Petitie voor het behoud van de Broederschap van de Heilige Apostelen binnen de Belgische Kerk
Actualiteit & Opinie / 17 juli 2016

De vrienden en parochianen van de Sint-Katelijnekerk te Brussel hebben een petitie op het web gezet waarin zij Mgr De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie oproepen om aan de Broederschap van de heilige Apostelen de mogelijkheid te geven haar apostolaat binnen de Belgische Kerk verder te zetten. “De Broederschap van de Heilige apostelen werd op wettelijke basis opgericht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 7 april 2013.Wettelijk mag zij niet uit dit aartsbisdom verwijderd worden,behalve omwille van een ernstige reden. Wij vragen dus met aandrang dat deze Broederschap,die met een grote evangelische uitstraling de pastorale taak van de Sint-Katelijneparochie behartigt,haar opdracht volgens haar eigen regel zou mogen verderzetten. Het charisma en de aanwezigheid van deze priesters en seminaristen in onze wijken,onze Kerk,tot in de periferie toe,beantwoorden aan een reëele noodzaak op de meest uiteenlopende  gebieden :spiritualiteit, liturgie,  sacramenteel leven, verwelkoming, dienstverlening, broederlijkheid  en apostolaat gericht op de wereld.De onmiskenbare vruchtbaarheid van de Broederschap zorgt voor talrijke roepingen naar wie zovelen sinds lang uitkeken en voor wie zoveel gebeden wordt! Wij vragen u dus met aandrang  deze apostolische gemeenschap binnen de Belgische Kerk verder welkom te heten, in overeenstemming met haar statuten en het Kerkelijk recht.Wij vragen u te luisteren naar de…

Kardinaal Sarah spreekt over de liturgie in Londen
Actualiteit & Opinie / 6 juli 2016

Kardinaal Robert Sarah, die door het Vaticaan bevoegd is voor de liturgie, sprak eergisteren in een conferentie te Londen nogmaals over het celebreren ‘ad Orientem’. Hij vroeg priesters en Bisschoppen ditmaal uitdrukkelijk om de Mis naar het Oosten te lezen, en hij vroeg de gelovigen om de H. Communie al knielend te ontvangen. Wij verblijden ons met deze slag in het gezicht van al wie de kerk wil ‘moderniseren’. Zo wordt expliciet herhaald dat het priesters verboden is de communie te weigeren aan gelovigen die knielend willen communiceren. Bedenkingen Het lijkt echter too little, too late. Mgr. Sarah mag op dit punt dan wel iets goed trachten door te drukken, de voorgestelde hervormingen lijken van accidentele (oppervlakkige) aard en niet van substantiële (wezenlijke, essentiële) aard. De positionering van de priester is, net zoals de taal van de H. Mis, bijzonder belangrijk, maar niet van even wezenlijk belang als de gebeden van de H. Mis zélf. Zo zou bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de H. Traditie een tridentijnse Mis in de volkstaal (correct vertaald) verkiesbaar zijn boven een nieuwe mis (‘novus ordo missae’) in het Latijn. (Uiteraard is zulks niet wenselijk, maar het is slechts een voorbeeldje for the sake of…

Het schandaal van de Sint-Katelijnekerk: mondige leken brengen aartsbisschop tot bezinning
Actualiteit & Opinie / 29 juni 2016

De geweldige mobilisatie en het gebed van de vele parochianen van de Sint-Katelijnekerk hebben wonderen verricht! U weet hoezeer de onbegrijpelijke ,onbarmhartige en onchristelijke beslissing van Mgr De Kesel  in verband met de Broederschap van de Heilige Apostelen voor onbegrip heeft gezorgd,niet alleen binnen de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne aan de Vismarkt te Brussel,maar ook in Nederland,Frankrijk en Italië. Ten gevolge daarvan hebben tientallen mensen tegen deze beslissing een canoniek bezwaarschrift ingediend.Dergelijk bezwaarschrift laat toe de beslissing tijdelijk op te heffen en zo de tijd te nemen het dossier  rustig te analyseren en tot een constructieve oplossing te komen. In een geest van verzoening en dialoog had de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne de jongste weken meermaals tevergeefs om een ontmoeting met de aartsbisschop gevraagd.Nu is dat dan toch eindelijk gebeurd! Mgr De Kesel heeft op vrijdag 24 juni in Mechelen een afvaardiging van leken ontvangen die willen dat het missionair elan dat de Broederschap in België heeft doen ontluiken kan verdergezet worden en dat alle priesters en seminaristen die ermee willen doorgaan,welwillend ontvangen worden. Tijdens dit onderhoud heeft Mgr De Kesel aan de aanwezige afgevaardigden gevraagd niet ongerust te zijn.Hij heeft hen, verzekerd dat de Sint-Katelijnekerk open zal blijven en dat de…

Meer dan duizend enthousiaste gelovigen in de St-Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2016

Meer dan duizend katholieken ,parochianen van de Sint-Katelijnekerk, maar ook gewone gelovigen uit andere parochies, zijn vandaag hun steun komen betuigen aan de Broederschap van de Heilige Apostelen,deze bloeiende priestergemeenschap  die op twee jaar tijd een zieltogende parochie heeft kunnen omvormen tot een voorbeeld van evangelisatie,met een geweldige uitstraling naar alle  groepen van de plaatselijke bevolking.En ook met een rijke oogst aan jonge priesters en seminaristen. Dit heeft jaloezie en afgunst verwekt en Mgr De Kesel heeft besloten om de Fraterniteit uit België te verjagen,juist zoals de Franse revolutionairen dit twee eeuwen geleden deden,met dit verschil dat het hier om een Belgische aartsbisschop gaat die afrekent met het schitterende erfgoed van zijn voorganger! Na de plechtige H.Mis was er een happening, duiven werden gelost richting Rome en ook vele gele en witte  ballons werden richting hemel gestuurd.Verschillende parochianen,van diverse afkomst,kwamen hun onbegrip uiten .Vooral de houding van Mgr De Kesel en Mgr Cockerols werden aangeklaagd,een houding die helemaal haaks staat op wat paus Franciskus hen vraagt:”De Kerk moet de leken dienen en niet zich van hen bedienen”…Waarom deze vijandige houding van het kerkelijk apparaat tegen deze Broederschap?Talloze malen werd door de gelovigen van de Sint-Katelijnekerk om een onderhoud met Mgr De…

Oproep van de parochianen van de Sint Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 18 juni 2016

De parochianen van de Sint Katelijnekerk doen een oproep tot alle Belgische Katholieken om nu zondag 19 juni massaal deel te nemen aan een dag van mobilisatie ten gunste van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen,die ten onrechte het slachtoffer is van een regelrechte kerkvervolging. De emoties zullen hoog oplaaien! Op het programma: -10u30:Plechtige H.Mis in de Sint Katelijnekerk -12u:een verrassing ,die  met de inzet van zoveel mogelijk Christenen uit heel België tot in de gangen van               het Vatikaan zal nazinderen! -13u:pick-nick op het Sint Katelijneplein De parochianen van de Sint Katelijnekerk verwachten u,talrijk en gemotiveerd! Breng iedereen mee,familie,vrienden,uit alle kerken en parochies van het land.Het is het moment! De stem van de gelovigen mag niet langer meer genegeerd en versmacht worden!

De Kesel stampt bloeiende priestergemeenschap buiten
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2016

Het is zover! “De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. De Kesel, heeft beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom”, zo luidt het perscommuniqué van het aartsbisdom. Alle bisschoppen zouden het eens zijn met deze beslissing. Er wordt laconiek aan toegevoegd dat de seminaristen die het wensen en “voldoen aan de voorwaarden van de priesteropleiding die binnen het aartsbisdom gelden hun opleiding kunnen verderzetten aan het diocesaan seminarie”. Weet u nog, dat fameuze seminarie, dat zo progressief was dat jonge mannen met een roeping tot priester moesten uitwijken naar het Nederlandse s’Hertogenbosch om er tot priester opgeleid te worden, omdat in Leuven hun roeping kapotgemaakt werd. Eens gewijd, werden zij in Nederland parochiepriester, omdat kardinaal Danneels tegen hen een absoluut “Berufsverbot” had uitgevaardigd. Dit werd dan uiteindelijk door zijn opvolger, Mgr Leonard opgeheven!… Op een gegeven ogenblik was het in Leuven zo erg, dat het voor seminaristen verboden was te knielen, de dogma’s ,zoals de Onbevlekte Ontvangenis, werden er bespot en weggelachen… Dat de genomen beslissing doorgestoken kaart is bewijst het  argument van Mgr. De Kesel,”dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit…

Open brief van de parochianen van de Brusselse St Catherinakerk aan Mgr De Kesel
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2016

De parochianen van de St Catherinakerk naast de Vismarkt in hartje Brussel zijn ongerust, meer nog, verontwaardigd! Zij willen klaarheid over de geruchten van sluiting van deze historische kerk en over de ontbinding van de Broederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres), opgericht door de charismatische Franse priester Zanotti-Zorkine en die dankzij aartsbisschop Leonard in Brussel een plaats gevonden hebben, van waaruit zij hun apostolaat met veel succes uitoefenen. De parochianen hebben alles gedaan om een gesprek te hebben met Mgr De Kesel, tevergeefs… zij hebben dus een comité opgericht van waaruit zij om volledige klaarheid vragen over dit dossier. Wat is hier aan de gang? Waarom zou een kerk, die ’s zondags vol is en voor talrijke gelovigen een echte plaats van geestelijke en menselijke herbronning betekent, moeten sluiten? Waarom zou het aartsbisdom het vertrek willen van de priesters en seminaristen (in 2015 werd trouwens ook een jonge Vlaming,Kurt Suenens in hun midden tot priester gewijd), die op korte tijd van St Catherina terug een bloeiende parochie gemaakt hebben? Is het omdat sommigen nooit hebben kunnen verkroppen dat Mgr Leonard een van de bezielers geweest is van dit succesvol initiatief? Is het afgunst, haat…? In elk geval schandalig…

Collectief van Brusselse parochianen tegen kerksluiting
Actualiteit & Opinie / 12 juni 2016

In Brussel is een inter-parochiaal collectief opgericht dat zich keert tegen de sluiting van de meeste van de 108 Brusselse parochiekerken,zoals voorzien in een nieuw “pastoraal project”.Nu reeds staan soms parochianen tot hun grote verbazing ‘s  zondags voor een gesloten kerkdeur .De reden?  Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,werd een diocesaan pastoraal project op stapel gezet,dat de parochies wil fusioneren en de zondagsmissen concentreren in enkele centrale kerken. Nochtans,zijn er in Brussel nog zo’n 144.000 praktiserende katholieken en vele nieuwe katholieke kerkgemeenschappen smeken om een gebedsruimte.Ook vele katholieke buitenlanders,die in Brussel,hoofdstad van Europa leven en werken,vragen om kerken om de liturgie volgens hun eigen tradities te beleven. Wat is de onderliggende reden voor dit in alle stilzwijgen uitgevoerde plan?Velen stellen zich de vraag en er is weinig transparantie.Is er een financiële reden?Het onderhoud van de kerken kost per inwoner nochtans slechts 4 euro aan gewest en gemeenten en het zijn gebouwen die voor iedereen openstaan. Het collectief vraagt dus aan de aartsbisschop Mgr De Kesel en aan zijn hulpbisschop,Mgr Kockerols,om hun fusieplan van de Brusselse parochies op te bergen.De leken zijn bereid de bisschoppen te helpen in het beheer van de parochiekerken,die een geweldig werktuig kunnen zijn voor de evangelisatie ,ook…

Halvering van de uren godsdienstles in het franstalige gemeenschapsonderwijs
Actualiteit & Opinie / 9 juni 2016

De bisschoppen van Franstalig België hebben een  brief geschreven naar de ouders wiens kinderen  het vak katholieke godsdienst volgen.Daarin stellen zij dat zij de beslissing van de Federatie Wallonië -Brussel aanvaarden om de uren godsdienstles te halveren,van twee uren naar één uur per week.Zij zeggen zelfs blij te zijn dat het vak katholieke godsdienst nog aangeboden wordt,omdat dit het samen-leven in onze multiculturele maatschappij bevordert…In het Franstalige gemeenschapsonderwijs krijgen de leerlingen voortaan een uur “Vorming tot de Filosofie en Burgerschap”.Daarnaast kunnen zij kiezen uit een aanbod van erkende godsdiensten,zoals katholieke,orthodoxe,protestantse godsdienst,naast natuurlijk de oprukkende islam…en ook nog eens zedenleer.Eigenlijk was het de bedoeling van de militante en anti-katholieke vrijzinnige lobby(la laïcité),die in Wallonië sterk aanwezig is binnen bepaalde politieke partijen,om het godsdienstonderwijs volledig af te schaffen.Volgens deze strekking hoort godsdienst alleen thuis in de privé-sfeer!De franstalige bisschoppen roepen de ouders op on hun kinderen verder het vak godsdienst te laten volgen.

Geloofsvervolging in Spanje
Actualiteit & Opinie / 7 juni 2016

Gaat Spanje terug naar de jaren 30,met zijn fanatieke geloofsvervolging?Meer en meer moeten degenen die de katholieke geloofsleer verdedigen,het ontgelden.Zo wordt de aartsbisschop van Valencia,Antonio Canizares openlijk aangevallen door  homo-activisten en politici omdat hij het aangedurfd heeft de familie,samengesteld uit man en vrouw, te verdedigen en de genderideologie te veroordelen.Op drie juni heeft LAMBDA,een  platform van homo-en lesbienne-organisaties,in naam van 55 organisaties,vakbonden en politieke partijen bij het gerecht tegen hem klacht ingediend.De aartsbisschop verdedigt zich tegen de meute door zich te beroepen op de spaanse grondwet,waarin de vrijheid van meningsuiting ingeschreven staat. In ons land zitten wij eigenlijk in dezelfde situatie,alleen wordt er meer omfloerst te werk gegaan.De goedkeuring van wetten die het homohuwelijk erkennen,gaat gepaard met de instelling van een Nieuwe Orde,die het eenheidsdenken opdringt.De genderideologie wordt vanaf de lagere school onderwezen;zij wordt verspreid door de media, vakbonden en politiek volgen!Anders denken is verboden en vooral de kleine groep van katholieken die de moed hebben om hier tegen in te gaan,worden monddood gamaakt.