Het “Weesgegroet” is wel degelijk Bijbels

NPVS-A-Standard

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is.

Dit is het (Vlaams) Weesgegroet: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Laten we dit nu eens ontleden:

De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28). De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42). De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods.

Dit is het Weesgegroet. Vroeger werd het Weesgegroet dan ook het ‘Groetenis des Engels’ genoemd. En de Rozenkrans is in essentie niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen in de mysteries.

Een Mariabeeld

maria

Toen God in de 10 geboden zei dat men geen andere goden mocht hebben, dan bedoelde Hij afgoden zoals dat gouden kalf of andere dwaze maaksels zoals de Egyptische afgoden. Dit zijn “goden” gebaseerd op de menselijke fantasie (of eerder: duivelse inspiratie). De mensen waren in die tijd nogal snel geneigd tot het heidendom en omdat ze God nog niet goed kenden hadden velen de neiging om een één of ander afgodsbeeld te vervaardigen, zoals de Baäls enz. bij de heidenen.

calf2

Echter, met Maria is het heel iets anders. Maria is namelijk de moeder, de mama van Jezus. Jezus is de tweede persoon van de H. Drievuldigheid en dus God, bijgevolg is Maria de Moeder van God of de Moeder Gods. Zij is dus niet zomaar een vrouw. Natuurlijk is zij een schepsel en niet God, maar wij mogen haar eren zoals Jezus haar heeft geëerd. Want zegt het 5e gebod niet: eert uw vader en uw moeder? Maria is de moeder van Jezus is, en Jezus is onze God en onze Redder en onze Broeder, die Maria als moeder aan ons allen gaf aan de voet van het kruis. Want toen Jezus aan het kruis hing, zag hij zijn Moeder en bij haar de leerling van wie hij veel hield. “Toen zij Hij tegen Zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon’. Vervolgens zij Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’ Toen van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op (als zijn eigen moeder)” (Joh. 19,25-27). Daarom is het gepast om haar te eren als onze hemelse Moeder.

Wij hebben een Hemelse Vader, maar ook een Hemelse Moeder, namelijk Maria die de dochter van God de Vader is, de Moeder van God de Zoon en de Bruid van God de H. Geest.

En Maria zingt, vervuld van de H. Geest tijdens haar bezoek aan Elizabeth: “Want zie, vanaf nu zullen alle geslachten mij zalig prijzen.” (Luc. 1,48)

Wij prijzen haar zalig omdat zij waardig werd bevonden om Jezus in haar schoot te dragen, zij was zuiver en heilig. God zou nooit zijn intrek hebben genomen in iets onreins. Zij werd als het ware een tabernakel van vlees en bloed. God bemint haar op heel bijzondere wijze, en dat mogen wij ook doen. En wij bidden niet tot haar als tot God, maar wij vragen steeds haar voorspraak, dat zij bidt bij haar Zoon. Zij vermag veel bij God, en is een machtige voorspreekster voor ons.

En er is dus ook niets slecht aan het hebben van een Maria- of heiligenbeeld. De beelden herinneren ons aan deze heilige mensen die ons zijn voorgegaan op de weg naar God. Wij eren God door Zijn heiligen, want God heeft hen door Zijn genade geheiligd en wij mogen voorbeeld nemen aan hun heilige levenswandel. En bij verschijningen verwijst Maria, nederig en volmaakt zoals ze is, altijd opnieuw naar haar Zoon. Zij is de Middelares, Jezus is de Redder en Verlosser.

Origineel gepubliceerd op Cruxavespesunica.
identicon

Auteur:dmji

17 commentaren op “Het “Weesgegroet” is wel degelijk Bijbels

 1. Wanneer alle geslachten haar zaligprijzen, kun je je afvragen tot welke geslachten de protestanten zich rekenen want zij doen dat niet. Zaligprijzen immers is een bezigheid die zich bij ons uit in het bidden van de rozenkrans, processies, het bezoeken van bedevaartplaatsen etc. Maar onze protestantse broeders moeten van dat al niet weten, meer om vooral niet op de katholieken te lijken dan om de waarheid, hoe mooi en overduidelijk waar die ook is.

 2. Zonder de Allermooiste die Lucifer en alle afvallige opstandige Engelen te zien kregen in het begin en waarvoor zij huiverden, is er gewoon weg geen redding van de mensheid. Zij is de Onbevlekte Ontvangenis, zonder zonde ontvangen en is zo onbevlekt in de Hemel opgenomen. Geen enkel ander schepsel zal dat ooit kunnen zeggen, in geen eeuwigheid.
  Hoe zou God kunnen neerdalen in een lichaam dat zondig is, t.t.z. dat vijandig is tegenover Zijn Goddelijke Majesteit? Zonder haar “Mij geschiede naar Uw Woord.”, zou de ganse schepping en de H. Kerk ophouden te bestaan. Zonder Haar geen genaden van God, zonder Haar geen toevlucht tot Haar Geliefde Goddelijke Zoon. Zij is de Ark van het Verbond.
  In ieder Heilig Misoffer dat dagelijks op onze altaren opgedragen wordt voor de vergeving van de zonden (maar dat zien de mensen niet natuurlijk) staat Zij aan de voet van het H. Kruis met de H. Johannes, waar Jezus Zijn H. Offer aan de Almachtige Vader opdraagt.
  Wie Haar verwerpt zoals Zij werkelijk is, verwerpt ook Jezus en de Vader, want niemand komt tot Jezus tenzij door Maria en niemand komt tot de Vader tenzij door Jezus.
  Protestanten die de Allerheiligste Maagd Maria, altijd Maagd, verwerpen, zullen nooit tot Jezus komen, evenals alle anderen. Indien de protestanten gered willen worden, moeten ze nu eens gaan leren over de oneindige Goedheid en Wijsheid van God die ons de Aller Onuitsprekelijkste Moeder van Jezus – God – geschonken heeft evenals alle mensen op aarde.
  Ave Maria.

 3. – Niet voor niets verschijnt Maria gewoonlijk met een rozenkrans om de arm. Dit is gewoon een aansporing voor ons om de rozenkrans te bidden, en daarbij horen veel weesgegroetjes, die de bidder tot rust en goddelijke beschouwing brengen.

  – Daarbij is het merkwaardig om te bedenken dat Maria zelf nog nooit één weesgegroetje gebeden heeft. Natuurlijk : zou ze soms zichzelf groeten met “Weesgegroet Maria” ?

  1. U schrijft in uw 2e alinea:
   – Daarbij is het merkwaardig om te bedenken dat Maria zelf nog nooit één weesgegroetje gebeden heeft. Natuurlijk : zou ze soms zichzelf groeten met “Weesgegroet Maria” ?
   Grappig dat u dit zegt. Moslims hebben hetzelfde argument als het om Jezus gaat die ook God zou zijn/is:
   Als Jezus God is, zou Hij dan tot Zijn Vader gaan bidden? Want dan is Hij namelijk zelf God.
   Normaal gesproken zal een zoon nooit zijn eigen vader worden.

   Maar ooit heb ik een verhaal gelezen, dat zat zo in elkaar dat het nog klopte ook: “Ben ik mijn eigen Grootvader?” Een zeer mysterieus verhaal. Kort ook, één kantje op 1 A-viertje. Het kan niet anders of hij heeft “een vreemde schaats gereden”, maar daar ging het niet om. Alleen om het feit dat een man ook zijn eigen grootvader was. Het verhaal zat zeer goed in elkaar. Maar je moest het wel erg goed lezen. Hoe mensen ertoe komen om dergelijke verhalen te schrijven, ik weet het niet. De menselijke geest is tot heel ver denken in staat. Tot het absurde af dus. De Hollandse (saaie?) Poldergeest houdt blijkbaar erg van gepuzzel rondom de menselijke verhoudingen. Maken bepaalde zaken ingewikkelder dan nodig is en zoals God het dan juist niet bedoeld heeft.

   Vandaar ook onze ingewikkelde Nederlandse en (inmiddels ook Europese) Belastingstelsel, waar veel mensen die het moeten invullen er maar niet uitkomen? Belastingstress? Financiële stress? Schuld? Faillissementen? Kortom kop(hoofd)zorgen.

