Schokkend: Feministen in Argentinië voeren toneeltje op met de ‘Maagd Maria’ die een abortus ondergaat

Foto: aciprenza.com

Feministen met roze bivakmutsen deden alsof ze een abortus uitvoerden bij een vrouw die gekleed was als de Maagd Maria, vlak buiten een kathedraal in noord-Argentinië, als onderdeel van de protesten op Internationale Vrouwendag afgelopen week.

Een foto van het protest toont wat op bloed en lichaamsdelen lijkt, gutst van tussen de benen van de ‘Maagd Maria’, uitgevoerd door roze-gemaskerde feministen. De vrouw gekleed als de Maagd Maria houdt een vuist in de lucht. Ze lacht en heeft een rozenkrans rond haar nek.  De foto van de ‘uitvoerende kunst’ circuleerde op sociale media. Clarin en een Spaanse tegenhanger van EWTN berichtten dat Aartsbisschop Afredo Zecca van Tucuman het heeft veroordeeld.

De activistengroep Pan y Rosas schreef een lange Facebookpost waarbij ze de vrouwen verdedigden die de fake abortus in scène zetten. Socorro Rosa Tucuman prees de afbeelding op Facebook, en zei dat de vrouw gekleed als de Maagd Maria “patriarchaat” en “gedwongen heteroseksualiteit” aborteerde.

“Deze groteske en blasfemische daad vertegenwoordigt wat iedere abortus eigenlijk is, en diegenen die erdoor geschokt zijn, zouden even geschokt moeten zijn bij elke abortus die gebeurt”, zo zei Vader Frank Pavone, Nationaal Directeur van Priests for Life, aan LifeSiteNews. “Zoals de H. Paus Johannes Paulus II schreef in Evangelium Vitae, is elke aanval op het menselijk leven een aanval op God en elke afwijzing van een menselijk leven is een afwijzing van Christus zelf.”

“Dit scenario dient om ons te herinneren dat we nog heel wat werk voor de boeg hebben,” vertelde President Jeanne Mancini van March for Life aan LifeSiteNews. “Het is symbolisch voor de pijnlijke verwarring in onze cultuur betreffende de inherente waardigheid en de roeping van een vrouw. In het bijzonder toont het een diep misverstand en gebrek aan waardering dat de bekwaamheid van een vrouw voor het moederschap een mooi geschenk is dat moet gekoesterd worden, niet een aansprakelijkheid en evenmin een recht.”

Pavone besloot: “Deze daad toont wat er ligt aan de basis van de hard-core pro-abortusmensen. Ze haten de kerk en ze willen letterlijk Jezus weg aborteren van het aardoppervlak, in elke manifestatie van zijn aanwezigheid vandaag de dag.”

Foto: aciprensa.com

Bron: LifeSiteNews


Gebed voor eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria:

Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat Gij onbevlekt ontvangen zijt, dat uw goddelijk moederschap samengaat met een ongerepte blijvende maagdelijkheid; dat Gij door de volheid der genade die Gij ontvangen hebt, door de getrouwheid waarmee Gij daaraan beantwoord hebt, tot de hoogste trap der heiligheid zijt gestegen, en verheven werd boven alle schepselen, engelen en heiligen; dat Gij om uw medewerking aan de Verlossing der wereld terecht de Medeverlosseres van het mensdom genoemd wordt; dat Gij, door het aandeel in het uitdelen der genaden, hiervan de Schatbewaarster en de Deur des hemels geworden zijt; dat Gij, omdat Gij de genaden aan de zielen meedeelt, de ware Moeder der levenden geworden zijt; dat Gij eindelijk met de heerschappij over alle schepselen werd bekleed, en de Meesteres en Koningin van hemel en aarde zijt geworden.

Gaarne erkennen wij, dat Gij de smekende almacht bezit, en dat Gij deze grote macht slechts gebruikt voor het heil der zielen en de troost der bedroefden; dat Gij steeds bijstaat al wie u aanroepen en dikwijls de wensen voorkomt van diegenen die niet tot U bidden. O Moeder der goddelijke genade, toevlucht der zondaars en machtige hulp der christenen, aanvaard onze nederige dankbetuigingen voor de ontelbare genaden, die Gij aan de Kerk Gods en aan elk harer kinderen bezorgd hebt.

Vergeef ons, o Koningin en Moeder van barmhartigheid, al onze ongetrouwheden in uw dienst. Wij beloven, met de hulp der goddelijke genade, U meer dan ooit te vereren, te beminnen en na te volgen. Wij hernieuwen op dit ogenblik, in de geest van eerherstel, onze eeuwige opdracht aan U met al wat we zijn en al wat we bezitten. Wij zullen getrouw deze toewijding nakomen door te leven in afhankelijkheid van U en in een onophoudelijk streven naar uwe eer en glorie en naar uw rijk, dat het liefderijk verzekert van Jezus, uw geliefde en aanbiddelijke Zoon. Wij nemen aandeel ook, door het vermijden der zonde en der gelegenheden daartoe, in de onverzoenlijke vijandschappen die God in uw ziel tegenover Satan heeft gelegd.

Vergiffenis, o goede lieve Moeder, voor al de godslasteringen, die tegen uw naam en uw voorrechten in woord of geschrift worden geuit! Vergiffenis voor al de onteringen die uw godvruchtige beeltenissen worden aangedaan! Vergiffenis voor al de beledigingen en ondankbaarheden die uw moederlijk Hart hebben gekwetst! Vergiffenis voor de onwetendheid en de onverschilligheid van zoveel christenen tegenover U! Vergiffenis voor de ongetrouwheid aan uw genade van zoveel zielen die U toegewijd zijn! Op waardige wijze willen wij al deze beledigingen herstellen, en verenigen ons daartoe met de engelenkoren, met alle heiligen en alle rechtvaardigen die U beminnen en loven in de hemel en op aarde.

Aanvaard deze uitingen van onze kinderlijke liefde. Toon dat Gij onze Moeder zijt, en maak ons waardig steeds uw kinderen genoemd te worden. Amen.

(Imprimatuur J. NAULAERTS can. lib. cens. Leuven 1933; 3 jaar aflaat – volle aflaat voor diegenen die het één maand dagelijks bidden)
identicon

Auteur:dmji

2 commentaren op “Schokkend: Feministen in Argentinië voeren toneeltje op met de ‘Maagd Maria’ die een abortus ondergaat

  1. Gewoonweg schandalig en Godslasterlijk de Maagd Maria dient alle respect !

  2. De moderne heksen ! Kunnen deze nog tot inkeer komen ? Is hier nog barmhartigheid van toepassing ? Is niet iedere dialoog met deze mensen verloren energie ? De schaamteloosheid en kwaadaardigheid van deze voorstelling zegt alles over de duistere ingesteldheid van deze feministen ! Hoe raakt men zo afgedwaald ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht