De mysterieuze ‘stille kracht’ van de Belgische bisschoppen
Werkgroep Vox Populi / 28 mei 2017

Op maandag, 22 mei 2017 publiceerden de Belgische bisschoppen – bijna geruisloos – een verklaring inzake euthanasie en psychisch lijden. Want, al geruime tijd houdt het maatschappelijke debat rond euthanasie bij niet-terminale patiënten met psychiatrische aandoening de bisschoppen, naar eigen zeggen, bezig. Recent kwam er een visietekst van de Broeders van Liefde in België met de daarbij horende voor- en tegenreacties. De bisschoppen bevestigen nu hun “grote waardering voor de deskundigheid en de zorgvuldigheid waarmee zoveel mensen zich inzetten voor patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening”. Zij beseffen hoe moeilijk en delicaat de begeleiding kan zijn van mensen in zo een schrijnende situatie. Toch willen zij als bisschoppen herhalen wat zij reeds vroeger over euthanasie hebben verklaard: “We kunnen evenmin akkoord gaan met de mogelijkheid om die toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.” Betekent dit, dat de Belgische bisschoppen zich wél akkoord verklaren met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij terminale patiënten met een psychiatrische aandoening? De geruisloze stilte, de zweem van onduidelijkheid, de waas van confusie, de sluier van neveligheid, de mist van vaagheid en de smog van schimmigheid die over de verklaring van de Belgische bisschoppen – inzake euthanasie en…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

Petitie tegen euthanasie gericht aan Broeders van Liefde België
Actualiteit & Opinie / 12 mei 2017

Onderstaand bericht kregen wij doorgemaild en kunnen wij alleen maar van harte aanbevelen: Beste, Graag uw medewerking door het ondertekenen en verspreiden van onderstaande petitie gericht aan de vzw Broeders van Liefde België. Op 24 april kwam naar buiten dat de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde in de toekomst euthanasie zullen toestaan. Dit in tegenstelling met het beleid dat tot nu toe op basis van de christelijke identiteit van de instellingen is gevoerd. De beslissing werd getroffen door het dertienkoppig bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde, dat in Vlaanderen onder meer de psychiatrische instellingen van de orde in beheer heeft. In dit bestuur zitten drie broeders van de orde en tien wereldlijke bestuurders. Het hoofd van de orde in Rome, generaal-overste René Stockman, maakte onmiddelijk bezwaar tegen de beleidswijziging. Het blijkt echter dat de bestuurders van het Provincialaat het heft in eigen handen hebben genomen. Daarom hebben wij een petitie geschreven, gericht aan dit bestuur, met de oproep om zich te houden aan de eigen uitgangspunten: http://www.citizengo.org/nl/lf/69182-zeg-nee-tegen-euthanasie-in-psychiatrische-instellingen-broeders-van-liefde In de statuten van het Provincialaat staat immers dat de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) haar doelen wil nastreven “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus…

Liefde bij de broeders is over: Vaticaan opent onderzoek naar Belgische Broeders van Liefde, na klacht René Stockman
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

René Stockman heeft het Vaticaan ertoe bewogen een onderzoek te voeren tegen de Belgische afdeling van zijn Broeders van Liefde. Die zijn van plan euthanasie toe te laten in hun zorginstellingen. Dat bericht de Catholic News Service (CNS). Stockman is niet te spreken over de beslissing van het Belgische bestuur, dat voornamelijk uit leken bestaat, om euthanasie (bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie!) mogelijk te maken in de vijftien psychiatrische centra van de Broeders van Liefde. De Vlaming René Stockman (de wereldwijde overste van de congregatie) richtte zich rechtstreeks tot het Vaticaan met een klacht nadat zijn formele vraag aan de Belgische groep van de Broeders van Liefde om het nieuwe beleid ongedaan te maken, werd geweigerd. Daar werd dus een onderzoek geopend dat volgens Stockman wordt gevoerd onder toezicht van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-katholieke Kerk. Volgens CNS zou Stockman zich ook gericht hebben tot de Belgische Bisschoppenconferentie “om hun mening en een duidelijke verklaring van hen te vragen”. “Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. Ik heb er vertrouwen in”, zegt de overste. Bron: Belga

Open brief aan Mgr. Bonny (door Ivo Van Hemelryk)
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Geachte, Hierna mijn Open Brief aan Mgr. Bonny. Ik hoop dat u mijn verontwaardiging deelt. Indien dit het geval is, gelieve ook uw mening kenbaar te maken aan Mgr. Bonny en/of zoveel mogelijk dit bericht te verspreiden. Ivo Van Hemelryk Berchem – Antwerpen, 03-05-2017 OPEN BRIEF AAN MGR. BONNY Monseigneur, Eens te meer permitteerde u zich om publiek voor de dag te komen met verklaringen die een katholieke bisschop volledig onwaardig zijn. Door het standpunt van de Belgische afdeling van de Boeders van Liefde in zake euthanasie niet krachtdadig af te keuren en zelfs te suggereren dat het misschien wel beantwoordt aan het standpunt van de Belgische bisschoppen, verraadt u zonder meer de continue kerkelijke moraal in verband met de eerbied voor het leven. U maakt aldus een oneervolle kniebuiging tegenover de heersende seculiere cultuur van “de dood als oplossing voor pijnlijke situaties”. Voor mij was het reeds geruime tijd duidelijk dat u ongeschikt bent om de katholieke kerk in ons land te vertegenwoordigen, vermits u regelmatig ideeën verkondigt of verdedigt die opvallend dichter aanleunen bij de vrijzinnigheid dan bij de katholieke moraalleer. Dat deed u o.a. door uw welwillende houding tegenover de blasfemische voorstelling van Castelucci, waarin het gelaat…

René Stockman twijfelt aan de capaciteiten van Johan Bonny als bisschop: “Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt”
Actualiteit & Opinie / 1 mei 2017

Wij zijn aangenaam verrast, dat Broeder René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, na de publicatie van ons artikel gisteren, waarin wij de Belgische bisschoppen omwille van hun laksheid aangaande euthanasie aanklagen, nu de daad bij het woord voegt en de Belgische bisschoppen onverwijld oproept om tot “een duidelijke stellingname over het in principe toelaten van euthanasie in zorginstellingen van de Belgische tak van de Broeders van Liefde” te komen. Daarnaast is Broeder René Stockman uiterst kritisch voor de uitlatingen hierover van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Dit zegt Broeder Stockman in een gesprek met het Katholiek Nieuwsblad. Broeder Stockman vervolgt: “Wij voeren overleg met de Belgische bisschoppenconferentie. Zij hebben de verantwoordelijkheid om stelling te nemen en zich hierover uit te spreken. Er is ook contact met hooggeplaatsten binnen het Vaticaan. Ik heb daar duidelijkheid verschaft over de situatie. Het nieuws heeft ook Rome bereikt.” “Mgr. Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt” Uiterst kritisch is Broeder Stockman over de eerste reactie van Johan Bonny op het document van de Broeders van Liefde. De bisschop van Antwerpen zei volgens ‘De Redactie’ dat hij de tekst nog niet integraal gelezen had, “maar het lijkt mij een genuanceerd…

Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden
Actualiteit & Opinie / 30 april 2017

De duivelse filosofie van Friedrich Nietzsche draait om de ‘herwaardering’ van alle waarden. Zijn denken is een diabolische poging om alle waarden om te keren. Deze omkering van goed en kwaad hangt duidelijk samen met zijn verwachting, dat het Christelijke Europa een nieuwe, goddeloze ‘toekomst’ tegemoet gaat. Dit komt vooral tot uitdrukking in zijn boeken ‘De vrolijke wetenschap’ (1882), ‘Voorbij goed en kwaad’ (1886) en ‘De genealogie van de moraal’ (1887). In ‘De genealogie van de moraal’ vraagt Nietzsche zich af wat de basis is van het Christendom en wat de reden is dat het Christendom zo’n sterke heerser en krachtige bron van morele waarden heeft kunnen worden in Europa. In ‘Voorbij goed en kwaad’ stelt hij de vraag hoe filosofen als scheppers van ‘waarden’ aan de nieuwe, on-Christelijke ‘toekomst’ kunnen bijdragen en welke (anti-)waarden daarbij horen. En in ‘De vrolijke wetenschap’ onderzoekt Nietzsche de tragische betekenis van de overgang van een Christelijk naar een niet-Christelijk Europa. En inderdaad, de goddeloze droom van Nietzsche – de ‘filosoof met de hamer’ die uiteindelijk tot waanzin verviel – materialiseert zich heden ten dage steeds méér en méér en dat zelfs met de hulp van de Kerk zélf. 24/04/2017 – Broeders van Liefde…

Euthanasie niet langer taboe bij Broeders van Liefde in België
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Tot op heden is euthanasie in de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde onmogelijk geweest. Vorige maand is er echter  brief van het Belgische bestuur aan haar directies en artsenkorpsen verstuurd waarin dit gewijzigd werd. Dit tot uitdrukkelijk ongenoegen van de generale leiding van de congregatie in Rome. Het weekblad Tertio heeft achterhaald dat het Belgisch provincialaat euthanasie nu toch gaat toestaan en hiermee een andere koers gaat volgen dan de Broeders van Liefde in de rest van de wereld. Dat betekent dat er nu in de Belgische zorgcentra zo goed als geen plaatsen meer gaan zijn waar euthanasie onmogelijk is. Deze koerswijziging slaat zelfs op wie psychisch lijdt in een niet-terminale situatie. Dit kan concreet gaan over mensen die lijden aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme, eenzaamheid of het onvermogen sociale contacten te onderhouden. De ommezwaai van het Belgische provincialaat moet voor de Vlaamse broeder René Stockman, die sinds jaren het hoofdbestuur leidt en zich altijd fel tegen euthanasie heeft gekant, een bittere pil zijn. Bron: Tertio – tragische illusie

Nederland: arts berispt om dubieuze euthanasie op demente vrouw
Actualiteit & Opinie / 3 februari 2017

De angst voor dementie en de daarmee gepaarde aftakeling maakt een actieve levensbeëindiging voor heel wat mensen een aantrekkelijke oplossing. Dit wordt mede vergemakkelijkt door de liberale wetgevingen in België en Nederland inzake euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Toch kan het fout lopen: zoals blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van de Nederlandse toetsingscommissies voor euthanasie over de dubieus uitgevoerde levensbeëindiging van een 80-jarige dementerende vrouw door een rusthuisarts.  De vrouw met dementie werd tegen haar wil in een rusthuis opgenomen (naam en locatie niet gecommuniceerd om privacyredenen), omdat haar bejaarde echtgenoot de mantelzorg niet meer aankon. Toen de vrouw zich na de opname angstig en opstandig begon te gedragen, concludeerde de arts van het rusthuis dat ze “ondraaglijk leed” en besloot in te gaan op haar wilsverklaring betreffende haar levenseinde. Deze stipuleerde dat de vrouw zich verzette tegen een opname in een “huis voor demente bejaarden” en met euthanasie instemde “wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht”. Zeven weken na de opname in het rusthuis, werd het leven van de vrouw dus actief beëindigt. Om tijdens de procedure rustig te blijven, kreeg de vrouw een slaapmiddel in haar koffie toegediend. Ondanks deze dubieuze voorzorgsmaatregel, maakte ze nog…

DE CULTUUR VAN DE DOOD ALS UNIVERSELE OPLOSSING VOOR ALLE LEED
Actualiteit & Opinie / 20 januari 2017

In deze tijd van vergrijzing, overvolle zorginstellingen en besparingen in de welzijns- en gezondheidszorg, is de bezorgdheid over de haalbaarheid van voldoende levenskwaliteit voor  hulpbehoevenden  en andersvaliden vaak groot.  Euthanasie  wordt hierbij steeds vaker als de “humanere” oplossing gepromoot, die de mens bevrijdt van een “onwaardig” leven en de willekeur van de medisch-sociale industrie. De christelijke visie op barmhartigheid en respect voor het leven, werden vervangen door een, als menslievendheid en vrijheid (“mijn leven, mijn lichaam, mijn keuze”) vermomde, morbide logica, die in onze geseculariseerde maatschappij een steeds groter draagvlak krijgt, met de bereidwillige medewerking van de media en politiek. Lijden als persoonlijke verantwoordelijkheid in een vrije markt Naast de existentiële angst van vele mensen, speelt ook de verschraling van het sociale weefsel en het verval van het Christendom in the Westen een grote rol in de verspreiding van euthanasie en de “cultuur van de dood”. Traditionele christelijke visies gebaseerd op geloof, barmhartigheid, familie en een sterk gemeenschapsleven, werden vervangen door seculiere, markt-gebaseerde ideologieën, waarbij menselijke handelingen niet langer worden beoordeeld op basis van morele, geloofsgebonden criteria, maar op hun economische impact en haalbaarheid. In deze markt-gebaseerde ideologieën draagt niet de gemeenschap, maar het individu zelf de volledige verantwoordelijkheid voor…