Heiligschennende “kunsttentoonstelling” in de kerk van Lissewege

Eigen foto.

De kerk van O.L.V-Bezoeking van Lissewege was ooit een stopplaats voor bedevaarders onderweg naar Compostela, én tevens een bedevaartsoord met een miraculeus Mariabeeld. Daar is niet veel meer van te merken. De kerk is nu jaarlijks mede het toneel van een kunsttentoonstelling die in heel Lissewege plaatsvindt: Beeldenroute. Ook dit jaar. Er worden dan profane beelden in de kerk gezet, waarbij dan veel volk in de kerk naar de beelden komt kijken. Blijkbaar niemand die zich eraan stoort.

Enkele indrukken (opgelet: niet voor de gevoelige lezer):

Een bord wijst de bezoekers richting de kerkdeur. Eigen foto.
Mensen die de kunst komen bezichtigen. Eigen foto.
Een naakt vrouwenbeeld naast de offerblok. Eigen foto.
Een ander bloot vrouwenbeeld vlakbij de biechtstoel. Eigen foto.
Kunstwerk genaamd “Intiem”. Eigen foto.
Allerlei kunst vlakbij het Allerheiligste. Eigen foto.
Het heilig Tabernakel, waar Christus tegenwoordig is. Eigen foto.
Eigen foto.
Eigen foto.
“De verleiding” vlakbij een statie van de Kruisweg ‘Jezus valt onder het kruis’. Eigen foto.

Het is duidelijk dat de organisatoren en de kunstenaars wilden choqueren. De “tentoonstelling” loopt nog tot 24 september.

We contacteerden de pastoor en uit zijn reactie blijkt dat hij er niet bepaald tegen is, maar dat hij het wel “begrijpelijk” vindt dat mensen geschokt kunnen zijn.


Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament:

Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt.

Heer, heb medelijden met ons.

Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons.

Jezus Christus, aanhoor ons.

Jezus Christus, verhoor ons.

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

Allerheiligste Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Hostie, opgedragen ter zaligheid der zondaars, ontferm U over ons. (*)

H. Offer, vernederd tot op het Altaar voor ons en door ons, *

H. Offer, misacht van de kwade Christen, *

H. Offer, gesteld als tot een teken van tegenstrijd, *

H. Offer, dikwijls geleverd aan de ketters, *

H. Offer, mishandeld door de lasteraars, *

H. Offer, Brood der Engelen, gegeven aan de honden, *

H. Offer, uit Uw heilige Rustplaats overgeleverd tot de schuilhoeken der zondaars, *

H. Offer, onteerd door de priesters, *

H. Offer, veronachtzaamd en verlaten in de kerken, heb medelijden met ons.

H. offer, op menige andere wijze veracht, mishandeld en onteerd, heb medelijden met ons.

O God, wees ons toegenegen en toegedaan, en vergeef ons onze zonden. Wees in ons voordeel en verhoor ons Heer.

Voor de uiterste verwerping van een zo wonderbaar Sacrament, Heer wij brengen U Eerherstel. (**)

Voor de onwaardige Communies, de heiligschennende uitreikingen en nuttigingen van een zo verheven Sacrament, **

Voor de oneerbiedigheden van de christengelovigen, **

Voor de ergernissen van de kwade priesters, **

Voor de verijdeling van Uw heiligdommen, **

Voor de heilige vaten mishandeld, ontheiligd en met geweld weggenomen, **

Voor de voortdurende lasteringen van de goddelozen, **

Voor de hardnekkigheid, trouweloosheid en ongelovigheid van de ketters, **

Voor het oneerbiedig spreken en oneerbiedige zeden die geschieden in Uw heilig Huis, **

Voor de heiligschenners van Uw Kerk, waarvan zij een plaats van hun verijdelingen, onteringen en heiligschennissen hebben gemaakt, **

Heer wij doen U Eerherstel, Heer neem die toch aan en verhoor ons.

Wij bidden U, o Heer, dat gij toch gelieft te vermeerderen in alle christelijke gelovigen, de eerbiedigheid tot dit aanbiddelijk Mysterie, Heer verhoor ons. (***)

Wij bidden U, van gelieve te openbaren aan de ketters en alle ongelovige dwaalgeesten, de pand van uw oneindige liefde in dit hoogwaardig Sacrament, ***

Wij bidden U, van te willen doen Hemel, Aarde en Hel buigen voor dit allerhoogste Sacrament, ***

Wij bidden U, van ons de genade te verlenen om U meer te beminnen, als Uw grootste vijanden U haten, ***

Wij bidden U, dat Gij ons de kracht wil geven om U meer te loven als zij, en al hun ongerechtigheden, U kunnen lasteren, ***

Wij bidden U, verwaardig U, aan te nemen, de herstelling die wij onwaardige en onbekwame mensen U te durven offeren, ***

Wij bidden U Heer, ontvang ons offer, wij doen hem met vernedering, onderwerping en ootmoedigheid, steunend op Uw genade, ***

Wij bidden U, dat onze gedurige aanbidding U toch mag behagen, ***

Allerzuiverste Hostie, verhoor ons.

Alleronbevlekt Offer, verhoor ons.

Allerheiligste Offer, verhoor ons.

Allergrootste Offer, verhoor ons.

Jezus Christus, God en Mens, zoals Gij zegepralend zit aan de Rechterhand van God Uw Hemelse Vader, zo schuilt Gij in dit onuitsprekelijk Sacrament, wij bidden U, verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, scheld ons kwijt.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, wees ons barmhartig.

Heer, heb medelijden met ons.

Gezalfde Zaligmaker, ontferm U over ons.

Heer aanschouw onze verdrukking.

En geef lof aan uw heilige Naam.

Heer, verhoor mijn gebed.

En dat mijn geroep zich opheft tot bij U.

Laten wij bidden.

Heer Jezus Christus, die bij ons hebt willen verblijven in Uw allerheiligste en wonderbare Sacrament tot de vervulling der eeuwen, en tot het einde der wereld toe, geef ons, dat wij betreuren de zovele heiligschennissen, lasteringen, versmadingen, oneerbiedigheden begaan tegen Uw hoogverheven Sacrament. Ah! Ontvlam ons met een brandende ijver om te herstellen, alle oneer, waaraan Gij U liever hebt willen onderwerpen, dan U af te scheiden van de getrouwe gelovigen; Gij die hier nu onder gedaante van een weinig Brood en Wijn verborgen zijt, ter zaligheid van alle mensen, rechtvaardigen en zondaars en die leeft en heerst met God de Vader en de Heilige Geest, in eenheid van wezen, van alle tot alle eeuwen der eeuwen. Amen.

 

identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “Heiligschennende “kunsttentoonstelling” in de kerk van Lissewege

 1. Kerkverantwoordelijken moeten kritisch zijn op wat er in de kerken te zien valt, en ze mogen geen blind vertrouwen in wie dan ook hebben, maar moeten de zaken opvolgen en indien nodig ingrijpen. Ze moeten er aan denken dat er steeds eerbied moet opgebracht worden voor het geloof, de gelovigen én voor Christus, die op een bijzondere wijze aanwezig is in elke kerk.

 2. Moest het nu nog kunst van enig niveau zijn maar ’t is maar matig. De kerk hier voor de mensen en niet meer voor God, dus kunnen we de ruimte evengoed voor andere zaken gebruiken. Nu een tentoonstelling, straks een feestje. Dan een hele tijd niks en dan een moskee. And nobody cares.

 3. Misschien zijn er priesters nodig die de met een zweep de mensen wegjagen, zoals Jezus en de beelden gewoon kapot maken, zoals Sint Bonifatius. Een religieus correct antwoord (tegenhanger van een politiek correct antwoord). op wantoestanden in de Kerk die een plaats van gebed moet zijn.

 4. Hallo Marian,

  – Ik zou “foute” beelden niet kapotmaken, maar ze gewoon terug buiten leggen, ondersteboven of zo. De kunstenaar (?) kan ze dan komen terughalen. Dat is misschien fotogenieker (komt in de krant), en men kan niemand van beeldstormerij of kapotmakerij beschuldigen.
  – Ik zou de mensen niet buiten jagen, maar ze om stilte en eerbied vragen. Misschien is hun kerkbezoek dan niet voor niets geweest.

  Vriendelijke groet, Au.G.St.

  1. Ja, als mensen al binnen zijn ligt dat wat moeilijker.

   DE OPLOSSING. van HET PROBLEEM:
   De Weg naar Pais en Vree.

   Sommige beelden vallen om als ze je ondersteboven gaat zetten. Misschien dan alle beelden als legoblokjes naast elkaar leggen en zo, als je de eerste laat vallen, alle anderen ook vallen. Ook erg leuk voor de televisie. Zachte ondergrond, dan gaan ze ook niet stuk en dan is het voor herhaling vatbaar. Misschien dan ook nog de (katholieke?) lachers op de hand. Dit gebeuren moet ver van de Kerk plaatsvinden, anders wordt Onze Heer Jezus misschien toch nog boos.

   Een voetbalveld leent zich daar goed voor, mits het droog is natuurlijk, want dat trekt dan meer bekijks. Een waar toeschouwspel. Dan geve men het Commando: “Alle “foute” beelden verzamelen!! ” en op een rijtje zetten. Vervolgens aftellen: “3… 2… 1… ” En dan nog de ludieke vraag: “Maatje kan ie?” Omgeving zegt: “Jááá..! Dan het aantikken of een stevige zet geven en daar gaan de beelden. Oeps… – Mocht dat wel? Hierna kan men weer steggelen over de schuldvraag hoe het toch zo ver kon komen.

   Daarna komen ze allemaal, ergernis gevers en geërgerden,, kunstenaars en de belangstellenden ofwel de nieuwsgierigen, jong en oud, van zeer behoudend tot zeer progressief naar de Kerk en komt men eindelijk tot inzicht, zien hun eigen kleinheid en vragen vergeving aan God en aan elkander.

   En toen … kwamen ze bij elkaar in Jezus Naam, en God was in hun Midden, men wenste elkaar de Vrede van Christus!
   En er was nog tijd over om gezellig een bakske koffie te drinken.

   Het Idee van Marian.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht