Verjaardag van de moord op priester Jacques Hamel

Foto: CNS

Gelovigen en hoogwaardigheidsbekleders verzamelden gisteren in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray om de eerste verjaardag te herdenken van de brutale moord van père Jacques Hamel door de handen van islamitische terroristen. Aartsbisschop van Rouen, Dominique Lebrun, ging voor in de Mis in de kerk waar de priester het leven liet. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds 2015 in voor de interreligieuze oecumene met moslims.

Een jaar geleden, op 26 juli, werd priester Jacques Hamel samen met enkele gelovigen tijdens de Mis gegijzeld. Eén parochiaan werd zwaargewond en een andere kon vluchten, maar père Hamel werd vóór het altaar op zijn knieën gedwongen en de keel overgesneden. Zijn laatste woorden waren naar verluidt “Ga weg, Satan!”. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds begin 2015 in voor een interreligieus comité, samen met de lokale imam Mohammed Karabila, president van de regionale raad van moslims van Normandië. En Paus Franciscus’ eerste reactie was: “Hij is een martelaar!” Het proces voor zijn zaligverklaring is reeds aan de gang. De lokale moslimgemeenschap veroordeelde de “barbaarse daad” en ze zeiden dat deze daad “tegen het geloof van de Islam” ingaat en weigerde dan ook de doodgeschoten terroristen te begraven. Een plaatselijke imam omschreef de Islam als “een religie van vrede, liefde en tolerantie.”

“Hoewel hij dood is, is père Jacques Hamel nog steeds levend,” zo zei de aartsbisschop. “Haat heeft niet getriomfeerd, en zal nooit triomferen.” De aartsbisschop bedankte ook de politici, inclusief de Franse President Emmanuel Macron, voor het bijwonen van de Mis en hij verwelkomde ook vertegenwoordigers van de lokale Moslimgemeenschap.

Ondertussen noemde president Macron zowel de burgemeester als de aartsbisschop een voorbeeld van vrede. “Door père Hamel te vermoorden aan de voet van zijn altaar, geloofden de twee terroristen ongetwijfeld dat ze de dorst voor wraak en vergelding zaaiden onder de Franse Katholieken”, zei de president. “Ze hebben gefaald.” Macron beschreef père Hamel als een martelaar en zei dat de Franse staat de religieuze vrijheid en plaatsen van eredienst zou beschermen. “De Republiek moet de religie niet bestrijden, noch zichzelf ervoor in de plaats zetten.”

Bedenking: Père Hamel werd echter niet vermoord omdat hij het geloof verdedigde of weigerde af te zweren. De hele ironie is net dat hij de oecumene tussen moslims en Katholieken wilde bevorderen en contacten onderhield met de imam. Het is hem echter zuur opgebroken. Twee moslims die de Koran strikt volgen, hebben hem (volgens de Koran: een ongelovige of Kafir) vermoord. Men wil hem in het Vaticaan nu snel zalig verklaren, want dan hebben ze “een zalige van de oecumene”, niet een zalige die opstond en het Katholiek geloof verkondigde en verdedigde. Het is ook nergens bewezen dat père Hamel uitmuntte in zijn leven als priester. 

De “oecumene” van de H. Franciscus van Assisi met de Sultan van Egypte:

De Heilige Franciscus zei tegen de Sultan: “Steek een vuur aan en ik stel voor dat zowel jouw dienaren als wij erin gaan staan en diegenen die niet verbranden hebben het ware geloof.” De dienaren van de Sultan weigerden echter.

Jezus versus Mohammed: een vergelijking

Mohammed was de profeet van de oorlog, Christus is de Prins van de Vrede (Jesaja, 9:6-7).

Mohammeds leerlingen doodden voor het geloof, Christus’ leerlingen werden gedood omwille van hun geloof (Hand. 12:2; 2 Tim. 4:7).

Mohammed promootte het vervolgen van de ‘ongelovigen’; Christus vergaf en bekeerde zijn grootste vervolger (1 Tim. 1:13-15).

Mohammed was de nemer van het leven, Christus is de gever van het leven (Joh. 10:27-28).

Mohammed en zijn medestrijders vermoordden duizenden, Christus vermoordde niemand, maar redde velen (vgl. Joh. 12:48).

Mohammeds methode was bekering onder dwang; Christus’ doel was vrijwillige bekering (Hand. 3:19).

Mohammed leerde ‘machtsvertoon’; Christus verkondigde het geloof (Joh. 6:29,35).

Mohammed was een strijder, Christus was een verlosser (Kol. 1:13; 1 Thess. 1:10).

Mohammed veroverde zijn vijanden met het zwaard; Christus veroverde zijn vijanden met het Zwaard van de H. Geest, het Woord van God (Hebr. 4:12, Hand. 2:37).

Mohammed zei tegen de massa: “Bekeer je of sterf!”; Christus zei: “Geloof en leef!” (Joh. 6:47; 1:25-26).

Mohammed was snel geneigd tot bloedvergieten; Christus vergoot zijn eigen bloed voor de redding van velen (Ef. 1:7).

Mohammed predikte “Dood aan de ongelovigen!”; Christus bad: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen” (Luk. 23:24).

Mohammed verklaarde een heilige oorlog (Jihad) tegen de ongelovigen; Christus verkreeg een heilige overwinning op het Kruis op Calvarië (Kol. 2:14-15) en zijn volgelingen delen in die overwinning (Joh. 16:33).

Vele moslims zijn vredevol en vredelievend omdat ze niet strikt de leer van hun profeet volgen; Vele christenen zijn vredevol en vredelievend omdat ze strikt de leer van hun Meester volgen (Rom. 12:17-21).

Mohammed zei dat de Koran enkel gezaghebbend is in het Arabisch en enkel in zijn dialect; De Bijbel is gezaghebbend in vele talen over heel de wereld; want God weet alle dingen en kan Zijn Woord bezielen in meer dan één taal.

Mohammed zei dat het getuigenis van een vrouw de helft waard is van die van een man; en Mohammed zei dat een vrouw naar het Paradijs gaat als ze haar man seksueel bevredigt; De Bijbel leert dat een man van zijn vrouw moet houden en dat hij bereid moet zijn z’n leven voor haar te geven (Ef. 5:25).

Mohammed riep zijn dienaren op om te vechten; Jezus zei: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; want als Mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaren wel gevochten hebben,… Maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier” Joh (18:36).

Mohammed beval dood aan de Joden; Christus beval dat het Evangelie zou gepredikt worden, en “aan de Joden eerst” (Rom. 1:16).

De Koran zegt: “Vecht voor de zaak van Allah” (Qur’an 2-224); De Bijbel zegt: “We strijden niet tegen vlees en bloed” en “de wapens van onze strijd zijn niet stoffelijk” (Ef. 6:12; 2 Kor. 10:4).

De Koran zegt: “Vecht en dood de heidenen waar je ze ook vindt” (Qur’an 9-5); Christus zei: “Verkondig het Evangelie aan elk levend wezen” (Marc. 16:15).

Mohammeds missie was om de wereld te veroveren voor Allah; Christus’ missie was om de macht en de straf van de zonde te overwinnen door ons te verzoenen met God (2 Kor 5:21; 1 Petrus 3:18).

Mohammed vond Christus een goede profeet; Christus verklaarde Mohammed een valse profeet (Joh. 10:10; Matt. 24:11).

Mohammed ligt nog steeds in zijn graf; Christus’ graf is leeg!

Islam moet ontvangen worden, of je kan vermoord worden als je het afwijst; Het Geloof dat Jezus verkondigt is voor ieder die maar wil; en ieder is vrij om het te verwerpen (Openb. 22:17; Joh. 3:16).

Diegenen die Islam verlaten worden in de meeste islamitische landen vermoord; Diegenen die de ware Kerk van Christus verlaten zijn vrij om dat te doen zonder gevolgen, en voor hen wordt gebeden.

Bron: Catholic Herald
identicon

Auteur:dmji

3 commentaren op “Verjaardag van de moord op priester Jacques Hamel

  1. Over de volgelingen van Jezus vs. die van Mohammed: Christenen zingen Gods lof (in ontelbare koren) , moslims niet. Uitgezonderd de oproep tot gebed van de muezzin, wat soms wel echt mooi kan zijn, bestaat er in de islam verder geen zang en muziek ter eer van God. Dat zou voor elke westerling toch al ernstig te denken moeten geven. Denk u eens in, er is in de islam geen equivalent van Mozart, Bach, Beethoven, Händel, etc. etc. (in geen enkele andere cultuur dan de westerse overigens). Men is in dat geloof niet gediend van mooie muziek, van mooie harmonieuze klanken. Logisch ook, de aanstichter van deze uiterste ketterij (satan) heeft een hekel aan elke harmonie. Moge het Godsverlangen van de moslims spoedig vervuld worden van de waarheid die ten volle vrijmaakt en ze zal doen zingen in ontelbare koren. Insh Allah.

  2. Inderdaad : muziek mag niet. Kunst ook niet : alleen stillevens tekenen. Wat hebben ze niet vernield en in stukken gehakt ? Kunst uit de Oudheid. Als het hier over pakweg 20 jaar zover is dat we islamitische overheersing hebben is de kunst uit het Rijksmuseum en andere musea ook niet veilig meer. Concertgebouw idem. En vrouwen over straat in zakken. Wat een sombere wereld. Maar ja, zeg het maar en je bent meteen een racist of xenofoob. Zo worden we monddood gemaakt. De dictatuur is hier al. Wie zegt wat hij denkt en kritisch is, moet het zeer verstandig brengen zoals Baudet. Hij heeft inmiddels ook al beveiliging . Na Pim Fortuijn en Theo van Gogh is hij ook doelwit al zegt hij het in keurige bewoordingen . Wat een wereld. Wat kunnen we doen behalve bidden dat meer mensen wakker worden ?

  3. … Een moslim mag zich niet bekeren tot een andere godsdienst, op straf van de dood. Dan zie je meteen : dit is niet de juiste religie, want de liefde voor de mens, die recht heeft op vrijheid, is ver te zoeken.

    … Dat er zo veel godsdiensten zijn heeft te maken met 1) het feit dat de hang naar religie de mens ingeschapen is, waardoor er bv. altijd natuurgodsdiensten bestaan hebben 2) het feit dat de mens het telkens weer verknoeit, waardoor bv. het christendom uiteen gevallen is in talrijke kerken, vooral protestantse.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht