemde werken vol staan met dubbelzinnigheden en zelfs ernstige dwalingen, als om de Katholieke Leer te krenken. […] Omwille van deze reden, vermanen de meest eminente en weleerwaarde Vaders van de Heilige Stoel alle gewijde personen alsook de oversten van religieuze instituten, rectors van seminaries en presidenten van universiteiten, om de geesten effectief te beschermen, in het bijzonder van de jeugd, tegen de gevaren die zich aandienen in de werken van Teilhard de Chardin en zijn volgelingen. (Gegeven te Rome, vanuit het Paleis van de H. Stoel, op de dertiende dag van Juni, 1962. Sebastianus Masala, Notarius.

Besluit:

Teilhard de Chardin was een gevaarlijke ketter, en iedere gelovige die de sensus catholicus heeft, dient in navolging van Paus Pius XII en Paus Johannes XXIII zijn ideeën en geschriften resoluut te verwerpen. Dit omvat ook de Darwinistische evolutietheorie, die door de Pausen Pius IX, Leo XIII, Pius X en Benedictus XV werd veroordeeld. Jammer genoeg hebben de pausen van na Vaticanum II, zoals Johannes Paulus II en Benedictus XVI zich lovend uitgesproken over Teilhard, ondanks het feit dat de veroordeling van zijn ketterse ideeën van kracht bleef. Het is dan ook raadzaam om hun voorbeeld niét te volgen.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. – O.L.Vrouw van Akita, Japan, 13 oktober 1973.

Bronnnen: msgrfoy.com; OnePeterFive;  Theotokos ;RKdocumenten

 


Van de hand van de auteur van dit artikel:

Verschijnt later dit jaar.

Website:

evolutietheorie-ontkracht.com

identicon

Auteur:dmji

321 commentaren op “Teilhard de Chardins werken over evolutie: veroordeeld door de Kerk

 1. Uit onderstaand nieuws blijkt dat hij nog altijd een ONGELOVIGE , een gevaarlijke duivelse ketter IS
  :
  EINDELIJK EERHERSTEL VOOR PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

  23/11/2017
  Het Vaticaan schaaft na 50 jaar zijn standpunt bij over de geschriften van de jezuïet, antropoloog en spirituele denker Pierre Teilhard de Chardin.

  Het Vaticaan gaat zijn standpunt herzien over de geschriften van de bekende Franse jezuïet, filosoof, theoloog en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). In het begin van de jaren 1960 kwamen zijn boeken weliswaar niet op de index terecht, maar wie het boek kocht of uitleende, werd wel gewaarschuwd over de inhoud.

  De Pauselijke Raad voor de Cultuur vraagt paus Franciscus nu officieel om dit monitum (kerkelijke vermaning) van het Heilig Officie uit 1962 definitief te schrappen. De motie werd onder applaus goedgekeurd door zowel de topwetenschappers als de kardinalen en bisschoppen uit Europa, Azië, Amerika en Afrika die deel uitmaken van de raad.

  De leden van de Pauselijke Raad brengen hulde aan de theoloog en paleontoloog omdat hij met zijn profetische visie zowel theologen als wetenschappers heeft geïnspireerd. De herziening is niet alleen een erkenning van de oprechte poging van de vrome jezuïet om de wetenschappelijke visie van het universum met de christelijke eschatologie te verzoenen, maar betekent ook een geweldige stimulans voor alle filosofen, theologen, theologen en wetenschappers van goede wil.

  Bron: America en Kerknet

 2. Een zeer omstreden priester dat is een feit, goed artikel !

 3. ☩JMJ☩

  Het pantheïsme van Chardin is geen verzinsel van hemzelf, maar hij heeft het geadopteerd uit de infernale leringen van de vijanden van de H. Kerk die al zeer lang een pseudowetenschappelijke conspiratie tegen de Kerk voeren. Het modernisme, het transhumanisme, de klimaathysterie etc. vloeien allemaal voort uit dat pantheïsme dat zich in de 18de eeuw openlijk vestigde als de “cultus van de natuur”, waarvan de aanhangers geheel Frankrijk onder de guillotine dreigden te genocideren indien dat had gekund. De krankzinnige, obscene begeerte om het natuurlijk bepaald geslacht uit te wissen, het “recycleren” van zieke of simpelweg ongewenste kinderen en ouderlingen door geïnstitutionaliseerde moord, en het ontwikkelen van een valse “morele code” door Groene pseudo-intellectuelen ter vervanging van de Katholieke Moraal en de verheffing van de Aarde tot het afgodisch verzinsel “Moeder Aarde” vloeien er allemaal uit voort. De valse grondslagen en context voor het propageren van die pseudoreligie van de gepretendeerde zelfvergoddelijking van alles werden echter reeds lang geconstrueerd ter voorbereiding.

  Johannes Kepler was een in sterrenwichelarij verwikkelde vrijmetselaar die leerling geweest was van Jacob Heerbrand, die zelf discipel geweest is van Philippe Mélanchton, één van de kopstukken van het 16de-eeuws maçonniek netwerk dat het protestantisme gecreëerd heeft om de Latijnse Kerk te destabiliseren, hetgeen blijkt uit zijn ondertekening van het Charter van Keulen, een maçonniek document uit die tijd dat heden in het “Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik” in Den Haag bewaard wordt. Mélanchton ontving dikwijls mannen die hij nog nooit eerder gezien had, maar die hij ontving als een soort van mysterieuze “broeders”. Galileo Galilei werd gefinancierd in zijn verachtelijke machinaties door het Hugenotengeld van Elia Diodati. De ontwikkeling van de heliocentristische gedachte in de zestiende eeuw werd dus gestuurd en gefomenteerd door hetzelfde internationaal netwerk dat het protestantisme gecreëerd had, en met dezelfde bedoeling, namelijk subversief de Leer van de H. Kerk afbrokkelen.

  In de Romeinse Catechismus van het Tridentijns Concilie, in de samenstelling waarvan St. Carolus Borromaeus een grote invloed uitgeoefend heeft, eeuwen lang universeel gebruikt door de Latijnse clerus, staat het volgende (Pars I, De primo symboli articulo, De terrae creatione):

  “At vero terram etiam super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo iussit in media mundi parte consistere, effecitque, ut ascenderent montes, et descenderent campi in locum, quem fundavit eis: ac, ne aquarum vis illam inundaret, terminum posuit, quem non transgredientur, neque convertentur operire terram. Deinde non solum arboribus, omnique herbarum, et florum varietate convestivit, atque ornavit, sed innumerabilibus etiam animantium generibus, quemadmodum antea aquas, et aera, ita etiam terras complevit.”

  Mijn vertaling:

  “Maar waarlijk heeft God door Zijn woord ook de Aarde bevolen, op haar stabiliteit gefundeerd, te bestaan in het middelste gedeelte van de Wereld, en heeft Hij bewerkt dat er bergen zouden oprijzen en velden zouden neerdalen in de plaats dewelke Hij voor hen fundeerde: En, opdat het geweld van de wateren haar niet zou overspoelen, plaatste Hij een grens dewelke zij niet overschrijden, noch zullen zij wederkeren om de Aarde te bedekken. Vervolgens bekleedde en ornamenteerde Hij haar niet alleen met bomen, en alle variëteit van planten en bloemen, maar vulde Hij zo ook de landen eveneens met ontelbare soorten van dieren zoals daarvoor de wateren en de lucht.”

  De Aarde is een Rijk, de Voetbank van God Die in de Hemel van de Gezegenden troont, gefundeerd in het middelpunt van het heelal, en de Omphalos in de Kerk van de Heilige Sepulcher in Jerusalem is de Navel (het exact cosmologisch en geografisch middelpunt) van de Aarde. Op dat middelpunt werd Christus gekruisigd in lijnrechte verhouding op het Graf van Adam. Eden bevindt zich op de top van een Berg in het Verre Oosten (ik dacht eerder dat het de magnetische berg in de Noordpool was, maar ik had mij vergist), en uit het Aards Paradijs vloeit kristalhelder water dat de vier rivieren vormt die in het begin van Genesis vernoemd worden. De Gelukzalige Katharina Emmerich noemde de Eden-Berg de Profetenberg en heeft er in haar visioenen Sint Elias bezocht. Eden wordt door Cherubim bewaakt en is ontoegankelijk voor de mensen; het bevindt zich niet in de lucht, maar hier op de Aarde, op een top van een Berg waarvan wij tot nu toe de locatie niet weten. De magnetische berg in de Noordpool (door de oude klassieke schrijvers “Hyperborea” genoemd) is een andere berg, en is het object waarnaar de wijzer van een kompas zich steeds richt.

  De maçonnieke sterrenwichelaars hebben van de Aarde een bol willen maken, chaotisch rondzwevend in een zwarte, sinistere, melancholische “ruimte”, draaiend rondom een gigantische zon die zij verafgoden als “Belus”. De sterren die door de oude heidenen verafgood werden (vandaar de namen van Romeinse pseudogoden die hen gegeven werden) hebben zij tot grote planeetbollen willen omvormen in het denken van de mensen. Het is een valse cosmologie ontworpen door de discipels van Nimrod om als kader te dienen voor de paganistische cultussen van Babylon en Egypte, en is intrinsiek tegenstrijdig met de goddelijk geopenbaarde cosmologie van Genesis, zoals opgetekend door Mozes de Profeet, Legislator en Cosmograaf. In een poging om sommige van de absurditeiten van dat sphericaal aardsysteem af te dekken, hebben de wichelaars een “magische” zwaartekracht uit hun duimen gezogen. Newton is de bekendste naam op dat gebied, en die man zat niet toevallig diep verwikkeld in de esoterische vrijmetselarij van Engeland.

  In de oude Hebreeuwse cosmologie, de ware, bestaat er geen zwarte “ruimte” waar de Aarde in zou hangen; er is de Aarde met vier uithoeken en opgetrokken muren, waar het Firmament de Aarde raakt en afsluit van de Wateren boven het Firmament en onder de Aarde. Beneden binnen in de Aarde bevindt zich de Sheol (de Onderwereld), door de Grieken Hades genoemd, waar de Hel van de Vervloekten zich bevindt, en de Aarde staat op Fundamenten gevestigd. Boven de Wateren die zich boven het Firmament bevinden is de Hemel der Hemelen, waar de Heiligen en Engelen God Zien zoals Hij Is. Er zijn geen “planeten”, maar wel sterren.

  Auguste Piccard beschreef de Aarde als er uitziende als een “platte schijf” met opgetrokken uiteinden toen hij met zijn ballon op het hoogst mogelijk bereikbaar punt rondzweefde.

  De georganiseerde aanval tegen de Schepping zoals geopenbaard door God is nog verreikender dan de ketterij van het evolutionisme alleen. Niets mag staande blijven van de leugens die de vijanden van de H. Kerk gradueel doorheen de eeuwen opgebouwd hebben; het moet allemaal vernietigd worden opdat de mensheid uit de valse realiteit bevrijd wordt waarin de conspirateurs haar gevangen gezet hebben.

  1. In de 16e eeuw is nog geen sprake van de Vrijmetselarij noch van zijn voorganger het Rosicrucianisme dat weer ontsprongen is uit de Socinianen en Unitariërs. Maar dat was allemaal na Melanchton. Trouwens, Galileï was een zeer gelovig mens en niet van zins de Roomse Kerk aan te vallen. De Galileï affaire blijkt achteraf zeer complex. Natuurlijk hebben altijd mensen geleefd die volgens de vrijmetselaarsgeest leefden, maar dat is iets anders zoals u het stelt.

   1. ☩JMJ☩

    De maçonnieke netwerken bestonden al in de zestiende eeuw, en reeds daarvoor. Na dat de Orde van de apostatische Tempeliers teniet gedaan werd om een einde te maken aan hun maçonnieke schandpraktijken hebben zij hun duivelse cultussen voortgezet via de metsersgilden die aan de Orde onderworpen geweest waren. Door die gilden zijn de kabbalistische leringen van de Tempeliers blijven voortbestaan in de context van een geheim internationaal netwerk, hetgeen hoogstwaarschijnlijk gefinancierd werd door de lange arm van de Judaïsche synagogenetwerken en zich natuurlijkerwijze aangesloten heeft bij het reeds bestaande hiërarchisch netwerk van de Manicheeërs. Niet toevallig noemen de vrijmetselaars de Albigenzers en Manicheeërs hun geestelijke voorvaderen en is de gnostische kerk op een gelijkaardige hiërarchische wijze ingericht als de Manicheeërs eertijds, wier hogepriesterlijke zetel in Babylon gevestigd werd door Manichaeus, hun stichter. Mélanchton, één van de ondertekenaars van het Charter van Keulen, behoorde tot minstens één netwerk dat in al haar aspecten maçonniek was. Luther zou van zichzelf gezegd hebben dat hij gesataniseerd geworden was, hetgeen misschien een zinspeling was op het in contact komen met dergelijk satanisch netwerk, maar dat is slechts giswerk. Een Franse weergave van de tekst van het Charter kunt u vinden in het werk “Les sociétés secrètes et la société” van Pater Nicolas Deschamps SJ; Mgr. Delassus vernoemde het opnieuw in zijn werk en beoordeelde de maçonnieke oorsprong van het document als geloofwaardig. De band tussen Mélanchton en een occultist zoals Kepler via zijn discipel, Jacob Heerbrand, bevestigt dat alleen nog meer.

    Galileo was een subversieve hypocriet die, zoals gezegd, gefinancierd werd door hugenotengeld. De hugenoten conspireerden in Frankrijk al tegen de sacraalmonarchie om een republiek op te richten toen de bloedige revolutionairen van de 18de eeuw nog niet geboren waren; het is dus ook weer geen toeval dat de ouders van de satanische Jacobijn, Marat, hugenoten waren. De Jacobijnen noemden zich naar Jacques de Molay, die zij wilden wreken op het Rooms Pausdom en de Franse Troon, en ook weer niet toevallig hebben zij Lodewijk XVI en zijn zoon, Lodewijk XVII, gevangen gezet in de Temple Prison, hetgeen vroeger een hoofdkwartier van de Tempeliers geweest was.

    Sint Bellarminus had gelijk dat de vertelsels van Galileo tegenstrijdig waren met de algemene sententie van de H. Vaders en ook van de toen contemporaine theologen, en dat het heliocentrisme dus verwerpelijk is.

    Niettegenstaande de beweringen van moderne wetenschappers is het aardbol-systeem nooit bewezen geweest, en kan het ook niet bewezen worden omdat het vals is. Men word van kleins af aan gedrild om te spotten met de oude kosmologie van Mozes, maar het is in werkelijkheid Mozes die gelijk had, omdat hij door God geïnspireerd werd en de huidige leugenaars van NASA niet. Niemand kan de Aarde in haar geheel in ogenschouw nemen zoals, bijvoorbeeld, een geneticist dat met een stuk weefsel kan om het DNA te bestuderen; natuurwetenschappen zijn dus in werkelijkheid feilbaar in het weergeven van de Aarde zoals zij is, en er is dus een hogere wetenschap nodig om zekerheid daarover te bekomen, namelijk de theologische wetenschap. Mozes de Kosmograaf is een onfeilbaar theologisch gezag, en de Aarde die Mozes onfeilbaar beschreven heeft is geen bol.

    Het systeem van een bol-aarde is oorspronkelijk door heidenen ontstaan om te dienen als een context voor heidense cultussen.

    1. Correctie:

     “Men wordt van kleins af aan” etc.

  2. Nog ter correctie van mijn reactie van 4 mei 2018 – 14:37, waar ik sprak over Eden. Eden bevindt zich wel in de lucht (de aardse hemel, dus wel op Aarde), maar de Profetenberg is volgens Emmerich als een soort van opstap er naartoe. Ik vermoed dat die Berg zich ergens in het oostelijk gedeelte van het plateau bevindt dat de aardcirkel omringt. Dat plateau wordt zwaar bewaakt door de VN zodat slechts een select aantal personen er onderzoek kan gaan doen.

   1. – De betrouwbare Mgr. André Léonard moet blijkbaar ook weinig weten van de denkbeelden van Teilhard. In zijn boek “Redenen om te geloven” schrijft hij daar iets over op pag. 256 in een voetnoot.
    – Léonard schrijft dat Teilhard na 1924 “systematisch aan de oorspronkelijke toestand van de schepping voorbij ging”. Dus Teilhard gaat er na 1924 stilzwijgend van uit dat de huidige, niet perfecte schepping (met de dood, ziekte, neiging tot zonde, …) de oorspronkelijke paradijselijke schepping is, door God zo gewild. Een grove vergissing. Teilhard houdt dus geen rekening met de gevolgen van de erfzonde, en dat is nefast als je het wilt hebben over evolutie enz. in “de wereld”.
    – Sommigen willen van Teilhard een cultfiguur maken ; in het verleden is dat al veel te veel onterecht gebeurd.

   2. Beste Benjamin VD,

    Wat je hier schrijft over de “ligging” van het Eden (dat door de VN zwaar bewaakt zou worden) lijkt me totaal onrealistisch. Sommige visioenen van zaligen of heiligen mag men niet zomaar letterlijk interpreteren. Ze behoren trouwens niet tot de christelijke openbaring. Ze kunnen wel inspirerend zijn, maar brei er maar geen gecompliceerde fantasieën mee aaneen.

    Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

    1. ☩JMJ☩

     Het plateau waar ik over sprak is Antarctica dat in werkelijkheid onze gekende wereld omringt, en dat wordt welzeker zwaar bewaakt door de VN. Probeer er maar eens naartoe te gaan (en dan bedoel ik niet de zogenaamde “ceremoniële zuidpool”); indien u heelhuids terugkeert mag u God op uw twee knieën danken. Emmerich sprak zeer duidelijk over Eden als een fysieke plaats, zoals het Katholiek Geloof dat ook altijd onfeilbaar onderricht heeft. Zij had overigens de Heilige Stigmata en dankzij haar visioenen werd het huisje van Maria Onbevlekt in Ephesus gevonden; de Profetenberg en Eden zijn kernonderwerpen in haar vertellingen en worden niet zomaar even zijdelings vernoemd. Sinte Lidwina van Schiedam is in Eden geweest zoals de Gelukzalige Catharina Emmerich, en op een zekere Paasdag heeft God een vogel uit het Aards Paradijs naar Sinte Colette gestuurd, en op een ei van dat dier heeft zij lang kunnen teren. Als ik het mij goed herinner heeft Sinte Mechtildis Sint Elias en Sint Henoch in Eden gezien. Zuster Emmerich heeft geconverseerd met Elias toen zij in Eden was.

     Het Katholiek Geloof zegt ons dat het Aards Paradijs een aardse plaats is; daarom wordt het ook “Aards” genoemd. Dat heeft niets te maken met fantasieën.

     In Pater Karl Erhard Schmöger’s boek over de Gelukzalige Catharina Emmerich wordt het onderwerp van haar bovennatuurlijke reizen naar Eden behandeld.

 4. … Sommige (veel ? allemaal?) denkbeelden van T. de Chardin zijn inderdaad helemaal fout. Ik hoop dat bepaalde mensen nu (na de uitspraken van de Kerk) niet beginnen te denken dat alles van Teilhard OK is.
  … Wie interessant over evolutie (en andere zaken) geschreven heeft is Mgr. André Léonard, bv. in zijn boek “Redenen om te geloven”.

 5. Aan Benjamin Van Dyck,

  Als ik het mij goed herinner heeft A.K.Emmerick verklaart dat het paradijs van de aarde is weggenomen…anders zoek ik het wel even op.
  Vandaar wat psalm 48:3 zegt en enkele anderen.

  1. ☩JMJ☩

   Zij beschreef in feite Eden als gesitueerd op de top van de Profetenberg, en stond daarmee binnen een traditie die wijdverspreid was in de Middeleeuwen, namelijk die van een Berg in het Verre Oosten waarvan de top gespaard werd van de Zondvloed zodat Eden intact bleef; het is de bron van de Vier Rivieren in Genesis. Cosmas Indicopleustes, en voor zover ik weet, Keizer Justinianus I van Constantinopel, geloofden hetzelfde. Zuster Emmerich beschreef eenhoorns als werkelijk bestaande dieren die in de buurt van de Profetenberg leven. In Genesis wordt beschreven hoe Cherubim gepositioneerd werden om Eden ontoegankelijk te maken voor Adam en Eva; dit zou niet nodig geweest zijn indien Eden simpelweg van de Aarde weggenomen zou geweest zijn.

 6. Aan Benjamin Van Dyck,

  De grote Monarch is géén afstammeling van Lodewijk XVII (maar zijn regent) dat is een verklaring van Jezus en Pater Pio.
  Hij komt uit Nederland.. http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  De hoge berg kan betekenen de berg Sion in Psalm 48:3 maar ook dat Nederland omhoog wordt gedrukt..het kan zelfs beide inhouden.
  Want de kroonprins is ook de ladder van Jacob, in de vrijmetselarij komt ook een veronderstelde ladder van Jacob voor.

  In Ezechiël 17:24 is de Monarch de dorre boom die tot bloei komt, in vers 22 wordt er ook over een hoge en verheven berg gesproken, ..de berg van de profeten Psalm 48.
  Zijn bekering begint met de helletocht ..dus in drie, vandaar dat Dante hem de wettige erfgenaam van het Adelaarsteken noemt..en toch is het anders als bij Dante en andere visioenen over de hel…het betreft ook het eerste geheim van Medjugorje want er zullen tezelfdertijd duivelen uitbreken en verwoesting in de natuur doen.
  Deze Monarch komt van een afgesneden zijlijn..een tenger twijgje.. waarschijnlijk ook de twijg in Jesaja 11:1. ..want de vrees voor Jahweh zal hem vervullen..de boosdoener in vers 4 is maitreya (Daniël 7:11&12).
  Maar wat moet ik nog meer zeggen om te doen inzien?!😉 😞

  1. Ik weet alleen vanuit verschillende profetieën dat de nieuwe Koning van Frankrijk een afstammeling is van de gezalfde koningen van Frankrijk en dat deze de rechterhand van de nieuwe Paus zou zijn. Deze zouden zelfs verwant zijn. Frankrijk heeft het vuur van de revolutie in de wereld gebracht dat zoveel ellende in alle naties heeft teweeg gebracht, en Frankrijk heeft ook de taak om dit recht te zetten.
   Dat is wat ik weet. Ik weet niets over een koning komende uit Nederland.

 7. Een uitstekend artikel! Heb het met genoegen en belangstelling gelezen. De Franse Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin is na zijn dood in 1955 tot een soort cultusfiguur verheven. Hij is in zijn tijd een van de meest invloedrijke Modernisten geweest. Hij beschouwde de menselijke ziel als het product van een materiële evolutie, wat in feite een atheïstisch standpunt is. Zijn mantra was de goddelijke permanentie of alomtegenwoordigheid: God in alles en in allen. Dit principe stelde hem in staat om met een bedrieglijke argumentatie de goddelijke oorsprong op te eisen van elk denkbaar fenomeen onder de zon. De goddelijke permanentie, zoals hier gebruikt, is het pantheïsme, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Teilhard de Chardin was een specimen van een nieuw soort priester voor wie het ware geloof niet veel meer is dan een armetierig waakvlammetje.

 8. – De betrouwbare Mgr. André Léonard moet blijkbaar ook weinig weten van de denkbeelden van Teilhard. In zijn boek “Redenen om te geloven” schrijft hij daar iets over op pag. 256 in een voetnoot.
  – Léonard schrijft dat Teilhard na 1924 “systematisch aan de oorspronkelijke toestand van de schepping voorbij ging”. Dus Teilhard gaat er na 1924 stilzwijgend van uit dat de huidige, niet perfecte schepping (met de dood, ziekte, neiging tot zonde, …) de oorspronkelijke paradijselijke schepping is, door God zo gewild. Een grove vergissing. Teilhard houdt dus geen rekening met de gevolgen van de erfzonde, en dat is nefast als je het wilt hebben over evolutie enz. in “de wereld”.
  – Sommigen willen van Teilhard een cultfiguur maken ; in het verleden is dat al veel te veel onterecht gebeurd.

 9. Beste Benjamin,

  Hier een paar vragen over de bolvorm van de aarde.

  1. (Ronde schijf)
  qui sedet super gyrum terrae et habitatores eius sunt quasi lucustae qui extendit velut nihilum caelos et expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum
  (Jesaja 40:22, Vulgaat)

  gyrum terra; girus – cirkel, ronde

  Dit gaat dan niet over een zgn. bolvorm van de aarde, maar eerder over een ronde schijf. Dit is in tegenspraak met een vierhoekige aarde.

  Vertaald als:
  circle of the earth (Brenton, septugint-vertaling)
  circle of the earth (King James)
  globe of the earth (Darby)
  kloot der aarde (Statenvertaling)
  gewelf van de aarde (Petrus Canisius)

  Hebreeuws
  חוּג (chûg) (-cirkel)

  Hoe past dit volgens u in het Mozaïsche beeld?

  2. (Maria op een bolvormige aarde)
  Hoe verklaart u dat we dat we zoveel Maria-beelden hebben, waar Maria op een bolvorm staat of er een in de hand heeft. Ook het kindje Jezus zien we wel met een bolvormig voorwerp in de hand. Meent u dat deze bolvorm niet een beeld van de aarde is?

  Voorbeelden van Maria op een bolvormige aarde zijn:

  Maria van de Wonderdadige Medaille.
  H. Catharina Labouré veklaarde dat Maria in twee verschijningen op een bolvormige aarde stond. Boven het lichaam van Catharina, in de Rue du Bac, houdt het mariabeeld een globe met kruis in de hand, zoals in de verschijning.

  Maria van Akita staat eveneens op een globe.

  3. (Catharina Emmerich)
  Citaat uit het Leven van de Heilige Maagd Maria:
  “Ik zag den engel aan de moeder Gods eenen kleinen
  schitterenden wereldbol geven, op welken een afbeeldsel
  stond gelyk aan een ingebusseld kind, en Maria, hem aan
  genomen hebbende, boven den altaar zweven. Ik zag als
  dan, van alle kanten, armen met toortsen tot haar komen,
  en zy bood al die toortsen aan aan het Kindje dat op den
  wereldbol was, in denwelken zy aanstonds binnen gingen.” (Hoofdstuk LXXXI)

  1. ☩JMJ☩

   De cirkel van de Aarde:

   De Aardcirkel is in feite onze bewoonde wereld die omlijnd wordt door het vierhoekig Antarctisch plateau; daarom wordt er betreffende de Aarde tegelijkertijd over vier uithoeken en over een cirkel gesproken. Het gaat dus om een vierhoekig plateau met in het midden een cirkel waarin onze oceanen en landen zich bevinden. Antarctica is dus geen compact continent onder Zuid-Amerika, maar het omringt ons, of iemand nu in Los Angeles, Brussel, Moskou of in Shanghai staat.

   Voor de vermelding van de vier uithoeken van de Aarde in de H. Schrift, zie Apoc. 7, 1.

   Een bol in Christelijke kunst:

   De klassieke betekenis van de bol waarop de H. Maagd Maria staat en van de globus cruciger is dat die bol de Wereld, het Heelal dus, vertegenwoordigt. Wanneer Maria Onbevlekt als staande op die bol verschijnt, dan wordt er door schilders en tekenaars dikwijls onterecht verondersteld dat het over een aardbol gaat, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is. Ik heb nog een oude Maria-afbeelding waarop zij staat op een blauwachtige bol waar geen continenten op te zien zijn. Het is logisch dat Maria op het Universum staat, en niet slechts op de Aarde, gezien zij door Christus tot Koningin gekroond werd over de gehele Schepping.

   De “wereldbol” waar de Gelukzalige Catharina Emmerich over sprak was dus ook in essentie de globus cruciger, en niet een aardbol.

   1. ☩JMJ☩

    De vier hoeken van het Christelijk altaar symboliseren de vier uithoeken van de Aarde, en de kerkgebouwen symboliseren onder andere de kosmos waarin Christus Zichzelf ten Offer opgedragen heeft aan de Vader voor de vrijkoping van de zielen door Zijn H. Bloed. Oosterse Katholieken hebben ook kennis van de band die er bestaat tussen kosmologie en liturgie in het Christendom. De Zoon is immers Vleesgeworden, en heeft op onze Aarde gewandeld.

 10. Studeren in wereldse instellingen of zelfs in kerkelijke instellingen betekent dat men erfgenaam wordt van ambtelijk en vooraf gestructureerd denken waarin definitief de invloed van de H.Geest wordt gerelativeerd. Ik kijk nog steeds uit naar aanwijzingen dat verzamelde studerenden in geestelijke kennis en kerkvaders in vergadering werktuiglijk en voor het oog zichtbaar door de H.Geest werden benaderd.

  Het zou al tot een kleine vooruitgang leiden moesten seminaries en universiteiten enkel op hoogten in berggebieden bestaan. Het is tekenend, daar zij in de nabijheid van altijd laagliggende grote steden onderhevig zijn aan wereldse invloeden, dat zij vleugellam werden want innerlijk getuigd en gemuilkorfd. Jezus gaf levendige lessen, zowel in de natuur als midden het volk, en dus meestal “op een berg” en ik ben er van overtuigd dat Jezus dat nog steeds op die wijze verlangt te doen, maar wij luisteren niet. Volgens mij zijn mensen als Benedictus, Franciscus en andere heiligen die zich in de volle natuur ontledigden de ware kerkvaders.

  Bijbelse uitspraken als “hoge bergen”, “de vier hoeken der aarde”, “de vier winden der aarde” zijn uitdrukking van vervulling en verwezenlijking, uitdrukking van het bijzondere genot van macht over alle zielen om hen naar de waarheid en inzicht te leiden, uitdrukking van roeping en zegening der aardse geesten. Maar wij luisteren niet.

 11. – Wat een komische uitspraken vallen hier soms te lezen. Om uit te zoeken welke vorm de aarde heeft enz., moet men de baan op gaan, en wetenschap bedrijven. Dat vindt de katholieke Kerk ook. Anders belanden we weer in de voorhistorie.
  – Allerlei visioenen van zaligen en heiligen zijn heel dikwijls symbolisch bedoeld. Dat soort “privé openbaringen” hoort trouwens niet bij de echte christelijke openbaring. Ze leiden gemakkelijk tot verkeerde voorstellingen en bijgeloof.

  1. ☩JMJ☩

   Er wordt geen gepretendeerde “buiging van de Aarde” gevonden, ook niet doormiddel van het gebruik van laserstralen. Ook blijft de horizon steeds horizontaal, hoe hoog u zich ook mag bevinden; schepen die in de verte aan de horizon verdwijnen ziet u gewoon terug (en dan niet met het achterste gedeelte omhoog) wanneer u met een cameralens het uitzicht dichterbij in beeld brengt en vergroot. Die “aardbuiging” bestaat eenvoudigweg niet en uw “aardbol” is een mythe.

   De gedachte dat u op een draaiende bol zou staan zonder dat u en de oceanen er af vallen en zonder dat u dat draaien zelfs maar in uw ervaring gewaar zou worden, dat is komisch en chimerisch. Denk toch eens na, mensen, en zie toch hoe belachelijk het is.

   1. @ Benjamin Van Dyck,
    hoe verklaar je dat planeten een retrograde beweging vertonen, waar blijf je met Venus en Mercurius, hoe komt het dat we van de maan altijd hetzelfde scherp afgebakend beeld zien, kun je bewijzen dat zuiderlingen de maan wel zien wanneer noorderlingen dat niet kunnen, en indien zo dan moeten zon en maan samen heel dicht boven de platte aarde cirkelen waardoor we veel meer oppervlak van de maan zouden kunnen zien en ook Venus en Mercurius zijn dan constant zichtbaar tenzij ook zij heel erg dicht boven de platte aarde cirkelen. In de (antieke) Astrologie zijn Venus en Mercurius schijnbaar wel altijd zichtbaar want altijd binnen een hoek van 120 graden (hoogtijd om Astrologie zowiezo up te graden zou ik zeggen).

    1. ☩JMJ☩

     Er bestaan geen “planeten”, wel sterren, en hoe die zich bewegen is in feite irrelevant. Sint Thomas Aquinas leert ons vertrouwen te hebben in onze zintuigen, omdat die geschapen zijn door God om ons de realiteit weer te geven zoals zij om ons heen is. Indien iemand opgevoed zou worden zonder ooit van het aardbol-systeem te horen, dan zal hij natuurlijkerwijze zeggen dat de Aarde stationair is gezien hij dat zo ervaart, en niet dat de beweging van sterren een optische illusie is waarbij wij in werkelijkheid degenen zijn die bewegen. Dat laatste zegt men omdat men daartoe van kleins af aan gemanipuleerd wordt door wetenschappers die willen dat men hen vertrouwt in plaats van de eigen zintuigen. Het sinister doel is geweest twijfel te zaaien over het eigen waarnemingsvermogen op de realiteit, waardoor men meer en meer afstand ging doen van de realiteitsfilosofie van St. Thomas en steeds meer geïnfecteerd zou worden met de valse noties van het modernisme. De psychische impact is zwaar en grootschalig geweest, want wij zien in de geschiedenis een explosie van pseudofilosofisch modernisme gepaard gaan met de opmars van de protestants gesteunde spherico-terrestriale en heliocentrische kosmologie; heden zijn de naties apostatisch, de Kerk geïnfiltreerd en raast de infernale vijand zoals nooit tevoren in de Kerkgeschiedenis.

     Er wordt onterecht gepresumeerd dat het onzichtbare gedeelte van de maan voor ons verborgen wordt door een “schaduw van de Aarde”, maar heeft u de maan overdag al eens gezien? Zij is translucent en u ziet het hemelblauw er gewoon door (hetgeen wil zeggen dat het blauw verder weg is dan de maan), terwijl op de plaats van het onzichtbare gedeelte van de maan het hemelblauw gewoon volledig zichtbaar is zoals in de rest van het luchtruim. Een schaduw is niet blauw, dus het gaat hier niet over een “schaduw van de Aarde”. De zon en de maan zijn hemellichamen, een soort van lampen gecreëerd door God voor de Aarde; de maan is niet een soort van grote solide bol waar afgodische sterrenaanbidders met obeliskvormige raketten heen kunnen vliegen, maar een soort van fysische lichtsubstantie.

     De maan heeft een cyclus, zoals de zon, rondom de magnetische Berg van het Noorden (Noordpool) die binnen de Aardcirkel staat en dus omringd wordt door het Antarctische Zuiden; ik zie dus niet waarom het noodzakelijk onmogelijk zou moeten zijn voor noorderlingen en zuiderlingen om tegelijkertijd de maan te zien (afhangend van hoe haar cyclus is). De cyclus van de zon breidt zich echter uit en verkleint zich weder van ‘keerkring’ tot ‘keerkring’, en wanneer zij in het Noorden is, is haar circulatie rondom de bergtop op een gegeven moment zo klein dat zij dan, exclusief bij noorderlingen, dag en nacht zichtbaar is. Dit fenomeen wordt de middernachtzon genaamd, en is alleen zichtbaar in het Noorden wanneer het geschiedt. Op een bol-aarde zou een middernachtzon zowel in het Noorden als in het Zuiden zichtbaar moeten zijn.

     NASA wil dat de mens zijn bestaan als zinloos en nihilistisch beschouwt, dat de mens een nogal slim maar zielloos beest is dat na een oceaan van tijd op twee poten heeft leren lopen, en dat verborgen ligt in een oneindig, pantheïstisch uitspansel van sterrenstelsels, doelloos en zonder nobele zaken om naar te aspireren, als een microscopisch stofdeeltje in een chaotische, materialistische wereld waarin hij geen enkele betekenis heeft.

     De realiteit is echter dat de kosmos geschapen werd door God om de mens bij te staan in zijn optocht naar Hem. De zon, de maan, de sterren, de dieren-en-plantenwereld staan allen geordend in dienst tot het streven van de mens naar zijn heiliging in God. En omdat de zichtbare wereld gedirigeerd wordt door de onzichtbare wereld, manifesteert zich de geestelijke orde in de tastbare natuurorde. De mens bevindt zich dus in het middelpunt van het heelal onder het benevolente toezicht van God Die boven hem troont in de Hemel.

     1. Correctie van mijn reactie van 10 mei 2018 – 11:44 :

      “NASA wil dat de mens zijn bestaan als zinloos en nihilistisch beschouwt, dat de mens van zichzelf denkt dat hij een nogal slim maar zielloos beest is dat na een oceaan van tijd op twee poten heeft leren lopen, en dat” etc.

     2. Het is dan aan u, Benjamin Van Dyck, om de profeten van De Nieuwe Openbaringen te ontmaskeren. Hoe u dat gaat doen, waarschijnlijk op ambtelijk vormelijke wijze zonder werktuiglijk rekening te houden met de levende H.Geest, hetgeen u bij voorbaat plaatst in de positie van ontkenning van de levende niet-aards-institutioneel-vormelijke H.Geest.
      God wekt profeten op en hetgeen zij verkondigen is dus het Woord van God.
      – Stefania Caterina and Tomislav Vlašić (https://towardsthenewcreation.com/), Jozef Rulof, Jakob Lorber, en vermoedelijk komen er nog wel enkelen vroeg of laat te voorschijn.

     3. ☩JMJ☩

      Eric,

      Er bestaat geen “Nieuwe Openbaring”; de ware Openbaring werd gesloten en verzegeld via de Laatste Apostel, Johannes, en de missie die aan de Heilige Katholieke Kerk gegeven is houdt in dat zij die Geloofsschat volledig intact bewaart en doorgeeft zonder er ook maar een strobreed aan toe te voegen.

      Er is een groot verschil tussen het geestelijk leven in de Christelijke betekenis van de woorden en het esoterisch spiritualisme van Lorber en dergelijken. Het Christelijk geestelijk leven altereert de geopenbaarde Leer van de Kerk niet, maar brengt haar in de praktijk. Ik zie u dikwijls klagen dat Katholieken volgens u niet voldoende “geestelijk” denken, maar in feite bent u met een soort van gnostisch spiritualisme bezig dat zich niet laat leiden door de kenbare orthodoxie van het Geloof, en dat zich ertegen keert.

      God doet ook in de tijd van het Nieuw Testament authentieke profeten opstaan, en die moeten gerespecteerd worden door de gelovigen, maar het gaat dan om private openbaringen die geenszins de Publieke Openbaring altereren of er aan bijvoegen, en die het handelen van de gelovigen binnen de perken van de geloofsorthodoxie sturen en hun intellecten dieper laten doordrongen worden van die orthodoxie. Wanneer mensen met de authentieke gave van profetie trouwens onbewust hun eigen menselijke gedachten verwarren met hun profetische gave, en die menselijke gedachten bevatten iets wat tegen het Geloof indruist, dan mogen de gelovigen die dwaling niet aannemen als waarheid.

      Sint Gerardus Majella had de gave van geïnfuseerde theologie waarover St. Johannes van het Kruis schreef, en de precisie waarmee deze eenvoudige Heilige, die nooit theologie gestudeerd had, over verheven waarheden van het Katholiek Geloof sprak sloeg geleerde clerici met verbijstering en deed hen met vraagstukken waar zij mee zaten naar hem komen die daar zonder moeite solide antwoorden op gaf.

      Wie de anathematismen van het Tweede Constantinopolitanum leest zal inzien dat gedachten zoals die van de valse profeet, Lorber, onverenigbaar zijn met de Katholieke Godsdienst. Iemand zijn dwalingen weerleggen is naastenliefde, Eric. Het is dus ten zeerste recht en noodzakelijk om te hopen dat u zich zult afkeren van het misleidend spiritualisme dat u hier herhaaldelijk manifesteert.

  2. Zeg, Stinus, u moet toch minstens professor aan één of andere universiteit zijn, niet? Maar jongens toch, bent u toch slim en kunt u zo goed analyseren. Ongelofelijk.
   Maar zeg mij, beste Stinus, is één en één nog altijd twee? Want ja, als we dat niet meer juist hebben dan bealnden we ook in het stenen tijdperk.
   enfin, nog maar goed dat u hebben hier, niet? Anders gingen we de mist in.

   1. Hallo Peter,
    Ik heb in uw tekstje gespeurd naar een uitspraak met enige inhoud. Helaas heb ik niets gevonden. Toch vriendelijke groeten,
    AGSt.

 12. Aan Benjamin Van Dyck,

  In Hebreën 12:18-23 wordt er gesproken over de berg Sion, zoals in Psalm 48:3 en Jesaja 14:13.
  Het hoge Noorden wil zeggen buiten de aarde.
  Adam en Eva daalden af na de zondeval ze verdichtten in de vorm, ze werden materie van vlees en bloed, want hun lichaam was als een Licht-kleed volgens Hildegard van Bingen.

  maitreya leeft van-uit de Himalaya daar is zijn luciferische opstandingslichaam en leven geeft aan zijn schijnlichaam waarmee hij zich manifesteert als de valse profeet, vandaar dat de prins-monarch met zijn leger van uitverkoren begenadigden optrekt naar het Oosten.
  Tolkien heeft het over de return of the King en hetgeen feitelijk profetische is …de halfling die stellen zal de daad (of in die strekking en die daad is ook door Nostradamus voorzegd).. en als hij gekroond wordt zien ze pas hoe groot hij is..en ook is zijn lichamelijk vlees dan anders, maar toch nog vlees.

 13. Aan Peter,

  Marie Julie Jahenny maakt melding van 2 koningen ..ook enkele andere profetieën.

  Het ziet er zelfs naar uit dat Frankrijk ten oorlog trekt tegen Nederland en zijn kroonprins want Nederland zal uit de EU gaan en dat zal hen zeker niet zinnen.
  En de Leeuw in de profetie van St.Hilarion is koning op het einde van zijn missie..om kort na de Waarschuwing gekroond te worden.
  De lotsbestemming van beider koningen zijn in elkaar verweven en toch als zodanig onderscheiden in de tijd..als twee taferelen op één schilderij.

 14. Op de Lagere School werd in de jaren zestig nog het onderscheid gegeven tussen mens en dier. Zo hadden dieren een kop en mensen een hoofd. De uitspraak: “Hou je kop!” wordt nog vaak gebezigd, als men vindt dat je je mond moet houden. Je moet wel ‘body’ (‘lichaam’) hebben wil je tegen het snauwen van mensen bestand zijn. Dieren hebben poten, mensen hebben benen. Daarnaast was er sprake van edele dieren, zoals paarden (leven in het wild of ze leven in boerderijen en worden gebruikt bij de paardensport. In Engeland is gokken daarbij normaal. En herten (wild), die hadden een hoofd en benen. Toch wordt daar gek genoeg dan wel vlees gegeten. Je zou dan zeggen, dat doe je dan ook niet.
  De dierenliefde is enorm in de belangstelling gekomen en zelfs moslims kijken daar met afschuw naar, want bijvoorbeeld voor hen zijn honden en katten onrein en zij zullen ze nooit in huis halen. Honden worden daar wel buiten gehouden en gebruikt als waakhond. Voor zover ik weet, was er vroeger in Nederland ook meer sprake van dat honden buiten in een hondenhok waren of in de schuur. Tegenwoordig worden honden binnen gelaten.
  Men kan in de Bijbel verder vinden welke dieren er bij onreine dieren behoren, het is best interessant om daar een studie van te maken, want het zijn er nog best veel. Waarom christenen en vooral katholieken bepaalde Bijbelteksten niet meer serieus nemen, begrijp ik niet. Want waar we niet luisteren naar God, komt er ziekte en dood er voor in de plaats terug. (vogelengriep, koeienziekte(n), verschillende epidemieën bij dieren en tenslotte ook bij mensen).

  Er is op dit moment een programma bezig op TV Nederland 2 TV over een teveel aan mest, en de ammoniak verspreidt zich in de lucht en komt weer in het water terecht. Planten en vissen kunnen dan doodgaan. Er is een discussie gaande naar minder koeien, maar dat schept voor nieuwe problemen voor boeren die graag met vee werken. Wie moeten dan minder koeien en wie mogen koeien behouden.

  Maar wanneer mogen we bepaalde gebeurtenissen wel als straf van God zien en wanneer niet? Want iedereen overkomt wel eens wat, maar dat is tegelijkertijd inherent aan het leven en zeker sinds de zondenval van Adam en Eva.

 15. Ondertussen wordt de Evolutietheorie ontkracht en daarmee ook het geloof in de ronde aarde. Een en ander zou verband ook houden of je wel of niet in God gelooft en in Zijn Schepping.

  Er is dus nu een verregaande discussie gaande tussen gelovigen in de ronde aarde (vaak atheïsten) en de gelovigen van de platte aarde (dezen geloven vaak nog in God). Er woedt een stille oorlog hierover op You Tube. Van NASA wordt gehakt gemaakt en ook de maanlanding wordt ter discussie gesteld of ze er überhaupt wel zijn geweest. Satellieten zouden niet in de lucht zijn. Toen men dat zei, dacht ik, ja, zou dat misschien kunnen kloppen, want ook hier zijn vele kabels indertijd gelegd vanwege verschillende dingen, zou het via de grond kunnen gaan alles? Maar daar kunnen vaker kabels beschadigd worden, denk ik daarbij ook.

  Er zijn ook wetenschappers (1 Braziliaanse en een paar Engelse Wetenschappers, inmiddels zijn hier ook al video’s van op youtube) die de platte aarde weten te onderbouwen, maar zij worden weerlegd door de andere wetenschappers van de Ronde Aarde. Zij zien het als een complottheorie. Beiden zien het als een bewezen feit dat de aarde respectievelijk rond of plat is. Ook is er inmiddels een video hierover en een discussie tussen beide partijen tegelijk. Het laatste woord is hierover niet gezegd, maar dat als het in kranten komt, waarschijnlijk de gelovigen in de platte aarde meteen als belachelijk worden neergezet door de gelovigen van de ronde aarde.

  Wij zien de aarde maar beperkt met onze eigen ogen, maar meestal allleen door de ogen van de NASA die altijd een ‘ronde Aarde’ laten zien en op ‘wetenschappelijke basis’ het gelijk sowieso aan hun kant hebben. Want wie gelooft er nu nog in de platte aarde? Immers de meesten hebben dat geloof jaren geleden al aan de kant geschoven. Toch zijn er enkelen die daar nooit in hebben geloofd, omdat hun leraar hun hadden gezegd, dat het niet mogelijk is dat de aarde rond is om die en die reden, o.a. redenen vanuit de Heilige Schrift.

  En hoe vaak en vast uit diezelfde hoek, wordt de Bijbel tegenwoordig niet neergezet als een oud boek die je niet meer serieus kunt nemen of als een ‘sprookjesboek’. Een denigrerender term voor Gods Woord, vervat in Het Boek de Bijbel ofwel de Heilige Schrift.

  Hoe diep zijn vele wetenschappers gevallen als zij God ontkennen. Maar een klein handje vol wetenschappers durft wel vragen te stellen en er mee naar voren te komen. Daar is wel lef voor nodig. De Braziliaanse Wetenschapper heeft 7 jaar lang een studie er over gedaan en komt is er sinds kort nog maar, dus sinds 27 of 29 maart jl. mee naar buiten gekomen en heeft een Symposium erover gehouden. Maar ik zie het nog niet erg in het reguliere nieuws verschijnen, behalve 1 keer dus op de TV met het Journaal [NOS].

  Heeft iemand hier al wat van gehoord? Of is er mee bekend met dit vraagstuk?

  Wat de platte aarde betreft is er een video met resp. 40 en een video met 75 Bijbelverzen, waaruit dan zou moeten blijken dat de aarde toch meer plat is en vast staat en zelf niet beweegt. Dat is al 1 zo’n indicatie, omdat wij leren dat de aarde om haar as draait en we constant zien op plaatjes en de globe dat de aarde rond zou zijn.

 16. Beste Mirmar Groet,

  … Geloof maar niet in kletskoek over een platte aarde enz. De aarde is gewoon rond (afgeplatte bolvorm), daar heeft men alle bewijzen voor. Er is nog niemand van de rand van de “platte aarde” afgetuimeld. Heb vertrouwen in wat beproefde wetenschap vertelt.

  … Je moet niet denken dat alle wetenschappers atheïst zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Wat blijft is dat volgens de Bijbel de aarde vast staat en niet zoals de ‘wetenschappers’ zeggen en ons doen laten geloven de aarde rond haar as draait. Zie Kronieken 16:30; Psalm 96:10 en 93:1, waaruit geconcludeerd kan worden dat de aarde vast staat. Hoe het ook zij, de wetenschappers, al dan niet gelovig, hebben de aarde niet geschapen, die eer komt God altijd nog toe. En zo zijn er nog veel meer Bijbelverzen die kunnen aantonen, dat de ‘ronde aarde’ eerder een fabel is dan de Bijbel zelf, wat tegenwoordig best vrij veel mensen durven te beweren.

   Er zijn dus inmiddels mensen die overstag gaan en opgelucht zijn dat de aarde en het heelal niet zo ingewikkeld in elkaar zit dan vele wetenschappers ons doen geloven. En God heeft in Zijn Woord best al veel aanwijzingen gegeven. Bovendien zegt de Bijbel dat je niet op wijsheid van mensen moet afgaan, maar alleen op Hem.

   Misschien een eyeopener?

  2. In het begin moet men de ‘ronde aarde’ ook kletskoek gevonden hebben, dat was toen nieuw. De aarde moet vals rond of vals plat zijn. Of een vorm hebben als van een kaasstolp met een plank eronder en daaronder als men voortborduurt op een antieke theorie, pijlers met daartussen de hel. De hel is ook een gegeven in de Bijbel, sommigen ontkennen dat liever. Verder vooral veel water op aarde, bluswater misschien om af te koelen van de hete discussies hierover. 😐 Tja … , ik weet het ook niet. Ik heb de aarde in ieder geval ook niet geschapen, daar ben ik te klein en te onmachtig, dat is één ding wat zeker is.

   1. Beste Mirmar,
    Als wij als Katholieken de geloofsschat van de Schepper van al wat is, ontvangen hebben is dat niet zomaar iets om aan de “intelligentie” van corrupte en verdwaalde “wetenschappers” over te laten. Wij geloven vast wat God ons geopenbaard heeft, want Hij is de waarheid, de oneindige wijsheid.
    Neem nu, dat de vorm van de aarde nooit was voorgesteld aan de mensen als zijnde een bol in het “al” met melkwegen en onmetelijke stelsels en planeten erin, dan zou er ook nooit een onnozele theorie zijn ontstaan van “evolutie” die de goddelijke openbaring regelrecht als een leugen betitelt.
    Het “evolueren” van het veronderstelde heelal, met het zoeken en veronderstellen van andere levende wezens, is dan ook een regelrechte schande tegenover vers 26 en 27 in hdst 1 van genesis, waar God de mens schept naar Zijn beeld en gelijkenis.
    Deze dwaalleer van een bol in het niets is om de gevestigde waarheid van het Katholiek geloof regelrecht af te breken en niets anders. De mens was geschapen om koning te zijn over de schepping en God te beminnen, te dienen en te loven in een onmetelijke kennis die de mens toen van de schepping had.
    Bij een raadsbesluit van God, na God te hebben geloofd, bemind en gediend te hebben op aarde, zoude mens de eeuwige Godsaanschouwing in de Hemel als beloning krijgen, met ziel en lichaam.
    Deze kennis en waardigheid is dan ook heel sterk verminderd door de erfzonde en de persoonlijke zonden die de mens van God verwijderen.
    Deze gemanipuleerde onzin van miljoenen jaren evolutie, aardbol en onmetelijk heelal met alle waanvoorstellingen, heeft als doel de mens te ontdoen van dit beeld en gelijkenis aan God, zoals Hij de mens schiep en hem een beeld te geven van een mens die zichzelf verheft boven dat beeld en alzo het beeld van de hoogmoed te vestigen dat gelijk is aan het beeld van de vijand van mens en God – Satan. Hierdoor spreekt de mens de woorden uit van de hoogmoedige leugenaar – non serviam – (ik dien u niet) en krijgt hij het beeld van de duivel, daar de mens geen beeld uit zichzelf hebben kan.
    Het Woord van God dat is vlees geworden, moest een lichaam aannemen dat waardig was om de Godheid te ontvangen en het is daarom dat God de waardigheid van de mens bewaard heeft doorheen de aartsvaders tot aan de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods om de mogelijk te hebben om onder ons te leven, te prediken en opnieuw de mens te onderrichten met de H. Sacramenten en uiteindelijk het aller aanbiddelijkst H. Offer op het Kruis te brengen, ten einde de mens opnieuw dit oorspronkelijk beeld terug te kunnen schenken aan deze van goede wil, waarin de Almachtige Majesteit het beeld van Zijn geliefde Zoon erkent.
    Daarom is deze “wetenschappelijke” onzin, met al zijn waanvoorstellingen van “reizen in de ruimte enz…” regelrecht een godslastering en een hemeltergende theorie die zijn oorsprong vindt in de helse ingevingen.
    De H. Geschriften zijn waarachtig evenals de onveranderlijke leer van de Rooms Katholieke Kerk zoals deze reeds meer dan 2000 jaar worden verkondigd.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 17. ☩JMJ☩

  Op een bol-aarde zou een gedeelte van de wereldbevolking met de voeten naar Christus gericht gestaan hebben toen Hij ten Hemel opvaarde, want hetgeen op het ene gedeelte van dergelijke aardbol omhoog zou gaan, zou voor mensen op de antipoden naar omlaag gaan. Christus is fysiek verrezen en leeft tot op heden verder in Zijn verrezen, verheerlijkt fysiek Lichaam, en elk fysiek lichaam bestaat binnen fysieke locatie en is dus situeerbaar. Op een bol-aarde zouden sommige mensen zich in hun gebedshouding tot de Heer Jezus Christus dus naar onder moeten richten om werkelijk fysiek naar Hem gericht te zijn, hetgeen volslagen absurd is. Het hemelse boven in de Heilige Schrift zou voor die mensen dus een beneden worden waar zij met hun voeten naar gericht staan. Een monsterlijke, chaotische denkwijze.

 18. – Mensenlief, wat wordt hier toch allemaal verteld … Net pseudo-wetenschappelijke onzin uit de antieke, pre-christelijke tijd. Recht van de boekenplank met esoterische boeken.
  – Platte aarde ? Dan zou je dat moeten zien als je met een vliegtuig de wereld rond vliegt. Nooit heeft iemand vastgesteld dat de aarde een platte vorm heeft ; ze is ongeveer bolvormig met een omtrek van ongeveer 40.000 kilometer.
  – Het is een reusachtig misverstand dat wetenschap antigodsdienstig zou zijn. Eerlijke wetenschap werkt in een beperkt kader, waarin geen uitspraken over godsdienst of God gedaan worden. Zie wat paus emeritus Benedictus XVI en paus Johannes-Paulus II over de rede en wetenschap geschreven hebben.
  – De katholieke Kerk vindt wetenschappelijk onderzoek zeer goed, zolang het op een ethisch verantwoorde manier gebeurt. Het wetenschappelijk onderzoek laat ontdekken welke fysische wetten God in de natuur ingeschapen heeft, en dat onderzoek kan de mens vooruit helpen (geneesmiddelen, operaties worden mogelijk, gemakkelijker communicatie, …). Zie Catechismus van de katholieke Kerk, bv. 2293-2294, 2820, 1049, 159, 283. Wel waarschuwt de catechismus terecht dat wetenschap nooit kan en mag leiden tot morele normen. Dat is het gebied van de religie.

  1. ☩JMJ☩

   De kosmologie van Mozes heeft niets te maken met esoterie en pre-christelijk paganisme; enkele Kerkvaders die ik onmiddellijk vanuit mijn hoofd kan opnoemen die niet aan een aardbol geloofden zijn Sint Hiëronymus, Sint Athanasius van Alexandrië en Sint Johannes Chrysostomus. Dat waren geen “esoterische, pre-christelijke heidenen”, maar Heilige Kerkvaders. De gedachte van een bol-aarde die rond een gigantische zon vliegt is daarentegen wel gegroeid uit het heidendom, en werd ontworpen als kader voor de afgodische zonnecultus.

   Als u “met een vliegtuig de wereld rond vliegt”, dan vliegt u in werkelijkheid in een cirkel. Als u over Antarctica vliegt, en u blijft zuidwaarts gaan, dan komt u uiteindelijk aan de bergketen die de Aarde omringt en afsluit; het Firmament raakt de uiterst hoge toppen van die bergen, die een ondoordringbare muur vormen, en houdt op die manier de Wateren boven het Firmament gescheiden van het Aardoppervlak, zoals in Genesis staat. De VN verbiedt ons echter om naar Antarctica te gaan. Ook met een vliegtuig er naartoe vliegen wordt verboden gezien het luchtruim gemilitariseerd is.

   Had de Aarde bolvormig geweest volgens de omtrek die de NASA-pseudowetenschap geeft, A. G. Stinus, dan zou u op een bepaald aantal kilometers afstand een bepaald aantal centimeters aardbuiging moeten vinden; maar men gaat die gewaande aardbuiging zoeken en men vindt er simpelweg geen. Dat komt omdat de Aarde niet bolvormig is. Professor Auguste Piccard beschreef overigens de Aarde als er uitziende als een “platte schijf” met opgetrokken uiteinden.

 19. Meneer Stinus:
  Wel hier is dan uw wetenschap!
  Uw citaat: “Nooit heeft iemand vastgesteld dat de aarde een platte vorm heeft ;”
  Indien de aarde een bol is, hoe kan het dan zijn dat grote wateroppervlakten gewoon vlak zijn, daar waar ze een, door de aantrekkingskracht van de bolvormige aarde, eveneens deze kromming zouden moeten weergeven?
  Gemeten en vastgesteld: https://www.youtube.com/watch?v=MAEezQx58mU
  https://www.youtube.com/watch?v=hIHPi2rVVOw
  In verband met vliegtuigen? https://www.youtube.com/watch?v=NV1X6JOnmQg
  Satellieten? Bestaan die of niet? https://www.youtube.com/watch?v=4dAESYkflOU
  En veel meer, als u toch de wetenschap ermee wilt betrekken, beste Stinus.

 20. Aan Benjamin Van Dyck.
  Mijns inziens gaat het hier om de strijd van de ambtelijke ingesteldheid tegen de Levende H.Geest.
  https://towardsthenewcreation.com/2018/04/21/the-new-priesthood/ – LET WEL: dit verandert niets aan de RKK en aan de Tridentijnse H.Mis, alles zal op aarde steeds hetzelfde blijven!

  Mijn vader en een collega moesten na hun pensionering vaststellen dat al hun werk voor landbouw en veehouderij niet alleen tevergeefs was maar bovendien tegennatuurlijk. Beiden waren zeer ambtelijk ingesteld en alles wat naar ‘geest’ verwees was voor hen fantasie. Een (moderne) mis moest voor hen vooral een plechtige indruk maken en abortus was een eindeloos te overwegen vertwijfeling. Mijn moeder daarentegen bad voortdurend.

  Piccard in een betrekkelijk eenvoudige ballon steeg uiteindelijk tot 23 km hoogte. Dit moet toch herhaald kunnen worden en liefst uiterst zuidelijk en dan kan men met de huidige middelen misschien harde bewijzen leveren.

  Het ISStation vliegt op ongeveer 355 km aan 27.744 km/u en kan blijkbaar gevolgd worden door iedereen die een niet al te grote telescoop bezit. Ik heb noch de middelen noch de tijd om dit zelf te doen, maar het zou niet al te veel moeite kosten om wereldwijd Christenen met een technische aanleg ertoe te krijgen samen te werken en na te gaan of dit inderdaad mogelijk is want dan kan definitief worden vastgesteld dat het ISS niet in een cirkel boven de platte aarde vliegt vermits (als ik dit goed begrijp) dit niet mogelijk zou zijn zonder enorme hoeveelheden brandstof.

  Zonder bewijzen hoef ik deze dingen niet te geloven!

  1. ☩JMJ☩

   Er bestaan geen “ruimtestations”, Eric, en ook “de ruimte” zelf bestaat niet. De beelden die NASA laat zien zijn vals en worden hier op de grond gemonteerd. U denkt toch zeker ook niet dat de “ruimtemasonnen” werkelijk rondgelopen hebben op de maan? Bekijk de foto’s van eind jaren zestig van de “masonnen op de maan” eens in 2018 en lach u krom.

   De VN lacht de mensen in hun gezicht uit door een “azimutale” kaart als logo te hanteren; het gaat dan om een theosofistische versie (een valse dus) van “platte aarde” met Hyperborea (Noordpool) als centrum, terwijl in werkelijkheid de Christelijke weergave met Jerusalem als centrum correct is. Maar het feit blijft dat de VN het in uw gezicht drukt dat de Aarde geen bol is. De maçonnieke leiders weten dat de Aarde niet bolvormig is, en hebben decennia geleden de 33ste graad vrijmetselaar, Admiraal Byrd, naar Antarctica gestuurd om er te exploreren. Kort daarna werd het Antarctisch Verdrag gesloten (de tekst staat op een officiële pagina op het internet) met de bedoeling de wereldbevolking af te weren van er naartoe te gaan. Het lijkt er op dat de sekte met Operation Fishbowl geprobeerd heeft om het Firmament te doorbreken; zoals hun vader, Nimrod, willen zij de hemel bereiken (toren van Babel) met hun hoogmoed, en zij zitten waarschijnlijk in de waan dat zij de Hemel der Gezegenden kunnen binnendringen en, absurde en blasfemische gedachte, God kunnen onttronen (vergeet niet, het zijn satanisten – hun verstand is verduisterd en afgestompt door het kwaad).

   Albert Pike, 33ste graad vrijmetselaar van de Schotse ritus, schreef in zijn in zijn “Morals and Dogma”: “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.”

   Buzz Aldrin is eveneens een 33ste graad vrijmetselaar van de Schotse ritus. Aldrin, die beweert “naar de maan” te zijn geweest, gelooft dus zelf niet aan een “aardbol”.

  2. ☩JMJ☩

   Nikola Tesla zou afgestapt zijn van het aardbol-systeem, maar ik weet niet of het citaat dat aan hem toegeschreven wordt verifieerbaar is als komende van hem.

  1. Beste Eric,
   Hierbij een link van KLM piloten die u laten zien dat er geen radar is boven de oceanen. Indien deze radiogolven boven de oceanen niet kunnen uitgezonden en ontvangen worden, hoe kan er dan aan de hand van “geruis uit de ruimte” vastgesteld worden dat het “geruis” afkomstig is van een “ster, planeet”? Eveneens is er geen GPS boven de oceanen.
   Kijkt u zelf maar hoe de routes van vliegtuigen boven de oceanen op voorhand hun vliegroute moeten samenstellen, dat niet het geval is bij vluchten boven land.
   https://www.youtube.com/watch?v=fwqEe0XkggI

   1. Peter, het spijt me dat ik je ongelijk moet geven.
    1- Radar kan wel een flink eind over zee uitstralen maar de reflektie van het signaal verzwakt dan zodanig dat het niet of nauwelijks terug opgevangen kan worden en dus nutteloos. Daarom had men eertijds speciale radarschepen en radiotelescoopschepen nodig om de eerste satellieten en de nepmaanvluchten te kunnen volgen. USA-militairen beschikken over een kleine shuttle, mogelijk is dat ook nep?
    2- GPS noemt men GPS boven land en GNSS boven zee, kortom satellite navigation.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Navigation
    3- Geen enkel vliegtuig boven 20 meter kan en mag nog willekeurig vliegen, levensgevaarlijk!
    4- Indien deze satellieten boven een platte aarde moeten cirkelen blijft nog steeds de vraag waar zij hun brandstof vandaan halen vermits zij niet zouden kunnen genieten van door hun hoge snelheid veroorzaakte middelpuntvliedende kracht, zoals de aarde zelf rondom de zon.
    5- Radiotelescopen zijn interessanter dan optische telescopen en beide combineren geeft extra data.
    6- Eender welke onderzoekers in vroegere tijden moesten het met povere middelen stellen, tenminste dat is wat wij veronderstellen want er is ook nog zoiets als inspiratie en dat is uiteindelijk ook deel van het werk van de H.Geest die ons naar mondjesmaat schenkt wat wij aankunnen.
    — Sommigen blijven een beetje achter maar devotie is zoveel belangrijker dan technische kennis (dat toonden mijn ouders me onbewust).

 21. Hallo Peter (11 mei 2018 – 18:33) en anderen,

  – De kerkvaders hebben zich bezig gehouden met godsdienst en theologie, en niet speciaal met grondige studies over fysica en aardrijkskunde.

  – Peter. Je vraagt : “Indien de aarde een bol is, hoe kan het dan zijn dat grote wateroppervlakten gewoon vlak zijn, daar waar ze een, door de aantrekkingskracht van de bolvormige aarde, eveneens deze kromming zouden moeten weergeven?”. De “wateroppervlakken” op de oceanen zijn niet echt vlak, maar hebben op grote schaal de bolvorm. Maar omdat je niet al te ver kunt kijken op zee, LIJKEN ze alleen maar vlak. Toch is het volgende bekend … Als een schip zeer ver in zee vaart, dan lijkt het in het water weg te zakken, en zie je tenslotte alleen maar de masten en schouwen. Dat komt door de bolvorm van de aarde.

  – Ik hoop dat dit forum niet al te veel bezocht wordt door atheïsten. Want die hebben dan weer munitie om de christelijke gelovigen af te schilderen als achterlijken …

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Zelfs met laserstralen heeft men geen buiging gevonden op water tussen lange afstanden.

   Het verdwijnen van schepen aan de horizon heeft niets te maken met een gewaande aardbuiging, maar het komt simpelweg door de beperktheid van het oogzicht. Wanneer u met een camera “inzoomt” ziet u het schip gewoon terug zoals voorheen, hetgeen onmogelijk zou zijn indien de Aarde een bol zou zijn. De horizon is trouwens de horizon omdat zij horizontaal is.

   1. Heerlijk die discussie tussen Van Dijck en A.G.Stinus! Kan de laatste ook eens ervaren hoe het is om tegen iemand te praten die ‘in denial’ (= Freudiaans afweermechanisme) is over evidenties. ]
    [Toelichting: A.G.Stinus is ‘in denial’ over het contrair gaan van Vaticanum II op enkele essentiële, Traditionele geloofspunten. En voor A.G. Stinus is Van Dijck ‘in denial’ over de bolvorm van de aarde.]

    1. Destijds ging men ook in de ontkenning van de platte aarde en Galileo werd er nog om veroordeeld door dezelfde Kerk. Postuum krijg de Kerk nog gelijk dat ze Galileo met de ronde aarde afwijzen. Er zijn nieuwe wetenschappers die de wetenschappers van de ronde aarde nu onder kritiek stellen.

     Het is inmiddels een stille oorlog op Internet en vooral op you tube. Ze gaan zelfs met elkaar in gesprek. Ik vind het verrassend, dat nu de bolvorm van de aarde ter discussie wordt gesteld. Vooral in het licht van de Heilige Schrift krijgen de ‘Flat Earthers’ bijval van minstens 75 Bijbelverzen. Als men het dan nog ontkennen wil, wie heeft dan een bord voor de kop? En het komt vooral van de kamp van de voorstanders van de Ronde Aarde (Globe Earth) die de Bijbel als Sprookjesboek betitelen en het een oud, antiek boek vinden, waar je geen waarde meer aan zou moeten geven. Zo denigrerend praat men over de Bijbel. Vaak zijn het atheïsten van de harde lijn.

     Dus ik geef de studiebollen voor de platte aarde het voordeel van de twijfel en aan de bolle aarde ben ik inmiddels aan beginnen te twijfelen of zij wel de waarheid gesproken hebben. In mijn beleving klopt er iets niet aan de bolle aarde, maar ik ben geen wetenschapper. Maar hebben wetenschappers altijd per definitie gelijk? En wat als zij verkeerde berekeningen hebben gemaakt dat nu al jaren als waarheid wordt gezien? Men borduurt er op voort en dan krijg men automatisch nog meer vergissingen, al dan niet met opzet. Laten we even aannemen dat het om een vergissing ging en niet om een bewuste leugen. Maar men spreekt nu al over de Grote Misleiding (in de laatste 100 jaar). De nieuwe misleiding van de Aliens komt er nog aan, ook te vinden op You Tube, je weet niet wat je ziet en ik zou iedereen afraden hun kinderen en ook zelf er naar te gaan kijken, want dat houdt naar mijn mening niemand vol, laat staan dat je nog in staat bent de ondertiteling te lezen. Wegklikken is dan de enige oplossing, als je die knop tenminste dan ook nog kunt vinden. Huiveringwekkend!

     De tijd zal het verder leren. Houd ogen en oren dus goed open!

 22. Meneer Stinus,
  In uw vorige reactie haalde u de wetenschap erbij. Nu heb ik u uw wetenschappers aan het woord gelaten, in de links die ik u heb toegestuurd. Nu is het dat de Kerkvaders zich daar niet mee bezig hielden.
  Maar de Kerkvaders verheerlijkten God door Hem te loven voor al het geschapene volgens Gods openbaringen. Het geschapene betekend het al het zichtbare en het onzichtbare. Dus ook wat in mensentaal, fysica en aardrijkskunde, betreft.
  Ook wat het schip, dat achter de horizon zou verdwijnen uit uitvoerig in de u toegestuurde links bewezen dat het fout is, en dat er helemaal niets verdwijnt achter de horizon. Maar hierbij bewijst u dat, zoals gewoonlijk op dit forum, u zich nog niet eens de moeite getroost hebt om dit videomateriaal te bekijken.
  Zoveel bewijzen en dan nog ontkennen is een bewijs aan hoogmoed.
  Nogmaals, als de wereldmachten nu dit zou toegeven, dan zouden hun leugenbergen instorten als kaartenhuisjes. Geen heelal en bolvormige planeten en melkwegen enz… = geen evolutieleer, en een bevestiging dat de H. Schrift de waarheid is. De waarheid is als een leeuw, ze heeft geen verdediging nodig, laat ze los en ze verdedigt haar zelf.
  Nu dit nog, wat interesseert het mij als gans de wereld (atheïsten, modernisten, en leugenaars) mij verachten omwille van de waarheid. Slechte salon-katholieken zijn bang om veracht en bespot te worden.
  Weet dan dit:
  Mat 5:11 Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
  Mat 5:12 Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.
  Mat 5:13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het is nergens meer goed voor, dan om weggegooid te worden, en door de mensen te worden vertrapt.
  Mat 5:14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die boven op de berg is gelegen, kan niet verborgen blijven.
  Mat 5:15 Ook steekt men geen licht aan, om het onder de korenmaat te zetten; maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen, die in huis zijn.
  Mat 5:16 Zo moet ook uw licht voor de mensen schijnen, opdat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is.
  Mat 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken.
  Mat 5:18 Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 23. Aan Eric,

  De site waar jij naar verwijst: https://towardsthenewcreation.com/2018/04/21/the-new-priesthood/ ..dat klopt niet, dat is mis-leiding..dat komt zelfs uit de hel.

  De Jezus en Maria die daar spreken zijn vals.
  Het lijkt op de sacramentele ontkenning van de reformatie en zijn “vergeestelijking” daarvan … feitelijk is het het zelfde.
  Je loopt op de verkeerde weg….!!!

 24. Aan Eric..

  Via google translate het volgende: ..

  Wanneer de oogst is voltooid, zullen de getrouwe broeders en zusters zich zichtbaar manifesteren voor de hele mensheid van de aarde, en daarna zal ik komen. Er zal niet veel tijd zijn tussen hun manifestatie en Mijn komst: ik zal alleen de minimale tijd toestaan ​​die onmisbaar is voor de bekering van de laatste en niet meer.

  -Zichtbaar manifesteren- ze bedoelen natuurlijk de gevallen engelen “onze broeders, de buitenaardsen in het universum”…en dan wil nog niet eens verder spitten.

 25. Aan Piet.
  Letterlijk alles in het leven draait om je persoonlijke openheid voor de H.Geest.

  Mensen als AGStinus draaien om de H.Geest heen alsof Hij hen zou kunnen schaden.

  Bewonderenswaardige mensen als Benjamin Van Dyck staan evenwel onvoldoende open voor de H.Geest daar zij teveel ambtenaar en/of kamergeleerde zijn en klaarblijkelijk te weinig of zelfs geen voeling hebben met de natuur.

  In de natuur kan men de aanwezigheid van God waarnemen. Om dat te kunnen ervaren moet men durven de wereld los te laten. Daarvoor betaalt men de prijs van algemene miskenning en wordt men een randfiguur. De maatschappij is nu eenmaal meedogenloos.

  De apostelen handelden vanuit een Geestelijke band. Dat is niet hetzelfde als het diepere bewustzijn dat sommige aardse mensen genieten. Een groot intellectueel die kloosterling en misschien ook priester wordt en die beschikt over dat dieper aanvoelen is daarom nog lang geen apostel. Dat is het grote misverstand van veel kerkvaders van wie men beweert dat zij door de Geest geleid worden terwijl daar volgens mij op geen enkele wijze iets van waargenomen kan worden.

  Daarom zullen degenen die naar de Apostolische band met de H.Geest verlangen, omdat zij die herkennen en erkennen, opgeheven worden naar een betere wereld. Dit wordt herhaaldelijk gesproken door vele Katholieke profeten en kan vanwege de zuivere aard van het onderwerp geen duivelswerk zijn.

  Want Satan, Lucifer, wil je juist verduisteren en naar beneden trekken en hij doet dit altijd herkenbaar op de meest vulgaire wijze, desondanks tracht hij nieuwe misleidingspogingen en altijd is zijn woord de leugen zelf. Satan drijft je naar wereldse erkenning en wereldse overheersing, hij streelt je ego, hij verwent je en als je zogezegd gezonde wortels hebt in het maatschappelijk leven kan je een groot politicus, zakenmens, geleerde, kunstenaar of kerkheer worden en krijg je deel aan het misleidingswerk.

  — Op aarde echter zal alles hetzelfde blijven en daarom is het nieuwe priesterschap niet van deze wereld.

 26. Aan de believers in de platte aarde …

  – Het is echt onverstaanbaar dat er in de 21ste eeuw nog mensen zijn die afzweren dat de aarde rond is … Die referenties naar internetsites zeggen niets. Met internet kan je van alles bewijzen. Er zijn ook mensen die spoken of engelen zien, en dat “bewijzen”. Er zijn ook mensen die niet geloven dat er mensen op de maan geweest zijn, en dat “bewijzen”. Jongens toch.

  – Als men met een vliegtuig rond de aarde vliegt, komt men tenslotte op dezelfde plaats terecht, en ziet men de aarde overal ongeveer vlak. Wat we tijdens het vliegen zien is een stukje van de grote aardbol, en doordat de aarde zo groot is, ziet dat stukje er tamelijk vlak uit. De aarde is dus een grote bol.

  – Het schip in de verte op zee, daar zien we tenslotte alleen nog de schouwen van. Natuurlijk, je kijkt vanop de kant in een vlak ; het schip vaart op de aardbol rond, en komt na een tijd onder het vlak te liggen waarin we kijken. Pure meetkunde.

  – Met driehoeksmeting en waarnemingen kunnen we vaststellen dat de aarde ongeveer rond is.

  – Reeds in de middeleeuwen hadden de mensen al door dat de aarde rond was. Ook Columbus had het door. Zijn een aantal mensen echt terug aan het gaan naar antieke tijden, waarin de wetenschap nog nergens stond ?

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Wanneer u de Aarde rondvliegt, en u komt op dezelfde plaats terecht, dan is dat omdat u in een cirkel gevlogen bent en niet omdat de Aarde een bol zou zijn. Zeemannen die vroeger de Aarde rondvoeren begrepen niet waarom hun coördinaten van geen kanten klopten en waarom hun tochten veel langer duurden dan voorzien; dat komt omdat zij de Aardcirkel rondvoeren, en niet een gepretendeerde aardbol.

   Citaat A. G. Stinus: “Het schip in de verte op zee, daar zien we tenslotte alleen nog de schouwen van.”

   Zoom in met een camera, en u ziet het schip in haar geheel terug. Dat kan niet op een aardbol.

   Citaat A. G. Stinus: “Reeds in de middeleeuwen hadden de mensen al door dat de aarde rond was.”

   In de Middeleeuwen, zoals in de Christelijke Oudheid, waren er sommige mensen die dachten dat de Aarde een bol was, maar anderen verstonden dat dit niet het geval was (en dan weet ik momenteel nog niet zeker of de meesten die een aardbol aannamen eveneens het absurde idee van bewoonde antipoden aannamen). De Romeinse Catechismus van het Concilie van Trente, die trouwens veel gezagvoller is dan de moderne catechismus die u steeds citeert, bevestigt bij de explicatie van het Symbolum dat de traditionele kosmologie correct is, zoals ik reeds aantoonde op deze pagina.

   Pars I – De primo symboli articulo – De terrae creatione:

   “At vero terram etiam super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo iussit in media mundi parte consistere, effecitque, ut ascenderent montes, et descenderent campi in locum, quem fundavit eis: ac, ne aquarum vis illam inundaret, terminum posuit, quem non transgredientur, neque convertentur operire terram. Deinde non solum arboribus, omnique herbarum, et florum varietate convestivit, atque ornavit, sed innumerabilibus etiam animantium generibus, quemadmodum antea aquas, et aera, ita etiam terras complevit.”

   Dat het in de belangrijkste catechismus staat van de Latijnse Kerk toont aan dat kosmologie welzeker theologisch relevante aspecten bezit, in tegenstrijd met wat u beweerd heeft.

   Waarom, A. G. Stinus, denkt u dat in de oudste tijden ieder volk een versie van “platte aarde” had, vooraleer bepaalde heidenen in het Oosten er op een gegeven moment een bol van begonnen te maken? Omdat de traditionele kosmologie doorgegeven werd van Adam tot Noë, die het vervolgens doorgaf aan Sem, Cham en Jafet, de stamvaders van de post-diluviaanse generaties. De heidense volkeren corrumpeerden de Genesis-narratie, maar bleven niettemin universeel een “platte aarde” behouden, ofschoon het gepaganiseerde versies waren. De Noordse heidenen, bijvoorbeeld, hebben van de door mensen bewoonde wereld “Midgard” gemaakt, van Eden hebben zij “Asgard” gemaakt, van de Boom van Kennis “Yggdrasil”, en van het serpent dat Eva tot zonde bracht het rode serpent of de rode draak “Nidhogg”. In een zucht naar nieuwigheden hebben latere heidenen een aardbol-systeem geïntroduceerd dat zich nestelde in de Griekse wereld, waardoor sommige Christenen, maar lang niet allen, dat systeem overnamen toen de Grieken gekerstend geworden waren. Adam, echter, de eerste mens en de eerste Christelijke gelovige, had de hoogste kennis zowel van theologische als van natuurwetenschappelijke domeinen die een mens kan bezitten op Aarde, terwijl de intellecten van de heidenen die een aardbol verzonnen hadden zo verduisterd en gedesoriënteerd waren dat zij de meest verachtelijke en misdadige schelmen in de geschiedenis verafgoodden in hun tempels. Pythagoras, een krankzinnige die kwam vertellen dat men op een aardbol stond die samen met de zon rondom een onzichtbare vuurhaard draaide, wordt “toevallig” publiekelijk opgeëist door de vrijmetselaars als zijnde één van hen die geïnitieerd werd in de satanische mysteriën van Babylon en Egypte. Ik belijd hetgeen Adam beleed, en niet de dixits van die raaskallers uit de heidenwereld.

   PS: Als u werkelijk denkt dat mensen in een buitenaardse “ruimte” “op de maan” rondgewandeld hebben, dan zegt dat alles over de manipuleerbaarheid van uw geest. U denkt dus werkelijk dat Nixon met zijn telefoon naar ergens buiten de Aarde aan het bellen was toen hij met de “astronauten” aan het spreken was? Arme stakker! De maan is geen solide massa in een zwarte “ruimte” waar u op kunt lopen, maar een fysische lichtsubstantie die zich binnen de aardse hemel bevindt; een lamp voor de Aarde des nachts dus. Wanneer u de maan overdag ziet is zij duidelijk doorzichtig.

 27. Beste Benjamin VD,

  – Spijtig hoor, maar uw kennis van wetenschap en meetkunde is werkelijk nihil, en staat op het niveau van de oudheid. Als men in een cirkel rond de aarde vliegt en de aarde is plat, dan zal de aarde schijnbaar van vorm veranderen : de ene keer plat, de andere keer de vorm van een cirkel of ellips. Dat gebeurt niet : de aarde ziet er altijd bij benadering een plat vlak uit, omdat men continu een cirkelvormig stuk van de aarde ziet, en de aarde zeer groot is.

  – Als je naar een schip kijkt dat op de einder wegvaart op zee, zal je op het einde alleen nog de schouwen en mast zien, en daarna niets meer. En als je dan een verrekijker neemt of het op camera vastlegt ? Dan zal je nog beter zien. Je moet door serieuze mensen vastgestelde feiten (die je ook zelf kunt vaststellen) geloven, en geen zotte verhaaltjes van zonderlingen of bedriegers . Zoals je misschien weet kun je filmpjes op YouTube enz. zo veel vervalsen als je wilt, en dan kun je naïeve mensen van alles wijsmaken.

  – Als je aan zeelieden vertelt dat de aarde vlak en niet rond is, zullen ze in een grote lach schieten. Hun kaarten, dat zijn afbeelden van een stuk aardbol op een plat vlak, en dat volgens een bepaalde projectiemethode berekend. Mercator was iemand die zulke kaarten maakte.

  – Volgens jou moeten dus de leerplannen in de lagere school gewijzigd worden, want de aarde is niet rond volgens u … En alle wereldbollen met daarop de continenten getekend moeten dus volgens jou vernield worden (want bedrog) … Je gaat veel werk hebben … Wanneer richt je een actiegroep op om deze zware vergissingen recht te trekken ?

  – Als de aarde plat is, kun je onmogelijk goed het verloop van dag en nacht verklaren … Het zoveelste bewijs dat een platte aarde tot het rijk der fabeltjes behoort.

  – Concilies van de katholieke Kerk zijn alleen onfeilbaar als het gaat over geloof en zeden, en niet als het gaat over de vorm van de aarde. De wetenschap moet zich ontfermen over de vorm van de aarde, en die is zeer uitvoerig bestudeerd in het verleden en recent. De aarde heeft de vorm van een bol die aan 2 kanten licht afgeplat is.

  – U gelooft dus niet dat de Amerikanen op de maan geland zijn ? Tja … Hopeloos … En de maan is volgens u geen solide bol maar “een fysische lichtsubstantie die zich binnen de aardse hemel bevindt”. Hopeloos, hopeloos, hopeloos …

  Toch beste groeten, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Mijn kennis van meetkunde, A. G. Stinus, is ongetwijfeld niet groot, maar eveneens is uw kennis van theologie klein, en ik weet – God zij gedankt – met absolute zekerheid vanuit de theologie dat de aarde geen bol is. U pontificeert over theologische onderwerpen waar u zeer weinig over weet.

   Citaat A. G. Stinus: “Als je naar een schip kijkt dat op de einder wegvaart op zee, zal je op het einde alleen nog de schouwen en mast zien, en daarna niets meer.”

   Wanneer u vervolgens inzoomt met een camera, dan ziet u het gehele schip terug zoals voorheen met uw blote ogen. Indien u het niet gelooft, waarom probeert u het dan zelf niet?

   Citaat A. G. Stinus: “Als je aan zeelieden vertelt dat de aarde vlak en niet rond is, zullen ze in een grote lach schieten.”

   Alsof ik nog niet door had dat de meeste zeelieden denken dat de aarde een bol is. Dat is geen argument.

   Citaat A. G. Stinus: “Wanneer richt je een actiegroep op om deze zware vergissingen recht te trekken ?”

   Omdat volgens u de hele wereld naar mij gaat luisteren, zeker? Het is niet omdat iemand een standpunt heeft, dat hij een “actiegroep” moet oprichten. Het woord “actiegroep” klinkt trouwens vreselijk activistisch en democratistisch.

   Citaat A. G. Stinus: “Als de aarde plat is, kun je onmogelijk goed het verloop van dag en nacht verklaren …”

   Onzin. De zon is veel kleiner dan u denkt en heeft haar koers binnen het aards luchtruim; wanneer hij een bepaald deel verlicht is een ander deel niet door hem verlicht. Zoals eerder gezegd, overigens, wordt het fenomeen van de middernachtzon alleen in het Noorden gezien en nooit in het Zuiden; op een aardbol had het gezien moeten worden én in het Noorden én in het Zuiden.

   Citaat A. G. Stinus: “Concilies van de katholieke Kerk zijn alleen onfeilbaar als het gaat over geloof en zeden, en niet als het gaat over de vorm van de aarde.”

   Concilies van de Katholieke Kerk spreken in feite alleen over Geloof en Moraal. Er wordt geen Concilie geconvoceerd om over de Ronde van Frankrijk te delibereren. Maar ik herhaal hetgeen ik tot Peter schreef: “Kosmologie is ongetwijfeld theologisch relevant; anders zou er niets over geschreven geweest zijn in de Romeinse Catechismus bij de explicatie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.” Het Symbolum Apostolorum is, u leest het goed, een GELOOFSBELIJDENIS; een belijdenis van het Katholiek Geloof dus. Wanneer er dus bij de uiteenzetting van de artikelen gesproken wordt over de aarde als middelpunt van de wereld, gefixeerd op fundamenten, dan gaat het daar over een Katholieke kosmologie die door de uiteenzetting tot de Apostolische Geloofsbelijdenis gerekend wordt.

   Citaat A. G. Stinus: “De aarde heeft de vorm van een bol die aan 2 kanten licht afgeplat is.”

   U, een feilbaar mens, zegt dit, terwijl God, Die onfeilbaar is, iets anders geopenbaard heeft door Zijn Profeet, Mozes. God heeft gelijk; u niet.

   Citaat A. G. Stinus: “Hopeloos, hopeloos, hopeloos …”

   Zegt de man die gelooft dat Nixon een telefoongesprek gehad heeft met mannekes op de maan. Voor alle zekerheid; u bent toch wel op de hoogte dat Star Wars fictie was?

 28. Meneer Stinus,
  Ik onderschrijf volledig wat Benjamin hierboven in zijn reacties heeft geschreven.
  U echter bent te lui om een onderwerp onder de loepe te nemen en er met een gezonde denkvermogen over te debatteren. Een link of aanhalen van teksten uit het Magisterium van de K. Kerk (natuurlijk tot 1962) zijn voor u kletskoek en u bent dan diegene die zegt waar deze teksten van heilige concilies door de eeuwen heen ex cathedra zijn of niet. Wie bent u om zulk een misleiding hier op dit forum te plaatsen? Hoogmoed!
  Benjamin schreef: “U denkt dus werkelijk dat Nixon met zijn telefoon naar ergens buiten de Aarde aan het bellen was toen hij met de “astronauten” aan het spreken was? Arme stakker!”
  Inderdaad.
  Kent u iets van computers, Meneer Stinus? Wel dan dit.
  En weet dan dat main computer center van NASA toen (1969) vier IBM 360/95 waren, 2 MIPS waren (als alles goed ging) en hadden een opslag capaciteit van 1 Mb. Uw GSM is op zijn minst 500 MIPS en 1.000 Mb.
  En zo’n onbenullig ding zou zeer complexe berekeningen gemaakt hebben voor “een vlucht heen en terug” naar de maan?

  1. ☩JMJ☩

   Kosmologie is ongetwijfeld theologisch relevant; anders zou er niets over geschreven geweest zijn in de Romeinse Catechismus bij de explicatie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

   De meesten willen het onderwerp niet nuchter bestuderen, en de woorden “platte aarde” brengen in velen een karikaturaal beeld naar boven alsof het om een soort van platte, cirkelvormige schijf zou zijn die gelijk een pannenkoek ergens rondzweeft, en waar men van de rand kan vallen. Dat is een belachelijke parodie van waar het werkelijk om gaat. De aarde is een afgesloten domein, afgesloten door een ondoordringbaar firmament dat een gigantische bergketen aan de uiteinden van het vierhoekig Antarctisch plateau als fundament heeft.

   Wat ik gezegd heb betreffende inzoomen met een camera op een schip dat aan de horizon verdwenen is kan gemakkelijk getest worden door gewone mensen. Als iemand het niet wil geloven, wat weerhoudt hem dan om het zelf te proberen? Mensen die met leugens geïndoctrineerd zijn reageren echter dikwijls met een reflex van zenuwachtig spotten of panische razernij wanneer hun valse zekerheden aangevallen worden. Mathieu Albert schreef een tijd geleden over paradigmaverschuivingen; afstappen van de gedachte van een bolvormigheid van de aarde is echter één van de grootste paradigmaverschuivingen die een mens kan ondergaan, want het gaat over het afstand doen van een vals idee over de zichtbare wereld waarin een mens leeft, waarmee hij van kleins af aan constant gedrild wordt om te denken dat het een evidentie is.

   De gepretendeerde “maanlandingen” in de jaren zestig zijn een schrikwekkend voorbeeld van hoe ver hersenspoeling kan gaan. Wanneer u in deze tijd naar die oude foto’s van de “maanlandingen” ziet, dan is het moeilijk om de lach in te houden. Het zijn beelden die rechtstreeks uit een ondertussen verouderd Playstation-spel hadden kunnen komen; het is hilarisch. Toch zijn er nog mensen die dat geklungel uit de jaren zestig serieus nemen; het toont aan hoe kneedbaar de wereldmaçonnerie de volksmassa gemaakt heeft.

   Dat ding in die oude foto’s waar ze van zeggen dat ze ermee naar de maan geweest waren ziet er uit als opeengestapelde wasrekken overtrokken met zilverpapier. En dan Nixon met zijn telefoon, van wie ze beweren dat hij aan het bellen was met mannekes op de maan alsof hij een pizza aan het bestellen was. Op YouTube, onder een video met die Nixon-beelden, was er iemand die zei dat hij in zijn broek gepist had van het lachen bij het zien van die beelden.

 29. Men moet met diepe spijt vaststellen dat de standpunten verhard worden.

  Aan Peter:
  een computer is niets anders dan een doodgewone rekenmachine die in essentie niets anders aankan dan de vier basisbewerkingen. Reeds met jaren-vijftig computers kon men wel degelijk de meest complexe astronomische berekeningen maken en met trage lijn- drum- band- en chainprinters afdrukken in tabellen. Dat ging alvast aan veel grotere snelheid dan men eertijds gewoon was.
  Dat neemt niet weg dat u wel gelijk kunt hebben over de maanlandingen, zelfs China slaagt er nog steeds slechts in enkele kleine robotjes op de maan neer te zetten en misschien is ook die actie te betwijfelen. Verder kan men voorlopig niet. Maar men zal daar heel zeker spoedig in slagen.

  Aan Benjamin Van Dyck:
  – u wordt op uw wenken bediend:
  METINGEN MET LASERSTRAAL EN TELESCOOP.

  Proef 1: op de oever een laserbron en op het water een klein yacht:
  – op 500 feet, 152.4 meter, vanaf de oever lijkt de laserstraal nog steeds parallel met het water.
  – op 3 miles, 4828,03 meter, vanaf de oever: de laservlek steeg met 6 feet, 1,82 meter.
  Proef 2: op de oever een optische telescoop en boven het water een helikopter:
  – de helikopter vliegt tot aan de andere oever van het meer en is in de lucht zichtbaar via de telescoop.
  – via draagbare radio zegt de telescoopkijker dat de helikopter mag landen en deze verdwijnt volledig uit het zicht van de telescoop terwijl de helikopter zelfs nog boven de grond zweeft. Dan stijgt hij terug op tot hij in de telescoop weer zichtbaar wordt: hoogte 24 feet, 7.31 meter, over 6 mijlen, 9,65 kilometer afstand.
  https://www.youtube.com/watch?v=QVa2UmgdTM4
  Flat Earth CRUSHED by Discovery Channel

  BOVENSTAANDE PROEVEN ZIJN ZELFS OVERBODIG want:
  – de huidige scheepvaart is volledig afhankelijk van satellieten voor haar navigatie, zelfs zodanig dat de reuzetankers niet eens de haven kunnen verlaten zonder ondersteuning van satellieten. Vooral geostationaire satellieten kunnen niet bestaan indien zij niet kunnen profiteren van de middelpuntvliedende kracht veroorzaakt door het draaien van de aardbol om haar as.

  Gaat u nu de euvele moed opbrengen de tegenwoordige navigatiemiddelen te ontkennen? Ik kijk met een steeds benauwender wordend hart toe hoe u de algemeen menselijke stugheid en traagheid onderschat, die ons ertoe brengt de H.Geest in Zijn soepele werking te dwarsbomen!

 30. Beste Eric,
  Het videotje waar u naar refereert, in antwoord aan Benjamin, is wel van die aard dat ik effekes heb moeten slikken. Het zou bewijzen dat de aarde bol is. Goed laten we kijken.
  Annalyse van de video, uw link. (Discovery Science)
  Op 0.16 min. Laserhoogte op strand = niet vast te stellen.
  Op 2.45 min. laser zichtbaar maar naar boven gericht.
  Op 2.50 min ziet de man klaar en duidelijk de laserstraal, staande op het dek van de boot– dus op ooghoogte.
  Op 2.51 min = laser op strand steeds zichtbaar.
  Op 3.00 is de laserstraal zichtbaar vanaf ooghoogte
  Op 3.61 min. Wordt de hoogte 6.60 voet op de plank gemerkt. Merkelijk boven het hoogste punt van de boot.
  Op 3.23 zegt Stephen Hawkins (??? computerstem) « Just 3 miles away the laser seems to have rizen by six feet. »
  Gezien de hoogte die is vastgelegd op de plank, dat merkelijk boven het hoogste punt van de boot is, zou de laserstraal op het strand niet zichtbaar meer moeten zijn, maar is wel zichtbaar op mans ooghoogte op het dek. (Op 2.59 min. van de video.)
  De boog van de bolaarde is bepaald op 8 inches per mijl (20,32 cm per 1.609,344 m.).
  Dus 3 mijl x 8 inches per mijl = 24 inches = 2 voet.
  Dus hoe komt men dan aan 6 voet op 3 mijl ?
  Te meer :
  Op 6 mijl is de boog van de aarde dan 4 voet, waarom moet de helikopter dan 24 voet hoog vliegen om gezien te worden. De top van de helikopter zou zichtbaar moeten zijn zittend op de grond.
  Zou dat niet een beetje foefelen zijn Eric?
  Hier dan een link naar ernstige vaststellingen, deze keer niet in tde VS maar wel in Hongarije.
  https://www.youtube.com/watch?v=osrFZqDjtfs
  Zoals u zult merken zijn hier de instrumenten en gegevens van een gans andere aard als dat amateuristisch filmpje van Discovery Science.
  Ik hoop dat u ervan iets kan opsteken.

  1. Peter, bedankt voor deze url.
   Maar dit vraagt om meer onderzoek, hopelijk kan het een rage worden en wie weet wat er dan nog te ontdekken valt.
   Dan is er nog het mysterie van de navigatie op zee. Ik weet dat er zeer precieze staande radiogolven bestaan maar dat gaat over kleine afstandjes binnen in de ontvangerkop in een schotelantenne. Misschien bestaan telemetrische mogelijkheden door combinatie van frequenties en houdt men dit geheim voor het publiek.
   Afwachten.

   1. ☩JMJ☩

    Eric,

    Er is een groeiend aantal van mensen die overstappen naar een “platte aarde”, en we horen dat sommigen onder hen ingenieurs zijn. Mensen die op technologisch domein daar mee bezig zijn hebben op mogelijke technologische vragen van uwentwege ongetwijfeld antwoorden klaar vanuit de platte-aarde positie. Ikzelf hou mij bezig met het theologisch aspect. Als er satellieten bestaan, dan bevinden die zich binnen het aards luchtruim; ik denk echter dat er eenvoudigweg geen satellieten zijn. Weten wij wel, Eric, wat voor technologie de schaduwregering bezit waar wij geen weet van hebben? Ging er geen gerucht dat Nikola Tesla een manier gevonden had om elektromagnetische golven zodanig te hanteren dat er zelfs geen gsm-masten nodig zouden zijn om te telefoneren? Heeft de schaduwregering het één en het ander geconfisqueerd na Tesla’s dood? Waarom worden er nog gsm-masten gebouwd als alles met gepretendeerde satellieten kan? Waarom, als er satellieten zijn, hebben sommige mensen in afgelegen gebieden weinig of geen telefoonverbinding?

    Er is toenemend verzet tegen het bol-aarde systeem omdat er meer en meer mensen gaan inzien zijn dat het maçonniek machtssysteem de ene leugen na de andere uitkraamt, maar er zijn veel agenten werkzaam op het internet om te proberen die oppositie tegen het bol-aarde systeem te controleren.

    De graduele overheersing van het bol-aarde heliocentrisme in de maatschappij is evenredig gegaan met de protestantse revolte in de zestiende eeuw, en werd georchestreerd en gefinancierd door dezelfde meesters. Volgens de Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser is de vijfde status van de Kerk, de status afflictionis, begonnen onder de regeringen van Paus Leo X en Keizer Karel V, en zal die eindigen met de komst van een Heilige Paus en een Grote Katholieke Monarch, het begin van de zesde status, de status consolationis. Met de vijfde status zal dus ook de intellectuele heerschappij van de valse bol-kosmologie ten einde komen. De beginselen daarvan zien wij reeds.

   2. Beste Eric,
    Neem gerust uw tijd en laat u niet van uw stuk brengen door niemand. Als u zegt dat het moeilijk is om bepaalde dingen te aanvaarden, dan is dat met alle eerbied dat ik dat zal aanvaarden. Alleen het zoeken naar de waarheid is zoeken naar diegene die de Waarheid is en wie Hem zoekt zal hem vinden.
    Steeds bereid om u te helpen.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 31. de aarde is plat en bol heren, dat nu is almacht van God Onze Schepper, opdat een ieder geloof en wetenschap kan verbinden, ten dienste aan de mensheid en dus aan God. Zien jullie dat nu nog niet?

 32. Benjamin, Peter en Jules, het is verdacht stil bij degene die vrijmestelaars vervloeken, degene die er anderen van beschuldigden, weet je wel zeker dat je door je hoge rang en je boek er niet toe behoort dan, ik vertrouw jullie woorden niet meer.

  1. @ Gideon Krols.
   Alles in het leven draait om Jezus en Maria en hun bloedende harten, God de Vader en de H.Geest.
   Niemand kan het zich permitteren van Hen af te wijken.
   Degenen die jij beschuldigt zijn geen wereldse machthebbers die persoonlijke belangen nastreven.
   Het lijkt me niet moeilijk dit in te zien.
   Ik vertrouw er op dat jij “van goede wille bent”.

 33. Eric, “die jij beschuldigt”neem verantwoordelijkheid voor jouw woorden, ik vertel gewoon de waarheid, schoonheid en goedheid, en je verhaal over Maria etc. en je hoofdletters, dat is wel bekend, wat zeg jij nu eigenlijk? Ik blijf bij mijn benoeming van hen die ik benoemde, laten zij het opnemen voor henzelf, pseudo/anoniem naam Eric.

 34. Eric, weet jij wel voor wie of wat je het opneemt, ik weet dat mijn naam Gideon KaRoLus is dat ik katholiek en Christen dus ben, gehuwd, sacramenteel, dat ik weet hoe Jules in het leger stond, want ik heb gediend, ook voor jou, dat ik de bronnen raadpleeg, en tot de conclusie kom dat jij heel goed ben in beschuldigen, maar niet in verdedigen, dat moet worden bijgepuint meen ik, dus Eeric, wees een man zoals Katarina dat wenst op deze site, gehuwd, met kinderen, vader en gelovige, en beschuldig dan nog eens iemand, doet u nu niet aan valsheid?

  Eric, je reaktie snijdt onvoldoende hout, leer van hen die hou snijden en fouten maken. Gideon

 35. bedankt dat je me vereerd hebt met een mail, maar liever wijs ik die op inhoud af, zonder je als persoon af te wijzen.

 36. Eric, die personen wijzen je niet de juiste weg, noch ik zelf, dat doet De Paus, deze Franciscus, helaas ik ben en blijf een supporter ervan, tot de volgende, zoals alle Pausen zijn, Sint Petrus. Wat doe ik praktisch daartoe? Ik bestel en draag soms zijn kruis, wat doe jij.
  Gideon

 37. Eric je vertrouwen is misplaatst, ik ben van wille die goed is.

 38. Beste Benjamin Van Dyck en Peter,

  – Blijkbaar is het zeer moeilijk jullie iets aan het verstand te brengen. Anders zouden jullie niet afkomen met enormiteiten als 1) de aarde is niet rond maar plat 2) de maan is geen solide hemellichaam maar enkel een lichtverschijnsel 3) de Amerikanen zijn nooit op de maan geweest.

  – Voor mijn part geloven jullie dat de aarde de vorm heeft van een BIERFLES 🙂 maar bedenk dat je er ook dan naast zit.

  – Over zaken waar je niet veel vanaf weet of waar je geen talent voor hebt, moet je je betrouwen op anderen. Steek eens uw licht op bij kapiteins die de oceaan overvaren, en vraag eens of de aarde nu in feite plat of rond is. Succes gegarandeerd. Of ga je die kapiteins collectief verklaren tot godsloochenaars en vrijmetselaars, zodat ze ongetwijfeld iedereen gaan bedriegen ? 🙂

  – Door het verspreiden van geschifte ideeën breng je alleen maar de katholieke Kerk in diskrediet. De atheïsten zullen dan onmiddellijk zeggen dat katholieken (of christenen) niets anders zijn dan een stelletje achterlijken die de gekste dingen geloven, ook het geloof in een Drie-ene God.

  – Dus stop in Gods naam met onnozele beweringen te verdedigen waarvan iedereen weet (inclusief betrouwbare mensen die er mee bezig zijn) dat ze niet kloppen. Het berokkent de Kerk en dit forum alleen maar schade.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Meneer Stinus, u valt in herhaling. Wij hebben u al op uw opmerkingen geantwoord en nog wel zeer uitgebreid.
   Diegene die zich hier belachelijk maakt is diegene die de waarheid veracht en niet wil verdedigen.
   Zodus niet kleingeestig doen, zoals gewoonlijk, maar wees eens een grote jongen die toont dat hij zijn verstand gebruikt. Eén van de gaven van de H. Geest, want het is bijna Pinksteren.

   1. ☩JMJ☩

    Het is komisch hoe hij zijn inhoudsloze, arrogante diatribe aanvangt met “Beste” en beëindigt met “Vriendelijke groet”, alsof dat iets te betekenen heeft in zo een zee van sarcasme en gal. Echter niet zo komisch als Nixon die met een telefoon naar maanwandelaars beweerde te bellen, maar het is moeilijk om dat laatste te evenaren in potsierlijke lachwekkendheid. Wat zijn internetfora toch chaotische, schreeuwerige platformen.

 39. Hallo Peter en Benjamin,

  Als u toch per se wil geloven dat 1) de aarde niet rond is maar plat 2) de maan geen vast hemellichaam is maar enkel een lichtverschijnsel 3) dat de Amerikanen nooit op de maan gewandeld hebben, dan kan niemand u van die geflipte gedachten tegenhouden. Maar hou u a.u.b. stil, zodat katholieken met een beter oordeelsvermogen niet in schande vallen, en weggezet worden als achterlijken die met hun gedachten nog in de oudheid leven wat wetenschappen betreft.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. @A.G. Stinus.

   Naar mijn mening is er een ontbrekende schakel zijn in de theorie van de ronde aarde, en dat is de logica.

   Als de aarde rond is en het draait vrij snel om zijn as en je staat aan de zijkant van de globe en het waait hard, zou er dan geen druppeltje in de rondte zwiepen? Dat zou toch moeten gebeuren, als de aarde vrij snel om zijn as draait. Het kan niet zo zijn dat de aarde (lees: zwaartekracht) zo sterk is dat het al die miljarden liters water kan vasthouden, laat staan aan de zijkant. Water gaat altijd ook nog vlak liggen, dat kan niet aan de zijkanten en ook niet aan de onderkant. Pak een fles, vul het met water en je ziet het voor je. Hoe je de fles ook houdt, het water gaat altijd vlak liggen. Nooit heeft iemand gevoeld dat we draaien.

   Oudere mensen spreken de waarheid, er waren vroeger leraren die verkondigden toen al dat de aarde plat is en dat als mensen vertellen dat de aarde rond is dat dat gelogen is. Wat doet de NASA? Laten vooral plaatjes zien van de ronde aarde en allemaal verschillend.

   Bestaat het wel dat zulke nietige mensjes, zoals wij allemaal zijn, in de ruimte buiten het firmament in de oneindige ruimte kunnen vliegen?? Ik heb eens een ruimteschip van binnen gezien (professorisch gemaakt, zo echt mogelijk. Het is te onhandig om te overleven in de ruimte. Het is allemaal nagemaakt, maar in het echt is het m.i. ook nep. Ik krijg ook steeds meer het idee, dat we in een maatschappij leven die gebaseerd is op bedrog. En ook van vele kanten. We worden bedrogen waar we bij zitten (voor de televisie/ voor de computer). De televisie bestaat als sinds de jaren vijftig/zestig. Ongeveer zolang als ik leef. Ik weet nog maar van een korte periode dat we nog geen televisie hadden en nog bij de buren moesten kijken. Juist beeldschermen zijn uitermate geschikt voor manipulatie. Dus misleiding zit in een klein hoekje, maar heeft een funeste uitwerking op zowat de gehele mensheid. En we trappen er allemaal wel eens in wat ons voorgeschoteld wordt.

   Misschien kunnen we nog wat leren van het oude manneke van de jaren zeventig. Zie You Tube. Hij geloofde toen al niet dat de mensen naar de maan konden vliegen. Heerlijk eigenwijs, vonden we toen. Maar wie weet, krijgt hij nog eens gelijk.
   De discussie over platte/ronde aarde is nog lang niet afgelopen. Sterker nog. Het is inmiddels door wetenschappers van verschillend allooi bewezen dat de aarde zowel rond als plat is en beiden zeggen dat het een feit is. Mooi. Bij God schijnt niets onmogelijk te zijn. Het begint op you tube echt hilarisch te worden. De video’s blijven erover komen. Alles wordt bij interesse bij dit onderwerp ‘aanbevolen voor jou’. Of je nou bij de voorstanders ervan of bij tegenstanders ervan video’s bekijkt alles wordt aanbevolen voor jou. Manipulatie? Men probeert uit alle macht het gelijk aan zijn kant te krijgen.

   Dan volg ik mijn eigen logica maar, waar of niet waar. De Bijbel gaat hoe dan ook, meer de richting in van een vlakke aarde, met bergen, heuvels en dalen, zeeën, land, eilanden etc. Net zoals in de Bijbel beschreven staat. De aarde staat vast ! Dat is al een grote aanwijzing, want dat alleen al staat haaks op de huidige opvatting dat de aarde hangt in de ruimte en draait om haar as.

   Ga naar de Jehovah’s Getuigen dan! Zij verkondigen de ‘Ronde Aarde’! Zij hebben hun Bijbel (Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift) zodanig veranderd, dat de aarde als rond (ronde aarde) betiteld wordt. (Ik heb het gezien in hun nieuwste Editie van 2017. Dat stond er vroeger zo niet in hun eerdere edities. En dat heeft ook nooit zo katholieke en protestante Bijbels gestaan.
   Let ook op de term “Nieuwe Wereld”-vertaling. Deze term duikt op meerdere plaatsen op en wordt zelfs soms op de televisie gebezigd.

   Wat is er toch aan de hand? Is er dan toch sprake van een wereldwijde grote misleiding dat de aarde ‘rond’ is? Het wordt zelfs al zo genoemd!
   Straks worden wetenschappers, misschien zelfs postuum (als ze al overleden zijn) nog eens voor het gerecht gesleept omdat ze een grote leugen hebben verspreid.
   Maar … al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald het wel (vroeger of later)!

 40. Beste AGStinus,
  zou je met je analytisch vermogen eens willen overpeinzen welke gevolgen het volgende voor je zou kunnen hebben?

  Zoals een klein team op een watervlak de al of niet kromming van de aarde kan meten met betrekkelijk eenvoudige middelen, zo moet het volgens mij ook mogelijk zijn de horizontale kromming van de zonnebaan boven de platte aarde te meten want tot nog toe dacht men slechts aan de schuin-vertikale buiging van de schijnbare baan van de zon om de bolle aarde. Hiervoor heeft men geen dure laserstraal nodig, enkel een lichtgevoelig element in een buis die dan electronisch de zon volgt. Gelijkaardige eenvoudige installatie vindt men op veelal zelfgeconstrueerde zonnevolgers om zonnpanelen optimaal te gebruiken.

 41. Beste Mirmar en Eric,

  – Blijkbaar weet je niet veel van fysica en meetkunde. Daar berekent men al die zaken. Als je wil dat er regendruppels van de aarde “afzwiepen” omdat de aarde ronddraait, dan zou de aarde vééééél sneller rond zijn as moeten draaien. Dat soort zaken wordt in de fysica allemaal zeer degelijk uitgeknobbeld. Maak je geen zorgen : de aarde is met goede benadering een ronde bol, en ze draait langzaam rond haar as.

  – Een platte aarde ? Een idee uit de oudheid, dat totaal onjuist is. Heb je er al ooit van gehoord dat een vliegtuig of schip van de aarde afgevallen is, of dat men de rand van de aarde gezien heeft ? Of heb je er al van gehoord dat vliegtuigen een scherpe bocht moeten maken aan de rand van de aarde om de andere kant te bereiken ? Neen, natuurlijk.

  – Een goede raad : als je van sommige zaken niet veel af weet, betrouw je dan op talrijke verstandige mensen die die zaken goed bestudeerd hebben, én ze toepassen in de praktijk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 42. ☩JMJ☩

  “Et cum consummati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, et exibit, et seducet gentes, quae sunt super quatuor angulos terrae, Gog, et Magog, et congregabit eos in praelium, quorum numerus est sicut arena maris.” [Apocalyps 20, 7]

  De Apocalyps van St. Johannes beschrijft het volk van Magog als wonende op de vier hoeken van de aarde. Indien de uiterste einden bedoeld worden, dan betekent dit dat Magog het Antarctisch plateau bewoont. Sommigen hebben gemeend dat de Mongolische volksstammen de kinderen van Magog zijn; Magog was één van de zonen van Yafet, zoon van Noë. Indien Magog Mongolisch is, dan doet dat denken aan de Eskimo’s. Er zou dus een Antarctische variant van Eskimo’s kunnen bestaan, die mogelijk lichamelijk groter en sterker is dan de Arctische variant.

  Magog is het eschatologisch volk dat kort voor het Laatste Oordeel zal proberen de Heilige Kerk van God te overweldigen. De Hemel zal de agressor echter slaan in Zijn toorn.

  De 33ste graad vrijmetselaar, Admiraal Byrd, zei dat er voorbij het gekende Zuiden een gigantisch continent bestond, en de Braziliaanse wetenschappers van “Convex Earth” zeggen dat zij een onbekend continent gevonden hebben. Veel wordt er door de wereldmaçonnerie verborgen gehouden voor de ogen van de bevolking. Absurde zever over “aliens” wordt als afleidingsmanoeuvre gebruikt opdat mensen hersenspinsels met werkelijkheid zouden vermengen.

 43. @ AGStinus,
  graag wil ik je even een aha-erlebnis gunnen, doch glimlach niet te breed want het kan verkeren:

  UNDENIABLE! One Simple & Fatal Flaw of the Flat Earth “Model”
  https://www.youtube.com/watch?v=m0x8CEp58uE

  – Slimme ontdekking door ‘GreaterSapien’, echter zijn ‘Fatal Flaw’ blijkt integendeel een extra bewijs!

  Wanneer de zon vanop zeer grote afstand de bolle aarde belicht zijn alle uren van dag en nacht zowat 15 graden breed, ongeacht op welke plaats op aarde men zich bevindt.

  Wanneer de zon laat ons zeggen boven de zogenaamde evenaar cirkelt boven de platte aarde dan blijkt dat alleen vanaf de noorpool gezien de uren nog steeds even lang duren, maar bijvoorbeeld vanop de evenaar gezien is dat niet het geval.
  … bewijs van een fatale fout?
  Neen! want ik herinner me levendig dat ten tijde Belgen voor het eerst naar Belgisch Congo reisden zij zich verwonderden over de onverwacht snelle verduistering bij het ondergaan van de zon. Niemand kon dat toen verklaren. Maar deze slimme ‘GreaterSapien’ heeft zodoende voor een extra bewijs van de platte aarde gezorgd.

  AGStinus, misschien wil jij zo goed zijn dit te melden aan ‘GreaterSapien’, ik heb geen google account en wens er geen te nemen.

  1. Beste Eric,
   Inderdaad maakt die GreaterSapien in uw aangegeven link (youtube video) een reusachtige fout.
   Op 5’39” van de video, neemt hij het centrum van de noordpool als referentie om die 15° zonnebeweging per uur aan te geven. Wat begrijpelijk is.
   Op 5’46” van de video, neemt hij Zuid Afrika als referentie. Maar als men nuchter nadenkt dan ziet men op de kaart dat alle lengte- en breedtegraden vertrekken van de Noordpool. Nu, als hij dan Z.A. als referentie punt neemt ten opzichte van de zon, en als lengte- en breedtegraden neemt die vertrekken van de Noordpool, is dat niet juist.
   Als hij deze lengte- en breedtegraden neemt als referentie voor de 15° aan te wijzen, dan moet hij b.v. een bepaald punt in Z.A. tot een ander punt t.o.v. deze lengte- en breedtegraden en Noordpool en zonnebeweging nemen, die dan X° zullen weergeven van de zonnebeweging per uur.
   Als hij Z.A. als referentiepunt neemt i.p.v. de Noodpool dan moet hij een met een nieuwe kaart met lengte- en breedtegraden op de proppen komen, vanaf middelpunt Z.A. ten opzichte van een andere locatie.
   Met andere woorden, als men de lengte- en breedtegraden neemt met als middelpunt de Noordpool, dan moet men zich steeds hierop beroepen om de zonnebewegingsgraden te bepalen, en niet een andere locatie op de kaart als middelpunt te nemen i.p.v. de Noordpool.
   Die man maakt een hele grove fout en heeft geen gezond verstand gebruikt, dat een gave van de H. Geest is.
   Dus het verstand kan achterhalen wat juist is of niet en niet de fysica en wetenschap.
   Ook de vliegtuigoefening van Stinus, moet hij maar eens overdoen met dezelfde referenties. Dan zal hij zien dat het vliegtuig geen scherpe bocht moet nemen.

 44. Beste Eric,
  – Als je een hypothese vooropstelt moet je die testen, en eventueel verwerpen of voorlopig aannemen.
  – Stel : je neemt een platte aarde aan. Dan zal een vliegtuig op zeker ogenblik een scherpe rand zien aan de aarde, of een scherpe bocht moeten nemen om de rest van de aarde te bereiken. Zoiets wordt helemaal niet waargenomen, nergens of nooit. Dus : de veronderstelling van een platte aarde is onjuist.
  – Ander bewijs. Als je op die platte aarde staat, een eind verwijderd van het centrum, zal de algemene gravitatiewet er voor zorgen dat je een netto kracht ondervindt die ongeveer evenwijdig zal wijzen aan het aardoppervlak. Dus : je staat niet vast op de grond, maar wordt zijdelings weggetrokken door die kracht. Dit gebeurt niet. Dus : de veronderstelling van een platte aarde is heel zeker onjuist.
  – De veronderstelling van een (bij benadering) bolvormige aarde overleeft alle tests, ‘GreaterSapien’ ten spijt. Dus …

  Conclusie : laat je oren niet hangen naar charlatans, fantasten of zelfbenoemde profeten.
  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Misschien is de aarde zelf geen rechthoek of vierkant, maar cirkelvormig.
   De vier of zelfs meerdere pijlers (de Bijbel spreekt over pijlers !). liggen onder de aarde als in een vierkant of rechthoek.
   De aarde kan dus cirkelvormig zijn. Dan heb je dat probleem niet met vliegtuigen die een 90 graden bocht moeten nemen, wat vliegtuigen ook niet kunnen. En anders moeten ze onder de aarde op hun kop vliegen. Dat kan toch niet met de piloten erin en de meereizende passagiers. Dan raakt de bloedsomloop in de war. Levensgevaarlijk!

   De platte aarde voelt juist veiliger aan. En afvallen doen we dan ook niet. God heeft er een gewelf (bolvormig) omheen geschapen. Lees Genesis goed!

  2. Zijn de profeten van toen dan ook niet fantasten geweest? Wat maakt een wetenschapper tot een fantast?
   Alleen als ie wat aan het verzinnen is. Bijvoorbeeld de ‘Big Bang’ theorie is er een zeer groot voorbeeld van.
   En dat heeft een link met de Evolutietheorie, dat vanaf het begin als een theorie werd gezien en tot voor kort eigenlijk nog.

 45. @ AGStinus,
  Je kan toch zelf zien dat Peter gelijk heeft. En hoe kun je verklaren dat de zon sneller op- en neergaat nabij de equator? Dat wil ik je uiteindelijk eens zien uitleggen. Waar wacht je op om verklaringen te geven?

  – Wat het vliegen naar het uiteinde van de al of niet platte aarde betreft zou iedereen nu toch moeten weten dat men niet voorbij de strenge militaire bewaking geraakt. M.a.w. het is verboden het al of niet bestaande uiteinde van de aarde te gaan zoeken. Waarom? Wil je geen verklaring kennen? Wil je het zelfs niet weten?

  – Heel erg onwetenschappelijk van je, terwijl juist jij zulke hoge dunk hebt over wetenschappen!

  – wikipedia: “Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies.”

  – Welnu, deze hardhandig gemilitariseerde “methodes en conventies” staan wel heel erg in de tocht!

  1. ☩JMJ☩

   “Wat het vliegen naar het uiteinde van de al of niet platte aarde betreft zou iedereen nu toch moeten weten dat men niet voorbij de strenge militaire bewaking geraakt.”

   Hetgeen Jarle Andhøy meegemaakt heeft toen hij met zijn kameraden naar Antarctica wilde varen toont zeer duidelijk aan hoe krampachtig de politieke autoriteiten daar reizigers trachten af te weren. De VN-vrijmetselaars hebben letterlijk de aardcirkel omringd.

   Reeds Hitler had trouwens volk gestuurd naar Antarctica voordat de VSA Byrd ernaartoe gestuurd hadden. Hierin bestaat dus hoogstwaarschijnlijk een nauwe contextuele band met Operation Paperclip.

 46. Beste Eric en Mirmar,

  – De aarde kan niet cirkelvormig zijn, aangezien een cirkel een ééndimensionale figuur is. De aarde is uitgebreid in 3 dimensies, en heeft de vorm van een afgeplatte bol. Zie de aardbol die in de lagere scholen staat.
  – Eric, Dat van de schemering aan de evenaar was ik gisteren vergeten uit te leggen. Dus doe ik het nu. De schemering wordt veroozaakt door de ondergaande zon die de luchtlagen (en wolken) boven je hoofd nog belicht, terwijl jizelf de zon niet meer rechtstreeks kunt zien. In het 2e jaar aan de universiteit leerden we de duur van de schemlering bereken, en het was examenstof. Die duur ha

 47. Beste Eric en Mirmar (sorry, daarnet ging er iets verkeerd)

  – De aarde kan niet cirkelvormig zijn, aangezien een cirkel een ééndimensionale figuur is. De aarde is uitgebreid in 3 dimensies, en heeft de vorm van een afgeplatte bol. Zie de aardbol die in de lagere scholen staat. Als je van heel ver buiten de aarde naar de aarde kijkt, heeft de omtrek van de aarde wel de cirkelvorm.
  – Eric, Dat van de schemering aan de evenaar was ik gisteren vergeten uit te leggen. Dus doe ik het nu. De schemering wordt veroorzaakt door de ondergaande zon die de luchtlagen (en wolken) boven je hoofd nog belicht, terwijl jijzelf de zon niet meer rechtstreeks kunt zien. In het 2e jaar aan de universiteit leerden we de duur van de schemering berekenen met boldriehoeksrekening, en het was examenstof. Die duur hangt af van de breedteligging van de bewuste plaats op de aardbol. En wat blijkt ? Aan de evenaar is de schemering relatief kort, zoals waargenomen. Meer naar de polen toe duurt ze langer. Niks platte aarde nodig ; bolvormige aarde OK.

  Conclusie : de aarde is rond. Laat je niet langer foppen en om de tuin leiden door incompetente mensen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste Eric,
   Zoals u en ik weten dat Stinus nooit een feit toegeeft, hij omzeilt dan de hete brei. Hoe noemt u dat? Wel dat doen ze op de fabeltjes faculteiten altijd en dat noemt men wetenschap. Als Stinus deze aangehaalde onweerlegbare feiten erkent, dan is het gedaan met zijn evolutie gedoe en dan moet hij en zovele anderen toegeven dat God alles heeft geschapen zoals Hij het ons geopenbaard heeft. Zou God de door Hem geschapen mens nu niet de faculteiten hebben gegeven om te begrijpen wat Hij aan hem zou openbaren? Hmmm!
   Vraag eens aan Stinus, waarom de zonnestralen door de wolken als waaier door er doorheen stralen.
   Zoals b.v. deze foto van kustlandschappen.nl
   https://kustlandschappen.nl/wp-content/uploads/2011/08/Zonnestralen-door-het-wolkendek-kust_01502_.jpg
   U kunt zo’n experiment zelf bij u thuis uitvoeren. Het principe is eenvoudig.
   Hoe korter de lichtbron komt tot een object, dat zijn licht door een bepaalde opening in het object schijnt, en waardoor het licht wordt geprojecteerd, een bredere of divergerende lichtbundel weergeeft en andersom ook een smallere lichtbundel weergeeft als de lichtbron zich van het object verwijdert.
   Wikipedia: “Een lichtbundel met stralen die evenwijdig zijn, noemen we een parallelle lichtbundel. De belangrijkste lichtbron is de zon. De zon is heel ver van ons verwijderd, zodat de lichtstralen die op aarde invallen bijna evenwijdig zijn.”
   Men leest hier wel “evenwijdig”. Hoe verklaart men dan het feit van de hierboven aangegeven foto (link)?
   Eenvoudig, omdat door het zelf thuis te experimenteren van het focussen van het licht, zal men zien dat de lichtstralen verbreden en/of verwijden al naar gelang de lichtbron korter of verder verwijderd is.
   Conclusie, onze zon is niet “heel ver van ons verwijderd”.

 48. ☩JMJ☩

  De top van NASA bestaat uit 33ste graad vrijmetselaars, de “astronauten” die de valse maanlandingen geënsceneerd hebben waren 33ste graad vrijmetselaars van de Schotse ritus. De loges vieren openlijk de gepretendeerde “maanlanders” als hun leden, dus dat wordt zelfs niet geheim gehouden. In de 33ste graad van de Schotse ritus geloven ze niet aan een bol-aarde, maar aan een vierkantige aarde; vandaar dat zij het vierkant als symbool in hun riten gebruiken. Wie dit alles weet en toch nog blijft vasthouden aan dat bol-heliocentrisme omdat NASA het zegt, die laat zich leiden door irrationaliteit. Ze geloven het zelf niet, mensen.

  Op de grafsteen van Wernher von Braun, voormalig SSer van Hitler en later een directeur van NASA, staat “Psalms 19:1”. Von Braun was een protestant, en de protestantse nummering van de Psalmen is anders dan die van de Clementijnse Vulgaat, waar de Psalm als de achttiende genummerd staat. In die Psalm staat geschreven: “Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum.” – “De hemelen vertellen de glorie van God, en het firmament kondigt aan de werken van Zijn handen.” [Ps. 18, 2]

  Het firmament.

  Zij weten zelf dat de oude Hebreeuwse kosmologie met een platte aarde correct is, maar zij willen de bevolking opgesloten houden in een valse werkelijkheid. Een obeliskvormig object de lucht inschieten onder een heidense naam als “Apollo 11”, met de pretentie dat het de aarde kan verlaten, is occultistisch en wil in de menselijke geest de waangedachte planten dat de valse belofte van het serpent werkelijkheid geworden zou zijn, namelijk dat de mens zichzelf tot een god zou maken. God heeft de aarde als een afgesloten domein geschapen, met een barrière die niet doorbroken kan worden; de arrogante moderne mens wil echter geen limieten erkennen.

  De aarde is afgesloten, plat van oppervlak en rechthoekig, en de reactie van mensen op het affirmeren van dit feit is dikwijls nog steeds zeer hysterisch. Dat zal echter niet blijven duren. De menselijke natuur herkent op intuïtieve wijze leugens, en daarom heeft de NASA-kosmologie zo een deprimerend effect op het gemoed; diep vanbinnen weet het verstand dat die chimerische vertelsels niet echt zijn.

  1. Citaat: “Zij weten zelf dat de oude Hebreeuwse kosmologie met een platte aarde correct is, maar zij willen de bevolking opgesloten houden in een valse werkelijkheid.”

   Eén punt waar zij wel van de Hebreeuwse kosmologie afwijken is waar zij beweren dat de aarde vierkantig is, terwijl zij in werkelijkheid rechthoekig is, zoals de Ark van het Verbond die Mozes moest laten construeren.

   1. Meestal worden ontwerpen van huizen op een groot rechthoekig plat vel zoals architecten dat doen.
    De aarde wordt zo weergegeven op een rechthoekig bureaublad, maar er zijn wel lijnen ingetekend, waaruit je moet concluderen dat men toch van een ronde aarde uitgaat.

    Als men van een platte aarde uitgaat, moet deze tekening er anders uit zien op zo’n zelfde rechthoekig vel, maar het kan zijn dat de maten van de landen misschien dan afwijken, groter of kleiner. Er bestaat, meen ik, hierover ook al een youtube video van.
    En sommigen beweren zelfs dat met een platte aarde Australië er dan niet meer op zou kunnen staan en dat die feitelijk dan niet bestaat.
    Maar wat is waar? Australië bestaat wel en volgens mij is er wel een mouw aan te passen.

    Of God van tevoren een tekening heeft gemaakt, vertelt Genesis echter niet.

 49. @ Mirmar Groet,
  inderdaad, dat vierkant blad kan mensen in verwarring brengen. Gelukkig bestaat er een oude afbeelding waarop de ‘zuidpool’ te zien is als een onoverkomelijke wal, vermoedelijk een rij bergketens overdekt met eeuwige sneeuw. In die wal ziet men dan drie openingen die ons toelaten naar een voor ons nog onbekende brede gordel met een eigen kleine zon te reizen en daar andere continenten te ontdekken. Voorbij die continenten ziet men weer een andere omwalling.

  – Welnu, wij weten niet waar dit ophoudt maar Jakob Lorber heeft dit fenomeen uitgebreid beschreven in de 19de eeuw. Hij ziet een reusachtig hemellichaam ingedeeld in gordels, gescheiden van elkaar door reusachtige bergketens. Elke gordel bewoond door ons nog onbekende volkeren.

  – Wij wonen toevallig op de noordelijke top van dat enorme hemellichaam en daarom is dit plat, (toevallig?) bevestigd door wetenschappers die verklaren dat hemellichamen twee eerder platte uiteinden hebben.

  Maar men voorkomt met militaire hand dat wij kennis zouden verkrijgen.

  1. ☩JMJ☩

   Wanneer men zuidwaarts blijft varen, dan komt men uiteindelijk bij een grote ijsmuur; die ijsmuur is de begrenzing van de cirkel van de aarde, maar tevens ook het begin van Antarctica, dat de cirkel omringd als een vierhoekig plateau. Op de globaal-aardse kaart tekent men Antarctica als een compact continent beneden onder Argentinië, maar in werkelijkheid omringt het ons en bevinden wij ons in een cirkel binnen in het plateau. Daarom spreekt de Heilige Schrift én over een cirkel van de aarde, én over vier hoeken als uiteinde. De aardcirkel is het gebied waarover de zon en de maan hun koers voltrekken, en de Noordpool bevindt zich binnen die cirkel, doch is niet het centrum, gezien Jerusalem dat is. De vier hoeken zijn letterlijk de uiteinden van de aarde, en de firmamentsbarrière raakt daar de toppen van de Antarctische gebergten zodat de waterdiepte buiten de aarde onze wereld niet onderspoelt zoals in de dagen van Noë. De sluizen van de hemel waarover in Genesis gesproken wordt, waardoor de watercataracten van de Zondvloed de aarde overspoelden, zijn een soort van doorgangen in de firmamentsbarrière waardoor water van de eerder genoemde waterdiepte onze aarde bereikt. Zie het Psalmvers: “Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum; omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt.” [Ps. 41, 8] – “De diepte roept de diepte toe, in de stem van Uw cataracten; al Uw hoogten en Uw waterstromen zijn over mij gekomen.” De Psalmist vergelijkt de afflicties die God hem zond met het overspoeld worden door watercataracten die van de waterdiepte door de hemelsluizen de aarde binnenkomen, zoals met de Zondvloed in de tijd van Noë. Zie ook Genesis 7, 11. Ook Job 38 is belangrijk.

   De Heilige Schrift staat dus niet toe dat er een soort van gordels zouden bestaan met andere zonnen en volkerenfamilies; God heeft volgens de Openbaring één zon geschapen, en buiten de firmamentsbarrière bevindt zich de grote waterdiepte, waarboven de Hemel der Hemelen zich bevindt waar de Heiligen en Engelen het Hemels Visioen aanschouwen. Andere volkerenfamilies zijn ook onmogelijk omdat het geheel menselijk geslacht van Adam afstamt. Onze bewoonde aardcirkel is werkelijk uniek, en wij mensen zijn dus veel specialer dan wat moderne wetenschappers beweren. Men moet inzien dat de aarde geen hemellichaam is, maar een rijk.

   1. Benjamin, ter aanvulling van uw reactie:
    Gen 1:2 Maar de aarde was nog ongeordend en leeg, over de wereldzee heerste duisternis, en Gods Geest zweefde over de wateren.
    Gen 1:7 God maakte het uitspansel, en scheidde het water onder het uitspansel van het water daarboven;
    Gen 1:8 het uitspansel noemde God hemel. Weer werd het avond en morgen: de tweede dag.
    Gen 1:9 God sprak: Het water onder de hemel moet samenvloeien naar één plaats, zodat het droge te voorschijn komt. Zo geschiedde.
    Gen 1:10 Het droge noemde God aarde, het saamgevloeide water noemde Hij zee. En God zag, dat het goed was.

    Dus eerst water, dan land en dan …
    Gen 1:11 God sprak: De aarde moet groene planten voortbrengen, zaaddragend gewas en vruchtbomen, die zaadvruchten dragen op aarde, elk naar zijn soort. Zo geschiedde.
    Gen 1:12 De aarde deed groene planten ontspruiten, zaaddragend gewas, en bomen, die zaadvruchten dragen, elk naar zijn soort. En God zag, dat het goed was.
    Gen 1:13 Weer werd het avond en morgen: de derde dag.

    Dan kwam er het aardse licht …
    Gen 1:14 God sprak: Er moeten lichten komen aan het hemelgewelf, om de dag en de nacht van elkaar te scheiden; zij moeten ook tot tekenen dienen voor vaste tijden, dagen en jaren;
    Gen 1:15 en als lichten staan aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten. Zo geschiedde.
    Gen 1:16 God maakte de beide grote lichten: het grootste licht om de dag te beheersen, en het kleinste om heerschappij te voeren over de nacht; bovendien de sterren.
    Gen 1:17 God plaatste ze aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten,
    Gen 1:18 om te heersen over de dag en de nacht, en om licht en duisternis van elkander te scheiden. En God zag, dat het goed was.
    Dus de drie dingen om leven op aarde te brengen waren aanwezig; water, planten en licht.

    Het woord ‘water’ wordt 426 maal aangehaald in ganse de H. Schrift,
    en 67 maal in het Nieuwe Testament:
    Mat_3:11 Ik doop u met water ter bekering, maar die na mij zal komen, is machtiger dan ik; en ik ben niet waardig, Hem zijn schoeisel aan te dragen. Hij zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur.
    Mat_3:16 Nadat Jesus de doop had ontvangen, steeg Hij onmiddellijk uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag den Geest Gods als een duif nederdalen en over Zich komen.
    Mat_10:42 En wie slechts een beker koud water te drinken geeft aan een dezer kleinen, omdat hij een leerling is, voorwaar, Ik zeg u: hem zal zijn loon niet ontgaan.
    Mat_14:28 Petrus antwoordde: Heer, zo Gij het zijt, beveel mij dan, over het water tot U te komen.
    Mat_14:29 Hij sprak: Kom! Petrus klom uit de boot, en wandelde over het water, om bij Jesus te komen.
    Mat_17:15 en zeide: Heer, ontferm U over mijn zoon, want hij heeft de vallende ziekte en heeft veel te lijden: dikwijls valt hij in het vuur, en dikwijls in het water.
    Mat_27:24 Toen Pilatus zag, dat hij niet slaagde, maar dat de opschudding groter werd, nam hij water, waste zijn handen ten aanschouwen van het volk, en sprak: Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige; gij moet het verantwoorden.
    Mar_1:8 Ik heb u met water gedoopt, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.
    Mar_1:10 Maar onmiddellijk steeg Hij uit het water op, en zag de Hemel geopend, en den Geest op Zich neerdalen als een duif.
    Mar_4:37 En een hevige storm brak los, en de golven sloegen over de boot, zodat ze vol water kwam.
    Mar_9:22 (9-21) dikwijls werpt hij hem in het vuur of in het water om hem te doden. Ach, indien het U mogelijk is, help ons dan, uit medelijden met ons.
    Mar_9:41 (9-40) En wie u een beker water te drinken geeft, juist omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: Hij zal zijn loon niet missen.
    Mar_14:13 Hij zond dus twee van zijn leerlingen heen, en zei hun: Gaat naar de stad; daar zult gij een man tegenkomen, die een kruik water draagt; gaat hem achterna.
    Luk_3:16 verklaarde Johannes aan allen: Ik voor mij doop u met water, maar er komt er Een, die machtiger is dan ik: ik ben niet waardig, zijn schoenriem los te maken. Hij zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur.
    Luk_7:44 Nu keerde Hij Zich naar de vrouw, en sprak tot Simon: Ziet ge die vrouw? Ik ben in úw huis gekomen; gij goot geen water op mijn voeten, maar zij heeft mij voeten met haar tranen besproeid en met de haren afgedroogd.
    Luk_8:23 en onder de vaart sliep Hij in. Maar een hevige storm brak los op het meer: ze kregen water binnen en liepen gevaar.
    Luk_8:25 Maar tot hen zeide Hij: Waar is uw geloof? Met angstige verbazing zeiden ze tot elkander: Wie is Hij toch, dat Hij zelfs de winden gebiedt en het water, en dat ze Hem gehoorzamen?
    Luk_16:24 En luid riep hij uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lázarus hierheen; laat hem de top van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verfrissen; want ik lijd hier geweldige smart in de vlammen.
    Luk_22:10 Hij zei hun: Zie, als gij de stad binnengaat, zult gij een man tegenkomen, die een kruik water draagt; volgt hem in het huis, waar hij ingaat,
    Joh_1:26 Johannes gaf hun ten antwoord: Ik doop met water; maar midden onder u staat Hij, dien gij niet kent.
    Joh_1:31 Ook ik kende Hem niet; maar juist daarom kwam ik dopen met water, om Hem aan Israël bekend te maken.
    Joh_1:33 Ook ik kende Hem niet; maar Hij die mij zond, om met water te dopen, Hij sprak tot mij: Op wien ge den Geest ziet nederdalen en rusten, Hij is het, die doopt met den Heiligen Geest.
    Joh_2:7 Jesus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe.
    Joh_2:9 Zodra nu de hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet, waar die vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten het wel), riep de hofmeester den bruidegom,
    Joh_3:5 Jesus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het koninkrijk Gods.
    Joh_3:23 Maar ook Johannes diende te Ennon bij Salim het doopsel toe; want daar was veel water, en men ging er heen, om zich te laten dopen.
    Joh_4:7 Een vrouw uit Samaria kwam water putten. Jesus zeide haar: Geef Mij te drinken.
    Joh_4:10 Jesus gaf haar ten antwoord: Zo ge de gave Gods verstondt, en wie het is, die u zegt: “Geef Mij te drinken”, dan zoudt gij het Hem hebben gevraagd, en Hij zou u levend water hebben gegeven.
    Joh_4:11 Ze zei Hem: Heer, Gij hebt niet eens een emmer, en de put is diep; waar haalt Gij dan het levend water vandaan?
    Joh_4:13 Jesus antwoordde haar: Wie van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water, dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen;
    Joh_4:14 integendeel, het water, dat Ik hem zal geven, zal een bron in hem worden van water, dat opborrelt ten eeuwigen leven.
    Joh_4:15 De vrouw zeide Hem: Heer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer krijg, en niet meer hier hoef komen putten.
    Joh_4:46 Zo kwam Hij dan opnieuw in Kana van Galilea, waar Hij het water in wijn had veranderd. Nu woonde er te Kafárnaum een zekere hofbeambte, wiens zoon ziek lag.
    Joh_5:3 Daarin lag een grote menigte zieken, blinden, kreupelen, lammen, op de beweging van het water te wachten.
    Joh_5:4 Want een engel des Heren daalde van tijd tot tijd naar de vijver af, en bracht het water in beroering; wie dan het eerst na de beweging van het water daarin afdaalde, werd gezond, aan wat kwaal hij ook leed.
    Joh_5:7 De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb niemand om mij in de vijver te helpen, als het water in beweging komt; en terwijl ik mij er heen sleep, gaat een ander er vóór mij in.
    Joh_7:38 wie in Mij gelooft. Zoals de Schrift heeft gezegd: “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.
    Joh_13:5 Dan goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der leerlingen te wassen en af te drogen met de linnen doek, waarmee Hij omgord was.
    Joh_19:34 Maar een der soldaten doorboorde met een lans zijn zijde; en aanstonds vloeide er bloed uit en water.
    Act_1:5 Want Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zult gij worden gedoopt met den Heiligen Geest
    Act_8:36 En terwijl ze hun weg vervolgden, kwamen ze aan een water. Nu zeide de kamerdienaar: Daar is water; wat belet me, gedoopt te worden?
    Act_8:38 Hij gaf bevel, de wagen stil te houden, en beiden, Filippus en de kamerdienaar, daalden af in het water. En hij doopte hem.
    Act_8:39 Maar toen ze uit het water waren gestapt, voerde de Geest des Heren Filippus weg. De kamerdienaar zag hem niet meer; want vol vreugde reisde hij verder.
    Act_10:47 Zou iemand het water kunnen weigeren, en deze mensen niet dopen, die toch den Heiligen Geest hebben ontvangen, juist zoals wij?
    Act_11:16 En ik herinnerde mij het woord, dat de Heer heeft gesproken “Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest worden gedoopt”.
    1Ti_5:23 Bewaar uw reinheid; drink niet langer water alleen, maar gebruik wat wijn voor uw maag en uw voortdurende ongesteldheid.
    Heb_9:19 Want nadat Moses alle voorschriften der Wet aan heel het volk had afgekondigd, nam hij het bloed van kalveren en bokken met water, purperwol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het volk,
    Heb_10:22 zo laat ons toetreden met een oprecht hart en in volle geloofsovertuiging; onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen.
    Jas_3:11 Of laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opborrelen?
    Jas_3:12 Of is het mogelijk, mijn broeders, dat een vijg olijven draagt, en een wijnstok vijgen? Ook kan een zoute bron geen zoet water geven.
    1Pe_3:20 aan hen, die eertijds onwillig waren geweest, toen in de dagen van Noë Gods lankmoedigheid bleef wachten, totdat de ark was gebouwd. Hierin werden enigen—acht personen, —gered door het water heen.
    1Pe_3:21 Als voorafgebeeld Doopsel redt thans dit water ook u; niet als een afwassing van de onreinheid naar het vlees, maar als een bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jesus Christus.
    2Pe_2:17 Ze zijn bronnen zonder water, nevelwolken opgestuwd door de wind; de uiterste duisternis staat hen te wachten.
    2Pe_3:5 Het ontgaat hun immers met opzet, dat door Gods woord de hemelen van oudsher bestonden, en de aarde uit water en door water ontstond;
    1Jn_5:6 Hij is het, die gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus; niet door Water alleen, maar door Water en Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af; want de Geest is waarheid.
    1Jn_5:8 de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn eenstemmig.
    Jud_1:12 Ze zijn de schandvlekken op uw liefdemalen, schaamteloze brassers, die zichzelf weiden; wolken zonder water, voortgestuwd door de wind; bomen zonder vrucht in de herfst, morsdood en ontworteld;
    Rev_8:11 en de naam der ster heet: “Alsem”. En het derde deel van het water werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.
    Rev_12:15 Wel spoot de slang uit haar bek water, als een rivier, de Vrouw achterna, om haar mee te sleuren door de stroom;
    Rev_16:12 De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote stroom, de Eufraat: Zijn water droogde op, zodat de weg was gebaand voor de koningen van de opgang der zon.
    Rev_22:1 Ook toonde hij mij een stroom van het water des Levens, helder als kristal, opbruisend uit de Troon van God en van het Lam.
    Rev_22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” En hij, die het hoort, zegge: “Kom!” Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des Levens, om niet!

    Jezus Christus is het levend Water, zonder hem geen leven!
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 50. @ AGStinus,
  dank voor je beschrijving van je examenstof. Maar ondertussen weten we meer, zoals je kunt zien op de foto waar Peter naar verwijst en zoals iedereen zelf kan waarnemen.

  I.v.m. de platte aarde wordt trouwens benadrukt dat de equator bekend is om zijn opvallend snelle zonverplaatsing en juist daarboven bevinden zich onze kleine zon en maan zoals heden op ooghoogte door vliegtuigpiloten wordt getoond met een camera.

  – Veel interessanter is dat de harde afschermingskoepel een zichtbare structuur heeft en dat men een bijkomend verschijnsel ontdekt in de vorm van iets dat men voorlopig planet X of Nibiru noemt en dat iedereen digitaal kan fotograferen mits bijbehorende photoshop bewerking van het contrast :
  https://www.youtube.com/watch?v=pC0MyG9FvBE
  Bovendien blijken de hoogst voorkomende wolken een schaduw te vertonen op die afsluitende koepel, aangezien zij zich hoger bevinden dan onze kleine zon.

 51. – Hallo Peter. Wat je allemaal schrijft 1) verandert niets aan de talrijke weerleggingen van de zotte hypothese van een platte aarde (ik gaf al 3 weerleggingen aan) 2) doet niets af aan de geldigheid van de hypothese (ondertussen al lang een feit) van de bolvormige aarde 3) getuigt van droeve minachting voor eerlijke wetenschap, waarbij de eigen incompetentie overduidelijk blijkt. Nochtans heeft de katholieke Kerk reeds lang de hoogste waardering voor eerlijke wetenschap.

  – Hallo Eric. Om te weten of de aarde nu plat of rond is, daarvoor moet je talrijke waarnemingen maken, redeneren, en hypothesen testen. Je moet niet een boek van fantast Lorber raadplegen. Laatst zag ik een 2e handsboek met Lorber als auteur. Quatsch van a tot z … Wees a.u.b. niet lichtgelovig, en leg uw oor te luisteren bij serieuze mensen i.p.v. bij onzinverkopers en fantasten. Fantasten geloven kan gevaarlijk zijn, en op de duur ben je er misschien zelf een.

  – Hallo Peter. Wat kom je hier af met al die Bijbelcitaten i.v.m. de vraag of de aarde nu rond of plat is ? Heb je nog niet door dat de Schrift geen wetenschapsboek is, maar een boek dat gaat over God en zijn relatie met de mens ? Wetenschap, die moeten we zelf maken, en er iets nuttig mee doen, bv. mensen genezen.

  – Hallo Eric. Om te weten of de aarde nu plat is of bolvormig moet je je niet baseren op een foto of op een losse waarneming of op de bewering van een of andere zelfbenoemde “profeet”, maar op talloze waarnemingen, en die dan toetsen aan berekeningen en hypothesen. Zo kom je tot een betrouwbaar besluit.

  Conclusie : De aarde is bolvormig, wat een club van komische zonderlingen ook moge beweren.

  1. Wel Meneer Stinus,
   Rond de pot draaien en geen enkel tegenargument aanbrengen dat recht houdt, is uw gewoonte.
   Uw citaten: ” Hallo Peter. Wat je allemaal schrijft. … Hallo Peter. Wat kom je hier af met al die Bijbelcitaten i.v.m. de vraag of de aarde nu rond of plat is ?”
   Weet u wat Meneer Stinus, ik zal u in het vervolg een schriftelijke toelating vragen voor hetgeen ik van u schrijven mag. Is dat goed voor U Meneer?
   I.v.m. de foto en de lichtprojectie van de zon door de wolken heen, ontwijkt u mijn argument, daar uw wetenschap hier geen antwoord op heeft, nietwaar?
   Uw citaat aan mij: “Heb je nog niet door dat de Schrift geen wetenschapsboek is, …”
   Wel de Heilige Schrift is oneindig meer als de wetenschap dat maar menselijke theorieën zijn. Gods oneindige wijsheid is erin vermeld, en die eer ik met gans mijn verstand.
   Uw citaat aan mij: “maar een boek dat gaat over God en zijn relatie met de mens ? ”
   Hieruit kan iedereen verstaan dat u geen eerbied hebt voor “dat boek”. Ik noem het de Heilige Schrift, omdat ik veel eerbied en dank aan mijn God breng om mij, een totaal nietsje, zoveel van Zijn Wijsheid mag vernemen uit deze gezegende geschriften, die mij de mysteries van Zijn Schepping onthullen.
   U verwijst God naar een hoekje van de “relatie”. Weet dan dat Hij de Schepper is van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Als u dat niet aanhaalt is dat een teken dat u de wetenschap als God aanbidt en niet de Schepper, zoals al vroeger bleek met uw evolutieonzin. Aanbid dan maar uw wetenschapsgod, u zult er niet ver mee komen en dat is een feit.
   Dan nog maar een bijbelcitaat, als u dat toestaat, nietwaar Meneer Stinus;
   Mat_4:10 Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: “Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen”.
   Nu nog een klein vraagje aan u Meneer Stinus, wie zou dan die ” een of andere zelfbenoemde “profeet”” kunnen zijn?

   1. ☩JMJ☩

    Op Stinus zijn draaiend bolleke zou het oneerbiedig zijn om in de Zuidelijke Stille Oceaan te varen, want dan zou men in het schip met de voeten naar Christus gericht staan.

    Hij heeft al herhaaldelijk aangetoond op bepaalde gebieden dat hij weinig kennis heeft van orthodoxe theologie en Schriftexegese (bijvoorbeeld wanneer het over Vaticanum II gaat); waarom geeft hij dan niettemin toch steeds toe aan zijn drang om te schrijven over die domeinen? Hij meent te kunnen bepalen welke onderwerpen theologisch relevant zijn en dewelke niet, maar hij heeft het mis wanneer hij zegt dat kosmologie geen theologische zijde heeft, en dat heb ik reeds aangetoond.

    Tekenend in de revolutionaire pseudowetenschap is de gedachte dat de menselijke geschiedenis een ontwikkeling is van domheid naar gevorderde intelligentie, terwijl volgens het Christelijk denken de mensheid van intellectuele hoogten gedegenereerd is naar steeds meer armzalige toestanden, zoals we die zagen in de heidense wereld vlak voor de Komst van Christus. Hoe verder men teruggaat naar het begin van de menselijke geschiedenis, hoe dichter men bij de oorspronkelijke kennis van Adam komt, die – zoals Sint Thomas Aquinas zegt – alle mogelijke kennis bezat van gewijde en profane wetenschappen.

    Zelfs in de Klassieke heidenwereld keek men weemoedig naar de oudste dagen die het voortschrijden van de tijd in de mist van de geschiedenis gehuld had. Bij Horatius vinden we:

    “Aetas parentum peior avis tulit
    nos nequiores, mox daturos
    progeniem vitiosiorem.”

    “De tijd der ouders, slechter dan de grootouders,
    bracht ons voort die nog slechter zijn, die weldra
    een nog meer ontaarde kroost zullen schenken.”

    1. Beste Benjamin,
     Je opmerkingen over “met de voeten oneerbiedig naar Jezus staan” bij de verrijzenis en bij het varen in de Zuidelijke Stille Oceaan (bij de bolvormige aarde) kan werkelijk zó in een moppenrubriek gezet worden.
     AGSt.

     1. ☩JMJ☩

      Een fysiek object bestaat binnen een fysieke locatie. Christus en Maria zijn fysiek in hun verheerlijkte lichamen in de Hemel. Ergo, de Hemel is een fysieke locatie.

      Gezien Christus Zich lichamelijk op een fysiek punt bevindt, en een bolaarde onvermijdelijk antipoden zou hebben, zou men op een bepaald deel van uw ingebeelde wereld dan inderdaad met de voeten naar Christus gericht staan. In uw systeem bestaan er eigenlijk geen boven en beneden, maar zijn dat puur relativistische termen. Een vruchtbare grond voor modernistische pseudofilosofie dus, die het ontologisch bestaan van de zichtbare wereld in twijfel trekt, en die het Latijns Christendom reeds te lang kwelt.

    2. “Op Stinus zijn draaiend bolleke zou het oneerbiedig zijn om in de Zuidelijke Stille Oceaan te varen, want dan zou men in het schip met de voeten naar Christus gericht staan.”

     Het is in zijn systeem in de Zuidelijke Stille Oceaan op het moment waarop Jerusalem rechtstreeks onder Christus komt te staan, uiteraard. Gezien zijn ingebeelde aarde steeds beweegt, verschuift die antipode ook voortdurend. Pure onzin, geheel dat systeem.

 52. Het is bekend :

  Mensen zonder enige competentie die dan nog eens koppig zijn, die kan je in geen 100 jaar uitleggen dat 1) de aarde bolvormig is 2) dat de maan een echt hemellichaam is, en niet alleen een lichtverschijnsel 3) dat de Bijbel niet als wetenschapsboek bedoeld is.

  A. G. Stinus

  1. @ Stinus
   Datzelfde geldt – mutatis mutandis – voor u!
   Een kind kan lezen en begrijpen dat:
   (1.) Vaticanum II de aloude definitie van Traditie overneemt, maar tezelfdertijd deze verandert (!) door er iets wezenlijk anders aan toe te voegen (zodat de Traditie nu kan ‘veranderen’ op geleide van ‘menselijke categorieën’). Zie Dei Verbum, chapter II, 8:
   (2) Met name Nostra Aetate evident breekt met 2000 jr. katholieke visie op het jodendom. [Over de geschiedenis met de islam zegt NA ook iets compleet idioots, namelijk dat we deze ‘moeten vergeten.’]
   (3) De H.Mis evident dusdanig is veranderd dat zij de oecumene begunstigt ( ten koste van traditioneel katholieke elementen).

  2. Ja, Meneer Stinus,
   “Het is bekend…” Schrijft u dan over u zelf en de vele anderen die pertinent alle feiten en argumenten verwerpen, zonder maar ook iets zinnigs in te brengen? Leest u wel met aandacht al de argumenten die hier worden aangebracht?
   Zoals u mij eens hebt opgemerkt, dat ik tussen de lijntjes moet lezen. Maar ik zeg u, doe dat niet…. want daar staat niets!
   Uw citaat: “dat de Bijbel niet als wetenschapsboek bedoeld is.” Natuurlijk niet, hoeveel keer moet ik dat niet schrijven dat Gods oneindige wijsheid neerkijkt naar die menselijke hoogmoed van de “wetenschap” van de fabeltjes faculteiten. U hebt kennelijk geen eerbied voor de H. Schrift een aanbidt de “wetenschap”. Schandelijk! En u durft u Katholiek noemen?

  3. God heeft alle wijsheid en wetenschap. Kunt u dit gegeven weerleggen? Weet God niet oneindig veel meer dan alle wetenschappers bij elkaar? En over koppigheid gesproken. Andersom kan het net zo koppig zijn, dat mensen aan de ronde aarde vasthouden, terwijl nieuwe wetenschappers hun foute aannames hebben ontdekt. En u weet van de ene fout komt de andere fout, dat kan zelfs eeuwen doorwerken.

   Kunt u boekhouden? Dat werkt hetzelfde bij financiële staatjes (op een rechthoekig vel) maken en dan een vierkantstelling (bij wijze van spreken) maken, waar de uitkomsten horizontaal en verticaal moet kloppen met de laatste einduitkomst. Een fout werkt altijd door tot de laatste uitkomt en dan zie je dat die niet klopt.
   Dan moet je net zo lang zoeken, totdat je die fout er uit hebt gehaald. Het is erg handig een telmachientje erbij te gebruiken.

   Kijk en dat doen nou de nieuwe wetenschappers, die halen de fouten uit de theorie van de ronde aarde. Een Braziliaanse wetenschapper deed er 7 jaar over en op 27 maart 2018, maakte hij het pas bekend dat de aarde toch plat genoemd kan worden. Hij is dus niet over 1 nacht ijs gegaan. Het bewijs is geleverd en het is een feit nu.

   Zowel de ronde als de platte aarde zijn nu bewezen en beiden zijn nu een feit.

   Rara, hoe kan dat? Wie is er nu koppig?
   Of komt er nog een derde theorie? Dan wordt het een compromis. Daar zijn regeringsleiders immers ook zo goed in. Wat denkt u van : vals plat en/of half rond (met koepel).
   Voor elk wat wils, dan, fifty-fifty. That’s a deal?

 53. @ AGStinus,
  Omdat het geen geloofspunt is wil ik er niet meer over wakker liggen. Maar ik kan niet leven met het idee bedrogen te worden.

  Daarom lijkt het me zinnig te proberen zelf de hoogte van de zon te meten vermits dat ook door middeleeuwse zeelieden op eenvoudige wijze werd gedaan.

  – Indien de zon zich op zeer grote afstand van de bol-aarde bevindt zal een continue meting van morgen tot avond een nagenoeg rechte lijn opleveren, gezien van de verplaatsing over de bol-aarde-boog. Juist?
  – Indien de aarde echter (zo goed als) plat is en een kleine zon van ca. 52 km doorsnede op zowat 4800 km boven deze stabiele bodem cirkelt zal dat onmogelijk een rechte lijn kunnen opleveren.

  Jij die zo vlot ‘de’ wetenschappers volgt, zeg me a.u.b. wat aan deze redenering onjuist of onvoldoende kan zijn, en wat beter zou kunnen zijn.
  Gewoon nuchter, objectief en praktisch.
  – Akkoord ?

  1. Sorry Eric,
   Wat je schrijft is wetenschappelijke wartaal. Voor steviger redeneringen : zie mijn volgend tekstje.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 54. Hallo Peter en Benjamin Van Dyck (en mogelijk nog anderen),

  – Niettegenstaande jullie duidelijke incompetentie op wetenschappelijk gebied blijven jullie maar volhouden dat de aarde plat is, de maan geen echt hemellichaam is maar enkel een lichtverschijnsel, en nog zo wat van die zottigheden. Lees nog eens wat hieronder staat .

  – Hoe kan men vermoeden dat de aarde bolvormig is ? Dat kan een kind begrijpen. De zon is voor ons zichtbaar als een schijfje, en de maan ook. Als men door een kijker naar andere planeten kijkt ziet men alweer schijfjes. Hoe komt dat ? Men kijkt telkens van ver naar een bolvormig object, en dan ziet men een cirkelvormig schijfje. Wel, als die andere planeten en de zon bolvormig zijn, dan is ook de aarde waarschijnlijk bolvormig.

  – Waarom zijn de aarde, andere planeten en de zon dan bolvormig ? Omdat ze bijeen gehouden worden door de algemene gravitatiekracht (altijd aantrekkend), die maakt dat de massa zo dicht mogelijk bij elkaar kruipt, en dan krijgt men een bol. Dit effect was reeds aanwezig toen aarde, planeten, zon, … gevormd werden.

  – Hoe kan men dan zeker zijn dat de aarde bolvormig is ? Door nauwkeurige metingen te doen op aarde (afstanden, hoeken, … meten, en daarbij op veel punten van de aarde “op bezoek gaan” ; men dient ook nauwkeurig hoeken met de lokale verticale te meten ; hoeken meten t.o.v. vaste sterren meten is ook zeer nuttig), en dan alle metingen te interpreteren in een model. Het juiste model waarbij alles klopt : de aarde is een afgeplatte bol (aan 2 kanten afgeplat). Bij een platte aarde kan men de metingen niet verklaren.

  – Bestaan er relatief eenvoudige echte bewijzen dat de aarde rond is ? Ja, ik gaf er reeds een 3-tal aan. Hierbij nog een supplementaire methode. Meet de hoogte waarop de Poolster zit (hoek meten waaronder je de Poolster ziet ten opzichte van de horizon). Doe hetzelfde op een aantal plaatsen meer naar het zuiden toe, tot men bij de evenaar zit. Dan stelt men vast dat de Poolster dichter bij de horizon zit naarmate men naar de evenaar toe gaat. Terwijl de Poolster vlak boven je hoofd zit als je op de noordpool staat. Dit is alles prima te verklaren als de aarde de bolvorm heeft, met een omtrek van ongeveer 40000 km. Bij een platte aarde is dit niet te verklaren. In dat geval zou men de Poolster onder dezelfde hoek zien als men zich verplaatst over het aardoppervlak.

  – Waarom lijkt de aarde vlak op het eerste gezicht ? Omdat de aardbol zo groot is, en we lokaal maar een stukje van het aardoppervlak zien. Een klein stukje boloppervlak is bijna vlak.

  – Waarom is het duidelijk dat de Bijbel geen wetenschapsboek is ? Omdat men dan van in het begin van de Bijbel (Genesis) op tegenstrijdigheden botst. De H. Schrift gaat over God en de mens, en niet over wetenschap. Wie de Bijbel volledig letterlijk neemt sluit zich onbewust aan bij de gekste protestantse kerken, of bij moslims (voor hen is de koran letterlijk door Allah gedicteerd, en is alle wetenschap terug te vinden in de koran) .

  Conclusie : wie denkt dat de aarde plat is en niet bolvormig, die is wereldvreemd bezig.

  A. G. Stinus.

  1. ☩JMJ☩

   Planetenbollen en zwaartekracht zijn verzinsels van de kabbalisten, A. G. Stinus, die het heelal als een pantheon van bolvormige planeetgoden afschilderen. Isaac Newton en Johannes Kepler staan beiden bekend als occultisten, en al het occultisme in Europa komt uit het Joods kabbalisme. De drang van alchemisten (zoals Newton) om objecten in goud te veranderen (de ‘steen der wijzen’ van de vrijmetselarij) komt bijvoorbeeld ook van de alom bekende Joodse goudzucht. In de kabbalistische Zohar zou er reeds gesproken worden over een bewegende bolaarde, maar ik heb nog niet gecontroleerd of zulks er werkelijk in staat. Gedenk dat de huidige Joodse wereldheersers, de Rothschilds, een Frankistische familie zijn die historisch het kabbalisme van de Zohar aanhangen, en zij zijn het die de hedendaagse bevolking hersenspoelen in de valse NASA-kosmologie.

   Met argumenten op basis van fysica, geologie etc. etc. moet u bij mij niet afkomen. Er is een groeiend aantal mensen die op basis van die wetenschappen de platte aarde trachten te bewijzen, en het internet is momenteel vol van de disputaties daarover. Ik behandel het onderwerp vanuit de theologie, Schriftexegese en geschiedkennis, en vanuit die domeinen weet ik met absolute zekerheid dat de aarde plat is en geen bol. Ik heb u gezegd dat kosmologie een theologische relevantie bezit, en van daaruit schrijf ik hier over het onderwerp; dringt dit tot u door?

   Citaat A. G. Stinus: “Waarom is het duidelijk dat de Bijbel geen wetenschapsboek is ? Omdat men dan van in het begin van de Bijbel (Genesis) op tegenstrijdigheden botst. De H. Schrift gaat over God en de mens, en niet over wetenschap. Wie de Bijbel volledig letterlijk neemt sluit zich onbewust aan bij de gekste protestantse kerken, of bij moslims (voor hen is de koran letterlijk door Allah gedicteerd, en is alle wetenschap terug te vinden in de koran) .”

   Niemand beweert hier dat de H. Schrift een “wetenschapsboek” is, maar wel dat zij wetenschappelijk correct is, omdat God haar geïnspireerd heeft, en God kan Zich niet vergissen. Neen, er staan geen tegenstrijdigheden in de Heilige Boeken. Verder geloofden Katholieken aan een platte aarde lang voordat het protestantisme en de koran bestonden (sommigen namen een platte aarde aan, anderen een soort van bolaarde); volgens u heeft, bijvoorbeeld, Sint Athanasius, Patriarch van Alexandrië en Kerkvader, zich onbewust aangesloten bij een protestantse sekte, terwijl die sekten toen zelfs nog niet bestonden, want Sint Athanasius geloofde hetzelfde als ik. Het waren protestanten, zeg ik u echter, die uw globaal-aards heliocentrisme steunden, want Kepler was een leerling van Jacob Heerbrand en Galileo werd gefinancierd in zijn kwade fratsen met hugenotengeld om de Latijnse Kerk te destabiliseren.

   Citaat A. G. Stinus: “Conclusie : wie denkt dat de aarde plat is en niet bolvormig, die is wereldvreemd bezig.”

   Holle retoriek.

 55. Meneer Stinus, het is onnodig mijn naam nog te vermelden in een eventuele verdere discutie met u, daar ik daar niet meer zal op antwoorden. U doet dat trouwens ook niet. U ontwijkt alles in die maten dat de u voorgeschotelde argumenten te moeilijk zijn en dan verwijt u mij en anderen van ” incompetentie op wetenschappelijk gebied “.

 56. ☩JMJ☩

  Neil deGrasse Tyson beweert ondertussen dat de aarde de vorm van een peer heeft, na dat NASA decennia lang het beeld van een compleet sfericale aarde gepropageerd heeft; anderen maken er dan weer een ei van, en zonet zag ik iemand er een pompoen van maken. En dan wil men dat een mens dergelijke onzin serieus neemt.

  Belachelijk en absurd.

 57. Beste Benjamin Van Dyck (23 mei 2018 – 17:48),

  – Je schrijft : “Planetenbollen en zwaartekracht zijn verzinsels van de kabbalisten …”. Heb ik niet duidelijk genoeg gemaakt waarom de aarde wél (met goede benadering) bolvormig is ? Dat een of andere kabalist dat ook gezegd heeft betekent niet dat het onjuist is. Je maakt daarbij een zware redeneerfout.

  … Om te weten welke vorm de aarde heeft, moet je correcte observatie doen én correct redeneren. En of je daarbij katholiek bent of niet maakt niets uit voor het resultaat, als je maar eerlijk en correct werkt.

  … Als je fysicawetten negeert en zegt dat ze niet bestaan, dan beledig je God, want die wetten werden door God in de natuur ingeschapen, dikwijls voor ons goed. Als er geen gravitatiekrachten zouden bestaan 1) zouden wij niet langer door de aarde aangetrokken worden, maar beginnen zweven in de lucht, hetgeen onze dood zou betekenen 2) zou de zon niet langer bij elkaar gehouden worden door gravitatiekrachten, zodat er een gloeiende gaswolk op ons zou afkomen, die binnen het uur hier alles en iedereen zou verbranden 3) zou de aarde niet langer rond de zon blijven draaien, ook al met dodelijke gevolgen. Beste Benjamin, spreek liever over zaken waar je iets van kent, en zwijg over zaken die je niet beheerst.

  … Sommige mensen zeggen dat de aarde de vorm heeft van een peer of welke vrucht ook. Maar dan gaat het over het weergeven van kleine afwijkingen ten opzichte van de bolvorm. Dus met goede benadering heeft de aarde de bolvorm. Maar daar zijn kleine correcties op aan te brengen (afplatting aan de polen, enz.). Wees wél zeker dat de aarde niet plat is.

  Met vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

 58. ☩JMJ☩

  Zwaartekracht is niet geschapen door God, A. G. Stinus, maar verzonnen door adepten van esoterische mysteriescholen; het is daarom dat ook vandaag allerlei soort van occultisten (zoals new-agers) die krankzinnige systemen exploiteren om hun hekserij te propageren. Denkt u nu echt dat die zestiende-eeuwse vrijmetselaars waarheidlievende onderzoekers waren die het gepretendeerd “obscurantisme” van de Kerk kwamen ophelderen? Indien u de geschiedenis nuchter en eerlijk zou doorvorsen zou u zien dat dit niet het geval is, maar dat leugens verspreiden zoals een tweede natuur voor hen was, allemaal gedreven uit haat voor het Pausdom en de Christenheid.

  Een object valt op de grond omdat de densiteit van dat object groter is dan die van de lucht waarin het zich bevindt, niet omdat er een soort van bizarre, onzichtbare kracht zou bestaan die oceanen tegen een bol geplakt houdt die de meest acrobatische wendingen maakt, zonder dat zij er af vallen, dit alles terwijl vlinders ongestoord door de lucht fladderen, vogels vliegen en mensen rustig een wandeling door het bos kunnen maken. Het is pure krankzinnigheid, en het is dan ook nooit bewezen, omdat het vals is.

  Maar zoals ik al zei is het hier mijn bedoeling om het onderwerp van platte aarde vanuit het theologisch en geschiedkundig domein te behandelen, niet vanuit de domeinen die u mij blijft opdringen; het behandelen van het onderwerp op die domeinen laat ik over aan degenen die zich daar graag mee bezighouden. Ik vraag mij af hoe dikwijls ik dit nog zal moeten herhalen, gezien uw woorden in het hier volgend citaat: “Beste Benjamin, spreek liever over zaken waar je iets van kent, en zwijg over zaken die je niet beheerst.” Ik ken genoeg van theologie – meer dan u – om hier op gebied van theologie over de geopenbaarde kosmologie van Mozes te spreken. Ik heb hieromtrent geen bevelen nodig komende van een evolutionistische dwaalleraar zoals u. Begrepen?

  Citaat A. G. Stinus: “Sommige mensen zeggen dat de aarde de vorm heeft van een peer of welke vrucht ook. Maar dan gaat het over het weergeven van kleine afwijkingen ten opzichte van de bolvorm. Dus met goede benadering heeft de aarde de bolvorm. Maar daar zijn kleine correcties op aan te brengen (afplatting aan de polen, enz.). Wees wél zeker dat de aarde niet plat is.”

  Ondertussen heeft NASA decennia lang gepretendeerd ‘fotomateriaal’ de wereld ingestuurd van een perfect sfericale ‘blauwe knikker’; ze gaan nogal werk hebben om dat allemaal aan te passen tot een peervorm. Maar ach, twee jaar televisie en de mensen denken dat het altijd een peer geweest is. Wie weet, Stinus, straks gaan zij er nog een bierfles van maken, een woord dat u eerder op deze pagina spottend in het rond zwierde. Doch u zegt: “Wees wél zeker dat de aarde niet plat is.” Ik ben wél zeker dat de aarde noch bol is, noch peer, noch ei, noch bierfles maar plat. Blijkbaar wordt u daar zenuwachtig van.

 59. Misschien is het handiger om uit te zoeken met ingang van wanneer precies het bewezen werd geacht dat de aarde rond was, of juist plat. Toch jammer dat het niet expliciet er bij stond. Dan was die hele studie net nodig geweest om een en ander uit te zoeken. Het kost veel geld.

  Wel vraag ik af wat zou duurder gekost hebben? De ronde of de platte aarde?
  Want het is handiger voor de goedkoopste en ook eenvoudigste optie te gaan. Zou God ook eerst een paar ontwerpen gemaakt hebben voordat Hij echt ging beginnen?

  Nog een andere vraag:
  Wat zou moeilijker te maken zijn: Een platte aarde of juist een ronde aarde? Misschien kan men uitrekenen hoeveel tijd men nodig zou hebben om het te maken, respectievelijk de een of de ander.

 60. Hallo Benjamin Van Dyck (24 mei 2018 – 17:17),

  – Sorry hoor, met je bewering dat de aarde niet bolvormig is maar plat, en je bewering dat de maan geen hemellichaam is, maar enkel een lichtverschijnsel, enz… En de zwaartekracht is volgens jou ook nog eens verzonnen … Je doet toch echt wereldvreemd en betweterig, sorry. Tja … Als je een appel stilhoudt en dan loslaat, wat zie je dan ? Dat hij valt. Dat komt doordat de aarde er aan trekt. Idem : de kracht tussen de zon en de aarde ; idem tussen de maan en de aarde ; idem tussen 2 willekeurige massa’s. Al deze dingen werden opgemeten en becijferd door veel serieuze mensen, en het klopt allemaal. Ik zei het al : schrijf aub enkel over zaken waar u iets van af weet.

  – Je opmerking over de 2 densiteiten raakt wetenschappelijk kant noch wal. In de wetenschap moet je alles kunnen verklaren met zo weinig mogelijk fundamentele wetten, en niet hier en daar wat onnozele, ongefundeerde nep-verklaringen geven.

  – Wat de interpretatie van natuurlijke verschijnselen en experimenten betreft, bent u echt blijven hangen in de oudheid, toen men zeer veel verkeerde opvattingen had. (NB : een nauwkeuriger alternatief voor de gravitatiekrachten ligt in de algemene relativiteitstheorie van Einstein, maar die is veel moeilijker weer te geven dan de gravitatiekrachten.)

  – U blijft maar steeds dezelfde fout maken. Als u wilt weten welke vorm de aarde heeft, waarom alles valt, enz. dan moet je niet esoterische boeken of ideeën uit de oudheid gaan raadplegen, of ook de Bijbel niet gaan forceren om er “wetenschap” uit te persen. Dan moet je veel waarnemingen doen, vergelijken, beredeneren enz. tot je duidelijkheid hebt. Speciaal om de planeetbeweging te bestuderen is de infinitesimaalanalyse uitgevonden. Het is zeker niet aan jou besteed, aangezien je het op voorhand beter denkt te weten ? Koppigheid en betweterigheid zijn echt geen mooie eigenschappen.

  – Je visie op deze zaken is hopeloos verkeerd, en zelfs antikatholiek. Want het katholicisme heeft hoge waardering voor wetenschap, aangezien die de mens kan dienen.

  – Als je zo overtuigd bent van je “wetenschappelijke wijsheden”, waarom kom je er dan niet mee naar buiten ? Op TV, in de kranten, bij de wetenschappers die het volgens u allemaal verkeerd voorhebben ? De wereld mag toch niet de juiste visie onthouden worden ?

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Uw esoterische pseudowetenschap komt rechtstreeks uit het kabbalisme, Stinus. De Joodse kabbalisten spraken reeds over de bekende moderne thema’s vele eeuwen voordat Copernicus geboren werd; ook de “Big Bang” gedachte van Lemaître is door en door kabbalistisch, of die priester dat nu beseft heeft of niet. Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, zij hebben allemaal geput uit de kabbalistiek en hebben de valse ideeën ervan gepresenteerd als ‘wetenschappelijke theorie’. Moderne wetenschappers zeggen zelf openlijk dat hun ideeën, die zij zo bewieroken en die door het sciëntistisch établissement dogmatisch opgedrongen worden, volledig overeenkomen met de occulte kabbalistiek. Onder andere het televisiefiguur Michio Kaku zegt dit openlijk. Hoe komt dat? Omdat de moderne pseudowetenschap het kabbalisme IS. Het werd niet ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar het werd simpelweg overgenomen van de kabbalistische ‘wijzen’. Ook het pseudofilosofisch modernisme komt daar uit, want het kabbalisme beweert dat realiteit gecreëerd wordt door de menselijke verbeelding. Het is pantheïsme, waaruit ook het pantheïsme van Chardin voortvloeide, en de esoterische ‘wetenschappers’ willen door middel van het ontwikkelen van computertechnologie de macht in handen krijgen om zelf universums te creëren om er over te heersen; dat ligt in het kader van hun krankzinnige notie van een ‘multiversum’. Geheel die zieke obsessie met robots is ook onderdeel van die luciferianistische gedachte. Moderne ‘wetenschappers’ bewijzen niets, maar zeggen dat de mensen hen moeten vertrouwen omdat zij ‘weten’. Zij ageren als priesters van een esoterische ‘gnosis’, en niet als wetenschappers, en dit is hetgeen u verdedigt bijna alsof het Katholiek dogma zou zijn. Absurd.

   Typisch dat u Einstein vernoemt, want die was zelf Joods. Maar u bestempelt dat allemaal als ’toeval’, niet?

   Citaat A. G. Stinus: “Op TV, in de kranten, bij de wetenschappers die het volgens u allemaal verkeerd voorhebben ? De wereld mag toch niet de juiste visie onthouden worden ?”

   Die zullen natuurlijk bij de eersten zijn om aan te nemen wat ik te zeggen heb, he Stinus?

   De reden waarom ik hier over Genesis schrijf, hier op dit openbaar forum, is omdat het hier niet gesupprimeerd wordt door het bestuur; het wordt hier alleen bespot door bekrompen geesten zoals u. U wilt misschien dat ik VTM contacteer of zo? Hahaha…

   1. Wel ja, beste Benjamin, zo is het ook gebeurd met de Katholieke Kerk.
    Zoals u het terecht beschrijft dat die aanbidders van “de wetenschap” niet eens de moeite doen om na te gaan over hoe en wat, klakkeloos alles aanvaarden wat de “geleerden” voorhouden, zo is het eveneens gebeurd met Vat II.
    Men moet eerst onderzoeken en dan pas zal men kunnen inzien wat goed of slecht is, zo leert ons Sint Paulus toch?
    Men kent de zaken niet en is te lui om te zoeken, en dan maar redetwisten over zaken die anderen wel hebben onderzocht en het als hun plicht voelen om anderen in te lichten.
    Dan kwam hier Einstein ter sprake. Oh, die man heeft zovele malen plagiaat gepleegd. Te veel om op te noemen. De wetenschapsgoeroe, zoals o.a. Stephen William Hawking.
    Men is meer geïnteresseerd in de zever als in de waarheid. Het is gemakkelijker met de stroom mee te gaan dan ertegenin te gaan.

    1. Mij vallen in de discussie tussen Benjamin en Peter versus Stinus de volgende punten op:
     1.
     Stinus vertegenwoordigt de consensus (die ik – voorlopig – ook deel). Maar in de wetenschap heeft consensus nog nooit tot vooruitgang geleid. Het zijn altijd nonconformisten die met iets nieuws komen. En deze eerstelingen worden meestal direct geridiculiseerd door de wetenschappelijke goegemeente. Dit overkwam bijvoorbeeld Robert Koch, de ontdekker van de tbc-bacterie.
     2.
     In de wetenschap zijn de Methoden & Technieken cruciaal. In vrijwel alle wetenschappen is hypothesetoetsing een gebruikelijke manier om zaken (bijvoorbeeld de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel te onderzoeken). Gek genoeg is de contra-hypothese altijd min of meer absurd. Want het nieuwe geneesmiddel (om maar even bij het voorbeeld te blijven) wordt geacht geen werking te hebben, zulks terwijl men natuurlijk feitelijk – en op goede gronden – min meer gelooft in de superioriteit van het nieuwe geneesmiddel, althans in de werking ervan. Les: echte wetenschappers zullen ‘out of the box’ hypothesen nooit zonder meer ecarteren. En evenmin ridiculiseren (zoals Stinus wel doet). Vraag waarom kan Stinus geen contra-hypothese verdragen?
     3.
     In de Natuurkunde gaat het vooral om experimenten. En deze experimenten doet men vooral om iets te bevestigen (zie bijvoorbeeld de deeltjesversneller in Zwitserland). Dit in tegenspraak met het voorschrift van de wetenschapsfilosoof Popper om juist op zoek te gaan naar het tegensprekende geval. Eigenlijk zo Stinus dus cf. Popper op zoek moeten gaan naar een feiten die zijn model tegenspreken. [Bijvoorbeeld door experimenten te verrichten die wijzen op de absentie van de kromming van horizon.]
     4. Als het model van de Flat Earth meer en betere verklaringen en voorspellingen geeft (en dit alles met grotere ‘economy’ ) dan wint het Flat Earth model gewoon. Zoiets kan je zonder emotie en minachting van je tegenstander gewoon proberen aan te tonen (of te ontkennen). Waarom reageert Stinus zo dogmatisch terwijl iedereen in wetenschapsland wel zo’n beetje weet dat alle wetenschappen in hun kennis fundamenteel (dus in principe) op grenzen stuiten? En dat daarenboven nog wel wat zaken controversieel zijn. Zo verschillen top-wiskundigen over de vraag of wiskunde ‘ontdekt’ wordt op ontstaat in de menselijke geest. [De een zal de ander niet goed wijs vinden!] En zo hoorde ik onlangs nog twee natuurkundigen op de radio twisten over de vraag op zwarte gaten nu wel of niet bestonden.

     Kortom, ik snap niet waarom Stinus niet gewoon specifieke experimenten van de Flat-Earthers (Peter, Eric en Benjamin ) gewoon zonder emotie weerlegd, zoals te doen gebruikelijk in de wetenschap. Dus ingaan op hun aangehaalde, specifieke experimenten in plaats van te dogmatisch te reageren allerhande algemeenheden.

     1. Beste Yukio,

      – Tegenwoordig zijn er allerlei clubs die de grootste zottigheden verkondigen, maar die er helaas grondig naast zitten. Zot zijn doet gelukkig geen zeer.

      – Je spreekt van “consensus” in de wetenschap. Wel, het is niet zo dat wetenschappers “afspreken” dat de aarde rond is. Neen, ze hebben dat geverifieerd op velerlei manieren, en ze zijn het er over eens geworden. Als er serieuze wetenschappers zijn die iets anders gevonden hebben, moet dat onderzocht worden. Er kan geen vooruitgang komen door leugens of onwaarheden aan te nemen.

      – Mensen zoals Benjamin geloven niet dat 2+3 gelijk is aan 5, als dat door een Jood gezegd wordt. De boodschap is dan niet juist omdat de boodschapper hun niet aanstaat. Droevige visie.

      Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

     2. ☩JMJ☩

      Yukio; Stinus argumenteert dat alleen de wetenschapsdomeinen die hij bepaalt mogen spreken over kosmologie en meer specifiek over de vorm van de aarde. Mijn argument is dat de gewijde wetenschappen daar welzeker het één en het ander over te zeggen hebben, en ik heb dat herhaaldelijk aangetoond, doch Stinus blijft dit alles negeren. Verder weet ieder fatsoenlijk historicus dat de ontwikkeling van gedachten doorheen de eeuwen een specifieke geschiedenis heeft, en aan de hand daarvan kan ongetwijfeld wel aangetoond worden of een bepaalde doctrine werkelijk de vrucht is van eerlijk onderzoek of het resultaat van leugenachtige menselijke intriges. Dat Stinus dit ontkent toont alleen maar aan dat hij zich niet moet bemoeien met domeinen waarvan zijn kennis gebrekkig is. De NASA-kosmologie is het product van destabiliserende machinaties tegen het Christendom, voortvloeiend uit een heidens wereldbeeld, en niet het resultaat van eerlijk wetenschappelijk onderzoek. Van zodra men weet dat de wetenschapsgoeroes van Stinus zelf, en hun voorgangers, adepten waren en zijn van Joods satanisme, dan moet ieder zinnig mens weten dat niets serieus genomen moet worden van de onzin die uit de smoelen van die volksmenners komt.

      Nog belangrijker, echter, is het feit dat een platte aarde tot de Godsopenbaring behoort, waardoor ik dit met bovennatuurlijk geloof belijd; en ik ben er dan ook van overtuigd dat de Heilige Roomse Kerk bevoegd is door God om dit plechtig ex cathedra af te kondigen, omdat het een intrinsieke dogmatische waarde bezit. De kabbalistische kosmologie kan door de Heilige Kerk plechtig geanathematiseerd worden, en zo doende zou zij het werk voltooien dat Sint Robertus Bellarminus begon met Galileo. De spotternijen van mensen zoals Stinus betekenen niets, want atheïsten doen hetzelfde jegens de Verrijzenis van Christus. En ook al spot hij nog zo hard, het feit blijft dat een groeiend aantal van mensen de ‘blauwe knikker’ van NASA betwisten, waaronder mensen die zich in wetenschappelijke domeinen bewegen. De wereldheersers nemen dit fenomeen dan ook ernstiger dan Stinus, want zij hebben reeds talloze subversieve mollen op het internet gestuurd om gecontroleerde oppositie te creëren, waarvan sommigen reeds ontmaskerd werden.

     3. @ Stinus, 26 mei 09.45

      * Koch, de ontdekker van de tbc-bacil, werd toentertijd ook uitgemaakt voor zot. En nog geen 50 jaar geleden was het communis opinio in de medische wetenschap dat iemand met een hartinfarct zes weken bed moest houden (nu ten strengste gecontraindiceerd). Etcetera, etcetera. Ik zelf vind uw overtuiging dat Vaticanum II in lijn is met de Traditie nogal zot.
      * In de wetenschap draait het niet om ‘consensus’ maar om experimenten en vormen van hypothesetesting (incl het theorem van Bayes als u dat wat zegt). Kortom: in de wetenschap draait het niet om democratie (= wat de meeste mensen vinden) maar om waarheid (hetgeen u zelf ook beweert).
      * Uitkomsten van metingen moet altijd worden geïnterpreteerd en in een model gebracht worden (en liefst nog in een theorie). Er bestaan geen perfecte modellen (= 100% corresponderend met de Realiteit – de laatste kennen wij niet, het blijft bij ‘stamelen’)
      * Einstein heeft het model van de Quantum Theorie nooit willen aanvaarden (‘God dobbelt niet’) en heeft een gedachtenexperiment ontworpen (de EPR paradox) om te bewijzen dat de Quantum Theorie de werkelijkheid niet volledig beschreef. Vergeefs. Kortom: het kan verkeren in de wetenschap, zelfs voor geniale natuurkundigen.
      * Omwentelingen in het wereldbeeld zijn al vaker voorgekomen: Copernicus en Kant (de laatste in de epistemologie.
      * U aansporing dat Benjamin maar een wetenschappelijk artikel moet publiceren is nogal mal en onsportief. We zitten hier niet te debatteren in Nature of Scientific American. U moet gewoon antwoorden op specifieke testresultaten die u worden voorgehouden en niet erom heen draaien met allerlei algemeenheden waarop de wetenschappers op dit forum allerminst zitten te wachten.
      * Zelf anti-zionisten (een accurater woord dan ‘anti-semieten’ want arabieren zijn ook semieten) kunnen gewoon deugdelijk wetenschappelijk onderzoek doen. Overigens doet het hele vraagstuk van de joden er hier niet toe. Ik heb het dan ook niet te berde gebracht.

    2. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Het is gemakkelijker met de stroom mee te gaan dan ertegenin te gaan.”

     Met de stroom meegaan doen ongetwijfeld de meeste mensen, vooral wanneer dezen zelf broodwetenschappers zijn.

    3. @ Stinus

     Zwaartekracht is volgens de consensus een kromming in het space-time continuum. Of is het illusie?

     ‘Through study of (…) peculiar phenomena and through a more recent advance in string theory, many scientists are beginning to wonder if our concept of space is but an elaborate illusion propagated by what we see as laws of physics, but which are in fact the surface-level result of a much more complex reality. ‘

     Leuk om te horen!

     [Gelezen op http://www.bigthink.com. ]

     1. ☩JMJ☩

      Op de platte aarde is er natuurlijk geen ‘zwaartekracht’ nodig, gezien boven en beneden er werkelijk bestaan en de aarde gefixeerd is. Zwaarte is door God ingeschapen als natuurlijke kwaliteit in de densiteit van materie zelf en heeft niets te maken met een soort van onzichtbare aantrekkingskracht (daarom zei ik eerder dat een object door de lucht naar beneden valt vanwege de dichtheid van de densiteit in dat object). Dat is eenvoudigweg logisch, maar men is met een ‘magische’ zwaartekracht afgekomen om bepaalde absurditeiten van een rondom een gigantische zon wentelende aardbol weg te werken. Ze zaten immers met vanzelfsprekende vragen zoals: Waarom vallen de oceanen niet van de aardbol?

      Het is hen echter niet gelukt om de absurditeiten weg te werken, want terwijl oceanen tegen hun denkbeeldige bol geplakt blijven en hoge gebouwen staande blijven zonder af te breken, kunnen zij rustig met de fiets rondrijden. Men vervangt dus de orde-scheppende macht van God met een onpersoonlijke ‘magische’ zwaartekracht die een bepaalde graad van zichtbare orde in stand houdt. Figuren zoals de alchemistische Newton introduceerden gewaande occulte krachten in de wetenschappen, en het feit dat zijn valse noties zo breed aanvaard geworden zijn bewijst de wijdverbreide verduistering in de intellectuele wereld.

      De occultisten waren reeds in de dagen van Nimrod, hun vader, kwaad omdat de mens uit Eden verdreven werd, en wilden contact maken met de demonen in de lucht waar St. Paulus over spreekt in de H. Schrift [Eph. 2, 2] [Eph. 6, 12] met de waangedachte dat die hen zouden helpen om Eden binnen te dringen. De Gelukzalige Catharina Emmerich heeft die boze geesten in de lucht gezien, die voortdurend strijd voeren tegen de mensheid. Zij bevinden zich op het hoogste punt van de aardse hemel, bij de hoogste sterren van het firmament, en klagen daar zielen van pas overledenen aan die naar God in de Hemel willen opgaan. Het is daar dat het persoonlijk oordeel van een overleden mens plaatsvindt, en de duivels proberen de ziel dan op te eisen voor de hel; vandaar werden die regionen vroeger de “tolhuizen” genoemd.

      De hedendaagse kabbalistische ‘wetenschappers’ zoeken, zoals hun voorgangers in het occultisme, contact met die genoemde demonen en noemen hen “aliens”. Zij willen van die ‘aliens’ een gepretendeerde ‘gnosis’ ontvangen om zichzelf te vergoddelijken en de macht in handen te krijgen om zelf universums te creëren en te beheersen. Het is krankzinnig, maar dat is hoe die mensen denken, en het is luciferianistisch pantheïsme. Waarom waren de vroegste paganisten in de oudste tijden sterrenwichelaars? Omdat zij contact zochten met de boze geesten in de hoogste aardse hemelregionen. Die sterrenwichelaars zijn op een gegeven moment begonnen de sterren en de aarde in hun verbeelding om te toveren naar planeetbollen en het firmament te verwisselen met een oneindige (nogmaals pantheïsme, want infiniteit is een goddelijke eigenschap en behoort een schepsel niet toe) expansie van sterrenstelsels. Een slecht gedeelte onder de Judeeërs heeft ten tijde van de ballingschap in Babylonië dat oud heidendom opgenomen, en sinds de Godsmoord is Juda gradueel meer en meer gedomineerd geworden door het occultisme van die oude Babylonische mysteriescholen, waardoor de hedendaagse Joden de dragers zijn van dat oud esoterisch heidendom; zij zijn de synagoge van de satan. Heden heersen die Joden over de Westerse wereld, en het creationisme van de H. Schrift wordt geridiculiseerd door de instellingen die afhankelijk zijn van het Joods synarchistisch regime. Dat wil niet zeggen dat de grote hoop van moderne wetenschappers allemaal logeleden of bewuste kabbalisten zijn, maar zij slikken alles waarmee hun broodheren hen reeds in hun academische opleidingen geïndoctrineerd hebben.

      Eric, Yukio;

      U kunt het fenomeen van de middernachtzon onderzoeken, indien u wilt. Ik heb dit reeds eerder vernoemd, maar voor zover ik mij herinner kreeg ik daar geen reactie op vanwege de spotters. De middernachtzon is een fenomeen waarbij iemand in een bepaalde locatie in het Arctische de zon dag en nacht ziet, terwijl dit fenomeen nog nooit gedocumenteerd werd als gezien in het Antarctische. De verklaring op de platte aarde is vanzelfsprekend: De zon vergroot en verkleint haar cyclus doorheen het jaar, en de kleinste cyclus maakt zij nabij de magnetische Arctische pool, die volgens Cosmas de Alexandrijn (Sinaïtische monnik en schrijver van de Topographia Christiana) een hoge berg is. Wanneer die kleinste cyclus geschiedt in het Arctische, en u bevindt zich op een locatie binnen die zonnecyclus, dan ziet u uiteraard de zon dag en nacht. In het Antarctische is het onmogelijk om een middernachtzon te zien omdat daar de zonnecyclus het grootst is wanneer de zon die uiterste ‘keerkringen’ bereikt heeft. Men heeft daar tot op heden dus nog steeds geen middernachtzon gedocumenteerd, en men komt daarom met valse excuses om die absentie te ‘verklaren’ omdat op een aardbol die rond een gigantische zon draait een middernachtzon ook zichtbaar moet zijn in het Antarctische. De afwezigheid van een middernachtzon in het Antarctische is dus een bewijs van de platte aarde.

      Heeft u er verder al eens bij stilgestaan dat een kompas altijd plat gelegd moet worden bij gebruik? Dat komt omdat het kompas zich in werkelijkheid steeds richt naar de magnetische Arctische berg op de platte aarde.

 61. @ AGStinus,
  hier nog meer “dwaze fantasie”:
  De Analemmatische zonnewijzer geeft de meest duidelijke aanwijzing, en dat kan met een sextant nauwelijks of niet verbeterd worden:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Analemmatische_zonnewijzer

  – Er worden DRIE-VIERDEN van een ellips afgetekent zolang het zonlicht deze plek bereiken kan.
  Een ellips — niet een boog ! — dat is onmogelijk indien de zon vanop 93 miljoen mijlen afstand staat.
  In de zomer betekent dit dat de zon opkomt noordelijk in het noordoosten, vandaar op de zonnewijzer richting evenaar beweegt en onder gaat noordelijk in het noordwesten.
  Maar op 21 juni volgt de zon zogezegd de rechte lijn van de kreeftskeerkring boven de bolle aarde, ’s middags pal boven Algeria-Mali: zij komt dus nooit vanuit het noorden indien zij op grote afstand van de bolaarde staat, maar zij komt wel VANACHTER het noorden indien zij een cirkel boven een platte aarde maakt op 4800 km hoogte.

  Bovendien is er altijd meer en langer zonlicht boven de noordpool dan boven de zuidpool, hetgeen niet logisch verklaarbaar is indien de zon op miljoenen km van de aarde staat.

  https://wiki.tfes.org/Distance_to_the_Sun approximately 2000 miles – The Flat Earth Wiki.

  Dat zijn de feiten!

  Nog te onderzoeken: Met een sextant+telescoop kan men plaatsnemen in een stabiele (met drie touwen verankerde) luchtballon, hoog boven de aarde, en dan komt de ellips nog vollediger tot uiting in de data verschaft door de sextant die men combineert met een kleine telescoop!
  Die sextant met telescoop combinatie bestaan al lang in de vorm van astronomische observatoria op grote hoogten. Maar juist die mensen zwijgen! Het zijn niet de ‘gewone’ brave christenen die dergelijke ‘sterrenwachten’ bouwen, zij hebben geen hoogmoedige behoefte aan uiterlijkheden.

  1. Hallo Eric,
   Wat je vertelt hangt echt voor geen cent aaneen. Het is niet de moeite om daarop te reageren.
   AGSt.

   1. Vandaag 27 mei om 4 uur ’s morgens (werkelijke tijd: 2 uur) is heel de noordelijke horizon verlicht.

 62. Hallo Benjamin Van Dyck (25 mei 2018 – 21:01),

  – Volgens u is dus de aarde plat en niet bolvormig, en bestaat de zwaartekracht niet (zweven ze bij u thuis dan allemaal in de lucht ?) Heel koppig en onwetend blijf je maar dezelfde fout maken : de boodschap is niet juist omdat de boodschapper u niet aanstaat. Die boodschapper is volgens u altijd een kaballist, een vrijmetselaar of ik weet niet van welke sekte, en daarom is het niet juist wat die zegt, en vind je zelf maar wat onnozelheid uit. Er zijn ook veel katholieke wetenschappers die van alles ontdekt hebben, en geverifieerd hebben wat die “kabbalisten” enz. gevonden hebben.

  – Nog even je onnozele “verklaring” waarom alles valt. Volgens u komt dat doordat de lucht tegen de voorwerpen duwt in een welbepaalde richting. Klopt niet. Men kan het eenvoudig uitproberen in een klas : een voorwerp valt even goed in een ruimte waar alle gas uit verwijderd is. Het voorwerp valt daar zelfs nog iets sneller, omdat er geen weerstand is door de lucht. Bovendien is je “verklaring” nog zot op een andere manier. Als de lucht tegen een voorwerp duwt in een bepaalde richting, waarom zou die richting dan altijd naar de aarde toe gericht zijn ? (NB : de lucht duwt langs alle kanten tegen een voorwerp door de luchtdruk, en dit zorgt voor een lichte netto opwaartse druk op het voorwerp ; maar dit is niet de reden waarom een voorwerp valt ; de reden waarom een voorwerp valt is de zwaartekracht die de aarde op dat voorwerp uitoefent, en die staat naar de aarde toe gericht).

  – Beste Benjamin, het is beter van jezelf niet verder belachelijk te maken op dit forum. En daarom raad ik je aan enkel te schrijven over zaken die je goed kent, en niet over zaken die je niet goed begrijpt. En wetenschap, daar heb je echt geen kaas van gegeten, zo blijkt.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Volgens u komt dat doordat de lucht tegen de voorwerpen duwt in een welbepaalde richting.”

   Neen, dat heb ik niet gezegd. Lees opnieuw.

 63. Hallo Benjamin v D,

  – Nog steeds beweer je dat er geen zwaartekracht bestaat, enz. Met onwaarheden schiet niemand iets op. Hou nu eens op met onnozelheden te schrijven over zaken waar je blijkbaar niets van kent. Daardoor maak je jezelf belachelijk.

  – Je schrijft : “Een object valt op de grond omdat de densiteit van dat object groter is dan die van de lucht waarin het zich bevindt, niet omdat er een soort van bizarre, onzichtbare kracht zou bestaan die oceanen … ” . Sorry, dat is flauwe kul. De juiste uitleg is de volgende. De aarde trekt aan dat object, en brengt het in beweging in NEERWAARTSE richting. De aarde trekt ook aan de lucht, en daardoor is er luchtdruk in de lucht opgebouwd. Die luchtdruk oefent ook krachten uit op dat object, en dat zorgt voor een KLEINE NETTO OPWAARTSE kracht op het object, die echter in absolute waarde veel kleiner is dan de zwaartekracht van het object, omdat lucht een veel kleinere densiteit heeft dan dat object. Netto resultaat : het voorwerp valt in de richting van de aarde. (NB : de kleine opwaartse kracht op het object noemt men de Archimedeskracht ; die komt men ook tegen indien een voorwerp in vloeistof ondergedompeld is).

  – Dit is allemaal geen conventie tussen wetenschappers, nee, het zijn wetten en waarheden die in de loop van honderden jaren ontdekt en beredeneerd werden door duizend mensen.

  – Benjamin, misschien moet jij eens wat meer respect gaan opbrengen voor anderen, en geen minachting tonen voor joden, wetenschappers en de wetenschap. En nogmaals : de Bijbel is niet bedoeld als wetenschapsboek, dus ga er niet in koffiediklezen om er “wetenschap” uit te destilleren. Je zit echt verkeerd als je dat doet.

  – Mooi en juist citaat uit het steengoede boek “Katholicisme voor dummies” (pag. 13) : “HET KATHOLICISME BESCHOUWT WETENSCHAP OF REDE NIET ALS VIJANDEN VAN HET GELOOF, MAAR ALS PARTNERS BIJ HET ZOEKEN NAAR DE WAARHEID”. Doe je voordeel met dat citaat, en doe niet koppig.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. @ Stinus

   Hou toch eens op met je dogmatische wetenschapsbeoefening! !!!! Wetenschap kent geen dogma’s, alleen herhaalbare, verifieerbare experimenten waaruit modellen – en later – theorieën opgesteld worden. Geen van die modellen en theorieën zijn gefixeerd forever. [Zie mijn citaat over de zwaartekracht.] Het model van de platte aarde is natuurlijk absurd, maar dat iets tegelijk een golf en deeltje kan zijn is even absurd. Wie weet wat voor correcties er kunnen voortvloeien op de huidige modellen uit experimenten die gedaan worden op basis van een absurde hypothese (de contrahypothese is altijd enigszins absurd, die mijn eerdere uiteenzetting).
   PS. Uw geloof dat Vaticanum II in lijn is met de Traditie is even absurd als het model van de platte aarde.

   1. Nog een keer, speciaal voor “‘closed mind’ – Stinus”:

    Zwaartekracht is volgens de consensus een kromming in het space-time continuum. Of is het illusie?

    ‘Through study of (…) peculiar phenomena and through a more recent advance in string theory, many scientists are beginning to wonder if our concept of space is but an elaborate illusion propagated by what we see as laws of physics, but which are in fact the surface-level result of a much more complex reality. ‘

    Leuk!

    [Gelezen op http://www.bigthink.com. ]

    1. @ Stinus

     Om de waarheid te vinden, zowel de wetenschappelijke als de religieuze, moet je wel een ‘open mind’ hebben. De H.Geest waait waar die wil, maar je moet natuurlijk niet de receptiemogelijkheden voor de H.Geest dichtschroeien.

   2. Yukio,

    Je schijnt wel een pleidooi te houden voor anarchie in de wetenschap, of een pleidooi om met alle wetenschap te stoppen … Niet zo verstandig. Iets dat in de wetenschap zijn waarde bewezen heeft, moet men bewaren, tenzij je iets beter of nauwkeuriger in de plaats kunt stellen. Zie ook mijn ander tekstje beneden.

    AGSt.

    1. Stinus, 29 mei 2018 – 16.26
     Ik houd een pleidooi voor echte creatieve-wetenschap, de enige manier om iets meer van de Realiteit (met hoofdletter R) te ontsluieren. Daarvoor zijn ‘bold ideas’ nodig. Het maakt niet uit wat de oorsprong is van die ideeën is (absurde gedachten (bijvoorbeeld dat de aarde plat is), dromen, gekke kunst etc), als ze maar geoperationaliseerd kunnen worden in een toetsbare hypothese of in een herhaalbaar experiment. Zoals u denkt, denkt een fantasieloze boekhouder. Ja, zo krijg je natuurlijk nooit correcties op bestaande modellen of nieuwe openingen.

     1. @Yukio.

      Er vindt dus nu een correctie plaats op de ‘ronde aarde’ door andere wetenschappers en de Bijbel eerder bevestigend, dan ontkennend.

      Een correctie die velen niet welgevallig zijn.

  2. Kan de zwaartekracht echt al dat zware water vasthouden? De zeeën, meren?
   Een klein vlindertje kan nog vliegen, is zo licht als een veertje.

   Water gaat altijd vlak liggen. Er is een bovenkant ook en een onderkant. Aan de andere kant moeten mensen dus in feite met hun hoofd onderaan leven? De aarde draait maar 1 kant op, dacht ik.

   Ik vind het met de dag onlogischer dat de aarde rond is. De vraag is nu uiterst actueel: Wie is nu eigenlijk de manipulator en welke wetenschap is op waarheid uit?

   Kijk de Bijbel teksten erop na. Die wijzen echt, als je het goed bestudeert, eerder op een platte aarde, met de horizon, maan, sterren en zon aan het firmament, wolken voor of achter de maan en zon. Sterren in een sterrenbeeld, zoals de Grote Beer. En de aarde staat vast en kan dus niet draaien om haar eigen as.

   De aarde kan bol zijn, maar niet geheel rond. Zet een glazen schaal op zijn kop, dat idee, alleen heb je eronder nog pijlers.

   Alleen de ludieke vraag (van een atheïst) wat eronder de pijlers is, dat weet ik nog niet. Misschien weet @dhr. Benjamin van Dijck daar wel een antwoord op.

   Van vragen komen altijd weer nieuwe vragen ook, waar men dan nog niet aan had gedacht.

   De discussie blijft gaande op You Tube.

   1. Aanvulling: En tussen de pijlers onder de aarde is de hel.
    Het is beter daar niet in terecht te komen, want dan ben je verloren voor een Eeuwig Leven met God.

    1. 2e en laatste aanvulling: Een platte aarde heeft geen zwaartekracht nodig, volgens de nieuwe onderzoekers, nieuwe wetenschap.

     Niet alles over de platte aarde heb ik zelf bedacht, maar een enkel dingetje. Een aantal argumenten heb ik van you tube geplukt. Toch is deze discussie al een aantal jaren gaande op you tube. De laatste tijd is deze discussie m.i. sterk toegenomen, omdat de bevindingen van een Braziliaanse Wetenschapper na zeven jaar studie, sinds eind maart, pas echt naar buiten zijn gekomen via een symposium, waar weet ik niet meer precies.

     Zeer interessant en blijvend actueel nu. De Bijbel hebben velen al afgeschreven, als ware het een ‘sprookjesboek’.
     Misschien kan de ‘platte aarde’ en de argumenten die al in de Bijbel staan nog wel eens in het voordeel van de Bijbel werken.

     Of de Christenvervolging zal ermee beginnen als de Platte Aarde terrein zal winnen boven de Ronde Aarde.
     Want de voorstanders van de Ronde Aarde zijn vrij giftig soms naar de voorstanders van de Platte Aarde. Of het andersom ook zo is, dat weet ik niet zo. Dat zal soms heus ook wel gebeuren.

     Maar er was een video, waarin zelfs in de inleiding onder die video, de Platte Aarde in feite al als idioten werden uitgemaakt. Dat zegt iets over de mentaliteit van de voorstanders van de Ronde Aarde. En zo waren er wel meer die zo reageerden in reacties.

     De tijd zal het leren.

   2. ☩JMJ☩

    De sheol (inclusief de gehenna der vervloekten) bevindt zich in het hart van de aarde; daaronder bevinden zich de massieve aardfundamenten, en daaronder de grote waterdiepte.

    1. De kern van de aarde zou ook zeer heet zijn, maar hoort dit gegeven dan bij de theorie van de ronde of die van de platte aarde? In mijn beleving deze meer bij die van de ronde aarde. Want ik heb dat ook wel eerder gehoord.

 64. @ Stinus

  Vooruitgang in de wetenschap is alleen mogelijk door ‘bold ideas’ niet door consensus-congressen door gearriveerde lieden.

  1. @ Stinus

   Mijn eigen promotor (een wiskundige) is in de 60er jaren van de vorige eeuw door conventionele figuren geridiculiseerd omdat hij voorspelde dat een computer het zou gaan winnen van een wereldkampioen schaken.

 65. @ AGStinus,

  https://www.youtube.com/watch?v=193qajOfVK0
  Sci-Fi Short Film “Telepathy” presented by DUST

  een filmisch gedicht, speciaal voor u,
  in een supermodern ‘Sci-Fi’ jasje,
  maar de inhoud is pijnlijk klassiek.

  Today I’m searching for eloquence,
  but finding only failing words.
  + eloquence: welsprekendheid, gave van het woord.
  – We are so polite about it.
  – Medical research is honest, sanctioned work.
  – Your future is dust.

  Moge u spoedig een eenvoudig schaapje worden,
  liever dan talentvolle onoprechtheid.
  Tijd is ons gegeven…

 66. “All what we are is dust in the wind”

  Eens zullen we tot stof wederkeren.

 67. Hallo Yukio (27 mei 2018 – 11:41),

  – Je schrijft : “Zwaartekracht is volgens de consensus een kromming in het space-time continuum. Of is het illusie?” Laat ons duidelijk zijn. Voorwerpen op aarde hebben de neiging om te vallen ; planeten trekken mekaar aan, enz. Al deze dingen, inclusief de planeetbewegingen, zijn prima te verklaren door volgende postulaten aan te nemen 1) de wetten van Newton, en 2) het postulaat over de algemene gravitatiekracht die 2 deeltjes op elkaar uitoefenen. Dit is geen illusie, maar realiteit.

  – Nu blijkt dat in extreme omstandigheden (extreem hoge massa’s, extreem hoge snelheden) de bovenstaande postulaten niet exact de realiteit weergeven. In dat geval moet men beroep doen op de postulaten van de algemene relativiteitstheorie, maar die zijn wiskundig veel ingewikkelder dan de postulaten van Newton. Die zijn dan bij machte om de realiteit nóg nauwkeuriger te beschrijven. Bij die algemene relativiteit spreekt men inderdaad van kromming van de ruimte.

  – Conclusie : aantrekking tussen massa’s is geen illusie, maar een realiteit, en mits de juiste postulaten (wiskundig beschreven correcte natuurwetten) kan men daarmee een hele boel natuurfenomenen nauwkeurig beschrijven. Moest de aantrekking tussen massa’s een illusie zijn, zou de zon uit elkaar vliegen (ze wordt immers door gravitatiekrachten bijeen gehouden), en zijn we binnen een paar uren allemaal steendood. God is niet dom dat Hij de aantrekking tussen massa’s in de wereld ingeschapen heeft …

  Met vriendelijke groet, Gilbert K.

  1. Hoi Stinus!
   Alles wat je schrijft is mij bekend. Uiteraard is de zwaarteKRACHT zoals Newton die beschreef een reële ervaring, net zo reëel als onze ervaring dat de aarde plat is. Newton’s beschrijving in al zijn schoonheid is evenwel een benaderende beschrijving op BASAAL NIVEAU want nu – eeuwen later – weten we dat de zwaartekracht geen kracht is maar een ‘kromming van de ruimte.’ [U schrijft dat zelf ook!] En zelfs dat inzicht is niet het einde van het verhaal. Dit laatste kon u lezen in dat kleine citaat dat ik u eerder liet lezen. Dit citaat vertelt dat ons space-concept mogelijk ‘an elaborate illusion’ [is] ‘ propagated by what we see as laws of physics, but which are in fact the surface-level result of a much more complex reality’. Want zowel Newton’s als Einstein’s model van zwaartekracht zijn inmiddels ‘klassieke’ wetenschap. En nu – in de postmoderniteit beland – weten we dat objecten zowel deeltjes- als golf-eigenschappen hebben . Passen we de Quantum Theorie toe op de ‘zwaartekracht,’ dan worden de zaken erg ingewikkeld en ‘confusing’ zolang we spacetime niet gekwantificeerd hebben. Er zijn wel (meerdere) modellen, maar een volledig Quantum model bestaat nog steeds niet. Kortom, een ‘bold idea’ om een doorbraak te forceren is zeer welkom!

   DIt alles heeft allemaal niets te maken de kwestie die hier speelt. Ik ben aangehaakt in de discussie tussen u en Benjamin en Erik omdat ze u een concreet experiment voorlegden waarop u weigert in te gaan. In plaats daarvan maakt u ze – ietwat overdreven gezegd -uit voor rotte vis. U moet evenwel gewoon hun concrete experiment netjes bekritiseren zoals dat hoort in de wetenschap (en niet persoonlijk worden).’

   Enige tijd geleden was er een ‘war on evolution’ door Mathieu Albert die het verhaal in Genesis verdedigde. Dat mag best van mij, maar hij moet geen mensen die er op goede gronden er anders over denken gaan schofferen (ik werd o.a. voor dom uitgemaakt).

 68. ☩JMJ☩

  De Gelukzalige Anna Catharina Emmerich zag de platte aarde met Jerusalem als centrum:

  “I learned also that the prophet having related what had happened to him, the spot received the name of Calvary. Finally, I saw that the Cross of Jesus was placed vertically over the skull of Adam. I was informed that this spot was the exact centre of the earth; and at the same time I was shown the numbers and measures proper to every country, but I have forgotten them, individually as well as in general. Yet I have seen this centre from above, and as it were from a bird’s-eye view. In that way a person sees far more clearly than on a map all the different countries, mountains, deserts, seas, rivers, towns, and even the smallest places, whether distant or near at hand.” – The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ.

  1. Benjamin,
   Privé openbaringen zijn de echte openbaring niet. De Kerk waarschuwt voor zogenaamde privé-openbaringen. Ze kunnen je wel inspireren, maar als inspiratiebron moet je ze ook niet letterlijk nemen. Platte aarde ? Je reinste onzin.
   A. G. Stinus

   1. Het zijn nu wetenschappers ook die zeggen dat de aarde plat is. Er is bewijs, het is een feit en de Bijbel onderstreept dat ook veel meer dan men nu gelooft.

    Er is een video van 75 Bijbelteksten waaruit je kan concluderen dat de aarde plat is.
    bovendien geloven Jehova’s Getuigen juist dat de aarde ‘rond’ is. Ze hebben het woord ‘bolle’ (aarde) veranderd in een ‘ronde’ (aarde). Je reinste Bijbelvervalsing toch? ‘Bol’ is nog niet compleet ‘rond’. Daar zit de sleutel!
    Bovendien komen bepaalde argumenten meerdere malen in de Bijbel voor.

    Ik zou de Bijbel er zelf maar eens op nalezen als ik u was. 75 verzen is best veel. Er valt nog heel wat te ontdekken hoor in die Bijbel, ook wetenschappelijk. En God spreekt de Waarheid !! Toch? U gelooft toch in God??

    1. Voorgaande reactie is bedoeld voor A.G. Stinus, re. 29 mei 2018, 16:37 uur !!

   2. ☩JMJ☩

    De Kerk heeft niets tegen private openbaringen wanneer dezen van God komen; wel waarschuwt zij tegen valse openbaringen. Authentieke private openbaringen, ofschoon onderscheiden van de Publieke Openbaring (waar niets aan toegevoegd kan worden), komen wel van God, en dit wordt geenszins ontkend door de Kerk. Zuster Emmerich droeg de Heilige Stigmata, zoals de H. Pater Pio, en heeft de status van Beata in de Katholieke Kerk. Op basis van haar visioenen werd het huisje van de Allerheiligste Maagd Maria in Ephesus gevonden.

    Golgotha als kosmisch centrum van het heelal en als geografisch centrum van de aarde is een zeer oude overlevering die gedeeld werd onder Kerkvaders, en dergelijk centrum van het aardoppervlak kan alleen bestaan op een platte aarde. De platte aarde is geen onzin, want God heeft het Zelf geopenbaard in de H. Schrift.

   3. Hier de imprimatur toekenningen voor de geschriften van de H. Anna Katherina Emmerich:
    Le premier volume de l’ouvrage intitulé : Vie d’Anne Catherine Emmerich, par le P. Schmoeger, de la congrégation du Très Saint Rédempteur, qui nous a été présenté en manuscrit, ne contenant rien de contraire à ce qu’enseigne l’Église catholique, quant au dogme et à la morale, mais, au contraire, paraissant plutôt propre à affermir la foi et à exciter la piété, nous lui accordons avec plaisir l’approbation demandée par l’auteur.
    Limbourg, le 26 septembre 1867.
    PIERRE-JOSEPH Évêque de Limbourg.

    Nous autorisons M. l’abbé de Cazalès, notre vicaire général et chanoine de notre cathédrale à faire imprimer sa traduction de la Vie d’Anne Catherine Emmerich, publiée en Allemagne par le R. P. Schmoeger, de la congrégation du Très-saint Rédempteur, avec l’approbation de Mgr. l’Evêque de Limbourg.
    Versailles, le 18 janvier 1868.
    PIERRE, Evêque de Versailles.

    Over welke Kerk spreekt u dan Stinus, dat u deze niet erkent? Zouden die erkenningen van Bisschoppen niet van de K. Kerk zijn, of waren die Bisschoppen gen Katholieken?
    Als u iets niet weet , Stinus, doe dan niet zo dom en ga het eerst uitzoeken, voordat u zich hier belachelijk maakt.
    Onwetendheid kan verholpen worden door studie.

 69. Hallo Benjamin Van Dyck (28 mei 2018 – 17:57)

  – Je schrijft : “De sheol (inclusief de gehenna der vervloekten) bevindt zich in het hart van de aarde; daaronder bevinden zich de massieve aardfundamenten, en daaronder de grote waterdiepte.” Dit getuigt echt van heel primitieve opvattingen.

  – De vervloekten bevinden zich op dit ogenblik niet in een of andere plaats, en al zeker niet onder het aardoppervlak. Mogelijk interpreteer je bepaalde Bijbelpassages veel te letterlijk. (Ben je soms een Jehova’s getuige ? Of lid van een extreme protestantse kerk ?) De hel, dat is een toestand waarin de verdoemden zich bevinden, en die toestand kun je niet aan een aardse plaats koppelen.

  – Bij de verrijzenis zullen ook de verdoemden verrijzen, en krijgen ze terug een lichaam, maar het zal een trieste verrijzenis zijn en een triestig lichaam, en geen verrijzenis die hen bij God brengt. Ze blijven dan eeuwig gescheiden van God, door eigen schuld.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Zoals u zelf weet ben ik Katholiek Christelijk.

   De hel is een fysieke locatie onder het aardoppervlak; dat is geen leer verzonnen door protestantse sekten zoals de ‘getuigen’, maar intrinsiek een Katholiek dogma. Weet dat het een dodelijke zonde is om een Katholiek tegen de waarheid in te lasteren voor protestant.

   De Heilige Schrift is onfeilbaar onder goddelijke inspiratie geschreven, en het Eerste Vaticaans Concilie (De revelatione) anathematiseert diegenen die dit ontkennen en de Schrift reduceren tot louter mensenwerk. Welnu, Core werd levend en lichamelijk opgeslokt in de Tartarus van de vervloekten, en St. Josue deed met zijn woord de zon en de maan stilstaan in het midden van de hemel toen hij tegen de vijanden van God streed. Niet een bewegende aardbol, zoals u de aarde afschildert, kwam tot stilstand, maar de koers van de zon en de maan.

   Geesten zijn verbonden met plaatsen; de Engelen en Heiligen zijn in de fysieke Hemel van de Rechtvaardigen, en de Heilige Aartsengel Michaël koos de Berg Gargano uit als hoofdkwartier (zie de liturgische feestdag) voor zijn werkzaamheden op aarde. Duivels infesteren soms gebouwen, en meerdere duivels liggen gebonden in de Egyptische woestijn (onder anderen de duivel vernoemd in het Boek Tobias), hetgeen de oorzaak is van het feit dat de Woestijnvaders daar zo buitengewoon te kampen hadden tegen demonen. Dat is onder andere wat Sint Benedictus bedoelde in zijn Heilige Regel waar hij sprak over het als anachoreet aanbinden van de strijd tegen de duivels in de woestijn. De zielen van de vervloekten bevinden zich in de fysieke locatie van de hel in het hart van de aarde. Toen de Ziel van de Mensenzoon na Zijn Heilige Kruisdood neerdaalde in de sheol was dat in het fysieke hart van de aarde. Daar verscheen Hij aan Adam en Eva, en aan al de Rechtvaardigen die in afwachting geweest waren op het Heil. Na de Verrijzenis heeft de Mensenzoon al die rechtvaardige zielen meegenomen naar de Hemel tijdens Zijn Hemelvaart.

   Door het mythologiseren van de Heilige Schrift hebben massa’s Christenen hun geloof verloren gedurende de recente eeuwen. Het moet stoppen.

   1. @Benjamin van Dijck,

    Even over het ‘mythologiseren’ van de Bijbel.
    Waarschijnlijk bedoelt u het twijfelachtig maken van wat er in de Bijbel staat. Een mythe is ongeloofwaardig.

    In mijn leven heb ik zelf vrij weinig mythen gehoord, en als ik al een mythe gehoord heb, nooit helemaal volledig. Misschien alleen die van het Paard van Troje, ik meen een Griekse mythe.

    Dus de Waarheid ontkennen van …. wat er in de Bijbel staat. De Bijbel betitelen als ‘sprookjesboek’. Dit laatste ben ik vaak tegengekomen. De mensen die dat zeggen zijn meestal mensen die de Godsdienst, en wellicht de christenen vooral, zijn gaan haten.

 70. Ja, beste Benjamin, ik beaam volledig uw reactie.
  De Hemel en de Hel zijn waarachtig een plaats, zoals vermeld is in de H. Schrift. Voor hen die dit niet letterlijk ‘willen’ interpreteren is de H. Schrift een leugen.
  Mat 13:41 De Mensenzoon zal zijn engelen zenden. Ze zullen uit zijn rijk alle ergernisgevers verzamelen, en hen die ongerechtigheid plegen,
  “Mat 13:42 en ze in de vuuroven werpen; daar zal geween zijn en gekners der tanden.
  Mat 13:43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het rijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, hij hore.”
  En ja, in Jeremia dit nog voor hen die zich als wijs betrachten:
  “Jer 8:8 Hoe durft ge zeggen: We zijn wijs, Wij hebben de wet van Jahweh toch? Zeker, maar ze is in leugen veranderd Door de leugenstift der schriftgeleerden.
  Jer 8:9 De wijzen worden te schande, verslagen, verstrikt; Ze hebben Jahweh’s woord veracht: wat wijsheid hebben ze dan? ”
  En dan dit nog, dat zo actueel is:
  “Jer 8:10 Daarom geef Ik hun vrouwen aan vreemden, Hun akkers aan nieuwe bezitters; Want van klein tot groot Azen allen op winst, Profeet en priester, Plegen allen bedrog;
  Jer 8:11 Ze menen, de wonde van mijn volk te genezen, Door lichtzinnig te roepen: Vrede, vrede! En er is geen vrede! ”

  I.v.m. Josue:
  “Jos 10:13 En de zon stond stil, De maan bleef staan, Tot het volk zich op zijn vijanden had gewroken. (Staat dit niet beschreven in het boek van den Rechtvaardige?) En ongeveer een hele dag lang bleef de zon midden aan de hemel staan, en repte zich niet ten ondergang.
  Jos 10:14 Nooit is er vroeger of later een dag geweest, waarop Jahweh zó de bede van een mens heeft verhoord. Waarachtig, het was Jahweh, die voor Israël streed. ”
  Ik weet wel, er zijn er hier op dit forum die niet graag hebben dat ik Bijbelvers aanhaal. Maar dat is hun zaak. Satan heeft dat ook niet graag.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 71. Over Bijbelvertalingen en een subtiele verandering, maar kan dat wel?
  Een bepaalde zonde vindt God vooral zeer, zeer erg. Niet alle zonden worden met de term ‘gruwel’ aangeduid, hoewel alle zonden genoemd in de Tien Geboden wel als doodzonden gezien worden. Ook al staat deze zonde niet expliciet genoemd in die Tien Geboden. Maar elke zonde overtreedt zeker het Eerste Gebod.

  Naarmate er meer nieuwe Bijbelvertalingen komen, wordt een bepaalde zonde in dit geval meer afgezwakt. Men bedenke dat wat er wordt gezegd via God aan Zijn Volk door Mozes doorgegeven wordt:

  Het gaat om Leviticus 22:18b:
  Protestantse vertaling NBG 1951: ‘Het is de Here God een gruwel’
  Willibrordvertaling 1978/KBS: ‘Dat is een gruwel.’
  De Nieuwe Bijbelvertaling /2004 – 1e editie: ‘Dat is gruwelijk’
  De Bijbel in Gewone Taal/NBG-2014 – 1e druk: ‘Want dat is afschuwelijk’

  De NBG/1951, heeft het nog het sterkste uitgedrukt, omdat God zelf nogmaals genoemd wordt en dat Hij het is die het een ‘gruwel’ vindt. Maar de NBG/2014 heeft dat het zwakste uitgedrukt. Deze beide vertaling zijn Protestantse Vertalingen.

  In de KBS/1978 en De NBV/2004 NBG/KBS ( is een samenwerking tussen protestantse Bijbelgenootschappen en Katholieke Bijbelvertalingen in Nederland en in Vlaanderen!).
  In de eerste is ook het woord ‘gruwel’ gebruikt en in de tweede ‘gruwelijk’. Dat betekent echt dat deze zonde in de ogen van God afgrijslijk is en men er dus zelf ook afschuw van moet hebben, omdat God zelf een afschuw er van heeft. Het is een sterkere uitdrukking dan alleen ‘afschuwelijk’ wat betekent: Afschuw verwekkend; zeer lelijk.

  Juist op deze tekst kwam ook zoveel kritiek uit bepaalde kringen, dat men (onder druk wellicht) de Bijbel is gaan aanpassen.
  Als er verschillende vertalingen zijn, maar de betekenis ervan is nagenoeg precies hetzelfde, dan lijken mij dat geen valse vertalingen.

  Opmerkelijk dus bij valse vertalingen zijn: Weglatingen, subtiele veranderingen zodat de betekenis ietwat wordt verdraaid, en toevoegingen wat er echt niet in stond.

  Valse Bijbelvertalingen zijn de afgelopen decennia wereldwijd flink toegenomen, zeker in de USA en in Europa en de Jehova’s Getuigen hebben meerdere malen veranderingen doorgevoerd. De laatste veranderingen dus in de editie van 2017. En daar kwam ik achter omdat ik de ‘platte aarde’ aan het bestuderen was. Anders had ik het niet geweten.

  1. Aan de H. Schrift iets toevoegen of weglaten, al was het maar een jota, is een gruwel in Gods ogen en zal de straffen die erin beschreven staan ondergaan.

 72. ☩JMJ☩

  A. G. Stinus bewierookt zijn valse zekerheden, en Yukio maakt van het onderwerp een hegeliaans spel; beiden houden de Openbaring van God voor ‘dwaasheid’, doch wat ‘dwaasheid’ is in de ogen van de wereld is wijsheid in de ogen van God, zoals St. Paulus ons onderricht. Hoogmoed verblindt de ogen van een mens en weerhoudt hem ervan om te zien zoals God ziet. Wat in werkelijkheid volledig krankzinnig en absurd is, is dat we op een vliegende bol – als op een paardenmolen op de kermis – zouden zitten, rondzwevend in een grote zwarte ruimte, en dat realiteit kenbaar gemaakt zou worden door hegeliaanse chaos te zaaien. Dat is allemaal raaskallerij, maar het is raaskallerij die zo diep ingeworteld geworden is in de gedachtenwereld van intellectuelen dat solide denkprocessen als ‘absurd’ afgeschilderd worden.

  1. Ja, eeuwen lang laat men die door de zachtgekookte hersenen van miljoenen geloven dat we op de kermis zijn – op de paardenmolen van het heelal.
   Maar als deze hoogmoedigen zich op hun nederige knielen lieten vallen en de waarheid zouden erkennen, dan valt gans hun kaartenhuisje van de evolutie in duigen. En dan is dat in de ogen van deze doorrotte wereld een grote schande. Dus om niet “belachelijk” over te komen gaan ze maar door en zeggen ‘we zien wel’ tot het te laat is.
   Want wie de waarheid nu hier op aarde niet belijdt, zal ze zeker niet belijden in het hiernamaals.
   Laus tibi Christe +
   Ave M

  2. Benjamin,
   … Het is helemaal van de pot gerukt te denken dat al die sterren (die op enorme afstanden van de aarde zitten) en de zon erbij, op één dag allemaal netjes rond onze aarde zouden draaien. Je hebt echt geen idee van wat wetenschappelijke studies zijn, en je blijft maar hautain in je ivoren torentje zitten mokken. Je ideeën waren up-to-date in de oudheid, echt waar. Een goede raad : hou op met zulke gekke beweringen, wil je nog een beetje geloofwaardig zijn.
   … De realiteit is dat onze aardbol zelf in 24 uur één keer rond zijn as draait.
   AGSt.

   1. Beste A.G. Stinus,

    Uiteindelijk weet God toch meer dan alle wetenschappers bij elkaar? U zet wetenschappers op een te hoog voetstuk, hoger nog dan God zelf.

    Heeft de wetenschapper de aarde gemaakt of God? Als je in de Bijbel met meerdere verzen kunt terugvinden dat de aarde niet rond is maar plat, dan is ie gewoon plat.

    Hoe denkt u dat ze die aarde hebben kunnen meten als je het begin niet weet waar je beginnen moet?
    Een meetlat schiet te kort.
    Een centimeter is niet meer dan 1.50 lang.
    De aarde heeft bergen, dalen, rivieren, land. Lijkt me erg lastig meten.
    Verder heb je vier de richtingen, Noord, Oost, Zuid en West. Dat verandert niet.
    Men maakte immers altijd gebruik van een kompas.
    De Illuminatie zelf weet al dat de aarde Plat is, maar doen voorkomen alsof ie rond is, net zoals de NASA.
    De TV is een medium waarin je alles naar je hand kan zetten. Vroeger al, maar dat hadden we niet goed genoeg door.
    De TV werd vroeger door de Jehova’s Getuigen het apparaat van de duivel genoemd. Overigens waren en zijn er ook katholieke orthodoxen te vinden die dat nog altijd zeggen.
    Wie maakt nu wereldwijd gebruikt van het Computer Netwerk en gebruikt het in hun vergaderingen? Precies
    de Jehova’s Getuigen.

    Toch maken vele katholieken, alzo ook hier op een zeer behoudend katholieke website er gebruik van. Terwijl men weet dat men de Computer wereldwijd tevens gebruikt wordt voor wereldwijde Pornowebsites-netwerken. En andere Frauduleuze praktijken vindt men ook op dat ding. Goed en kwaad staat op dit ding. Beiden worden gepromoot op ditzelfde ding, waarop wij hier zitten. En daarbij zit men elkaar nog vaak in de haren, als men elkaar treft op dezelfde forums.
    Komt ook voor op katholieke websites :-/ . Heel herkenbaar.

    Op You Tube bestaan er werkelijk video’s met demonische taferelen en in diezelfde video wetenschappers die naar voren brengen waarom God niet bestaat. Die geloven ook in de Evolutietheorie, ronde aarde.

   2. ☩JMJ☩

    A. G. Stinus,

    De sterren bevinden zich niet op enorme afstanden van de aarde, maar binnen het aards firmament, zoals ook de zon en de maan. Zo is de kosmos zoals Sint Mozes die onder goddelijke inspiratie beschreef. God heeft het niet nodig om gecorrigeerd te worden door arrogante mensen zoals u die Zijn scheppingswerk bespotten.

   3. De Grote Beer staat altijd in de zelfde stand. Het zijn allemaal sterren. Je kunt ze zien. Het staat stil. Ze draaien ook niet.
    Waarom niet? Dat is ook niet nodig met een platte aarde.

 73. LS, de katholieke bijbel, die van de pausen dus, is waar en God is de autheur. Het OT is voorbij we leven in het NT tijdperk, dit is schoon, goed en waar.

 74. Beste Benjamin en Peter,

  – Jullie zijn echt bezig met veel te primitieve, oubollige, letterlijke interpretaties van de Bijbel en ik weet niet welke teksten. Sommige van jullie ideeën stammen uit de oudheid, en jullie verwarren oude, antieke beschrijvingen met de werkelijkheid.

  – Ik heb hier een degelijk boek : Katholicisme voor dummies. Daar staat op pag. 322 een artikeltje dat jullie aanbelangt. De titel is “Waar is die hel trouwens ?”. Ik citeer enkele passages eruit :

  —>> “In de OUDHEID geloofden de mensen dat de hel onder de grond was, in het middelpunt van de aarde, waar het erg warm was. Dit was gebaseerd op de foutieve gedachte dat de aarde het middelpunt van het heelal was. … In ieder geval hadden de Bijbel en de heilige Traditie nooit de precieze locatie van de hel omschreven. (………) … is de hel geen fysieke ruimte. De hel is net zo werkelijk als de hemel of het vagevuur, maar je kunt er net zo min naartoe reizen als je met een ruimteschip naar de hemel kunt vliegen. …”

  – Dus, beste Benjamin en Peter, vergeet je platte aarde en nog zo wat van die zotte dingen. En, echt waar, als mensen naar olie gaan boren diep in de grond, moet je niet bang zijn dat daar ineens een paar verdoemden naar boven zullen spuiten. 🙂

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. De Bijbel is niet oubollig. Die woorden moet u echt terugnemen, want de Bijbel is:

   “Waar”
   “Altijd Actueel”
   “Blijvend Nieuw”
   “Dynamisch”
   “Voor Alle Tijden”

   De Waarheid komt altijd aan het Licht.
   De Leugen zal worden ontmaskert.

   De Ronde Aarde worde de “Grote Misleiding” genoemd.
   En een nieuw daarop volgende misleiding is in aantocht.
   Namelijk: “De Aliens” De Buitenaardse Wezens.
   Enkele astronauten schijnen daar al in te geloven.

   Wordt al zichtbaar in enkele You Tube Video’s ! Dit is geen leugen ! Het bestaat in Video’s, dus via dit ding
   wordt de leugen naar voren gebracht. Op een manipulatieve manier.

   Weet wat je gelooft! Weet wat je niet zou moeten (gaan) geloven. Want vroeg of laat wordt je juist dát opgelegd !!

   Het gaat subtiel, het gaat manipulatief. “Aanbevolen voor jou” staat er als je ernaar kijkt en je laat zien er interesse voor te hebben. Dat geldt voor letterlijk alles, zelfs de goede dingen waar je je voor interesseert worden dan zelfs op manipulatieve manier gebracht, ondanks dat het iets goeds is., want dat promoten ze op dezelfde wijze vanuit You Tube. Hoe slinks.

   Ik raad je aan alle Bijbelteksten in context te lezen om beter te kunnen verstaan wat God bedoelt.
   Vooral voor jezelf. Hier wat aanbevelingen:

   Bidt voordat je de Bijbel gaat lezen en lees wat er staat.
   Vraag je bij het lezen af:
   Waarom staat het er zo? Wat wordt ermee bedoeld? (voor studenten en wetenschappers zeker belangrijke vragen).
   Maar niet minder belangrijk, zo niet de belangrijkste vraag van jong tot oud, geleerd of niet:
   “Wat verlangt God van mij op dit moment?
   Dat kan voor iedereen soms een ietwat andere uitkomst hebben, maar het zal in ieder geval zeker geen zonde zijn wat Hij van ons verlangt, dat is één ding wat zeker is.

   Daarna (vooraf mag ook al) een dankgebed. Al dan niet met een Kruisteken.
   Wees niet te dwangmatig, wees vrij. God houdt van je.

  2. ☩JMJ☩

   A. G. Stinus,

   Ik verwijs in mijn disputaties op dit forum naar Concilies, de Romeinse Catechismus, patristieke bronnen, de H. Schrift; en u antwoordt mij door naar “Katholicisme voor dummies” te verwijzen. Dat toont nogmaals uw incompetentie aan in zaken van de gewijde wetenschappen. Het zou werkelijk uitstekend zijn voor u om uzelf niet te bemoeien in openbare gesprekken over theologie, Schriftexegese, uitspraken van het Magisterium etc. Ik vraag mij af hoe uitgebreid u reeds de gewijde wetenschappen bestudeerd heeft, want u toont zich werkelijk als iemand die vier of vijf post-conciliaire boeken gelezen heeft en denkt dat hij daarmee competent is om uiteenzettingen te houden over theologie. Iedereen die er echt iets van kent kan zien hoe gebrekkig en defectvol uw kennis ervan is, gebrek dat u tracht te maskeren door in uw hysterische reacties hooghartig neer te kijken op mensen die de ware Christelijke narratie over de kosmos en over de menselijke origine niet als een sprookjesverhaal beschouwen als ware het een soort van zelfevident feit dat u gelijk zou hebben.

   Wie uw valse redeneringen volgt bestempelt al die Heiligen, Kerkvaders en Pausen die geloofden wat ik geloof als leden van protestantse sekten. Ziet u nu zelf niet dat zulks geen Katholieke benadering is?

   De hel is volgens de raadsbesluiten van God trouwens onbereikbaar voor ons hier op het aardoppervlak, en iemand komt er slechts wanneer God hem er naartoe stuurt. Met alle technologie die men nu heeft om door te dringen in de aarde is men nog niet dieper geraakt dan bij een bepaald punt. We hebben uw spottende uitingen hier niet nodig, A. G. Stinus; wanneer ik u bezig zie krijg ik het beeld in mijn hoofd van een bekrompen stadsmeneerke dat vergroeid is in zijn eigen bitterheid en die met zijn wandelstok voorbijgangers laat struikelen.

   Weet dat het Christelijk Geloof niet evolueert maar van de oudste tijden tot op heden overgeleverd werd. Het is niet Christelijk om het woord “werkelijkheid” in een gewaande contradictie te plaatsen met het woord “oudheid” alsof “oudheid” synoniem staat met “onzin”.

  3. Als zou dat zo zijn, zo diep boren ze nou ook weer niet, hoor.

   Hoeveel kilometers zouden ze boren? Daarbinnen is het ook al zo donker.

 75. A.G. Stinus, God heeft bepaalt dat de aarde het middelpunt van het heelal is.

  Denkt u nu echt dat de kleine mensen in staat zijn dat hele donkere gat van het heelal te doorkruisen met hun raketten? “Wie het kleine niet eert is het grote niet weert”, Wij stellen niet veel voor in Gods ogen, maar desondanks kan God wel de haren op ons hoofd tellen, waar wij niet eens toe in staat zijn, omdat we dat sowieso al onzin vinden om dat te doen. Feit is dat God het bij wijze van spreken kan en wellicht al van te voren weet, want Hij is Almachtig.

  Wat wij en zeker in Nederland opnieuw moeten leren is ons klein te houden onder de hoede van God. Onze plaats opnieuw leren te weten, als man, als vrouw, als jongere, als kind, als volwassene, als wijze, als leerlinge, als leraar, misschien soms zelfs als priester of als pastoraal werker.

  Mensen zijn geneigd tot zonde, christenen vormen daarop heus geen uitzondering daarin tegenover niet-christenen. Het zit in ons sinds de zondeval.

  Een Christenmeisje in Rusland zei het zo tegen haar atheïstische leraar:
  “Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien.”
  In Rusland wordt op de scholen de atheïstische theorie onderwezen en dan weet je wel hoe laat het is.

  Heeft Rusland Orthodoxe scholen eigenlijk? Voor zover ik weet niet.

 76. Wat moet een moeder ongerust zijn over een zoon die afgeschoten wordt in de ruimte in een raket.
  Het idee alleen al zou voor mij ondraaglijk zijn, als ik een moeder was.

  Hoe dat met vaders zit weet ik niet. Mannen zijn rationeler.

  Gewoon vliegen is al spannend, laat staan in het donkere gat ergens in een onbegrensde ruimte.

  “Wat zal dat een Geld kosten!” Dit was een stereotype uitspraak van een tante+. Steevast bij bepaalde evenementen of televisieprogramma’s.

 77. Meneer Stinus,
  Al uw reacties zijn deze van een vrijmetselaar. Als u dat nu nog gaat ontkennen of niet. Ik ken die uitspraken wel hoor. Voor hen is de H. Schrift iets verfoeilijk, net zoals voor u. Voor hen is er geen geopenbaarde waarheid van God, zoals dat voor u ook niet bestaat. Zij laten zich nooit uit waarvoor zij zich inzetten, maar hun spraak en acties verraden ze. U mag uzelf nog 100 maal Katholiek noemen, u bent het niet. U bent een vrijmetselaar en vijand van de Kerk van God.
  Als u dat niet bent, bewijs het ons dan door te vermelden dat u erkent dat de H. Schrift door God geopenbaard is en het de waarheid is en dat het moet gelezen en geloofd worden zonder interpretaties en dat u dat doet. Bevestig dat al wie niet gelooft wat erin vermeld staat, vanaf zin één tot de laatste zin en dit Dogma verwerpt, niet kan gered worden zolang als hij het niet geloofd.
  Als u dit bevestigt, dan geloof ik u als u dat u geen vrijmetselaar bent. Indien u deze vraag ontwijkt dan weet u het evenzeer als ik.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 78. Ach Stinus,
  sedert vliegtuigen bestaan is nog niemand er in geslaagd ‘vertikaal’ noord-zuid-noord rondom de aarde te vliegen.

  Over de noordpool vliegen levert weinig problemen op, nochtans doen zich ook daar vreemde verschijnselen voor en die vinden hun oorsprong niet in afwijkend gedrag van het kompas.
  De weinigen die het probeerden moesten bij nadering van de zuidpool, BOVEN Antarctica, terugkeren. Dit laatst gekende experiment werd uitgevoerd door een geroutineerd piloot die sedertdien niets meer van zich heeft laten horen. Zijn webstek bleef onaangeroerd sedertdien. Leeft hij nog?

  Een vlucht om de zuidpool slechts te benaderen is geen vlucht over de zuidpool.
  De vluchtroute van deze poging is gekend en geregistreerd. Het bleek onmogelijk.
  Vervolgens week het vliegtuig uit richting Australia. Men ziet dan op de bol-aarde kaart die vluchtroute van zuid naar zuid in een grote boog die sterk uitwijkt naar het noorden. Op een platte aarde uitgelegd blijkt die boog een rechte lijn te zijn!
  North-South Circumpolar Navigation
  https://www.youtube.com/watch?v=2QSkLn24IMg

  Een onaantastbaar bewijs dat wetenschappers ons doelbewust voor aap zetten:
  No 24 Hour Sun! Re-upload from Jeranism
  https://www.youtube.com/watch?v=OX-TZelHwvc

  – Denk maar niet dat ik dat allemaal voetstoots aanneem. Het is gewoon verschrikkelijk!
  – God heeft altijd het eerste en het laatste Woord.

  1. Een katholieke wetenschapper zou van de overtuiging van Benjamin (en Erik en Peter) kunnen zeggen dat het een ‘kinderlijk geloof’ is. Ik zelf heb daar de grootste bewondering voor, ook al deel ik inhoudelijk dit aardkundig geloof niet.[ Maar mijn standpunt is in ieder geval ook slechts een geloof omdat ik nog nooit in een ruimtecapsule heb gezeten zodat ik nog nooit in de aarde als perfecte bol heb kunnen waarnemen. Ik geloof zeker dat onze astronomen – althans het merendeel – ons niet in de maling nemen, maar ik zou er nooit mijn hoofd onder willen verwedden. Dat doe ik bij geen geen enkele wetenschappelijk model (bij een theorie wordt het al wat moeilijker). ]
   Het is duidelijk dat Stinus zich ver boven dit ‘kinderlijk geloof’ verheven voelt. Hij is zelfs niet bereid de hem aangereikte (redelijke) experimenten van commentaar te voorzien, hetgeen toch een peuleschil voor hem zou moeten zijn gezien de – beweerdelijke – nonsensicaliteit van deze experimenten. Zoals al gezegd: in de wetenschap gaat het om toetsbare hypothesen en herhaalbare experimenten (en data-analyse achteraf). Waar die hypothesen vandaan komen doet er niet toe. Einstein is tot zijn Relativiteitstheorie gekomen door – liggende in de wei – zich voor te stellen hoe het zou zijn om op de punt van een zonnestraal mee te reizen. Heel apart, maar er kwamen wel toetsbare hypothesen en herhaalbare experimenten uit.

   Wat mij ten zeerste hindert is de hooghartige attitude van Stinus. Want hij schandaliseert Benjamin om zijn ‘kinderlijke geloof.’ En dan moet ik sterk denken aan Markus 9.42: ‘Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient, is serait mieux pour lui de se voir passer autour du coud une de ces meules qui tournent les anes et d’etre jete a la mer.’

 79. ☩JMJ☩

  Bij de CIA wisten ze reeds in 1957 dat de aarde plat is.

  Citatie uit het gedeclasseerd CIA-document CIA-RDP86-00513R001343720008-3 (staat op de website van de CIA, pagina’s 19 en 20 van het pdf):

  “In the investigations two instruments, designed by V.G. Fesenkov were used; one of these was a visual photometer of the daytime sky intended for measuring the brightness of the firmament; the other was a photo-electric halo photometer for determining the brightness from near-sun halo and also from the sun on a surface perpendicular to these rays. The dissertation contains a certain formula of the brightness of the sky, taking into consideration only the brightness of the first order and derived on the assumption of a “flat” Earth and giving some conclusions derived on the basis of this formula.”

  1. @ Benjamin
   Dit citaat een CIA-document bewijst precies mijn stelling: dat het niet uitmaakt waarop men zijn hypothese of experiment baseert: het meereizen op een zonnestraal (Einstein) of het platte aarde idee (CIA), het maakt niet uit, als er maar een toetsbare hypothese uitkomt (of een verifieerbaar experiment). Hiermee is Stinus definitief knock-out . “Closed minds’ doen er niet toe in de echte wetenschap. Die is op zoek naar de waarheid, open, creatief, niet-democratisch en niet dogmatisch.

 80. Aan Benjamin, Peter, Yukio, Mirmar, Eric, …

  – Hallo Benjamin. Het lezen van het degelijke boek “Katholicisme voor dummies” zou je deugd doen, want daar staat heel wat duidelijk in uitgelegd, en het is geschreven door 2 Amerikaanse priesters die hogere studies gedaan hebben (met doctoraat) ; het boek draagt ook een Nihil Obstat en een Imprimatur. Waarschijnlijk interpreteer je de Romeinse Catechismus enz. al even slecht als de Bijbel, namelijk in verschrikkelijk letterlijke zin.

  – Benjamin. Je zit er helemaal naast : als de verdoemden, de mensen van het vagevuur en de hemelingen nu al ergens fysisch verblijven, dan zou de verrijzenis al plaats gehad hebben, en dit is niet het geval. Je interpreteert de Schrift fout.

  – Benjamin. Met je ideeën van een platte aarde, onbestaande maan, aardbol die niet draait enz. zit je ER HEEL GRONDIG NAAST, en bots je dus op tegenstrijdigheden met het echte katholieke geloof. Je zit klaar om aan te sluiten bij extreme geflipte protestanten of Jehova’s getuigen.

  – Hallo Mirmar (27 mei 2018 – 23:22). Je vraagt : “Kan de zwaartekracht echt al dat zware water vasthouden? De zeeën, meren?”. Heel zeker. De zwaartekracht op een deeltje wordt veroorzaakt door alle andere deeltjes die zich in het heelal bevinden, maar vooral door de deeltjes die zich in de omgeving bevinden. Dit valt exact wiskundig te beschrijven. Het materiaal van de aarde kruipt a.h.w. gezellig bij elkaar door die zwaartekracht ; het wil zo dicht mogelijk op elkaar gepakt zitten, en vandaar die bol.

  – Mirmar. Je schrijft : “God heeft bepaalt dat de aarde het middelpunt van het heelal is.” Onzin ; de aarde is een gezellig plekje ergens op de zijkant van de Melkweg. Maar hier bij ons is dus wel menselijk leven mogelijk geworden. Wel is de MENS het belangrijkste wezen in het heelal.

  – Hallo Yukio, Alles wat je schrijft ivm fysica weet ik wel hoor. En dat verenigen van zwaartekracht en kwantumfysica, daar zullen we nog lang mogen op wachten, vrees ik (ik ben nu op pensioen). Persoonlijk denk ik dat het nooit zal lukken, en dat alles zal eindigen in een soort wetenschappelijke mist, net zoals het begin van het heelal (oerknal). Figuren zoals Peter en Benjamin willen absoluut niets weten van wetenschappelijke kennis. En Peter, ja die begint je rap uit te schelden voor vrijmetselaar of iets dergelijks. Triestig van hem.

  – Beste Eric, Wat je daar vertelt over dat vliegen over Noord en Zuidpool enz, dat zijn onsamenhangende zinnen en ideeën waar ik geen tijd in steek, sorry. Ik heb met je te doen, omdat je zo graag charlatans gelooft.

  – Yukio. Ik heb hierboven uitgelegd waarom men kan vermoeden dat de aarde bolvormig is, én de exacte uitleg hoe men dat dan exact kan opmeten (hetgeen herhaaldelijk gedaan is door ontdekkingsreizigers enz). Ik ga dat niet eeuwig herhalen. De “argumenten” voor een platte aarde enz. raken kant noch wal, zodanig zelfs dat er geen zinnige commentaren op mogelijk zijn.

  – Yukio. Je schrijft : “Hiermee is Stinus definitief knock-out”. Echt onnozel. Ik weet waarover ik schrijf, want ik ben mijn ganse loopbaan bezig geweest met exacte wetenschappen (onderzoek én hoger onderwijs). Bovendien bestudeer ik al een hele tijd de katholieke godsdienst, omdat ik gelovig ben én het katholiek geloof zo mooi vind. Je blijkt graag op te komen voor een soort progressieve wetenschap die zowat alles overboord gooit, om “vooruitgang te boeken”. Toch eigenaardig. Als je een nieuwe theorie wil maken over een bepaald fenomeen, dan moet die bewezen beter zijn dan de oude. Laat aub je verstand werken.

  CONCLUSIE : De opvattingen over de platte aarde, draaiende heelal (en stilstaande aarde) enzovoorts, zijn opvattingen die fout zijn en dateren uit de oudheid. De H. Schrift moet gelezen worden in dit besef, en het is perfect mogelijk. De opvattingen uit de oudheid leiden zelfs tot tegenstrijdigheden met de juiste interpretatie van de H. Schrift.

  Groeten aan iedereen, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Benjamin. Je zit er helemaal naast : als de verdoemden, de mensen van het vagevuur en de hemelingen nu al ergens fysisch verblijven, dan zou de verrijzenis al plaats gehad hebben, en dit is niet het geval. Je interpreteert de Schrift fout.”

   Ik heb niet gezegd dat zij in hun lichamen zijn. Leer toch eens lezen in plaats van domheden uit te kramen.

   Citaat A. G. Stinus: “Waarschijnlijk interpreteer je de Romeinse Catechismus enz. al even slecht als de Bijbel, namelijk in verschrikkelijk letterlijke zin.”

   Catechismussen moeten zeer precies zijn in de taal, omdat het catechismussen zijn. En de H. Schrift heeft een letterlijke betekenis waarop de geestelijke betekenissen bouwen; dat is een onwrikbaar Katholiek principe van de Schriftexegese.

   Citaat A. G. Stinus: “Hallo Benjamin. Het lezen van het degelijke boek “Katholicisme voor dummies” zou je deugd doen, want daar staat heel wat duidelijk in uitgelegd, en het is geschreven door 2 Amerikaanse priesters die hogere studies gedaan hebben (met doctoraat) ; het boek draagt ook een Nihil Obstat en een Imprimatur.”

   Ik heb dat boek in handen gekregen toen ik zeventien was; het behoort tot een genre van literatuur dat mensen wil doen kennis maken met de Katholieke Godsdienst die er weinig of niets van weten. Wanneer men zich in theologische disputaties verwikkelt behoort men te citeren uit werken zoals, bijvoorbeeld, de Patroloog van Migne. Het is belangrijk de samenhang te kennen van leringen en hun status binnen de Heilige Kerk doorheen de verschillende eeuwen vooraleer erover te spreken. U behandelt de gewijde wetenschappen als iets dat men doet tussen de soep en de patatten, hetgeen getuigt van oneerbiedigheid jegens de zaken van God. Wanneer ik u schandelijk zie stampen tegen de ware Mozaïsche versie van de aarde, en uw gal er over zie uitspuwen op dit forum, dan weet ik dat zulks uit duivelse hovaardij voortkomt, en dan zeg ik met recht dat u een profane, bekrompen geest bent. Zopas heeft u nogmaals aangetoond bij het “rotste appel” artikel hoe onwetend u bent betreffende theologie; u weet zaken niet die iedereen zou moeten meekrijgen bij de catechese in de jonge jaren. Waarom bemoeit u zich dan met gesprekken zoals deze bij dit artikel alsof u kennis van zaken zou hebben?

   Verder heb ik niet gezegd dat de maan niet zou bestaan, maar dat zij een fysische lichtsubstantie is, en geen solide, vaste massa zoals de aardbodem. En ik spreek niet over een bol die niet draait, maar over een platte aarde die niet draait. Nogmaals, leer lezen.

   Gezien u mij ten onrechte en lasterlijk bestempelt als zijnde klaar om een protestant en een lid van de ‘getuigen’ te worden, zegt u dit in feite impliciet ook van Heilige Kerkvaders zoals St. Johannes Chrystostomus en van grote Pausen zoals de Gelukzalige Urbanus II, die de Franken opriep om ten strijde te trekken voor de bevrijding van Jerusalem, het centrum van de aarde. Het is absurd om te stellen dat men protestants is indien men de kabbalistische kosmologie niet aanneemt voor waar, terwijl het in feite protestanten waren die de genoemde valse kosmologie in de vorm van de copernicanistische revolutie doordrukten.

   Wees zo hysterisch niet en kalmeer. Het lijkt wel of u zot gedraaid bent op uw gewaande vliegende bol.

   1. Correctie:

    “En de H. Schrift heeft een letterlijke betekenis waarop de geestelijke betekenissen bouwen” moet zijn: “En de H. Schrift heeft een letterlijke betekenis waarop de geestelijke betekenissen gebouwd staan”.

  2. Helaas voor jou heb ik bijna 25 jaar in een aan methoden en technieken verwant vak gedoceerd, ook in het hoger onderwijs. Ik ben gepromoveerd op een kwantitatieve modellering van een probleem zodat een computer het kan behappen. Ook ik bestuur het katholieke geloof. Ik vind jouw visie op wetenschapsontwikkeling onnozel. Ben ook met pensioen.

   1. Mijn reaktie was uiteraard gericht aan Stinus. ‘Bestuur moet natuurlijk ‘bestudeer zijn.

  3. A.G. Stinus, re. 30 mei 2018, 16:41,
   U schrijft naar mij toe, ik citeer: – Mirmar. Je schrijft : “God heeft bepaalt dat de aarde het middelpunt van het heelal is.” Onzin ; de aarde is een gezellig plekje ergens op de zijkant van de Melkweg. Maar hier bij ons is dus wel menselijk leven mogelijk geworden. Wel is de MENS het belangrijkste wezen in het heelal. –

   De Mens is niet het belangrijkste wezen in het heelal, maar dat is God, Hij staat boven ons al.
   Dat staat ook in de Belgische Tien Geboden op rijm. “Bovenal, bemin één God”
   De aarde is een bol en rond zegt u, maar er is Noord en Zuid, Oost en West.
   De Wetenschap zegt: “De aarde draait om zijn as”
   Wellicht dan met de klok mee of tegen de klok in? Weet men hoe en welke kant op de aarde draait?
   Als het water onder is, dat kan niet. Het water heeft de eigenschap om altijd vlak te gaan liggen. Hoe moet dat met de ronde aarde. Kijk naar de zee.

   Men kan ook de Eenvoudige Waterproef doen:
   Neem een fles, doe er water in, de dop er in. En draai het alle kanten op. Het water gaat steeds weer vlak liggen.

   Het is een simpele proef die zelfs elk kind zou kunnen doen.. Het bewijs is dan binnen de kortste keren geleverd. Aan de Zuidkant zou er geen water meer overblijven. En wat er aan de zijkanten van de bolle aarde gebeurt, dat dondert net zo hard naar beneden.

   Waarom moeilijke wetenschappen doen, als het makkelijk kan?
   Er zijn teveel dingen die we schijnen te moeten aannemen van de Wetenschap. Het zit vol theorieën en aannames die helemaal niet hoeven te kloppen. Sommigen geloven de Wetenschap nu meer dan God zelf. In India hebben ze de Heilige Koe.

   Echter de heilige koe van de USA en het Westen is de Wetenschap. De Wetenschap en veel van de volgers van de Wetenschap moeten niets hebben van de Bijbel, het Woord van God. Immers ze betitelen het als een ‘sprookjesboek’ !!

   Wat is dan de Bijbel voor u? Het Woord van God of een sprookjesboek?

 81. Correctie:

  “En de H. Schrift heeft een letterlijke betekenis waarop de geestelijke betekenissen bouwen” moet zijn: “En de H. Schrift heeft een letterlijke betekenis waarop de geestelijke betekenissen gebouwd staan”.

 82. Ach Stinus,
  ik stel me ernstige vragen over je geestelijke beleving.

  Is je godsdienst beperkt tot verwerking van exacte gegevens? Zoals een computer, het A.I. van de nieuwste robotten.

  Het is niet mogelijk dat een geleerde als jij niet de minste moeite doet om bijvoorbeeld de funeste invloed na te gaan die Suenens en Danneels op de zielen uitoefenden.

  Juist deze twee ongure figuren hadden op Vat2 een verduisterende invloed. Crimineel. Danneels laat nog steeds zijn duivelse “progressieve” invloed gelden. Niet moeilijk met zulke verdwaasde Belgische ‘bisschoppen’.

  Jij plaatst jezelf aan hun kant: definitieve ontkenning van de waarheid van de H.Schrift en van het allesomvattende Offer van Christus.

 83. Ik ben helemaal geen fysicus of chemicus, laat staan (bijbel)geleerde. Ik ben maar een simpele werkmens in de zorgsector die af en toe en goed boek leest. (Als hij er eens de tijd voor heeft, naast een fulltime job, een moestuin, een gezin, gebed…) Maar wat ik hier allemaal lees…

  Als we op deze manier ons Katholiek geloof moeten belijden, met mekaar aan te vechten…

  Ik lees hier iemand die een ander beticht van ‘hoogmoedigheid’. Heeft die zelf z’n berichten al eens herlezen?
  Berichten die bol staan van de zelfvoldaanheid, alsof alle wijsheid in zijn hoofd zit?

  Die telkens heel dissident uit de hoek komt als iemand anders zijn starre kijk nog maar durft in twijfel trekken? (Nu ja, er zijn er hier zo wel meer)

  Moest ik zoekende zijn, en op dit forum terecht komen, ik zou ver weg lopen van het Katholiscisme…

  By the way, of de hel zich nu zou bevinden in het middelpunt van de aarde (is dat niet de voorstelling die Dante ervan maakte in zijn “inferno”?) of waar dan ook. Dat is totaal onbelangrijk.

  De kern van de zaak is dat de hel BESTAAT en dat het GEEN FIJNE plaats is. Lees de visioenen van de zienertjes van Fatima er nog eens op na. Of de visioenen van zuster Faustina. En zorg dat je uit die verdoemde plek wegblijft.

  Spreek over je geloof, getuig erover door zelf oprecht in het leven te staan. DAT is de kern van ons geloof in mijn ogen.

  Of lees de boeken nog eens van het legioen der kleine zielen. Geen hoogdravende theorieën, maar een oproep tot kleinheid, nederigheid en zelfopoffering. “Nederigheid, beste vrienden is de schoonste deugd van allen,” citaat van de pastoor van Ars… Hij was allesbehalve hoogdravend theoloog, had zelfs moeite om zijn priesterstudies af te maken.

  Het zal me worst wezen hoe ons heelal eruit ziet. Laat ons eerst ons eigen leven maar eens op orde krijgen, dat is al een levenswerk op zich.

  Enne, de aarde plat? Dat zou dan toch de enige platte planeet zijn. Al eens door een telescoop gekeken?
  Ik sta er van te kijken hoe mensen die zichzelf zo geleerd wanen zoveel onzin kunnen uitkramen.

  Stop met je welles nietes spelletjes, ga je rozenkrans bidden, en maak jezelf nuttig. Terwijl je hier je geleerde theorieën zit te spuien heeft je oude buurvrouw misschien wel hulp nodig…

  1. Kurt, jij verbindt hart en hoofd gelukkig weer, je slaat de spijker op de kop, pseudo theologische bespiegelingen zonder basis, daar heeft de kerk niets aan, ondanks de verwoede pogingen maar aanvaard te worden als “echte”katholiek.
   Maar de katholieke kerk voorbij lopen, dat niet, juist het leven in de brouwerij geeft kleur en geur aan ons geloof, maar eerst omzien naar je buurvrouw/man, dat is een goede basis. Gideon

 84. Over de gevoerde discussie wil ik graag het volgende opmerken. Ik heb bewondering voor de ijzeren logica van Benjamin en voor zijn heldere taal. Zijn basis is de letterlijke inspiratie van de heilige Schrift. Ook meent hij dat we de bijbel allereerst letterlijk moeten begrijpen en geloven. De vraag is of dat in alle gevallen juist is.

  Benjamin, u stelt bijvoorbeeld dat de aarde plat is. U gelooft dit omdat dat zo in de heilige Schrift staat. Dit geloof gaat u vervolgens staven met allerlei wetenschappelijke argumenten en bevragingen. Uw uitgangspunt is echter niet “wetenschappelijk”: de uitkomst staat immers al vast.

  Stel nu eens, beste Benjamin, dat u er ooit eens van overtuigd raakt dat de aarde toch een soort draaiende bol is. Wat zou dit dan betekenen voor uw geloof, inzonderheid in dat van de heilige Schrift? Hangt uw geloof helemaal af van uw uitgangspunt? Is dat uitgangspunt onfeilbaar waar?

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Rinze: “Stel nu eens, beste Benjamin, dat u er ooit eens van overtuigd raakt dat de aarde toch een soort draaiende bol is. Wat zou dit dan betekenen voor uw geloof, inzonderheid in dat van de heilige Schrift? Hangt uw geloof helemaal af van uw uitgangspunt? Is dat uitgangspunt onfeilbaar waar?”

   Mijn standpunt is dat een vliegende, draaiende aardbol even onschriftuurlijk is als het evolutionisme, en dat de Katholieke Kerk van Godswege bevoegd is om beide noties solemneel te anathematiseren. De meeste Katholieken beseffen dit niet, en ik weet dat de mensheid zwaar gehersenspoeld geworden is in de genoemde noties, waardoor er tijd nodig is om de paradigmaverschuiving naar de platte aarde te voltrekken, maar eens dat iemand uit de waanwereld gekropen gekomen is waarin de sekte van het oog hem gezet had ziet die persoon maar pas hoe absurd en krankzinnig de mythologieën van de moderniteit werkelijk zijn, waaronder de groteboemmerij, evolutionisme, paardemolen-universum en noem maar op. De valse NASA-kosmos is één van de ultieme experimenten geweest op de lichtgelovigheid en manipuleerbaarheid van de wereldbevolking.

   De ware kosmos is niet chaotisch, maar theologisch en geordend, in wonderlijke ordelijkheid bestuurd door de Goddelijke Providentie. Het psychisch effect van de NASA-kosmos echter is nihilisme, materialisme en het verdierlijken van de mens, en zoals de kopmannen van de ‘moderne wetenschap’ zelf toegeven is het een kabbalistische kosmos. Door de ‘moderne wetenschap’ hebben scharen van Christenen doorheen de recente eeuwen hun geloof verloren, en aan die giftige vruchten wordt de boom gekend. Sphericaliteit is een algemeen thema dat diep ingeworteld zit in het Joodse esoterisme, en dat thema heeft ook eertijds de dwaalleer van het origenisme beïnvloed (zie de anathematismen van het Tweede Constantinopolitanum).

   De Heilige Schrift moet verstaan worden zoals de geïnspireerde schrijvers deze verstonden, en wanneer wij gaan zien naar de oude Hebreeërs, dan zien wij dat die inderdaad een kosmologie hadden met een platte aarde, zoals alle volkeren in de oudste tijden hadden (securus iudicat orbis). Het volk van Israël geloofde aan een platte aarde als een soort van huis of tempel, afgesloten met het overkoepelend firmament. In de onderwereld, in het hart van de aarde, bevonden zich de hel van de vervloekten, de wachtplaats van de rechtvaardigen (zie de woorden van Christus over de arme Lazarus op de schoot van Abraham en de rijke gierigaard) en ook het zuiveringsoord (vagevuur, purgatorium). Toen de overleden Profeet St. Samuël verscheen aan Saül steeg hij op uit de onderwereld, vanuit de wachtplaats van de rechtvaardigen. De Hemel was immers nog niet geopend door het Kruisoffer van de Heer Jezus Christus.

   Mijn taal jegens Stinus is hard geweest, maar dat zou niet geschied geweest zijn indien hij niet van in het begin de clown had komen uithangen door de Schepping van God zoals zij is te bespotten en met smaad te overladen. Ook Kurt komt hier, ziet het standpunt en begint er onmiddellijk tegen te stampen alsof het iets absurds is. Er is geen enkele reden waarom ik dan beleefd zou moeten blijven. U, Rinze, deelt misschien mijn standpunt niet, maar ik zie u erover spreken op een andere toon in uw bovenstaande reactie, en ik ga er van uit dat dit komt omdat u vanwege uw specifieke academische achtergrond weet dat de oude Hebreeërs inderdaad werkelijk geloofden wat ik betreffende kosmologie geloof. In mijn denkprocessen brengt de antiquiteit licht, en de moderniteit duisternis. In de denkprocessen van mensen zoals Stinus is het andersom, en dit is één van de fundamentele verschillen tussen hen en Katholieken die moderne noties zoals de evolutieleer verwerpen. Alleen gaan die laatsten dikwijls niet ver genoeg waardoor zij in de vreemde kosmologische gedachte blijven zitten die als kader geconstrueerd werd voor die moderne noties die zij verwerpen. Daar zal echter verandering in komen, want het NASA-discours wordt door meer en meer mensen betwist in deze dagen.

  2. Aan Rinze en Kurt,
   Als jullie menen dat de H. Schrift niet letterlijk moet genomen worden, zoals Stinus dat eveneens doet, dan zeggen jullie dat deze de waarheid niet helemaal bevat. Dat men de geopenbaarde waarheid aan de Heiligen Mozes, Profeten, Evangelisten, mag interpreteren naar de wens van de corrupte mensengeesten en wereldse toestanden geinfesteerd door de meester van de leugen Satan.
   De wijsheid is één van de 7 gaven van de H. Geest, die zo noodzakelijk is om één te worden met de geopenbaarde wijsheid van God in de H. Schrift. Deze wijsheid van God heeft in de H. Schrift geopenbaard, heeft als resultaat dat de Schepper en Zijn schepping kan aanschouwd worden zoals ze is en zoals ze beschreven is.
   God wordt hierdoor aanbeden, verheerlijkt, bemind, gezegend. Interpretaties zijn alzo uit den boze.
   De nederigheid bestaat erin God en Zijn werken te erkennen en te aanvaarden zoals ze zijn en zoals God ze ons laat kennen door de H. Schrift en door de leer van de H. K. Kerk van altijd.
   De wetenschap is ook een gave van de H. Geest. Deze geeft ons het vermogen om God te kennen en van Hem te houden, en al het andere is uit den boze.
   De menselijke “wetenschap” is een instrument van deze mens om zichzelf alle eer te geven, waardoor de mens zich verheft boven de wijsheid van God. Met andere woorden “non serviam”.
   Daarom zei de H. Pastoor van Ars: uw citaat Kurt: “Nederigheid, beste vrienden is de schoonste deugd van allen,” citaat van de pastoor van Ars…”
   Ook dit beste Kurt: “Het zal me worst wezen hoe ons heelal eruit ziet. Laat ons eerst ons eigen leven maar eens op orde krijgen, dat is al een levenswerk op zich.”
   Hoe kunt u onverschillig zijn om de werken van God te aanschouwen zoals Hij ze geschapen heeft? Hoe kunt u uw leven op “orde” krijgen, als u de Schepper van het leven niet in waarheid erkent zoals Hij het ons openbaart?
   Ook dit van u, beste Kurt: “Berichten die bol staan van de zelfvoldaanheid, alsof alle wijsheid in zijn hoofd zit? ”
   Wordt er hier de waarheid en de wijsheid van God niet geprezen, of wordt de mens geprezen, bij het verwijzen naar Gods openbaring? De nederigheid bestaat juist hierin om God ALLE lof en dank te brengen en Hem te herkennen zoals Hij is.
   Ook dit: “ga je rozenkrans bidden, en maak jezelf nuttig. Terwijl je hier je geleerde theorieën zit te spuien heeft je oude buurvrouw misschien wel hulp nodig…”
   In welke hoedanigheid gaat u de Rozenkrans aan Onze Onbevlekte Moeder aanbieden? In een geest waar niet God op de eerste plaats aanbeden en verheerlijkt wordt door alles wat Hij geopenbaard heeft? Zal dat welgevallig zijn aan de Zetel der Wijsheid?
   Voor wat de hulp aan het oude vrouwtje.
   De eerste hulp aan iemand is om hem de ware weg te tonen naar het eeuwige heil waarvoor de Heer deze ziel geschapen heeft met al Zijn liefde. Wat baat materiële hulp als de geestelijke ontbreekt?
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 85. Beste Redactie.
  Is het mogelijk om het lijstje met ‘Recente reacties’ een beetje langer te maken, a.u.b.?

  1. Beste Benjamin, dank voor uw prompte antwoord. Ik begreep al dat voor u mijn vraag volstrekt hypothetisch zou zijn. Mijn vraag had niet zozeer betrekking op de werkelijkheid maar op de wijze (wijzen) waarop men de heilige Schrift zou moeten lezen. Ik onderschrijf uw opvatting dat de bijbelschrijvers, kerkvaders etc. inderdaad een platte aarde bedoelden en er zeker geen sprake is van beeldspraak. Een platte aarde was voor hen echter evident, niet zozeer openbaring. De vraag is of dergelijke opvattingen dan wel onder de openbaring vallen.

   In de negentiende eeuw had men in de Nederlandse Hervormde Kerk al de kwestie van het quia/quatenus, die zich behalve over de belijdenisgeschriften ook uitstrekte over de bijbel zelf. Kort gezegd: is de bijbel Gods Woord of bevat de bijbel Gods Woord? De keuze voor het laatste heeft tot de ondergang van het protestantisme geleid, aangezien protestanten n.b. de bijbel als enige norm stelden.

   De katholieke Kerk is gezegend met goddelijk leergezag en kan dus zonder gevaar uitspraken doen over hoe de bijbel moet worden verstaan. Mij is niet bekend dat de Kerk een bindende uitspraak heeft gedaan omtrent de vorm van de aarde.

   En, beste Peter, interpretatie is zeker nodig. Ik veronderstel dat ook u de paarden uit de Apocalyps niet opvat als fysieke paarden. U probeert toch ook de symboliek. die inherent is aan een dergelijk boek, op waarde te schatten?
   Bovendien is elk bijbelboek (ook) een zelfstandig boek. Een tekst zoals u citeert dat “niemand iets toe of af mag doen aan de woorden van deze profetie” hebben aldus betrekking op het boek Apocalyps en niet op andere boeken die in de bijbel zijn opgenomen.

   1. ☩JMJ☩

    Relevant betreffende het goddelijk auteurschap van de H. Boeken in hun integraliteit is de volgende dogmatieke canon van Vaticanum I (De revelatione): “Si quis sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit aut eos divinitus inspiratos esse negaverit: A. S.”

    Voor zover ik weet is de kosmologie van platte aarde nog nooit plechtig gedefinieerd geweest door de Apostolische Stoel of door een Algemeen Concilie, maar niettemin wordt het teruggevonden in het magisterium ordinarium van de Kerk; zie het op deze pagina geplaatste citaat uit de Romeinse Catechismus die eeuwen lang onderdeel was van het standaard onderricht voor priesteropleidingen in de seminaries. Mijn betoog houdt in dat de platte aarde kosmologie intrinsieke dogmatische waarde heeft zodat het Apostolisch Leergezag bevoegd is om het plechtig af te kondigen als extrinsiek dogma door een uitspraak ex cathedra. Ik besef dat dit nog niet gebeurt is.

    Uiteraard moeten de H. Boeken geïnterpreteerd worden volgens de algemene sententie van de Kerkvaders en volgens het pauselijk leergezag; wanneer men wat opzoekwerk doet kan men echter welzeker Kerkvaders bepaalde aspecten van de platte aarde kosmologie zien verdedigen door op de H. Schrift te steunen. Sint Hiëronymus zei bijvoorbeeld dat Jerusalem het centrum van de aarde was op basis van het Boek van Ezechiël.

    1. Correctie:

     “Ik besef dat dit nog niet gebeurd is.”

 86. ☩JMJ☩

  Wanneer men door een telescoop ziet, dan ziet men sterren, en geen massieve, solide planetenbollen zoals in de CGI-rommel die NASA publiceert. Jupiter, saturnus etc. zijn geen planeetbollen, maar sterren.

  Eric heeft inmiddels ook ontdekt dat er, zoals reeds vermeld, geen middernachtzon is in Antarctica, ofschoon dat op een aardbol zou moeten. Volgens Wikipedia gebeurt de middernachtzon in het Arctische rond 21 juni en in het Antarctische rond 22 december; maar observatie van het middernachtzon-fenomeen wordt in werkelijkheid alleen gedocumenteerd in het Arctische, en nooit in het Antarctische, ofschoon er constant volk zit in Antarctica in naam van de VN. In werkelijkheid geschiedt er geen middernachtzon in het Antarctische omdat de aarde plat is en geen bol. De cyclus van de zon is het grootst wanneer zij het Antarctische bereikt heeft en het kleinst wanneer zij het Arctische bereikt heeft. Wanneer de cyclus het kleinst is ziet men dus de zon dag en nacht in het Noorden, terwijl men zoiets nooit in het Zuiden ziet. Men probeert de afwezigheid van een middernachtzon in het Zuiden te verdoezelen omdat dit op een onwrikbare wijze de gewaande bolvormigheid van de aarde weerlegt.

 87. – Hallo Eric (31 mei 2018 – 02:15). Je schrijft me “Ach Stinus, ik stel me ernstige vragen over je geestelijke beleving.” Eric, “geestelijke beleving hebben” is niet hetzelfde als allerlei charlatans en zelfbenoemde profeten geloven. Even geleden heb ik een boek gezien geschreven door Jakob Lorber, die jij zo graag inroept voor geestelijke beleving. Wel wat die man vertelt is quatsch van a tot z.

  – Ik lees graag in de Bijbel en de Catechismus van de katholieke Kerk. Wel, daarin vindt je héél wat stof voor geestelijke beleving, maar dan zoals ons door God geschonken in de authentieke openbaring. Je moet geen geestelijke beleving gaan zoeken in platte aardes, onbestaande manen, verdoemden die letterlijk onder de grond leven, enz.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Niemand heeft het hier over “onbestaande manen”. Nogmaals bent u intellectueel oneerlijk.

 88. ENKELE VRAGEN EN KORTE ANTWOORDEN EROP

  1) HOE KAN MEN VERMOEDEN DAT DE AARDE ROND IS ? Door naar andere hemellichamen te kijken (zon, maan en planeten door een kijker bekeken). Men ziet daar telkens een cirkelvormige figuur, en dat komt doordat we op de zijkant van een bol kijken. En als die andere hemellichamen rond zijn, dan zal de aarde waarschijnlijk ook rond zijn. (Die bolvorm komt er doordat materie elkaar aantrekt – de gravitatiekracht – het materiaal pakt zich opeen in een zo klein mogelijk volume).

  2) HOE KAN MEN ZEKER WETEN DAT DE AARDE BIJ BENADERING BOLVORMIG IS ? Door te reizen, opmetingen te doen, afstanden te meten, en alles in een model te interpreteren. Zo bv. als volgt. Reis van de noordpool tot aan de evenaar (Congo) ; ga op een aantal plaatsen de hoek tussen de Poolster en de horizon meten, en meet ondertussen de afgelegde afstanden. Wat blijkt ? Aan de noordpool zie je de Poolster boven je hoofd ; aan de evenaar zie je ze aan de horizon ; daar tussenin varieert ze stilaan. Alle opmetingen kunnen netjes geïnterpreteerd worden als men een (bij benadering) bolvormige aarde aanneemt. Men kan de gegevens NIET deftig interpreteren als men een platte aarde aanneemt.

  3) WAAROM IS DE AARDE NIET PLAT ? Dan zou de hoogte van de Poolster boven de horizon (een hoek) op nagenoeg alle plaatsen op aarde dezelfde zijn. En dat klopt niet met de waarnemingen (zie punt 2).

  4) HEEFT HET ZIN DE BIJBEL HEEL LETTERLIJK TE INTERPRETEREN ? Neen, want dan komt men dadelijk tegenstrijdigheden tegen. In Genesis wordt het dag en nacht, maar er is nog geen sprake van de zon, die licht moet geven voor de dag.

  5) HOE DAN DE BIJBEL INTERPRETEREN ? Met verstand. Vergeet niet dat veel stukken geschreven zijn in de oudheid, waar men nog dacht dat de aarde plat was enz. Maar dat zijn geen essentiële elementen in de geloofsgeschiedenis.

  6) IS WETENSCHAP TEGENSTRIJDIG MET HET GELOOF ? Nee, want beiden zijn bedoeld om de waarheid te zoeken, het ene om God te leren kennen enz., het andere om Gods schepping beter te leren kennen.

  Vriendelijke groet aan iedereen. A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “In Genesis wordt het dag en nacht, maar er is nog geen sprake van de zon, die licht moet geven voor de dag.”

   Primordiaal licht werd geschapen vooraleer de zon geschapen werd. Er is dus in werkelijkheid geen tegenstrijdigheid.

   1. Inderdaad. De dag onstond voor zon en maan. Het eerste wat God doet is Spreken. Hij zegt Licht, en dit eerste woord is meteen werkelijkheid. Zijn Woord duidt dus niet iets aan, zoals in ons spreken, maar is zelf de werkelijkheid. Het woord licht kon immers nog nergens naar verwijzen
    God schept dus allereerst taal, Licht en de dag.

    Zo is het ook wanneeer Christus spreekt: dit is mijn Lichaam. Brood “betekent” dan geen Lichaam, duidt niet slechts aan, zoals Luther meende, maar brood houdt op brood te zijn, is dan werkelijk Zijn Lichaam.

 89. Wat een bende ongelooflijk zelfvoldane blaaskaken.

  Goed voor U Peter dat gij weet hoe gij uw rozenkrans moet aanbieden.

  Ik citeer U: Hoe kunt u onverschillig zijn om de werken van God te aanschouwen zoals Hij ze geschapen heeft?

  Ik kan urenlang in verwondering zitten kijken naar een sterrenhemel. Naar een vogeltje in mijnen hof. In verwondering zijn, elk jaar opnieuw hoe alles groeit en bloeit en hoe schoon onze Schepper dat toch heeft klaargespeeld. Ik hoef daarom niet te weten hoe dat allemaal in mekaar zit.

  Maar volgens Uw kromme redeneringen (waar ik je al meermaals heb op aangesproken) zouden de werken van God mij daarom ‘onverschillig laten’. Tjonge, kwestie van totaal van de pot gerukte conclusies te trekken.

  Soit, bevecht en bekamp mekaar maar lekker verder op dit forum met jullie absolute waarheden wat betreft de wetenschap. Me dunkt dat jullie verdomd veel tijd hebben… Ik doe er echt niet meer aan mij. Maar mijn mening is net zo waardevol als die van jullie hoor.

  Nog even dit. Ik sprak enkele maanden geleden met iemand die een heel religieuze bijna-dood ervaring had. Hij zei me: ‘geloof me jongen, onze lieve heer vraagt je niet of je alle dogma’s van de Kerk aanvaard. De eerste vraag die hij je stelt is: “Hoezeer hebt gij liefgehad op aarde?”

  Ik citeer U nog een laatste keer Peter: “In welke hoedanigheid gaat u de Rozenkrans aan Onze Onbevlekte Moeder aanbieden? In een geest waar niet God op de eerste plaats aanbeden en verheerlijkt wordt door alles wat Hij geopenbaard heeft? Zal dat welgevallig zijn aan de Zetel der Wijsheid?
  Voor wat hulp aan het oude vrouwtje.”

  Hoe neerbuigend kan je nog doen over een daad van oprechte naastenliefde? Als dit uw visie is op nederigheid, dan hebt U, ondanks al uw theologische kennis, echt nog zeer weinig begrepen van het Evangelie.

  Jullie kennen schijnbaar alles van het eerste gebod, met dat tweede schijnen jullie nogal wat last te hebben…

  Soit, het zij zo. Ga meer weer lekker tekeer.

  Ik ga hier verder niet op reageren.

 90. Nu op NPO1 Nederland TV | Nederlandse homo-onderwijzer voor TV – op (katholieke Lagere School)

  1. Het is net afgelopen. Misschien herhaling later te vinden op You Tube? Of bij de NPO.nl website.
   Deze man komt uit ons dorp en werkt al ruim 25 jaar op de R.k. school.
   Dit ging naar aanleiding van een controverse op school over een toneelstukje waarin in eerste instantie heen over een echtpaar ging van man en vrouw. En vanuit een paar kinderen (11-12 jaar) werd voorgesteld dat het ook twee mannen zouden kunnen, zijn. De directeur wilde dat niet, vanwege een meisje die een Jehova’s Getuige was en vanwege de gevoeligheid die dat dan weer met zich meebracht.
   Het werd gisteren en vandaag dus nog breed uitgemeten in de media -en nu dus op televisie. De inleiding was dat alles eigenlijk normaal moet worden gevonden. De gespreksleidster is een lesbienne. Bizar.

   1. correctie: … controverse op -een- school over een toneelstukje ….. etc.

    Het toneelstukje was op een geheel andere school elders in het land.

 91. Beste Kurt, dank u voor uw complimenten.
  U ontwijkt mijn vraag, namelijk bij het vermelden van: “Voor wat hulp aan het oude vrouwtje.” Hoe neerbuigend kan je nog doen over een daad van oprechte naastenliefde? Als dit uw visie is op nederigheid, dan hebt U, ondanks al uw theologische kennis, echt nog zeer weinig begrepen van het Evangelie.”
  Mijn vermelding was deze:
  Voor wat de hulp aan het oude vrouwtje.
  De eerste hulp aan iemand is om hem de ware weg te tonen naar het eeuwige heil waarvoor de Heer deze ziel geschapen heeft met al Zijn liefde. Wat baat materiële hulp als de geestelijke ontbreekt?
  Neerbuigend?
  Ik haal alleen aan dat boterhammekes smeren zonder de geestelijke hulp geen nut heeft. Dat doet de wereldse bijstand ook.
  Eerst en vooral is de naaste diegene die barmhartigheid bewijst. Men begrijpt over het algemeen naastenliefde verkeerd. Diegene die het woord van God ontvangt moet diegene lief hebben die het brengt.
  Luk 10:36 Wat dunkt u; wie van de drie is de naaste geweest van hem, die in de handen der rovers viel?
  Luk 10:37 Hij sprak: Hij, die hem barmhartigheid bewees. En Jesus zeide hem: Ga, en doe gij evenzo.
  En dit Kurt:
  Luk 10:38 Op hun reis kwam Hij ook in zeker dorp, waar een vrouw, Marta geheten, Hem in haar huis ontving.
  Luk 10:39 Ze had een zuster, Maria genaamd, die mede aan Jesus’ voeten zat, en luisterde naar zijn woord.
  Luk 10:40 Maar Marta was druk in de weer met bedienen. Ze kwam er een ogenblik bij staan, en sprak: Heer, is het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dus, dat ze me helpt.
  Luk 10:41 Maar de Heer gaf haar ten antwoord: Marta, Marta, over veel zijt ge bezorgd en bekommerd.
  Luk 10:42 Slechts één ding is noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, dat haar niet zal ontnomen worden.
  Dat is de Liefde tot Jezus dat Maria gekozen had boven alles. Zo ook moeten wij de zielen leren om Jezus te beminnen door hen de leer te brengen en ze op de weg naar de H. Sacramenten te brengen, waardoor zij Jezus zullen kunnen beminnen.
  Maar ik wil hier weer niet “de ongelooflijke zelfvoldane blaaskaak” zijn, in tegendeel, beste Kurt.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 92. Ach Stinus,

  – Door naar het uiterste zuiden te reizen en daar door een telescoop de poolster te bewonderen ontdekt men voor het eerst tot eigen schrik dat de aarde dan toch wel erg “aan de platte kant” moet zijn!
  Neem de proef op de som en stop met zeuren.

  – Zelfs met zelfgebrouwen eenvoudige plattebodem 3D software verdwijnen schepen op net dezelfde wijze aan de horizon als in de tastbare natuur: er is geen alternatief! Het perspectief-effect, al van gehoord?

  – De H.Schrift is ware wetenschap, ten zeerste aangevallen door leugenaars die zich onterecht wetenschappers noemen. Men kan God’s schepping uitsluitend leren kennen door zich in Zijn Woord te verdiepen, meer geestelijk trachten te leven en vooral nooit het eigen verstand voorop te stellen.

  “Degene die met behulp van het verstand God’s werk tracht te doorgronden zal een harde tijd doormaken met de meest nutteloze bezigheden.”

 93. @ Kurt – ( van 31 mei, 16:57 )
  Om en met meestal kleine zielen die in wanhoop verkeren en geen uitweg meer zien bekommer ik me al jaren, en een kleine moestuin en fruit heb ik eveneens, al geef ik hen liever een klein beetje geestelijk onderricht als voeding, voorzover zij het aankunnen. Een ouderling enkele jaren lang verzorgen en bijstaan heb ik ook met vallen en opstaan geleerd, en daarbij de verschrikkingen van de moderne gedachtengang (o.a. in hospitalen en van familie) moeten ontdekken en daar was ik in het geheel niet op voorbereid! Dat laatste heeft me geschokt.

  – Timoteüs 3:16. De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; 17 opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.
  – Timoteüs 4:2. Verkondig het woord; treed op, welkom of niet; weerleg, berisp en vermaan in alle lankmoedigheid en met alle soort van lering. 3. Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, 4. maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.

 94. Eric, ik citeer jou: ” en daarbij de verschrikkingen van de moderne gedachtengang (o.a. in hospitalen en van familie) moeten ontdekken en daar was ik in het geheel niet op voorbereid! Dat laatste heeft me geschokt.”

  Ik sta dagdagelijks in de zorgsector. Misschien dat ik daardoor iets meer ‘no nonsense’ denk. Ik sta met m’n twee voeten in het leven, tussen ongelovige collega’s, zorgbehoevenden, hun familie… Mij schokt zulks al lang niet meer. Dat wil niet zeggen dat het me niet raakt, dat is helemaal iets anders.

  Als je op de eerst plaats gaat beginnen met je geloof te verkondigen, dan mag je bij de meesten onmiddellijk vertrekken. Ik geloof meer in de verkondiging van het goede voorbeeld. Onlangs vroeg een collega me hoe ik het in godsnaam volhield om steeds vriendelijk te blijven tegen die ‘pain in the ass collega’. Ik antwoordde hem: ‘door m’n diepgeworteld geloof’. De meesten weten wel dat ik gelovig ben, maar begrijpen pas dan de impact op m’n leven ervan. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, gaan mensen je vroeg of laat daar toch over aanspreken, en dan kan je gerust beginnen over je geloof, en hoeveel kracht en begeestering je dat geeft. Niet andersom. Je kan pas geloofwaardig praten over je geloof als je het ook alle dagen beleeft op de juiste manier.

  Ik heb samen met m’n vrouw meer dan 10 jaar voor m’n zieke schoonmoeder gezorgd, dag en nacht. Dat hou je niet vol zonder geloof. Anderen zeggen dan al snel: ‘ach, doe ze toch naar een rusthuis’!
  Pas als mensen me na jaren vragen hoe we dat in godsnaam volhouden in combinatie met een fulltime job en een gezin, zeg ik hun hetzelfde. ‘Door m’n geloof’. En dan ben je weer vertrokken, dan kan je mensen aanspreken over de waarde van het Christen zijn. Hoeveel kracht je dat geeft. Ook hier weer, niet andersom. Eerst het goede voorbeeld geven.

  Hoe mooi het ook mag klinken op dit forum, mensen in het wilde weg gaan vertellen over je geloof, vergeet het maar. Het werkt eerder averechts, mensen krijgen een hekel aan je gepreek, en gaan op die manier nog verder van het geloof afstaan.

  Gewoon naastenliefde, zonder onmiddellijk over je geloof te spreken heeft absoluut waarde.

  ‘Heer, wanneer hebben wij je naakt, hongerig, dorstig of in de gevangenis gezien?’
  Jullie kennen allemaal het antwoord hierop.

  Het is veel makkelijker om mensen de les te komen spellen, hier op dit forum of elders, dan om alle dagen het leed van mensen proberen te verlichten, op de werkvloer, in de praktijk. Denk je dat het mij geen moeite kost om vriendelijk te blijven tegen een eeuwig zeurende patiënt of collega als ik rotslecht geslapen heb? Dat kost me soms veel meer moeite dan mijn ochtendgebed hoor…

  Daarom dat ik ook niet erg hoog oploop met in mijn ogen zinloze discussies over het al dan niet plat zijn van de aarde. Dat is totaal niet relevant om een goed mens/Christen/Katholiek te zijn. Zolang er een hoop ellende in de wereld is, zowel materieel als geestelijk, denk ik dat we ons nuttiger kunnen bezighouden dan met dit soort discussies. Ik zie alle dagen hoeveel leed sommige mensen te dragen hebben. Gewoon er al eens ‘zijn’, eens luisteren naar hun verhaal is voor hen van onschatbare waarde.

  Ook hier weer, eerst helpen, het goede voorbeeld geven, ook op momenten dat je jezelf miserabel voelt.
  Pas dan kan je gaan vertellen hoe je dat klaarspeelt. En kan je vertellen en getuigen over je geloof.

  Practice what you preach. Niet andersom…

  1. Beste Kurt, uiteraard is het goede voorbeeld geven geboden. Maar in het “practice what you preach” gaat de verkondiging van de boodschap en (niet te vergeten) waarschuwing al vooraf. In dezen schaar ik me geheel aan de kant van Peter.

   Een van de ergernissen in de modernistische kerk was mij al lang dat missiegelden voortdurend werden besteed aan het bouwen van waterputten e.d. De christelijke Missie moet zijn: het alle volken tot leerlingen van de Heer maken, hun leren alles wat Hij ons geboden heeft. De “missionarissen” die ik sprak, wisten mij zelfs te vertellen dat ze helemaal geen “zieltjes probeerden te winnen”. Het taalgebruik alleen al stuit tegen de borst…

   Ik ben opgehouden geld te doneneren aan dit soort “missie”. Missiegeld is voor de verkondiging. Geld voor het bouwen van waterputten (e.d.) stort ik beter op rekeningen van (sommige) algemeen-humanitaire organisaties.

   Dan nog een woord over de naastenliefde. Peter maakte hier een behartenwaardige opmerking over. Wie is toch die naaste? Inderdaad in de Samaritaan-parabel is degene die barmhartig is de naaste. Let op dat de Joden het woord Samaritaan niet uit hun strot krijgen: ze zeggen slechts degene die…

   De Samaritaan stelt zich op als naaste, en die moeten we navolgen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat iedereen naaste is. U verwijst naar Christus’ uitspraak: ik had honger, dorst, was naakt, zat in de gevangenis. Christus zegt in hetzelfde schriftgedeelte: “Al wat gij aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge mij gedaan.” Wie zijn dan onze naasten, wie zijn die “minste der mijnen”. Daarmee kan toch moeilijk “iedereen” zijn bedoeld?
   Christus zegt:
   “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat ze de uwen zijn.”
   (Johannes 17:9)

 95. ☩JMJ☩

  Pater Cornelius Smet SJ over de nederigheid waarmee de H. Schrift benaderd moet worden en over het feit dat men niet mag afwijken van wat daarin geschreven staat, maar alles moet aanvaarden zonder het te betwisten (ik laat het verouderd Nederlands zoals het is):

  “Vele schryvers hebben ondernomen op deze schepping des werelds, gelyk zy in de H. Schriftuer verhaeld is, en op elken dag der schepping, uytleggingen te geven. Hunnen arbeyd is niet te mispryzen, wel verstaende voor zoo veel als zy van de H. Schriftuer niet afwyken : want men kan daerop niets beters bybrengen dan hetgene God zich geweerdigd heeft te veropenbaren. Den H. Paulus zegt : […]
  ‘T is het geloof alleen ’t welk ons nopende de werken der schepping zonder doling onderwyst. Te vergeefs, by voorbeeld, zouden wij onderzoeken waerin dat het licht bestond ’t welk de aerde verlichtte eer dat de zon geschapen was. Te vergeefs heeft het menschelyk verstand vele andere diergelyke twyfelingen willen beantwoorden. Aen vele nieuwsgierige onderzoekers mag men denken dat God vraegt hetgene hy eertyds vraegde aen den propheet Job, zeggende : […]
  Voorders ondervraegde God den propheet Job over vele andere wonderheden des werelds, over de vogelen des lochts, en dieren der aerde, hoe zy hunne spys vinden, hoe zy vliegen, en zoo voorts? Job antwoordde : […]
  dat is, eerbiediglyk zwygen, en de magt, wysheyd en goedheyd des Scheppers al zwygende verwonderen.” – Het leven van Onzen Heer Jesus Christus, eerste deel. Indien er nog denken dat de letterlijke betekenis van Genesis protestants zou zijn; vooraan in het boek staat vermeld: “Een boek dienende tot tegenvergif van de protestantsche bybels”. Pater Smet was zoals u ziet niet protestantsgezind; integendeel.

  Genesis is wetenschappelijk correct, en dit werd vroeger door de priesters onderricht aan het volk.

 96. Hallo Eric (1 juni 2018 – 02:11),

  – Je schrijft meewarig : “Ach Stinus, Door naar het uiterste zuiden te reizen en daar door een telescoop de poolster te bewonderen ontdekt men voor het eerst tot eigen schrik dat de aarde dan toch wel erg “aan de platte kant” moet zijn! …”

  – Je bewering dat je “door de telescoop gaat zien dat de aarde aan de platte kant is” slaat gewoon nergens op. Je hebt niet begrepen wat ik gisteren geschreven heb. Je moet op verschillende plaatsen op aarde (van Pool tot evenaar) gaan staan, langsheen een meridiaan, en simpelweg de hoogte van de Poolster boven de evenaar gaan meten ; een hoek dus. En ondertussen de afgelegde afstanden opmeten. En dan redeneren, voortgaande op al je gegevens uit de opmetingen. En niet eens door een kijker turen en afgaan op je indruk.

  – Het is geen schande niets van wetenschap te kennen. Maar het deugt niet als je van alles beweert over zaken die je niet onder de knie hebt.

  – Een platte aarde ? Een foute opvatting uit de oudheid. Een maan die niet tastbaar zou bestaan ? Een fabeltje. De verdoemden die op dit ogenblik fysisch aanwezig zouden zitten onder de grond ? Pure onzin. Verkeerde opvattingen uit de oudheid (die allicht bij sommigen aanwezig zijn door een verkeerde interpretatie van de Bijbel) moeten we echt achter ons laten. God wil dat je zijn boodschap op de juiste manier verstaat, en niet verontreinigd door foute opvattingen. De Bijbel moeten we niet interpreteren zoals de moslims hun koran interpreteren, namelijk heel letterlijk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Een maan die niet tastbaar zou bestaan ? Een fabeltje. De verdoemden die op dit ogenblik fysisch aanwezig zouden zitten onder de grond ?”

   De maan is een fysisch licht door God geschapen, is klein en heeft haar koers boven de aarde (mensen kunnen er niet op wandelen); het is geen hologram of optische illusie. De presentie van de verdoemde zielen in een plaats impliceert niet dat zij in hun lichamen zijn. De duivel heeft geen lichaam, toch infesteert hij soms gebouwen waardoor er demonische verschijnselen plaatsvinden en een priester exorcist gestuurd moet worden om de plaats te exorciseren.

   Het is verder onmogelijk om aan de hand van de stand van sterren de vorm van de aarde te bepalen. Berekeningen die men op dergelijke wijze van op de grond maakt zijn steeds feilbaar en zijn gebaseerd op interpretaties van een op verschillende wijzen beperkt menselijk perspectief en op premissen die men niet bewezen heeft. De aarde is plat, en dat wist men reeds bij de CIA, waarvan de leiders bij dezelfde maçonnieke ritus aangesloten zijn als die van NASA, voor dat den Amerikaan begon te beweren dat hij vrijmetselaars naar de maan ging schieten in obeliskvormige raketten. Onderling weten de topleiders dat “de ruimte” niet bestaat en dat de aarde plat is, maar tegen de volksmassa spreken zij anders om de mensheid op een dwaalspoor te houden. Tijdens Operation Fishbowl waren zij het firmament aan het betrachten te testen door er projectielen op af te vuren. De naam “Fishbowl” was een bewuste keuze van hunnentwege.

  2. Dus als ik het een klein pietepeuterig beetje begrijp maakt het helemaal niets uit of men de noordelijke poolster vanuit het uiterste zuiden vaag kan zien met het blote oog of scherp met een telescooop, ook niet dat het gewoon zichtbaar is vanuit het uiterste zuiden?

   Als het zo zit dan zouden de profeten van de ‘nieuwe openbaringen’ toch nog gelijk gaan krijgen.

   1. Hallo Eric,

    – Of je nu kijkt met een theodoliet, sextant, gradenboog of wat ook maakt niet veel uit, als je maar nauwkeurig de hoek opmeet die je ziet tussen de Poolster en het punt van de horizon onder de Poolster gelegen. Dat moet je op veel plaatsen doen tussen noordpool en evenaar, én de afgelegde afstanden opmeten. En tenslotte alles interpreteren in een meetkundig model. (Je kunt alles fijn uittekenen). Resultaat : de aarde is rond en kan niet plat zijn.

    – Wetenschappers zijn geen “profeten van de nieuwe openbaringen”. Het zijn mensen die ernstig Gods schepping bestuderen. Er bestaan ook heel veel katholieke wetenschappers.

    Vriendelijke groet, AGSt.

 97. De piloten in WO-II gebruikten een landkaart met platte aarde. Dat werd ook vermeld in een video over al dan niet van een platte aarde. Is iemand dat hier ook bekend?

  1. Mirmar, in de wereld van vliegeniers is dat soms ‘onbewust’ gekend want brandstof en onderhoud zijn duur en men kan niet anders dan de kortste route te volgen.
   Dat wordt in meerdere youtubefilmpjes naar voren gebracht.

 98. Een ronde aarde lijkt mij lastig lezen op een wereldkaart. En als je een ronde aarde wilt tekenen op een plat papier, dan moet je er naar mijn mening wiskunde voor gebruiken wil je er een goede landkaart maken. Dat lijkt me erg omslachtig. En vroeger had men niet zulke tekentechnieken als nu. Hoe kon men dan berekenen hoe groot de aarde is?
  Er was ook een pro-ronde aarde- video die zei, dat het dan niet meer kloppend gemaakt zou worden, want Australië zou dan op de wereldkaart verdwijnen.

  1. Voor zover ik iets weet, en eigenlijk weet ik weinig, werden kaarten bijgewerkt telkens een zeilkapitein iets nieuws had ontdekt. Dat bijwerken en aanpassen was zelden juist en meestal moedwillig opportuun aan allerlei politieke- en handels- en eigenbelangen.
   – Heden maakt men kaarten om heel het aardse volk te misleiden (voor zover ik er iets van meen te begrijpen).

   – Niets nieuws dus op onze aarde die tegelijkertijd plat en toch bol is, waar men de poolster tegelijkertijd wel en niet kan zien vanaf het uiterste zuiden, en waar duivelse machtsspelletjes onwaarschijnlijke hemeltergende afmetingen en gevolgen krijgen.

 99. Hallo Benjanin v D,

  – Je schrijft : “Het is verder onmogelijk om aan de hand van de stand van sterren de vorm van de aarde te bepalen.” Sorry, je hebt het niet begrepen. Het gaat niet over de stand van de sterren.

  – Je dient in een vaste richting te kijken (de Poolster), en de hoek te bepalen t.o.v. de horizon of de lokale verticale. En dat moet je op veel plaatsen doen tussen pool en evenaar, én de afgelegde afstanden langsheen de meridiaan opmeten. Uit al deze gegevens kan je 1) opmaken dat de aarde bolvormig is 2) berekenen wat de straal van de aarde is 3) opmaken dat de aarde niet plat kan zijn. Als je het uittekent wordt het je misschien duidelijker. Het is geen schande weinig te snappen van wetenschap en meetkunde.

  – Natuurlijk bestaat de maan echt als hemellichaam. De Amerikanen hebben er op rondgewandeld, en duizenden zaken wijzen er op dat dat echt gebeurd is (kom aub niet af met het telefoontje van de president). Het is een hemellichaam zoals de aarde er een is, rond, maar kleiner. De maan is de natuurlijke satelliet van de aarde.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   A. G. Stinus,

   U heeft niet begrepen wat ik bedoelde met “stand van sterren”; lees mijn woorden in hun geheel om de context te verstaan. Door berekeningen te maken op basis van de Poolster kunt u de vorm van de aarde niet bepalen omdat de Poolster zich op een hoogte bevindt die u niet kunt bereiken en uw fysiek perspectief natuurlijkerwijze beperkt is.

   Betreffende de uiterst belachelijke ‘maanlandingen’: Er wordt beweerd dat Neil Armstrong de eerste mens was die voet gezet had op de maan. Wie was hem volgens u van beneden aan het filmen toen hij van zijn ladder kwam? Een ‘marsmanneke’ dat daar zijn adres had? Laat u toch niet foppen, Stinus… Die ‘maanlandingen’ waren één en al cinema, en werden op aarde gemonteerd. Dat mensen die beelden geloven bewijst hoe gemakkelijk zij in deze moderne tijden gemanipuleerd worden tot het voor waar houden van absurde zaken.

   1. ☩JMJ☩

    “Door berekeningen te maken op basis van de Poolster kunt u de vorm van de aarde niet bepalen omdat de Poolster zich op een hoogte bevindt die u niet kunt bereiken en uw fysiek perspectief natuurlijkerwijze beperkt is.”

    Ook gaat men uit van allerlei premissen die ten onrechte gepresumeerd worden, en dit zonder alle factoren te kennen die puur menselijke conclusies altereren. De vorm van een wereld waarin miljoenen mensen leven, en die een mens niet geheel in ogenschouw kan nemen, proberen bepalen met mathematische berekeningen op basis van onbewezen premissen, zeer beperkte kennis zonder alle factoren te kennen, en een menselijk oogzicht dat natuurlijkerwijze zeer gelimiteerd is, is feilbaar. De Heilige Schrift daarentegen is onfeilbaar, en die geeft ons een kosmografie die helemaal anders is dan die van moderne wetenschappers.

    1. Oh ja, beste Benjamin, u kunt de dag van vandaag mensen laten geloven dat de kippen tanden hebben, door ze één of andere montage te presenteren of ze in in oren te blazen dat de “geleerden” dit ontdekt hebben.
     2Ti 4:3 Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,
     2Ti 4:4 maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

     1. De gezonde leer betreft meer de leer op ethisch vlak, als je het mij vraagt.

 100. Beste Mirmar,

  De aarde is een bolvormig hemellichaam, met zeer goede benadering. Je ziet ze goed afgebeeld op een wereldbol.

  Die bol met alle zeeën, steden enz. erop afbeelden op een platte kaart is niet zo gemakkelijk. Maar de praktijk vraagt om platte afbeeldingen (denk aan schermen, boeken, zeekaarten, …). Daarom bestaan er zogenaamde projectiemethoden, die een afbeelding van de wereldbol maken op een plat vlak. Zo een projectiemethode is bv. de methode van Mercator. Uitleggen hoe die werkt zou me te ver leiden.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. De Globe zoals we zie kennen, die is er wellicht sinds een paar eeuwen (middeleeuwen?).
   Maar wat hadden ze daarvoor? Wat voor landkaarten? Een bolle aarde of een aarde die plat was?
   Het kompas en de stand van de zon (zonnewijzer) was o.a. een van de belangrijkste richtingwijzers en hoe laat het was.
   De aarde is plat, de zon kan kloksgewijs op en onder gaan, dat wil zeggen als in een cirkel, Hij kan evenzogoed echt onder gaan, want het aarde stop ergens, omdat de aarde heel groot is, maar niet oneindig groot.

   Maar ongetwijfeld zult u ook hier een weerwoord op hebben.

   1. Beste Mirmar, gegroet.

    – Laat je niets wijsmaken over die platte aarde. Het is pure onzin. Mensen die je wijsmaken dat de aarde plat is moeten terug naar de lagere school.
    – In vroegere tijden was er niet veel bekend qua land : de middellandse zee, enz. Dus moest er niet veel op een kaart staan, en waren die kaarten niet nauwkeurig.
    – Toen er meer kennis kwam, werden de kaarten ingewikkelder, maar nog niet echt nauwkeurig.
    – Na de middeleeuwen kwam er het kompas, was er meer inzicht in onze situatie (men wist reeds in de middeleeuwen dat de aarde rond was), men had meer verstand van alles op te meten enz. Dat is de tijd van de cartografen (Mercator), ontdekkingsreizen, enz. Toen werd alles veel nauwkeuriger op kaart gezet, enz. Die kaarten kon men goed gebruiken in de zeevaart enz. Serieuze kaarten werken altijd met een projectiemethode.
    – Op dit ogenblik wordt het aardoppervlak doorkruist van vliegtuigen met allerlei bestemmingen, kent men zijn positie goed via GPS enz. Wie nu nog denkt dat de aarde plat is, is werkelijk een zonderling.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Op dit ogenblik wordt het aardoppervlak doorkruist van vliegtuigen met allerlei bestemmingen, kent men zijn positie goed via GPS enz. Wie nu nog denkt dat de aarde plat is, is werkelijk een zonderling.”

     Nog nooit heeft er iemand met een vliegtuig de noordpool bereikt door Antarctica zuidwaarts te doorkruisen; dat komt omdat de aarde geen bol is maar plat en het uiterste zuiden geconstitueerd is uit de uiterste letterlijke uithoeken van Antarctica (indien men het uiterste zuiden zou kunnen bereiken met een vliegtuig, dan zou men tegen de uiterste bergketen botsen en ter aarde storten). De vliegroutes die dagdagelijks doorgevlogen worden zijn verder veel zinvoller op een platte aarde dan op een bol.

     Gerardus Mercator was ook weer protestantsgezind en had contact met de occultistische, alchemistische John Dee; lezers die mijn reacties hier gelezen hebben zullen een duidelijk patroon zien.

     In de middeleeuwen dachten sommigen dat de aarde een geostationaire bol was, maar anderen wisten dat zij plat was. Nog merk ik op dat in de Katholieke kijk op geschiedkunde de middeleeuwen een tijd zijn van diep maatschappelijk gedeeld geloof en Katholieke intellectuele heerschappij, terwijl de renaissancetijd een groeiende maatschappelijke duisternis en geloofsafbraak betekent die uitgemond is in de protestantse revolte. De renaissance is de tijd waarin figuren zoals de paganistische Pomponius Laetus, die door zijn aanhangers “pontifex maximus” genoemd werd, en die leider was van een maçonniek netwerk dat de rituele sodomie van de tempeliers praktiseerde, onophoudelijk ijverden om de Kerk en de Christenheid te ondermijnen en verzwakken. De geschiedenis sinds de Hemelvaart is een onophoudelijke strijd tussen de Katholieke Kerk en de Joods gestuurde paganisten, gnostici, ketters en schismatieken.

 101. AGStinus,
  om (voor de laatste keer hoop ik) de puntjes op de i te zetten;
  – Indien de aarde bol is zou het immers onmogelijk zijn om vanuit het uiterste zuiden (bijvoorbeeld het uiterst zuidelijke puntje van Patagonië) toch nog de noordelijke poolster te zien?
  Is deze redenering juist?
  Kan deze vraag simpel beantwoord worden met ja of neen?

  1. O beste Eric, u hebt veel geduld met Stinus hoor. Wat baat het als men de waarheid niet aanneemt?

 102. Hallo Eric en Benjamin,

  – De Poolster kan men zien in het noordelijk halfrond, van de noordpool (waar ze boven je hoofd zit), tot aan de evenaar (waar ze net op de horizon zit). In het zuidelijk halfrond kan men de Poolster niet zien, maar daar is er een andere ster die men ’s nachts niet stilaan ziet roteren. Waarom gaat het hier dikwijls over de Poolster ? Om een vaste richting te hebben, zonder last te hebben van de roterende aarde. De Poolster zit zeer ver van ons weg, en ligt in het verlengde van de aardas.

  – Hoe uitzoeken waarom de aarde bolvormig is ? Dat heb ik reeds verteld. Nog dit erbij. Je kunt het allemaal netjes uittekenen en bestuderen met meetkunde. De hoogte van de Poolster boven de horizon is gelijk aan de geografische breedte van de plaats (varieert tussen 0 en 90 graden). Als men op een meridiaan beweegt is DE AFGELEGDE AFSTAND TUSSEN 2 PUNTEN A EN B EVENREDIG MET HET VERSCHIL IN GEOGRAFISCHE BREEDTE TUSSEN DIE PUNTEN. En dat verschil valt dus te bepalen uit de 2 hoogtemetingen van de Poolster. DIT BLIJKT TE KLOPPEN MET DE WAARNEMINGEN. Uit de evenredigheidsconstante kan men de straal van de aarde bepalen. Conclusie : de aarde heeft de bolvorm. Bij een platte aarde zou men op de helft van de aarde de Poolster steeds zien op éénzelfde hoogte boven de horizon, hetgeen in strijd is met de waarnemingen. De aarde is dus NIET PLAT.

  – Benjamin. Je zit helemaal verkeerd met de interpretatie van de Bijbel, nog fouter dan sommige gekke protestantse kerken. En je volgt – misschien onbewust – dwalende Luther. Die bestreed de katholieke Kerk, en daarom WAS HIJ TEGEN DE REDE EN TEGEN DE WETENSCHAP. Helemaal fout. Hij zei zelfs dat de rede een hoer is. De katholieke Kerk zegt dat je mag redeneren bij het geloof, en gerust wetenschap mag beoefenen, en wetenschap zal nooit in strijd zijn met de goddelijke openbaring. Dus ga niet uit de Bijbel opmaken dat de aarde plat is en andere zottigheden. Dat zijn foute visies van duizenden jaren geleden.

  – De Bijbel (de Openbaring) brengt je een boodschap van geloof in God, en geen theorie over platte aardes, niet roterende aardes, gravitatiekrachten en zo meer. Aan onszelf is het van Gods schepping te bestuderen, en daar zo mogelijk ons voordeel mee te doen, bv. om mensen te genezen.

  Lof zij Christus.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   A. G. Stinus,

   De Kerkvaders, Gelukzalige Paus Urbanus II, de Romeinse Catechismus etc. zijn niet lutheraans zoals u indirect beweert, maar het is onbetwistbaar dat zij referentiepunten zijn voor Katholieke Christenen. Meent u misschien dat de Kerk gesticht werd in 1965 door de Concilievaders van Vaticanum II? Ik kan u verzekeren dat zulks niet het geval is.

   Verder ben ik niet tegen wetenschap, maar wel tegen pseudowetenschap die het geloof van talloze Christenen ondermijnd heeft waardoor zij zich aangesloten hebben aan het absurde atheïsme (atheïsme is het vervloekte opium van de wereldheersers voor de slaafse grote volksmassa). De bewering dat de aarde een vliegende bol is die rond een gigantische zon draait (vloeit voort uit een paganistische zonnecultus) is een voorbeeld van pseudowetenschap en werd eenvoudigweg overgenomen uit het Joods kabbalisme. Echte wetenschap houdt zich bezig met relevant onderzoek, en gaat niet putten uit esoteristische bronnen, dat is, uit satanistische sekten.

   De Heilige Schrift geeft in het begin van Genesis een goddelijke kosmografie, en vroeger verstond men dit veel beter dan nu. Het waren de protestanten die de kabbalistische kosmografie doorgedrukt hebben in de samenleving, dus het is bijtend ironisch dat u hier nu op indirecte wijze Heiligen zoals Kardinaal St. Robertus Bellarminus protestants noemt omdat hij Galileo veroordeelde vanuit het standpunt dat de aarde stationair is terwijl de zon beweegt. Ziet u niet de onhoudbaarheid van uw redenering?

 103. Hallo Benjamin v D,

  – Je gebrek aan realiteitszin is schrijnend. Je volgt gewoon Luther, die iets tegen wetenschap had, en iets tegen redeneren had. Vandaar dat sommige protestantse kerken krankzinnige ideeën hebben ; ze willen en durven niet verder kijken dan de letters van de Bijbel, en houden zich krampachtig aan de letters van het verhaal vast. Domme mensen wat wetenschap betreft.
  – Paus Johannes-Paulus II, in samenwerking met de latere paus Benedictus XVI, heeft een encycliek geschreven : Fides et Ratio. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de rede en de wetenschap helemaal niet tegenstrijdig zijn met het geloof. Integendeel, ze vullen elkaar aan.
  – In de Bijbel gebruiken de auteurs de beelden van hun tijd (dikwijls de oudheid). Maar dat betekent niet dat wij de verouderde en foute fysische opvattingen uit die tijd moeten geloven.
  – Voor u draaien de andere planeten en de zon waarschijnlijk nog rond de aarde, en draaien de planeten niet rond de zon. Dit is iets waarin de Kerk al lang haar fout toegegeven heeft. Was je niet op de hoogte ?
  – Je bent zeer slecht geplaatst om pseudo-wetenschap te onderscheiden van echte wetenschap, omdat je van wetenschap echt geen kaas gegeten hebt. Je hebt geen echt wederwoord op mijn uiteenzetting over de opmeting van de aardstraal enz. Je hebt er totaal geen inzicht in. Dat is geen schande, maar je moet dan wel de inzichten aanvaarden van mensen die er wél iets vanaf weten. Anders ben je een belachelijke zonderling.
  – Aan het Vaticaan is er een pauselijke academie voor wetenschappen verbonden, met zelfs een pauselijke sterrenwacht. Denk jij nu echt dat ze daar denken dat de aarde plat is ?
  – Weet je wat, bel ze eens op bij de pauselijke academie, en vraag eens of de aarde nu plat is of niet. 🙂

  Ik heb nog een vraag voor u, Benjamin. De aarde is volgens u plat. Maar hoe dik is de aarde dan eigenlijk ?

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Ik vraag mij af of u mijn reactie daadwerkelijk gelezen heeft vooraleer te antwoorden. Het is niet protestants om de onveranderlijke Katholieke principes van Schriftexegese toe te passen (nogmaals, de Kerk werd niet geboren in 1965); u verdedigt de Katholieke Kerk niet door een schare van Heiligen in het verleden te lasteren voor protestants. Ik verwerp de harmonie tussen het geloof en de rede niet (integendeel!), maar wel de valse conclusies getrokken uit een verkeerd gebruik van de rede. U gaat er van uit dat uw positie betreffende de aarde een vaststaand feit is terwijl dit niet het geval is. In de zaak met Galileo had de Kerk gelijk met haar veroordeling van de Pythagoriaanse leugens, en niet de met hugenotengeld gefinancierde Galileo.

   Citaat A. G. Stinus: “Je hebt geen echt wederwoord op mijn uiteenzetting over de opmeting van de aardstraal enz. Je hebt er totaal geen inzicht in.”

   Mijn wederwoord is geweest dat het onmogelijk is om met onfeilbare zekerheid de vorm van de aarde te bepalen door meetkunde toe te passen op de poolster; het is niet een onecht wederwoord omdat u het niet aanvaardt. Mijn argument is dat u de natuurlijke capaciteiten van uw oogzicht en de toepasselijkheid van mathematische en meetkundige methodes overschat.

   Verder heb ik reeds duidelijk gemaakt dat ik het bestaan van planeten verwerp. Hetgeen men “planeten” noemt zijn in werkelijkheid sterren aan het firmament (die dus binnen de aardse hemel bestaan). De CGI-rommel die NASA publiceert bewijst volstrekt niets. Waarom laten zij eens geen echte foto zien van hun gepretendeerde “aardbol”? Omdat geheel hun verhaal van “ruimtevaart” vals is.

   Uw valse en kwaadwillige manier van argumenteren is één groot tijdverlies.

   1. Hallo Benjamin,

    – Nog een wereldvreemde opinie van jou erbij, zucht … Er zouden dus geen planeten bestaan ; het zouden allemaal sterren zijn. Er bestaan pakken en pakken foto’s van de diverse planeten en hun satellieten in het zonnestelsel. Sommige planeten zijn enkel zichtbaar als ze door de zon belicht worden, én die belichte kant naar ons toe staat. Zo kun je al weten dat het geen ster is. (Een ster geeft altijd licht.) Idem voor de maan. Dus je dwaze bewering is al meteen naar de prullenmand verwezen, want ze klopt niet met wat kan waargenomen worden.

    … Niet te geloven dat er nog mensen bestaan wiens “wetenschap” er in bestaat klakkeloos ideeën uit de oudheid over te nemen, en niets te geloven van wat ernstige wetenschappers met veel werk uitgezocht hebben.

    – Niks kritische en creatieve geest dus. En volledig in de lijn van Luther, die alleen maar de Bijbel wilde zien, en rede en wetenschap afwees. (De rede was een hoer, zei die). Gelukkig hebben de katholieken al heel vroeg de wetenschap omarmd. Kan dat tot iedereen doordringen ?

    – De bijbel is geen wetenschapsboek, en de geschriften van de kerkvaders ook niet. Je zit daarin werkelijk HELEMAAL FOUT. Vraag het aan Mijnheer pastoor of de bisschop, als je me niet gelooft.

    A. G. Stinus

    1. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Nog een wereldvreemde opinie van jou erbij, zucht … Er zouden dus geen planeten bestaan ; het zouden allemaal sterren zijn. Er bestaan pakken en pakken foto’s van de diverse planeten en hun satellieten in het zonnestelsel. Sommige planeten zijn enkel zichtbaar als ze door de zon belicht worden, én die belichte kant naar ons toe staat. Zo kun je al weten dat het geen ster is. (Een ster geeft altijd licht.) Idem voor de maan. Dus je dwaze bewering is al meteen naar de prullenmand verwezen, want ze klopt niet met wat kan waargenomen worden.”

     De gepretendeerde ‘foto’s’ waar u over spreekt zijn allemaal CGI-rommel; het is gemakkelijk om dat met het blote oog te zien. En uw ‘argument’ betreffende belichting is de zoveelste obscure en ongegronde veronderstelling komende van uw ‘wetenschappelijk’ établissement. U gaat uit van al uw eigen definities alsof die vaststaand zijn, terwijl God de naturen van de verschillende sterren, de zon en de maan geschapen heeft en de geheimen daarvan geenszins aan u geopenbaard heeft. U bouwt op premissen die u in een geest van veronderstelling aangenomen heeft als doorgegeven via uw voorgangers, maar die nooit bewezen geweest zijn. De mogelijkheden van de mens hier op aarde zijn beperkt door de wil van God; uit het antwoord van God aan St. Job zou u verheven lessen kunnen trekken indien u daartoe inwendig gedispositioneerd zou zijn. Premissen werden door ‘wetenschappers’ gebouwd op premissen, en latere opvolgers deden hetzelfde, zonder dat zij zich bekommerden om de valsheid van de toren van Babel die zij aan het construeren waren met het cement van hun logenetwerken (ik zeg niet dat u zelf een logelid bent, maar wel dat u klakkeloos aanneemt hetgeen zij opgebouwd hebben).

     U moet bij mij echt niet afkomen met computer-gegenereerde afbeeldingen van NASA en mij vertellen dat het ‘foto’s’ zijn.

     Citaat A. G. Stinus: “Niet te geloven dat er nog mensen bestaan wiens “wetenschap” er in bestaat klakkeloos ideeën uit de oudheid over te nemen, en niets te geloven van wat ernstige wetenschappers met veel werk uitgezocht hebben.”

     Ik noem satanisten die duivels opriepen en aan rituele sodomie deden, zoals de politici en bankiers vandaag, geen “ernstige wetenschappers”, en nog veel minder wanneer die hun ‘wetenschap’ uit het Zohar-kabbalisme gehaald hebben.

     Citaat A. G. Stinus: “Niks kritische en creatieve geest dus. En volledig in de lijn van Luther, die alleen maar de Bijbel wilde zien, en rede en wetenschap afwees. (De rede was een hoer, zei die). Gelukkig hebben de katholieken al heel vroeg de wetenschap omarmd. Kan dat tot iedereen doordringen ?”

     Hou uw Luther uit mijn buurt; u lijkt zelf verdacht veel op hem. Zoals ik reeds herhaaldelijk verduidelijkt heb wijs ik noch de rede, noch wetenschap af. Wel wijs ik valse wetenschap af, zoals de kabbalistische kosmologie die heden ingeworteld zit in het ‘wetenschappelijk’ établissement. Durft u het aan om categoriek en op directe wijze Kardinaal St. Robertus Bellarminus (een Heilige en Doctor Ecclesiae) “onkatholiek” en “lutheraans” te noemen? Want dat is wat u indirect doet met uw lage, valse beschuldigingen.

     Citaat A. G. Stinus: “De bijbel is geen wetenschapsboek, en de geschriften van de kerkvaders ook niet. Je zit daarin werkelijk HELEMAAL FOUT. Vraag het aan Mijnheer pastoor of de bisschop, als je me niet gelooft.”

     De Heilige Schrift is wetenschappelijk correct. Dat is een onwrikbaar Katholiek principe waar niet van afgeweken mag worden, en het is heretisch om dat wel te doen. Wat Aartsbisschop De Kesel daar van denkt doet daar niets van af. Verder is het kinderachtig om voortdurend gehele zinnen en uitdrukkingen VOLLEDIG IN HOOFDLETTERS te schrijven alsof dat iets zinvols zou bijdragen aan uw bedroevende tirades.

    2. Gaat de Bijbel dan tegen de Wetenschap in als we er niet alles van kunnen geloven? Zetten we de Wetenschap niet op een te hoog voetstuk tegenwoordig? Zelfs hoger nog dan God? U wilt niet geloven hoe vaak ik in mijn reacties niet tegenkom dat de Bijbel een sprookje is en daarentegen men zich al meer beroept op de Wetenschap! Het is echt opvallend te noemen.

     Het is bekend dat veel wetenschappers God ontkennen en er alles aan zullen doen om de Bijbel in diskrediet te brengen. Dat is ook te zien aan een aantal valse Bijbelvertalingen die in omloop zijn.

     Voorbeeld. Twee weken geleden ben ik naar een Oecumenische Viering geweest. Maar vooraf lagen er gratis Bijbels (Alleen het Nieuwe Testament) om mee te nemen. Voorkant de twee beroemde handen (schilder Leonardo da Vinci, detail van de Schepping). Het was een vertaling van de HSV (Herziene Staten Vertaling). Het Onze Vader in Matteüs is vrijwel de normale Protestantse versie.
     Vandaag dus ging ik naar de kerk, waar ik vroeger altijd naar toeging, de parochiekerk R.K. Kerk dus. Tot mijn verrassing lagen daar ook nieuwe Bijbels, gratis en ook alleen het Nieuwe Testament. Maar wat bleek, deze was wat dunner, er stond minder informatie in. De Bijbelvertaling was de Bijbel in Gewone Taal, een andere Uitgever NBG, Voorpagina: Detail: Bovenkant van de achterkant van een spijkerbroek, met smartphone in de achterzak. Bruin label a/d bovenkant v.d. broek met de aanhef: De Bijbel / vreemd plaatje voor N.T. / Overname van teksten voorwaarden zie Bijbelgenootschap.nl/voorwaarden. Niet gelezen. Maar de bronvermelding heb ik er in ieder geval bij gezet. Op de achterkant een vraag voor donatie voor de NBG met Bankrekeningnummer.
     Het Onze Vader in dit Nieuwe Testament nogal verbasterd (maar dat wist ik al met deze vertaling), nog erger als het Nieuwe Onze Vader in de R.K. Kerk al ben ik het ook met die vertaling zelf niet eens. Maar die verandering ging slechts om 1 woord, waarover onenigheid is ontstaan en waardoor binnen de R.K. Kerk veel onrust ontstond en wellicht nog bestaat.

     Ik zal u hier het verschil laten zien. Het zijn dus beiden protestantse vertalingen. Maar met de eerste kan ik leven, met de tweede niet.

     Matteüs 6:9-13 Het Gebed des Heren:
     Vertaling nr. 1: HSV – Student Bible Do You Dare – Nederlandse vertaling. Vertaling: 2010 / Druk-2014
     9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

     Vertaling nr. 2: NBG – Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) De Bijbel – Nieuwe Testament in Gewone Taal. Vertaling NBG/2014.
     9 Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. 10 Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. 11 Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben 12 En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 13 Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. [Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.]’

     De 1e druk van de Bijbel in Gewone Taal is in 2014 geweest (grotere uitgave).

  2. Als de aarde plat is moet het te meten zijn en dat is zelfs nog gemakkelijker te meten dan een Globe Aarde.

   Advies:
   Vraag een wetenschapper van de platte aarde of hij de dikte wil meten en dan ook nog de omtrek van de aarde en de doorsnee. En wie weet kan hij dat aan u al haarfijn uitleggen, omdat ze dat al lang weten.
   Dan weet u ook gelijk of de aarde cirkelvormig is of een vierkant of een rechthoek is.

   1. Mijn reactie van 20:24 uur hierboven is voor dhr. A.G. Stinus.

    1. Beste Mirmar,

     … Je moet niet aan de aarde beginnen meten in de veronderstelling dat ze plat is. Eerst moet je nadenken. Er is een vermoeden dat de aarde bolvormig is (zie zon- en maanschijf). Dan toets je die veronderstelling door afstanden op aarde tussen diverse plaatsen op een meridiaan uit te meten, én telkens de hoogte van de (onveranderlijke) Poolster te meten boven de horizon, zodat je telkens de geografische breedte kent. Dan toets je je veronderstelling van een bolvormige aarde, en het blijkt dat het klopt. De afstanden moeten evenredig zijn met de verschillen in geografische breedte. Als cadeau van je inspanningen kun je dan de straal van de aarde berekenen. Dit alles (en veel meer) wordt gedaan in het wetenschappelijke vak geodesie.

     … Dat de aarde niet plat kan zijn weet je algauw (zie hoger). Als de aarde plat is zal je de Poolster onder dezelfde hoek boven de horizon moeten zien op de helft van de aarde. en dat is dus NIET het geval.

     … In mijn reacties boven heb ik reeds alles uitgelegd. Je moet wel iets snappen van meetkunde om het volledig te begrijpen, daar is niets aan te doen.

     Met vriendelijke groeten,

     A. G. Stinus

     1. Beste A.G. Stinus,

      Ik heb er lang en breed over nagedacht. Mijn conclusie is dezelfde.
      De aarde is in zoverre plat, dat er natuurlijk ook heuvels en bergen zijn.
      Maar in zijn totaliteit geloof ik niet (meer) dat de aarde geheel rond is.
      Heeft u zelf alle verzen gelezen van de Bijbel? Wellicht kunt u dan zelf opmaken, dat
      de aarde nog wel eens platter is dan u zelf voor mogelijk heb gehouden.
      U gelooft immers alles van de Wetenschappers, die elkaar ook nog wel eens tegenspreken.
      Ik geloof in God, die nooit en te nimmer verdeeld is in zichzelf.
      Wat de Bijbelvertalers er vervolgens weer van maken is ook geheel tegenstrijdig hier en daar in deze kwestie.

      Juist u staat wat dat betreft aan de kant van de Jehova’s Getuigen dat de aarde rond is.
      Echter de oorspronkelijke visie van de R.K. Kerk was ook dat de aarde een platte aarde was.

      U bent zelf katholiek. Maar ik weet al heel lang dat katholieken onderling verdeeld zijn en niet alleen met deze zaak, maar soms zelfs op ethisch vlak.

      Waarom zou de H. Augustinus, in deze zaak, zich ook niet kunnen vergissen? Ik bedoel op zich is het geen geloofskwestie op leven en dood (voor zover ik weet).

      Echter Christus vraagt van ons God te dienen in geest en in waarheid. Het lijkt mij dat dat dan wel geldt op elk vlak.

 104. Hallo Benjamin v D,

  Je houdt vol dat de aarde geen bolvorm heeft, maar dat ze plat is. Maar ik had je gevraagd wat dan de dikte van de aarde is. Ik heb er nog niets van gelezen.

  Kun je me eens antwoorden ? (Tenzij je deze discussie wil stoppen.)

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Kun je me eens antwoorden ?”

   Gezien u dit gesprek totaal niet serieus neemt ging ik er van uit dat u niet werkelijk een antwoord wilde op uw vraag. Nog steeds ben ik er niet van overtuigd dat zulks werkelijk uw bedoeling is.

   Ik zou niet weten hoe groot de totale omvang van de aarde zou kunnen zijn gezien God mij dat niet geopenbaard heeft. Ik heb hier nog nergens de “dikte” van de aarde vernoemd en uw vraag dient dan ook tot niets anders dan het afleiden van het eigenlijke onderwerp.

   Uw discours, Stinus, herleidt zich voor een groot deel tot het verdraaien van woorden, spotternij en valse beschuldigingen. Het enige wat u daarmee bereikt is de pagina verder opvullen om toch maar het laatste woord te hebben zonder dat u iets zinnigs te vertellen heeft; dit is geen volwassen manier van argumenteren, maar is volslagen pueriel. Tussen dat inmiddels bergen hoog gekakel van u is er dan een ‘argument’ te vinden betreffende het toepassen van meetkunde met de pretensie op die manier de vorm van de aarde met zekerheid te bepalen, maar het is helemaal niet moeilijk om in te zien hoe feilbaar en gebrekkig dergelijke meetkundige methoden zijn wanneer het niet om één of ander gebouw of ander voorwerp gaat, maar over het schetsen van een kosmografie. Indien u dat niet wilt inzien, dan kan ik u niet helpen. In tussentijd heeft u argumenten genegeerd zoals de absentie van een middernachtzon in het zuiden en het simpel feit dat een kompas bij gebruik altijd plat gelegd moet worden. Dit zijn zaken die bij wijze van spreken de ogen uitsteken, maar u neemt het allemaal niet serieus.

   In het systeem van de bol-aarde is boven beneden, beneden boven, recht is krom, stilstand is beweging, beweging is stilstand, en noem maar op. Dat maakt van het leven een optische illusie waardoor de gevallen mensheid ook de Eerste Oorzaak van het leven voor een illusie is gaan houden; de harde, solide realiteit heeft men ingewisseld voor een kwalijke, modernistische rêverie waar niets echt is en alles bestaat uit fopbeelden en hallucinaties. Er wordt beweerd dat op de gewaande ‘blauwe knikker’ meer dan 50% van het aardoppervlak abyssale vlakte is; een ‘bol’ waarvan meer dan de helft vlak is dus. Een onmogelijkheid in de realiteit, maar in de waanwereld van het modernisme kan het allemaal. Men noemt de vlakte er simpelweg krom en men is vertrokken. Vlakten en toch aardkromming, oceanen die waterpas liggen, en die tegelijkertijd toch krom zijn; en zo gaat dat van de ene absurditeit naar de andere. Volgens Neil deGrasse Tyson is de aarde een peer, volgens iemand anders is het een ei, een ander noemt het een pompoen, en, wie weet, misschien is er iemand die het een achthoek noemt. Alles kan in de zotte waanwereld van de vliegende blauwe knikker. En dan eisen zij met een strak gelaat dat iedereen dat ernstig neemt.

  2. @heer A.G. Stinus,

   Waar zou ik moeten beginnen te meten? Ik zie het einde ook al niet? Het is onbegonnen werk.

 105. Beste Benjamin,
  Als je vandaag de naam ‘geleerde’ door het establishment krijgt opgeplakt met een ronkende naam, ongeacht wat men dan uitkraamt, dan gaat iedereen voor je buigen. Heeft men dat niet ondanks alles, dan is men een opschepper, een waanzinnige enz…
  De massa wordt zever voorgehouden dat ze met enthousiasme slikken, als men op TV (alhoewel ik dat kasje haat), iets openbaar maakt met de slagzin “de geleerden hebben ……… ontdekt” dan stelt niemand zich nog vragen, als hier en daar “onnozelaars” gelijk u en ik. Niemand gaat beginnen te zoeken naar de waarheid.
  De zoete vergiftigde pil van de misleiding wordt met open mondje ontvangen. Och, laat ze dan maar slikken.

  1. Er bestaan meerdere manieren van misleiding.
   Slecht praten over iemand die zorg draagt voor ‘de armsten der armen’ bijvoorbeeld.

  2. ☩JMJ☩

   Het is schrikwekkend, Peter, hoezeer men er in geslaagd is om doormiddel van onkatholieke propaganda, pornografische obsceniteit, verheerlijking van de dierlijke driften (inclusief de tot het uiterste gedreven gourmandise in deze maatschappij – de buik wordt tot ‘god’ gemaakt), kwaadaardige ‘muziek’, psychische tactieken op basis van herhaling en sub-liminale boodschappen, verwoesting en vergiftiging van de voedselbronnen etc. het denk-en-onderscheidingsvermogen van de mens af te stompen zodat het merendeel min of meer alles gelooft wat op “de doos” verschijnt. De ‘maanlandingen’ waren één van de verst gedreven experimenten op de lichtgelovigheid van de bevolking die de geheime sekten ooit uitgevoerd hebben, maar het gaat uiteraard veel verder dan de ‘maanlandingen’ en betreft de tastbare wereld zelf waarin de mensheid leeft. Indien er morgen op het ‘nieuws’ gezegd wordt dat de President van de Verenigde Staten van Amerika een delegatie gestuurd heeft naar “aliens” op ‘planeet Mars’ die de ‘geleerden’ ontdekt zouden hebben, dan zal waarschijnlijk en helaas het merendeel van de bevolking dat aannemen zonder betwisting.

   Ik overpeins de laatste tijd de Profetenberg waar de Gelukzalige Catharina Emmerich over sprak, Peter. Ik vraag mij af of het niet om de berg “Gangkhar Puensum” gaat in Bhutan. Blijkbaar is dat een onbeklimbare berg en zijn bergbeklimmers er tot op heden steeds in gefaald de top ervan te bereiken; Zuster Emmerich zag in haar tijd dat sommigen geprobeerd hadden de Profetenberg te beklimmen maar niet ver geraakt waren. Voor zover ik weet verbiedt de regering van Bhutan momenteel pogingen tot het beklimmen van de Gangkhar Puensum, en de drijfveer achter dat verbod die opgegeven wordt is dat de bevolking er beweert dat er geesten op de top van de berg wonen die voorkomen dat de top bereikt wordt door klimmers; zij kijken naar die berg door een heidense, boeddhistische lens, en zij beweren dat de bergtop een ingang bevat naar ‘Shangri-la’, een soort van boeddhistisch ‘paradijs’. Maar we weten dat in Genesis vermeld staat dat God Cherubim positioneerde om de weg naar Eden te bewaken, en dat Zuster Emmerich, in overeenstemming met een oude Christelijke traditie (zie Ezechiël 28, 16), de ingang naar Eden situeerde op een kosmische berg in het Verre Oosten. Als de Gangkhar Puensum de Profetenberg is, dan zijn het dus de Cherubim die klimmers verhinderen de bergtop te beklimmen. Er zijn blijkbaar verslaggevingen dat klimmers verhinderd werden de top van de Gangkhar Puensum te bereiken door buitengewone gebeurtenissen en zelfs lichtverschijnselen.

   De beschrijvingen van Zuster Emmerich lijken te wijzen op een gebied in het deel van de wereld waar China en Indië gesitueerd zijn, en Pater Schmöger, die haar leven geschreven heeft, zei dat de Profetenberg met zijn onbereikbare top zich in Tibet bevond. Zuster Emmerich zei dat, na dat zij eens afgedaald was van de Profetenberg, zij zich nabij een land bevond waar Sint Franciscus Xaverius geweest was. Ook haar beschrijvingen van de natuuromgeving lijken overeen te komen met die van de genoemde berg in Bhutan.

   Ik denk dat de Gelukzalige Catharina nog een zeer specifieke, buitengewoon belangrijke rol gaat vervullen wanneer de macht van de internationale maçonnerie eindelijk instort.

   1. Beste Benjamin,
    U vraagt mij op 5 juni 2018 – 12:46 i.v.m. de de Profetenberg waar de Gelukzalige Catharina Emmerich over sprak, en de berg “Gangkhar Puensum”.
    Ik zal u daar op antwoorden, maar gun mij de tijd om het allemaal samen te stellen.
    Het kan ook dat ik u zal antwoorden onder een ander aangehaald onderwerp op dit forum.

 106. Ach Stinus.
  De voorzeggingen over De Man van Smarten en aangaande het Christendom leefde van begin af aan in de harten van alle Joden die met aandacht luisterden naar het Woord dat werd voorgelezen in de synagogen en toen Christus daadwerkelijk als De Mensenzoon geboren werd kon Hij dan ook op herkenning van velen rekenen zonder met ondersteuning van politieke en militaire macht imposante wereldse structuren te hoeven opzetten.
  Pythagoras ging net in tegengesteldde zin tewerk en zijn navolgers moeten het hebben van onbetaalbare structuren en manipulaties van volkeren om hun doel te bereiken: namelijk het ontgeestelijken van alle zielen om hen te knechten.
  Het wordt met de dag duidelijker dat jij nooit je ziel zult openen want jij en je slechts tijdelijk ‘succesvolle’ vriendjes hebt ontzettend veel te verbergen.

  1. “Kent u dat oude verhaal? ” Het verhaal over lief en leed en pijn, en van een Man die je troost !

   Dit lied van ons Jongerenkoor (ik weet niet wie dit lied verder heeft geschreven) heb ik gebruikt om tegenwicht te brengen aan de verregaande discussie van Euthanasie via youtube.
   Daardoor stopte die discussie op een gegeven moment. Ik had veel meer nog geschreven. Als laatste liet ik dit nog even staan alleen. Want het zei zoveel. Het heeft er zeker een aantal maanden opgestaan.

   “Kent u dat oude verhaal?” is een van de liederen die heus mooi en goed was en mijn hart wist te raken.

 107. Misschien zou men dan het Sinterklaasfeest echt veranderen moeten in een Sint Nicolaasfeest en het Sint Maartensfeest in een Sint Martinusfeest. Maar dan met minder cadeautjes en minder snoepgoed. We zijn altijd zo verwend geweest en leerden meer snoepen en het vasten werd in onze jaren niet echt meer bijgebracht. Sterker nog, je werd soms nog tegengewerkt. En ik zat dan met een vervelend gevoel in mijn binnenste.

  Een voorbeeld: Stel u voor. Je bent een teenager. je wilt wat aan vasten doen. Het is Aswoensdag, een familielid is jarig en je wilt geen vlees eten. Maar omdat het feest is, komt er toch vlees op tafel. Het is nog biefstuk ook en gezond. Je wilt het niet eten, omdat je er rekening mee wilt houden met God en de Vastentijd is begonnen, maar je moet er toch aan geloven. Ook al sputter je tegen dat je vasten wilt.
  Sorry, bij mij mislukte ook alles, mijn pogingen om katholiek te zijn, christen te zijn. Het wilde niet.
  Je bent jong en je geloof werd niet echt serieus genomen. En zo ging het steeds.
  Ik ben niet zo sterk geworden in mijn geloof als ik had gewild. En dát is juist het meest moeilijke geweest in mijn leven. Die tegenstand en die tegendruk, jaar in, jaar uit. Je geloof werd steeds de kop ingedrukt. En juist van je medekatholieken. Ik begrijp het nog altijd niet, waarom het zo moest gaan. Hoe anders waren die heiligenverhalen die ik vroeger gelezen had. Vaak opgroeiend in een goed katholiek gezin. Niet dat ze bij ons sloegen of lelijk deden. Maar die vileine kritische uitlatingen van deze of gene. 🙁 .

 108. TWEE VRAGEN AAN BENJAMIN V D

  Hallo Benjamin,
  – Ik ben helemaal niet aan het spotten met je. Ik wil je alleen laten inzien dat een aantal van je veronderstellingen verkeerd zijn, aangezien je je uitspraken niet op een deftige manier kunt staven. Het gaat over heel concrete zaken, en die kun je heel concreet beantwoorden. God zal je helemaal niet openbaren hoe de aarde er uit ziet ; en kerkvaders waren goed in theologie, maar wat betreft wetenschappen waren ze kinderen van hun tijd.
  Welke vorm de aarde heeft, dat moeten we zelf onderzoeken. En als je geen minachting hebt voor de rede, wetenschap of wetenschappers (dus niet zoals ketter Luther), dan aanvaard je gewoon wat die wetenschappers zeggen, want ze zijn met velen en ze kunnen elkaars resultaten nagaan en mogelijk bestrijden.
  – Vroeger heb je beweerd : a) de aarde is niet (bij benadering) bolvormig, maar plat b) de maan is geen solide hemellichaam, maar enkel een lichtverschijnsel.

  En nu mijn 2 vragen aan u die daarbij aansluiten, en die mogelijk aantonen of je gelijk hebt of niet :

  1) HOE DIK IS DE PLATTE AARDE ? (Ik heb nog altijd geen duidelijk antwoord, enkel onsamenhangende zinnen daaromtrent.)

  2) HOE ONTSTAAN ZONSVERDUISTERINGEN ?

  Graag antwoord a.u.b., tenzij je de discussie wil staken. Ik zou je het laatste aanraden, aangezien je duidelijk een aantal verkeerde opvattingen hebt, die je klakkeloos overgenomen hebt uit boeken die niet bedoeld zijn als wetenschapsboeken.

  Met respect, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Ik ben helemaal niet aan het spotten met je.”

   Dat er met mij gespot wordt deert mij niet (het gaat hier niet om mij); het is integendeel nuttig voor iemand zijn geestelijk leven om bespot te worden. Wel is het spijtig dat u spot met de Goddelijke Openbaring. Zelfs van een Katholiek die aan een bol-aarde gelooft zou men denken dat hij een platte aarde kosmologie niet schaterlachend en bulderend in het belachelijke zou gaan trekken wanneer hij weet dat Mozes en de oude Hebreeërs dit daadwerkelijk geloofden. U heeft dit hier niettemin aanhoudend gedaan.

   Citaat A. G. Stinus: “Ik wil je alleen laten inzien dat een aantal van je veronderstellingen verkeerd zijn, aangezien je je uitspraken niet op een deftige manier kunt staven.”

   Dat zijn uw ipse dixits; u bent zeer oneerbiedig jegens het gezag van theologische redenering en tracht op ongeoorloofde wijze de domeinen in te perken waarover de theologische wetenschap zich uitstrekt. Dat is dan ook bij deze iets wat ik aanklaag in uw uiteenzettingen, evenals uw overdrijven van de toepasselijkheid van bepaalde methoden vanuit de profane wetenschappen.

   Ook negeert u bepaalde eenvoudige feiten zoals de absentie van een middernachtzon in het zuiden, de werking van een kompas (hetgeen alleen te verklaren valt op een platte aarde), en de onmogelijkheid om aardkromming te vinden of waar te nemen doormiddel van feitelijke experimenten. Verder is er ook het filosofisch (natuurtheologisch) argument dat God onmogelijk het zintuiglijk leven van de mens op een absurde manier geschapen zou kunnen hebben waardoor hij de zon ziet opgaan en ondergaan terwijl het niet reëel zou zijn, de aarde als vast en stilstaand ervaart terwijl het niet reëel zo zou zijn etc. God houdt van orde en rationaliteit, niet van deceptie, hetgeen een liefhebberij is van de duivel.

   Citaat A. G. Stinus: “1) HOE DIK IS DE PLATTE AARDE ? (Ik heb nog altijd geen duidelijk antwoord, enkel onsamenhangende zinnen daaromtrent.)”

   Ik heb reeds duidelijk geantwoord dat de “dikte” van de aarde mij niet bekend is omdat God dit aan mij niet geopenbaard heeft. Ik hoef dergelijke zaken niet te weten om te weten wat wel geopenbaard werd, namelijk dat de aarde geen bol is maar een domein, een rijk als voetbank van God Wiens Troon in de Hemel is.

   Citaat A. G. Stinus: “2) HOE ONTSTAAN ZONSVERDUISTERINGEN ?”

   Ik ben in feite van plan om te bestuderen hoe dit vroeger verklaard werd door degenen die de oude Hebreeuwse kosmografie aanvaardden, want reeds Cosmas de Alexandrijn vermelde die tegenwerping in zijn Topographia Christiana (een werk dat de Christelijke platte aarde verdedigde), hetgeen aantoont hoe oud die tegenwerping reeds is. Hier geldt het principe echter dat men bij fenomenen geen presumpties behoort te maken in een drang om te verklaren wat men ziet, tenzij het iets is dat zintuiglijk vanzelfsprekend te verklaren is en daarom onder de bepalingen van het gezond verstand valt, of dat kenbaar is vanuit de positieve Godsopenbaring; de zon, de maan en de sterren bevinden zich niet in ons onmiddellijk bereik, en wij moeten dan ook de nederigheid hebben om in te zien dat wij zonder bijstand van God de werkingen van het universum niet in hun totaliteit kunnen doorgronden.

   Ik houd dus staande dat men enerzijds God niet mag proberen in te perken in hetgeen Hij aan de mensheid heeft willen openbaren, en anderzijds dat men de mogelijkheden van de mens zonder speciale goddelijke bijstand niet mag overschatten.

   1. Citaat: “het iets is dat zintuiglijk vanzelfsprekend te verklaren is en daarom onder de bepalingen van het gezond verstand valt, of dat kenbaar is vanuit de positieve Godsopenbaring”

    Dergelijke zaken moeten zonder aarzeling als absoluut zeker aanvaard worden. Daar gaat het dus niet om loutere presumpties, maar om onbetwistbaar zekere feiten die het menselijk verstand verplichten.

    Dat wilde ik nog corrigeren aan mijn reactie.

   2. Nog een correctie:

    “Dat is dan ook iets wat ik bij deze aanklaag in uw uiteenzettingen, evenals uw ongegronde bewering van toepasselijkheid van bepaalde methoden vanuit de profane wetenschappen.”

 109. Hallo Benjamin,

  – Je zegt dat je niet weet hoe dik de platte aarde is. Maar wel beweer je dat de aarde plat is. Dat is natuurlijk tegenstrijdig, want als je niet weet hoe dik ze is, dan kan je ook niet beweren dat ze een platte vorm heeft. NB : mijn uitleg over de bolvormige aarde mag je voorleggen aan een geschoolde wetenschapper ; die zal het je hopelijk kunnen voortekenen en uitleggen. NB : Zonder naar de Poolster te kijken kun je ook werken, maar het zal veel moeilijker zijn om dezelfde nauwkeurigheid te krijgen ; je zult dan veel nauwkeuriger en omslachtiger moeten werken.

  – Ik heb nog altijd geen duidelijk antwoord op de vraag : HOE ONTSTAAN ZONSVERDUISTERINGEN ? Gelieve me te antwoorden.

  – Beste Benjamin. Waarschijnlijk besef je het niet, maar je bent doordrongen van de foute visie van LUTHER EN ZIJN PROTESTANTEN. Die beweerden dat de mens door- en doorslecht was, en men de rede en de wetenschap niet mag gebruiken. De rede was een hoer in de ogen van Luther, en wetenschap was des duivels. De protestanten hebben lang geworsteld met de wetenschap, en nu nog. Katholieken zijn meer positief, en gebruiken dankbaar de rede en doen aan wetenschap. Zo kunnen ze de door God geschapen natuur bestuderen, en daar de mensheid mee vooruit helpen, en meehelpen aan de lichamelijke redding van de mens (geneeskunde, …). Wetenschap en geloof gaan HAND IN HAND, en jij bent bang van wetenschap te bekijken, en je kent er helaas ook nagenoeg niets van. Geen schande, maar dan moet je ook niet hoog van de toren gaan blazen.

  – Theologie gaat je niets leren over de natuurwetten ; die moet je proefondervindelijk ontdekken. En de oude schrijvers, die gebruikten visies uit hun tijd om theologische waarheden uit te drukken. Maar het waren geen natuurwetenschappers.

  – Denk jij echt dat God je gaat openbaringen doen over het voorkomen van zonsverduisteringen ? Daar gaat de christelijke boodschap niet over.

  – Ik wacht dus nog op het antwoord op mijn vraag. Maar ik wacht nog meer op het moment dat je juistere inzichten gaat krijgen … En ik meen het dat je eens navraag moet doen bij Mijnheer pastoor, of bij de bisschop. Gelieve wel op voorhand geen geflipte pastoor uit te kiezen, want die zijn er ook. Kies een normale mens.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. @A.G.Stinus,
   Waarom denkt u dat pastoors of bisschoppen geen normale mensen kunnen zijn? Is dat niet een vooringenomen standpunt of dat dit getuige van een arrogante houding? En waarom zouden juist deze priester per definitie geflipt zijn? Wat voor ideeën heeft u over priesters? Zou het ook niet andersom kunnen zijn?

   Ik kan u vertellen dat een aantal mensen die in de Globe aarde geloven, geloven vaak ook in fabeltjes van de Evolutietheorie en in het verlengde ervan in Ufo’s en soms zelfs ( in buitenaardse wezen ofwel in ‘aliens’. Of dat de aarde wel tientallen miljoenen jaren oud zou zijn. Hebben ze dat wel van Darwin? Of is de wens de ‘vader van de gedachte’?

   1. Een pastoor en een bisschop zijn ook geen wetenschappers.

   2. Beste Mirmar,
    … Je moet wel wat volgen en begrijpen wat hier overal geschreven staat.
    … Als Benjamin op voorhand een priester uitkiest waarvan bekend is dat hij nog gelooft in antieke denkbeelden over de vorm van de aarde en dies meer (als die er zijn …), dan is hij niet serieus bezig. Het overgrote deel van de priesters weet toch echt wel hoe de wereldbol in elkaar zit, zeker ? Er gebeuren zo veel reizen de wereld rond, en men heeft de aardbol al zo dikwijls bekeken vanuit de ruimte (satellieten, ruimtereizigers, …). De aarde een platte vorm ? Een misvatting uit de oudheid, die totaal geen steek houdt. De wetenschap stond toen nog nergens.
    Beste groet, AGSt.

    1. In mijn beleving is de heer B. van Dijck wel zeer serieus bezig. U neemt hem niet echt serieus, door hem onheus te bejegenen met sommige opmerkingen, wat akelig aandoet.
     Het feit dat hij u met ‘u’ aanspreekt en u hem ’tutoyeert’ spreekt daarbij boekdelen.

     U gaat klakkeloos van de NASA uit en dat alles wat zij doen waar is? Weet u dat ze juist met televisie, spiegels e.d. een heleboel kunnen nabootsen. Maar slechtigheid komt altijd uit. En dat ontdekken andere wetenschappers die verder kijken dan hun neus lang is, maar niet zo ver wat uiteindelijk toch onmogelijk is gebleken.

     Volg de discussie maar eens op You Tube! Het gaat hard tegen hard. Het is als het opbieden van de bewijzen. Daarbij is het zo dat het opvallend is dat de mensen van de Ronde Aarde de mensen van de Platte Aarde soms als achterlijk neerzetten. En dat vind ik niet terecht en niet mensvriendelijk. Dat pleit namelijk dan nog meer voor dat de Wetenschappers die oprecht alles opnieuw onderzoeken en zien dat er hiaten liggen in de theorieën van de Ronde aarde. Deze discussie loopt zelfs al langer op You Tube dan ik dacht. Zeker zo’n ca. 5 jaar. En het kwam als bewijs naar buiten in maart 2018. Het werd in het NOS-Journaal NL ook al niet echt serieus genomen. Ze zijn bevooroordeeld. Ze zitten allemaal gevangen in hun geloof dat de aarde rond is, zij weten niet beter, zij hebben het zo geleerd. Dus erg kwalijk kun je het ze niet nemen. Maar ze staan totaal niet meer open voor nieuwe onderzoeken. Het lijkt wel of de wereld behekst geworden is.

     Alleen de Ronde Aarde-gelovigen willen hun gelijk krampachtig behouden. Dat is mij duidelijk geworden. Ze hebben hun zekerheid daarop gebouwd?

  2. Meneer A.G. Stinus.
   Wie is goed:
   Psalm 25:8;
   Marcus 10:18;
   Lucas 18:19 (Jezus verwijst naar God, niet naar zichzelf, ondanks dat zowel katholieken en protestanten Hem als God zien.
   En u draagt op dit moment een Islamitische gedachte uit; de mens is van nature goed.
   Maar sinds de zondeval neigen we naar het kwade.
   Ik vraag me dan alleen af hoe dat met een pasgeboren baby zit of die al naar het kwade kan neigen. Maar soms kan een baby al met kwalijke invloeden zitten van zijn ouders of misschien zelfs verre voorouders.

   Met de Joodse opeenvolgende koningen was dit ook duidelijk te merken. Het koningschap ging vaak van vader op zoon. Maar de ene koning was toen ook beter dan de andere koning. Zo vader, zo zoon, in het goede, hoeft dus niet altijd op te gaan.

   1. Mirmar, u verwijst naar:
    “Lucas 18:19 (Jezus verwijst naar God, niet naar zichzelf, ondanks dat zowel katholieken en protestanten Hem als God zien.”
    … niet naar zichzelf, ondanks dat …
    Wel u komt hier verwarring brengen, want met uw zin kan iemand verstaan dat Jezus niet God is, wat totaal godslasterend is. Als Jezus zegt:
    Mar 10:18 Jesus sprak tot hem: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed, dan God alleen.
    Luk_18:19 Jesus zeide hem: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed, dan God alleen.
    dan is dat niet voor hemzelf dat hij spreekt, want Hij is God (bemerk de hoofdletter M in mij in de twee verzen), maar Hij zegt dat God goed is, omdat Hij verijst naar de H. Drievuldigheid Eén God, die het raadsbesluit hadden genomen om tijdens die tijd de Tweede Persoon Jezus Christus op aarde de menselijke gedaante aan te nemen voor de verlossing van gans het mensdom.
    Het woord ‘Niemand’ verwijst naar de mensen op aarde, t.t.z. de ganse mensheid.
    De Katholieke leer zijn parels, maar men werpt deze niet voor de zwijnen!
    Evenals u steeds met “protestanten” komt aandraven op deze Katholieke website, is het beter dat u dit niet aanhaalt, want u suggereert hiermee dat ook deze afvalligen de waarheid in pacht hebben, wat helemaal niet het geval is.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. Wat is afvallig zijn? Hoeveel oprechte katholieken zijn er tegenover oprechte protestanten? Ik weet het niet. Wel weet ik dat katholieken zelf op dit moment zelf zo erg verdeeld zijn, dat ik het niet meer uithield in de R.K. Kerk !! De goeden niet te na gesproken.

     Jezus spreekt voor Hemzelf. Waarom zegt Hij dat niet erg duidelijk? Waarom zo omfloerst?
     Als Jezus in de woestijn tot zijn Vader bidt, bidt Hij dan ook tot zichzelf? Heeft dat zin? Het antwoord weet Hij immers al? Dit is overigens vaak een vraag die moslims stellen. Zij vinden dat zeer onlogisch. Daarom kunnen zij nooit en te nimmer in de H. Drieëenheid geloven. Zij zien. zeker nu in de christelijke wereld een onoprechtheid. “Jullie doen niet wat God wil!”
     In veel gevallen klopt dat ook nog. Dat doet mij pijn, maar ik constateerde helaas al veel eerder hetzelfde. En zelf kon ik ook meer niet dan wel waarmaken. Zelfs van voordat een moslim mij dit kon zeggen. Ik kon hen immers niet. Moslim betekent: “Dienaar van God”. Natuurlijk zijn er ook moslims die Gods wil niet doen. Dat is precies hetzelfde als katholieken of protestanten dat ook niet doen.
     Op deze website kom ik soms enkele haatdragende reacties tegen t.a.v. de Islam/moslims. Dat komt bij mij zo over. Datzelfde lees ik soms op Xandernieuws vanuit bepaalde protestantse groeperingen. Ik noem deze naam erbij, dat doen jullie ook met sommige mensen en een heel enkele keer zag ik een verwijzing naar Xandernieuws. Sommige uitlatingen zijn zo hard, dat ik er van schrik.
     Er zijn namelijk ook moslims/moslima’s die katholieke christenen troosten als er een aanslag is geweest op hun kerk. Zij leefden mee. Zij helpen met het bergen van de doden en helpen met puin ruimen. Dat was in Indonesië het geval. Toevallig hoorde ik dat vanmorgen op Radio Maria Nederland. Het verslag kwam van iemand van Kerk in Nood, u welbekend, neem ik aan. Indonesiërs zijn van nature een gastvrij en vriendelijk volk. Maar de invloed van de Islam begon daar al tientallen jaren geleden daar.
     De Islam mag dan slecht zijn in de ogen van de R.K. Kerk of van zeer orthodox gelovigen, maar bedenk dat God uit iets slechts toch iets goeds kan trekken, al ziet het er misschien niet zo uit.

     En als ik positief praat over moslims of over protestanten e.d., betekent niet dat ik direct een moslima of protestant ben. Er zijn dingen bij hun, die mij aanspreken, omdat het bij ons hier in mijn omgeving, zoveel verwaarloosd werd en vaak nog.

     Waar ik mij eerder over ongerust maak, zijn de vele Boeddhabeelden die ik bij vele mensen zie, binnen of buitenshuis. Mijn zus begint ook over ‘Zen’ te praten en mijn broer heeft nog altijd contact met de Jehova’s Getuigen. Daar maak ik mij wel zorgen om, ook al heb ik daar ook een tijdje gebivakkeerd en studie gehad.
     Feit is dat de Katholieke Kerk zo veel links heb laten liggen hier en de gelovigen zelf ook, de conservatieven en progressieven raakten elkaar geheel kwijt door de polarisatie. Zelfs het Rozenkransgebed kon ons niet tot elkaar brengen. Een uitnodiging om de pastoraal werker mee te laten bidden, liep op niets uit. Hij vond het opleggend dat ik het vroeg. Toen er minder als 10 rozenkransbidders over waren, stopte het bidden, want het was de moeite niet meer, vond degene die toen de leiding had.

     Maar aangezien de meesten mij als boosdoener (zijn gaan) zien, op het R.K. Netnieuws Forum al, krijg ik het idee, dat zelfs God mij als boosdoener ziet. Immers God spreekt door mensen. Eens kritiek, altijd kritiek. Eens afgekeurd, altijd afgekeurd.

     Toen kwam de dag dat ik zelf boos werd, na jarenlang geduldig geweest te zijn. Ik word niet gauw boos, misschien had ik eerder boos moeten worden. Ik weet niet met boosheid om te gaan. Ik leerde verdraagzaam te zijn, maar niet je geloof te verdedigen. Al jong stond ik met een mond vol tanden. Want er werd je niets geleerd. Weet u het dan nog? Ondertussen ging de ontkerkelijking gewoon door, ondanks de Katholieke Jongerendagen, ondanks de Focolare Beweging, ondanks de Charismatische Vernieuwing, ondanks het Katholiek Nieuwsblad, die van jullie ook vaak nog een sneer krijgen.

     Ik weet niet hoe lang Job nodig had, om over zijn opstandige periode te komen. Maar hij was zeker een zeer evenwichtig persoon. Hij had een zeer sterk geloof ook, vertrouwde volkomen op God.

     Daarom duurt het bij mij langer. En God weet waarom. Hij weet het zelfs nog beter dan ik.

     Wees geen zielenknijper!
     We zitten hier op een forum. We zien elkaar niet. We kunnen elkaar niet in de ogen kijken. Laat staan dat we God in de ogen kunnen kijken. Eens, God alleen weet wanneer, zullen we allemaal voor Hem komen te staan.
     en u net zo hard als ik.

     1. Mirmar Groet,

      Beste Mirmar,
      Als ik in verwarring ben, dan lees ik de woorden van Jezus. En dan probeer ik ze te begrijpen. Wat ik wel moeilijk vind is om te beseffen tegen wie Hij spreekt. Soms spreekt Hij tegen leerlingen, soms tegen slechte mensen, soms tegen ‘het volk’.
      Als ik dan zo Zijn woorden lees, dan voel ik de waarheid en de kracht in zijn parabelen. Dit geeft mij dan troost en kracht. Zijn woorden zijn van een zulke meesterlijke beschaving en eenvoud, dat ze wel waar zijn! Ik zeg u dit, omdat ik hoop dat u ook zijn woorden zult lezen als u in verwarring bent.

      Weet dat er veel websites zijn. Goede maar ook zeer. zeer veel slechte. Dat geldt ook voor youtube-jes. Die zijn vaak van een stompzinnig egoïsme, dat gelooft men niet.
      Zoals het woord zegt herkent men de boom aan de vruchten. Zijn de vruchten zuur en vies, geven ze een vieze smaak ik de ziel, dan zal de boom ook wel minderwaardig zijn.
      Ik pas altijd op wat betreft de keuze van mijn sites, en ik moet u zeggen dat het allemaal vies tegenvalt. Er zijn maar weinig fijne eerlijke lieve opbouwende sites. Er zijn er die lief lijken, maar ze zijn het niet. Ze zijn bedekt met een dun laagje ‘nepliefde’, maar ze brengen uiteindelijk verdriet en verderf. Ze brengen verdeeldheid tussen de mensen.
      God spreekt door de mensen, schrijft u. Maar ook de slechte kan bezit hebben genomen van de geest van mensen en zo spreken via hen.
      Laat u nooit in de war brengen door wat ‘ze’ zeggen. Vertrouw liever op Hem. En als u alleen bidt, dan denk ik dat u zelf wel weet wat een onvoorstelbaar mooi iets u doet.

      Met lieve groet.

     2. Herstel:
      Als ik dan zo Zijn woorden lees, dan voel ik de waarheid en de kracht in zijn parabelen.
      Moet zijn:
      Als ik dan zo Zijn woorden lees, dan voel ik de waarheid en de kracht in Zijn parabelen.

  3. Mijnheer Stinus,
   Ik sta u niet toe het Priesterlijk en Bisschoppelijk ambt door het slijk te halen!!!!
   Weet dan dat wie een Priester of Bisschop oneer aandoet, dat rechtstreeks de Heer Jezus aandoet, daar deze tweede Christussen zijn op aarde. Het is een zware zonde!!!!!!
   Als u aan Benjamin vraagt om te antwoorden op de zonsverduistering, kan ik u antwoorden, op één voorwaarde:
   U antwoord mij op de vraag (dat u nog steeds niet gedaan hebt) hoe het komt dat de zonnestralen die door de wolken heen schijnen als een waaier. Op deze foto
   http://footo.nl/17cv/achter-de-wolken-schijnt-zeker-de-zon-
   kunt u duidelijk zien hoe de zon dichtbij is en zelfs op het water een weerspiegelt.
   Dit heb ik u al eens duidelijk uitgelegd, maar u zwijgt erover in alle talen. En wees beleefd in uw reacties!

   1. Peter,

    Dat de zonnestralen lijken uit te waaieren kan gezichtsbedrog zijn veroorzaakt door het perspectief. Men kan het ook zo zien -zich voorstellen- dat de stralen naar de kijker (de camera in dit geval) toekomen. Men dient altijd te onhouden dat men het licht zelf niet zijwaarts kan waarnemen, maar wel het effect van het licht. Als men in de donkere ruimte zonder stof een lichtstraal zou uitzenden dan zal die van de zijkant niet waarneembaar zijn omdat er geen reflectie kan optreden. Licht neemt men alleen waar wanneer de fotonen direct het netvlies (of de camera) raken.
    N.b. Ik geloof trouwens dat de foto lichtelijk vervalst is, wegens de zonnestralen die nogal nadrukkelijk op de zee te zien zijn. Dat fenomeen nam ik niet waar.

 110. ☩JMJ☩

  Nog een kabbalist uit de geschiedenis: Giordano Bruno.

  Die sinistere figuur sprak reeds over een oneindig pantheïstisch universum met een menigte van zonnen en bewoonde werelden; zijn valse ideeën kwamen voort uit zijn obsessie met occultisme, namelijk de hermetische hekserij, door de Joden in Europa geplant als een giftige plant die eeuw na eeuw steeds meer de sociëteit heeft overwoekerd, en waartegen de Katholieke Kerk strijd voerde.

  De sporen waaraan men vrijmetselaars in de geschiedenis kan herkennen voordat de geheime netwerken meer bekendheid kregen in de tijd van de Verduistering zijn betrokkenheid in occultisme, obsessie met esoterische kosmologie, sodomie en kindermisbruik.

  Uit die beerput vol rottigheid en stank komt de valse kosmologie die wortel geschoten heeft in de zwaar gefinancierde ‘wetenschappelijke’ instellingen. Het is niet moeilijk om te zien waar het van komt wanneer men in ogenschouw neemt welke figuren het voortouw getrokken hebben in de copernicanistische revolutie. Die mensen deden niet aan wetenschap, maar aan hekserij waar zij simpelweg het etiket “wetenschap” opplakten.

  Moderne ‘wetenschappers’ hanteren een vloed aan nutteloos jargon opdat de bevolking zou denken dat zij ongelofelijk slim zijn; in werkelijkheid brengen zij niets fatsoenlijks, maar zijn zij een samenschraapsel van new age hippies die hun esoterisch excrement trachten te maskeren door te pretenderen alsof zij met wetenschappelijke feiten bezig zijn. De waarheid blijft echter eeuwig waar, en wat in de dagen van Giordano Bruno ketterij was (onder andere de valse notie van een oneindig universum) is nog steeds ketterij vandaag.

 111. Hallo Benjamin,

  … Je draait rond de pot. Mijn vraag was dus “HOE ONTSTAAN ZONSVERDUISTERINGEN ?” Ik heb nog altijd geen antwoord.
  … De wetenschap heeft een zeer duidelijk antwoord op de vraag, maar jij wil daar blijkbaar niets van horen. Is wetenschap anti God ? Helemaal niet. Dat is een misvatting (terwijl wetenschapPERS al dan niet gelovig kunnen zijn). Het katholicisme (maar niet Luther en kornuiten) staat positief tegenover de wetenschap, want daar worden de fysische wetten bestudeerd die God in de aardse schepping gelegd heeft. Vb : moest God geen gravitatiekrachten in de natuur gelegd hebben, dan waren we binnen een uur morsdood, want de gloeiende zon zou uiteenvliegen, ze zou door geen enkele kracht meer bij elkaar gehouden worden.
  … Ik wacht dus nog op uw antwoord. Misschien moet je Wikipedia eens raadplegen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Mijnheer Stinus,
   Waar blijft uw antwoord?????????????????????????

 112. ☩JMJ☩

  Peter,

  De zon is inderdaad zichtbaar dichtbij, en bevindt zich niet buiten de aardse wereld. De satanisten hebben van de zon iets gigantisch gemaakt met het oog op de Egyptische zonnecultus, terwijl in de kosmografie van Mozes de zon slechts een lamp is voor de aarde overdag. Vanuit het gezond verstand is het duidelijk dat dit laatste (de zon als lamp) de waarheid is, maar volgens het modernisme, voortvloeiend uit de Joodse kabbalistiek, is alles illusie en wordt realiteit geproduceerd door het menselijk denken, terwijl de realiteit in werkelijkheid onafhankelijk bestaat van het menselijk denken.

  1. ☩JMJ☩

   Ik weet niet hoe u over zonsverduisteringen denkt, Peter, maar in ieder geval zijn verduisteringen geen argument tegen de Mozaïsche kosmografie, want zons-en-maansverduisteringen geschiedden reeds in de tijd van Mozes en men zag dit niet als een soort van probleem. De almacht van God kan de zon en de maan verduisteren op een platte aarde naargelang Hij dat wil, en het is voor mij niet belangrijk te weten hoe Hij dit precies doet. Wie weet om wat voor fysisch effect vanwege wat voor door ons ongekende factoren in de aardse atmosfeer het hier gaat? Het is een valse redenering om te eisen dat we alles tot in de kleinste details zouden weten vooraleer we zouden kunnen aannemen wat we wel weten. Ik ben van plan om te betrachten mij inzicht te verwerven over de kwestie van verduisteringen door te gaan onderzoeken wat daar in oude tijden over gezegd werd, maar nu nog niet gezien ik eerst nog met een andere zaak bezig ben.

   Over de zon, maan en sterren zijn Engelen aangesteld; voor God is het niet te moeilijk om daarmee te doen wat Hij wil.

   1. ☩JMJ☩

    Stel dat er misschien een soort van ‘donkere’ sterren bestaan die we van op het aardoppervlak niet zien, en die door God gebruikt worden om op de bepaalde tijdstippen de zonsverduisteringen en maansverduisteringen te voltrekken. Astronomen zouden het vanuit hun wetenschappelijk domein niet als onmogelijk kunnen weerleggen, ondanks al hun gebluf, zich op de borst slaande gelijk gorilla’s en zwaaiende met hun boeken, alsof zij alles zouden weten en alles doorgronden.

    1. Beste Benjamin,
     De menselijke rede (ratio) is een gave van de H. Geest. Dus één van de 7 gaven van de H. Geest. Iedereen moet, ik zeg wel, moet deze gaven benutten tot meerdere Glorie van God en voor de zaligheid van eigen ziel. Indien deze rede niet daarvoor gebruikt wordt, dan is het om eigen glorie en dat is natuurlijk tegen God (nietwaar Mr. Stinus?).
     Alles in het geschapene roept de Glorie van God, behalve de egoïstische mensen, waarvoor God al het zichtbare en het onzichtbare geschapen heeft. Dus er is niets als de wetenschap, maar wel een Goddelijke wetenschap. De H. Geest openbaart deze Goddelijke wetenschap en is wondermooi voor diegenen die hem lief hebben. Voor de anderen is het onzin.
     Graviteitskrachten bestaan gewoon niet. Ik geef dan ook hierop verder geen uitleg, want ik werp geen parels meer voor de zwijnen.
     Dus ook alles wat we waarnemen kan door ons begrepen worden in die Goddelijke wetenschap, want wat voor nut zou die anders hebben? Ook de zonsverduisteringen en natuurlijke fenomenen die zo talrijk zijn en die de egoïstische mens niet kan begrijpen, want hij is verblind en opgesloten in zijn ego.
     Natuurlijk was H. Mozes op de hoogte van dit alles. De lofzang van de jongelingen in de vuuroven is zo leerrijk, want ingegeven door de H. Geest.
     Diegenen die dit niet willen begrijpen en die vast houden aan de fabeltjes-universiteiten met ingewikkelde berekeningen veronderstellingen die velen zelf niet verstaan maar het niet willen toegeven omwille van hun ego, ja laat die maar zo.
     Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij, zegt de Heer Jezus.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

 113. Weet iemand wanneer men met wiskunde is begonnen? Begon dat al met Adam en Eva?
  Of pas met het maken van de Toren van Babel of de Pyramides door de Egyptenaren?

  De platte aarde tekenen gaat gemakkelijker dan een ronde aarde tekenen.
  Ook al neem je dat over van een plaatje van de Ronde Aarde uit de Atlas. Het kost mij hoofdbrekens.
  Het lijkt mij dat je over wiskunde moet kennen, wil je tot een ronde aarde komen. Daar heb je minstens een passer voor nodig, een soort meetlatje waarmee je de doorsnee kan meten.

  Zomaar een paar gedachten. Ik begin de platte aarde al logischer te vinden. Voor mij te behappen in ieder geval.

  1. ☩JMJ☩

   Wiskunde is geen verzinsel van mensen, maar is wat het is en vloeit voort uit God Die de hoogste Logica en de hoogste Rede is. Wie bij twee appels nogmaals twee appels voegt heeft vier appels; dat is eenvoudigweg een solide realiteit waarvan de ontkenning absurd is. Dergelijke zelfevidente feiten dienen als grondslag voor echte, gezonde wijsbegeerte, en degene die nog nooit in verwondering verzonken geweest is om een simpel, tastbaar feit van de realiteit zoals het vier zijn van twee plus twee, die is nog niet begonnen echt filosoof te zijn, ondanks de academische graden die hij zich misschien vergaard heeft.

   Het is prachtig en gelukkig om te beseffen dat de realiteit echt is. Ziende echter hoe men tot het punt gekomen is waar men in universiteiten zich met een strak gelaat afvraagt of men wel echt bestaat, weet men in wat voor diepten van krankzinnigheid de mensheid getuimeld is. Het is dan ook nodig om het denken van de mens in de meest kernachtige fundamenten te herstellen, en dat houdt onder andere in het herstel van het correcte beeld van de tastbare wereld waarin hij leeft en waarvan hij de zuurstof dagelijks inademt.

   De Heilige Robertus Bellarminus was een wijs man en voorzag de rampen die de intellectuele wereld nog gingen komen teisteren indien de duistere waanideeën van Copernicus en Galileo op grote schaal wortel zouden schieten. Terecht werd hij tot Doctor Ecclesiae verheven in de Heilige Roomse Kerk, en het wordt hoog tijd dat zijn eer gewroken wordt tegen zijn lasteraars.

   1. Correctie van mijn reactie hierboven: “Het is dan ook nodig om het denken van de mens tot in de diepste kernfundamenten te herstellen” etc.

  2. Beste Mirmar,

   – De aarde heeft zowat de vorm van een appelsien (een bol dus), maar dan veel groter.
   – Om dat te kunnen vaststellen moet je hoeken meten, grote afstanden op aarde doorlopen, nadenken, en uitproberen tot je zeker bent van je zaak. Meetkunde en wiskunde zijn daarbij onontbeerlijk.
   – Maar dat werd al allemaal door ontdekkingsreizigers gedaan, en het gebeurt nu nog dagelijks (positiebepaling van schepen, vliegtuigen, satellieten, …)

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 114. ☩JMJ☩

  Indien de verdedigers van de vliegende bol zo van meetkunde houden, waarom passen zij het dan niet toe op solide feiten die, anders dan de poolster, wél binnen ons tastbaar bereik zijn, waarop het dus wél toepasselijk is?

  Ware de aarde, zoals beweerd wordt, een bol met iets meer dan 40 000 km van omtrek geweest, dan zou er reeds aardkromming te vinden geweest zijn aan de hand van experimenten bij enkele kilometers afstand. In de realiteit wordt dergelijke aardkromming niet gevonden wanneer testen uitgevoerd worden. Dat komt omdat er geen aardkromming bestaat.

 115. Beste Benjamin,

  – De positie van de Poolster kun je gebruiken om de vorm van de aarde te bestuderen ; dat maakt de zaken gemakkelijker (naar de Poolster kijken geeft een vaste richting voor alle plaatsen op het noordelijk halfrond). Maar als je dat niet wil doen gaat het ook, maar heb je meer werk en moet je nauwkeuriger werken.
  – Op een afstand van enkele kilometer kun je nog niet goed de totale vorm van de aarde inschatten. Zo een afstand is veel te klein in verhouding tot de omtrek van de aarde. Bovendien zijn er dikwijls lokale vervormingen (heuvels, bergen, …), en die geven natuurlijk lichte afwijkingen ten opzichte van bolvorm.
  – Op zee (geen heuvels …) zie je sneller dat de aarde bolvormig is en een zekere kromming heeft. Ik heb al gezegd hoe je dat kunt vaststellen : als een schip de oceaan invaart, dan zie je na een tijd enkel nog de mast, en na een tijd helemaal niets meer. Het schip verdwijnt onder het raakvlak aan de aarde, dat door jouw positie gaat.
  – Je hebt al heel wat beschouwingen gemaakt die niet ter zake doen, maar je hebt nog altijd mijn vraag niet beantwoord : “Hoe ontstaan zonsverduisteringen ?”. Het is toch niet moeilijk om een antwoord te vinden ? Er is internet, waarop er mensen schrijven die iets van wetenschap kennen. Je moet niet denken dat wetenschap goddeloos is. Goede wetenschap verwijst onrechtstreeks naar God. Een eerlijke wetenschapper ontdekt God in de fysische wetten die Hij in onze schepping ingeschapen heeft.

  Met vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Op een afstand van enkele kilometer kun je nog niet goed de totale vorm van de aarde inschatten. Zo een afstand is veel te klein in verhouding tot de omtrek van de aarde.”

   Het punt is dat er op een bol met een omtrek van ongeveer 40 000 km een minimum aan aardkromming te vinden moet zijn op reeds enkele kilometers afstand. Die is er niet. Testen met laserstralen op een meer zoals het Balatonmeer in Hongarije tonen dat ondubbelzinnig. Dat kan niet op een aardbol met ongeveer 40 000 km omtrek.

   Citaat A. G. Stinus: “Ik heb al gezegd hoe je dat kunt vaststellen : als een schip de oceaan invaart, dan zie je na een tijd enkel nog de mast, en na een tijd helemaal niets meer. Het schip verdwijnt onder het raakvlak aan de aarde, dat door jouw positie gaat.”

   Ik heb hier reeds herhaaldelijk op geantwoord. Het schip lijkt neer te dalen onder de horizon, maar dat is in werkelijkheid niet zo; het lijkt alleen zo vanwege de beperkingen van het menselijk oogperspectief. Wanneer u met een camera inzoomt ziet u het gehele schip terug zoals voorheen met het blote oog voordat het uit uw zicht verdwenen was. Dat zou onmogelijk zijn indien het schip werkelijk verdwenen zou zijn onder een aardkromming. Dit is een onweerlegbaar feit, en toch blijft u doen alsof dit niet het geval is, ofschoon u het gemakkelijk zelf zou kunnen testen indien u dat zou willen.

   A. G. Stinus: “Je hebt al heel wat beschouwingen gemaakt die niet ter zake doen, maar je hebt nog altijd mijn vraag niet beantwoord : “Hoe ontstaan zonsverduisteringen ?”.”

   Nogmaals regelrechte leugens van uwentwege. Hierboven werd uw vraag reeds beantwoord. Mijn vermoeden is dat zonsverduisteringen veroorzaakt worden door een soort van ‘donkere’ eclipserende sterren die we vanop het aardoppervlak niet zien. Opdat u niet nogmaals zou doen alsof u geen antwoorden krijgt, zie hier wat ik eerder schreef: “Stel dat er misschien een soort van ‘donkere’ sterren bestaan die we van op het aardoppervlak niet zien, en die door God gebruikt worden om op de bepaalde tijdstippen de zonsverduisteringen en maansverduisteringen te voltrekken.”

   Er zijn trouwens reeds bepaalde fenomenen waargenomen tijdens een eclips die naar dergelijke ‘donkere’ sterren zouden kunnen verwijzen. Er is niets wat astronomen kunnen naar voor brengen dat het bestaan van dergelijke sterren onmogelijk maakt, dus u moet niet doen alsof zonsverduisteringen een soort van geldig tegenargument zouden zijn tegen de Mozaïsche kosmografie. Noch moet u denken dat er in de tijd van Mozes nog geen eclipsen plaatsvonden. Men kende die fenomenen toen al en die werden geenszins als een soort van probleem beschouwd in de context van de geopenbaarde kosmografie.

   Citaat A. G. Stinus: “Je moet niet denken dat wetenschap goddeloos is.”

   Inderdaad, maar er is een verschil tussen wetenschap en ‘wetenschap’. Op een bol van 40 000 km omtrek moet reeds bij (om een voorbeeld te geven) 7 km een bepaalde hoeveelheid aardkromming te vinden zijn. Die is er op aarde niet.

   Spijtig dat u het vertikt om eerlijk te zijn, Stinus. Wanneer gaat u trouwens eens antwoorden op de vraag van Peter: “Mijnheer Stinus,
   Waar blijft uw antwoord?”

   1. Inderdaad beste Benjamin, donkere sterren bestaan onder het firmament. Die zijn uiteraard niet nieuw en bestaan sinds het begin van het zichtbare. Als u meer hierover wilt weten, laat het mij dan maar weten.

    1. ☩JMJ☩

     Bedankt, Peter. Het blijkt dat men reeds in de oudheid kennis had van donkere sterren, en in de apocalyptische taal worden de afvallige engelen en afvallige priesters vergeleken met neergevallen sterren. Misschien worden bepaalde sterren uitgedoofd en worden zij op die manier donker? Mogelijk ontstaan kometen doordat dergelijke donkere sterren door een fysisch proces solidificeren en neerstorten?

 116. Beste Benjamin,

  – Je lijkt wel bang van internet, en bang van “besmet” te worden met een beetje serieuze wetenschap en wijsheid.

  – Je blijft onterecht hangen in verkeerde antieke opvattingen, en je staat – waarschijnlijk onbewust – niet open voor echte wetenschap en de rede, net zoals Luther en zijn trieste bende.

  – Dat een schip onder de waarneembare horizon verdwijnt heb ik zelf al veel keer gezien, en de juiste uitleg is die van de kromming van de aarde. (Met een kijker zie je precies hetzelfde, maar nog duidelijker). Maar dat is geen voldoende bewijs dat de aarde een bolvorm heeft. Daarvoor moet je grote afstanden op aarde afleggen, hoeken meten, en meetkunde toepassen, zoals ik al meerdere malen uitgelegd heb.

  – Je schrijft : “Mijn vermoeden is dat zonsverduisteringen veroorzaakt worden door een soort van ‘donkere’ eclipserende sterren die we vanop het aardoppervlak niet zien. ” Een hoogstvage bewering ; een ster die geen licht geeft, dat zit echt niet binnen ons zonnestelsel ; zou de duivel de zon niet af en toe afdekken ? ; dat is toch ook een mogelijke verklaring ??? Een verklaring moet goed gefundeerd zijn ; geen namaakwetenschap van het zevende knoopschat. De hedendaagse wetenschap kan tot op de minuut voorspellen wanneer een zonsverduistering gaat beginnen, en waar ze kan waargenomen worden. Verklaringen moeten geloofwaardig zijn, en dat moet gebeuren aan de hand van voorspellingen die men kan doen, en die voorspellingen moeten uitkomen, want anders is de verklaring niet goed. Bovendien mag de verklaring niet wat “handgezwaai” zijn ; er moet wiskunde achter zitten ; men moet alles kunnen becijferen, en het moet kloppen met de waarnemingen. Zo werkt wetenschap écht.

  – Dus mijn vraag aan u (die hopelijk een beetje realiteitszin krijgt) blijft : “Geef een gefundeerde verklaring voor het ontstaan van zonsverduisteringen ?”

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Dus mijn vraag aan u (die hopelijk een beetje realiteitszin krijgt) blijft : “Geef een gefundeerde verklaring voor het ontstaan van zonsverduisteringen ?””

   Zie mijn vorige antwoord. U heeft geen argumenten, maar bent te trots om dat toe te geven, en ik zie dan ook niet in waarom ik nog mijn tijd zou steken in het formuleren van antwoorden op uw arbitraire schrijfsels. Een man geeft zijn ongelijk toe wanneer hij ermee geconfronteerd wordt; een kind probeert zijn ongelijk te maskeren.

 117. Beste Benjamin,

  – Vind je dit werkelijk een sluitend antwoord op de zeer concrete vraag hoe zonsverduisteringen ontstaan, namelijk het antwoord : “Mijn vermoeden is dat zonsverduisteringen veroorzaakt worden door een soort van ‘donkere’ eclipserende sterren die we vanop het aardoppervlak niet zien” ?
  – Wat is dat voor iets, een ‘donkere’ eclipserende ster ? En hoe verduistert die “eclipserende ster” dan de zon ? Een ster geeft per definitie altijd licht en is niet duister. En hoe verklaart u dan de welbepaalde tijdstippen waarop een zonsverduistering plaatsheeft ?
  – De serieuze wetenschap begrijpt zonsverduisteringen goed, en kan tot op de minuut voorspellen wanneer en waar een zonsverduistering zal plaatsgrijpen, of het een volledige of gedeeltelijke verduistering zal zijn, enzovoorts. Dus dan moet je toegeven dat die mensen het juist voorhebben.
  – Spijtig dat je minachting hebt voor serieuze wetenschap en wetenschappers, en met antieke waanbeelden rondloopt (platte aarde, maan die geen echt hemellichaam is, aarde die niet roteert rond een as, verdoemden die onder de grond zitten, geen aantrekking tussen massa’s, geen andere planeten, …). Daarmee ga je Luther en zijn protestanten achterna, die iets hadden tegen de rede en tegen de wetenschap.
  – Neem het van me aan, beste Benjamin : de Bijbel en oude christelijke geschriften zijn geen boeken die je fysica of wetenschap willen bijbrengen, maar geloof. Je zit met je interpretaties blijkbaar dikwijls verkeerd.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Waarom zou iemand die in een platte aarde gelooft of juist opnieuw er in is gaan geloven door nieuwe ontdekkingen van wetenschappers, geen realiteitszin hebben? Waarom zijn vroegere wetenschappen antiek? Sinds wanneer niet meer relevant? Weten wij het zoveel beter dan de mensen van vroeger? Ik vind juist dat de mensen, mede door het Internet eerder dommer worden dan wijzer. Ook dat is een voorspelling van de Bijbel: “De Profetieën en kennis zal verdwijnen.” zie; 1 Kor. 13:8. Ja, tongen zullen verstommen. Maar de Liefde blijft al lijkt het nu ver weg, omdat velen God afwijzen en de Bijbel niet serieus meer nemen, als een sprookje afdoen.

 118. Beste Mirmar (10 juni 2018 – 18:47),

  – Iemand die heden ten dage nog in een platte aarde gelooft is onrealistisch, omdat het idee van een platte aarde door zeer veel zaken tegengesproken wordt, en het idee van een (bij benadering) bolvormige aarde door ontzettend veel feiten en proeven bevestigd wordt.
  – In de oudheid waren er geen wetenschappers, behalve enkele wiskundigen. Men geloofde iets omdat iemand dat zo gezegd had ; de bewering werd helemaal niet in het echt gecontroleerd. Van het ogenblik dat de wetenschap zich ontwikkelde kon men goed uitkienen dat de aarde bolrond is (reeds in de middeleeuwen). En dat zal nooit meer veranderen.
  – Om serieus op deze zaken te kunnen ingaan moet men echt studies in de wetenschappen gedaan hebben en een totaalbeeld hebben van de natuurwetten en onze omgeving. Sorry aan wie hier niet in thuis is.
  – Het is helemaal fout van de Bijbel en oude christelijke geschriften te gebruiken als “leerboek” voor fysica of kosmologie (via koffiedik kijken), zoals sommigen doen. Deze mensen interpreteren de Bijbel enz. verkeerd.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Meneer Stinus, als u toch alles zo goed weet, waar blijft dan uw antwoord dat ik u gevraagd heb??????????????????

  2. Wetenschappers zijn mensen die zich ook kunnen vergissen. Veel theorieën begonnen met een aanname. Men probeerde het bewijs te leveren bij de theorie. Bij de Evolutietheorie is dat heel duidelijk gebleken.

   Als Darwin zijn eigen theorie heeft ontkracht, moeten de wetenschappers dat dat ook niet doen.

   Dat zelfde geldt m.i. inmiddels voor de ‘ronde aarde’. De globe was er niet eerder dan in de 15e eeuw. ca.14.. A.D.

   Hoe hadden eerdere mensen ver kunnen varen als ze geen kaart hadden van een ronde aarde als de aarde rond was?

   Men ging uit van knopen en van een platte kaart met een platte aarde erop getekend.

   Er is een video op You Tube, waarop een van de piloten heeft gezegd dat zij een landkaart hadden met een tekening erop van een Platte Aarde en niet die van een Globe Aarde.

   Zo langzamerhand vraag ik mij af, wie zit wie nu voor de gek te houden? De beschuldigingen over en weer dat het niet klopt is waarneembaar te zien op de reacties op You Tube of op de inleiding zelf van de video. Ook zijn er leuke opbouwende discussies erover te vinden. In 2017 of in 2016 schreef een jonge dame dat de discussie van de Platte Aarde al was gestopt. Maar dat is niet zo. Want deze discussie is nog springlevend op You Tube.

   Of er ook iets te vinden is op TV bijvoorbeeld op National Geographic Channel, weet ik niet. Wel weet ik dat dit meer werd tegengehouden in de grote media. Immers men doet het nu al als ‘onzin’ af. Dus stopt het op de TV. En nu is er net een nieuwe video op You Tube, waarin de Vrijmetselarij zegt dat de Aarde Plat is. En dat wisten zij natuurlijk al veel eerder. Of ze moeten nu pas zijn gaan liegen.

   We weten dat de Vrijmetselarij geen zuivere beweging is en een vijand van de Kerk. Dus als zij al eerder gelogen hebben dan is de Ronde Aarde hoe dan ook de leugen en de grootste misleiding die de wereld heeft gekend. En ook dat staat in de Bijbel dat er een sprake zou zijn van een grote misleiding in de laatste perioden van de Eindtijd. Het is de satan die het onkruid ervoor heeft gezaaid. Of komt er nog een grote misleiding? Je hoeft nergens meer verbaasd te staan tegenwoordig.

   Maar wat hebben we ons allen dan in de luren laten leggen. De waarheid over de vorm van de aarde, onze geplaagde aarde, zal vroeg of laat en hoe dan ook aan het licht komen.

   Ik wacht verder maar af hoe het loopt en verder laat ik deze discussie maar liggen.

   ‘Alles zal rech’ kom, as wie ôs plig doe! ‘

 119. Hallo Peter,
  Alle antwoorden die je wilt zijn op internet te vinden op deftige websites (Wikipedia bv.). Je hoeft dus niet bang te zijn van daar te gaan kijken. Je wereldje met een platte aarde, een aarde die niet rond zijn as draait, een maan die slechts een lichtverschijnsel is, enzovoort, zal dan hopelijk eens tot het verleden gaan behoren.
  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Meneer Stinus,
   Wanneer hen ik geschreven dat de maan een licht verschijnsel is? U zult het niet vinden. U zit teveel met loge fantasietjes in uw hoofd. Ja “Wikipedia” is van uw ‘drie puntjes broeders’. Die zal wel alles weten dan, hé.
   Een antwoord op de vraag wat volgens u de zonnestralen die als een waaier door de wolken die schijnen, is natuurlijk een beetje te hoog voor u. Daarom kunt u niet antwoorden en verwijst u mij naar uw ‘Wikipedia’.
   Maar ja, we hebben het begrepen.

 120. Ach Heer Stinus,
  weldra zullen ook progressieven en andere goddelozen de ware toestand bemerken en dan worden ze meteen met de bijbel geconfronteerd.

  1. Beste Eric,

   … Je moet opletten niet in de denktrant te vervallen van de getuigen van Jehova en anderen, die de Bijbel en de openbaring op een verwrongen manier bekijken, dikwijls op een hopeloos letterlijke manier. Vergeet niet dat de oudste teksten van de Bijbel zo een 4000 jaar oud zijn, en er toen nog geen wetenschap bestond. De Bijbel is geen wetenschapsboek, en er worden beelden van die tijd gebruikt om iets duidelijk te maken.

   … Hoe dikwijls is er al een groep Jehova’s getuigen op een of andere berg gekropen, met het doel gered te worden ? Elke keer moesten ze met hangende pootjes terug naar beneden komen.

   … Zelfbenoemde profeten om de Bijbel “uit te leggen”, daar hebben we ook geen behoefte aan. Alleen de katholieke Kerk als geheel is hierin een veilige gids.

   Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   1. Maar A.G. Stinus God is Alwetend? En dan zal de Bijbel oudbollig zijn en een sprookje? Hoeveel mensen dit al niet beweren, wel legio !!
    Als de Katholieke Kerk zo’n veilige gids is, waarom blijven herders dan zo vaak in gebreke? Waarom worden gelovigen zo vaak teleurgesteld en dat ook nog jarenlang? En dan nog het toetje van seksueel misbruik, dat nog steeds geen einde heft genomen, aldoor komt er nog wat aan het licht en em. paus die toch min of meer gedwongen moet zijn afgetreden. Het is politiek spel waar boze machten en krachten handig gebruik van weten te maken.

    En weet u waar dat mee te maken heeft? Met een bepaalde Agenda (nr. 21?) die persé moet worden doorgevoerd en wat voor een deel te maken moet hebben met de LHTBG-Agenda, waar Nota Bene de toenmalige paus Benedictus XVI zo voor heeft gewaarschuwd! Hij heeft het gelijk aan zijn kant gekregen. Sinds die tijd is het alleen nog maar erger geworden, doorgevoerd en gelegaliseerd in meerdere landen. Ziet men het dan niet? Duidelijke tekenen des tijds!!

 121. Beste Mirmar, gegroet.

  – De katholieke Kerk als geheel is heilig (van Christus), maar haar individuele leden zijn niet heilig. Meer info in de Catechismus van de katholieke Kerk. Vandaar dat men kan stoten op schandalig kindermisbruik enz.
  – Soms doet de Kerk uitspraken over de leer, in concilies, en die leer moet je voor vast aannemen. Voorts ben je min of meer vrij in de interpretatie van de Bijbel enz. De Kerk moet je ook niet overdreven veel lastig vallen met verplichte interpretaties.
  – Al doet de katholieke Kerk nog zozeer haar best, als aardse mens kunnen we nooit volledig doorgronden wie God is. Hij blijft een mysterie. In de hemel zullen we meer weten. Dus : zor-rig dat je der bij bent ! 🙂
  – Ook de pausen zijn niet perfect. Ga maar na in de geschiedenis. Alleen wat ze ex cathedra vertellen moet je voor waar aannemen, en dat is nog maar 2 keer gebeurd in de geschiedenis.
  – Het beste is je te concentreren op Christus en zijn sacramenten, en een leven te leiden dat zo veel mogelijk welgevallig is aan Christus.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. @A.G. Stinus,
   Christus noemde zijn apostelen ‘vrienden’. Hij had hen alles meegedeeld.
   Waarom blijft het dan nog altijd een mysterie?

   1. correctie in de zin:
    ‘Waarom blijft – Hij – dan nog altijd een mysterie?’

 122. Hallo Mirmar,

  – We kunnen allemaal vriend van Jezus worden. Jezus staat al bij voorbaat vriendelijk tegenover iedereen, maar wij moeten wel Jezus liefde beantwoorden. En dat gaat het best via de sacramenten. De Eucharistie neemt hier een bijzondere plaats in : Jezus geeft zichzelf tot voedsel voor onze ziel, en is ook stoffelijk aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. Het is vriendelijk van ons als wij in de goede gesteldheid Christus ontvangen in de Eucharistie.
  – Wij mensen kunnen met ons verstand achterhalen dat er een God bestaat, en de openbaring (& Bijbel) leert ons dat Christus Gods Zoon is, en gekomen is om ons te verlossen. Maar toch blijft God voor ons mysterieus. Dat komt omdat wij na de erfzonde (in het huidige aardse leven dus) a.h.w. dommer geworden zijn, we zijn verder van God af komen te staan.
  – Zo kunnen we bv. niet volledig snappen waarom God het lijden in de wereld toegelaten heeft. Of we hebben geen idee hoe de liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest tot stand komt en “werkt”.
  – In de hemel zal ons alles duidelijk worden, want daar zullen we de Drie-ene God zien “van aangezicht tot aangezicht”.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 123. Zwaartekracht:
  Wat veel mensen schijnen te vergeten is dat materie alleen teruggaat naar de plaats van afkomst is omdat het eerst opgetild is. Een appel valt van de boom omdat hij eerst opgetild was door de boom.
  Men weet in wetenschappelijke kringen niet wat zwaartekracht is. Misschien omdat zij weleens niet bestaat als zodanig? Misschien is de vraag -bestaat zwaartekracht?- wel fout?
  Ik zoek al 40 jaar naar het antwoord. Boeken heb ik doorgeworsteld, van alles heb ik bestudeerd. Het antwoord heb ik echter niet gevonden, of het zou God moeten zijn. Hij schiep immers alles voortreffelijk? Dus dan is hij óók te vinden in zijn schepping.
  Want, dat is zo, tijdens mijn zoektocht verslond ik filosofieën, religies, natuurkunde, chemie, psychologie, biologie en meerdere takken van wetenschap. En dit allemaal omdat ik wel eens wilde weten wat zwaartekracht nu precies was. Ik denk dat het antwoord op de vraag wat het is, wel eens heel simpel zou kunnen zijn, als we het weten. Voorlopig houd ik het op de schepper zelf. Een aspect van zijn heerlijkheid.

  Natuurlijk lijkt de NASA te jokken als ik de filmpjes bekijk van sommige ondernemingen. Het lijkt wel alsof ze ons uitlachen, zo kinderlijk dom zijn de fouten. De maanlandings-filmpjes vind ik een aanfluiting, evenals het ISIS-gebeuren. (Alleen de naam al!) Maar ik kan ze niet veroordelen. Want ze zullen best wel goedbedoeld kunnen zijn.

  Ik volg de discussie van de platte aarde ook al jaren. Het schijnt dat ene Eric Dubay een van de initiators is ervan. Ik zie veel pertinente leugens, scheldpartijen, drogredenaties, beschuldigingen en andere nare zaken.

  De maan staat erom bekend veel naamgevingen te hebben van Jesuïten. Zeer veel kraters, vlaktes en dieptes zijn naar hun leden genoemd.

  Veel zaken in de Bijbel betreffen astronomie, dat is een feit. Maar, volgens mij moeten we het allemaal niet zo serieus nemen. Ons leven is te kort om te laten vergallen door geruzie over bijzaken.

  Als je werkelijk in God geloofd, dan is alles perfect zoals het is. Men mag blij zijn dat we het kunnen en mogen onderzoeken. Ik schaam me wel eens als ik me druk maak over onrecht op de wereld: dat is dan gewoon ongeloof van mij.

  Maar neem al de zaken nooit te serieus op. Lachen is leuker dan strijden. Wijsheid komt van God (denk ik) en ligt in het midden.

  Er zijn zeker verziekers, leugenaars, valsspelers en dergelijke op de aarde. Echter, ook die mensen spelen hun rol. Ze weten soms niet wat ze doen.

  Maar goed. Wie het weet mag zeggen wat de vorm van de aarde is. Ik hoop dat hij plat is, maar dat is mijn gevoel. Uit wetenschappelijk bewijs kan ik het niet zeggen en ik weet dat paradigma’s er gruwelijk naast kunnen zitten.

 124. Herstel:
  Als je werkelijk in God geloofd, dan is alles perfect zoals het is.
  Moet zijn
  Als je werkelijk in God gelooft, dan is alles perfect zoals het is.

 125. Vermits onze aardse verblijfplaats overvloedig leven bevat kan men haar heel goed als een levend lichaam beschouwen en daarom wil zij alles dat haar toebehoort ook aan zich gebonden houden om het te koesteren als een uitdrukking van de Liefde van God de Vader.
  Tot welk nut zijn koude wetenschappelijke termen? Liever warme levende mystiek! Zoals het verschil tussen een Protestantse dienst en een God verheerlijkende Tridentijnse H.Mis.

 126. Vreemd dat men, voor zover ik weet, nooit heeft bedacht om een miniatuur ronde aarde te maken, hangend in de lucht (wat al niet kan, waar is het touw aan het firmament? In de loze ruimte gaat dat niet. Wat water erop, zwaartekracht erin, magnetisch veld. Echte aarde erop water erbij, oceanen en dan in het rond. Als het goed is moet de zwaartekracht het water vasthouden. Maar water gaat altijd vlak liggen hier, maar hoe? Door de zwaartekracht? Of door de kracht van God? Dan maakt het niet uit of het rond of plat is, als God het doet. Maar ik voel meer voor de stabiele platte aarde.

  De vraag die ik dus meerdere malen kreeg was: Waar staan de pijlers dan op als die onder de platte aarde is.
  En mijn vraag voor de ronde aarde die hangt aan het niets (volgens een Bijbelvers), hoe hangt hij dan vast? Waar is het touw of de kabel? Het is in wezen dezelfde vraag, die we beiden niet kunnen beantwoorden.

  Alleen God weet hoe alles zit en in elkaar steekt, want Hij heeft de aarde gemaakt en gevormd, geboetseerd, hoe dan ook. Heeft God de aarde alleen gemaakt? Omdat er in Genesis ook wel gesproken wordt over ‘Ons’. Zelfs in de Koran komt het woord ‘Ons’ voor.

  1. ‘Ons’ is niets anders dan: majesteitsmeervoud.
   Denk aan onze koning of koningin: ook ZIJ beginnen met: “Wij, koning ….” .

 127. Misschien moeten jullie – platte-aarde-bewoners – eens samenleggen om een ruimtereis te maken. Dat kan tegenwoordig.

  1. “De Ruimte” bestaat niet; het is symbolische codetaal voor het occult concept van geestreizen van het kabbalisme volgens hetwelk iedere planeet een ander bewustzijnsniveau is (“Boom van de Sefiroth”-leer). Die leer wordt, nota bene, onderricht in de Ordo Templi Orientis van Aleister Crowley en Jack Parsons, geconnecteerd met het “Apollo”-bedrog, is daar een lid van geweest. De Griekse afgod “Apollo”, verder, is gebouwd op de historische mens Nimrod, heerser van Sennaär, die in zijn blasfemische waanzin de Toren van Babel hemelhoog wilde bouwen om het Hof van God binnen te dringen en de Troon van God te veroveren. De bedriegers hebben dus zeer bewust die naam gekozen voor hun “programma”.

   Boven ons is er een hard firmament waar geen raketten doorgeraken, en daarboven is er water en de etherische hemel; de zon, maan en sterren zijn binnen-aards.

   Door cartografisch bedrog houden de VN en NASA de bevolking in een grootschalige gevangenis, want er is meer land voorbij de oceaan die onze continenten omringt, en in het noordoosten van de wereld staat de Berg van Eden, op de top waarvan de Gaard van Gerechtigheid gelegen is, nog steeds onbeschadigd, waar onze proto-ouders wandelden voor de Val.

   1. De aarde is vierhoekig en is gefundeerd op de Tehom, de Waterdiepte. Aan de uiteinden van de aarde staan de Fundamenten des Hemels, een ommuring waaraan het firmament vastgehecht is zodat we een gesloten terrein hebben waar zuurstof is, zo gereguleerd dat menselijk leven er mogelijk is. De bewering van een vliegende aardbol in een vacuüm waarop een atmosfeer ter plaatse blijft zonder in dat vacuüm gezogen te worden is vals.

 128. @Theudmer,
  Ik had álles van iedereen verwacht, maar niét van Ú.
  U blijkt zich dus bezig te houden met het occultisme (= het bestuderen van of bezig zijn met het verborgene, dat wil zeggen het bovennatuurlijke).

  Wat bovennatuurlijk is, is uitdrukkelijk voorbehouden aan de hemel. Bemoei U er dus absoluut niet mee.

  1. Neen, u leest niet goed. Ik heb niet gezegd dat ik het occultisme aanhang; wat ik bedoel is dat de notie van een vliegende aardbol in een “ruimte” occult van oorsprong is en dus een leugen is.

   Ikzelf geloof niet aan de vliegende bol en “De Ruimte”.

   Occultisme is het praktiseren van magie en een aantal denksystemen daarover; het is tegenstrijdig met het Christendom en daarom kan de kosmologie die daaruit voortkomt niet waarachtig zijn en is “de wetenschap” een leugen.

 129. @Theudmer,
  Voordat ik ’t vergeet: hartelijk bedankt voor Uw antwoord.

  Maar U weet té goed waar occultisme beging én eindigt + U weet té goed waar wetenschap begint én eindigt.
  U bevindt zich op de uiterste grenzen daarvan.
  Ik heb daar maar één woord voor: “gevaarlijk” (om preciezer te zijn: gevaarlijk voor Uw ziel).

  Door U op de uiterste grenzen te begeven + door anderen daarvan bekend te maken, verleidt U ook ánderen om die uiterste grenzen opzoeken. Zeer gevaarlijk allemaal.

  1. Het is er mij om te doen de leugens van het occultisme te weerleggen gezien dat de motor is achter de Nieuwe Wereldorde die de mensen weg van God wil houden en hen in steeds benauwendere slavernij wil storten. Eigenlijk zouden bisschoppen en priesters dat wederom meer moeten doen; vroeger, voor het Tweede Vaticaans Concilie, werd dat veelvuldiger door clerici gedaan. De machthebbers, slaven van het kwaad, hebben van de satan een leer ontvangen die achter hun daden tegen God en de mensheid zit; het is de taak van de heilige Kerk om die leugendoctrine te veroordelen.

   Het merendeel van de mensheid gelooft aan occulte leringen met het etiket van “wetenschap” erop; zeer triest, want zo houdt men de volkeren in ongeloof verstrengeld. Indien de mensheid de realiteit van de aardwereld zou beseffen zou er een grootschalige filosofische verschuiving plaatsvinden en het rationalisme zou een doodssteek krijgen.

 130. @Theudmer,
  Uw laatste antwoord is EINDELIJK duidelijk.
  Ik was al bang, dat U zich in DIRECT gevaar bevond.
  Maar ÉCHT, geloof mij: de duivel staat al sinds Uw studie op U te wachten om DIRECT (of INdirect toe te slaan. Met indirect, daarmee bedoel ik: Uw naaste familieleden + Uw naaste kennissen.
  Heeft U zich óók afgevraagd, of ZIJ happig zijn op Uw studie (en vervolgens met het naar buiten treden daarvan)?

 131. @Theudmer,
  Ik weet en besef terdege, dat U zich niet laat ompraten (zeer zeker niet door een vreemde).
  Maar om Uzelf en Uw naasten te beschermen, heb ik één advies voor U: laat U zich a.u.b. door een GOEDE priester begeleiden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht