De eerherstellende 5 zaterdagen met Biecht, Communie, Rozenhoedje en meditatie ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Op 10 december 1925 verscheen de H. Maagd aan Lucia met aan haar zijde een Jongetje, zwevend in een lichtende wolk. De H. Maagd legde haar hand op de schouder en toonde tegelijkertijd een hart dat ze in de andere hand hield, omgeven met doornen. Op hetzelfde ogenblik zei het Jongetje: “Heb medelijden met het Hart van je Allerheiligste Moeder, dat bedekt is met doornen, waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren, met godslasteringen en ondankbaarheid. Troost jij me tenminste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen die gedurende vijf maanden de eerste zaterdag biechten, de H. Communie ontvangen, het Rozenhoedje bidden, Me vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de vijftien mysteries van de Rozenkrans, met de bedoeling Mij te troosten, in het uur van hun dood bijstaan met de nodige genaden voor de redding van hun zielen.”

Op 15 februari 1926 verscheen haar het Jezuskind opnieuw en vroeg of zij de godsvrucht tot Zijn Heilige Moeder al had verspreid. Zij zette de moeilijkheden uiteen die de biechtvader ondervond en dat de Moeder Overste bereid was om ze te verspreiden, maar dat de biechtvader had gezegd dat zij alleen niets vermocht. Jezus antwoordde: “Het is waar dat uw Overste alleen niets vermag, maar met Mijn genade kan ze alles.” Ze wees op de moeilijkheid, die sommige mensen ondervonden om op de zaterdag te biechten en ze vroeg ofdat de wekelijkse biecht zou geldig zijn. “Ja, de biecht kan zelfs veel langer geleden zijn, op voorwaarde dat men op het ogenblik dat men Mij ontvangt in staat van genade is en dat men de bedoeling heeft het Onbevlekt Hart van Maria te troosten.” Lucia vroeg: “Jezus, en zij die vergeten die intentie te vormen?” Jezus antwoordde: “Zij kunnen deze bij de volgende biecht vormen, gebruik makend van de eerste gelegenheid om te biechten.”

***

Het was dus de uitdrukkelijke wens van Jezus dat het Onbevlekt Hart van Maria geëerd en getroost zou worden. Ik wil de mensen dus deze vijf zaterdagen van harte aanbevelen.

Bron: Cruxavespesunica.org

identicon

Auteur:dmji

2 commentaren op “De eerherstellende 5 zaterdagen met Biecht, Communie, Rozenhoedje en meditatie ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

  1. Indien de kinderen van Adam het belang verstonden van de boodschap van de Maagd van Fatima voor onze tijd!

    Het is tragisch dat het Derde Geheim systematisch achtergehouden wordt van de bevolking. Men doet dit omdat het de boze machinaties van de maçonnieke sekten tegen de Kerk blootstelt. Het Onbevlekt Hart van Maria zal echter zegevieren, en niemand kan dat tegenhouden. Ergo, sursum corda!

  2. ik denk ook persoonlijk dat bekering en opwekking een feit zou zijn ik probeer dagelijks het rozenhoedje te bidden en het gebed dat uit mijn hart komt !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht