De H. Paus Pius X die het Theologisch Modernisme veroordeelde: “Het is het gif van alle ketterijen tegelijk”
Werkgroep Kerstening / 24 mei 2017

Artikel geschreven door A. Vanderveken, in 1985 Het Modernisme De H. Kerk werd door Jezus Christus ingesteld om het geloof dat Hij verkondigt heeft te bewaren en te verkondigen. “De Rooms Katholieke Kerk is een altijd durend mirakel door haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen en ketterijen, ondanks de zwakheden van haar leden, ja zelfs van haar oversten.” (Catechismus van 1954). Jezus zei tegen Petrus: “Gij zijt de steenrots waarop Ik mijn Kerk bouw en de machten van de Hel zullen tegen haar niets vermogen want Ik zal met haar zijn tot het einde der tijden.” De H. Kerk bestaat weldra 2000. Van bij haar ontstaan werd zij aangevallen en bekampt door haar vijanden. Het geloof dat zij bewaart en verspreidt, wordt nu meer dan ooit tevoren aangevallen en in twijfel getrokken door het Modernisme. Deze nieuwe ketterij verkondigt dat wij maar mogen geloven wat wij met ons menselijk verstand kunnen begrijpen. Het modernisme heeft de pretentie de Kerk te hervormen en aan te passen aan deze tijd. Deze nieuwe ketterij is gevaarlijker dan alles wat zich tot nu toe heeft voorgedaan. Volgens de H. Paus Pius X is zij “het gif van alle ketterijen tegelijk.” Volgens zijn…

Het Eucharistisch mirakel van de H. Clara van Assisi (Italië, 1240)
Werkgroep Kerstening / 23 mei 2017

De geschiedenis van de H. Clara vertelt over verschillende mirakels die door haar werden bewerkstelligd. Er zijn verhalen van vermenigvuldiging van broden en flessen olie, die in het klooster gebeurden, toen er bijna niets meer was. Maar Clara deed haar bekendste mirakel op een vrijdag in september 1240, toen ze een aanval van Saraceense soldaten (=Moslims, nvdr) op het klooster afsloeg, door hen de H. Hostie te tonen. Dit Eucharistisch mirakel wordt geciteerd in ‘De geschiedenis van St. Clara, Maagd’ geschreven door Tommaso da Celano, en beschrijft hoe de H. Clara van Assisi erin slaagde met het H. Sacrament de troepen van de Sararcenen weg te zenden ten koste van Keizer Frederick II van Zweden. De geschiedenis gaat als volgt: “Door keizerlijk bevel, waren regimenten van Saraceense soldaten en boogschutters gestationeerd aan het Klooster van San Damiano in Assisi, bijeengepakt als bijen, klaar om de legerplaatsen te vernielen en de steden in te nemen. Tijdens een vijandelijke aanval tegen Assisi, de geliefde stad van de Heer, en terwijl het leger de poorten naderde, vielen de woedende Saracenen San Damiano binnen, gingen de grenzen van het klooster binnen en zelfs het klooster van de nonnen zelf. De vrouwen zwijmden van verschrikking,…

13 mei: 100 jaar geleden verscheen O.L.Vrouw voor het eerst te Fatima
Werkgroep Kerstening / 18 mei 2017

13 mei was het exact 100 jaar geleden dat De H. Maagd in Fatima voor het eerst verscheen aan Jacinta, Francisco en Lucia. Het relaas van die eerste verschijning gaat als volgt: “Jacinta was 7 jaar geworden, zo vertelt Lucia, toen schoon en zonnig, gelijk zoveel andere, de dag aanbrak van 13 mei 1917. Toevallig – als er in de plannen van de Voorzienigheid toeval bestaat – kozen wij die dag om onze kudde te weiden op het eigendom van mijn ouders, Cova da Iria genaamd, waar wij ook andere keren gaarne gingen. Nadat wij het, zoals altijd, bij de poel daarover eens geworden waren, moeste wij de heide overtrekken. Zodoende was de weg twee keer zo lang. Wij liepen langzaam, om de schapen langs de weg te laten grazen, en kwamen pas aan tegen de middag.” De Cova da Iria was een cirkelvormig terrein, dat deed denken aan een reusachtige ‘kom’. Het had 500 m doorsnede en lag een kilometer of drie buiten het eigenlijke dorp. De ouders van Lucia bezaten hier een eigendom, beplant met steeneiken en olijfbomen. De schapen vonden er overvloedig voedsel. De kinderen namen hun korfje en aten met smaak wat moeder had meegegeven. Daarna…

Relativisme: 10 belangrijkste dwalingen van de Westerse mens
Werkgroep Kerstening / 12 mei 2017

 In deze wereld van politieke correctheid en moreel relativisme wil de mens zich tolerant en open opstellen. Men probeert het “goede” in alles zien en men wil vooral niet overkomen als een moraalridder of met “ouderwetse” concepten zwaaien als zonde of de duivel. Het resultaat is dat de moderne gelovige zich, vaak met de beste bedoelingen, laat verleiden tot de verwatering van zijn geloof en/of morele principes, met desastreuze gevolgen voor hemzelf en de maatschappij.   We sommen hier enkele typische moderne dwalingen voor je op:   1) Relativisme Relativisme is de visie dat er geen universele waarheid bestaat. Zonder waarheid bestaat er geen verschil tussen goed en kwaad, en is dus alles mogelijk. Wanneer men niet meer in zonde gelooft, stelt men zich kwetsbaar op voor duivelse verleiding. Het relativisme is in verschillende vormen overal aanwezig in onze maatschappij. Meer hierover in de volgende punten: 2) Indifferentisme Volgens het indifferentisme zijn alle religies “hetzelfde” en maakt het niet uit wat je overtuiging is. Indifferentisme komt onder andere veel voor binnen het Protestantisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat het “niet uitmaakt tot welke Kerk je behoort, als je Jezus maar liefhebt?” Indifferentisme is ook een belangrijke component van het multiculturele denken. Men hoort…

Protestantse theologen bevestigen dat de Kerk door Jezus Christus gesticht is
Werkgroep Kerstening / 8 mei 2017

 De una sancta Catholica et apostolica is de Rooms-Katholieke Kerk in continuïteit met de Apostolische oerkerk. Toen de opstandige Augustijner Maarten Luther en zijn volgelingen ernaar streefden om met hun nieuwe geloofsgemeenschap de plaats van de verketterde Kerk over te nemen in het Duitse Rijk, moesten ze hun breuk met de Kerk te legitimeren. Daarom bedachten ze de zogenaamde decadentietheorie: De Rooms-Katholieke Kerk zou in de Hoge Middeleeuwen afgedwaald zijn van het Christelijke pad en zo verworden zijn tot het Katholicisme. De protestanten van de Reformatie zouden de traditie van de ware (oer-) Kerk weer verderzetten, die slechts bestaan ​​ zou hebben tot het begin van het millennium. Latere protestanten duwden de datum van de oorsprong van het Katholicisme verder terug: naar de Constantijnse omwenteling in 313, toen de Kerk begon de kerk van de Romeinse staat te worden. De ware Kerk van de Apostelen zou slechts in de eerste twee eeuwen bestaan hebben. De protestantse theoloog Adolf von Harnack (+ 1930) plaatste de geboorte van het Katholicisme nog verder terug, namelijk aan het begin van de tweede eeuw: “Als we onder ‘katholieke’ de kerk van de leer en de wet bedoelen, dan is ze ontstaan tijdens de strijd met…

De priesters moeten hun boord weer dragen en de gelovigen moeten weer knielen tijdens de consecratie
Werkgroep Kerstening / 2 mei 2017

Dat was de boodschap die ik korte tijde geleden in een droom aan een priester vertelde. De priester in kwestie bestaat wellicht niet, maar dat doet niet terzake. In die droom die ik had was ik vurig aan het pleiten voor de terugkeer naar de traditie. Ik voelde een bovennatuurlijke gewaarwording, alsof het de H. Geest zelf was die mij op dat moment bezielde. Ik voelde dat God mij ertoe dreef deze dingen te zeggen tegen die priester. De priester droeg zijn boord niet en had enkel een hemd aan, of misschien nog een stropdas en dan een heel petieterig kruisje. In het openbaar was hij dan ook totaal niet te herkennen als priester. Ik zei dat de priesters vroeger in soutane liepen, waardoor ze door iedereen konden herkend worden. Als men toen de pastoor tegenkwam, kon men hem vragen: “Meneer pastoor, ik zou graag binnenkort eens biechten”, of “Meneer pastoor, mijn moeder is ziek, zou u kunnen langskomen om haar de sacramenten toe te dienen”,… en zo vertelde ik tal van voorbeelden waarbij het voor een leek handig is om een priester te herkennen. De priester in mijn droom pruttelde tegen, maar ik herhaalde, bijna in vervoering (door de…

Film: Verschijningen te Fatima
Werkgroep Kerstening / 28 april 2017

Onderstaande film, die oorspronkelijk “Aparição” heet, is gebaseerd op de geschriften van zuster Lucia, en geeft de gebeurtenissen te Fatima waarheidsgetrouw weer. De film, in het Frans met Nederlandse ondertitels, is in delen te bekijken van telkens een 10-tal minuten. Veel kijkplezier! Bron: Cruxavespesunica

100 jaar Fatima: Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
Werkgroep Kerstening / 28 april 2017

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Har van Maria, om God en Maria te troosten voor de vele godslasteringen en heiligschennissen die worden gepleegd tegenover Haar. Doe mee en engageer u! Ga naar de website.

De ongelofelijke offerweelde van de zienertjes van Fatima
Werkgroep Kerstening / 22 april 2017

Hun grote liefde voor Jezus en Maria Maria heeft van deze onschuldige en eenvoudige kleinen, die zich door de liefde jegens Haar Onbevlekt Hart volkomen aan Haar hadden overgeleverd, meesterwerken in de orde der genade gemaakt. En wat een gans bijzondere bekoorlijkheid geeft aan deze zielen, is dat zij als het ware onbewust de toppen van de heiligheid bestijgen. In de ziel van deze kleinen heerste Maria als in Haar koninkrijk. Zij deelde hun op de eerste plaats mee Haar liefde tot God. Deze kinderen beminden God met en door het Hart van Maria. Vandaar die wondere tedere en tevens offersterke liefde welke hen bezielde. “Ik was blij“, zei Francisco, “den Engel te zien en nog blijer O.L.Vrouw te aanschouwen. Maar wat mij het gelukkigste heeft gemaakt, was God te zien in het grote licht dat de Dame ons in het hart heeft gestort. Ik houd zoveel van O.L. Heer.” Lucia vertelt: “Vanaf het ogenblik dat O.L. Vrouw ons leerde aan Jezus onze offers aan te bieden, vroeg Jacinta, telkens als wij afspraken iets te doen, of als wij iets te lijden hadden: ‘Hebt gij al gezegd dat het was uit liefde tot Jezus?’ Als ik zei van neen, dan…

Wetenschap en religie: harmonie in plaats van conflict
Werkgroep Kerstening / 20 april 2017

“De gedachte dat er een conflict bestaat tussen wetenschap en geloof is een laatmoderne mythe, zorgvuldig gecultiveerd door hen die graag de suggestie wekken dat Godsgeloof irrationeel is. Geen enkel wetenschappelijk resultaat is namelijk in strijd met de overtuiging dat God bestaat en de wereld schiep.” Emanuel Rutten: “Hetzelfde geldt voor alle overige kernovertuigingen van bijvoorbeeld het christendom. En dan hebben we het natuurlijk niet over kwesties die niet wezenlijk zijn voor het christendom, zoals de leeftijd van de aarde, of het al dan niet stilstaan ervan. Zo is het niet lastig om te laten zien dat de ontwikkelingen in de moderne hersenwetenschappen, in tegenstelling tot wat in veel populaire media beweerd wordt, helemaal niet impliceren dat de vrije wil niet bestaat, of dat bewustzijn niet zonder materieel substraat zou kunnen voorkomen. Maar het geloof in wonderen dan? Is het superwonder van het christendom, de opstanding van Jezus van Nazareth, niet rechtstreeks in strijd met de wetenschap? Nee, ook dit is niet het geval. Het is immers redelijk om te veronderstellen dat God, als God bestaat, kan ingrijpen in de schepping. God hoeft hiervoor geen natuurwetten te doorbreken. De natuurwetten geven aan hoe de kosmos zich gedraagt zolang God niet…