   Matteüs 6:19-34 Geen zorgen maken betekent niet niets doen. Zorgen voor zichzelf, voor anderen, maakt dat je je ook minder zorgen hoeft te hebben. Er voor elkaar zijn. Is dat niet wat we veelal missen in onze samenleving vandaag de dag? De zorg voor … elkaar? Ook binnen parochies? Misschien komt dat omdat we niet meer (voldoende) hebben geleerd om God boven alles te stellen en dan het geld (N.B. de mammon) belangrijker vinden. Leren op God vertrouwen, ook al komen we in financiële problemen. Hoe doe je dat in een samenleving, waar letterlijk alles tot in de finesses wordt opgeschreven en overal wordt je gecontroleerd. Elke keer opnieuw vragen ze om je geboortedatum of je postcode. Ik weet de tijd nog van zonder postcode en een korter telefoonnummer. Sommigen weten de tijd nog van geen t.v. en mijn oma had nog geen telefoon. Wat een rust lijkt mij. Zij had de rust, ondanks het grote gezin die zij had, toch elke dag naar de Kerk te gaan en elke dag met het gezin de rozenkrans te bidden. Zij moet daar steun aan hebben gehad. Wat vind ik het nog altijd jammer, dat ik mijn beide opa’s en oma’s gekend heb. Zij hadden een zoveel harder leven, dat was nog echt een “struggle for live”.

   En dat was met Maria en Jozef en Jezus ook zo! Strijd om te (over)leven, maar wel met Gods hulp en genade.

   1. Correctie in re. 25 aug. 2017 om 12:16 uur.
    “Wat vind ik het nog altijd jammer, dat ik mijn beide opa’s en oma’s -nooit- gekend heb.

 4. Op sommige forums kan men lezen dat Maria niet altijd maagd zou zijn gebleven en dat Jezus meerdere broers en zusters zou hebben. De gelovigen die apart mogen reageren op een zgn. ‘geloofsforum’ proberen elkaar te bemoedigen in reacties, maar echt gediscussieerd ofwel gesprekken over bepaald onderwerpen is moeilijk te voeren. Ik vraag mij af in hoeverre ze zouden ingrijpen als het m radicale moslims zou gaan. Dat Maria Zalig geprezen mag worden, al dan niet met behulp van de Rozenkrans, vind ik best mooi, maar de Schriften zeggen iets heel anders. En dat geldt ook voor de beelden van Maria of vele anderen beiden.

  Op X-nieuws ben ik geblokt op het forum. Ik nam nog maar slechts enkele weken. Men tolereert daar niet té katholieke uitingen. Iemand vond het wel fijn met mij te mogen ‘discussiëren. Een andere katholieke voelde zich ongemakkelijk. Er is een overwegend protestants gedachtengoed. De moderator alleen bepaalt wie en wat er doorheen komt. Tegelijkertijd heb ik mijn zorgen geuit dat hij uit verschillende bronnen berichten naar voren haalt die m.i. nogal revolutionair zou kunnen zijn. Zo was er een artikel waar wel drie de bron van ‘Anonymous’ werd aangehaald. Wat het ook precies is, ik vind ze gevaarlijk, alleen al vanwege hun logo die zij hebben, maar ok vanwege de maskers die zijn dragen. Ze zijn onherkenbaar. Ik heb zoiets van Als je wilt strijden, strijd dan met open vizier, dat is altijd eerlijker, en wie weet hebben beide strijdende partijen in hun visie allebei een beetje gelijk.
  Het reageren op het X-nieuws was voor mij geen lang leven beschoren. Ik kan nog wel schrijven, maar r tot nu toe plaatsen ze niets meer. Dan moet ik meer weer even achter de oren krabben. Hadden we geen vrijheid van meningsuiting in Nederland? Maar ook op X-[Xander]Nieuws.nl kan men niet veel (meer) zeggen als het om het geloof gaat. God heeft niet gezegd dat wij de mensen moeten haten van de nazaten van Ishamel. Wat ‘zonde’ betreft zitten we in hetzelfde schuitje.

 5. Excuses dit keer voor de vele taalfouten in mijn reactie van 24 augustus 2017, 22:28 uur.
  Hieronder vindt u de verbeterde versie met wat aanvullingen.:

  Op sommige forums kan men lezen dat Maria niet altijd maagd zou zijn gebleven en dat Jezus meerdere broers en zusters zou hebben. De gelovigen die apart mogen reageren op een zogenoemde ‘geloofsforum’ proberen elkaar te bemoedigen in reacties, maar echt gediscussieerd ofwel gesprekken over bepaalde onderwerpen is moeilijk te voeren. Ik vraag mij af in hoeverre ze zouden ingrijpen als het om radicale moslims zou gaan. Dat Maria Zalig geprezen mag worden, al dan niet met behulp van de Rozenkrans, vind ik mooi, maar de Schriften zeggen iets heel anders over het gebruik van beelden.

  Op X-nieuws ben ik geblokt op het forum. Ik nam nog maar slechts enkele weken deel aan dit forum. (Op X-nieuws reageer(de) ik met een schuilnaam. Als er een ‘Marian’ reageert, ben ik dat niet.Men tolereert daar niet té katholieke uitingen. Iemand vond het wel fijn met mij te mogen ‘discussiëren’. Een andere katholiek voelde zich ongemakkelijk op het forum, dus dat zegt m.i. toch ook wel iets.. Er is een overwegend protestants gedachtengoed. De moderator alleen bepaalt wie en wat voor reactie er doorheen komt. Tegelijkertijd heb ik mijn zorgen geuit dat hij uit verschillende bronnen berichten naar voren haalt, waarvan sommigen mij nogal revolutionair doen overkomen. Zo was er een artikel waar wel 3 bronnen van ‘Anonymous’ werden aangehaald. Wie en wat ze precies zijn, ik vind ze gevaarlijk, alleen al vanwege hun logo die zij hebben, maar ook vanwege de maskers die zij dragen. Ze zijn onherkenbaar. Ik heb zoiets van: ‘Als je wilt strijden, strijd dan met open vizier, dat is altijd eerlijker’. En wie weet hebben beide strijdende partijen in hun visie allebei een beetje gelijk. Maar hoe kan dit fenomeen in goede banen worden geleidt? Het is inmiddels al een wereldwijd fenomeen. Ook zijn er die reageren op forums met een avatar gemaskerd en al.

  Het reageren op het X-nieuws was voor mij dus geen lang leven beschoren. Ik kan nog wel schrijven, maar tot nu toe plaatsen ze niets meer. Dan moet ik meer weer even achter de oren krabben. Hadden we geen vrijheid van meningsuiting in Nederland? Maar ook op X-nieuws [xandernieuws.nl] kan men niet veel (meer) zeggen als het om het geloof gaat. Maar ook zij zijn aan regels gebonden en er was daar wel al eerder een bericht, dat er strenger vanuit de Overheid of Google op wordt toegezien wat men plaatst. Bijbehorende foto’s mogen bijv. niet altijd meer geplaatst worden. Er staat dan een vierkantje met een zwart kruisje (x) erin.

  Gezien soms het haatzaaiende karakter van sommige mensen ten aanzien van de Islam, men treft daar wel gewone mensen, de moslims en moslima’s mee. God heeft niet gezegd dat wij de mensen moeten haten die afstammen van Ismaël. Ook hij is een zoon van Abraham. En God heeft aan Hagar gezegd dat ook de nakomelingen van Ismaël gezegend zouden zijn. Hoe dan ook die zegen van God hebben ze.

  Wat ‘zonde’ betreft zitten we als mensen allemaal in hetzelfde schuitje, of je nu christen of moslim bent of weer anders. God ziet niet naar afkomst of religie, maar kijkt wel of je Hem als enige God liefhebt. Sommigen hebben wellicht God lief die zij niet kennen. Zei de apostel Paulus niet zoiets in die trant ten aanzien van de Grieken in één van zijn brieven (N.T.)?
  Hopelijk zijn alle taalfouten er nu uitgehaald. Hartelijke groet, Marian

 6. @ Marian
  Beste Maria Anna, (je mooi klinkende volle naam mag op deze pagina over O.L.V. wel even gezegd) op 12u16 raak je even de H.Drievuldigheid. De eenvoudigste manier om zich dat voor te stellen is dat God in Zijn geestelijke gedaante nooit volledig op dit kleine planeetje kan komen en Zich tonen. Daarom maakt Hij gebruik van een aards lichaam en dat is dan Jezus. Of dit theologisch aanvaardbaar is ga ik niet verder onderzoeken want Jezus heeft zelf gezegd: “Wie Mij ziet, ziet de Vader” Joh.14:9.
  Simpel, niet ?
  Trouwens, Jezus is toch de allereerste en grootste Theoloog!

  Over het door jouw aangehaalde belastingsstelsel durf ik zeggen dat het enerzijds puur sarcasme is van Satan en anderzijds een noodzakelijke verzameling zware beproevingen om de in weelde zwemmende mensen kansen te geven zoveel mogelijk los te komen van hun rijkemans obsessie.
  Daarom dat nederige en gelovige mensen liefst sober leven of zelfs resoluut voor de armoede kiezen.

  – (Satan met een hoofdletter omdat hij ooit een zeer grote aartsengel was – maar dit is niet verplicht omdat hij nu een zeer grote duivel is)

  De hardheid van het leven staat in betrekking tot je overgave aan God. Eigenlijk is het omgekeerd evenredig. Des te meer men zich aan Gods liefdesverlangen (Zijn Wil) overgeeft, des te minder zorgen.

  De tijd van geen telefoon geen TV geen auto geen electriciteit zal in de komende vijf jaren weer volop beleeft kunnen worden en vermits we op God vertrouwen zullen we ook nog op andere manieren beproefd worden. Ik stel me voor dat juist degenen die op geen enkele wijze geestelijk voedsel aan hun eigen en aan hun kinderen en aan andermans zielen schonken wel dikwijls zonder voedsel zullen zijn! Lijkt me logisch. Maar misschien ben ik nu ongeoorloofd aan het oordelen om nog maar te zwijgen over mijn betweterij. Hoogtijd om te stoppen dus.

  Tot lezens van je volgende overwegingen.

  1. Beste Eric,
   Even één ding, vroeger twijfelde ik geen moment aan de H. Drieëenheid. Ook niet aan de blijvende maagdelijkheid van Maria. Je haalt deze tekst aan in verband met de goddelijkheid van Jezus. Hij wordt ook de Godmens genoemd. Een andere keer is het Gods Zoon en dan weer Mensenzoon. Ik vind dat best verwarrend.

   In uitleggingen wordt het vaak niet nader uitgelegd. Dan wordt Jezus ineens van de Zoon van God of van Mensenzoon (?) ‘God’ genoemd. Behalve deze door u genoemde tekst, zie ik nergens staan dat Jezus zichzelf God noemt. Het zijn vooral anderen die het gaan invullen of zeggen. Hij zegt er niet bij dat ze het dan bij het juiste eind hebben. Je zou kunnen zeggen dat de verklaring die Jezus zou kunnen geven niet afdoende is om Hem zelf als God te betitelen. En of er afdoende bewijs voor is? Dan verwijst men dat het een mysterie (geheim) is en men het in geloof ‘moet’ aanvaarden. Dat is in ieder geval de voorwaarde die de R.K. Kerk eraan stelt op straffe zelfs van de dood. Met andere woorden, het is uitgesloten om het anders te zien. Datzelfde gebeurt in feit precies hetzelfde, maar dan andersom bij de JG’s. Je mag niet geloven dat Jezus Mens is, anders ben je een ketter. Dus men verklaart elkaar op dit punt alleen al als ketter, want men vindt van elkaar dat men het ware van Jezus en dus van God niet gelooft. Zie er dan maar eens uit te komen. De Heilige Geest kan dan alleen nog maar uitkomst bieden zou je zeggen. En dat kan alleen wel in de R.K. die ziet de H. Geest als een Eigenheid en de JG” s alleen als een kracht die je alleen aan God de Vader mag vragen en dat is wel weer heel Bijbels. De Vader vragen om de kracht van Gods geest en dat weer in Jezus’ Naam, de Zoon van God. Zowel de protestanten als de JG” s zullen daarom ook nooit bidden tot Maria of tot Jezus om deze redenen. Die twee liggen dus al dicht bij elkaar. De R.K. Kerk is er als enige er geheel anders in.
   “Gij , geheel anders!” (?) Wie aanbidt toch nu die God in Geest en Waarheid en handelt altijd in en vanuit God’s Liefde? Bestaat er wel één Kerk of één Geloofsgemeenschap die dit doet? Wat jammer dat we dit niet altijd in Eenheid kunnen doen, dan was er niet zoveel verwarring nu.

   Maar wat je in het begin zegt, snijdt wel hout. En in eenvoud en in geloof aanvaarden, ook al begrijp ik het niet (meer) zo goed. Als ik het als kind wel kon geloven, waarom dan nu niet meer?

   Pas op met nieuwe vertalingen van de Bijbels, want die veranderen in dit opzicht soms stiekem wat teksten o.a. in Johannes met betrekking tot dit vraagstuk. De JG’ s* (*Jehova’s Getuigen) zijn daar heel goed in. Men gelooft daar klakkeloos wat ze van bovenaf veranderen en stellen geen andere vragen dan de voorgeschotelde (dat is tenminste mijn indruk) vragen en ze weten altijd de juist uitleg vanuit de Bijbel. Het schijnt dus dat vele Bijbels, ook katholieke en protestantse Bijbels al zodanig vertaald zijn dat zij hier en daar lijken op die van de JG’ s.

   Nu begrijp ik mijn schoonzus+ (R.I.P.) helaas al overleden, dat ze niet geloofde dat de Bijbel de waarheid sprak, want dat kon in haar ogen nooit altijd de eeuwen door goed vertaald zijn. Voor een deel had ze gelijk, maar het is juist vanaf de laatste eeuw vooral met de komst van de JG’ s dat er een geheel andere versie van de Bijbel kwam. Tenminste voor zover ik weet. DE KJV van 1611, ook al staat daar de Naam van Jehovah genoemd, al is het slechts een enkele keer. Dit vind ik toch ondanks alles wel een van de betere protestantse oude vertalingen in eerdere eeuwen net als de eerste Statenvertaling. Maar al die Herziene Bijbelvertalingen staan ondertussen aan kritiek onderhevig aan meerdere kanten, zowel van katholieke als protestante zijde.

   1. Correctie in deze zin:
    ‘Datzelfde gebeurt in feite precies hetzelfde, maar dan andersom bij de JG’s. Je mag niet geloven dat Jezus God is.’

    Aanvulling: In de Nieuwe Wereldvertaling v.d. Heilige Schrift / JG’ s wordt gezegd: ‘een god’ in Joh. 1:1

  2. Beste Eric, er staat ook dat Jezus de gelijkheid niet zocht met God Zijn Vader en zich daaraan ook niet wilde vastklampen. Zie Fil. 2, 6-11
   We mogen dus van de R.K. Kerk als ‘Jezus Christus is de Heer’ betitelen, maar of dat het zelfde is als Jezus als God betitelen? Men zegt wel: “Heer God” maar niet God is Heer. Nee Jezus is de Heer, omdat HIj een Naam heeft boven alle namen van de alle overige mensen voor Hem, tijdens Zijn Leven op aarde, en mensen na Hem.

   Het is De Kerk die dit zo gesteld heeft dat Jezus als God gezien niet alleen ‘mag’ maar ook als God gezien worden ‘moet’, omdat daar alleen je zaligheid van af zou hangen. Maar vele gelovigen twijfelen hier wel aan. En wat als iemand wel gelooft in God, zelfs van Hem houdt, maar niet als zodanig in de H. Drieëenheid, maar wel een mens van goede wil bent, die zich aan alle Tien Geboden houdt en doet daarin wat God geboden heeft. Hoe gaat God dan oordelen? Zo?: Je bent niet katholiek dus je hoort er niet bij. Je komt niet in de Hemel?” Het is juist dát, voor zover ik dat kan inschatten, wat mensen zo moeilijk vinden van de Kerk én de Kerk daarin dan onbarmhartig vinden en zelfs arrogant dat de Kerk blijft zeggen: “De R.K .Kerk heeft als enige het ware geloof.” En vanwege het misbruikschandaal blijft die vraag wel relevant, lijkt mij. Want waar was de Kerk in die momenten? Waar en wanneer was zij toen in de Liefde. Die twee De Kerk als spreekbuis van God zijn en het seksueel misbruik van priesters en kloosterlingen vallen moeilijk met elkaar te rijmen en daar zal iedereen het er verder over eens zijn, behalve met bepaalde conclusie van deze en gene die behoorlijk antikatholiek zijn. Maar naast diegenen die het seksueel misbruik hebben gepleegd of het ambt hebben verlaten, weten we ook dat er wel priesters zijn geweest, die goed waren. Ook hier geldt: Wat God doet is onafhankelijk van wat mensen doen. Het menselijk handelen zal nooit het volmaakte handelen bereiken. Maar het geloof in God rechtvaardigt wel als je als mens in gehoorzaamheid handelt. Ik denk hierbij aan Abraham.
   Maar misschien kan men mij ook betichten van betweterij? Ik denk na, het klopt misschien niet wat ik schrijf allemaal. Ik ben dan ook niet volmaakt in mijn geloof en/of in handelen, als ik dat maar (berouwvol) blijf beseffen. Vandaag vrijdag: Psalm 51.

   1. Beste Marian,
    van Fil.2:6-11 mag je volgens mij vers 6 liefst niet op zichzelf nemen (bij veel andere verzen mag dat wel).
    Voor het gemak kopieer ik even van de Naardense Bijbel – (http://www.naardensebijbel.nl/ – werd me aangewezen door ‘Een Jongen’ die dagelijks zeer veel bijbel studeert)

    -6. die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God,
    –(Hij die bestond in goddelijke majesteit) –(Willibrord 1978)
    –(heeft zich niet willen vastklampen)
    –(aan de gelijkheid met God)
    -7. maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken;
    -8. hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.
    -9. Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven alle naam,
    -10. opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,
    -11. en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.

    Wel, Marian, Jezus blijkt dus zonder meer gelijk te zijn aan God, want “bestaande in de gestalte van God” –(Hij die bestond in goddelijke majesteit).

    Maar stel je nu even voor dat Jezus zich als God had laten gelden op aarde… dan had Hij alle wereldse machten gewoon weggeblazen want niemand is immers tegen God opgewassen… en dan hadden we allen onze persoonlijke vrijheid volledig verloren en had Hij ons niet de vrije keuze gelaten om Hem vanuit onze eigen vrije wil te dienen uit diepe hartelijke liefde!

    Dus, niet alleen heeft Jezus zich als Goddelijke Zoon van God verlaagd tot aardse Mens, Zoon des Mensen, Mensenzoon, maar bovendien heeft Hij ook nog de gestalte van een dienstknecht aangenomen!!!

    Wij hebben dus geen enkel argument om zoveel aan onszelf te denken en de zielen van de naasten te vergeten. We zouden zoals Jezus allen geestelijke dienstknechten voor elkaar moeten zijn. Eigenlijk is dat een definitie van Platonische liefde: gewoon geestelijk, met empathie, bereid elkaar altijd aan te voelen en het wereldse en lichamelijke gewoon te vergeten.

    1 Joh.3:16 – Naardense vertaling
    Hieraan hebben wij de liefde leren kennen,
    dat hij voor ons lijf-en-ziel heeft ingezet;
    ook wíj moeten
    voor onze broeders-en-zusters
    lijf-en-ziel inzetten;

    1. Beste Eric,
     Ik heb even de nieuwe Naardense Vertaling bekeken (2014). Is ook te koop als zakbijbel.
     Er is een grote maar …. Het Onze Vader is de nieuwe versie met “Breng ons niet in beproeving.” Hoe de Oude Vertalingen zijn weet ik niet, want die zie ik er niet zo gauw bij staan. Jammer. Ik ben bang dat ook de beruchte 16 verdwenen Bijbelverzen er daar ook niet in staan.
     Dat zal ik nog na gaan kijken t.z.t. O, en wat heb ik gelezen dat ook Frankrijk met een nieuw Onze Vader komt in het Frans (dus ook in België) en dit jaar al. Het Franse woord ’tentation’ wordt op zich niet veranderd, maar men verandert wel de zin. Of dat dan ook geheel iets anders betekent weet ik niet. Daartoe reikt mijn kennis van de Franse taal niet genoeg. Welke talen zullen dan nog meer volgen? Engels? Italiaans? Spaans? Duits? etc. Nieuwe Wereld Geloofspolitiek ben ik bang voor. Alleen de paus zou dat kunnen stoppen. Weet hij dit dan niet? Of werkt hij er stiekem aan mee. En de kardinalen en bisschoppen dan in Europa? Zij hebben toch ook een stem in het kapittel?

 7. Hallo Marian,

  – Katholieken horen te luisteren naar wat concilies als geloofswaarheden verkondigen. En daarbij zullen ze nooit ( = tot het einde der tijden) verkeerd mee zitten. Sedert lang leert de Kerk : God wordt “gevormd” door drie personen, die “onvermengd” bestaan, in een soort volledig, liefdevol, dynamisch contact. Dat is de oorsprong van de liefde van God voor de mens en van de liefde van Christus voor de Kerk. God is dus in-zich liefdevol door de Drie-eenheid. Dat is niet het geval in de islam.

  – Lang geleden heeft een concilie al gezegd dat Maria zwanger werd “zonder mannelijk zaad”. Duidelijker kan het niet. Er zijn nog argumenten waarom dit waar is. Zo bijvoorbeeld … 1) Als Jezus gewoon de zoon van Jozef en Maria was, dan zou men Hem een schepsel kunnen noemen, en niet de God-mens. 2) Ook kun je zeggen : als Jezus op een bijzondere manier van de aarde verdwenen is (verrijzenis), dan zal Hij ook op een bijzondere manier op aarde gekomen zijn. 3) Als God het heelal uit niets gecreëerd heeft, is de maagdelijke geboorte van Jezus voor Hem kinderspel. 4) Het Evangelie (geschreven na het onderzoek van getuigenissen, waarbij Maria haar geheim zeker zal verder verteld hebben aan anderen) is zeer duidelijk. De heilige Jozef reageert aanvankelijk zoals wij zouden doen. Maar er wordt bijgezegd hoe de vork aan de steel zit. Het Evangelie volgens Lucas is gebaseerd op onderzoek, zegt hij duidelijk in het begin.

  Beste groeten, Au.G.St.

 8. @Eric en @A.G. Stinus.
  Magnifiek. Er bestaat een filmpje van een moslim die christen geworden is. en dat naar aanleiding van een vraag van een moslim en door de teksten zelf van de Koran.
  Link: https:/www.youtube.com/watch?v=WZZjtbHaAyc of: https://youtu.be/WZZjtbHaAyc [deze laatste te delen met social media] Heel bijzonder. Duur van dit interview: 5:42 uur. En komt dan door de Koran zelf, die Hij ook citeert, tot de Conclusie van de H. Drieëenheid en dat Jezus God blijkt te zijn.

  1. Het geloof kan dus een reis nemen (in de meeste gevallen) via Keulen (Wereldjongerendagen met paus Benedictus XVI) en Aken (vast met een mooie Kathedraal of Basiliek/Kerk) gaan, maar kan dus nu ook zelfs via Mekka (zwarte Kaa’ba steen waarbij het de bedoeling is dat men steentjes gooit op de zwarte Kaa’ba om de duivel met al zijn kwaad weg te jagen.)

  2. Duur interview met de voormalige Imam was slechts 5 minuten en 42 seconden. Kort maar krachtig! (Oud Nederlands spreekwoord). Hij heet nu Mario Joseph. Zo weet men maar nooit hoe God mensen tot geloof in Jezus laat brengen. Via de Koran! Niet verbranden dus! Zonde!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht