Tip: Te bezoeken tijdens de zomervakantie…
Werkgroep Kerstening / 27 juni 2017

Nu de zomervakantie voor de deur staat, willen wij enkele interessante musea in Vlaanderen aanbevelen die men kan bezoeken: Heiligenmuseum Lissewege Adres: Oude Pastorijstraat 5, Lissewege Openingsuren: Telkens in het weekend van 14 tot 17 uur. In de zomervakantie elke namiddag open. Prijs: €2 Een klein maar heel mooi en boeiend museum! Eerst komt men in een zaaltje waar uitleg wordt gegeven over de geschiedenis van Lissewege (ontstaan in de 10de eeuw) en de opgang en ondergang van de abdij Ter Doest, een Cisterciënzerabdij uit dezelfde periode als de bekende abdij Ten Duinen van Koksijde. Ook belicht men de 11de-eeuwse kerk met het miraculeus beeld van O.L.V. van Lissewege. Vervolgens steekt men een koertje over en komt men in een gebouwtje dat vol staat met heiligenbeelden die de initiatiefnemer allemaal zelf heeft gerestaureerd. Er komen meer dan 120 heiligen aan bod, telkens met beetje uitleg voorzien. Achteraf kan men ook een bezoekje brengen aan de kerk. Een topper! Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde Adres: Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde Openingsuren: Prijs: Abdijsite is gratis, museum is €7 De abdijsite kan men vrij bezoeken, ingang is naast het gebouw waar men de tickets voor het museum moet kopen. Voor het museum moet men betalen….

De Nieuwe Atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier…
Werkgroep Kerstening / 16 juni 2017

U hebt waarschijnlijk al van hen gehoord, want ze krijgen in de media heel wat aandacht. In Vlaanderen staan ze bekend onder de namen Etienne Vermeersch en Jean-Jacques De Gucht. In de Angelsaksische wereld onder de namen Richard Dawkins en Christopher Hitchens (nu overleden),  Daniel Dennett en Sam Harris. Het zijn de Nieuwe Atheïsten, die de oorlog hebben verklaard aan het geloof. Het gaat om een nieuwe vorm van fundamentalisme, die van de anti-religie. De “Nieuwe Atheïsten”, een beweging die ontstond na de horror van 9/11, geloven dat religie de voornaamste oorzaak van alle wereldproblemen is. Volgens hen is religie dan ook een rem voor de ontwikkeling, vrede, beschaving en wetenschap, die actief bestreden moet worden. De Nieuwe Atheïsten verwerpen de religie niet alleen in hun eigen leven, maar willen gelovigen via allerlei kanalen – o.a. de media, reclame, internet, lezingen, boeken, de politiek – overtuigen om hun religie af te zweren. Daarom worden ze ook vaak “evangelische atheïsten” genoemd. Op een scherpe, ongenuanceerde and vaak arrogante manier, gaan de Nieuwe Atheïsten religie associeren met achterlijkheid, bijgeloof en geestesziekten (God als “dwaling” of “hallucinatie”). Vaak worden hierbij pseudo-wetenschappelijke of pseudo-historische argumenten gebruikt. De Nieuwe Atheïsten gaan zelfs zo ver, dat ze…

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag
Werkgroep Kerstening / 15 juni 2017

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen in zijn bisdom. De geschiedenis begint als volgt. Henricus en Frescendis van Retinne, Luik, waren kinderloos. Ze baden en lieten bidden; zij deelden aalmoezen uit; zij steunden de godgewijde maagden, die zich in het bisdom zeer talrijk toelegden op een leven van evangelische volmaaktheid en die “begijnen” werden genoemd. En God verhoorde hen. Hij schonk hun twee dochtertjes, Agnes, en in 1193 Juliana. Vijf jaar later waren de ouders reeds overleden en de kinderen werden toevertrouwd aan de zusters van Berg Cornillon; hier hadden kort tevoren de Luikenaars een huis gesticht voor de verpleging van melaatsen, met een afdeling en een klooster voor mannen en een ander voor vrouwen, onder de hogere leiding van de prior der mannen. Op een nabijgelegen hoeve leidde zuster Sapientia met vaste hand de eerste schreden van beide kinderen in de dienst des Heren. Zij onderrichtte ze ook in het…

Eerbied en geloof tegenover de Eucharistische Jezus
Werkgroep Kerstening / 1 juni 2017

Preek gehouden door Mgr. J. Gijsen bij gelegenheid van het jaarlijks Sacramentsfeest op donderdag 2 juni 1983 in de Basiliek van het Allerheiligste Sacrament te Meerssen (Nederland). Op deze feestdag van het Allerheiligste Sacrament bent u hier in deze basiliek samengekomen om uw geloof en vertrouwen in de Eucharistische Jezus te tonen en te versterken. U zou hier vanavond niet zijn, neem ik aan, als u er niet van overtuigd was dat het God zelf is, Mens geworden, gekruisigd en verrezen, die onder brood en wijn onder ons tegenwoordig komt op het woord van de daartoe gewijde priester en die ook tegenwoordig blijft zolang de gedaanten van brood en wijn bestaan. Deze God, Jezus Christus, onze Verlosser en Heer, komt u vereren en aanbidden. Zo was het vroeger, zo is het nu en zo zal het blijven zolang de wereld en de Kerk er zullen zijn. Dat aanvaarden en beamen wij als katholieken. En dat is ons zo heilig, dat wij evenals bijvoorbeeld de martelaren van Gorkum hiervoor desnoods ons leven zullen geven. Kerkbezoek: op audiëntie bij God in zijn huis. Of toch niet? Ik kan mij, rondgaande langs vele parochies in ons bisdom, lezend wat er gebeurt in kerken…

De H. Paus Pius X die het Theologisch Modernisme veroordeelde: “Het is het gif van alle ketterijen tegelijk”
Werkgroep Kerstening / 24 mei 2017

Artikel geschreven door A. Vanderveken, in 1985 Het Modernisme De H. Kerk werd door Jezus Christus ingesteld om het geloof dat Hij verkondigt heeft te bewaren en te verkondigen. “De Rooms Katholieke Kerk is een altijd durend mirakel door haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen en ketterijen, ondanks de zwakheden van haar leden, ja zelfs van haar oversten.” (Catechismus van 1954). Jezus zei tegen Petrus: “Gij zijt de steenrots waarop Ik mijn Kerk bouw en de machten van de Hel zullen tegen haar niets vermogen want Ik zal met haar zijn tot het einde der tijden.” De H. Kerk bestaat weldra 2000. Van bij haar ontstaan werd zij aangevallen en bekampt door haar vijanden. Het geloof dat zij bewaart en verspreidt, wordt nu meer dan ooit tevoren aangevallen en in twijfel getrokken door het Modernisme. Deze nieuwe ketterij verkondigt dat wij maar mogen geloven wat wij met ons menselijk verstand kunnen begrijpen. Het modernisme heeft de pretentie de Kerk te hervormen en aan te passen aan deze tijd. Deze nieuwe ketterij is gevaarlijker dan alles wat zich tot nu toe heeft voorgedaan. Volgens de H. Paus Pius X is zij “het gif van alle ketterijen tegelijk.” Volgens zijn…

Het Eucharistisch mirakel van de H. Clara van Assisi (Italië, 1240)
Werkgroep Kerstening / 23 mei 2017

De geschiedenis van de H. Clara vertelt over verschillende mirakels die door haar werden bewerkstelligd. Er zijn verhalen van vermenigvuldiging van broden en flessen olie, die in het klooster gebeurden, toen er bijna niets meer was. Maar Clara deed haar bekendste mirakel op een vrijdag in september 1240, toen ze een aanval van Saraceense soldaten (=Moslims, nvdr) op het klooster afsloeg, door hen de H. Hostie te tonen. Dit Eucharistisch mirakel wordt geciteerd in ‘De geschiedenis van St. Clara, Maagd’ geschreven door Tommaso da Celano, en beschrijft hoe de H. Clara van Assisi erin slaagde met het H. Sacrament de troepen van de Sararcenen weg te zenden ten koste van Keizer Frederick II van Zweden. De geschiedenis gaat als volgt: “Door keizerlijk bevel, waren regimenten van Saraceense soldaten en boogschutters gestationeerd aan het Klooster van San Damiano in Assisi, bijeengepakt als bijen, klaar om de legerplaatsen te vernielen en de steden in te nemen. Tijdens een vijandelijke aanval tegen Assisi, de geliefde stad van de Heer, en terwijl het leger de poorten naderde, vielen de woedende Saracenen San Damiano binnen, gingen de grenzen van het klooster binnen en zelfs het klooster van de nonnen zelf. De vrouwen zwijmden van verschrikking,…

13 mei: 100 jaar geleden verscheen O.L.Vrouw voor het eerst te Fatima
Werkgroep Kerstening / 18 mei 2017

13 mei was het exact 100 jaar geleden dat De H. Maagd in Fatima voor het eerst verscheen aan Jacinta, Francisco en Lucia. Het relaas van die eerste verschijning gaat als volgt: “Jacinta was 7 jaar geworden, zo vertelt Lucia, toen schoon en zonnig, gelijk zoveel andere, de dag aanbrak van 13 mei 1917. Toevallig – als er in de plannen van de Voorzienigheid toeval bestaat – kozen wij die dag om onze kudde te weiden op het eigendom van mijn ouders, Cova da Iria genaamd, waar wij ook andere keren gaarne gingen. Nadat wij het, zoals altijd, bij de poel daarover eens geworden waren, moeste wij de heide overtrekken. Zodoende was de weg twee keer zo lang. Wij liepen langzaam, om de schapen langs de weg te laten grazen, en kwamen pas aan tegen de middag.” De Cova da Iria was een cirkelvormig terrein, dat deed denken aan een reusachtige ‘kom’. Het had 500 m doorsnede en lag een kilometer of drie buiten het eigenlijke dorp. De ouders van Lucia bezaten hier een eigendom, beplant met steeneiken en olijfbomen. De schapen vonden er overvloedig voedsel. De kinderen namen hun korfje en aten met smaak wat moeder had meegegeven. Daarna…

Relativisme: 10 belangrijkste dwalingen van de Westerse mens
Werkgroep Kerstening / 12 mei 2017

 In deze wereld van politieke correctheid en moreel relativisme wil de mens zich tolerant en open opstellen. Men probeert het “goede” in alles zien en men wil vooral niet overkomen als een moraalridder of met “ouderwetse” concepten zwaaien als zonde of de duivel. Het resultaat is dat de moderne gelovige zich, vaak met de beste bedoelingen, laat verleiden tot de verwatering van zijn geloof en/of morele principes, met desastreuze gevolgen voor hemzelf en de maatschappij.   We sommen hier enkele typische moderne dwalingen voor je op:   1) Relativisme Relativisme is de visie dat er geen universele waarheid bestaat. Zonder waarheid bestaat er geen verschil tussen goed en kwaad, en is dus alles mogelijk. Wanneer men niet meer in zonde gelooft, stelt men zich kwetsbaar op voor duivelse verleiding. Het relativisme is in verschillende vormen overal aanwezig in onze maatschappij. Meer hierover in de volgende punten: 2) Indifferentisme Volgens het indifferentisme zijn alle religies “hetzelfde” en maakt het niet uit wat je overtuiging is. Indifferentisme komt onder andere veel voor binnen het Protestantisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat het “niet uitmaakt tot welke Kerk je behoort, als je Jezus maar liefhebt?” Indifferentisme is ook een belangrijke component van het multiculturele denken. Men hoort…

Protestantse theologen bevestigen dat de Kerk door Jezus Christus gesticht is
Werkgroep Kerstening / 8 mei 2017

 De una sancta Catholica et apostolica is de Rooms-Katholieke Kerk in continuïteit met de Apostolische oerkerk. Toen de opstandige Augustijner Maarten Luther en zijn volgelingen ernaar streefden om met hun nieuwe geloofsgemeenschap de plaats van de verketterde Kerk over te nemen in het Duitse Rijk, moesten ze hun breuk met de Kerk te legitimeren. Daarom bedachten ze de zogenaamde decadentietheorie: De Rooms-Katholieke Kerk zou in de Hoge Middeleeuwen afgedwaald zijn van het Christelijke pad en zo verworden zijn tot het Katholicisme. De protestanten van de Reformatie zouden de traditie van de ware (oer-) Kerk weer verderzetten, die slechts bestaan ​​ zou hebben tot het begin van het millennium. Latere protestanten duwden de datum van de oorsprong van het Katholicisme verder terug: naar de Constantijnse omwenteling in 313, toen de Kerk begon de kerk van de Romeinse staat te worden. De ware Kerk van de Apostelen zou slechts in de eerste twee eeuwen bestaan hebben. De protestantse theoloog Adolf von Harnack (+ 1930) plaatste de geboorte van het Katholicisme nog verder terug, namelijk aan het begin van de tweede eeuw: “Als we onder ‘katholieke’ de kerk van de leer en de wet bedoelen, dan is ze ontstaan tijdens de strijd met…

De priesters moeten hun boord weer dragen en de gelovigen moeten weer knielen tijdens de consecratie
Werkgroep Kerstening / 2 mei 2017

Dat was de boodschap die ik korte tijde geleden in een droom aan een priester vertelde. De priester in kwestie bestaat wellicht niet, maar dat doet niet terzake. In die droom die ik had was ik vurig aan het pleiten voor de terugkeer naar de traditie. Ik voelde een bovennatuurlijke gewaarwording, alsof het de H. Geest zelf was die mij op dat moment bezielde. Ik voelde dat God mij ertoe dreef deze dingen te zeggen tegen die priester. De priester droeg zijn boord niet en had enkel een hemd aan, of misschien nog een stropdas en dan een heel petieterig kruisje. In het openbaar was hij dan ook totaal niet te herkennen als priester. Ik zei dat de priesters vroeger in soutane liepen, waardoor ze door iedereen konden herkend worden. Als men toen de pastoor tegenkwam, kon men hem vragen: “Meneer pastoor, ik zou graag binnenkort eens biechten”, of “Meneer pastoor, mijn moeder is ziek, zou u kunnen langskomen om haar de sacramenten toe te dienen”,… en zo vertelde ik tal van voorbeelden waarbij het voor een leek handig is om een priester te herkennen. De priester in mijn droom pruttelde tegen, maar ik herhaalde, bijna in vervoering (door de…