“De Madonna staat tussen twee zwaarden” – Een waarschuwing van Zuster Lucia van Fatima

Eerw. Pater Agustino Fuentes, Postulator in de zaak der zaligverklaring van Francesco en Jacinta, bezocht in 1957 Zr. Lucia in haar klooster, waar hij een interview met haar afnam. Het is het laatste bekende dringende interview die ze heeft gegeven, voordat ze door het Vaticaan het zwijgen werd opgelegd. 

Hij zei: “De H. Vader de Paus heeft mij toegelaten Lucia te bezoeken (zij was toen ongeschoeide Karmelietes te Coïmbra). Zij heeft mij ontvangen met droefheid; zij was vermagerd, zeer vermagerd, en heeft mij bezorgd verklaard”:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917.  Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen.

Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.

Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.

De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.

Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.

De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.

De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zijn, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.

Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Als Zr. Lucia in 1957 reeds zo dringend sprak over God die weldra de wereld zal straffen, en over hoe slecht de wereld er toen reeds aan toe was, dan is deze roep nog véél dringender vandaag, 100 jaar na de Verschijningen van de H. Maagd te Fatima en 60 jaar na deze brief. Als we ons beperken tot onze omgeving (België en Nederland) dan kunnen we toch niet anders dan de grote Straf zien naderen? België en Nederland zijn één van de landen in Europa die het meest goddeloos geworden zijn:

1. De teloorgang van de Kerk in Nederland en België

Toen het Tweede Vaticaans Concilie een aanvang nam, begon de aftakeling. Het begon met de Kardinaal-vrijmetselaars zoals Suenens die in Nederland en België de hand- en stacommunie invoerden, waarna dit zich wereldwijd verspreidde zoals een kankergezwel. Paus Paulus VI heeft echter in 1969 met klem bevestigd en benadrukt dat de tongcommunie moest behouden blijven (in zijn herderlijke brief “Memoriale Domini”). Knielbanken en -stoelen werden op de zolder gezet en er werden comfortabele zit-stoelen geplaatst. De altaren werden gedraaid en vele devotionele praktijken (processies, momenten van aanbidding,…) werden met onmiddellijke ingang afgeschaft. Dat was het begin van de ondergang van de Kerk in onze contreien. In Nederland was er zelfs de “Tweede Beeldenstorm” waarbij heiligenbeelden werden buitengegooid en kerken vanbinnen werden witgekalkt.

Nu bereiken we ongekende dieptepunten. Vele kerken en kloosters sluiten en worden verkocht en herbestemd of misbruikt om godslasterlijke “kunst” in tentoon te stellen. Bisschop De Kesel besloot vorig jaar het bloeiende priesterbroederschap van de H.H. Apostelen op te doeken. Vorig jaar vervalsten de Belgische bisschoppen, samen met die van Nederland, het Onze Vader en introduceerden de frase ‘breng ons niet in beproeving’. Een eeuwenoud gebed werd in een handomdraai ‘gemoderniseerd’. Een kaakslag voor Christus.

Kardinaal Danneels was lid van de Sankt-Gallen Mafia, die aan de basis lag van het ontslag van Paus Benedictus en de “verkiezing” van paus Franciscus. Bisschop Bonny kwam ook reeds meerdere malen in het nieuws vanwege zijn ultra-liberale standpunten. Zo schreef hij in 2014 n.a.v. de Synode over de Familie een brief naar paus Franciscus waarin hij hem vroeg om homoseksualiteit, in-vitrofertilisatie en ongehuwd samenwonen te omarmen. Die brief werd vervolgens in boekvorm uitgegeven door Halewijn en was verkrijgbaar in de liturgische centra van Vlaanderen. Op 11 oktober 2016 verscheen een nieuw boek van de hand van Bonny, waarin hij pleitte voor het “zegenen van holebi-relaties”. Kort na zijn aanstelling als ‘aartsbisschop’ zei De Kesel dan weer dat de “seksualiteitsbeleving van een homofiele mens respect verdient”. Ook Kardinaal Danneels kwam in juni 2013 ‘uit de kast’ en verdedigde in een interview openlijk het homohuwelijk.

Afgelopen mei besloten onze Belgische “bisschoppen” dan weer om paus Franciscus’ dubieuze exhortatie Amoris Laetitia te volgen en Communie voor hertrouwde gescheiden personen toe te staan; de zoveelste judaskus op de kaak van de Heer. In maart zeiden onze bisschoppen ook nog dat abortus “geen moord is”.

2. Invoering van de abortuswet

In 1981 werd in Nederland de ‘Wet afbreking zwangerschap’ goedgekeurd en deze trad in werking in november 1984. In 1985 werden er ca 17.000 abortussen uitgevoerd, in 2001 waren dat er 28.000. Vanaf 2002 bleef het aantal stabiel op ongeveer 28.000. In 2006 werd 1 op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus.  Er wordt geschat dat er vanaf 1985 tot nu reeds meer dan 800.000 abortussen werden uitgevoerd. In 1990 volgde België. Koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen, maar kardinaal Danneels fluisterde hem in om het toch te doen. De Koning volhardde echter en werd daardoor 3 dagen afgezet, volgens de regering “omdat hij onbekwaam was om te regeren”. In België werd in 2007 één op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus, en het jaarlijks aantal abortussen steeg van ca 10.000 in 1993 naar ca 18.000 in 2007. Er wordt geschat dat er in totaal reeds ca 500.000 abortussen werden gepleegd in België. De meest voorkomende “noodsituaties” die worden aangehaald zijn 1. momenteel geen kinderwens; 2. de vrouw voelt zich te jong en 3. voltooid gezin of genoeg kinderen. In Nederland zijn er 17 abortusklinieken, in België zijn er 28 (in Brussel alleen al 14!).

3. Invoering van het homohuwelijk

Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde. Dat gebeurde op 1 april 2001. Men stelde dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homoseksuelen. Sinds 2004 is het ook mogelijk om een homohuwelijk te laten inzegenen in bepaalde protestantse kerken in Nederland. Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Gay Pride’ georganiseerd, een uiterst decadente gebeurtenis. België was het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde, op 1 juni 2003. Kardinaal Danneels feliciteerde achteraf Verhofstadt met de invoering van de nieuwe wet. Officieel werd ook hier het burgerlijk huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor het burgerlijk huwelijk “geslachtsneutraal” werd. In 2006 werd het mogelijk gemaakt dat homoseksuelen kinderen konden adopteren. Per jaar worden iets meer dan 1000 ‘homohuwelijken’ gesloten.

4. De invoering van de euthanasiewet

Opnieuw was Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 12 april 2001. De euthanasie mag enkel gepleegd worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, en is toegestaan vanaf 16 jaar. In 2013 werden naar schatting een kleine 5000 mensen geëuthanaseerd. België was het tweede land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 28 mei 2002. De voorwaarde is dat er ondragelijk uitzichtloos fysiek of psychisch lijden is, als gevolg van ongeneselijke ziekte door ongeval of aandoening. De wet werd door koning Albert II ondertekend. Sins de invoering van de wet werden er al meer dan 8000 mensen geëuthanaseerd. De jaarlijkse cijfers zijn in stijgende trend. Op 28 februari 2014 werd in België, als eerste land ter wereld, de euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarde is ook hier dat de minderjarige “oordeelsbekwaam” is. Deze wet werd ondertekend door koning Filip.

4. De ‘pornificatie’ van onze kinderen

De vrije ‘seks’ en de porno wordt reeds lang gevierd in onze maatschappij sinds het uitbreken van de ‘seksuele revolutie’ in de jaren 1960. Echter, heden is het zover gekomen dat de overheid actief de ‘pornificatie’ van de jeugd bevordert, en dit op almaar vroegere leeftijd.

Toen ik in het 6de studiejaar zat (ik was toen 11 jaar) was de eerste ‘les’ seksuele opvoeding zeer braafjes: men toonde een oudere en vrij amateuristische tekenfilm waarin twee blote mensen in tevoorschijn kwamen (het schuim droop van hun af in bad) en dan werd wat uitleg gegeven. Maar dat was het dan ook. We hadden een kleine notie van wat die geslachtsorganen nu waren en waartoe ze eigenlijk dienden, maar “seksstanden” en pornografie kwam in geen geval ter sprake. In het 3de middelbaar ging het al wat explicieter. Ik herinner mij dat we eens een speciale dag hadden over seksuele opvoeding door het CLB. Daar werden uiteraard alle soorten geslachtsziekten en voorbehoedsmiddelen getoond, maar ook een tekenfilmpje voor jongens met begeleidende vrouwenstem over hoe men moet masturberen…

Nu, zo’n 10 jaar later is dit veel veranderd. Het moest van ‘soft’ naar ‘hardcore’. In september 2017 werd in de Vlaamse lagere scholen (zowel katholiek als staatsonderwijs) in de 3de graad de veelbesproken “Jongerengids” uitgedeeld. Daarin wordt in niets verhullende termen verteld over masturbatie, seks, tongkussen, sexting, verliefd zijn etc. En op blz. 36 wordt er verwezen naar dé site over seks: allesoverseks.be waar de kinderen de meest gore porno te zien krijgen. Alle mogelijk denkbare “seksstanden” worden er uit de doeken gedaan met bijbehorende (interraciale!) illustraties, ook alle andere soorten “seks” die eigenlijk geen seks zijn; masturbatie, sadomasochisme, trio’s, verkrachtingsspelletjes, en noem maar op. Net een handleiding voor kinderen om een eigen hardcore pornofilm te maken. En dan is er ook tegelijkertijd het seksprogramma “Dr. Bea Show” op de kinderzender Ketnet verschenen, waarin wekelijks een ander onderwerp over seks aan bod komt. In Nederland was er vorig jaar een gelijkaardig seksprogramma voor kinderen: de “Dr. Corrie Show.”

Het is alsof de Belgische en Nederlandse staat de vazallen van de porno-industrie geworden zijn…

En dan zijn we verbaasd dat er zo’n dingen gebeuren:

En zo stevenen we af op de totale instorting van de beschaving, die er nota bene gekomen is mede dankzij de Katholieke Kerk.

“Wee, wee…”

Dit is slechts het topje van de ijsberg. Als er in 1957 reeds zoveel moest gebeden worden om een zware straf af te wenden, hoeveel te meer niet 60 jaar later, in 2017?

We mogen de hoop niet verliezen, maar we moeten onszelf ook geen blaasjes wijsmaken over in welke tijden waarin we leven. Blijven we volharden in het gebed, het brengen van offers en het doen aan apostolaat. Christus zou zijn gestorven al was het maar om één ziel te redden; wij moeten ons evenzo inspannen al kunnen we maar één ziel bekeren. Het is de moeite waard! De kleine Jacintha zat vaak diep verzonken te denken aan de hel die ze van O.L.Vrouw te zien had gekregen, waar zovele zondaars naartoe gaan. Toen ze vertelde over de Tweede Wereldoorlog die in aantocht was zei ze over de slachtoffers: “en ze gaan bijna allemaal naar de hel!” Geen offer was haar dan ook teveel om de zondaars te bekeren.

Laten we waakzaam blijven voor de Komst van de Heer, want Hij zal komen zoals een dief in de nacht, op een dag die wij niet kennen en een uur dat wij niet verwachten.

 Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! (Matt. 18,6-7)

Daarna zag ik een andere engel van de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem: “Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad! Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte. Want alle volken hebben de wijn van haar ontucht gedronken, en de koningen der aarde hebben ontucht met haar bedreven, en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde.” Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, die zei: Vertrek, mijn volk, verlaat de stad, opdat gij niet deelt in haar zonden en geen deel krijgt aan haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Betaalt haar met gelijke munt. Vergeldt haar dubbel wat zij heeft misdaan, schenkt haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geeft haar zoveel pijn en rouw als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: “Ik ben een koningin op mijn troon; voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw!” Daarom zullen op een dag haar plagen komen, pest en rouw en hongersnood en zij zal door het vuur worden verteerd. Want sterk is God, de Heer, die haar heeft gevonnist.” Over haar zullen wenen en weeklagen de koningen der aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, als zij de rook zien opstijgen van haar brand. Zij blijven op een afstand uit afschuw voor haar foltering, en zij roepen: “Wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad! In een uur is uw vonnis voltrokken.” (Apoc. 18,1-10)

Standbeeld van de godin “Europa” aan het EU-parlement in Brussel. Men kan hierin ook de ‘hoer op het beest’ zien, ofwel de hoer Babel uit de Apocalyps.
Het EU-parlement in Straatsburg gelijkt verdacht veel op de ‘Toren van Babel’.
Een bekende promotie-affiche voor de Europese Unie, met daarop twaalf omgekeerde sterren en… de toren van Babel. Daarbij de slogan: “Europa: vele talen, één stem.”

Brief van pater Fuentes uit: Ave Maria, Driemaandelijks bulletin van ’t Mariaal Centrum te Ciney – 1 september 1980

identicon

Auteur:dmji

7 commentaren op ““De Madonna staat tussen twee zwaarden” – Een waarschuwing van Zuster Lucia van Fatima

 1. Bericht:

  Nu velen een afwachtende houding aannemen wil ik verwijzen naar een bijzonder bericht dat op zich zeker de moeite loont in overweging te nemen.

  Het werd verzonden door mensen die eertijds een hechte band hadden met Medjugorje. Wij mogen hen niet veroordelen om bepaalde zondige stappen eertijds, mischien werden zij bijzonder door de duivel geviseerd! Want het oordeel is niet aan ons maar aan Degene die in waarheid en licht het juiste oordeel kan vellen.

  Men vermeldt dat vanaf zes januari (2018?) een nieuwe fase begint in het evangelizeren van de aardbewoners. Iedereen die geestelijke vruchten draagt zal nu een geestelijke taak te verrichten krijgen. Tevens wordt aangemaand eindelijk afstand te nemen van alles wat des werelds is en de evangelizatie in de weg staat.

  Ook andere profeten hebben in vorige jaren bericht dat bij sommigen een engel kan op bezoek komen die slechs weinig tijd beschikbaar stelt om zich op te maken om hem te volgen! Die daar niet klaar voor staat wordt verder beschouwd als iemand die zelf nog evangelizatie nodig heeft.

  https://towardsthenewcreation.com/2017/11/26/the-countdown-begins/

 2. – Er is recent een goed boek verschenen over het ganse Fatima-gebeuren, nl. “Honderd jaar Fatima” (Gerard J. M. van den Aardweg, uitgeverij Betsaida, stichting de Boog). Aan te bevelen voor iedereen. De boodschap van Fatima wordt er goed uit de doeken gedaan, en het leven van Zr. Lucia wordt mooi en tegelijkertijd objectief geschetst. Wat er in staat is ook theologisch verantwoord.

  – Heel terecht wordt in dit artikel van Michaël D. gewezen op de misleidingen door bisschop Bonny. En dan vraag ik me af of die echt niet terecht kan gewezen worden door zijn collega’s. De waarheid moet voorrang hebben op de collegialiteit.

 3. Fatima is nog steeds actueel en is profetisch gezien nog steeds de toekomst . Zr Lucia heeft zwaar geleden om het feit dat de kerk het verzoek niet wilde uitvoeren de kerk nam er de tijd voor en ook nu is het nog onvolledig.

 4. De oproep van Zuster Lucia om de Rozenkrans te bidden, is niet verhoord door de katholieken in België en Nederland. De enkelingen die met hart en ziel zich wierpen en nog werpen onder het kruis van Jezus Christus is volgens mij te tellen op één hand in België en Nederland. En de resultaten zien we nu massaal, zoals beschreven in dit goed artikel! In plaats van te gehoorzamen en op de knieën te vallen al biddend met hun rozenkrans in de handen, hebben onze lauwe kardinalen, bisschoppen, priesters, diakens, pastorale werkers en leken de knielbanken laten verwijderen in de kerken, van de Heilige Eucharistie een lauw afgietstel gemaakt dat meer op een dienst van het protestanten lijkt (broodmaaltijd en gezellig samenzijn) dat het nog de geur draagt van de offergave van Jezus Christus, dat ieder mens van goede wil kan bevrijden van de dood. Ook de muziek is soms meer een klucht dan het nog muziekklanken zijn, die je een trede hoger laten optillen naar de hemel.

  Sommige liederen in de kerk zijn zo barbaars dat je zou gaan lopen uit de kerk – Zoals o.a. Jingle Bells in de Kerstnachtmis. Zulke afgestompte liederen verwijderen je nog meer van God de Vader. Terwijl het normaal zou moeten zijn dat muziek en liturgie je dichter bij God de Vader zouden moeten brengen. Het is in onze landen immens triestig – maar ik weet de mensen die dit veroorzaakt hebben en nog veroorzaken hier zeker voor moeten boete. Kardinaal Daneels mag het in levenden lijve nu ervaren, want zijn boetegordel is al enige tijd omgord rond zijn lenden. God zal de leugenaars en zware zondaars louteren of ze nu op aarde willen of niet – ze zullen gelouterd worden.

  Wat Bisschop Johan Bonny heeft veroorzaakt is rampzalig. De onwetende wijsmaken dat zware zonde goed is. Als dat geen duivelse ingeving was aan deze Bisschop weet ik het ook niet meer. Kwaadaardiger kan niet meer. Dat is tegen iedere zondaar zeggen: ik geloof niet in de redding van Jezus Christus en daarom ook niet in je bekering – blijf m.a.w. maar zwaar lijden op de brede weg van de ondergang. Voor alle bekeerlingen die ooit in hun leven zware zondaars waren is zulke dwalingen en wantoestanden een bloedende nagel aan Jezus Kruis. Het is in onze Belgische en Nederlandse kerken de omgekeerde wereld geworden! De bekeerlingen moeten in de kast kruipen en zwijgen over de liefdesstroom die ze van Jezus Christus gekregen hebben, die hun gered heeft van de zware zonde. En de anderen met hun vrijzinnig seksleven of ongeordende gevoelens en foute gedragingen die meestal ontstaan uit kwetsuren worden gezegend, de hostie uitgereikt en zelfs in huwelijk gebracht door valse priesters voor Godsaanschijn, terwijl Jezus hun ogen wil openen, redden en hun de weg wil wijzen naar het ware leven! Begrijpen wat je begrijpen kan.

  Ik heb met lekenogen moeten aanzien hoe goede priesters door al die wantoestanden en leugens, lauwe priesters werden die door hun dorheid gingen spotten met trouwe kleine zielen – zelf tijdens “De Heilige Eucharistie” in de preek de spot begonnen te drijven. Zulke zaken gaan door merg en been – maar ook zullen deze priesters “die met hun scherpe klauwen” deze trouwe kleine zielen met hun hardheid te gronde hebben willen richten ( omdat ze door hun eigen bisdom zelf ten gronde zijn gericht ) ooit een boetegordel aangetrokken krijgen door God De Vader. Ook al vluchten ze nu van het kruis weg – hun tijd komt nog wel al is het na hun dood. Knielen en smeken zullen ze – want de eenzaamheid en stilte zal groot zijn.

  1. Beste Lotje,
   Wat je aanhaalt is juist. De woorden van de Heer Jezus zijn nog steeds van toepassing en dat kun je ruimschoots opmerken in deze zware tijden in het bijzonder.
   Lukas Hst. 17: 11-19:
   “11 Op Zijn reis naar Jerusalem trok Hij langs de grens van Samaria en Galilea heen. 12 Toen Hij zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op afstand staan. 13 en riepen luid; Jesus, Meester, ontferm U onzer. 14 Toen Hij ze zag, zei Hij hun: Gaat heen, vertoon u aan de priesters. En terwijl ze heengingen, werden ze rein.
   15 Eén van hen keerde terug, zodra hij zig genezen zag. Met luider stem verheerlijkte hij God; 16 hij viel op zijn aangezicht neer voor Zijn voeten, en dankte Hem: en dat was een Samaritaan. 17 Nu nam Jezus het woorden sprak: Zijn er geen tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Heeft men niemand anders terug zien keren, om eer te brengen aan God, dan deze vreemdeling alleen? 19 En Hij zei tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

   Als we nu hier nu zien dat er tien melaatsen zoveel genaden van de heer gekregen hebben en er maar één terugkeert tot de Heer om Hem te danken en te loven, hoeveel minder keren er nu terug tot de Heer, die genezen waren van hun zonden, en die het reeds lang vergeten zijn, om Hem te danken en hun best te doen om de zonden te vermijden?
   Het was slechts een vreemdeling, een Samaritaan, die verworpen werd door de Judeërs, die de Heer kwam loven en danken. De negen anderen keren terug naar de modderpoel zoals een witgewassen zeug.
   Is dit hier niet ook nu het geval en hoeveel maal meer?
   Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 5. Dag Peter, Het nieuw testament staat inderdaad vol met bekeringsverhalen. Allemaal kleine mensen die nederig genoeg waren om aan de voeten van Jezus te smeken om geholpen te worden. En Jezus zijn barmhartigheid en liefde vloeide rijkelijk naar deze zondige mensen die bleven volharden. Het is spijtig dat in de katholieke kerk de bijbel zo slecht doorleefd is en dat het voor de meeste katholieke lege woorden blijven zonder diepgang en hart. Onbegrijpelijk ook dat iedereen binnen de kerk maar de bijbel blijft vertalen en nieuwe hedendaagse woorden wil zoeken om zo de mens naar God te leiden. Ik moet er altijd hartelijk mee lachen, precies dat de hedendaagse taal de oplossing zal zijn voor de ondergang van de kerk. Ik kan een oude bijbel lezen, want het woord van God wordt kristalhelder door het te bekijken in het licht van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! En die helderheid en genade krijg je vooral door stilte, gebed en de rijke sacramenten van de kerk.

  Hetzelfde met de liturgie – ook daar hebben ze met zitten knoeien. Terwijl vroeger de “Heilige Eucharistie” overal hetzelfde en in één taal Latijn was. Je kan je al voorstellen hoe krachtig biddend wapen dat moet zijn geweest, als in alle kerken hetzelfde gebeden zou worden. Ieder mens die geloofd in de kracht van het gebed, weet dat alle gronden op aarde zouden jubelen van vreugde en juichen dat de oogst van arbeiders groot gaat worden. De kerken zouden te klein worden in onze landen als we terug zouden keren naar eenheid van taal, gebed en liturgie. Duizenden katholieken in verschillende kerken die elkaar op afstand al biddend de handen reiken waarvan iedereen “van goede wil” zou kunnen opstijgen naar Gods liefdevolle nabijheid. Er zal snel vrede en eenheid zijn op aarde…

  Als ze maar eens meer zouden luisteren naar Zuster Lucia – een kleine ziel die genegeerd wordt door de machtige binnen de kerk omdat ze de waarheid van “Onze Lieve-Vrouw” uitspreekt en dan maar verplicht moet zwijgen. M.a.w. Een kleine zuster die haar kruis in stilte draagt. Hoeveel zijn er nog van die zuster-zielen over België en Nederland die in het verborgen en in stilte het kruis willen dragen omdat ze van de kerk houden en verloren zielen willen laten opstijgen naar de hemel? De meeste religieuzen in onze landen zijn met zichzelf bezig en met hun aanzien en redding van hun klooster. Terwijl de redding van hun klooster in Godshanden ligt en niet in hun eigen handen. Vertrouwen op gebed en Godsvoorzienigheid wordt in onze landen als Middeleeuws bestempeld en dat vooral niet meer uitgesproken mag worden. We zijn een heel arm land geworden vooral in ons geweten, harten en zielen en vooral een rijk land in onze portomonnee te kosten van anderen mensenzielen. Ik bid en hoop dat de rozenkrans mag overwinnen in onze landen – zodat de Liefde van Christus weer overal vrijelijk mag vloeien in de harten van mensen. Zou mooi zijn!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht