Het rommelt binnen de Katholieke Kerk: Er gaan steeds meer geluiden op dat Franciscus ongeldig verkozen werd als Paus

Foto: newsweek.com

Paus Franciscus is volgens steeds meer stemmen niet de rechtmatige Paus van de Katholieke Kerk. Niet omdat Paus Benedictus XVI is afgetreden, maar omdat Kardinaal Bergoglio “geëxcommuniceerd” zou zijn voordat hij tot Paus werd verkozen.

Het werd reeds eind 2014 bekend dat de pausverkiezing van Franciscus ongeldig zou kunnen zijn door het gelobby van een groep van zeven kardinalen, beter bekend als ‘Team Bergoglio’. Ook Kardinaal Bergoglio zou hierbij rechtstreeks betrokken geweest zijn. Het was de bekende Vaticaan-journalist en schrijver Austin Ivereigh die dit uit de doeken deed in zijn biografie over Paus Franciscus.

Toen de hele affaire in december 2014 naar buiten kwam, werd dit door vele nieuwskanalen overgenomen, zoals Catholic News Agency, Church Militant, EWTN, enzovoort. Het Engelstalige blog ‘From Rome’ berichtte uitvoerig over de naar buiten komende informatie omtrent ‘Team Bergoglio’ en impliceerde dat de verkiezing van Paus Franciscus wel eens in twijfel zou kunnen getrokken worden.

Tom Zwaenepoel, een Vlaamse Vaticaankenner zei dat als de beweringen van het boek kloppen, de verkiezing effectief ongeldig zou zijn.

Bron: Het Nieuwsblad

Reeds kort na de heisa zei Rik Torfs echter dat een aantal commentaren op het boek een “nieuwe poging zijn om de Paus te destabilseren en in diskrediet te brengen”. “Naar mijn gevoel is er tijdens deze verkiezing niets anders gebeurd dan bij andere pauskeuzes”, aldus Torfs.

In in september 2015 bevestigde Kardinaal Danneels het bestaan van de groep en gaf hij openlijk toe dat hij lid was van de Sankt Gallen Groep, die ijverde voor de verkiezing van Kardinaal Bergoglio.

Bron: VRT

Echter, weinigen trokken de conclusie dat de keuze van Paus Franciscus hierdoor ongeldig zou zijn, omdat ze onvoldoende bewijsmateriaal konden leveren.

Reeds enkele blogs, zoals Katholisches.info en enkele journalisten, zoals de Italiaanse Vaticaan-journalist Marco Tosatti, citeerden de Encycliek Dominic Universi Grecis 81, die stelt dat indien men betrokken is bij een samenzwering om een opvolger van een nog levende Paus te kiezen, men een automatische excommunicatie oploopt.

Er is nu echter opnieuw een anonieme blogger die dieper heeft gegraven in het Magisterium van de Kerk en tot de bevinding is gekomen dat Paus Franciscus geen geldige Paus zou zijn omdat geëxcommuniceerden weerhouden zijn van het uitoefenen van een kerkelijk ambt:

Benedictus XVI is nog altijd dé Paus, hoe luid hij dat zelf ook mag ontkennen, en hoe veel keer Paus Franciscus mag zeggen dat híj de Paus is. Indien Benedictus XVI sterft dan is de H. Stoel vacant. Paus Franciscus kan onmogelijk de Paus zijn om tal van redenen. Ten eerste omdat hij reeds geëxcommuniceerd was vóór het conclaaf van 2013.

Volgens de Encycliek Universi Dominci Grecis van Paus Johannes Paulus II is het samenzweren tegen een Paus, en het plannen van een opvolger zonder de zittende Paus hierover in te lichten een misdrijf dat wordt gestraft met automatische excommunicatie:

Betreffende de voorschriften van mijn Voorgangers, verbied ook ik eveneens eenieder, zelfs al is hij een Kardinaal, tijdens het leven van de Paus en zonder hem geraadpleegd te hebben, plannen te maken betreffende de verkiezing van zijn opvolger, of om stemmen te beloven of beslissingen te maken betreffende hem, in private vergaderingen.De Kardinaal-kiezers zullen verder zich onthouden van enige vorm van pact, overeenkomst of andere verplichting van enige aard die hen zou kunnen verplichten om hun stem te geven of te weigeren aan een persoon of personen. Indien dit effectief zou gedaan zijn, zelfs onder eed, verklaar ik dat zo’n verplichting nietig en leeg zal zijn en dat niemand ertoe gebonden zal zijn om het na te leven; en ik leg hierbij de straf van excommunicatie latae sententiae (=automatisch) op aan diegenen die dit verbod schenden. Het is echter mijn intentie niet om tijdens de periode waarin de Stoel vacant is, om gedachten uit te wisselen betreffende de verkiezing.

Hoe heeft Paus Franciscus zich hieraan schuldig gemaakt? Hij was betrokken bij de Mafia van Sankt-Gallen, die de keuze van de nieuwe Paus wilde beïnvloeden.

De zeven leden van de samenzwering (die bestempeld kunnen worden als modernisten) worden door Dr. Ive­reigh in zijn boek ‘De grote hervormer- Paus Franciscus en de totstandkoming van een radicale Paus’ bij name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo­glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal God­fried Danneels, Kardinaal Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, Kar­dinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schön­born; en zijn beter bekend met de naam “Team Bergoglio”.

Kardinaal Danneels kwam daar in 2015 openlijk voor uit:

Dit is op grond van Universi Dominic Grecis verboden, waardoor ieder die daarbij betrokken was, automatisch geëxcommuniceerd is. De pauskeuze van Franciscus zou toch geldig zijn, indien de gekozen persoon zelf er niet bij betrokken zou geweest zijn. Kardinaal Jorge Bergoglio was er echter wel bij betrokken, en volgens het Canoniek Recht mag iemand die geëxcommuniceerd is geen kerkelijk ambt uitoefenen; dus ook geen Paus zijn:

Canon 1331:

§ 1 Het is de geëxcommuniceerde verboden:

 1. enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook;
 2. Sacramenten of sacramentaliën te vieren en Sacramenten te ontvangen;
 3. kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of bestuurshandelingen te stellen.

§ 2 Indien een excommunicatie opgelegd of verklaard is:

 1. moet de schuldige, indien hij handelen wil tegen het voorschrift van § 1, nr. 1, geweerd worden of moet de liturgische handeling beëindigd worden, tenzij een ernstige reden in de weg staat;
 2. stelt de schuldige ongeldig de bestuurshandelingen die volgens § 1, nr. 3, ongeoorloofd zijn;
 3. is het de schuldige verboden te genieten van de privileges die hem vroeger verleend zijn;
 4. kan de schuldige een waardigheid, een ambt of een andere taak in de Kerk niet geldig verkrijgen;
 5. verwerft de schuldige niet de vruchten van een waardigheid, van een ambt, van enige taak en van een uitkering die hij in de Kerk heeft.

Vandaar dat de H. Franciscus van Assisi in 1226 zei dat er in een tijd van verdrukking een Paus op niet-canonieke wijze zou verkozen worden en dat hij daarom de anti-paus zou zijn. De canonieke wijze is deze waarbij de Heilige Geest vrij spel heeft en alle kardinalen de spelregels volgen.

Tevens heeft  Paus Franciscus zich ingelaten met occulte praktijken, namelijk de honderden spiritistische sessies bij de Taoïstische monnik Liù Ming. Dit is openlijk bekend, en dit is een afstappen van het ware Geloof om zijn toevlucht te zoeken bij de heidenen. Het is een vorm van afgoderij. De Schrift zegt hierover:

Openbaring 21:8 : “Alle lafaards, trouwelozen, boosdoeners en moordenaars, ontuchtigen, tovenaars, afgodendienaars en leugenaars. Ze krijgen hun deel in de poel die brandt van vuur en zwavel! En dit is de tweede dood.”

TAO – Door Liu Ming, de oosterse geneesheer van Paus Franciscus.

Het Canoniek Recht is hier echter niet duidelijk over. Iemand die zijn heil buiten de Katholieke Kerk zoekt (bij een Taoïstische dokter die met handoplegging “geneest”) overtreedt het eerste gebod: “Naast mij zult gij geen andere goden hebben (Deut. 5,7)” Dit is een doodzonde (omdat men Gods heiligmakende genade verliest bij het willens en wetens overtreden ervan; daaruit volgt dan ook de dood van de ziel). Taoïsme is een vorm van occultisme. Doodzonde verbiedt het deelnemen aan (en vieren van) de Eucharistie.

Wat doorslaggevender is, is het feit dat Bergoglio een onontkenbare Modernist is; en modernisme wordt gezien als een vorm van ketterij. Volgens het Canoniek Recht lopen ketters een automatische excommunicatie op. In november 1907 vaardigde Pius X zijn motu proprio Praestantia Scripturae uit, waarin elke modernist met excommunicatie wordt bestraft.

Georg Neumayr schreef in zijn onlangs verschenen boek De Politieke Paus:

Paus Franciscus is een “product van het politiek links en het theologisch Modernisme”. Zijn geest “werd gevormd door alle ketterijen en ideologieën van na de Verlichting, van Marx tot Freud tot Darwin. Hij is de realisatie van Kardinaal Carlo Martini’s visie van een Modernistische Kerk die zich buigt naar de ketterijen van de Verlichting.” Op bijna alle intellectuele fronten is Paus Franciscus “een volgeling van de Modernistische school. Hij is een student van Modernistische Bijbelse Wetenschap, dat kan gezien worden door zijn onnozele interpetaties van bepaalde passages in het Evangelie: zoals toen hij het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen als een metafoor omschreef, en niet als een mirakel.”

Paus Franciscus is dus in geen enkel opzicht de geldige Paus. Hij is een illegitieme bezetter van de H. Stoel; iemand die zich heeft verkleed als Paus. Indien de ware Paus, Paus Benedictus XVI, sterft, dan is de H. Stoel vacant. Daaruit volgt dan ook dat de profetie van de H. Malachias, een 12de-eeuwse Ierse monnik, in vervulling zal gaan. Hij profeteerde correct alle Pausen in volgorde tot nu, en dat de  111-ste Paus na de toenmalige Paus de naam ‘Benedictus’ zou dragen; “Glorie van de Olijven”; verwijzend naar de Olivetanen, een tak van de Benedictijner orde. De laatste Paus, nummer 112, zou “Petrus Romanus” zijn, die zijn kudde doorheen de beproevingen zal leiden. Dit kan onmogelijk Paus Franciscus zijn. Gezien de zetel dan vacant zal zijn, zal die laatste Paus meest waarschijnlijk de Apostel Petrus zijn (de eerste én ook de laatste Paus, die dan Christus’ Kerk vanuit de Hemel zal begeleiden).

“In de finale vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Petrus Romanus zitten, die zijn schapen zal leiden in vele beproevingen, en wanneer deze dingen zullen geëindigd zijn, zal de stad van de zeven heuvels (Rome) verwoest worden en zal de vreselijke Rechter zijn mensen berechten. Einde.”

In het eerste Vaticaans Concilie werd het dogma vastgelegd dat een Paus onfeilbaar is indien hij ex-cathedra spreekt. Hierdoor werd God gebonden te verhinderen dat zelfs indien een geldige Paus dat zou willen, hij nooit ex-cathedra een dwaling kan verkondigen. Indien nu Paus Franciscus een leugen ex-cathedra zou verkondigen, dan zal dat zijn ongeldigheid als “Paus” nogmaals aantonen.

Paus Franciscus is de Paus niet, en hij zal ook nooit de Paus zijn. En hij maakt dat ook duidelijk aan wie het zien wil: hij draagt geen pauselijke ring, geen pauselijk pectoraalkruis, woont niet in het pauselijk appartement, laat in zijn handtekening ‘Papa Pontifex’ achterwege, enz… Alsof hij het wil uitschreeuwen: “Hé, jongens, ik ben de Paus niet!”

Indien dit allemaal waar is, dan zijn dit zeer verontrustende feiten. Wie zal deze problemen aanpakken? Want we kunnen ze toch niet zomaar negeren? Waar blijven de kardinalen om zich hierover uit te spreken?

Over wie nu de laatste Paus is en wanneer de eindtijd is, kan gediscussieerd worden. Laten we vooral bidden en offers brengen voor de Kerk, opdat ze uit de crisis mag geraken waar ze in beland is. Christus beloofde: “De poorten der Hel zullen haar niet overweldigen.” We blijven hopen op het herstel van de Katholieke Kerk, een herstel tot haar vroegere glorie. En enkel Christus heeft daar de macht toe.

De boodschap is: blijf trouw aan de Kerk en haar Leer en indien er iets anders wordt verkondigd, luister er dan niet naar. We hebben de Schrift, de Catechismus van de Katholieke Kerk en het Magisterium. Dàt is waar we moeten aan vasthouden. Wie op de Stoel van Petrus zit is uiteindelijk hieraan ondergeschikt. Een Paus heeft als plicht de Katholieke Leer te bewaren, te beschermen en door te geven. Als hij dat niet doet, dan verzaakt hij aan de plichten van zijn ambt.

identicon

Auteur:dmji

11 commentaren op “Het rommelt binnen de Katholieke Kerk: Er gaan steeds meer geluiden op dat Franciscus ongeldig verkozen werd als Paus

 1. Een echt mysterie moet men dan een andere Paus kiezen? Hoe kan iemand ongeldig Paus zijn ? Ik begrijp het niet meer ?

 2. … Reglementen in verband met een pausverkiezing zijn er om toegepast te worden, en niet om ze aan de laars te lappen.

  … Kardinalen die een paus moeten verkiezen moeten zich realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Hoe kan men een gelovige motiveren Christus na te volgen als de kardinalen ook niet doen wat ze moeten ? Wat denkt U, kardinaal Danneels ?

 3. Franciscus is de geldige Paus van Rome. Hij is een monster, ongetwijfeld, maar hij is de Paus.

  Indien een paus, in benarde toestanden, zou aftreden onder een mes-op-de-keel soort van druk, dan zou dat aftreden ongeldig zijn. Maar indien die paus dan subsequent blijft zwijgen, en zich op zichtbare wijze weigert uit te spreken voor zijn legitiem recht, dan verwerft dat aftreden zich rechtsgeldigheid.

  Betreffende Paus Franciscus: Een formeel ketter is iemand die door de Kerk als dusdanig gedeclareerd is. Franciscus is momenteel materialiter een ketter, maar nog niet formaliter, en blijft bijgevolg de Paus zolang hij niet gedeclareerd wordt, na vermaningen van de Kerk versmaad te hebben. Ware dergelijke procedure niet nodig, dan zouden er eindeloze discussies ontstaan over de kwestie of een paus nog steeds de paus zou zijn of niet. Het is daarom belangrijk dat de kardinalen en bisschoppen de Godgegeven procedure initiëren die toepasselijk is op pauselijke heresie. Bij sedisvacatie vanwege pauselijke ketterij kunnen de kardinalen eenvoudigweg overgaan tot een nieuwe pauskeuze, zoals bij de dood van een paus.

  Over canonieke irregulariteiten in de pauskeuze: Irregulariteiten kunnen in sommige gevallen een pauskeuze ongeldig maken, maar de universele erkenning van de Katholieke Kerk jegens een paus overschrijdt alle irregulariteiten die mogelijk of bewezen hebben plaatsgevonden, en geldt als een onfeilbaar getuigenis van Christus-Mystiek op aarde (de Kerk) over de geldigheid van een pontificaat. In de theologie wordt zo iets een dogmatiek feit genoemd, en het is niet geoorloofd om daar aan te twijfelen.

  De nieuwe dwaling van het Benedictinisme, dat de driekroon op het hoofd van Jozef Ratzinger wil plaatsen, als ware hij nog steeds het geldig Opperhoofd van de Kerk, is een afleidingsmaneuver van de duivel, en het draagt geenszins bij aan de formatie van een authentiek Katholiek verzet tegen de destructieve agenda van Franciscus. Men kon het zien aankomen dat de hel op deze wijze roet in het eten zou trachten te werpen. Hij probeert dat bij elke grote kerkelijke rampentoestand, wanneer ijverige Katholieken een remedie willen toepassen op de schadelijke kwalen. Kardinaal Burke en de andere dubia-kardinalen distantiëren zich terecht expliciet van dit Benedictinisme, hetgeen eigenlijk voortkomt uit dezelfde rebelse geest als die van het Sedevacantisme. Beiden proposeren immers een kerk waarbij de hiërarchische, juridische, kortom, kerkelijke zichtbaarheid vervaagd wordt. Dat woord “zichtbaarheid” heeft een technische betekenis in de ecclesiologie en die ecclesiologische zichtbaarheid behoort tot de goddelijke kwaliteiten van de Katholieke Kerk.

  Dat de prelaten van de Kerk Paus Franciscus zo spoedig mogelijk openlijk zouden confronteren om zijn heretisch denken; dat is waar de aandacht op gericht moet worden.

  Ave Maria!

  1. Wanneer er een tegenpaus bestaat, blijft een gedeelte van het Episcopaat altijd trouw aan de legitieme paus (zoals de Kerkgeschiedenis getuigt), omdat het onmogelijk is dat het zichtbaar hoofd van de Kerk volledig gescheiden zou worden van het corpus van bisschoppen, waardoor geheel het lichaam van de Kerk zich dan in schisma zou bevinden. Onmogelijk, quia in tegenstrijd met de goddelijke beloften die Christus op Zijn Kerk doen rusten heeft, Die gezegd heeft dat Hij met Zijn Apostelen (en hun opvolgers, het universeel corpus der bisschoppen) zou zijn “omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi”. [Mattheüs-Evangelie, hoofdstuk 28.]

   Het is bijgevolg theologisch onmogelijk dat Jozef Ratzinger nog steeds Paus Benedictus XVI zou zijn, gezien deze geen zichtbare en ondubbelzinnige aanhang en obéissance van een gedeelte der bisschoppen heeft als ware hij de geldige Opvolger van Petrus.

 4. Dat de terugtrekking van Paus Benedictus niet zomaar een gebeurtenis was, maar het gevolg van een niet aflatende strijd tegen zijn persoon van buiten en van binnen de kerk, zie daartoe de aangrijpende preek in maart 2013 in Santiago (Youtube in het Engels vertaald). Deze priester, die de Benedictus persoonlijk heeft gekend, legt de vinger op de zere wond. In hoeverre Benedictus “vrijwillig” is afgetreden is open voor discussie.

  Zie: https://www.youtube.com/watch?v=uKtKa–jAxw

 5. De juiste reactie is om gewoon te ontkennen dat er van een samenzwering sprake is. Mettepenningen, die progressief is, komt er rond voor uit dat het een samenzwering is. Hoe komt het toch dat zoveel weldenkende progressieven ervan overtuigd zijn dat van een samenzwering sprake was om Bergoglio in het zadel te helpen? Zien die dat dan allemaal fout?

  1. Dat er een soort van samenzwering plaatsgevonden heeft tegen Benedictus XVI is zonder twijfel, maar de conclusie die sommigen daar uit trekken, namelijk dat Ratzinger nog steeds Paus van Rome zou zijn, is eenvoudigweg ongegrond en vals. Alle authentiek verzet wordt door zulke ontheologische stellingen verzwakt.

   Het aftreden van Benedictus is een ramp geweest, en dat werd ook duidelijk door de Hemel bevestigd doordat er een bliksemschicht de Sint-Pieter’s Basiliek raakte op ontzagwekkende wijze. Hij had jaren voorheen om gebed gevraagd opdat hij niet zou wegvluchten voor de wolven, maar in 2013 was het dan toch zover, en heeft hij zich teruggetrokken. Tot op heden heeft hij zijn eigen aftreden geenszins publiekelijk verworpen en geeft hij publieke obéissance aan de nieuwe paus, Franciscus. Het is dus absurd om proberen vol te houden dat de laatste heden een ongeldige paus zou zijn, en de voorgaande nog steeds het Opperhoofd van de Kerk. Het lijkt in zekere zin een soort van replica van de zogenaamde “Siri Thesis”. Men zag alle bisschoppen van de wereld, inclusief Kardinaal Siri, obéissance geven aan Johannes Paulus II, en toch wilde men na zijn dood koppig beweren dat Siri de legitieme Paus van Rome was tot aan zijn dood eind jaren tachtig. Het gevolg is dat er nu een bizarre Vietnamese priester is die beweert dat hij de ‘opvolger’ is van Siri als ‘paus’. Dergelijke rêverie draagt niets bij aan de kerkelijke reconquista.

   God heeft toegelaten dat Paus Franciscus gelijk een wilde hond losgelaten werd op de Kerk opdat het compromitterend paradigma van de Ratzingeriaanse “hermeneutiek” gebroken zou worden, die beweerde dat kerkelijke documenten zoals “Dignitatis Humanae” en “Nostra Aetate” op één of andere manier in overeenstemming met de leer van de Kerk gelezen konden worden; een valse positie die men dan bleef eisen als ‘losgeld’ van Katholieken om de Latijnse Mis in ruil te krijgen. Het was de wierrookkorrel die men gebrand wilde zien aan de afgoden van Rome, sine qua non.

   Heden wordt dit Groot Compromis in de Kerk meedogenloos verbrijzeld door Franciscus, die het voor iedereen nog scherper dan voorheen duidelijk maakt dat dergelijk compromis tussen de pre-conciliaire, constante leer van de Kerk, en de “nieuwe koers” van Paulus VI, onmogelijk en verwerpelijk is. Hij brengt een polarisatie te weeg waardoor de Ratzingerianen niet langer op hun ‘hermeneutiek’ voetstuk kunnen blijven staan, en als het ware gedwongen worden om een radicalere positie in te nemen vóór de Katholieke orthodoxie, en tegen de maçonnieke novus ordo doctrine en liturgische praxis. Franciscus de Verwoester is dus enerzijds een grote ramp voor de Kerk, vanwege de ketterij en heiligschennis die hij propageert, maar anderzijds brengt hij ook te weeg dat er doormiddel van polarisatie terug meer contra-revolutionaire elementen gevormd worden. Men ziet regelmatig aan reacties van gelovigen in de Katholieke internetsfeer dat zij in die context het licht gezien hebben, waardoor zij de novus ordo misritus en de dwalingen van Paulus VI categoriek afwijzen tezamen met het “Amoris Laetitia” van Paus Franciscus. Men wordt op steeds hardere wijze gedwongen om in te zien dat de pauselijke onfeilbaarheid niet op irrationele wijze overdreven mag worden, en dat het belangrijk is om de criteria voor onfeilbare uitspraken te kennen, vooraleer men de terminologie in de mond neemt.

   De wegen van God zijn anders dan die van de zonen der mensen.

   1. Even een correctie:

    “Het gevolg is dat er nu een bizarre Vietnamese priester is die beweert dat hij de ‘opvolger’ is van Siri als ‘paus’. Dergelijke rêverie draagt niets bij aan de kerkelijke reconquista.”

    Voor zover ik weet beweert die Vietnamees niet zelf de gepretendeerde ‘opvolger’ te zijn, maar dat hij in contact staat met hem. Dat verandert niets aan mijn punt, natuurlijk.

  2. Zitten de progressieven dan in het complot, dat ze dit blijkbaar al wisten? Zij waren altijd fel tegen paus Benedictus XVI. In mijn omgeving was er een priester (en wellicht meer priesters en/of pastoraal werkers) die weigerden in het Eucharistisch Gebed de naam nog te noemen van de paus. Met andere woorden, men was toen niet in eenheid met de paus van Rome, want daar komt het dan toch op neer.

 6. Heren, en dames.. het zal jullie wellicht interesseren dat er in mei een groot forum geweest is in Rome
  waarop Kardinaal Burke uitgebreid het woord nam en een aantal – niet mis te verstane – inzichten meegaf
  omtrent het reilen en zeilen aan de top van het Vaticaan.. zeer leerrijk.. ik zou zeggen: oordeel zelf er is een opname van gemaakt en via Youtube te raadplegen.. (Youtube Kanaal “LifeSiteNews” is eigenlijk een nevenkanaal van deze kardinalen die hiermee toch hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken, daar ze via MSM niet worden opgepikt omwille van censuur.. )

  1) Fatima foretold ‘diabolical forces’ that would enter Church in our time: Cardinal Burke
  https://www.youtube.com/watch?v=4_DGnms4GPs

  2) The anti-Church has come. But, don’t be afraid: Fr. Linus Clovis
  https://www.youtube.com/watch?v=kk3oM5ioIvs&t=754s

  Mijn inziens draait het 3de geheim van Fatima omtrent De Antichrist die in Rome zal willen gaan zetelen..
  in hoeverre ze hierin gaan slagen, zal komende maanden blijken..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht