Over de bekoring – uit de Navolging van Christus

Uit de Navolging van Christus – Thomas A. Kempis Traktaat 3 – hoofdstuk 12 Wij moeten verduldigheid leren en tegen de begeerlijkheid vechten De dienaar: Heer, mijn God, zoals ik wel zie is verduldigheid mij hoogst noodzakelijk, want in dit leven overkomt ons heel wat tegenslag. Hoe ik het ook aanleg om vrede te hebben, […]

8 december: feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Icoon van de Ontvangenis van de Moeder van God, ook bekend als de ‘Heilige Omhelzing van Joachim en Anna.’ Op 8 december vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De Zalige A.K. Emmerick vertelt hierover op 16 december 1822: “Ik hoor dikwijls dat de H. Maagd aan vrouwen die zij kende, zoals […]

Waar Kerst werkelijk over gaat

Het weer bijna Kerstmis, waarbij we de geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld, vieren. Speciaal voor deze gelegenheid maakten we deze video:

Evenement: Rozenkrans en toewijding op zondag 3 december

Bericht: Ik roep gelovige mensen op om hun gezin en kinderen toe te wijden aan Onze Heilige Moeder Maria. Dit op zondag 3 december om 15 u aan de Grot ,gelegen achter de Basiliek. Er zal een Rozenkrans gebeden worden en eenvoudige paternosters uitgedeeld voor diegenen die nog niet in het bezit zijn ervan. Bedoeling […]

De Passie van Onze Heer Jezus Christus

Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, is gekomen om ons te verlossen van onze zonden en ons te redden van de verdoemenis in de Hel. Door Zijn gruwelijk lijden dat Hij heeft doorstaan heeft Hij geboet voor onze zonden en ons verzoend met God. Wij kunnen enkel tot God de Vader komen door […]

Over de devotie tot en de werking van relikwieën

Gisteren gedachten we alle heiligen van de Kerk – het was immers Allerheiligen. Eén van de wijzen waarop de heiligen worden vereerd, is door middel van relikwieën. Relikwieën zijn vandaag de dag redelijk in de vergetelheid geraakt. In kerken worden ze zelden nog ter verering aan de gelovigen aangeboden. Vaak liggen ze in een oude […]

Visioenen over de H. Mis – door God geopenbaard aan Pater Johannes Reus S.J

Inleiding over de begenadigde Pater Reus Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat wil zeggen op een geestelijke niet aan de zintuigen gebonden manier – en dit gedurende vijfendertig jaar. Hij mocht klaar inzien dat de H. Mis het hoofdbestanddeel van iedere Godsverering […]

13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

13 oktober 2017 is de honderdste verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw in Fatima. Op die dag vond het zonnewonder plaats als teken van de echtheid van de verschijning, maar ook als waarschuwing voor de naderende straf indien de mensheid zich niet zou bekeren. Twaalf dagen later zou de rampzalige Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgrijpen, […]