Woedende Spaanse Katholieken organiseren massaal ‘gebedsprotest’ na grootschalige Moslim-gebedsbijeenkomst aan Mariabeeld

Katholieken in de Spaanse stad Granada sloegen terug naar wat zij omschreven als een “provocerende” beslissing om een Ramandan-vastenonderbreking te houden vóór een beeld van de Maagd Maria, door een grootschalige publieke gebedsbijeenkomst te organiseren op dezelfde plaats.

“We zijn hier omdat we niet kunnen toestaan dat dit gebeurt. Ze kunnen dit niet doen in Granada. Ze kunnen dat doen in hun plaats, maar niet in de Jardines del Triunfo, dat zo lang van ons is geweest,” zo vertelde een Katholiek op de bijeenkomst aan het Ruptly videoagentschap van RT.

De hedendaagse ‘Jardines del Triunfo’ kende zijn oorsprong als een 13de-eeuwse Moslim-begraafplaats tijdens de Islamitische bezetting van Spanje, maar het wordt nu gedomineerd door een 17de-eeuws beeld van de Onbevlekte Ontvangenis, staande op de top van een hoge zuil.

© Ruptly
identicon

Auteur:dmji

12 commentaren op “Woedende Spaanse Katholieken organiseren massaal ‘gebedsprotest’ na grootschalige Moslim-gebedsbijeenkomst aan Mariabeeld

 1. Als die plaats : “Jardines del Triunfo”tijdens de islamitische overheersting in Spanje een moslimbegraafplaats is geweest, terwijl daar nu een Mariabeeld staat, is dat wel erg provocerend om daar nu moslims uit te nodigen om tijdens de ramadan een vastenonderbreking te houden. Waarom juist daar ? Had dat op een neutrale plek gedaan.
  Dat multiculti geklets een toegevoegde waarde zou hebben is een leugen. De toegevoegde waarde is uiteindelijk dat iedereen zich moet onderwerpen aan de islam zoals we gezien hebben in voorgaande tijden en waar we de kruistochten dankbaar voor moeten zijn anders zaten we nu nog onder het juk van de islam. Kijk naar het Midden Oosten: er is geen ruimte voor andersdenkenden dan islam. Met uitzondering van Israël waar nog wel vrijheid van godsdienst en meningsuiting is.
  Dat Granada een stad van samenleving en tolerantie is hebben we te danken aan de Joods Christelijke cultuur, hoewel de Joden verdreven zijn in vroeger tijden en o.a. hier een veilig heenkomen vonden.
  Waarom moeten mensen van allerlei geloofsovertuigingen samen komen ? .
  Geloven bij elkaar brengen zoals Bergoglio voorstaat, heeft geen nut dan alleen een wereldgodsdienst waarin Christus is verdwenen uiteindelijk. Dat is het misleidende van het goedklinkende ” geloofsovertuigingen samen laten komen “.

  1. De Joden werden uit Spanje verdreven omdat zij Kerk en Staat onophoudelijk ondermijnden. De laatste druppel was wanneer sommigen van hen een Christelijk kind ontvoerd en ritueel vermoord hadden uit haat jegens de ware Godsdienst (zij hadden het arm kind aan een kruis gehangen). De maat van ongerechtigheid was vol toen, en Ferdinand en Isabel zagen geen ander middel voor het heil van Spanje dan dat roversvolk te verdrijven uit hun midden. Oprechte bekeerlingen tot het Christendom mochten trouwens in Spanje blijven, en sommigen van hen bekleedden zelfs hoge en vertrouwelijke functies bij het koninklijk hof.

   1. Het waren indertijd ook de Joden die de schepen betaalden voor de moslim invasie in Spanje en route naar Frankrijk, en het waren ook de Joden die ’s nachts de stadspoorten van Valencia openden voor de islamitische Sarazenen. (Lees, Maurice Pinay, “2000 ans de complot contre l’Eglise”). De Joden uit die tijd prefereerden een islamitische bezetting van Spanje tegenover de Kerkelijke autoriteiten, de katholieke adel en andere gezagsdragers. De islamieten konden ze omkopen, en dat bijltje waren ze gewend. Christelijke gezagsdragers werden gevreesd, de islamitische niet. Koningin Isabelle de katholieke, zetten ze niet voor niets het land uit. De gehele Europese geschiedenis is getekend door de corruptie en het financiële venijn van de joodse elites. Dat gebeurde ook onder Cromwell (17de eeuw) in Engeland, en in onze tijd is dit usance in de VS, en de reden waarom Trump zo gehaat wordt. De subversieve, criminele Soros is een typisch voorbeeld. Trump heeft het joodse geld niet nodig, en dat heeft hij hen aangezegd. Diezelfde elites heersen ook over de westerse MSM media. Hoopgevend is het breed gedragen Spaanse verzet tegen islamisering, het relativisme en het modernisme dat de Kerk en West-Europa teistert. Ook de Spaanse bisschoppen staan model voor al hun collega’s. Ze komen achter het bureau vandaan, hebben zorg voor gelovigen en zijn niet bevreesd hun engagement te tonen in maatschappelijke kwesties en kennen geen schroom om politieke correctheid af te wijzen.

 2. Spanje werd gedoopt en dus toegewijd aan God voor dat de Saracenen het land kwamen wegroven. Zij hebben daar niets te zoeken, en het is te hopen dat de Spaanse Katholieken hun Godsdienst niet langer zullen laten verstikken door die gevloekte tolerantie die geheel het Westen in dwaalgeesterij gestort heeft. Kerkklokken moeten er weergalmen, en geen minaretten.

  Niemand heeft het recht om God te beledigen door Mahometaans te worden. Nog veel minder om dan te gaan eisen de blasfemische gebeden van die pseudoreligie te kunnen uitbraken in kerken en andere Katholieke gebedsplaatsen.

 3. gevonden op het internet:

  Op 18 mei 2016 vond er in het Tsjechisch parlement een conferentie plaats met als titel :
  “Moeten we bang zijn voor de Islam ?”
  Behalve islamitische predikers van de moskee in Brünn, waren er ook ambassadeurs aanwezig uit moslimlanden.
  Toen één van de beste Tsjechische advocaten begon te spreken, maakten die zich snel uit de voeten. Dr. Klára Samková zei het volgende :

  “Dames en heren, ik dank u om mij de gelegenheid te geven om hier te spreken. Wij zijn hier vandaag samen gekomen om het antwoord te vinden op de vraag of wij bang moeten zijn voor de islam. Op deze vraag geef ik een direct antwoord : in geen geval moeten wij bang zijn voor de islam. Wij moeten met de islam omgaan op dezelfde manier zoals de Europese beschaving met alle totalitaire en onmenselijke regimes succesvol omgegaan is, met dewelke ze in de loop van haar 2000 jaar geschiedenis gedwongen was te strijden. Dat wil zeggen, de strijd tegen de islam opnemen, zijn verspreiding eens en voor altijd onmogelijk maken en, juist zoals bij vroegere monsterlijke ideologieën, het bestaan van de islam als een misdrijf beschouwen tegen de menselijke natuur, tegen de vrijheid en vooral tegen de menselijke waardigheid.
  Want precies dat is de islam – tegen de menselijke natuur, tegen de vrijheid en tegen de menselijke waardigheid.
  De islam heeft dezelfde trekken als het nazisme, het fascisme, het communisme. Hij is dat, ondanks het feit dat hij zich verbergt achter een godsdienst. In werkelijkheid is het vooral een staatscriminele en misdadige ideologie en een niet reformeerbaar regeringssysteem.
  De islam heeft twee reden om zich als religie te presenteren. De eerste is historisch : de islam ontstond in een tijd die voor een ideologie alleen maar een godsdienstige vorm toeliet. Ook in het oude Griekenland waren geen filosofische staatsconstructies mogelijk als ze niet in een godsdienstig kader ingebed waren. Dat was nog veel minder mogelijk in de 7de eeuw n.C., aan de rand van de beschaafde wereld.
  De tweede reden waarom de islam zich vandaag achter het masker van een godsdienst verbergt, is zijn permanent, bewust en gericht misbruik van het Euro-Amerikaans rechts- en waardensysteem, dat beschavingen op christelijke fundamenten opgebouwd hebben. Niets is beter en effectiever dan het waardensysteem van mijn tegenstrever te misbruiken, terwijl ik het zelf niet deel. En dat is nu juist wat de islam doet. Hij doet een beroep op onze tradities van steunverlening, maar zelf is hij niet bereid deze traditie aan te nemen. Hij doet een beroep op onze tradities, appelleert eraan, en achter onze rug bespot hij onze waarden.

  Waarom is het gepast om de islam op gelijke voet te stellen met totalitaire regimes ?
  De islam, hoewel hij zelf zegt dat hij een godsdienst is, is in de eerste plaats een totalitair regeringssysteem, waarin God alleen maar plaatsvervanger is, want het kernpunt van de islam gaat over een staatsorde. In tegenstelling tot het christendom, hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme en shintoïsme is de kern van de islam het recht, meer bepaald de islamitische sharia. Die is een integraal bestanddeel van de islamitische ideologie en is er onlosmakelijk mee verbonden. Die vormt de eigenlijke kern van de islam, omdat de voorschriften die zich religieus of ethisch noemen, alleen maar de uiterlijke en de bijkomstige inhoud van de ideologie vormen. In de islam is de idee van de religie als privé-zaak, als een persoonlijke aangelegenheid van het individu, volledig onaanvaardbaar. En dat is nu juist het principe waarop het huidige christendom berust en alle beschavingen die daarvan afgeleid zijn. Het is een persoonlijke relatie van het individu tot God, waarbij een kerkelijke organisatie in mindere of meerdere mate een rol van bemiddelaar speelt. Zelfs de mensen binnen onze civilisatie die zichzelf als atheïst beschouwen, dus zij die zeggen dat ze niet aan God geloven, baseren hun standpunten automatisch op de christelijke tradities. In hun leven zijn die dan niet meer dan folklore of een soort cultureel automatisme, maar toch delen ze algemeen gesproken de christelijke geest van Europa en Amerika.
  We wijzen er nogmaals op dat deze visie voor de islam niet alleen onaanvaardbaar is, het wordt afgewezen en direct als een misdrijf beschouwd. De islam wijst het concept van een persoonlijk geloof aan God af en verhindert op totalitaire wijze ieder in twijfel trekken van de islam zelf. Als iemand zou denken dat wij het recht niet hebben om uit te maken wat totalitarisme en autoritair bestuur is, en dit niet mogen zeggen over de islam, dan wil ik er alleen maar op wijzen dat wij in ons land, waar wij sedert 300 jaar onder vreemde heerschappij geleefd hebben en van de laatste 78 jaar er 48 onder een totalitair regime leefden, een zeer goede neus ontwikkeld hebben voor wat totalitair is en wat autoritaire macht is, zodat wij het totalitaire op het eerste zicht herkennen. Wij hebben zowel het recht als het vermogen om het te identificeren en er een oordeel over uit te spreken.
  De islam heeft niet dit Europese idee van de Verlichting dat er een sociale evolutie mogelijk is naar de toekomst toe. Voor de islam was alles al goed – in de tijd toen de profeet Mohammed leefde. Het beste wat gedaan kon worden, is al gedaan, en het beste en het enig zinvolle dat kan geschreven worden, is al geschreven, namelijk in de Koran. In zijn wezenskern is de islam een godsdienst van het boek Kohelet, waarin meer dan duizend jaar vóór Mohammed gezegd werd :

  “Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon?
  Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan.”

  Wij spreken van Ecclesiastes of het boek Prediker. Het gaat hier over 1:3 en 1:4 – fdw

  Jodendom, christendom en de daaruit voortvloeiende beschaving overwonnen deze ongerechtvaardigde scepsis, deze zelfverachting. De islam echter bleef een doodgeboren kind van de gnosis, vervormd door het gedegenereerde, gemuteerde verlangen naar een hervereniging met het universum, door de psychopathisch-obsessieve, paranoïde voorstellingen over het unieke van zijn weg om de gelovige met zijn God te verenigen. Vanuit dit afwijkend standpunt komt ook het, de volledige islam doordringende idee van materie als zijnde identiek met het Kwade en de daaruit voortvloeiende verachting van onze civilisatie, die als een materiële beschouwd wordt, en dus van nature aan de zijde van het Kwaad en in tegenstelling tot God. Het is werkelijk een tragedie voor de moslims zelf dat de islam, door het inslaan van deze doodlopende straat, zich voor altijd de weg tot God onmogelijk gemaakt heeft.
  Depressie, ondergang, niet-geloven in de mens en zijn onvervangbare waarde, niet-geloven in de waarde van ieder menselijk wezen, ongeacht zijn eigenschappen, zijn godsdienst, sociale status, geslacht, etnische afkomst, dat is wat de islam karakteriseert. De islam wees de filosofie af, zoals wij die kennen, dus als een mogelijkheid van een rationeel en kritisch kijken naar de realiteit. Dit islamprincipe blokkeert ook het doordenken van de kwesties van de menselijke vrijheid, waardigheid, de rol van de mens en de staat, en paradoxaal genoeg, ook de gedachten over God, die in de Europese-Amerikaanse beschaving een integraal bestanddeel van de intellectuele beschouwingen van de leidende wetenschappers zijn – astrofysici, mathematici en biologen, die in de resultaten van hun onderzoeken het wezen van het universum en vandaar ook God benaderen. Maar voor de moslims blijft contact met God voor altijd onmogelijk, tenminste toch tot de dag van het laatste oordeel, als ze volgens hun eigen ideologie het contact met God verloren zijn met de dood van de profeet Mohammed. Hoe ongelooflijk vertwijfeld moet hun leven zijn, dat in de grond alleen maar een wachten op de dood is !
  Het gevolg van deze complete ruimte-tijd-verstarring is dat juist de volkeren die onder de moslim-ideologie lijden, het meest verwoest worden. Precies deze volkeren worden door deze pseudoreligieuze toestand het meest tekort gedaan en kunnen hun potentieel niet verwezenlijken dat hun als menselijke persoonlijkheid van nature gegeven is en waarnaar ze bewust of onbewust streven. Net zoals de meeste en meest beklagenswaardige slachtoffers van het communisme de Russen waren, omdat het totalitaire communisme nu eenmaal in Rusland ontstond, net zoals de eerste slachtoffers van de Duitse nazi’s de Duitsers waren, zo zijn ook de grootste slachtoffers van de onmenselijk totalitaire islam voor het grootste deel de Arabieren en de volkeren die onder moslimheerschappij leven. Tegenover deze mensen, en dan vooral de moslimvrouwen wil ik hier mijn diepste medeleven betuigen.”

  Het bovenstaande is maar een deel van de toespraak van Klara Samkova. Een Duitse vertaling vindt u op

  http://www.pi-news.net/2016/06/muslime-auf-dem-weg-in-den-untergang/

  en een Engelse op

  http://www.breitbart.com/london/2016/05/21/czech-politician-islam-is-incompatible-with-western-civilization/

  In de Vlaamse pers werd hieraan natuurlijk geen aandacht besteed …

 4. Misschien zijn beelden, welke dan ook, provocerend voor moslims. Zeker als het om een begraafplaats gaat. Maken beiden, zowel moslimgroeperingen als katholieke groeperingen nu geen fouten ten opzichte van elkaar? Doden moet je ook laten rusten. In stilte bidden is ook nog een optie, ieder op de eigen manier. Dan ergert zich niemand. En God hoort eenieder. God kent immers ieders mensenhart, dat van de katholiek, dat van de moslim.

 5. Men denkt immers nu toch, Let Wel, op deze website, dat de paus toch ook aardig dictatoriaal bezig is? Hij wordt praktisch al een ketter genoemd en niet één keer, al meerdere keren. En die is katholiek, toch? Waarom dan de Islam alleen op dat punt beschuldigen dat het de aller slechtste Godsdienst zou zijn? Dat is nog maar de vraag. Ik herinner mij de uitspraak van Jezus nog als Hij zegt: “De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten.” Laten we ook ten opzichte van moslims en de Islam wat voorzichtiger zijn in ons oordeel. Veel is gebaseerd op vooroordelen ook nog. Mensen zijn bang van mensen van een andere Godsdienst. Ik ben banger van het Bhoeddisme en het Hindoeïsme dan van de Islam. China zit ook overal en werd vroeger al ‘Het Gele Gevaar’ genoemd. Ik bedoel maar, het gevaar komt echt niet alleen van de Islam of van buitenaf. Het grootste gevaar zitten binnen in ons zelf, vanuit het mensenhart komen slechte dingen, niet wat er van buitenaf binnenkomt. Maar op de een of andere manier wordt dat vaak verward. Het is ook moeilijk om je niets aan te trekken van anderen als ze veel van je zeggen, maar dat geldt dan ook weer over en weer. Over en weer worden er kwetsuren aangebracht. Wat dat betreft zitten we in hetzelfde schuitje.

  1. Een ware christen zou nergens bang voor moeten zijn. Ja, soms in uitzonderlijke gevallen: Jezus, Die in doodsangst verkeerde in getsemane (“olijvenpers”), want Hij wist, wat er allemaal over Hem ging komen, al is het alleen maar uit het boek Jesaja.
   Eens vroegen ze mij: ben je dan niet bang? Want deze jongen zat midden in de legalisatieprocedure van zijn thuisonderwijs in Nederland, die in totaal acht jaar geduurd heeft. Alleen al in de maand december ontving hij al zo’n twintig ambtelijke brieven, waaronder twee dagvaardingen, een van de cantonrechter inzake de leerplicht, en een van de kinderrechter inzake de kinderbescherming en voogdij. Niet zo leuk, bezorgde hem koppijn, maar altijd bleef hij op zijn Heer Jezus vertrouwen, in Wiens opdracht hij dit alles immers te doen had. En Hij verschafte hem in die maand ook een zicht op uitredding. Gelukkig vlogen acht maanden daarna de voogd èn de kinderbescherming de laan uit. Zijn verschijnen voor de rechters had hij nimmer voorbereid, maar werkelijk door de heilige Geest – zoals de Heer dat reeds gezegd had – sprak hij een kort en krachtig woord, wat niemand weerstaan kon, en de rechter zijn hoofd deed buigen. Na zes rechtszaken, inclusief Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten, was alles voor elkaar.
   Angst, hoezo? Ook mensen die hun vuisten ballen boezemt hem geen angst in. Erop af gaan is een andere zaak. Ook Jezus moest wel eens de benen nemen, het anker lichten, toen ze Hem wilden stenigen. Maar daarna ging Hij er weer vrolijk op af, tot verbijstering van de twaalf. Ook Paulus ging weer direct het stadje binnen, nadat ze hem hadden gestenigd, maar het dus overleefd had. Tegenover de medemens is hij altijd voorkomend, ook tegenover de buitenlanders in zijn straat. Ach, de sleutels niet bij haar hebben? Hij nodigde de turkse vrouw uit bij hen binnen te komen, een praatje, en gaf haar en haar kinderen te eten.
   En de liefde overwint alle angst. Ook voor God. Die we vrijmoedig tegemoet mogen treden. Mits we maar Zijn wil doen. David was aanvankelijk tè vrijmoedig jegens Jahoeah God, wilde de ark van het verbond op de wijze zoals hij zelf dacht (op een kalverkar) binnenhalen. Dat ging goed mis; daarna liet hij haar dragen door vier priesters, zoals voorgeschreven, in zij kwam Jeruzalem binnen.

 6. Misschien denken deze culturele verrijkers dat de tijd zo langzamerhand rijp is om Al Andaluz weer onder islamitische heerschappij te brengen? Per slot van rekening worden hun gelederen jaarlijks met honderdduizenden “vluchtelingen” tegelijk versterkt…

 7. als ik de reacties zo lees, dan begrijp ik goed, dat het christelijk geloof in diverse delen van de wereld zo gehaat en verafschuwd wordt. de reacties van benjamin van dijk en Jules van rooyen zouden zo uit de koker van Julius streicher kunnen komen.

  1. Inderdaad straffe taal van benjamin en Jules. Misschien inderdaad niet vruchtbaar voor het vredevol samenleven, maar ook weer niet geheel onwaar. Wat betreft de haat tegen het christendom; dat komt niet van dergelijk soort geargumenteer want daar weten de meesten niets van, maar het zit veel dieper. Het komt van een haat tegen het idee van de menswording van de Zoon van God, dat diep ingebed is in de islam zelf. Het is feitelijk de essentie van islam om de menswording, de kruisdood en de verrijzenis te ontkennen en het geloof daarin met dwang te bestrijden. Vandaar dat christenen de meest vervolgde bevolkingsgroep zijn en dat de oorzaak daarvan nagenoeg alleen bij de islam ligt. Er zijn tientallen duizenden moslims, vooral in het Midden-Oosten die dat beginnen in te zien en zich massaal bekeren tot het christelijk geloof, maar dat zul je in onze kranten uiteraard niet lezen.

   1. Er zijn ook christenen die zich bekeren tot de Islam. Daar heb ik eens een krantenartikel over gelezen. Ik vond haar heel eerlijk in haar argumentatie. Ook zijn er zowel filmpjes te zien van bekeringen tot de Islam als bekeringen tot het Christendom. En beide redenen en argumenten kunnen heel aannemelijk zijn. Zo heb ik eens een filmpje gezien van een moslima die christen werd, maar ik vond dat soms lang niet zo overtuigend als soms andersom, van christen naar moslims. De religies stellen soms teleur, en sommigen zoeken dan een uitweg, daar waar ze zich het meest welkom voelen. Maar ook dat kan na een tijdje wegebben, als zij opnieuw nare dingen meemaken in ‘het nieuwe geloof’. Mijn tante zei altijd: “Overal is (wel) wat.” Mensen stellen hoe dan ook elkaar vaak teleur, dat gebeurt binnen en buiten de Kerk, binnen het werk, binnen families/gezinnen. De kunst is hoe er mee om te gaan. En dat blijft moeilijk. Maar zitten blijven waar je zit hoeft niet altijd de beste optie te zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je bij God terecht komt als je sterft en voor eeuwig met Hem zal mogen leven en wellicht al je geliefden, vader, moeder, broer(s) en of zus(sen), je man of je vrouw, zo God het wil.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht