Het groene scapulier

Ontstaan

Het groene scapulier, of scapulier van het Onbevlekt Hart van Maria wordt zeer ten onrechte “scapulier” genoemd; want het gaat hier niet over het kleed van één of ander Broederschap, maar wel doodeenvoudig over twee heiligenprentjes, vastgemaakt op een groen stuk stof, dat op zijn beurt bevestigd is aan één enkele koord van dezelfde kleur.

Zijn ontstaan draagt een bovennatuurlijk karakter. Op 28 januari 1840 werd een jonge zuster van het Seminarie (of novicaat) van de Dochters van Liefde van de H. Vincentius (140, rue du Bac, Parijs) met name Zuster Justine Bisqueyburu (gestorven in 1903 in de hoedanigheid van Overste van het hoofdziekenhuis van Carcassonne) een eerste maal met een hemels visioen begenadigd. Het gebeurde tijdens een retraite. Op het ogenblik dat de zuster in gebed was, verscheen haar plots de H. Maagd. Ze was gehuld in een lang wit kleed dat tot op haar blote voeten neerhing en in een zeer helder blauwe mantel. Een sluier droeg ze niet en de hoofdharen hingen los over de schouders. Haar hart, waaruit langs boven de vlammen tegelijk uitsloegen, hielde ze in haar handen. Aan haar majestatische houding paarde ze de glans van een hemelse schoonheid. Door bewondering geslagen en aangegrepen door een ondoordachte vrees bij dit gezicht, kon de zuster nauwelijks een kreet onderdrukken. De verschijning die zich in de loop van het jaar nog herhaalde malen voordeed, scheen op het eerste zicht geen ander doel te hebben dan de godsvrucht van de zuster tot het Onbevlekt Hart van Maria wat meer vuur bij te zetten.

Op 8 september verscheen haar de H. Maagd tijdens de meditatie. Maria hield in haar rechterhand haar Hart, met vlammen gekroond. In de andere hand hield ze een soort scapulier uit groene stof waarvan slechts één kant vasthing aan één enkele groene koord, en gesloten aan de bovenkant. Op de ene zijde van dit scapulier zag men de beeltenis van Maria zoals ze zich in de vorige verschijningen had getoond. Op de andere zijde “een hart in een gloed van stralen schitterender dan de zon en doorschijnend als kristal.” Dat zijn de woorden van de zuster zelf. Een ovaalvormig opschrift met een gouden kruisje erbovenop liep rond dit met een zwaard doorstoken hart en luidde: “Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons nu en in het uur van onze dood.”

Op datzelfde ogenblik zei haar een inwendige stem dat ze die afbeelding bij haar moest dragen tot de bekering en de goede dood van zondaars, en dat dit scapulier zohaast mogelijk moest vervaardigd en met vertrouwen verspreid worden.

Kenmerken

Daar dit scapulier geen kledingstuk is van een broederschap, zoals de andere scapuliers, maar eenvoudigweg een dubbele heilige beeltenis, aangebracht op één enkel stukje stof dat aan een koordje hangt zoals een medaille (om rede van dit alles dus) is er geen bijzondere formule voorzien om dit te zegenen; en er mag dan ook geen sprake zijn van “opleggen”.

Het volstaat dat het gezegend is door een priester en dat het gedragen wordt door de persoon die men onder de heilzame invloed wil brengen. Men mag het zelfs tussen de klederen steken, in het bed of in de kamer van de persoon leggen zonder dat deze er iets van weet. Wat de op te zeggen gebeden betreft, er is slechts één dat dagelijks dient gezegd te worden, dit namelijk dat op het scapulier zelf geschreven staat: “Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.” Als de persoon in kwestie het niet zegt, dan moet men het zelf zeggen voor hem. Onnodig te zeggen natuurlijk dat dit gebedje moet gebeden worden met geloof en vertrouwen in de oneindige barmhartigheid van God voor de afgedwaalde schapen waarvan Hij de terugkeer toch zo wenst.

Doeltreffendheid

Het was nog maar nauwelijks gekend of dit scapulier verspreidde zich overal en bewerkte wonderbaarlijke bekeringen, tot zelfs lichamelijke genezingen. Die wonderen vermenigvuldigen zich en worden werkelijk ontelbaar. Bestendig worden er bekeringen gemeld van ongelovigen of van zondaars, die eerst weerbarstig waren voor alle uitvindingen van de apostolische ijver, maar die zich gewonnen gaven zodra het groene scapulier er werd bijgehaald.

In het boek “Het groene scapulier” uitgegeven in het Frans door de Dochters der Liefde staan er enkele van die wonderbare feiten opgetekend. Het groene scapulier zelf is verkrijgbaar in de “Permance Mariale” (140, Rue du Bac).

Kerkelijke goedkeuring

De Dochters der Liefde hadden aan Paus Pius IX de toelating gevraagd om dit scapulier te mogen maken en verspreiden. De Procureur Generaal der Missie trad daarvoor als bemiddelaar op. De H. Vader bekeek het scapulier eens aandachtig en zei dan tot de Procureur Generaal: “Ik geef daarvoor alle toelating. Schrijf aan die goede zusters dat ik haar toesta het scapulier te maken en te verspreiden.”

Uit: Groene Scapulier (foldertje) – Impr. Leodii, 30-6-51, L. Creusen, Vic. Gen.


Voor het bekomen van groene scapulieren kunt u zich wenden tot de Society of the Green Scapular. (ze vragen $1 per scapulier). 

Hier kunt u hem in het Frans vinden.

Een andere website waar ze ook worden verkocht.

Nog een website.

Men kan ze ook zelf maken, door de afbeelding af te printen en dat de plastificeren en te kleven op een groen stuk stof.

Onderstaande afbeeldingen zijn in hoge resolutie.

identicon

Auteur:dmji

6 commentaren op “Het groene scapulier

 1. Dank u Michaël, voor het goede artikel.
  Er zijn in de loop van tijden zovele genademiddelen door Onze Moeder Gods Maria van God bekomen die de dag van vandaag zelfs niet meer aanschouwd worden, laat staan gebeden of toegepast. Het modernisme heeft hier een echte ravage aangericht en daar er door deze genademiddelen vele zielen kunnen gered worden, is het niet moeilijk om te begrijpen dat al wie deze verwerpt, de duivel zijn werk doet.
  Laten we alles in het werk stellen om deze te verspreiden.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Kijk op http://www.bloggen.be/levend_geloof9 om 14 gezegende gratis groene scapulieren te verkrijgen en het gebruik ervan, wat meer is dan enkel personen bekeren. Bovendien kunt u door mij te emailen gratis medailles krijgen van het H. Gezicht van Jezus door de Zalige Moeder Maria Pierina De Micheli. (claudiabaert@gmail.com) U ziet maar…

   1. Ik wil wel een aantal groene gezegende scapulieren ontvangen alsook de medailles. Zijn deze ook gezegend [door een priester]?

 2. Een schoon artikel weer van onze historicus en weer hebben we wat bijgeleerd !

 3. Ja…hier werd ik ook helemaal blij van.
  Een van de taken van een moeder is haar kinderen blij maken.
  Dank U, lieve Moeder Maria

  Ria

 4. Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, en ze heeft nu een verheerlijkt lichaam. Als iemand Maria ziet (in Banneux, Lourdes, Fatima, …), dan is het eerste wat de ziener zegt : “Ze was heel mooi”. Niet te verwonderen …

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht