Belgische bisdommen beleggen ‘groen’ en hangen vervolgens een dode walvis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent

In ‘De Standaard’ konden we vandaag lezen, dat de Kerk voortaan alleen nog ‘groen’ belegt. De Belgische bisdommen trekken zich nu blijkbaar terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus twee jaar geleden deed in zijn ‘groene’ encycliek Laudato si. Hoeveel geld uit de koolstofeconomie wordt weggehaald, werd natuurlijk niet bekendgemaakt. “Maar in België alleen al kan het in de miljoenen lopen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. “Die beleggingen zijn grotendeels bij de grootbanken ondergebracht. Onze economen gaan samen met hun fondsenbeheerders inventariseren over welke fossiele investeringen en welke bedragen het gaat, en bekijken hoe we daar kunnen uitstappen om het geld ‘groen’ te herinvesteren”. ‘Groen’ beleggen, investeringen, bankiers, miljoenen, grootbanken… Zoals bekend zitten onze ‘groene’ bisschoppen er warmpjes bij. Maar, weten zij – die op een goedkope manier bij het volk willen scoren – dan niet, dat de Katholieke Middeleeuwer geen geld kon lenen op de manier die wij vandaag kennen? Interest vragen op uitgeleend geld was immers ‘woeker’ en door de Kerk verboden. De Heilige Lucas schreef in zijn…

Geert De Kerpel, voormalig woordvoerder van de senaatsfractie van CD&V, wordt woordvoerder van Jozef De Kesel

Het nieuws, dat via een persbericht van de Belgische Bisschoppenconferentie werd bekend gemaakt, was al enkele weken oud, maar gisteren raakte ook bekend, dat Emmanuel Van Lierde, Geert De Kerpel opvolgt als de nieuwe hoofdredacteur van het opinieweekblad Tertio.  Geert De Kerpel wordt met ingang van 1 september 2017 de Nederlandstalige woordvoerder van Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Geert De Kerpel wordt daarnaast bisschoppelijke afgevaardigde Communicatie voor het aartsbisdom en in die hoedanigheid ook lid van de bisschopsraad. Jozef De Kesel, die de voorbije maanden nergens te horen of te zien was, heeft met zijn twee woordvoerders blijkbaar nog grootse plannen. Onwillekeurig moeten we hier ook denken aan Jürgen Mettepenningen, de woordvoerder van Mgr. André-Joseph Léonard. Mettepenningen vertrok in 2011 met slaande deuren als woordvoerder van Mgr. Léonard om deze natuurlijk zoveel mogelijk te beschadigen. Na een ommetje bij de studiedienst van de CD&V werd Mettepenningen in 2013 weer opgevist door het aartsbisdom. Blijkbaar verkiest De Kesel nu Geert De Kerpel boven Mettepenningen als zijn Vlaamse woordvoerder. Aan Franstalige kant wordt de Nederlander Tommy Scholtes s.j., huidig persattaché van de Bisschoppenconferentie, woordvoerder van Jozef De Kesel, zowel wat de Bisschoppenconferentie als het aartsbisdom betreft. Ook werd gisteren bekend, dat…

Commissie opgericht door Franciscus om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2017

Monseigneur Gilfredo Marengo, professor aan het pontificale instituut van Johannes Paulus II, wordt de coördinator van een commissie die door Paus Franciscus benoemd is om de Encycliek Humanæ Vitæ van Paus Paulus VI te herinterpreteren in het licht van Amoris laetitia. Dit zal gebeuren ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Humanae Vitae, die volgend jaar zal plaatsvinden. We kunnen bevestigen dat er een commissie bestaat. De leden zijn: Monseigneur Pierangelo Sequeri, hoofd van het pontificale instituut van Johannes Paulus II; Professor Philippe Chenaux, lector in de kerkgeschiedenis aan de pontificale universiteit van Lateranen en Monseigneur Angel Maffeis, hoofd van het Paul VI-instituut in Brescia. De coördinator is Marengo, docent in Theologische Antropologie bij het Johannes Paulus II-Instituut en lid van het bestuurscomité van het tijdschrift CVII-Centro Vaticano II Studi e ricerche. De commissie benoemd door Paus Francisus heeft de taak om in het Vaticaanarchief de documentatie op te zoeken in verband met het voorbereidende werk voor Humanæ Vitæ, dat plaatsvond over een periode van drie jaar, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie. De eerste studiegroep over de kwestie van “geboorteregulatie” werd gevormd door Johannes XXIII in maart 1963 en groeide tot 75 leden onder Paulus VI. In 1966 leverden…

Hulpbisschop Leon Lemmens, de Heilige Geest en de Tridentijnse Mis
Actualiteit & Opinie / 4 juni 2017

Naar aanleiding van het overlijden van Mgr. Lemmens op 2 juni laatstleden willen wij u even de volgende historie onder de aandacht brengen. Het is een mooie illustratie van hoe de Post-conciliare Kerk in België ‘functioneert’. In 2012 brachten vier studenten van de Katholieke Universiteit Leuven een bezoek aan Mgr. Leon Lemmens in het Diocesaan Pastoraal Centrum aan de Varkensstraat 6 te Mechelen. Deze vier studenten waren op zoek naar een kerk in Leuven waar zij de Tridentijnse Liturgie zouden kunnen bijwonen. Noch aan de KU Leuven – noch in het dekenaat Leuven – was er een kerk of kapel te vinden waar de Tridentijnse Liturgie gecelebreerd zou kunnen worden. Het was nochtans de uitdrukkelijke wens van Paus Benedictus XVI, dat de Tridentijnse Mis overal beschikbaar gesteld zou worden, zeker wanneer er een groep gelovigen naar zou vragen. Dit was nu precies het geval in Leuven, waar een honderdtal studenten de wens hadden uitgedrukt om de Heilige Mis ‘op zijn Tridentijns’ bij te wonen. Aangezien deze studenten géén moslims en géén boeddhisten waren, lag het voor de hand, dat de KU Leuven géén ruimte ter beschikking zou stellen. De Katholieke studenten werden dus op passieve wijze gediscrimineerd door de KU…

Pastorale brief van de Belgische bisschoppen over Amoris Laetitia gaat in tegen de traditie van de Kerk
Werkgroep Vox Populi / 29 mei 2017

De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia heeft al voor grote verwarring binnen de Kerk gezorgd. Volgens sommigen geeft het document impliciet de toestemming tot het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen – een praktijk die tegen de kerkelijke traditie in zou gaan. De Bisschoppen van België hebben zich achter deze interpretatie geschaard met een pastorale brief. Een merkwaardig aspect aan deze brief, is dat het goede argumenten tegen het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen geeft, dat het dan geen echt antwoord geeft op deze argumenten, maar dat het vervolgens als het ware volledig los daarvan pastorale argumenten geeft en een beetje uit de lucht besluit dat er geval per geval geoordeeld moet worden. De doctrinaire argumenten worden gewoon genegeerd; het objectieve wordt genegeerd voor puur subjectivisme. Laat ons de brief nader bekijken. Het stuk over de hertrouwde gescheidenen begint onder de titel ‘omgaan met de gebrokenheid’ (p. 9). Na een situatieschets, begint de brief met de woorden van de H. Apostel Paulus die zeer duidelijk wijzen op het gevaar van een onwaardige Communie: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren. Laat dus…

De politieke kleur van onze bisschoppen
Actualiteit & Opinie / 9 april 2017

Zoals bekend, zijn onze bisschoppen grote pleitbezorgers van de zogenaamde scheiding tussen Kerk en staat. De Kerk mag zich vooral niet met de staat bemoeien. Een mooi principe, dat de bisschoppen natuurlijk goed uitkomt, want dit is nu net het alibi waarachter ze zich kunnen verschuilen om toch maar nooit een politieke uitspraak te moeten doen. Maar, al doen de bisschoppen nog zo hun best om nooit een expliciete, politieke uitspraak te doen, toch doen ze impliciet steeds aan politiek en hebben ze wel degelijk, afhankelijk van de situatie, een politieke kleur. De bisschoppen sloven zich uit om de Kerk in onze tijd, Salonfähig en politiek correct, met andere woorden – tandeloos – te maken. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de politieke agenda, van de in België oranje, en enkel in naam, ‘christelijke’ partijen. De vervlechtingen tussen de hiërarchie van de Kerk en deze ‘christelijke’ partijen zijn genoegzaam bekend. Eén van de meest flagrante voorbeelden was de overstap, die Mieke Van Hecke (CVP/CD&V) maakte van het Vlaams parlement naar het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) om daar door de bisschoppen tot directeur-generaal gebombardeerd te worden. Meteen werd ook de hele ‘liberale agenda’ van de zogenaamd ‘christelijke’ partijen…

Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”
Werkgroep Stop Abortus / 28 maart 2017

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het. Wat lijkt op een semantische discussie, is in feite het propageren van een levensgevaarlijk (letterlijk) moreel relativisme. Op maandag 27 maart 2017 lazen we in Le Soir (pagina 7) het volgende: De evenwichtsoefenaar van de kerk Tommy Scholtès (SJ n.v.d.r.), woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wil heel genuanceerd zijn. Aan de ene kant, veroordeelt hij de woorden van professor Mercier: “De woorden van Stéphane Mercier lijken mij karikaturaal. Het woord “moord” is te sterk: het drukt geweld uit, een daad gepleegd in volle bewustzijn, met een intentie, en het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden.” “Dergelijke formuleringen helpen de Kerk niet bepaald, in het bijzonder in het kader van de oproep voor het leven, gelanceerd door de Paus.” Want aan de andere kant, blijft het respect voor het leven uiteraard centraal in de leer. “Maar de Paus…

Pater Daniel Maes: De kapitulatie van Trump?
Werkgroep Levant / 25 februari 2017

Syrië, Vrijdag 24 februari 2017 Goede Vrienden, Vorige woensdag was het dertig jaar geleden dat de Congregatie voor de geloofsleer de instructie “Donum vitae” uitgaf. Met heldere principes worden hierin het leven en de waardigheid van de mens verdedigd, wat evenwel door menig gezaghebbende toen werd afgewezen. Inmiddels is de moderne maatschappij nog dieper aan het wegzakken in het moeras van een doodscultuur. Er is nood aan mensen met een gezond inzicht, een goed hart en  een sterke ruggengraat om weerstand te bieden en een cultuur van het leven op te bouwen. In Syrië blijven IS en al Nusra erg actief al kan het leger steeds meer gebied beveiligen. Of willen sommige grootmachten dit land met behulp van de  terroristen door een lange oorlog geheel uitputten? Ze zullen de weerstand  van het volk niet kunnen breken. Ook op wereldvlak lijkt de alleenheerschappij van de  VS en het westen  ten einde te lopen, al blijven de oude machten bijzonder  sterk. Rusland zal een hoofdrol spelen in een post-westerse wereld. P.S. Iedere week komen er wel een of meer emails van mensen die vragen of ze deze berichten mogen ontvangen. Deze week kwamen er niet minder dan 61 emails van mensen die vroeger…