Geloofsvervolging in Spanje
Actualiteit & Opinie / 7 juni 2016

Gaat Spanje terug naar de jaren 30,met zijn fanatieke geloofsvervolging?Meer en meer moeten degenen die de katholieke geloofsleer verdedigen,het ontgelden.Zo wordt de aartsbisschop van Valencia,Antonio Canizares openlijk aangevallen door  homo-activisten en politici omdat hij het aangedurfd heeft de familie,samengesteld uit man en vrouw, te verdedigen en de genderideologie te veroordelen.Op drie juni heeft LAMBDA,een  platform van homo-en lesbienne-organisaties,in naam van 55 organisaties,vakbonden en politieke partijen bij het gerecht tegen hem klacht ingediend.De aartsbisschop verdedigt zich tegen de meute door zich te beroepen op de spaanse grondwet,waarin de vrijheid van meningsuiting ingeschreven staat. In ons land zitten wij eigenlijk in dezelfde situatie,alleen wordt er meer omfloerst te werk gegaan.De goedkeuring van wetten die het homohuwelijk erkennen,gaat gepaard met de instelling van een Nieuwe Orde,die het eenheidsdenken opdringt.De genderideologie wordt vanaf de lagere school onderwezen;zij wordt verspreid door de media, vakbonden en politiek volgen!Anders denken is verboden en vooral de kleine groep van katholieken die de moed hebben om hier tegen in te gaan,worden monddood gamaakt.

Bidden voor roepingen in het Waasland
Actualiteit & Opinie / 30 mei 2016

Zondag 5 juni van 15.00 tot 16.00 uur is er in de Grafkapel van de Zalige Priester Poppe een gebedsuur met uitstelling van het Heilig Sacrament met als bijzondere intentie te bidden voor roepingen. “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te zenden” (Mt. 9, 35-38). Adres: Kasteellaan 1, 9220 MOERZEKE (Hamme) Wanneer: 5/6/2016 om 15u Meer informatie kan u vinden op dit Facebookevenement: klik hier. God schenk ons veel Heilige priesters!

Sacramentsprocessie 2016
Actualiteit & Opinie / 30 mei 2016

Vorige Zondag werd op verschillende plaatsen in het land een Sacramentsprocessie gehouden. Eén daarvan was, misschien een beetje onverwacht, in Brussel. Immers, sinds meer dan dertig jaar was de Sacramentsprocessie die vanuit de Miniemenkerk door de Marollen trok afgeschaft. Dankzij de moedige inzet van EH. pastoor Hygonnet van de St.-Petrusbroederschap is deze mooie en volkse traditie opnieuw leven ingeblazen. Een kleine tweehonderd mannen en vrouwen hebben zondag het slechte weer getrotseerd en zijn meer dan een uur met het Heilig sacrament biddend en zingend door de straten van Brussel getrokken, langs de Zavel, de Blaesstraat, de Hoogstraat, met een korte halte en zegening met het Allerheiligste in de Kapellekerk. De regen was tijdens de processie gestopt, een kleine vingerwijzing waarschijnlijk… Daarna was er nog een plechtige Heilige Mis in de sfeervolle Miniemenkerk. Wat een getuigenis in dit ontkerstende en deels katholiek-vijandige Brussel. Vele toeschouwers, vaak toeristen, keken met nieuwsgierigheid toe, maakten foto’s. Er zijn dus toch nog katholieken in dit land!… Aan de andere zijde van het land, in Antwerpen, ging de processie onder meer uit vanuit de Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Hemelstraat. Hier is men volledig van de regen gespaard gebleven. Aansluitend aan de H. Mis…

Kindergeld
Actualiteit & Opinie / 28 mei 2016

Vandaag lazen we in de kranten dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. Sinds kort immers is de bevoegdheid over die kinderbijslag overgegaan van het federale niveau naar het niveau van de gemeenschappen. Zonder enige politieke voorkeur (God is immers niet links, noch rechts, maar Boven) betreuren wij de hervormingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren vanaf januari 2019. Het betreft met name de gelijkschakeling van het kindergeld voor alle kinderen en de koppeling van (een deel van het) het kindergeld aan het schooltraject. Huidige regeling Heden wordt het kindergeld progressief toebedeeld, zowel per kind als in de tijd. Voor een eerste kind is het maandelijkse bedrag ongeveer 95 Euro, voor en tweede ongeveer 167 Euro, voor een derde kind ongeveer 249 Euro. Alle kinderen na het derde kind ontvangen hetzelfde bedrag dan het derde kind (249 Euro). Het kindergeld is ook progressief in de tijd. Naargelang de kinderen ouder worden, en dus ook grotere kosten met zich meebrengen (school, zakgeld, gsm, hobby’s ea), stijgt het kindergeld (een beetje) mee. Een nieuw plan Het plan van de Vlaamse regering is om 160 Euro per kind (per maand) te voorzien, ongeacht het aantal kinderen…

Kardinaal Sarah roept op om “ad Orientem” te vieren
Actualiteit & Opinie / 27 mei 2016

Katholieknieuwsblad.nl bericht ons over de oproep van kardinaal Robert Sarah om de Mis ‘ad orientem’ (naar het oosten) te celebreren. Eerst en vooral moet vooropgesteld worden dat deze uitspraak van de kardinaal op zichzelf genomen goed is en enkel maar toegejuicht kan worden. Ook zijn onderliggende bedoeling is op het goede gericht. Toch lezen we in het artikel enkele zaken waar men vanuit het oogpunt van de kerkelijke Traditie vraagtekens bij kan plaatsen. Zo stelt Katholiek Nieuwsblad dat “de kardinaal erop wijst dat het Tweede Vaticaans Concilie priesters niet verplichtte om de Mis te vieren met het gezicht richting de mensen in de Kerk”. Dat is zeker correct. Echter, is het toch uitkijken geblazen voor een volledig goedpraten van het Concilie en het wegwuiven van de verwarring die het heeft gesticht. Vaticanum II leert bv. wel dat “de liturgische boeken zo snel als mogelijk hervormd moeten worden” (Sacrosanctum Concilium, nr. 25); terwijl het Concilie van Trente toch onfeilbaar heeft verklaard dat “Indien iemand zegt dat de ontvangen en goedgekeurde ritussen van de katholieke Kerk die gebruikt worden in de plechtige bediening van de sacramenten, naar nieuwe ritussen veranderd mogen worden door een herder van de Kerk: hij zij vervloekt.” (Sessie…

Openstellen van het priesterambt; ongerustheid bij de leken.

Er heerst algemene onvrede over de uitspraken van Mgr. Van Looy betreffende het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Zo ook bij Anthony Ruijtenbeek, die een open brief richtte aan de Bisschop. Wij publiceren hem hier integraal: Open brief mgr. van Looy maandag 23 mei 2016 Monseigneur, Om maar met de deur in huis te vallen, ik heb het gevoel dat ik u niet meer kan vertrouwen. Dat zijn woorden die ik niet licht uitspreek, ook helemaal niet wíl uitspreken, zeker niet als het om een bisschop gaat. Maar u bent een grens over gegaan, een grens die u niet had mogen overschrijden. U heeft, nota bene in de marge van een boekpresentatie, tussen neus en lippen door, het doen voorkomen alsof het openstellen van het priesterambt voor vrouwen slechts een kwestie van tijd is. De hoofdredacteur van het blad ‘Kerk en leven’, Luk Vanmaercke, ging nog veel verder en sprak uit dat het ‘onaanvaardbaar’ was dat zoiets nog niet het geval was. Máár, u hebt uw handtekening gezet onder een geloofsbelijdenis, en u vraagt ook van uw priesters dat ze hun handtekening onder diezelfde geloofsbelijdenis zetten. Daarin staat o.m. deze [zinsnede]: “Vast aanvaard ik ook en houd ik mij…

Katholieke dialoogschool of dictatuur van het theologisch relativisme?

De topman van het Vlaams katholiek onderwijs, Lieven Boeve, smeet een knuppel in zijn eigen hoenderhok, met zijn voorstel voor meer moslimleerkrachten in zijn onderwijsnet, een verbod op het hoofddoekenverbod en zelfs voor gebedsplaatsen ten dienste van moslims. Al vlug werden onze media overspoeld met reacties, pro en contra. Sommigen spraken zelfs van een nieuwe schoolstrijd, maar een die ditmaal niet woedt tussen het katholiek onderwijs en een vrijzinnige regering, maar die grotendeels binnen het katholiek onderwijs zelf wordt gestreden. We moeten toegeven dat we daar helemaal niet rouwig om zijn. Het is o.i. meer dan hoge tijd dat dit debat eindelijk met open vizier en ten gronde wordt gevoerd. Van primordiaal belang is dat hierbij in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de mening van de voornaamste betrokkenen. Dat zijn hoegenaamd niet de onderwijsverstrekkers, maar wel de ouders en hun schoolgaande kinderen. Het gaat immers in de eerste plaats over HUN grondrechten en belangen en niet over beleidsvoorkeuren, of als “onafwendbaar” voorgestelde toekomstperspectieven. Ook de verworven rechten en de opgeschroefde beroepseer van godsdienstleerkrachten, het oordeel en de orakels van onderwijsspecialisten of verantwoordelijken van hetgeen zich tegen beter weten in “katholiek” onderwijs blijft noemen, moeten hiervoor wijken. De argumentatie…

Priesterambt en celibaat in Kerk & Leven

Vandaag 18 mei 2016 verscheen in het weekblad Kerk & Leven een artikel “Priesterambt” van Luc Vanmaercke. Hierin ijvert hij voor een afschaffing van het celibaat en voor het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Wij lazen met het emmertje naast de zetel het artikel voor u, zodat u zichzelf zulke misselijkmakendheid kan besparen. De absolute drang naar vernieuwing en verandering van sommige actoren in de Belgische Kerk is opmerkelijk. Onder het mom van “herbronnen”, wat volgens ons toch betekent “terugkeren naar de bron”, moeten alle vaste waarden er schijnbaar aan geloven. Zo ook in deze het celibaat voor priesters en de exclusieve toegang voor mannen tot het priesterschap. De identiteitszelfmoord lijkt zich gestaag verder te zetten. Er zijn landen waarin auteurs van dergelijke artikels zich aan een fikse, wat ons betreft terechte, tik op de vingers zouden kunnen verwachten. In België echter, moet de haan eerst driemaal kraaien. Thans zijn er heel wat argumenten om het celibaat te verdedigen; evenzo het exclusief mannelijke priesterschap. Dit is ook de reden dat dit al ettelijke eeuwen de regel is. Sommige figuren binnen de Belgische Kerk lijken evenwel opnieuw een onweerstaanbare drang naar verandering en verloochening van de eigen wortels te hebben….