Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta

De vijftien gebeden geopenbaard door Onze Heer Jezus Christus aan de Heilige Brigitta in de kerk van Sint-Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de Goddelijke Zaligmaker slagen heeft gekregen tijdens Zijn smartelijk Lijden.

In verband met deze openbaring heeft Jezus de heerlijkste verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor de personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen.

Beloften

Reeds lange tijd begeerde de H. Brigitta het aantal slagen te kennen door onze Heer Jezus Christus in zijn Lijden doorstaan, toen Hij haar verscheen en de volgende openbaring deed: “Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben.  Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten

 1. 15 zielen van zijn stamverwanten uit het Vagevuur zal redden.
 2. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden.
 3. 15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.
 4. De persoon die deze zal bidden, zal de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.
 5. 15 dagen vóór zijn dood zal Ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken, opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn kostbaar Bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid te laven.
 6. 15 dagen vóór zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en er een oprecht berouw over voelen.
 7. Ik zal het teken van Mijn zegevierend kruis vóór hem plaatsen tot bescherming en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.
 8. In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn dierbare en welbeminde Moeder.
 9. Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.
 10. Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken geven van de fontein van mijn goedheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet opgezegd hebben.
 11. De zondaar die dertig jaar lang in doodzonde zou geleefd hebben en godvruchtig deze oefening zou doen, of het inzicht daartoe hebben, zal door de Heer vergiffenis van al zijn zonden verwerven.
 12. De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen,
 13. en hem zijn vijf zintuigen bewaren.
 14. Hij zal zijn ziel vrijwaren van de eeuwige straffen.
 15. Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de Allerheiligste Maagd.
 16. Hij zal hem voor een plotselinge dood behoeden.
 17. Indien hij naar eigen wil zal geleefd hebben, wordt zijn leven verlengd.
 18. Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.
 19. Hij zal gevoegd worden bij het opperbeste koor der engelen.
 20. Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.
 21. Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar ze opgezegd worden, is God aanwezig met Zijn genade.

Al deze voorrechten werden aan de H. Brigitta beloofd door een beeld van de gekruisigde Zaligmaker; op voorwaarde dat zij dagelijks deze oefeningen zou doen. Men moet die dagelijks gedurende een jaar godvruchtig verrichten om dezelfde gunsten te genieten.

Gebeden

Eerste gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugde die elk genoegen te boven gaat, hoop en heil voor de zondaars. Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van uw menswording af, maar vooral tijdens uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de goddelijke Voorzienigheid. Wees indachtig o Heer, dat Gij in het Laatste Avondmaal de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hun uw Heilig Lichaam en uw Kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun uw aanstaande lijden hebt voorspeld. Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in uw Ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd bij het slaken van de pijnlijke kreet “Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe.” Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in uw teder Lichaam hebt gevoeld reeds vóór de foltering van de kruisdood. Onder het uitbreken van het bloedig zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot de vader gericht, dan werd Gij door Judas, uw leerling, verraden en gevangen genomen door uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door die rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen. Wees indachtig dat Gij van uw klederen werd ontdaan en met de mantel der bespotting werd omhuld, dat men uw ogen en uw gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, uw Lichaam met slagen verscheurden U met smaad overladen. In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid die Gij voor uw Kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij o Heer, vóór mijn dood en waar berouw, een volledige belijdenis van mijn zonden, een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden. Amen.

Tweede gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, innige vreugde der Engelen, onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkend leed, smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde. Amen.

Derde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Schepper van hemel en aarde, oneindige God, alles beheersende Almacht, herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden toen de Joden uw heilige Handen en tedere Voeten met zware nagels hebben doorboord. Ten einde uw Lichaam in de gewenste houding te brengen hebben zij u met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden uw eerbiedwaardige ledematen uiteen gerokken. Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, o Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij uw vrees en uw liefde te schenken. Amen.

Vierde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Hemelse Geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de uwe te genezen, wees indachtig de ontelbare kneuzingen die Gij in al uw uiteengerokken ledematen hebt doorstaan, zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de uwe. Van het hoofd tot de voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij in deze oceaan van wee voortdurend tot de Vader gebeden voor uw vijanden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Door deze oneindige barmhartigheid moge de gedachte aan uw grenzeloos lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven. Amen.

Vijfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Beeld van eeuwige Schoonheid, wees indachtig uw zwaarmoedigheid toen Gij in het licht van uw Godheid de bestemming hebt voorzien der zielen, die door de verdiensten van uw droevig lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die ten gevolge van hun zonden teloor moeten gaan. Om de ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen en vooral uw opbeurend woord herdenkend tot de goede moordenaar: “Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs”, smeek ik U o zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken. Amen.

Zesde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, beminnelijke vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht bijna naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al uw vrienden en volgelingen hadden U verlaten, behalve uw welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in uw doodstrijd, en uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden gesproken: “Vrouw ziedaar uw zoon – zoon, ziedaar uw Moeder.” Ik smeek U, o mijn Zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het hart van uw heilige Moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur. Amen.

Zevende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van liefde gedreven, hebt Gij uw hart uitgestort in de kreet “Ik heb dorst!”. Door die drang naar de verlossing van het menselijk geslacht, bid ik U mijn Zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en de aardse neigingen uit te roeien. Amen.

Achtste gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor de geest, door de bittere gal en edik die Gij op het kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun dat wij tijdens ons leven waardig uw kostbaar Bloed en Lichaam mogen ontvangen tot troost en geneesmiddel voor onze zielen. Amen.

Negende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Koning vol deugen en behagen voor de Geest, herdenk het zielenleed waardoor Gij, bij het naderen van de dood, overweldigd waart toen de Joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in uw doodstrijd tot de Vader geroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Door deze doodsangsten smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij in de verschrikking van de dood niet te verlaten. Amen.

Tiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Begin en Einde van al het bestaande, de Weg, de Waarheid en het Leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde uw geboden te onderhouden, uw geboden o Heer, die licht en gemakkelijk zijn voor hen die U beminnen. Amen.

Elfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in herinnering aan de Wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit de vloed van mijn zonden. Verberg mij voor uw aanschijn in de opening van uw Wonden totdat uw rechtvaardige toorn verzoend is. Amen.

Twaalfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Spiegel van Waarheid, Band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden die gans uw Lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en rood gekleurd door het vergieten van uw aanbiddelijk Bloed. O mateloze mijn die Gij voor ons in uw maagdelijk Lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen! Ik smeek U, o mijn Zaligmaker, al uw Wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde er voortdurend uw smart en uw liefde te voelen. Moge uw liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van uw Lijden mijn ziel louteren opdat ik bij U, de Bron van alle goed en vreugde, veilige moge aankomen. Moge deze wens, o zoetste Jezus, in het eeuwig leven verwezenlijkt worden. Amen.

Dertiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

Jezus, sterke onoverwinnelijke Koning, herinner U het leed, dat Gij hebt gevoeld toen al uw krachten van uw Lichaam en Ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het hoofd hebt neergebogen al prevelend: “Alles is volbracht!”. Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste stervensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld. Amen.

Veertiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, enige Zoon van God de Vader, glans en afstraling van Zijn Wezen, wees indachtig de laatste woorden die over uw aanbiddelijke lippen zijn gekomen. Uw Lichaam was gans verscheurd, uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in uw oneindige barmhartigheid om ons vrij te kopen, de geest gegeven. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, o Koning der Heiligen, geef mij kracht om te weerstaan aan de duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood, ontvang mijn ziel bij U terug. Amen.

Vijftiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, ware en vruchtbare wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van uw Heilig Bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort, gelijk de wijntros onder de wijnpers. Uit uw Zijde, met een lansstoot doorboord, vloeide er Water en Bloed, zodat geen enkel druppel Bloed in uw Lichaam is gebleven. Als welriekende mirre werd dat aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn eruit gevloeid en het merg uwer beenderen is uitgedroogd. Door uw bitter Lijden en door het uitstorten van uw Kostbaar Bloed, o Zoete Jezus, breng mijn hart een liefdewonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde. Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik, bij mijn dood, uw Paradijs mag binnentreden om U eeuwige te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van Engelen en Heiligen. Amen.

Goedkeuring

Nihil obstat: Mechliniae 6 oct. 1952, R. Taverniers c.l.c.; Imprimatur: Mechliniae, 6 oct. 1952 + L. Suenens. vic. gen.

Download als word-bestand.

Origineel gepubliceerd op Cruxavespesunica
identicon

Auteur:dmji

12 commentaren op “Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta

 1. Dit werkt niet. Ik heb ook wel eens met een andere heilige een gebed voor iemand anders gebeden en het zou verhoord worden door een bepaald gebed 9 dagen achter elkaar te bidden. Ik heb mijn best gedaan, maar het gebed werd niet verhoord. En dan bid ik nog wel voor een ander. Dit klinkt hard, maar er zijn legio heiligen met legio gebeden waar beloften aan vast zitten. Ik geloof daar niet meer in. Het is van andere mensen afkomstig niet van de heiligen zelf. Men kan wel meer beweren.

  Eenvoud siert de mens. Voor de komende tijden zou men wellicht het beste kunnen volstaan met het volgende:
  1. Gebed -Leren Bidden. (om het teken van het Beest te kunnen vermijden/God vragen om bescherming)
  2. Leven – Eenvoudig en echt. (zonder smartphones, minder t.v. e.d.).
  3. Geven en delen. (Vrijgevig zijn en gastvrijheid tonen).
  4. Niet lui zijn. (Werken is ook onderdeel van het leven; Bid en Werk Een oude wijsheid van de Heilige Benedictus).
  5. Anderen vinden die hetzelfde met jou willen delen hieromtrent.

  Bron: 5 Tips to avoid the Mark of the Beast (you tube ca. 7:05 minutes)

 2. Gelovigen mogen zelf weten of zij deze gebeden willen verrichten of niet. Het is niet uw taak om daarover te beslissen

  1. Op dit punt lijken vele katholieken de woorden van Jezus over het gebed in Matt. 6:6-8 en daarna Matt. 6: ,9-13 niet voldoende serieus te nemen. Ik begrijp dit niet van katholieken en nog minder van de R.K. Kerk die bepaalde dwangmatige gebeden niet afraadt.

   Het mag dan mijn taak wel niet zijn om over anderen te beslissen, uiteindelijk bepaalt de gelovige in kwestie het zelf.

   Maar om zelf steeds maar teleurgesteld te moeten worden daarin, lijkt mij niet iets wat dan van God komt. En Jezus zelf die zegt: “Zoekt en gij zult vinden. Vraagt en u zal gegeven zijn, Bidt en u zal worden verhoord.”

   Dwangmatige gebeden zijn gebeden waar ook weer extra gebeden aan worden toegevoegd. Dan nog het feit dat het niet mijn eigen woorden zijn, die je ontneemt om ook eens met je eigen woorden een gebed te vormen, ook al is dat stamelend en niet perfect. God ziet het hart. Ik ben niet tegen de Rozenkrans an sich, het kan helpen met bidden, zeker, maar er zijn gewoon teveel gebeden in omloop in de katholieke wereld en handel waar ik steeds meer moeite mee kreeg. En het is echt de vraag of God zelf dit allemaal van ons vraagt.

 3. @ Marian
  Reactie van een dwaas jongetje.

  Mijn moeder was nogal streng, en omdat ik nog een zusje van 11 jaar jonger en een broertje van 8 jaar jonger had moest ik als 14jarige van moeder toch nog in sinterklaas blijven geloven. Klinkt gek, maar zo was het. Toen kwam sinterklaas in de plaatselijke minisupermarkt op bezoek en ik en mijn 1 jaar jongere broer en nog enkele makkers gingen daar staan kijken. Ik besloot met de kleine kinderen mee binnen te gaan en kreeg een grote zak met snoep. Buitengekomen wilden de anderen dat ik met hen deelde maar ik weigerde omdat zij zelf te beschaamd waren om sinterklaas aan te spreken.

  Sedert 1976 lees ik allerlei profetische teksten van eender welke aard. In mijn familie vonden ze dat in het begin wel leuk maar nu krijg ik opmerkingen als “indien er een god bestaat dan moet die toch wel de ergste misdadiger zijn.”
  Ondertussen kreeg ik tal van genaden en zij willen daar niets van begrijpen.

  Ach, hoe dwaas kan een jongetje wel niet zijn?

  1. In Nederland heeft wat mij betreft Sinterklaas zijn grootste tijd wel gehad. Het is alleen nog maar een commercieel feest geworden (uitzonderingen in sommige gezinnen daargelaten). Ik heb mij te veel bedrogen gevoeld omdat ik er te lang in heb geloofd. Ik vraag mij af of Gods zegen nog wel op het Sinterklaasfeest rust.
   Naar mijn mening willen katholieken soms te veel feesten, het is een soort heilige koe van deze tijd, die steeds meer van God los is geraakt, helaas.
   Ik ben wel van mening dat het niet God is die in het boetebankje moet zitten, maar wij mensen.
   Het zijn de mensen die weerspannig zijn. Dat herken ik van mijzelf soms ook, juist de laatste tijd, ik krijg zo weinig support van medegelovigen in mijn omgeving, dat ik het soms niet meer weet.
   Mijn familie reageert soms ook zo. Soms lijkt het alsof ze mij uitlachen omdat ik nog in God geloof.
   Daarbij komt erbij dat het lijkt alsof God mij niet (meer) bijstaat en echt zegent. Mijn geloof wankelt. Waarom moet het zo ver komen? Ik zong zeker vroeger zo graag voor God, ook al was het met het Jongerenkoor en wat aan de moderne kant (niet mijn idee overigens), maar toch.
   Mijn familie laat zich niet echt kennen. Ik krijg het ook niet voor elkaar. Er zullen goede predikers moeten komen om het ze duidelijk te maken en het liefst ook in de buitenlucht, net zoals Jezus deed, want in de Kerk komen ze nauwelijks en daarbij worden ze ook nog vaak naar de mond gepraat.

   1. Je schrijft: “Dit werkt niet.”
    Ik denk te menen verstaan dat als je gebeden hebt je afwacht of er iets gebeurt.
    Wel, als je bid moet je eerst God bedanken en dan Hem vragen en geloven dat Hij het geeft naar Zijn H. Wil en wanneer Hij het wil.
    Als jij denkt dat God uw gedachtegang tijdens het bidden niet kent, dan vergis je je mijlenbreed. Je denkt bij jezelf, “Ik zal dat maar eens proberen.” en je schrijft ook dat je gebeden hebt voor een ander, wat op zich goed is. Maar, ja een grote maar, hoe kan het zijn dat je niet geloofd en dat je op God niet vertrouwd wanneer je bid. Als je zo bid, doe je het liever niet, want dat is God enorm beledigen.
    Weet je, God is niet zomaar een soort machientje waar je een Euro in stopt en dan zien maar of er iets uit komt. Jij stelt God op de proef, en dat is een zware zonde.
    Een gebed zoals deze in het artikel, is een heel krachtig gebed dat God met genoegen en blijdschap aanvaard als je bid met vertrouwen op Hem.
    Het grootste wonder dat er kan gebeuren is niet dat iemand lichamelijk geneest, maar wel wat mensen niet zien, namelijk de bekering van een ziel. Dat ene verloren schaap waar Jezus op zoek naar gaat en 99 anderen gezonde schapen achterlaat.
    “Zakig zij die niet zien en toch geloven.” Bid dat je het al hebt verkregen. Uw gebed in vertrouwen voor een ander wordt altijd verhoord. Alleen nog is het nog een kwestie van aannemen van het geloof voor de betrokken ziel.
    Jezus en de hinderdman: “Toen ging Jezus naar Kafarnaum. Daar woonde een honderdman. Hij had een knecht die hij heel graag had. Maar zijn knecht was ziek geworden en lag op sterven. Toen de honderdman over Jezus hoorde, vroeg hij aan de joden: ‘Wil je aan Jezus vragen om mijn knecht te komen genezen?’ Dat deden ze. Toen Jezus bij het huis van de honderdman was, kwamen vrienden van de honderdman naar Jezus. Hij had ze gestuurd met de boodschap: ‘Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar zeg iets zodat mijn jongen beter wordt.’ Jezus was verbaasd toen hij dit hoorde. Hij keerde zich om en zei: ‘Zo’n groot vertrouwen heb ik nog nooit gezien.’ Daarna gingen de vrienden terug naar het huis. Toen ze de knecht zagen, was die helemaal genezen.”
    Dikwijls bidden mensen voor een lichamelijke genezing zonder het heil van de ziel te betrachten, wat het einddoel is voor iedere mens. Het lichamelijk lijden is iets dat de H. Engelen bewonderen als een ziel daarmee kan omgaan ten gunste van zichzelf en nog meer voor een andere, want lijden voor iemand zijn bekering is de directe navolging van de Verlosser Jezus Christus.
    Dus, het wegnemen van een ultiem heilsmiddel voor de ziel, het lijden, is iets dat God slechts doet om in Zijn Godheid te geloven, zoals Jezus zovele wonderen heeft gedaan.
    Vele Heiligen in het verleden (en nu nog, maar je ziet of kent ze niet) vragen om te lijden voor anderen, omdat ze juist de wetenschap van het Kruis kennen.
    Wees niet ongelovig, maar gelovig.
    Ave Maria+

    1. Dit betrof het gebed tot een heilige en een dubieuze manier van bidden, achteraf gezien. God kan dat dus niet verhoren. Het kan ook een verkeerde manier van bidden zijn, mij aangedragen door een katholieke mevrouw en ze zal het goed bedoeld hebben. Bovendien is samen bidden nog wel krachtiger. God verhoort mijn gebeden meestal niet als ik ze alleen bid of het pakt zelfs helemaal verkeerd uit. Waar het aan ligt kan tekort vertrouwen zijn, maar dat is niet gek, want juist in mijn jonge jaren liet de catechese nogal te wensen over. Ik ben God niet, Maria niet en geen heilige. En Jezus was als Zoon van God sowieso krachtiger en sterker, zeker ook psychisch sterker. Anders had zelfs zelfs de Zoon van God het allemaal niet aangekund.
     Ik ben nu opstandig, want gisteravond was er een uitzending met Nieuwsuur- NPO 2 in Nederland. Ik zeg het alvast hier, ik ben benieuwd of Restkerk.net dit nieuws weet op te pikken.. Er is een legaal middel gevonden voor hulp bij zelfdoding. Nederland glijdt nu echt af, als dit allemaal doorgang zal vinden en dergelijke (wets-voorstellen) aan worden genomen. Ik ben bij voorbaat al ziek.

    2. Peter, ik ben geen echte apostel en al geen man, maar moest een vrouw ook niet terughoudend zijn om voor te bidden? Waar zijn de mannen?

 4. Al die gebeden hoeft voor mij. Dat vraagt de Heer ook niet. Het gaat erom dat je bidt, waar tot uiting komt ‘Niet mij wil geschiedde maar U’. Dan ben je nederig en stel je Hem boven alles en probeer je te doen zoals Jezus ons als voorbeeld is. Zoals Hij zegt ‘Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven. Niemand kont tit de Vader dan via Mij’. En Wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven. Het gaat erom God te loven en eren. Het vragen om vergeving ook aan je broeders en zusters. Als je tekort schoot of hen benadeelde. Jezus hield ons spiegels voor wat slaat op je zelf.Streef naar vrede en liefde in het hart en bid tot de Heer met een eigen gemaakt gebed en het Onze Vader. En evt met het Wees Gegroet. Zoals gezegd. Om Hem te loven en eren. Zoals in de kerk gaat. ‘Van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid’. Of ‘U komt alle lof toe U het gezang U alle glorie o Vader o Zoon o heilige geest tot in alle eeuwen en eeuwen’ Meer mag en kan maar hoeft niet en dan Zijn Weg te volgen. Daar gaat m.i. het voornamelijk om.

  1. Gert, wie zijt gij om te beweren dat de Heer Jezus die gebeden niet vraagt? Wie zijt gij om anderen van deze gebeden te weerhouden? Wie zijt gij om te schrijven: “Het gaat erom God te loven en eren. “? Hoe kunt hij God eren om de enorme geven en genaden die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn Heilige Bruid Brigitta, door zelf nog niet deze 21 enorme, onvoorstelbare genaden te betrachten en te doorgronden, laat staan te weigeren?
   Naar wie luistert gij om dit te schrijven, naar de Heer? Neen, maar naar een andere die niet wil dat de zielen gered worden en die wil dat gij uw eigen ziel in gevaar brengt, ja de duivel.
   Als er iets is dat niet strookt met de H. Schrift of het onderricht van de K. Kerk, zeg het mij dan.
   Ongelofelijk hoeveel luie en ondankbaren er zijn.
   @ ERIC.
   “Gij schrijft aan Marian: “Indien je dit enkel uit dwang doet kan je net zo goed thuisblijven en de teksten van de H.Mis meer overwegend lezen en daar heel ruim de tijd voor te nemen.”
   Weet dan dat als je te lui bent om naar de H. Mis te gaan, dat Jezus voor haar en voor allen niet te lui was om ALLES te lijden voor jullie en dat een moedwillige afwezigheid in de H. Mis een zware doodzonde is. Thuisblijven uit luiheid en de misgebeden thuis opzeggen is een belediging aan de Heer Zijn Barmhartigheid.
   Als jullie deze onvoorstelbare genaden niet willen bekomen door het opzeggen van deze gebeden gedurende één jaar, dat is uw zaak, maar schrijf dan niets om anderen te weerhouden en te ontmoedigen.
   Ave Maria+

 5. @ Marian
  Lukas 18:1-7 een gelijkenis over de noodzakelijkheid om altijd te bidden en nooit de moed te verliezen.

  Beste Marian, als ik uw denkwijze moet volgen dan is ook elke H.Mis een dwang die geen zin heeft. In een Tridentijnse H.Mis op zondag kan je verschillende ‘lagen van gebed’ herkennen: de priester die voorgaat met de missaalteksten, de gelovigen die hun eigen ritme en intenties en gebedswijze volgen, de zanger die Gregoriaanse liederen zingt, en de misdienaars die geestelijk gemotiveerde handelingen uitvoeren en verondersteld worden dit met toegewijding te doen.
  >>> dit alles gebeurt gelijktijdig.
  Indien je dit enkel uit dwang doet kan je net zo goed thuisblijven en de teksten van de H.Mis meer overwegend lezen en daar heel ruim de tijd voor te nemen.

  Maar dat geldt ook voor de 15 gebeden van de H.Brigitta: overwegend bidden en daar rustig de tijd voor nemen. Dan is er geen sprake van dwang.

  Een heel goed hulpmiddel is je in de plaats te stellen van de goede moordenaar omwille van het eigen schuldenbesef want dan krijgt je gebed al veel meer draagkracht.

  Stel je innerlijk voor dat je onder dwang met Jezus mee moet lopen in de stoet van veroordeelden en soldaten. Je gaat een pijnlijke dood tegemoet en je hart smeekt God om erbarmen.
  Als aardbewoners zijn we immers veroordeeld tot het ondergaan van levenslange beproevingen terwijl anderen ons sarcastisch uitlachen.

  Overwegend bidden kan de gevoelens van je hart losweken!

  1. @Eric, dank u Eric voor uw reactie. Inmiddels ben ik met een stevig tegenoffensief begonnen op y tube tegen deze gang van zaken in Nederland. Wat tegenreacties gehad. Maar de likes winnen het nog daar van de unlikes. Of dit Gods wil is voor mij weet ik niet. Maar mijn vingervlugheid met typen dank ik toch maar aan Onze Lieve Heer. Ik krijg er energie door om stevig van repliek te dienen. Natuurlijk kan het altijd beter. Men beticht mij alweer dat ik geen respect heb voor anders meningen. Ik weet dat te weerleggen nu. Er was zelfs een oudere meneer die schreef, dat ik zoveel tijd had (om te reageren?) dat ik beter naar de Kerk kan gaan. Ik schreef terug: “Alles op Zijn tijd.” Morgen is het immers Zondag.
   Maar u heeft gelijk. Men zou altijd uit vrije wil naar de Kerk moeten gaan. Zo was het altijd bij mij wel. Maar door het toch wel progressieve karakter in onze parochie en nog is het niet weg, kon ik niet meer, mede omdat de Gebedsgroep zo’n andere kant op ging met de ellenlange gebeden van de Waarschuwing. En je kreeg de opdracht thuis ook een aantal gebeden te bidden.
   Het betekende voor mij dat ik veel minder structuur heb dan vroeger in mijn leven. Het heeft ook te maken met mijn psychiatrische achtergrond. Ik weet nu wel waar de oorzaken liggen,, maar ik heb er toch mee te maken. Sommige dingen poets je niet zomaar weg. Bij mij gaat het geestelijk leven dan ook behoorlijk met horten en stoten. Het is moeilijk om stabiel te blijven, zeker in een samenleving, waarvan je ziet dat het op instorten staat. Het is voor velen en ook voor mij beangstigend. En toch, men had het kunnen zien aankomen. Er zijn al zoveel nieuwsfeiten geweest eind negentig en begin 2000 die erop wezen dat er iets niet goed ging. Ik omschreef het voor mijzelf toen nog zo: “Wat is de wereld toch onrustig.” En wat hebben we daarna al niet zien gebeuren?? Tel maar op, er komt geen einde aan de waslijst met talloze rampen en geweldsuitbarstingen op allerlei vlak. En dan gisteravond op Nieuwsuur in Nederland. Onze ouders en grootouders zouden zich in hun graf omdraaien, als ze dit zagen gebeuren.
   Ik strijd tegen euthanasie met mijn toetsenbord. Het kan zijn dat men mijn reacties gaat wissen. Ze zullen mij als een trol gaan beschouwen. Ik heb al op verschillende video’s mij daarover uitgesproken. Wat mij betreft mogen er meer reacties komen van christenen. Want tot nu toe sta ik daarin nog alleen.
   God moge verhoede dat dit soort dingen, hulp bij zelfdoding of beter gezegd zelfmoord, ook nog weer gelegaliseerd gaat worden.
   Bedankt voor Lukas 18:1-7. Nederigheid zal ik opnieuw moeten aanleren, ik ben nogal van de opstandige geweest de laatste tijd en soms nog. Mea culpa.., etc.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht