Beschuldigingen tegen Kardinaal Pell komen van drugsverslaafden en dronkenlappen

Foto: Alex McDougall/Oregon Daily Emerald

De aantijgingen tegen Kardinaal Pell zijn “pure laster”. In 2002 beweerde een man uit Melbourne dat hij in 1962 door Pell werd misbruikt op een kamp toen hij 12 was en Pell een seminarist. De aanklager was een gewelddadige dronken drugsverslaafde, die al 39 keer veroordeeld was en bijna vier jaar in de gevangenis had doorgebracht. Zijn beschuldigingen werden uit het hof verworpen.

Later werd Pell ervan beschuldigd dat hij in de jaren zeventig twee jongens in een zwembad had betast. De eerste, Lyndon Monument, is een drinker, drugsverslaafde en drugshandelaar die zijn vriendin heeft aangevallen en 11 maanden in de gevangenis heeft doorgebracht. De tweede, Damian Dignan, heeft een achtergrond van geweld en werd gearresteerd voor rijden onder invloed. Beiden hebben beschuldigingen geuit tegen vroegere docenten. De vrouw van de zwembadeigenaar beweerde dat “noch zij noch haar echtgenoot ooit iets fout heeft gezien”.

Bill Donohue van de Catholic League vatte samen: “Kardinaal George Pell wordt reeds lang beschuldigd door homoseksuele activisten, drugsverslaafden, schurken en ideologisch gedreven verslaggevers.”

Bron: Gloria.tv/nl.news
identicon

Auteur:dmji

13 commentaren op “Beschuldigingen tegen Kardinaal Pell komen van drugsverslaafden en dronkenlappen

 1. het moet erg zijn om steeds valselijke beschuldigingen te krijgen van mensen die ook geen zuiver verleden hebben. Men kan een mens op deze manier totaal kapot krijgen gelukkig komt meestal de waarheid aan het licht maar meestal is het kwaad reeds geschied !

 2. Of Pell wel of niet verkeerd heeft gehandeld, valt nog te bezien. Deze jongen is ook jarenlang stelselmatig seksueel misbruikt geweest, voornamelijk door geestelijken, en zat daartoe op verschillende forums, waar hij de verhalen las van andere misbruikten.
  Wat hem opvalt is, dat het heel eenvoudig is om een onschuldige aan de schandpaal te nagelen als dader, waarna ook anderen zeggen, dat die het met hen heeft gedaan. Te bewijzen is er nagenoeg niets. Kan ook niet. Wie heeft er nu gelijk?
  Laten we maar blijven uitkijken een onterecht oordeel uit te oefenen op een vermeende dader. Of iemand, die de wet overtreden zou hebben. Dat is een zaak voor rechters, om dat eens goed uit te spitten. Ook ooggetuigen-verslagen blijken dikwijls niet te kloppen. Maar wie is nog een wijze en goede rechter om op de juiste wijze een oordeel te vellen? Wij moeten ons niet te snel laten meedrijven op de woeste golven van de algemene opinie.
  En geestelijke volwassenen die zich aan kinderen vergrepen hebben, ach, er zit nog wel een tweede kant aan; en een derde. Het celibaat he? Wie kan zijn seksuele driften een geheel leven weerstaan? En sommigen van hen zijn in hun eigen jeugd ook misbruikt geworden door een volwassene. Nee, goedpraten doet deze jongen dergelijke praktijken op het allerminst. Maar wel zag hij vreselijk gebroken zielen, kleine hartjes in sommige van zijn belagers. God oordeelt, niet hij; hij heeft alleen maar te bidden voor hen. Eens kwam na jaren zo’n geestelijke aarzelend op hem af, verscheidene malen, en lispelde tenslotte een kort excuus. Natuurlijk heeft hij hem dat grif vergeven. Maar niet iedereen is zo. Er zitten ook gewetenloze schurken tussen. Nogmaals, God oordeelt, niet deze onwetende geschonden jongen.

  1. Ik reageer even op uw stelling dat het priestercelibaat mede oorzaak zou zijn van het misbruik. Laat ons eerst bedenken dat de Katholieke Kerk er voor gekozen heeft, met reden, om haar priesters te kiezen vanuit hen die bij voorbaat reeds gekozen hebben voor een celibatair leven. Als men spreekt van een ‘verplicht’ celibaat is dat eigenlijk ook niet juist; alsof al die priesters, ocharme, bij hun wijding gedwongen worden om voortaan hun seksualiteit te onderdrukken, met alle gevolgen van dien. Dat zou een grove miskenning zijn van al diegenen die hun celibaat ten goede beleven, ondanks dat er ook velen zijn die hun celibaat niet naar behoren beleven (dat hoef ik u niet te vertellen, met groot respect). Zou een celibatair priesterleven op zich al aanleiding geven tot kindermisbruik, dan zouden velen die om wat voor reden dan ook geen seks hebben, de neiging kunnen ontwikkelen om zich aan kinderen te vergrijpen wat niet zo is. Pedofilie/kindermisbruik is een fenomeen dat zich, helaas, in alle lagen van de maatschappij voordoet en is van alle tijden. Het ligt aan de ziekelijkheid van de dader en niet aan het celibaat, ondanks dat een verkeerde beleving daarvan inderdaad tot misbruik kan leiden. Met andere woorden: het is de voetballer die bij overtreding een rode kaart verdient, het ligt niet aan de spelregels, die hebben hun waarde.
   Het is niet mijn bedoeling u de les te spellen maar om eventuele andere lezers te attenderen op de mooie beleving van het celibaat door zovele priesters en religieuzen, dat uiteindelijk een stralend getuigenis blijft van een liefde die oneindig veel groter is dan de liefde tussen mensen.
   Groet.

   1. De kwestie van het celibaat, dat is en van de grootste voetangels geworden in de hele kerkelijke geschiedenis; daardoor wordt er ook zo verschillend over gedacht. Betreffende de geschiedenis: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26822/het-celibaat-van-de-katholieke-kerk.html . Een millennium lang strijd, totdat de paus het tot een voorschrift maakte. En een strijd die voortduurde, tot op heden. Vele voors en tegens. Overigens, het is niet opgenomen in de lijst van ruim vierhonderd dogma’s.
    De zienswijze die deze jongen erover gaf, is maar zijn eigen weergave ervan, ontspruitende uit zijn misbruikt zijn geweest door vele geestelijken: de priesters van het seminarie waar hij op zat; de fraters; en gebeurtenissen gedurende zijn functie als misdienaar en acoliet. Zag daarbij vele geestelijken recht in hun hart. Een diep verscheurd hart. Schrijnend is dat om te zien en te moeten ondergaan. Ook leken vergrepen zich aan hem. Maar dat is toch van een geheel andere orde. Niet ermee te vergelijken.
    Het celibaat heeft ongetwijfeld ook zeer mooie kanten. Deze jongen heeft zelf voldoende celibatairen meegemaakt om dat te onderkennen: kloosterlingen (ook zusters), priesters, missionarissen, fraters. Als deze mensen zich zo aan God kunnen overgeven en dit geslachtelijke voor Hem hebben prijsgegeven, daar komen soms heel mooie mensen uit voort. Sommigen moeten er voor strijden, anderen beleven die strijd niet zo. Paulus is een mooi voorbeeld voor ongetrouwden; maar ook hij onderkent die vreselijke strijd, als hij zegt: maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.1 Korintiërs 7. Lees maar eens dat hele hoofdstuk in zijn brief. Elk mens is hierin dus anders. De opgelegde regel van het celibaat zal soms harder aankomen voor de een dan voor de ander; voor sommigen is het een zegen, voor anderen een kwelling des doods. Deze jongen spreekt uit ervaring.
    Ook zag hij op het seminarie, dat sommige mede-aspirant-priesters uit zijn klas verdwenen, toen zij in hun opkomende puberteit met al haar wellusten aan der lijve ondervonden, wat een levenslang celibaat ging inhouden. Logisch, maar ook vanuit God Zelf, meent deze jongen te moeten zeggen. Schiep Hij de mens niet naar man èn vrouw? Nam Hij de vrouw niet uit de man, opdat zij weer eens samen zouden komen, tot één vlees wordend, zich vermenigvuldigend tot velen? Bovendien gaf Hij hen, om dit te bewerkstelligen, de hartstocht erbij, de lust om telkens weer tot elkander te komen, om nog meer kinderen te krijgen. Zonder die hartstocht is dat samenkomen zelfs nagenoeg onmogelijk. En om dit alles te bewerkstelligen schonk Hij hen het voertuig daartoe, het elkaar aanvullende geslacht. Een innige omhelzing in hartstochtelijke liefde, waaruit kinderen voortkomen. Daar is niets banaals of vies aan. Integendeel, het is omgeven met de heerlijkheid Gods.
    Tja, toen de mens echter zondigde tegen God, wisten zij dat zij sterfelijk waren. Ze zagen elkaar geslacht aan, waaruit ook sterfelijke kinderen zouden ontspruiten, door hun schuld, en dekten dat maar af met bladeren. Ziehier de oorsprong van de schaamte. Die schaamte draagt de mens tot op heden in zich mee, kinderen worden verwekt in het verborgene, niet in het openbaar. Dieren doet dat wel, want die hebben geen weet van de vloek der sterfelijkheid. En sommige mensen gingen heel dat geslachtelijke gebeuren, door God aan de mens geschonken, afkeuren, halen hun neus ervoor op, zijn overpreuts. En niet geheel ten onrechte, als mensen dat geslachtelijke gruwelijk trachten te ontwijden. Daarover schreef deze jongen een ander verhaal, zie “pater Daniel Maes: bestrijdt het westen de terroristen of zorgt het zelf voor terrorisme? (17 juni)”.
    Nu, die preutsheid speelde ongetwijfeld een mederol in de beslissing het celibaat in te stellen als regel. Evenals de geslachtelijke ontwijding van vele geestelijken uit die tijd (concubinaat). Ook het onteren van jongetjes hoort daarbij, zie bovengenoemd document over de geschiedenis van het celibaat.
    Ongetwijfeld is hierover nog veel te zeggen. Tot zover vindt deze jongen het voldoende. Bedankt voor je positieve bijdrage, Bart, ook al denk je anders over deze kwestie. Prima. Wat zal de komende paus over deze kwestie beslissen? Dat maken we allen misschien nog wel mee….

