Engels bisdom moedigt gelovigen aan om heidense afgoden te ‘vereren’

Foto: galleryhip.com

Een Katholiek bisdom in het Verenigd Koninkrijk moedigt Katholieken die heidense tempels bezoeken aan om te buigen voor de heidense afgoden en voedsel te eten dat “gezegend” is in heidense rituelen, in de geest van “oecumene” en “dialoog”.

In hun richtlijnen voor het bezoeken van heidense heiligdommen, moedigt het ‘Katholieke’ bisdom van Hallan, met aan het hoofd Bisschop Ralph Heskett, de Katholieken aan om bloemen te brengen naar Boeddha, om te buigen voor de Hindoegoden en voor het heilig boek van de Sikh. Katholieken worden ook aangemoedigd om het voedsel te eten dat hen aangeboden wordt, dat “gezegend” werd in Hindoeïstische en Sik-rituelen.

Bisschop Heskett gaf geen antwoord op een vragenlijst door Press Time. LifeSiteNews vroeg hem hoe hij dit advies kon rechtvaardigen in het licht van het Eerste Gebod dat zegt: “Ik ben de Heer uw God; U zal geen vreemde goden hebben vóór Mij.”

President van het Lepanto Instituut Michael Hichborn zei dat de richtlijnen niet enkel de Katholieken op een dwaalspoor zetten, maar de eerste Christelijke martelaren onteren. “De eerste Christelijke martelaren weigerden zelfs een korreltje wierook te offeren aan de heidense demonen, waarbij ze vreselijke martelingen leden en een vreselijke dood vonden,” zo vertelde hij LifeSiteNews. “In het tweede boek van de Makkabeeën, weigerde Eleazar zelfs om te doen alsof hij varkensvlees at. En nu moedigt een Katholieke bisschop de gelovigen aan om heidense afgodsbeelden te vereren, geschenken te geven aan Boeddhistische tempels en ritueel ‘gezegend’ voedsel te eten. Het is de verantwoordelijkheid van de geestelijken om ons te helpen onze relatie met Christus te onderhouden en te versterken, niet om ons te vertellen hoe we moeten deelnemen aan afgoderij”, zo voegde hij eraan toe.

Hichborn zei dat deze richtlijnen de crisis binnen de Katholieke Kerk blootleggen. “Onze Gezegende Heer vroeg of de Mensenzoon nog geloof op aarde zou terugvinden als Hij zou terugkomen. Met deze bisschop die de verering van afgodsbeelden en het geven van geschenken aan Boeddhistische tempels promoot, is dit een vraag die we ons nu kunnen beginnen stellen. Kan er een duidelijkere aanwijzing zijn dat de Kerk een crisis van het geloof kent, zelfs tot het punt van apostasie?”

Bron: LifeSite

identicon

Auteur:dmji

17 commentaren op “Engels bisdom moedigt gelovigen aan om heidense afgoden te ‘vereren’

 1. die gasten die deze vorm van afgoderij willen promoten kunnen ze beter meteen in het gesticht zetten want er is maar een god die je moet aanbidden en dat is de schepper en zijn zoon jezus cristur

 2. Bisschoppen die zo handelen maken niet meer deel uit van de Katholieke Kerk. Even zo die Bisschop die zondige optochten “zegenen” enz… Maar dit is de aanloop naar een vorming van een wereldkerk waarin deze rituelen alle thuis horen en waar binnenkort het Allerheiligste Sacrament zal vervolgd worden en uit Rome zal worden geweerd. Deze kerk van de wereldreligie, die alle afgodendiensten zal verenigen en die in de maakt is en samensmelten zal met de wereldregeringen, zal weldra de ware Katholieken openlijk zal vervolgen. Het zal zo zijn zoals in het begin van de Katholieke Kerk, maar dan wereldwijd en er zullen daadwerkelijke martelaren zijn. Jezus en Maria zullen ons dan de weg wijzen en beschermen. Als het dagelijks misoffer zal ophouden in Rome (de ware Consecratie van de H. Hostie) en de woorden van de Consecratie verdwijnen, dan zal de wraak van de Almachtige over de mensheid neerdalen en het zal dan verschrikkelijk zijn voor al deze die Zijn H. Sacrament versmaden. Dit zal alles gebeuren binnenkort. Alles staat klaar en de wereld wacht op dat ogenblik om de trawanten van de Hell dit zullen doen om als een startsein voor de komst van de Antichrist voor te bereiden. Dit is wat er staat beschreven in het boek van Daniël.
  “Dan zullen de strijdmachten door hem op de been gebracht geworden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.” (Daniël 11:31)
  “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest geeft er acht op – laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.” (Mattheüs 24:15)
  Goede moed!

 3. Men moet respect betonen voor mensen van een andere godsdienst. Maar dat betekent helemaal niet dat men ook maar een beetje moet meestappen in die andere godsdienst. Sommige bisschoppen zijn echt op de dool en worden omzeggens nooit door een collega terecht gewezen. Te veel collegialiteit kan nochtans heel slecht zijn, zoals het kindermisbruik in de Kerk heeft aangetoond.

 4. De theologen hebben doorheen de eeuwen gezegd dat, vlak voor de komst van Antichrist, de stad Rome zal wederkeren tot haar oud heidendom en de Paus uit haar midden zal verdrijven. Dat oud Romeins polytheïsme was eucumenicalistisch; alle volkeren onder het Romeins civiel gezag kregen hun eigen tempels om hun afgoden in te vereren. Dit zijn in wezen dezelfde duivelse principes als diegenen waarop de huidige post-revolutionaire maatschappij is gebouwd, en de bisschop die heden Katholieken aanzet om zich aan idololatrie te bezoedelen spreekt vanuit diezelfde eucumenicalistische geest. Inderdaad, “eucumenisch” is één van de woorden die de anti-katholieke facties binnen de Katholieke Kerk gaarne in de mond nemen. Het is die zieke geest die zich ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie in kerkelijke documenten gematerialiseerd heeft, en de resultaten zien wij heden voor onze ogen: Een bisschop van die Kerk die legerscharen van Martelaren voortbracht, die liever hun bloed vergoten dan de nek te buigen voor de duivels van het Romeins Rijk; die bisschop roept de zonen van het Verbond heden op om hoogverraad te plegen jegens de Goddelijke Troon door exact datgene te doen waarvoor God in Zijn brandende toorn de Israëlieten vroeger in ballingschap naar Babylon gestuurd heeft.

  Het is gekend dat machtige figuren in de politieke en financiële wereld betrokken zijn in afgodische, kannibalistische paganistencultussen waarbij kinderen gemolesteerd en als mensenoffer vermoord en opgedragen worden. Wanneer men bedenkt wat voor namen er in het Dossier Dutroux genoemd worden, dat WikiLeaks gepubliceerd heeft in 2009, wordt men vervuld van afgrijzen. Tot op heden steekt de zaak in de doofpot. Het is verbijsterend hoe de volkswoede, ofschoon het overduidelijk was dat het Belgisch staatsbestel dergelijke folternetwerken beschermt, zo geruisloos is kunnen bedaren. Tot op heden hoort men er bijna niets meer over. Nochtans, wanneer men commentaren van mensen op zeldzame artikels erover beziet, kan men slechts vaststellen dat velen onder ons volk nog steeds weten dat het gaat over de meest schandelijke doofpotterij. Er staan zelfs minervatempels in Californië en op een privé-eiland van Jeffrey Epstein. Foto’s staan op het internet; doch, de volkeren schrijden zonder verzet voort op de afgestompte, lage levenspaden waarop de geheime sekten hen geplaatst hebben.

  In slagorde, o Katholieken! Wij mogen niet toekijken hoe de geheime sekten het paganisme zullen introniseren in onze eigen kerken. Christus moet regeren in onze tempels, en niet de koran, boeddha, noch één of andere hindoeduivel; noch de duistere afgoden van het Luciferianisme van de judeo-maçonnieke geo-politiek. Christus heri, hodie, et semper! Laat de Hoorn van Roncevaux schallen tegen de vernietigende ontkerstening.

  Maria de Onbevlekte zal ons bijstaan. Ave, God-dragende Moeder.

  1. Dutroux, afgodische praktijken met een religieuze inslag, het brengen van kindoffers, de satanskerk, de omkering van het kruis, het pentagram, het altaar, de ritus en gewaden, daar weet deze jongen alles van. In milde vorm heeft hij dat een aantal malen moeten meemaken. Moet hij u nu daarmee confronteren? Nee, alleen voor degene die dat werkelijk wil weten, heeft hij op http://www.klokk.nl een stukje poëzie met muziekcompositie en tekeningen/schilderingen uit eigen hand op die site laten zetten: zie het vierkant rechtsmidden: “lotgenoten-in-kunst”, de vierde kunstenaar: “een jongen”, nr 14 “satanisch-ritueel misbruikt”. Nogmaals, lang niet voor iedereen geschikt, het is nogal heftig. Maar het toont overduidelijk waar afgodenverering naartoe kan leiden. Het gebeurt nu over de gehele wereld, dat verminken, vermoorden en offeren van kinderen, en er wordt goed verdiend aan de filmpjes daarvan. Overigens zijn kindoffers van alle tijden, ook in de Schrift wordt dat vermeld (wel twintig maal op zijn minst), zelfs de Israelieten hebben zich soms schuldig eraan gemaakt. Gelukkig heeft deze jongen het overleefd, op een heftige dwarslaesie na (invalide) en een trauma, maar de Heer Jezus heeft me eruit bevrijd, en ben nu overgelukkig in Zijn overstelpende en omarmende liefde gekoesterd en geborgen.

 5. Nadat de Heer mij een maagd – zij is chinese – in de schoot geworpen had, drukte hij haar een bijbel in de chinese taal in de hand, en zeide: elke dag twee hoofdstukken lezen, een uit het oude, en een uit het nieuwe testament. Dan kunnen we erover praten – want hij leest dezelfde stukken in het nederlands. Op deze wijze legden we de basis voor een christelijke opvoeding voor onze zoon. Zij was namelijk boeddhistisch.
  Op een dag nam ze me mee naar zijn broer. Die had op een hoge vensterbank in de keuken een keukengod staan, een boeddha met wierook. Nadat we wat hadden gegeten, nam hij voor elk van ons een gewijd koekje weg, die voor dat afgodsbeeld lagen. Meteen schoot me de waarschuwing van Paulus te binnen in een vrijwel identieke situatie 1 Korintiërs 10, verzen 28 en 29. Want hoewel wij als christenen vrijheid van geweten hebben, wordt zijn geweten ermee besmet, indien we wèl zouden meeëten. Dus weigerden we.
  Mijn vrouw heeft het boeddhisme ingeruild voor het christendom. Na haar komst in Nederland trouwden we in de katholieke kerk. Boeddhisten geloven namelijk in een zielsverhuizing (reïncarnatie), dus telkens weer een nieuw leven beginnen; dat gaat natuurlijk niet samen met ons geloof: één opstanding, een tijdelijk verblijf van onze ziel in de hemel, en in een nieuw onsterfelijk lichaam de nieuwe aarde betreden, en het nieuwe Jeruzalem.
  Nee, geen enkel water bij de wijn doen in verband met al de andere religies en bijgeloof. Zelfs de laatste pauzen maken zich daaraan schuldig, diep treurig. Maar ook niet een geloof in sterrenbeelden, evolutietheorie, enzovoorts. En vooral ook geen water bij de wijn doen in verband met de vele moslims die ons land herbergt. Ook niet op scholen, ook niet in verband met de feestdagen.
  Bijna ondoenlijk? Helemaal niet. Mochten we onwetend zijn geweest over dit of dat, de heilige Geest Gods doet ons inzien, waarin we gefaald hebben.
  Zo ook poogt deze jongen zich zuiver te houden, onvertroebeld, voor mijn Heer en God, Die Zijn Zoon ook voor mij alleen liet sterven. Wie heeft de moed om voor een ander zijn leven af te leggen? Niemand toch? Maar Jezus Christus dus wel. Ziehier Zijn onuitsprekelijke diepe liefde voor ons. Laat deze jongen dat nou een klein beetje mogen vergelden door zich in ieder geval rein en zuiver te houden voor Hem. Althans, dat probeert hij.

 6. Het aanzetten tot afgodendienst door bisschoppen, beste Michaël D., staat niet op zichzelf. Het gaat niet om een incident, maar zit structureel in de Vaticaan 2 (V2) kerk ingebakken, gevolg van het V2 document “Nostra Aetate”. Na het noemen van hindouisme (alinea 2) en boudisme (alinea 3) leest Artikel 2, 5de alinea, als volgt : “De katholieke kerk keurt niets af van wat echt en heilig (saint) is in die religies. Zij beschouwt met oprecht respect de wijze van handelen en leven, de regels en de doctrines die, hoewel verschillend op veel punten van wat zijzelf leert en onderwijst, toch aandragen een straal van de Waarheid, die alle mensen verlicht. Desalniettemin, zij draagt zonder ophouden de boodschap uit, dat Christus is, “de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6), waarbinnen de mensen moeten vinden de volheid van het religieuze leven, en waarmee God zich verzoend heeft met alles (toutes choses).”
  Onder punt 3, worden de islamieten besproken “met waardering”, die “aanbidden de ene God, levend bestaand (subsistant), barmhartig en almachtig, schepper van hemel en aarde, die tot de mensen gesproken heeft”. En verder, die “Abraham hoogacht”, en “Jezus erkent als een groot profeet”, en “zij eren Zijn maagdelijke moeder Maria”. Dit artikel eindigt met het Concilie verzoek om het verleden te vergeten, elkaar te begrijpen, elkaar te beschermen, en samen te bevorderen voor alle mensen, sociale rechtvaardigheid, morele waarden, de vrede en de vrijheid. Onder punt 4 staat het jodendom, maar beste Michaël D. dit vergt mijnerzijds een apart punt van inbreng. Deze teksten uit NOstra Aetate vormden het startsein voor het oeverloze oecumenisme, de ziekte van praktisch alle geestelijke V2 NOM sektariërs in de Kerk.

  1. Inderdaad, van oudsher blijkt dat de katholieke Kerk zich niet afzijdig heeft gehouden van andere religies, maar met zich mengt. Men heeft in Noord-China restanten gevonden van christendom, zo’n duizend jaar geleden. Spoorloos verdwenen, op grafrestanten na. Was zij op den duur niet opgewassen tegen het boeddhisme, confucianisme, taoisme en allerlei vormen van voorouderverering? Erin opging, tot alle eigen smaak verdwenen was? In Latijns Amerika zie je hetzelfde; vandaar dat het door vorige pausen wat minder geliefd was om te bezoeken. En hier in Nederland zie je bijvoorbeeld Vietnamezen die hun eigen invulling hebben gegeven aan het katholicisme. Ook in het oude jodendom zie je die verslapping. Nehemia, die de muur van Jeruzalem liet herbouwen, en onder andere de sabbatsrust herstelde, en niet toeliet dat joodse mannen getrouwd waren met buitenlandse vrouwen, moest voor een wijle even het anker lichten. Toen hij terug kwam, was alles verslapt, vermengd. Met kracht herstelde hij wat hij eerst zo had achtergelaten. Zie het boek Nehemia in de Schrift.
   Ach, wat is zuiver, ongemengd, onvertroebeld? Deze jongen probeert het zuivere in alles na te streven. Maar hoeveel vertroebelingen heeft de Kerk niet de afgelopen twee millennia opgelopen, waarvan velen dat geheel niet bewust zijn. In Laodicea (Openbaring 3) zegt Hij: Ik zal u uit Mijn mond spuwen! De Heer Jezus hield duidelijk niet van vermenging, en nadat Hij een zweep gemaakt had, ranselde Hij al de verkopers uit de tempel, en keerde alles ondersteboven: het huis van Mijn Vader, gij hebt er een rovershol van gemaakt!

 7. Een paar keer heb ik een vruchtbaarheidsfeest bijgewoond van een paar meisje vanuit de hindoe-cultuur. Hoewel het niet mijn bedoeling was, kwam ik de eerste keer terecht in een soort processie, ik kreeg een kannetje met olie en een kaars in mijn handen gedrukt en liep daarmee. Allerlei rituelen werden uitgevoerd, bloemen gestrooid e.d. Het ging allemaal heel plechtig. Bij de tweede keer wilde ik niet dat dat me nog een keer overkwam. En ik heb gebeden tot God, hoe ik dit kon vermijden. Ik ben toen wel naar het feest geweest, maar op de een of andere manier kwam ik niet in die processie terecht. Het probleem werd opgelost en ik was daar heel blij om.

 8. Tegenwoordig zie je zoveel Boeddhabeelden overal. Het valt gewoon op. Buiten of op het raampost binnenshuis. In winkels, zoals (Nederlandse) drogisterijen zie je ze staan. Een buurvrouw had een grote afbeelding/prent van een Boeddha buiten hangen. Ik had er een hekel aan. Dat ze ging verhuizen is die plaat eraf gehaald.

  1. Vreselijk, overal die boeddhabeelden. Het ergste dat je er toch niets aan kunt doen, als een wildeman alles in stukken hakken, verscheuren, vertrappen. Slechts een bedroefde zucht welt op uit het binnenste van mijn hart, en voel het verdriet dat Hij wel van dit alles moet hebben: niet langer kan Zijn toorn nog uitgesteld worden. Hij zal gewis alles weer in orde brengen, en meer dan dat. Dat moet Hij doen, en niet een ander.
   Toch denkt hij met weemoed aan de vijftiger jaren. In elk ja in elk huis hing wel een of meer kruisbeelden. Ook in de bus of tram. Om onze nek een medaille met een kruisje. In openbare gebouwen ook dat kruisbeeld. En vele ondernemingen begonnen met dat “r.k.”.
   De zestiger jaren kwamen, en ras was er van dat alles niets meer over. Niet, dat daarvòòr alles in orde was: de aanbidding van beelden en het kruis in de vijftiger jaren was uit den boze. Maar nu wordt er helemaal niet meer aan de Gekruisigde gedacht, ja kruizen in kleine dorpjes worden zelfs vernield door vandalen, zo ook kerkhoven.
   Tien jaar geleden werd de vader van deze jongen opgenomen in een tehuis voor Alzheimer-patiënten, kreeg een eigen kamer. Mijn broers en zusjes hadden dat prachtig ingericht. Maar op een bepaalde dag zagen zij daar aan de muur een klein kruisje hangen, en knersten met hun tanden. Deze jongen had het daar opgehangen. En in de Goede Week las hij voor zijn vader op het kamertje het gehele lijdensverhaal voor uit de Schrift. Want in dat tehuis werd daar niets mee gedaan, en met Pasen slechts lekker eten.
   Nou, als alle heidenen met alle christelijke feestdagen alleen maar kunnen schransen en geschenken uitdelen, dan zal deze jongen nimmermeer deze feestdagen meevieren. Geen enkel feest viert hij, ook niet zijn verjaardag en zo. En als er soms mensen bij hem binnenkomen met de Kerst of Pasen, en zien dat hij er niets aan doet, dan zwijgen zij. Want zij weten wel, dat hij een volwaardig christen is, bijbelvast. En staren naar dat ene kruisbeeldje in de huiskamer, het enige teken op een grote witte muur. Hij doet de dingen in het verborgene, niet in het openbaar. “En zijn Vader Die in het verborgene kijkt, zal het hem vergelden” Matteüs 6 vers 6.

 9. Als je die bisschop zijn gezicht beziet weet je al genoeg. Zo zijn er nog.

 10. Tegenwoordig gelooft men de gekste dingen. Zo bestaat er ook al enkele jaren het geloof in een Spaghetti-monster.
  Om goed in God te geloven ,zou men alle beelden, ook die der R.K. Kerk weg moeten halen. Misschien komen we dan eerder tot eenheid in de Ware God Jahweh en in Zijn Zoon Jezus Christus. En we kunnen Maria liefhebben, zonder beelden te hebben. De Bijbel wijst de beeldenverering zo overduidelijk af, dat ik nog altijd niet begrijp dat leiding van de R.K. Kerk dit niet doorheeft. Paus Franciscus is zo modern? Dat zou hij dit juist als eerste moeten aanpakken. Het raakt rechtstreeks aan de Tien Geboden. Er staan legio voorbeelden in de Bijbel dat beelden verwerpelijk zijn, ALLE gesneden beelden dus. We moeten het zonder beelden kunnen stellen, zo niet, hoe overleven we in een eventuele gevangenis dan? Een lege cel. Dan blijkt in een cel een spin in een web of een ijverig miertje ineens een openbaring. Zelfs onaangename insecten, luizen bijvoorbeeld, worden dan vrienden, want ze zijn, naast God, je enige gezelschap nog in de cel. Dit heb ik in verschillende boeken gelezen van mensen die onschuldig in de gevangenis moesten leven.
  Ik weet hoe dat werkt. hoewel ik niet in een gevangenis zit, woon ik wel alleen (alhoewel God er toch ook moet zijn). Zo zat ik een keer gefascineerd te kijken hoe een grote bruine kruisspin een biels op wilde klimmen, maar eraf viel, omdat zijn eigen lijfje topzwaar was. Het verbaasde me van God, om zo’n creatuur te scheppen die topzwaar kan zijn en dan om kan vallen. En God zag dat het goed was bij de schepping. Maar de spin is toch geen zondaar (voor zover ik weet), die moet boeten voor zijn eigen zonden. Of viel de spin door de zonden van de mensen? De spin is toch goed geschapen? Voor zover is er geen verhaal bekend van spinnen die in zonde leven. Een spin met een bolle bovenkant. Een spin met een rugzak met problemen? Zou een spin problemen kunnen hebben en ziek kunnen worden? Raar hè, om tot zulke vragen te komen!? Aan de spin kan het niet liggen. Wij mensen maken de problemen. Wat stom eigenlijk.

 11. Aanvulling betreffende de spin:
  De spin is echter wel kampioen vliegen vangen. God heeft voor ons de spin geschapen om de insecten weg te houden. Dat scheelt overlast. Een nuttig dier dus. Maar wat als je overlast hebt van spinnen? Volgens de Nederlandse Milieuwet mag men geen spinnen doden, maar wel wegjagen. Slaat de Nederlandse wet door in dierenliefde of …. ??

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht