Het lijden van Christus – om dagelijks te overwegen
Werkgroep Evangelisatie / 17 augustus 2017

De grote heiligen deden het, en de Allerheiligste Maagd Maria als eerste: dagelijks het lijden overwegen van Jezus. De Heilige Maagd had in haar tuin bij haar huisje in Efeze de kruiswegstaties gemaakt en overwoog die elke dag. De Heilige Paulus van het Kruis, stichter van de Passionisten, overwoog dagelijks het lijden van de Heer, vaak onder tranen. Het heilig Paterke van Hasselt bad dagelijks de kruisweg. Indien wij onze liefde voor Jezus willen vermeerderen, is het goed om ook, net zoals zij, dagelijks godvruchtig het lijden van de Heer te overwegen. Dat kan ook door bijvoorbeeld een rozenhoedje met de droevige mysteries te bidden, en dan bij elk mysterie een aantal minuten mediteren. Het leven hier op aarde is geen paradijs. Er is zonde en er is lijden. En zo is dat ook voor Christus. Alhoewel Hij verrezen is en naar de Hemel is gegaan, lijdt hij nog steeds. Zo ook de Allerheiligste Maagd. Zij zullen blijven lijden omwille van de zonden, tot het einde der tijden, wanneer de zonde zal ophouden te bestaan. In 1913 verscheen Jezus aan Pater Pio en zei: “Geloof niet dat mijn doodsstrijd slechts drie uur geduurd heeft, nee. Ik zal omwille van de…

Homilie van H. Johannes van Damascus voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
Werkgroep Evangelisatie / 15 augustus 2017

[Hier volgen delen van de derde homilie van de H. Johannes van Damascus over de Hemelvaart van Maria.] Vandaag is de levende Ladder in de Hemel opgenomen, de Ladder waarlangs de Allerhoogste nedergedaald is en op de aarde werd gezien en met mensen heeft gesproken. Vandaag is de hemelse Tafel in de Hemel opgenomen, de Tafel die het Brood des Levens bevatte, het vuur van de Godheid, en dit zonder een man te bekennen, en de poorten van de Hemel werden wijd geopend om de Poort van God uit het Oosten te ontvangen. Vandaag wordt de levende stad van God overgebracht van het aardse naar het hemelse Jeruzalem, en zij, die haar eerstgeboren en enige Zoon ontvangen heeft, de Eerstgeborene van de hele schepping, de Eniggeboren van de Vader; zij rust in de Kerk van de Eerstgeborene: de ware en levende Ark van de Heer wordt genomen tot de vrede van haar Zoon. De poorten van de Hemel worden geopend om de drager van God te ontvangen, die de ongehoorzaamheid van Eva en Adams doodstraf vernietigde door de Boom des Levens voort te brengen. En Christus, de oorzaak van al het leven, ontvangt de gekozen Spiegel, de berg van waaruit…

De Heilige Augustinus over seksualiteit
Werkgroep Evangelisatie / 10 augustus 2017

Adam en Eva verloren controle over hun genitaliën “Het was niet gepast dat dit schepsel zou blozen over het werk van zijn Schepper. Maar door een rechtvaardige straf, was de ongehoorzaamheid van hun genitaliën het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens, voor welke ongehoorzaamheid ze bloosden toen ze hun schaamdelen bedekten met vijgenbladeren, die voorheen niet schaamtelijk waren… Ze waren ineens zo beschaamd over hun naaktheid, die in de dagelijkse gewoonte waren van het naar elkaar kijken, dat ze die seksuele ledematen niet langer naakt konden aanzien, maar er onmiddellijk voor zorgden dat ze ze bedekten. Daarom zagen ze die ledematen voorheen niet als ongehoorzaam aan de keuze van hun wil, die zeker zou geweest zijn zoals de rest van hun lichaam door hun vrijwillige wil.” (Tegen de twee brieven van de Pelagianen, 1,31-32). De Heilig Augustinus redeneerde dus als volgt: als gevolg van de zondeval zijn alle delen van ons lichaam onder onze controle, behalve onze genitaliën. We sturen ons oog om te kijken, onze voeten om te bewegen, onze handen om iets vast te nemen. Onze geest controleert ze. Maar onze seksuele organen hebben een leven en een wil op hun eigen. Ze proberen over te…

Het vergeten Eucharistisch mirakel van Gent, 1354
Werkgroep Evangelisatie / 8 augustus 2017

Akkergem omstreeks 1700. De Bloedkapel ziet u links van de tweede molen. Foto: Beeldbank Gent. In het jaar 1354 waren in Gent twee dieven in de kerk van de Paters Augustijnen ingebroken. Onder andere namen zij een grote ciborie mee waar het Heilig Sacrament in rustte. Toen ze in Akkergem (het huidige Ekkergem) kwamen, in de parochie van Sint-Martinus, namen ze het H. Sacrament uit de ciborie en begroeven ze de Hosties in de grond. Eén van de dieven kreeg gewetenswroeging en keerde terug om het aan iemand te kunnen vertellen, opdat het Heilig Sacrament niet nog meer ontheiligd zou worden en het niet zou blijven liggen in de aarde. Toen hij aankwam op de plaats waar ze het H. Sacrament hadden achtergelaten vond hij de Heilige Hosties in bloed. Een herder die net voorbijkwam met zijn schapen zag dat zijn dieren, toen ze naderbij kwamen, ontsteld werden en zich vervolgens bij het zien van de bebloede Heilige Hosties op de knieën gooiden. Toen de herder dit zag, maakte hij dit wonder bekend aan het volk. De paters Augustijnen hoorden hiervan en kwamen in processie en raapten met de grootste eerbied de bebloede Hosties op en keerden plechtig terug naar…

Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
Werkgroep Evangelisatie / 3 augustus 2017

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Hart van Maria, om God en Maria te troosten voor de vele godslasteringen en heiligschennissen die worden gepleegd tegenover Haar. Doe mee en engageer u! Akte speciaal voor de Eerste Zaterdagen Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat Gij onbevlekt ontvangen zijt, dat uw goddelijk moederschap samengaat met een ongerepte blijvende maagdelijkheid; dat Gij door de volheid der genade die Gij ontvangen hebt, door de getrouwheid waarmee Gij daaraan beantwoord hebt, tot de hoogste trap der heiligheid zijt gestegen, en verheven werd boven alle schepselen, engelen en heiligen; dat Gij om uw medewerking aan de Verlossing der wereld terecht de Medeverlosseres van het mensdom genoemd wordt; dat Gij, door het aandeel in het uitdelen…

Getuigenis van een Turkse Moslim die zich tot het christendom bekeert
Werkgroep Evangelisatie / 27 juli 2017

Deze Turkse man was verslaafd aan de alcohol. Wanhopig ging hij naar Saoedi-Arabië, omdat alcohol daar verboden was. Toen hij daar echter aankwam, bleek daar toch drank aanwezig te zijn. Hij ging toen op pelgrimsreis naar Mekka, in de hoop om van zijn alcoholverslaving bevrijd te worden en om op het pad van een ware moslim geleid te worden. Tot zijn verrassing ontmoette hij in plaats daarvan in een droom Jezus Christus, de Man in het wit.

Eucharistische mirakelen bewijzen Christus’ tegenwoordigheid – en toch geloven de mensen niet
Werkgroep Evangelisatie / 26 juli 2017

Eucharistisch wonder van Lanciano. Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn: zo zijn er bloed- en vleeswonderen (hosties die in vlees veranderen en/of waar bloed uit komt), conserveringswonderen (geconsacreerde hosties die niet vergaan), brandwonderen (hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald werden) en boomwonderen (hosties die in een boom werden gestopt en waar een miraculeus kruis uit groeide of werd gemaakt). Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano, Italië, dat gebeurde omstreeks het jaar 750. Het meest recent goedgekeurde wonder is dat van Legnica in Polen, dat plaatsvond in 2013. Het wonder van Legnica. In een geconsacreerde Hostie die op de grond was gevallen en in water was gelegd, verscheen een rode vlek: een hartvormig stukje hartspierweefsel. Ook in België en Nederland vonden er in de loop van de eeuwen verschillende Eucharistische mirakelen plaats waaronder in Herentals, Brussel, Gent, Viversel, Middelburg, Amsterdam en Boxmeer. Alle Eucharistische mirakelen die wetenschappelijk worden onderzocht, krijgen steeds dezelfde conclusie: het vlees is weefsel van de hartspier van een man van ongeveer 30 jaar, in doodsstrijd; het bloed…

De verschijning van O.L.Vrouw te Boulogne droeg bij tot de kerstening van Europa
Werkgroep Evangelisatie / 23 juli 2017

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van Boulogne, Noord-Frankrijk, is wellicht één van de oudste bekende Mariale devoties in heel Europa. Het begon allemaal in het jaar 633, toen de kerstening van Europa volop aan de gang was. Op een morgen kwam in de baai van Boulogne een bootje aandrijven, zonder roeispanen, zonder masten, volledig door de hand van God bestuurd, met daarin een beeltenis van de Allerheiligste Maagd. Op hetzelfde ogenblik verscheen de H. Maagd in een kapel in de hoger gelegen stad. Ze openbaarde aan de gelovigen de aanwezigheid van het beeld in het bootje, en vroeg om op deze plaats een nieuwe kerk te bouwen ter ere van haar. De inwoners vonden inderdaad in het bootje een houten standbeeld van de H. Maagd met het kindje Jezus. Zo ontstond een bedevaartsoord in Europa, belangrijker dan dat van Compostella. Rond 1100 werd een nieuwe kerk opgetrokken op intiatief van de H. Ide, gravin van Boulogne, moeder van Godfried van Bouillon. Deze kerk was in kalksteen uit Honvoult en Marquise. Ze bestond uit een Romaanse hoofdbeuk, zeven inhammen, en twee torens zoals in Gent of Doornik. In 1264 kwam de H. Louis naar Boulogne met een gezant van de…

De verschijning van O.L.Vrouw van Guadalupe op de heuvel van Tepeyac, Mexico, 1531
Werkgroep Evangelisatie / 22 juli 2017

In 1492 landde Christoffel Colombus met drie schepen, de Pinta, de Niña en de Santa Maria, op het Caribische eiland San Salvador, en in de loop der maanden en jaren ontdekte hij andere delen van Amerika. 39 jaar later, in 1531, verscheen de H. Maagd aan een inheemse bewoner van het huidige Mexico, waar zij haar beeltenis naliet op een mantel gemaakt van cactusbladeren. Deze bovennatuurlijke mantel is tot op heden nog steeds te bewonderen. De expeditie van Colombus kan men profetisch noemen, want vertaald klinken de namen van de drie schepen: Schildert – Jonge Vrouw – Heilige Maria. Colombus was overigens een diepgelovige Katholiek, die in zijn leven verschillende ‘religieuze’ ervaringen had waarbij hij een hemelse stem hoorde, o.a. toen hij bijna verging in een orkaan op zee in februari 1493. Pas in 1521 werd Mexico door de Spanjaarden ingenomen. De veroveraars regeerden met ijzeren hand en veel indianen werden verplicht tot slavenarbeid in de mijnen. De bekering van het volk liep niet van een leien dak, want de indianen hadden het moeilijk om hun polygamie los te laten. In 1527 trok de prior van een Spaanse Franciscaanse abdij, Juan de Zumarraga, naar Mexico-stad om daar zijn verblijf te…

Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk
Werkgroep Evangelisatie / 20 juli 2017

“Elke Heilige Mis, bijgewoond met devotie, genereert in onze zielen geweldige uitwerkingen, overvloedige spirituele en materiële genaden, die wij zelf niet kennen.” – Heilige Pater Pio Gisteren tijdens de Mis, na de Communie, kwam deze zin in mijn hoofd: “Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk.” Ik en mijn vrouw zaten geknield tijdens de consecratie, maar we moesten ons in bochten wringen om net nog de H.H. Gedaanten te kunnen aanschouwen tijdens de opheffing. Ik dacht toen: moest iedereen nu geknield zitten, dan zouden we dat probleem niet hebben. Ook veel mensen die, ondanks er al heel wat de Communie op de tong ontvangen, Hem op de hand blijven ontvangen. Zo’n jammerlijke zaak. Als we de gelegenheid ertoe hebben gaan we naar een Tridentijnse Mis (zoals deze in Brugge, de laatste zondag van de maand). Heden kan men niet zeggen dat de Kerk z’n hoogdagen beleeft. Integendeel. De Kerk bevindt zich, vooral in onze streken, in een zeer grote crisis. En wat ligt aan de basis van die crisis? Gebrek aan eerbied voor de Heilige Eucharistie. De Eucharistie, het Lichaam van Christus, is de hoeksteen, het middelpunt van de Katholieke Kerk. Indien men de Eucharistie verwaarloost, dan treedt…