Het Eucharistisch mirakel van de H. Clara van Assisi (Italië, 1240)

De geschiedenis van de H. Clara vertelt over verschillende mirakels die door haar werden bewerkstelligd. Er zijn verhalen van vermenigvuldiging van broden en flessen olie, die in het klooster gebeurden, toen er bijna niets meer was. Maar Clara deed haar bekendste mirakel op een vrijdag in september 1240, toen ze een aanval van Saraceense soldaten (=Moslims, nvdr) op het klooster afsloeg, door hen de H. Hostie te tonen.

Dit Eucharistisch mirakel wordt geciteerd in ‘De geschiedenis van St. Clara, Maagd’ geschreven door Tommaso da Celano, en beschrijft hoe de H. Clara van Assisi erin slaagde met het H. Sacrament de troepen van de Sararcenen weg te zenden ten koste van Keizer Frederick II van Zweden.

De geschiedenis gaat als volgt: “Door keizerlijk bevel, waren regimenten van Saraceense soldaten en boogschutters gestationeerd aan het Klooster van San Damiano in Assisi, bijeengepakt als bijen, klaar om de legerplaatsen te vernielen en de steden in te nemen. Tijdens een vijandelijke aanval tegen Assisi, de geliefde stad van de Heer, en terwijl het leger de poorten naderde, vielen de woedende Saracenen San Damiano binnen, gingen de grenzen van het klooster binnen en zelfs het klooster van de nonnen zelf. De vrouwen zwijmden van verschrikking, hun stemmen trillend van angst, terwijl ze hun Moeder, St. Clara riepen.”

“St. Clara, met een moedig hart, beval hen om haar te leiden naar de vijand, ziek als ze was, voorgegaan door een zilveren en ivoren koker waar het Lichaam van de Heilige der heiligen met grote devotie werd bewaard. En zich plat ter aarde werpend voor de Heer, sprak ze in tranen tot haar Christus: ‘Zie mijn Heer, is het mogelijk dat U uw weerloze dienstmaagden, die ik heb onderricht uit liefde voor U, in de handen van de heidenen wilt overleveren? Ik bid U, Heer, bescherm deze dienstmaagden die ik nu niet zelf kan redden.’ Plots klonk er een stem zoals dat van een kind, vanuit de monstrans: ‘Ik zal je altijd beschermen!’ ‘Mijn Heer,’ voegde ze eraan toe, ‘als het Uw wens is, bescherm dan ook deze stad die staande blijft door Uw liefde.’ Christus antwoordde: ‘Het zal beproevingen ondergaan, maar het zal verdedigd worden door Mijn bescherming.’ Dan hief de maagd haar gezicht dat in tranen baadde, omhoog en troostte de zusters: ‘Ik verzeker jullie, dochters, dat jullie geen kwaad zal overkomen; heb slechts geloof in Christus.’ Toen de Saracenen de moed van de zusters zagen, vluchtten ze weg en kropen terug over de muren die ze hadden beklommen, verzwakt door de macht van zij die bad. En Clara vermaande diegenen die de Stem hadden gehoord waar ik hierboven over sprak, en vertelde hen ernstig: ‘Zorg ervoor dat je niemand vertelt over die Stem terwijl ik nog in leven ben, mijn dierbaarste dochters.”

Bron: Cruxavespesunica

identicon

Auteur:dmji

1 commentaar op “Het Eucharistisch mirakel van de H. Clara van Assisi (Italië, 1240)

  1. Dit is een heel mooi wonder. Hartelijk dank voor het vertellen ervan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht