Recensie: “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”
Werkgroep Vox Populi / 7 november 2016

Recensie:  Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst. 2016. “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”. Lannoo, Tielt Inleiding Naar aanleiding van de dubbelsynode over het huwelijk en het gezin, die in 2014 en 2015 te Rome plaatsgreep, schreef paus Franciscus in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia (‘De vreugde van de liefde’) het volgende: “Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen ‘mag ik?’, ‘dank je’ en ‘sorry’.” Geïnspireerd door deze woorden ging de Antwerpse bisschop Johan Bonny in gesprek met moraaltheoloog Roger Burggraeve (KU Leuven) en journaliste Ilse Van Halst (‘Kerk & Leven’) om verder na te denken over de toekomst van het huwelijk en de diverse, ‘nieuwe’ relatie- en gezinsmodellen die tegenwoordig in opmars zijn en over de vraag hoe de Kerk hiermee kan omgaan. Johan Bonny en zijn medeauteurs doen in hun boekje (p.9-12): “een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen”. De auteurs claimen “geen afbreuk te willen doen aan wat de Kerk voorop stelt als wenselijk” en verzekeren ons, dat “polariseren niet hun doel is”. Het moge echter duidelijk zijn, dat de auteurs zich in hun boekje, niet aan deze voornemens houden. Bespreking Van…

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar zijn eigen wagen had op de recentste gaypride. Het reilen en zeilen van de CD&V houdt vele katholieke kiezers bezig, vandaar onze publicatie. Met toenemende verbazing stel ik vast dat CD&V nu zelfs een eigen praalwagen heeft op de gay pride. Blijkbaar is de verdwazing binnen deze partij nu zo sterk toegenomen dat ieder schaamtegevoel en gezond verstand verdwenen is. Je zou denken dat na het getuigenis van Koen Crucke enkele maanden geleden (zie onderaan deze tekst) over de ontrouw in zijn ‘huwelijk’ de schellen eindelijk eens van de ogen zouden vallen, maar ik ben natuurlijk weer eens te optimistisch geweest. In feite is CD&V, evenals andere partijen, medeplichtig aan kindermishandeling, door de openlijke steun aan de homobeweging, en dus ook aan de eisen van deze groepering. De homobeweging is namelijk voorstander van het kunstmatig produceren van kinderen, waarvan men al op voorhand beslist heeft…

Subsidieverdeling Kerk-islam: Géén onrechtvaardigheid
Actualiteit & Opinie / 10 augustus 2016

      De Standaard bericht vandaag over het feit dat de katholieke Kerk in Vlaanderen “jaarlijks bijna 76 miljoen subsidie” krijgt, terwijl de islam “maar” 350.000 euro krijgt van de Vlaamse belastingbetaler. De zelfverklaarde “kwaliteitskrant” doet de perceptie ontstaan dat dit een flagrante onrechtvaardigheid is: de “neutrale” overheid bevoordeelt immers de katholieken, terwijl de islamieten benadeeld worden. Tot zover de schijn althans, waar de gemiddelde lezer – die niet verder kijkt dan zijn neus lang is – in zijn oppervlakkigheid mee instemt. Liberalen en socialisten aan beide kanten van de taalgrens lachen ongetwijfeld hartelijk in hun vuistje… Aangezien de verantwoordelijken van de moderne Kerk niet voor zichzelf opkomen, maar stilzwijgend toekijken en zo hun eigen ondergang tekenen (wetende dat de politieke klasse liberaal tot op het bot is), verheffen wij, eenvoudige gelovigen, onze stem. Men houdt namelijk fundamenteel geen rekening met het concordaat van Napoleon, waardoor alle kerkelijke gebouwen in België in het bezit zijn van de Belgische staat – en niet van de Kerk. Dat geldt niet voor andere religies. Dus is het ergens niet meer dan normaal dat de Kerk in België wat meer subsidie krijgt dan andere religies: voor wat, hoort wat. Wilt men dus de…

Te Deum laudamus
Actualiteit & Opinie / 21 juli 2016

Vandaag was uw voorzitter aanwezig tijdens het Te Deum in aanwezigheid van zijne Majesteit de Koning. Het was de eerste maal dat het Te Deum voor de nationale feestdag werd opgedragen door Aartsbisschop Mgr. De Kesel. Bij de intrede onderscheidde de Aartsbisschop zich door zijn sobere, doch afgewerkte kledij. Tijdens de viering vroeg hij in het bijzonder te bidden voor Koning Filip en voor de gehele koninklijke familie dat zij de beleidsvoerders mogen bijstaan in het voeren van een goed (ethisch) beleid. De lofzang zélf werd, naar jaarlijkse gewoonte, op wonderschone wijze gebracht door het koor. De Koning nam voor het buiten gaan uitgebreid de gelegenheid de geestelijken die de viering opdroegen te begroeten. Te Deum laudamus; te Dominum confitemur!

Kardinaal Sarah spreekt over de liturgie in Londen
Actualiteit & Opinie / 6 juli 2016

Kardinaal Robert Sarah, die door het Vaticaan bevoegd is voor de liturgie, sprak eergisteren in een conferentie te Londen nogmaals over het celebreren ‘ad Orientem’. Hij vroeg priesters en Bisschoppen ditmaal uitdrukkelijk om de Mis naar het Oosten te lezen, en hij vroeg de gelovigen om de H. Communie al knielend te ontvangen. Wij verblijden ons met deze slag in het gezicht van al wie de kerk wil ‘moderniseren’. Zo wordt expliciet herhaald dat het priesters verboden is de communie te weigeren aan gelovigen die knielend willen communiceren. Bedenkingen Het lijkt echter too little, too late. Mgr. Sarah mag op dit punt dan wel iets goed trachten door te drukken, de voorgestelde hervormingen lijken van accidentele (oppervlakkige) aard en niet van substantiële (wezenlijke, essentiële) aard. De positionering van de priester is, net zoals de taal van de H. Mis, bijzonder belangrijk, maar niet van even wezenlijk belang als de gebeden van de H. Mis zélf. Zo zou bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de H. Traditie een tridentijnse Mis in de volkstaal (correct vertaald) verkiesbaar zijn boven een nieuwe mis (‘novus ordo missae’) in het Latijn. (Uiteraard is zulks niet wenselijk, maar het is slechts een voorbeeldje for the sake of…

Situatie van de Christenen in het Nabije – Oosten sinds 2015
Werkgroep Levant / 31 mei 2016

Wij schetsen u de volgende situatie aan de hand van een getuigenis, gegeven door Dhr. Dibo Habbabé, PHD. kandidaat in Oosterse Filologie en Godsdienstwetenschappen aan de K.U.L. Zie hier de huidige actualiteit, namelijk de crisis van migranten in Europa. Deze crisis is het gevolg van een onophoudelijke oorlog die reeds vijf jaar in Syrië duurt. Over deze problematiek spreken betekent ook spreken over geopolitiek. De situatie die ons echter het meest bezig houdt is deze vanuit een christelijk perspectief. Zonder veel details, ligt de oorzaak  van de migrantencrisis in Turkije , Navo – lid en kandidaat voor lidmaatschap in de  Europese Unie. Turkije is immers de doorgang van tienduizenden Jiadisten en terroristen die naar Syrië gaan om deze islamitische troepen te gaan vervoegen. Een aanzienlijk aantal van die strijders komt helaas uit Europa!! Daarom is Dhr. Dibo zeer bezorgd om de radicalisering van onze jeugd in België en andere Europese landen. Turkije is eveneens de doorgang voor illegale wapenhandel die naar de Islamitische Staat en Al-Qaida gaan. Ook is Turkije de doorgang voor de meest clandestiene migranten die Griekenland via de Turkse kusten bereiken. Uiteraard is er dus ook een identieke omgekeerde richting. De oorlog in het Nabije – Oosten…

Bidden voor roepingen in het Waasland
Actualiteit & Opinie / 30 mei 2016

Zondag 5 juni van 15.00 tot 16.00 uur is er in de Grafkapel van de Zalige Priester Poppe een gebedsuur met uitstelling van het Heilig Sacrament met als bijzondere intentie te bidden voor roepingen. “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te zenden” (Mt. 9, 35-38). Adres: Kasteellaan 1, 9220 MOERZEKE (Hamme) Wanneer: 5/6/2016 om 15u Meer informatie kan u vinden op dit Facebookevenement: klik hier. God schenk ons veel Heilige priesters!

Sacramentsprocessie 2016
Actualiteit & Opinie / 30 mei 2016

Vorige Zondag werd op verschillende plaatsen in het land een Sacramentsprocessie gehouden. Eén daarvan was, misschien een beetje onverwacht, in Brussel. Immers, sinds meer dan dertig jaar was de Sacramentsprocessie die vanuit de Miniemenkerk door de Marollen trok afgeschaft. Dankzij de moedige inzet van EH. pastoor Hygonnet van de St.-Petrusbroederschap is deze mooie en volkse traditie opnieuw leven ingeblazen. Een kleine tweehonderd mannen en vrouwen hebben zondag het slechte weer getrotseerd en zijn meer dan een uur met het Heilig sacrament biddend en zingend door de straten van Brussel getrokken, langs de Zavel, de Blaesstraat, de Hoogstraat, met een korte halte en zegening met het Allerheiligste in de Kapellekerk. De regen was tijdens de processie gestopt, een kleine vingerwijzing waarschijnlijk… Daarna was er nog een plechtige Heilige Mis in de sfeervolle Miniemenkerk. Wat een getuigenis in dit ontkerstende en deels katholiek-vijandige Brussel. Vele toeschouwers, vaak toeristen, keken met nieuwsgierigheid toe, maakten foto’s. Er zijn dus toch nog katholieken in dit land!… Aan de andere zijde van het land, in Antwerpen, ging de processie onder meer uit vanuit de Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Hemelstraat. Hier is men volledig van de regen gespaard gebleven. Aansluitend aan de H. Mis…

Kindergeld
Actualiteit & Opinie / 28 mei 2016

Vandaag lazen we in de kranten dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. Sinds kort immers is de bevoegdheid over die kinderbijslag overgegaan van het federale niveau naar het niveau van de gemeenschappen. Zonder enige politieke voorkeur (God is immers niet links, noch rechts, maar Boven) betreuren wij de hervormingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren vanaf januari 2019. Het betreft met name de gelijkschakeling van het kindergeld voor alle kinderen en de koppeling van (een deel van het) het kindergeld aan het schooltraject. Huidige regeling Heden wordt het kindergeld progressief toebedeeld, zowel per kind als in de tijd. Voor een eerste kind is het maandelijkse bedrag ongeveer 95 Euro, voor en tweede ongeveer 167 Euro, voor een derde kind ongeveer 249 Euro. Alle kinderen na het derde kind ontvangen hetzelfde bedrag dan het derde kind (249 Euro). Het kindergeld is ook progressief in de tijd. Naargelang de kinderen ouder worden, en dus ook grotere kosten met zich meebrengen (school, zakgeld, gsm, hobby’s ea), stijgt het kindergeld (een beetje) mee. Een nieuw plan Het plan van de Vlaamse regering is om 160 Euro per kind (per maand) te voorzien, ongeacht het aantal kinderen…

Kardinaal Sarah roept op om “ad Orientem” te vieren
Vaticaan en Wereldkerk / 27 mei 2016

Katholieknieuwsblad.nl bericht ons over de oproep van kardinaal Robert Sarah om de Mis ‘ad orientem’ (naar het oosten) te celebreren. Eerst en vooral moet vooropgesteld worden dat deze uitspraak van de kardinaal op zichzelf genomen goed is en enkel maar toegejuicht kan worden. Ook zijn onderliggende bedoeling is op het goede gericht. Toch lezen we in het artikel enkele zaken waar men vanuit het oogpunt van de kerkelijke Traditie vraagtekens bij kan plaatsen. Zo stelt Katholiek Nieuwsblad dat “de kardinaal erop wijst dat het Tweede Vaticaans Concilie priesters niet verplichtte om de Mis te vieren met het gezicht richting de mensen in de Kerk”. Dat is zeker correct. Echter, is het toch uitkijken geblazen voor een volledig goedpraten van het Concilie en het wegwuiven van de verwarring die het heeft gesticht. Vaticanum II leert bv. wel dat “de liturgische boeken zo snel als mogelijk hervormd moeten worden” (Sacrosanctum Concilium, nr. 25); terwijl het Concilie van Trente toch onfeilbaar heeft verklaard dat “Indien iemand zegt dat de ontvangen en goedgekeurde ritussen van de katholieke Kerk die gebruikt worden in de plechtige bediening van de sacramenten, naar nieuwe ritussen veranderd mogen worden door een herder van de Kerk: hij zij vervloekt.” (Sessie…