8 december: feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

conception
Icoon van de Ontvangenis van de Moeder van God, ook bekend als de ‘Heilige Omhelzing van Joachim en Anna.’

Op 8 december vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De Zalige A.K. Emmerick vertelt hierover op 16 december 1822:

“Ik hoor dikwijls dat de H. Maagd aan vrouwen die zij kende, zoals bvb. aan Johanna Chusa en Suzanna van Jeruzalem verschillende geheimen over zichzelf en de Zaligmaker openbaarde, welke haar deels door innerlijke ingeving, deels door mededelingen van haar H. moeder Anna bekend waren. Zo heb ik haar ook heden aan Suzanna en Martha horen verhalen hoe zij, toen zij het goddelijk Kind onder het hart droeg, niet de minste last, doch een inwendig een onbeschrijfelijke vreugde en zaligheid voelde. Zij verhaalde haar ook dat Joachim en Anna, in een zalige uur elkander in de gang onder de Gouden Poort ontmoet hebben; daar is de volheid van de goddelijke genade over hen gekomen, waardoor zij alléén door heilige gehoorzaamheid en reine liefde tot God, zonder enige onzuivere werking van haar ouders, in de schoot van haar moeder ontvangen werd. Zij gaf haar ook te kennen dat, zonder de zondeval de ontvangenis van alle mensen even zuiver zou geweest zijn. Zij sprak ook over haar geliefde zuster, Maria Heli; deze werd door haar ouders niet erkend als het kind der belofte en daarna hebben zij zich zo lang onthouden en bleven vurig verlangen naar de beloofde vrucht. – Het verheugde mij hier uit de mond van de Heilige Maagd zelf te vernemen wat mij steeds over haar oudste zuster in visioenen getoond werd. – Ik zag nu weer geheel de loop der genadegaven aan de ouders van de H. Maagd geschonken, vanaf de verschijning van de engel aan Joachim en Anna, tot de ontmoeting onder de Gouden Poort, zoals ik reeds meerdere malen heb medegedeeld. Onder de Gouden Poort, dat wil zeggen, in de onderaardse heilige gang onder de Gouden Poort, zag ik Joachim en Anna omgeven van een menigte lichtstralende engelen en zij zelf verbreidden ook een hemels licht en zij waren rein als geesten in een bovennatuurlijke toestand, zoals nog nooit tevoren een mensenpaar geweest is.”

Ook op de feestdag zelf – 8 december – kreeg A.K. Emmerick een zinnebeeldend visioen hierover: “Ik zag de H. Anna tussen de H. Joachim en een andere man, misschien wel haar vader. Onder haar borst zag ik een lichtende plek in de vorm van een kelk en daarin de gedaante van een schitterend kind, dat zich ontwikkelde en groter werd. Het hield de handjes over de borst gekruist, het hoofdje voorover gebogen en ontelbaar veel stralen gingen er van uit naar één zijde van de wereld.”

Enkele jaren nadat Pius XI het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd, verscheen de H. Maagd in Lourdes, waar zij zich bekend maakte als de “Onbevlekte Ontvangenis.” Nog bij vele andere verschijningen zou de H. Maagd dit te kennen geven. Zo ook bij de verschijningen in Montechiari, Italië, waar ze wenste bekend te worden gemaakt als de “Rosa Mystica”. Gedurende de zevende verschijning op 8 december 1947 vroeg Maria weer als “Mystieke Roos” aangeroepen en vereerd te worden. Verder zei ze: “Ik wens, dat men ieder jaar op 8 december rond het middaguurHet uur van genade voor de gehele wereld – viert (wellicht het uur waarop ze werd ontvangen). Met deze oefening zal men talrijke genaden naar ziel en lichaam verkrijgen. Onze Heer, Mijn Goddelijke Zoon Jezus, zal Zijn buitengewoon grote barmhartigheid gestand blijven, voor zover de goeden doorgaan met voor hun zondige medemensen te bidden”. Daarna toonde de H. Maagd aan Piërina (de zienster) Haar Hart met de volgende woorden: “Zie dit Hart, dat de mensen zozeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overladen”. De lieve Moeder-Gods vertrok met de woorden: “Ik heb al een overvloed van genaden klaar voor al die kinderen, die naar Mijn woorden luisteren en Mijn wensen ter harte nemen”.

 

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica.

identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “8 december: feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

 1. – Mooi feest en een mooi artikel van Michaël.
  – We mogen blij zijn dat Maria zich in Lourdes bekend gemaakt heeft als de “Onbevlekte Ontvangenis” (waarbij Bernadette toen niet eens wist wat dit betekende). Daardoor wordt bewezen dat de ex cathedra uitspraak van de paus waar was. Vertrouwenschenkend.
  – Ik vraag me wel af hoeveel mensen nog weten wat de uitdrukking “onbevlekt ontvangen” juist betekent. Dikwijls wordt er een heel verkeerde uitleg aan gegeven.

  1. Beste A.G. Stinus, een ex-cathedra-uitspraak heeft uiteraard geen extern bewijs nodig, zij is zelf het bewijs. Als de verschijning zou hebben gezegd dat ze niet-onbevlekt ontvangen was, was dat ook geen tegenbewijs geweest.

   De visioenen van Katharina Emmerich vind ik zeer interessant. Jammer is wel dat ze weinig wezenlijks heeft toe te voegen aan de verslagen uit de evangelieën. Zowel Mattheus als Lucas vertellen parabels die Marcus niet heeft, sommige zijn alleen bij Mattheus of bij Lucas te vinden. Men zou dus mogen aannemen dat er ook wel parabels zijn die niet in de Schrift worden vermeld. Helaas kent Emmerich alleen die uit de Schrift… (Overigens heeft Johannes geen enkele parabel.)

   1. Beste Rinze,
    De rede waarvoor er weinig over de Moeder van God geschreven is in de H. Evangeliën, is dat de Maagd Maria de Evangelisten bevolen heeft, in de H. Schrift het strikt noodzakelijke over Haar te vermelden om voorrang te geven aan de Goddelijke Werken van haar beminde Zoon Jezus.
    Echter heeft God de grootheid van Zijn Moeder willen openbaren aan Zijn Kerk, en heeft dit voor het einde van de tijden voorzien. Vandaar ook Het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis door de Zalige Paus Pius XI en de verschijning van de Maagd Maria aan de H. Bernadette.
    Indien u veel meer wilt weten over de grootheid en de heiligeheid van de Moeder Gods Maria, moet u de werken van Maria van Agreda raadplegen. Geen enkel ander geschrift is zo uitgebreid en veelvuldig als “la Cité Mystique de Dieu”.
    Laus Tibi Christi +
    Ave Maria +

 2. Beste A.G. Stinus en iedereen die dit leest,
  U schrijft: ” Daardoor wordt bewezen dat de ex cathedra uitspraak van de paus waar was.”
  Een ziel die de Onbevlekte Ontvangenis gans ter harte neemt heeft hiervoor geen bevestiging nodig. Daar het God, Jezus (betekent ‘Ik ben redding’) zelf is die op aarde de Verlossing van de mensen van goede wil moet brengen, zoals voor dat er maar iets werd geschapen, besloten was door de Allerheiligste Drievuldigheid.
  Als men nadenkt en inziet dat het voor God onmogelijk is het vlees uit een vrouw aan te nemen die niet onbevlekt ontvangen is, en alzo de voor alle eeuwen besloten menswording van Christus onmogelijk was, dan is het voor mij altijd zo geweest. Hoe dikwijls heb ik dit uitgelegd en verdedigd tegenover protestanten en zelfs ‘katholieken’ die meenden dat als de H. Maagd Maria geweigerd had om moeder van Christus te worden, God wel een andere vrouw had uitgekozen. Zelfs met Priesters en kloosterlingen (zonder ze te vernoemen) ging in hiervoor in gesprek om hen dit o zo groot mysterie te bevestigen.
  Evenals op dit forum heb ik dikwijls aan bepaalde mensen gevraagd of ze het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis erkennen., waar geen antwoord ooit is gekomen.
  Daarom zeg ik nu, dat al wie dit Dogma niet erkent, weze het de Paus zelf, hij zijn eigen heil verwerpt.
  Er is geen redding mogelijk indien men de Onbevlektheid van de Moeder Gods verwerpt, daar men dan een andere Christus aanbidt, die God niet is.
  Zoals ook de Menswording van Christus werd besloten voor er maar iets geschapen was, werd ook deze Onbevlekte Ontvangenis van de Allerzuiverste door de Allerhoogste besloten.
  Men moet in waarheid aanbidden en als een kind met dankbaarheid deze Goddelijke Mysteries aanschouwen om God door Haar, in Haar, met Haar en voor Haar, God te danken en te loven, ieder ogenblik van de dag.
  Het behage God om op deze manier aanbeden te worden.
  Het Allermooiste, Allerzuiverste, Allervolmaaktst Schepsel , zij waarvoor Satan en gans de Hel huivert, en zijn val werd, de Onbevlekte Mater Admirabilis, de Stad van God, ja de Mystieke Roos.
  Als gans de mensheid de redding door het Kruisoffer van Jezus Christus zou hebben verworpen, dan zou God nog al Zijn welbehagen vinden in Haar, alsof de ganse mensheid zou gered zijn.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 3. – Iemand die oprecht katholiek is neemt een ex cathedra uitspraak van de paus gelovig aan. Daarvoor hoeft die inderdaad niet bevestigd te worden door een verschijning van Maria. Maar die verschijning in Lourdes, die echt heeft plaatsgehad, was dan wel mooi en vertrouwengevend.

  – De andere ex-cathedra uitspraak van een paus (Maria met ziel en lichaam ten hemel opgenomen) is bij mijn weten niet op die manier bevestigd, maar dat hoeft ook niet.

  – Beide ex-cathedra uitspraken hebben verband met elkaar. Door de erfzonde is namelijk de dood onder de mensen gekomen. Doordat Maria niet bezwaard was met de erfzonde heeft haar aardse lichaam, net zoals het lichaam van Jezus, nooit het bederf gekend. Haar lichaam is thans verheerlijkt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht