Premier Charles Michel promoot de syncretistische ‘Belgische’ staatsreligie
Actualiteit & Opinie / 21 mei 2017

De Belgische Ministerraad keurde vorige week – op voorstel van Premier Michel en Minister Geens – een protocolakkoord goed om de ‘dialoog’ te stimuleren tussen de overheid, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Op de eerste ontmoeting woensdag laatstleden ondertekenden alle betrokkenen een verklaring over de noodzaak van een permanente dialoog om samen te bouwen aan een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. Op 20 april vorig jaar schaarde de federale regering zich reeds achter een gemeenschappelijke verklaring met de erkende erediensten en de vrijzinnigen waarin de samenwerking tot dialoog en overleg werd vastgelegd. Hierbij wordt – naar eigen zeggen van premier Michel – de onafhankelijkheid van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen benadrukt en strijdt men samen tegen elke vorm van geweld. De Minister van Justitie werd door de Ministerraad gevraagd om een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties op te richten en een voorstel hiertoe voor te leggen aan de ministerraad. In overleg met het kabinet van de premier werd daartoe een protocolakkoord uitgewerkt. Twee keer per jaar zullen de verschillende vertegenwoordigers rond de tafel…

De Nederlandse bisschoppen ontsteken joodse ‘menorah’ tijdens Fatima-viering in de O-L-V-Basiliek te Maastricht
Actualiteit & Opinie / 14 mei 2017

Op zaterdag, 13 mei 2017 kwamen alle Nederlandse bisschoppen “als pelgrims” naar de Onze-Lieve-Vrouwe-­Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk tijdens een vesper­viering hun bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen deden dat “in het gelovige besef” dat Maria ons brengt bij Christus. Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen, dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de Hemelse Vader. Op het eind van de viering werden – op aangeven van de bisschoppen en buiten het zicht van de aanwezige gelovigen – de zeven kaarsjes van de menorah – die voor het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op de communiebank stond – ontstoken. De menorah is niet alleen een ‘joods’, maar eerder een politiek, zionistisch symbool, dat doordrenkt is van vrijmetselarij en dat het idee symboliseert dat de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld is voor alle naties. ‘Lucifer’ is een Latijns woord dat letterlijk ‘lichtbrenger’ betekent. In het Latijn duidt het meestal op de ‘morgenster’, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of,…

Na Gent rollen nu ook de kandidaat-rectoren van de niet-zo-katholieke Universiteit Leuven vechtend over straat
Actualiteit & Opinie / 7 mei 2017

‘De Redactie’ meldt, dat kandidaat-rector Luc Sels een klacht heeft ingediend wegens onregelmatigheden tijdens de campagne voor de rectorverkiezingen bij de Katholieke Universiteit van Leuven. Een nauwe medewerker van rector en kandidaat Rik Torfs zou via e-mail bepaalde professoren hebben opgeroepen om zeker te gaan stemmen of een volmacht te geven. Torfs zegt dat er “niets onoorbaars gebeurd is” en roept op om de sereniteit in de kiescampagne te bewaren. Dinsdag is er een eerste stemronde naar aanleiding van de rectorverkiezingen in Leuven. In de aanloop daarvan loopt de spanning blijkbaar hoog op. Zo erg zelfs dat Luc Sels, de uitdager van Torfs, een klacht heeft ingediend wegens “ontoelaatbare gedragingen” tijdens de campagne. Sels noemt het “onrechtmatig” dat een nauwe medewerker van Torfs, een e-mail rondstuurde met een lijst van professoren die op de dag van de verkiezingen in het buitenland zijn. Vaesen, een medewerker van Torfs, riep daarbij op om “wie betrouwbaar is” een volmacht te vragen. Volgens Sels werden “confidentiële gegevens uit het personeelsdossier” aangewend “voor de campagne van één kandidaat”. Sels is ook gechoqueerd dat “wie mij als kandidaat steunt door de rectorale diensten blijkbaar als onbetrouwbaar gekwalificeerd wordt”. De intriges die nu in de openbaarheid komen,…

René Stockman twijfelt aan de capaciteiten van Johan Bonny als bisschop: “Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt”
Actualiteit & Opinie / 1 mei 2017

Wij zijn aangenaam verrast, dat Broeder René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, na de publicatie van ons artikel gisteren, waarin wij de Belgische bisschoppen omwille van hun laksheid aangaande euthanasie aanklagen, nu de daad bij het woord voegt en de Belgische bisschoppen onverwijld oproept om tot “een duidelijke stellingname over het in principe toelaten van euthanasie in zorginstellingen van de Belgische tak van de Broeders van Liefde” te komen. Daarnaast is Broeder René Stockman uiterst kritisch voor de uitlatingen hierover van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Dit zegt Broeder Stockman in een gesprek met het Katholiek Nieuwsblad. Broeder Stockman vervolgt: “Wij voeren overleg met de Belgische bisschoppenconferentie. Zij hebben de verantwoordelijkheid om stelling te nemen en zich hierover uit te spreken. Er is ook contact met hooggeplaatsten binnen het Vaticaan. Ik heb daar duidelijkheid verschaft over de situatie. Het nieuws heeft ook Rome bereikt.” “Mgr. Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt” Uiterst kritisch is Broeder Stockman over de eerste reactie van Johan Bonny op het document van de Broeders van Liefde. De bisschop van Antwerpen zei volgens ‘De Redactie’ dat hij de tekst nog niet integraal gelezen had, “maar het lijkt mij een genuanceerd…

Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden
Actualiteit & Opinie / 30 april 2017

De duivelse filosofie van Friedrich Nietzsche draait om de ‘herwaardering’ van alle waarden. Zijn denken is een diabolische poging om alle waarden om te keren. Deze omkering van goed en kwaad hangt duidelijk samen met zijn verwachting, dat het Christelijke Europa een nieuwe, goddeloze ‘toekomst’ tegemoet gaat. Dit komt vooral tot uitdrukking in zijn boeken ‘De vrolijke wetenschap’ (1882), ‘Voorbij goed en kwaad’ (1886) en ‘De genealogie van de moraal’ (1887). In ‘De genealogie van de moraal’ vraagt Nietzsche zich af wat de basis is van het Christendom en wat de reden is dat het Christendom zo’n sterke heerser en krachtige bron van morele waarden heeft kunnen worden in Europa. In ‘Voorbij goed en kwaad’ stelt hij de vraag hoe filosofen als scheppers van ‘waarden’ aan de nieuwe, on-Christelijke ‘toekomst’ kunnen bijdragen en welke (anti-)waarden daarbij horen. En in ‘De vrolijke wetenschap’ onderzoekt Nietzsche de tragische betekenis van de overgang van een Christelijk naar een niet-Christelijk Europa. En inderdaad, de goddeloze droom van Nietzsche – de ‘filosoof met de hamer’ die uiteindelijk tot waanzin verviel – materialiseert zich heden ten dage steeds méér en méér en dat zelfs met de hulp van de Kerk zélf. 24/04/2017 – Broeders van Liefde…

De moderne wetenschap zit in zak en as
Actualiteit & Opinie / 23 april 2017

Zaterdagochtend kopte ‘De Morgen‘: “March for Science in Brussel: Wetenschap staat onder druk door fake news”. In Brussel vond gisteren een March for Science plaats, een initiatief dat komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bedoeling van de bijeenkomst was om duidelijk te maken, dat vanuit de onderbuik geformuleerde meningen het nooit zouden mogen halen van op wetenschappen gebaseerd onderzoek, zeker in deze tijden van alternatieve feiten en fake news. Hoewel – volgens de organisatoren – we het in België en Europa misschien niet zozeer merken, zijn initiatiefneemster Charlotte Thorley en comedian / wetenschapsman Lieven Scheire het er toch over eens, dat de wetenschap onder druk staat. “We leven in tijden dat feiten hoe langer hoe meer in twijfel worden getrokken”, zegt de Britse Thorley. “Met dit evenement willen wij de Europese en Belgische autoriteiten duidelijk maken dat ze moeten blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek.” Tot zover het krantenbericht. Mijn onderbuikgevoel werpt echter op, dat de organisatoren hier vooral zélf feiten verwarren met interpretatie en dat de wetenschap de voorbije jaren en decennia vooral zélf verantwoordelijk is voor een tsunami aan fake news. Dat de March for Science wereldwijd georganiseerd werd op Earth Day doet natuurlijk vermoeden, dat het hier weer…

Jezus Christus mocht van de Romeinse Staat én van de joden niet opstaan uit het Graf
Actualiteit & Opinie / 16 april 2017

De dag daarna, dat is na de Vrijdag, kwamen de opperpriesters en farizeeën bij Pilatus bijeen en zeiden: “Heer, we herinneren ons, dat deze bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik verrijzen”. Gelast dus, het Graf tot de derde dag te bewaken, opdat zijn leerlingen niet komen en Hem ontvoeren, en aan het volk gaan zeggen: “Hij is opgestaan van de doden”; het laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste”. Pilatus zei tot hen: “Gij hebt een wacht; gaat en bewaakt het Graf, zoals het u goeddunkt”. Ze gingen dus heen, verzegelden de steen, en lieten het graf door de wacht bewaken. Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria het Graf bezoeken. En zie, er brak een hevige aardbeving los. Want een Engel des Heren daalde af van de Hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg, en ging daarop zitten. Zijn aangezicht was als de bliksem, en zijn kleed wit als sneeuw. En de wachters sidderden voor hem van vrees, en werden als doden. (Mattheüs 27:62 – 28:4) Het maakt niet uit wat voor een regeringsvorm er wordt ingesteld, politieke…

De politieke kleur van onze bisschoppen
Actualiteit & Opinie / 9 april 2017

Zoals bekend, zijn onze bisschoppen grote pleitbezorgers van de zogenaamde scheiding tussen Kerk en staat. De Kerk mag zich vooral niet met de staat bemoeien. Een mooi principe, dat de bisschoppen natuurlijk goed uitkomt, want dit is nu net het alibi waarachter ze zich kunnen verschuilen om toch maar nooit een politieke uitspraak te moeten doen. Maar, al doen de bisschoppen nog zo hun best om nooit een expliciete, politieke uitspraak te doen, toch doen ze impliciet steeds aan politiek en hebben ze wel degelijk, afhankelijk van de situatie, een politieke kleur. De bisschoppen sloven zich uit om de Kerk in onze tijd, Salonfähig en politiek correct, met andere woorden – tandeloos – te maken. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de politieke agenda, van de in België oranje, en enkel in naam, ‘christelijke’ partijen. De vervlechtingen tussen de hiërarchie van de Kerk en deze ‘christelijke’ partijen zijn genoegzaam bekend. Eén van de meest flagrante voorbeelden was de overstap, die Mieke Van Hecke (CVP/CD&V) maakte van het Vlaams parlement naar het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) om daar door de bisschoppen tot directeur-generaal gebombardeerd te worden. Meteen werd ook de hele ‘liberale agenda’ van de zogenaamd ‘christelijke’ partijen…

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA): “De wetten in dit land primeren op alle religieuze regels”
Actualiteit & Opinie / 2 april 2017

Het politieke akkoord over het algemene verbod op ‘onverdoofd slachten’ van 29 maart 2017 kwam als een donderslag bij heldere hemel. De Vlaamse meerderheidspartijen zijn het blijkbaar met mekaar eens geraakt, en er klonk zelfs lof vanop de banken van de oppositiepartijen én vanuit de hoek van de zogenaamde ‘dierenrechten-organisaties’. Maar zowel de moslimexecutieve als het Centraal Israëlitisch Consistorie verwerpen het politieke akkoord. Minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) betreurt de reactie van de moslimexecutieve en van de joden, maar zegt: “Ik heb er wel begrip voor. Het is natuurlijk niet eenvoudig als men van de ene dag op de andere zegt: Al die riten en tradities die je al 100 jaar toegepast, dat is gedaan vanaf 1 januari 2019”. Met deze zin toont Ben Weyts aan, dat hij niet het minste besef heeft waarover het gaat. In het geval van de joden wordt de praktijk van het onverdoofd slachten al 4.000 jaar toegepast. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) drijft de zaak nog verder op de spits door te beweren, dat: “De wetten in dit land op alle religieuze regels primeren”. Met zijn absolutistische uitspraak benadrukt Geert Bourgeois, dat het parlement zal doorgaan met de beslissing, ondanks de verwerping van…

Over de spirituele leegte van de herdenkingen van 22 maart 2017
Actualiteit & Opinie / 26 maart 2017

Toegegeven, de herdenkingen, een paar dagen geleden, naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek kwamen een beetje onverwacht. Waarschijnlijk het gevolg van verdringing. Gelukkig waren onze politici, de koning en andere staatsambtenaren – zoals onze bisschoppen – de verjaardag van de aanslagen niet vergeten. Het resultaat was een voor België ongebruikelijke vloed aan herdenkingen her en der in en rondom Brussel. Opvallend aan de vele officiële toespraken en pseudo-rituelen was de geestelijke leegheid die er vanaf droop, met als grote afwezige God en met als groot taboe, Allah. Jozef De Kesel wist ’s avonds tijdens een herdenkingsviering in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te vertellen, dat: “Alleen eerbied en liefde voor elkaar, en alleen solidariteit de angst zal verdrijven. Of zoals Mohamed El Bachiri het gezegd heeft, toen hij zijn vrouw verloor in de aanslag: “In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik me meer ‘jihadist’ dan de grootste strijder. Ik ben jihadist van de liefde”. Later op de avond, in het herdenkingsprogramma op ‘Eén’, bracht de bekende Vlaamse artiest Bart Peeters dan ook nog eens zijn lied ‘Hemel’ ten gehore. ‘Hemel’ is blijkbaar een protestlied, dat Peeters precies een jaar geleden ‘s avonds…