    1. De discipline van het priestercelibaat komt van Christus Zelf, Die Zijn Apostelen celibatair deed leven van het moment waarop zij in de religieuze staat traden, en in de Latijnse Kerk is het steeds verplicht geweest van in het begin tot op heden. Behalve Sint Johannes waren alle Apostelen gehuwd, en hebben zij afstand gedaan van hun huwelijksrecht. Zij hebben uiteraard wel gezorgd voor de stoffelijke ondersteuning van hun gezinnen, en de huwelijksband bleef erkend als onverbroken. Onze-Lieve-Heer was de Monnik par excellence, en ook de Apostelen waren monniken, ofschoon de monachale afzondering zeer gematigd was omwille van het apostolaat. Toch zien wij herhaaldelijk hoe Christus en de Apostelen zich in de eenzaamheid terugtrokken om te bidden. Maria Onbevlekt was uiteraard het toonbeeld voor de latere monialen.

     Wie in de Latijnse Ritus niet bereid is om celibatair te leven, mag niet tot de priesterlijke stand toetreden. Punt. Degenen die na hun belofte spijt krijgen van hun verbintenis moeten de voortreffelijkheid van de toegewijde maagdelijkheid bemediteren en de vacante cherubijnse en serafijnse tronen die aan maagdelijke zielen geschonken worden wanneer zij het Hemelrijk binnengaan. Wat is één of andere vrouw in vergelijking met de hemelse glorie waarmee maagden in de Hemel gekroond worden, en de speciale nabijheid met God die zij daar kennen? Het was de maagd, Sint Johannes, die omwille van zijn zuiverheid meer geliefd was door Onze Heer dan de andere Apostelen, en die tijdens het Laatste Avondmaal zijn hoofd op het Heilig Hart van zijn God mocht laten rusten. Bovendien krijgt iemand die zijn maagdelijkheid toewijdt aan God voldoende bovennatuurlijke gratie om die verbintenis trouw te blijven. Indien hij dat dan niet doet, dan komt hemzelf de schuld toe.

     Priesters en kloosterlingen die zich in schending van hun celibaatsgelofte vergrijpen aan weerloze mensen moeten tot de lekenstand gereduceerd worden en vervolgens door de Staat geëxecuteerd. Het celibaat schenden op zich is reeds een dubbele zonde van heiligschennis en ontucht. Het schenden door iemand aan te randen maakt de wandaad nog veel gruwelijker, en wanneer de daad dan nog eens sodomitisch van aard is, wordt nog maar eens een nieuw dieptepunt bereikt. Dat dieptepunt wordt nog tot waanzinnigere proporties uitgediept wanneer het slachtoffer – wie kan het uitspreken zonder te beven van toorn? – een kind is.

     Zoals ik echter reeds in mijn voorgaande commentaar schreef, is Kardinaal Pell hoogstwaarschijnlijk onschuldig, en is hij het slachtoffer van een volslagen leugencampagne, mogelijk omdat hij de greep van Juda op het Vaticaan bedreigt door de Vaticaanse bank te willen hervormen.

     Een opmerking die ik zou willen maken is dat men in onze tijd veel te vrijmoedig spreekt over de voortplantingsdaad. Vroeger was men daar terecht veel voorzichtiger mee en werd over dat onderwerp bijna nooit gesproken. Heden worden zelfs de geesten van kinderen vergiftigd onder voorwendsel van ‘voorlichting’ op school. Sinds de voortplantingsdaad door de Zondeval op bepaalde wijze besmet geworden is, moeten alle gedachten en woorden daaromtrent samen gaan met een zin van schaamte en voorzichtigheid omwille van de boosaardige begeerten die in de mens werken. Men behoort er ook niet veel aan te denken. Het feit alleen dat Adam en Eva zich na hun zonde met lange gewaden gekleed hebben, terwijl dat ervoor niet nodig was, spreekt op zich met voldoende eloquentie. Het is eveneens een scherp getuigenis tegen het walgelijk nudisme dat geheel de Westerse maatschappij doordrongen heeft.

     1. B Van Dyck, u bent een van de mensen op dit forum die over zeer grote kennis beschikken en dat is samen met een sterk geloof ook een goede basis voor wijsheid. Misschien bent u wel priester. Met uw kennis zou u wel een eigen blog kunnen hebben. Dit forum is voor het Nederlandstalig gebied een zegen, maar dat geldt ook i.v.m. u. Ik denk dat vooral Katholieke Actie Vlaanderen veel op gang heeft gezet. Misschien bent u wel een lid van het wijze team dat zich Guardian Angel noemt. Wanneer een groot bos in brand schiet (Vlaanderen) dan lopen alle wilde dieren naar die ene integere mens toe waar zij anders angst voor voelen. Ik denk dat die angst eigenlijk een angst uit ontzag is. Zoals we ons tegenover God voelen: we denken pas aan Hem wanneer het al te laat is. Mensen als u zouden zondermeer minstens als adviseurs van de bisschoppen moeten ingezet worden. Voor mijn part mag u onmiddellijk de plaats van aartsbisschop innemen indien u priester bent, of vervangend waarnemer indien u geen priester zou zijn. Maar degenen die nog echt aan hun geloof werken zijn verspreid over heel het land van nieuwe heidenen. Misschien heeft God het zo gewild.

  2. Jongen.
   Mag ik u vriendelijk de raad geven voorzichtiger te spreken (en te denken) over lichamelijke liefde? Thuis stonden een reeks verzamelboeken van nobelprijswinnaars literatuur in de kast (Pantheon-reeks Heideland). Daar was een dik verzamelboek bij, met biografie, van de Franse schrijver André Gide. Mijn ouders hebben hem nooit gelezen maar ik wel, op veel te jonge leeftijd. Als ik er nu een kijkje in neem dan walg ik alleen al van zijn leugenachtige schrijfwijze. Maar ik hield toen ook ontzettend van Rabindranath Tagore, Selma Lagerlöf en Pearl S. Buck. Een bijbel hadden we niet! Doodjammer. Wel Dante’s Goddelijke Comedie.
   Mat.5:18 Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.
   Mat.5:19 Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het rijk der hemelen; maar wie ze onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden genoemd in het rijk der hemelen.
   Mat 5:20 …
   Mat 5:28 Maar ik zeg u: wie met begeerte naar een vrouw ziet, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart.
   Mat 5:48 Weest dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.
   Het is vreemd dat men altijd vergeet dat Jezus gehuwde apostelen uit hun gezin weghaalde.
   >>> Het gebod: Wees steeds kuis in uw gemoed: dat geldt immers ook voor gehuwden.
   Daarom ben ik er meer en meer van overtuigd dat jij, net als ik, nog steeds verbonden bent met bepaalde personen. Je weet dat een vrouw waar men eenmaal lichamelijk contact mee had de macht kan hebben je ziel voor de rest van haar leven aan zich te binden. Sommige vrouwen hebben niet eens dat lichamelijk contact nodig om iemand’s ziel aan zich te binden. Er zijn ook mannen die dergelijke geestelijke macht bezitten.
   Ik zou je dus vriendelijk maar met overtuiging de raad geven diep in jezelf te zoeken en die band(en) te detecteren om ze dan beetje bij beetje los te weken. Zowel het detecteren als het losweken zal u zeer veel tijd en moeite kosten, maar het is wel een nuttig geestelijk werk.

   1. Dank je voor je welgemeende raad, en de waarschuwing. Probeer ze mee te nemen in alles wat dat aangaande door mijn hoofd rondspookt.
    Heel mooi om Mat 5, vers 28 aan te halen. Kom nog regelmatig gelovige mensen tegen, vooral uit al die andere kerken, die toegeven aan hun zinnelijke lusten, terwijl zij toch getrouwd zijn: eigenlijk wel eens vreemd willen gaan, maar dat nog niet doen vanwege hun ontrouw aan hun vrouw. Dan is deze jongen behoorlijk fel: vroeger keek je naar andere vrouwen, omdat je nog geen vrouw hebt. Zou je daar eens mee op willen houden? Je hebt nu immers toch een vrouw? Dat met je ogen begeren van andere vrouwen trekt je af van de zuiverheid en liefde voor Jezus, en drijft een wig tussen jou, je vrouw en je kinderen.
    Zelf leeft deze jongen celibatair met zijn vrouw, heeft haar nooit anticonceptie gegeven, en ziet ook af van welk ander middel dan ook. Geslachtsgemeenschap betekent voor hem louter nòg een kind van de Heer vragen. Nou, het eerste kind kwam met veel problemen ter wereld, niet voor herhaling vatbaar. Dus dan ook geen gemeenschap meer. Doodsimpel.
    Maar wel moeilijk in een tijd, waar je leeft temidden van andere mensen die voortdurend gemeenschap hebben, dan weer met die, dan weer een ander. Dan nog al die andere vormen van geslachtsontwijding, zie mijn verwijzing hierboven naar een apart artikel hierover.
    Voel me net een kruisvaarder, die op moet trekken naar het Heilige Land om het te bevrijden van de heidenen. In mijn geval door alles wat hij vroeger heeft meegemaakt. Dat mag hij niet verzwijgen. Mensen die misbruikt zijn geweest moeten geholpen worden, om ze af te helpen van hun zelfmoordpogingen (niet weinigen…). Ten strijde moet er getrokken worden tegen alle ouders, die het gedogen dat hun kinderen op scholen op wanstaltige wijze seksuele voorlichting krijgen. Hij zou ook moeten vechten tegen overheden, ja tegen alles.
    Maar hij heeft zich in te houden. In te tomen. Hij leert de laatste jaren zeer veel bij. Ook op dit forum. Ook van jou. Verdiept zich, waar het voor de Heer Jezus werkelijk op aan komt. Niet wat deze jongen zelf wil; dat moet maar de vuilnisbak in. Dat meent hij. Hij wil zich geheel openstellen, onderwerpen, ja desnoods ontledigen, vernietigen, voor alleen zijn Vader. En inzetten voor het ene ware geloof, de ware Kerk. Verdiept zich nu in de dogmatiek, en de Mechelse kathechismus van 1954. Zelf wil hij dat geheel niet, maar het heeft ongetwijfeld nut. Hij onderwerpt zich dagelijks aan zo’n 35 hoofdstukken uit de Schrift te lezen. ‘s-Middags weer bezig een boek te schrijven, de 33e wordt dat, over Wie is God. Reusachtig moeilijk, eigenlijk onmogelijk. Valt toch te proberen. Ongelooflijk taai. Ook teksten knippen, plakken, sorteren. De jongen wil echt niet meer. Hij wil genieten zoals elk ander. Maar hij kastijdt zich, en laat zich door de Heer louteren. Maar samen met zijn vrouw geniet hij van hun tuin, waar zij soms wel drie maal per dag eten. En ook speelt hij voor haar weer een stukje zelfgecomponeerde muziek op zijn zither (die je ook kunt beluisteren op die website van Klokk). Weet je waar we zo van genieten? https://www.youtube.com/watch?v=dfLNM7tlSF8, da’s de Mattäus-Passion van Richter (na de kleine letter t komt de kleine letter l). Wel met spaanse ondertiteling, want er is niets anders meer te vinden. Zie hoe de dirigent Richter hier (vlak voor zijn dood) een meerwaarde weet te geven aan dat meesterwerk van Bach, in de 70er jaren. Vooral als dat jongenskoor mee zingt, zoals in het begin, en na 1.20.15 uur. Dus zo’n 80 minuten na het begin.
    En deze jongen probeert je raad op te volgen. Ook zijn getuigenisdrift moet misschien daartoe wel eens in flarden. Als de wil van zijn Vader maar geschiedt, da’s zijn grootste zorg. Hijzelf moet nog kleiner, geringer, nietiger worden. Da’s louter winst, toch?

 3. Het valt op hoe veel media-aandacht de beschuldigingen tegen Kardinaal Pell gekregen hebben, terwijl de zaak omtrent “Cocaïne Capozzi” bijna niet ter sprake gekomen is, hetgeen nochtans over zware feiten gaat. Een bijeenkomst in een appartement van een gebouw dat tot het eigendom van de Apostolische Stoel behoort, waar sodomie en drugsgebruik plaatsgevonden hebben. Het gaat hier dan om een ondergeschikte van Kardinaal Coccopalmerio, die heel ’toevallig’ weer onder de banier van de meest anti-katholieke facties binnen de Katholieke Kerk strijdt. Valt te vergelijken met Jef Barzin van de Danneelsiaanse pedo-pervertenclub (de “oecumenische werkgroep pedofilie”, zoals toen gepropageerd door de danneelsgazet “Kerk & Leven”) uit de jaren tachtig, die heden nog steeds als een Deken van Bisschop Johan Bonny opereert.

  Wie het één en het ander gelezen heeft over de Zaak Dutroux en de Franklin Cover-Up, zal weten dat waar sodomie en drugs in één zin vernoemd worden, noodzakelijkerwijze de vraag gesteld moet worden of er minderjarige slaven aanwezig waren.

  Daar wil men zich echter niet mee bezig houden. Kardinaal Pell moeten zij hebben, om van hem een circusattractie te maken terwijl hij hoogstwaarschijnlijk onschuldig is van de beschuldigingen die tegen hem gemaakt worden. Hierbij is het dan weer belangrijk om te gedenken dat Kardinaal Pell de Vaticaanse bank wilde hervormen, iets dat eertijds mogelijk deels de oorzaak geweest is van de dood van Paus Johannes Paulus I, die slechts een zeer korte tijd op de Troon van Petrus gezeteld heeft. De spreekwoordelijke dolk is het favoriete ‘werktuig’ van de framasson.

  Het zou mij ten zeerste verwonderen indien de aantijgingen jegens Pell op waarheid zouden berusten. De storm die tegen hem woedt heeft elk merkteken van een lastercampagne komende van bepaalde schelmen die zich in hun duistere praktijken bedreigd voelen door zijn beleid.

  Helaas, de strontput van de democratie heeft haar rotte walmen binnen de geheiligde muren van de Opperpriester des Christendoms verspreid, tot verderf van de zielen… en de hersencellen.

  Mogelijk zal God bepaalde grote rampen over de Zevenheuvelige Stad, en Europa algemeen, laten komen, zoals in de dagen van de Plundering van Rome. Zie hier Roberto De Mattei over die gruwelijke dagen (mijn vertaling uit het Engels):

  “Paus Clemens VII commissioneerde Michelangelo om het Laatste Oordeel te schilderen in de Sixtijnse Kapel, mogelijk om de drama’s te immortaliseren die de Kerk had ondergaan gedurende die jaren. Iedereen verstond dat het een kastijding vanwege de Hemel was. Er was geen gebrek aan premonitorische waarschuwingen: Bliksem die het Vaticaan raakte en de verschijning van een eremijt, Brandano da Petroio, vereerd door de menigten als de “Gek van Christus”, die, op Witte Donderdag 1527, terwijl Clemens VII de menigten aan het zegenen was in de Sint-Pieter’s, riep: “Sodomitische bastaard, om uw zonden zal Rome verwoest worden. Biecht en bekeert u, want binnen 14 dagen zal de toorn van God op u en de Stad vallen.”” – The Sack of Rome (2015-12-03).

  Sodomitische bastaards! Biecht en bekeert u. Ge weet wie ge zijt.

  1. “Wie het één en het ander gelezen heeft over de zaak Dutroux en de Franklin Cover-Up, zal weten dat waar sodomie en drugs in één zin vernoemd worden, noodzakelijkerwijze de vraag gesteld moet worden of er minderjarige slaven aanwezig waren.”
   Ongetwijfeld! is het antwoord van deze jongen. Gedurende zijn jarenlang stelselmatig misbruikt te zijn geweest, als een schandjongen alles moest doen wat de “heren” van hem verwachtten, kan hij uit ervaring zeggen dat er veel jongens, in mindere mate meisjes, ingezet worden om al hun bizarre seksuele geneugten te bevredigen. Hoe erg dat is, weet nagenoeg niemand. Daarom heeft hij op http://www.klokk.nl twee stukken poëzie erover geschreven, met eigen muziekcomposities en tekeningen: zie het vierkant rechtsmidden, lotgenoten-in-kunst, de vierde kunstenaar, inderdaad “een jongen”, het tweede stukje poëzie “schandjongens” en het vierde “de oom van de oom”. En dan ook maar het vijfde “satanisch-ritueel misbruikt”, dat ook sterk riekt naar de zaak Dutroux, en waar deze jongen zijn lichamelijke invaliditeit aan te danken heeft. Wat hem geestelijk heeft doen verrijken.
   O ja, als sommigen zeggen dat schandknapen “het koninkrijk Gods niet zullen beërven”, volgens 1 korintiërs 6, vers 9: deze jongen heeft dat in de letterlijk vertaalde Naardense bijbel laten rechtzetten door de vertaler, de twaalfde druk februari 2017: er staat “malakoi”, dat nu is weergeven door “wekelingen”. Zie verder mijn reactie van 28 juni 11:29 uur in “duitse vrijmetselaars vieren jubileum in katholieke kerk (20 juni)”. Er moet voor al deze schandjongens gebeden worden, laten zij allemaal bij de Vader mogen geraken! Degenen onder hen, die konden ontkomen, zijn als volwassenen allemaal seksueel verknipt, in de war over hun seksuele identiteit. Geen wonder, zij hebben zich als een meisje passief laten penetreren, keer op keer. En schipperen daarna als een holebi tussen de wal en het schip.
   Tot zijn schande moet deze jongen zeggen, dat ook hij daardoor sodomie heeft bedreven, enkele jaren heeft samengewoond met een vriend. Maar de Heer Jezus heeft hem doen inzien vanuit de Schrift, dat hij verkeerd handelde, en wierp hem uit genade een maagd in de schoot, die hij met succes mocht bevruchten.
   Maar homo’s die tot geloof komen, tja, een pijnlijke zaak. Wijlen Johan Maasbach, voorganger van een vermaarde kerk in Den Haag, zei eens: zo gauw ze bekeerd zijn, moet je ze meteen doodslaan. Nogal plat uitgedrukt, maar o zo raak. Want hoe kun je als christelijke homo ontkomen aan het bedrijven van sodomie? Dat heeft deze jongen ook laten weten aan de bisschop van ’s Hertogenbosch in verband met Roze Zaterdag vorige week, op een zeer indringende wijze. Gelukkig lastte hij de verwelkoming van hen af in de kathedraal. Wel zouden ze moeten weten waarom God hun gedrag afkeurt, de jongen vroeg hem deze holebi’s hiervan op de hoogte te stellen. Heel mooi dat je je betoog eindigt met: “Sodomitische bastaards! Biecht en bekeert u. Ge weet wie ge zijt.”

 4. “Zalig ben u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.” (Mattheüs 5:11 en 12)
  Diegene die toen Jezus en Zijn Kerk vervolgden, zijn er nog steeds en zij vervolgen nog steeds met dezelfde haat. Ze hebben een naam: (Joh. 21,19-29): ” In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. “

 5. Hoe banaal ook, aan de bekladde en vermorzelde profeet Leon Theunis van Mortsel heb ik te danken dat ik boeken over Maria begon te lezen na jarenlang liberalistisch Protestants te hebben geleefd.
  Daarom, indien er inderdaad een greintje waarheid zou schuilen in de beschuldigingen aan hem dan vergeef ik hem dat van harte want o.a. door dat boekje hem begon ik beetje bij beetje terug een naar waarheid zoekende Katholiek te worden in die verduisterde tijd.

 6. @ Benjamin van Dyck
  @ Eric
  Ben afgunstig op u beiden, omdat gij nog nooit in aanvaring zijt gekomen met geslachtelijke ontwijding door anderen. Deze jongen dus wel, en hoe, ach, hij wenst het allemaal te willen vergeten. Hoe meer men met het uiterlijke en lichamelijke bezig is, des te meer vergeet men het geestelijke en innerlijke. Hij wordt van twee kanten gedrongen. Ziet om zich heen hoe mensen in dat eerste opzicht er een potje van maken. Wenst er wel op in te hakken als een voortstormende gesel, die genoemd wordt in Jesaja 28. Hij smeekt zijn God er ook toe. Maar de verwezenlijking is nog niet aan de orde, en zal wellicht ook nooit aan de orde komen. Hij kan enkel maar bidden voor al degenen die daaronder te lijden hebben, vooral, ach, al die kinderen, kinderen.
  Hij wordt dus van twee kanten gedrongen. Die andere kant is dat hij meer dan wie dan ook wenst te willen teruggaan naar de absolute zuiverheid, onschuld, onbevangenheid, oprechtheid van een bedeesd jongetje, een knaap nog, om voor Hem schoon te zijn, Hem te dienen, niets anders meer te weten dan “Christus Jezus, en Die gekruisigd”, zoals Paulus dat aangeeft in 1 Korintiërs 2. Te behoren bij “er zijn ontmanden die zichzelf hebben ontmand om het koninkrijk der hemelen”, Matteüs 19, vers 12. Zoals de reactie hierboven van u, Benjamin, dat doet hem heel goed. En de vermaning van u, Eric, evenzo. Ongetwijfeld zal de Heer Jezus dat verder voor mij in orde brengen, opdat de jongen zich nog meer kan richten op zaken, die voor Hem van belang zijn. Zelfs indien hij daartoe uit het boek des levens zou moeten worden uitgedelgd ( gelijk Mozes dit over zichzelf voorstelde in Exodus 32, vers 32), maar hij zal en moet zijn Vader volledig dienen naar louter Zijn wil, geheel niet naar zijn eigen stomheid en domheid. Want uit hem komt geheel niets goeds voort (1 Korintiërs 7). Kennis zoals Paulus dat aangeeft in de eerste hoofdstukken van die brief leidt louter tot volledige armoede, hij acht het als vuilnis geheel en al, spuugt erop. Maar dat gaat niet in één dag, Hij loutert hem aan alle kanten. Daar dankt hij Hem voor, en bidt, dat zijn ellende nog meer en meer mag toe nemen, om misschien ooit eens te worden tot een welbehaaglijk voorwerp. Nu nog geenszins, integendeel. Maar in Hem ligt alle hoop besloten. Omdat deze jongen in Hem zijn vertrouwen heeft gesteld.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht