Pastorale brief van de Belgische bisschoppen over Amoris Laetitia gaat in tegen de traditie van de Kerk
Werkgroep Vox Populi / 29 mei 2017

De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia heeft al voor grote verwarring binnen de Kerk gezorgd. Volgens sommigen geeft het document impliciet de toestemming tot het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen – een praktijk die tegen de kerkelijke traditie in zou gaan. De Bisschoppen van België hebben zich achter deze interpretatie geschaard met een pastorale brief. Een merkwaardig aspect aan deze brief, is dat het goede argumenten tegen het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen geeft, dat het dan geen echt antwoord geeft op deze argumenten, maar dat het vervolgens als het ware volledig los daarvan pastorale argumenten geeft en een beetje uit de lucht besluit dat er geval per geval geoordeeld moet worden. De doctrinaire argumenten worden gewoon genegeerd; het objectieve wordt genegeerd voor puur subjectivisme. Laat ons de brief nader bekijken. Het stuk over de hertrouwde gescheidenen begint onder de titel ‘omgaan met de gebrokenheid’ (p. 9). Na een situatieschets, begint de brief met de woorden van de H. Apostel Paulus die zeer duidelijk wijzen op het gevaar van een onwaardige Communie: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren. Laat dus…

De mysterieuze ‘stille kracht’ van de Belgische bisschoppen
Werkgroep Vox Populi / 28 mei 2017

Op maandag, 22 mei 2017 publiceerden de Belgische bisschoppen – bijna geruisloos – een verklaring inzake euthanasie en psychisch lijden. Want, al geruime tijd houdt het maatschappelijke debat rond euthanasie bij niet-terminale patiënten met psychiatrische aandoening de bisschoppen, naar eigen zeggen, bezig. Recent kwam er een visietekst van de Broeders van Liefde in België met de daarbij horende voor- en tegenreacties. De bisschoppen bevestigen nu hun “grote waardering voor de deskundigheid en de zorgvuldigheid waarmee zoveel mensen zich inzetten voor patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening”. Zij beseffen hoe moeilijk en delicaat de begeleiding kan zijn van mensen in zo een schrijnende situatie. Toch willen zij als bisschoppen herhalen wat zij reeds vroeger over euthanasie hebben verklaard: “We kunnen evenmin akkoord gaan met de mogelijkheid om die toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.” Betekent dit, dat de Belgische bisschoppen zich wél akkoord verklaren met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij terminale patiënten met een psychiatrische aandoening? De geruisloze stilte, de zweem van onduidelijkheid, de waas van confusie, de sluier van neveligheid, de mist van vaagheid en de smog van schimmigheid die over de verklaring van de Belgische bisschoppen – inzake euthanasie en…

“Eerste communie” met ‘Rent-a-Priest’ in Lebbeke ging niet door
Werkgroep Vox Populi / 26 mei 2017

In de gemeente Lebbeke waren ouders niet tevreden met de manier waarop de pastoor de Eerste Communie organiseerde. Uit onvrede besloten de ouders de handen in elkaar te slaan en zelfs een communieviering te organiseren. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden een parochiezaal waar de zogezegde “viering” kon doorgaan.  Correctie 29/05: De viering met iemand van Rent-A-Priest ging niet door omdat de plaatselijke pastoor zich er tegen verzette. De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, maar de pastoor laat maximaal 20 à 25 kinderen per Communieviering toe, tot ergernis van de ouders, die het belangrijker vinden dat ‘iedereen samen’ in die viering kan aanwezig zijn. Het argument was dat “het een hechte groep is”. De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, dus zouden er 2 vieringen zijn. Dus besloten de ouders dan maar zelf een “communieviering” in elkaar te boksen. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden de parochiezaal. De pastoor Leenknecht liet niet toe dat de ouders met iemand van Rent-A-Priest zelf de Communie zouden organiseren in de parochiezaal, waardoor hij het huurcontract verbrak zodat de ouders op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk vonden ze een parochiezaal van…

De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom.
Werkgroep Vox Populi / 26 mei 2017

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie loopt er in onze Kerk een meedogenloze en vaak bittere strijd tussen zogenaamde “progressieve” en “conservatieve” clerici en gelovigen. Deze rivaliteit is al enkele decennia bezig en de polarisering binnen de Kerk lijkt vrijwel onoplosbaar, vaak door de zeer verschillende wereldbeelden van zowel het conservatieve, als het progressieve kamp. Twee contrasterende wereldbeelden “Conservatieve” Christenen geloven dat hun religie geopenbaard werd door God in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus, zoals opgetekend in het Evangelie. Traditie, liturgie en overlevering zijn belangrijk voor hen. Zij geloven ook sterk in de bovennatuurlijke invloed van God op de wereld, alsook de autoriteit van het Kerkelijk instituut. Het geloof van “progressieve” of “modernistische” christenen is veel minder gestructureerd.  Voor hen is Christus in het beste geval een Goddelijk geïnspireerde leraar. De Bijbel is voor hen het onvolmaakte product van feilbare menselijke auteurs, vaak onder invloed van heidense ideeën. De Kerk, ten slotte, is voor hen een organisatie van spiritueel ingestelde mensen, die een betere wereld, met meer vrede en gerechtigheid, willen promoten. De vraag is welk van de twee kampen de tand des tijds zal overleven. Hier zijn 10 redenen waarom het progressieve kamp het mogelijk niet zal halen:…

Premier Charles Michel promoot de syncretistische ‘Belgische’ staatsreligie
Werkgroep Vox Populi / 21 mei 2017

De Belgische Ministerraad keurde vorige week – op voorstel van Premier Michel en Minister Geens – een protocolakkoord goed om de ‘dialoog’ te stimuleren tussen de overheid, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Op de eerste ontmoeting woensdag laatstleden ondertekenden alle betrokkenen een verklaring over de noodzaak van een permanente dialoog om samen te bouwen aan een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. Op 20 april vorig jaar schaarde de federale regering zich reeds achter een gemeenschappelijke verklaring met de erkende erediensten en de vrijzinnigen waarin de samenwerking tot dialoog en overleg werd vastgelegd. Hierbij wordt – naar eigen zeggen van premier Michel – de onafhankelijkheid van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen benadrukt en strijdt men samen tegen elke vorm van geweld. De Minister van Justitie werd door de Ministerraad gevraagd om een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties op te richten en een voorstel hiertoe voor te leggen aan de ministerraad. In overleg met het kabinet van de premier werd daartoe een protocolakkoord uitgewerkt. Twee keer per jaar zullen de verschillende vertegenwoordigers rond de tafel…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

Heiligschennis in de Magdalenakerk van Brugge
Werkgroep Vox Populi / 7 april 2017

“Voorsmaak wil de bezoeker laten proeven van heerlijke gerechten van de Brugse restaurateurs en dit in een uniek kader, op een unieke locatie.” Op zich geen slecht initiatief, ware het niet dat ze ervoor gekozen hebben hun eerste editie te laten doorgaan in de Magdalenakerk van Brugge. De Magdalenakerk is nog steeds een parochiekerk, maar wordt sinds 2002 ter beschikking gesteld van Yot vzw. Deze vereniging organiseert er regelmatig events of zogenaamde “kunstprojecten”. De kerk blijft echter nog steeds functioneren voor de eredienst. De kerk is dus nog niet ontwijd en Christus is er mogelijk lijfelijk aanwezig in de Eucharistie. Het is dan ook wraakroepend om er te zitten eten op zo’n evenement. Het is alsof we aanwezig zouden zijn bij de Kruisiging zoveel jaar geleden en onverschillig zouden zitten eten, terwijl Christus voor onze ogen gekruisigd wordt. De neogotische kerk werd gebouwd in 1873. In 2002 kreeg de kerk echter een nieuwe binnenarchitectuur, gerealiseerd door de reeds genoemde Yot vzw. Op de foto hieronder kunt u het aanschouwen. Merk op dat dit discotheekachtig decor in een kerk staat, en dan nog wel een kerk die niet ontwijd is en waar nog erediensten gehouden worden. Hoe hard kan je de…

Godslasterlijke wielertentoonstelling in de Paterskerk in Roeselare n.a.v. “Koers is religie”
Werkgroep Vox Populi / 7 maart 2017

De Paterskerk in Roeselare mag dan wel ontwijd zijn, desalniettemin staan er in het gebouw nog beelden en afbeeldingen van Christus en verschillende heiligen, waar nu de spot mee wordt gedreven. Op de website van Wattedoen staat: Het Wielermuseum, dat het wervelende verhaal van de fiets- en wielersportgeschiedenis brengt, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken van het wielermuseum vormt de Paterskerk daarom het nieuwe tijdelijke decor met de expo ‘koers is Religie’. Je trekt er op pelgrimage langs tien kapellen en staat stil bij Ker(k)miskoersen, Wielergoden, (Bij)gelovige renners, Dopingzondaars, Wielerbedevaartsplaatsen,… Onderweg word je getroffen door unieke Wielergewaden, Overwinningskelken, een Peloton van Wielergoden en het ‘croix de Fer’. Ook wordt de ‘Lijdensweg van het wielrennen” in kaart gebracht met 14 staties… Op de site van Koers is religie wordt ook een catechismus en een bijbel aangeprezen. De zoveelste bespotting van Christus en het Katholiek Geloof… Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel  (Mt.5,1-12). Bron: Wattedoen.be

Kennen de Nederlandse Katholieken hun eigen bisschoppen wel écht?
Werkgroep Vox Populi / 5 maart 2017

Onze bijdrage van vorige week aangaande de ruzies binnen het Nederlandse episcopaat zorgde voor heel wat ophef binnen de Kerk in Nederland. Vooral de machtsgreep van bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie – waarschijnlijk met de steun van paus Franciscus – zorgde voor heel wat commotie. Uit de reacties van de Nederlandse Katholieken kunnen wij alleen maar besluiten, dat zij opnieuw blindelings achter hun bisschoppen aanlopen zonder dat zij de ware gang van zaken – en de achterkamertjespolitiek – binnen de Kerk in Nederland willen inzien. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het neo-conservatieve imago van de Nederlandse bisschoppen, zeker als men hen vergelijkt met de Belgische bisschoppen. Echter, een ‘imago’ hoeft echter niet per sé met de waarheid overeen te stemmen, want strijd en twist is er in de Kerk in Nederland meer dan genoeg. Een uiterst interessant interview in het NRC van 30 december 2016 – met niemand minder dan bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch – illustreert uitstekend hetgeen er binnen de Kerk in Nederland aan de hand is. Het bisdom Den Bosch, het grootste van Nederland, was de voorbije jaren om allerlei redenen tot op het bot verdeeld geraakt. Zo scheurde de…

De Nederlandse Bisschoppenconferentie: een verdeelde equipe
Werkgroep Vox Populi / 26 februari 2017

In Vlaanderen, kunnen wij ons nog levendig herinneren hoe in 2013 Johan Bonny van Antwerpen, Aartsbisschop André-Joseph Léonard, nota bene op televisie, “een stoorzender” noemde. Johan Bonny “vond het jammer”, dat homoseksuelen volgens Mgr. Léonard, “niet met elkaar zouden mogen vrijen”. Deze uitspraak van Mgr. Léonard schoot Bonny in verkeerde keelgat, waarop deze prompt naar de studio’s van VTM stapte om daar Mgr. Léonard publiekelijk te desavoueren. Dergelijke pijnlijke taferelen worden televisiekijkend Nederland meestal bespaard, al ligt daar waarschijnlijk de calvinistische schijnheilige mentaliteit, die ook de Nederlandse bisschoppen niet vreemd is, aan ten gronde. Toch was het al langer geweten, dat Mgr. Léonard door de andere Belgische bisschoppen regelrecht gepest en gediscrimineerd werd. De ontbinding in 2016 van de Priesterfraterniteit van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel, waarschijnlijk in opdracht van kardinaal Godfried Danneels, en vooral de snelheid waarmee dit gebeurde, verraste vriend en vijand. Deze hate-crime toonde klaar en duidelijk aan, dat de Belgische Bisschoppenconferentie tot op het bot verdeeld was en nog steeds is. De damnatio memoriae, of vertaald uit het Latijn, de “vervloeking van de nagedachtenis” van Mgr. Léonard, werd door alle Belgische bisschoppen mee onderschreven. Blijkbaar wilden de Belgische bisschoppen Mgr. Léonard “onteren” door elke…