Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Hart van Maria, om God en Maria te troosten voor de vele godslasteringen en heiligschennissen die worden gepleegd tegenover Haar. Doe mee en engageer u!

Akte speciaal voor de Eerste Zaterdagen

Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat Gij onbevlekt ontvangen zijt, dat uw goddelijk moederschap samengaat met een ongerepte blijvende maagdelijkheid; dat Gij door de volheid der genade die Gij ontvangen hebt, door de getrouwheid waarmee Gij daaraan beantwoord hebt, tot de hoogste trap der heiligheid zijt gestegen, en verheven werd boven alle schepselen, engelen en heiligen; dat Gij om uw medewerking aan de Verlossing der wereld terecht de Medeverlosseres van het mensdom genoemd wordt; dat Gij, door het aandeel in het uitdelen der genaden, hiervan de Schatbewaarster en de Deur des hemels geworden zijt; dat Gij, omdat Gij de genaden aan de zielen meedeelt, de ware Moeder der levenden geworden zijt; dat Gij eindelijk met de heerschappij over alle schepselen werd bekleed, en de Meesteres en Koningin van hemel en aarde zijt geworden.

Gaarne erkennen wij, dat Gij de smekende almacht bezit, en dat Gij deze grote macht slechts gebruikt voor het heil der zielen en de troost der bedroefden; dat Gij steeds bijstaat al wie u aanroepen en dikwijls de wensen voorkomt van diegenen die niet tot U bidden. O Moeder der goddelijke genade, toevlucht der zondaars en machtige hulp der christenen, aanvaard onze nederige dankbetuigingen voor de ontelbare genaden, die Gij aan de Kerk Gods en aan elk harer kinderen bezorgd hebt.

Vergeef ons, o Koningin en Moeder van barmhartigheid, al onze ongetrouwheden in uw dienst. Wij beloven, met de hulp der goddelijke genade, U meer dan ooit te vereren, te beminnen en na te volgen. Wij hernieuwen op dit ogenblik, in de geest van eerherstel, onze eeuwige opdracht aan U met al wat we zijn en al wat we bezitten. Wij zullen getrouw deze toewijding nakomen door te leven in afhankelijkheid van U en in een onophoudelijk streven naar uwe eer en glorie en naar uw rijk, dat het liefderijk verzekert van Jezus, uw geliefde en aanbiddelijke Zoon. Wij nemen aandeel ook, door het vermijden der zonde en der gelegenheden daartoe, in de onverzoenlijke vijandschappen die God in uw ziel tegenover Satan heeft gelegd.

Vergiffenis, o goede lieve Moeder, voor al de godslasteringen, die tegen uw naam en uw voorrechten in woord of geschrift worden geuit! Vergiffenis voor al de onteringen die uw godvruchtige beeltenissen worden aangedaan! Vergiffenis voor al de beledigingen en ondankbaarheden die uw moederlijk Hart hebben gekwetst! Vergiffenis voor de onwetendheid en de onverschilligheid van zoveel christenen tegenover U! Vergiffenis voor de ongetrouwheid aan uw genade van zoveel zielen die U toegewijd zijn! Op waardige wijze willen wij al deze beledigingen herstellen, en verenigen ons daartoe met de engelenkoren, met alle heiligen en alle rechtvaardigen die U beminnen en loven in de hemel en op aarde.

Aanvaard deze uitingen van onze kinderlijke liefde. Toon dat Gij onze Moeder zijt, en maak ons waardig steeds uw kinderen genoemd te worden. Amen.

(Imprimatuur J. NAULAERTS can. lib. cens. Leuven 1933; 3 jaar aflaat – volle aflaat voor diegenen die het één maand dagelijks bidden)
Zie ook website over eerherstel aan het Onbevlekt Hart.
identicon

Auteur:dmji

4 commentaren op “Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

  1. Indien de zielen dit artikel aanvaarden, dan zijn ze de lievelingen van de H. Maagd Maria en Onze Heer Jezus. Heel goed artikel. Bravo!

  2. Het geheel van gebeurtenissen in Fatima (en ook Lourdes, Banneux, …) toont de bekommernis aan van Christus en Maria voor de moderne mens, die met zo veel bezig is, maar zeer dikwijls het belangrijkste vergeet : God en een leven gericht op God.

    De gebeurtenissen in Fatima op 13 oktober 1917 (aangekondigd een maand op voorhand) leveren een sterk bewijs voor de waarachtigheid van het katholieke geloof. Laten we dus God en Maria danken.

  3. Prachtig Mariaal gebed. Maria Onbevlekt is de sleutel tot de Christelijke heiligheid, verborgen voor het verduisterd verstand van de arroganten en hooghartigen. Door haar is God tot ons gekomen, en door haar moeten wij naar God opgaan. Wie haar oprecht en kinderlijk bemint zal nimmer verloren gaan! Ave, Carissima Mater.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht