Rusland 1917, VSA 2017: een apocalyptisch jaareinde? (2)

Een schutter doodt 28 mensen in een zondagsdienst in Texas op 5 november. Op zijn Facebook schept hij op over zijn “militant atheïsme”… De FBI heeft het alleen over “mentale problemen”. Maar is er meer aan de hand. Christenen worden geviseerd. Trump-kiezers worden bijv. voor fascisten versleten. Zie hieronder de advertentie in de New York Times. Advertentie van “Refuse fascism” in de “kwaliteitskrant” New York Times op 1 november. Activisten gaan de eindstrijd tegen het Trump-fascisme aan vanaf 4 november. “In the name of humanity we refuse to accept a fascist America”… In een vorig artikel bekeek ik al een aantal gelijkenissen tussen 1917 en 2017. Zie http://www.katholiekforum.net/2017/09/18/1917-russische-revolutie-2017-afglijden-en-radicalisering-in-de-vs-armageddon-aan-de-horizon/ Het gaat echter niet zozeer over historische parallellen, laat staan over getallensymboliek. Deze twee momenten zijn zonder meer “apocalyptisch” te noemen, en dat is niet bedoeld als beeldspraak. Apocalyptisch in de zin van uiterst kritieke historische momenten, dreiging van een vernietigende (atoom)oorlog of/ en burgeroorlog, die de eindtijd of toch een eindfase van een hele periode laat uitkomen. Apocalyptisch is ook de verrotting die aan de oppervlakte komt zoals in Hollywood en ook elders: aanrandingen van mannen en vrouwen, gay maffia in de filmwereld, pedofilie en straks wellicht lekken over satanisme en kindermoord. Het…

1917, Russische revolutie. 2017, radicalisering in de VS. Armageddon aan de horizon?

Motto van “Demonen” van Dostojevski; Lucas 8 : 30 En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren. 31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen. 32 En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, dat Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe. 33 En de duivelen, uitvarende van den mens, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in het meer; en versmoorde. Er zijn vele kritieke momenten geweest de laatste 100 jaar. Toch dringt een vergelijking zich op tussen 1917 en 2017. Er is onmiskenbaar een krachtenopbouw bezig van de “heren van deze wereld”, een AGITPROP met een slagkracht ongezien. Dostojevski beschreef in “Demonen” (1871) hoe een “kwintet” van anarchisten-terroristen een rustige provinciestad in enkele weken volledig ontwricht. De moderne ideeën zijn stapstenen De meester complotteur is de vertrouweling van de gouverneursvrouw. Zij kent zijn ware aard niet maar staat open voor de “liberale” ideeën (autonomie van het individu). Het wordt bon ton in de salons om scepticus te zijn, deïst, atheïst, nihilist….

EU: De platen schuiven. De Christelijke rol van Oost-Europa.

De tektonische platen schuiven. Aardbevingen en orkanen… Schuiven de platen in de EU in de figuurlijke zin? Op 6 september gaf het Europees Gerechtshof Slowakije en Hongarije ongelijk. Zie: http://www.zerohedge.com/news/2017-09-07/european-court-orders-eu-countries-take-migrants Landen moeten het spreidingsplan uitvoeren ook al is dat niet unaniem aangenomen. Een overwinning van het “federale” Europa, noemt de EU-lobby dat. Onbeschaamd eigenlijk want het woord “federaal” staat in geen enkele EU-wettekst. Het is een taboewoord in de verdragen. Zoals de socioloog Bourdieu zei in een colloquium (geciteerd in een boek van 2004): “L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil.” Europa zegt bijv. een Europees (sociaal) model te promoten maar promoot het hyper flexibele globalistische model. Het zegt onafhankelijk te zijn maar is in vele partnerschappen met de NATO en niet verkozen organen (bijv. klimaatpanel van de VN, arbitragecommissies bij internationale handelsakkoorden) in bed. Het zegt bijv. de Europese consument bijkomend te beschermen maar holt in feite voortdurend nationaal recht uit. Ex-EU-commissaris Barroso zei bij een vet betaalde speech in Stanford in 2014 dat de EU…

Frankrijk en Europa: naar de onderwerping?
Actualiteit & Opinie , Islam / 5 september 2017

Het boek “Soumission” (“Onderwerping” of “Islam” in het Arabisch) zou gelanceerd worden op 7 januari 2015. Toen greep de aanslag op Charlie Hebdo plaats. Een schandaalboek? Na de aanslag werd de promotie onmiddellijk teruggedraaid. Het is geen makkelijke roman, de denkwereld van een Franse academicus (de Sorbonne). Volgens de Amazon-recensies zochten Amerikaanse lezers een antwoord op: “Wat is er gebeurd met Frankrijk?” François komt moeilijk in verbinding met zijn Katholieke roots. De hoofdpersoon, François, werkt aan de Sorbonne. Het onderwijs trekt hem niet aan. Hij is een specialist van Huysmans, schrijver, kunsthistoricus en Kaholieke bekeerling (eind 19de eeuw of het “fin de siècle”). Het is 2022 en er zijn dagelijks rellen in de studentenbuurt tussen “identitairen” en “salafisten”. Affectief gaat het de professor niet goed. Dan wordt de charismatische Ben Abbes tot president verkozen, voorzitter van een partij die schijnbaar uit het niets opgerezen is (zoals de partij van Macron). Hij wint omdat de andere partijen in de tweede ronde blok vormen tegen Le Pen en opnieuw oproepen “antifascistisch” te stemmen. De Sorbonne wordt geïslamiseerd en de professoren moeten moslim zijn. Maar dat valt eigenlijk nog mee. De concurrentie aan de Sorbonne is weggevallen, de vrouwen zijn uit het arbeidsproces…

Duitsland, globalistisch model en zwart gat

Het artikel van Mathieu Albert van 27 augustus schetst een bijzonder somber beeld: http://www.katholiekforum.net/2017/08/27/de-wil-van-het-duitse-volk-is-gebroken/ De “wil… is gebroken“. Het lijkt wel de psychische terreur die Winston ondergaat in “1984” en die hem breekt zodat ook hij kan uitspreken: “Ik heb Big Brother lief“. Een mens met een gebroken wil is een zombie, hij/ zij stelt geen eigen doelen meer maar wordt geleid vanop afstand. Met het deel van de hersenen dat nog werkt, is zij/ hij een efficiënte uitvoerder. Wat is er aan de hand met Duitsland? Het land wordt enerzijds de hemel in geprezen. De Harvard Business Review van mei somt op. De export bedraagt 1,3 biljoen dollar, dat is de helft van het BNP. Duitsland neemt 9% van de wereldexport voor zijn rekening. Het heeft 2,5 miljard surplus op zijn staatsbudget. In 2000 noemden ze Duitsland wegens de slabakkende economie en hoge kosten van de hereniging nog de “zieke man van Europa“. Sinds 2005 zet het massaal in op immigratie. In de laatste jaren heeft het nog een paar miljoen migranten uit het Midden-Oosten en Afrika opgenomen. Als het geopolitiek bekijkt, maak je een merkwaardige vaststelling. Geopolitiek maakt onderscheid tussen landmogendheden (bijv. de toenmalige Sovjetunie) of “tellurocratieën” en aan…

Apocalyptische tijden: ondergang van ideologieën en burgeroorlogen?

Op 26 januari berichtte The Guardian dat atoomgeleerden zes dagen na de inhuldiging van Trump de “Doomsday clock”  dertig seconden vooruitgezet hebben: van drie tot tweeënhalve minuut voor middernacht. In de jaren 60 sloeg die klok op het nucleaire dreigingsniveau, later werden het dreigingsniveau van andere oorlogsconflicten en milieurampen toegevoegd. De “Doomsday clock” is letterlijk vertaald: de klok van het Laatste Oordeel. Christenen laten de laatste twintig jaar het Boek van de Openbaring meestal links liggen, maar de wetenschap of althans een karikatuur ervan, de klimaatgodsdienst heeft het Laatste Oordeel naar zich toegetrokken. Dit heeft alles te maken met de toenemende technocratie. Zie daarover: http://www.katholiekforum.net/2017/06/10/de-klimaatgodsdienst-het-trojaanse-paard-van-de-technocratie-en-de-christelijke-profetie/ De geglobaliseerde technocratie (met wereld omspannende controlesystemen en cultureel marxistische psychologische omkaderingstechnieken) is een vervalvorm van het “liberalisme”, de centrale stroming van de modern periode. De Christelijke Russische onderzoeker Alexander Dugin schrijft over geopolitiek. Zijn laatste werk heet: De vierde politieke theorie. Voorbij links en rechts maar tegen het centrum. Zie daarover de heel informatieve Engelstalige site: http://www.4pt.su/ De andere politieke theorieën zijn zoals te verwachten “socialisme” en “extreem nationalisme of fascisme“. Waarom is het liberalisme het centrum? Het is de spil en neemt een partner links (bijv. voor tijdelijke “sociale vrede”) of rechts (bijv. voor een koloniale…

Het criminaliseren van conservatieven in DWM

De betoging van uiterst rechts en tegenbetogers in Charlottesville zondag 13 augustus is uit de hand gelopen. De politie had de orders gekregen “stand down”, dus niet tussenkomen. De twee optochten werden zo vermengd, dat geeft ook de New York Times toe. In de herrie is een auto ingereden op een betoger. Dit is de schimmige uiterst rechtse groep “Unicorn”.  Het is algemeen bekend dat de KKK en White Supremacy sterk door de FBI geïnfiltreerd is even sterk als de legale Communistische Partij van de VS tijdens de Koude Oorlog door de FBI genoyauteerd was.  Dit zijn de Antifa’s, de antifascisten. Wat is het verschil tussen de Antifa’s en de “Unicorn” eigenlijk?  Uiterlijk weinig of niks. De Antifa’s en Black Lives Matter (BLM) worden door Soros gesubsidieerd. Of subsidieert/ manipuleert de diepe staat beide kanten?  Vreemd aan de uiterst rechtse betoging is dat de organisator Kessler bekend was als een Obama-aanhangers destijds en tot in november 2016 nog meegewerkt heeft aan het linkse Occupy Wall Street http://www.zerohedge.com/news/2017-08-14/report-%E2%80%98unite-right%E2%80%99-organizer-jason-kessler-was-occupy-movement-obama-supporter-8-m . Wat heeft hem zo plots doen veranderen? Een bekering zoals bij Paulus? Hij vraagt een betoging aan in een Democratische stad, niet ver van Washington, van waaruit Antifa’s en BLM massaal gebust kunnen…

De klimaatgodsdienst. Het Trojaanse Paard van de technocratie en de christelijke profetie.
Actualiteit & Opinie / 10 juni 2017

Motto van Patrick Wood bij zijn boek Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation, 2015: The dark horse of the New World Order is not Communism, Socialism or Fascism. It is Technocracy. De klimaatgodsdienst Als je de Amerikaanse sites van de “World Council of Churches” of die van de “Episcopalian” en “Catholic Church” nakijkt, kun je er niet omheen. Ze zijn allemaal voor de vergroening, de “duurzame ontwikkeling“. Het lijkt wel een nieuwe godsdienst. Paus Franciscus schreef een encycliek “Laudatio Si” in 2015, het “Evangelie van de Schepping” over de “verzorging van het gemeenschappelijke huis“. Op 24 september 2015 sprak hij als eerste paus het Amerikaanse congres toe en gaf daarmee morele autoriteit om van de duurzame ontwikkeling werk te maken. Zo had Obama minder moeite om de Agenda 2030 van de VN te tekenen. Dat stond mooi met het oog op de grote Klimaatconferentie van 30 november 2015 in Parijs. De hogepriesters Anderhalf jaar later is de VS uit het klimaatakkoord gestapt. Macron riep Trump op 2 juni per tweet op om “de wereld te redden“. Buiten het klimaatakkoord is geen heil. Pseudo-religieuzer kan niet. De hogepriester van de klimaatgodsdienst is Al Gore. De zeespiegels zullen stijgen, de poolkappen…

Waarom haten onze media Trump en Putin? De Bilderbergplannen falen.
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

Trump EN Putin zouden samenspannen. Dat is wat de media voortdurend oprakelen, geruchten van maanden geleden over geheime contacten worden weer als nieuw opgedist. Gruber, de architect van Obamacare, zei erover: “De kiezers zijn te dom om het te verstaan” https://www.youtube.com/watch?v=iUOyqw5HhRI . Wellicht denken de mediafiguren dat ook over het publiek, verlekkerd als ze zijn in een nieuwe Watergate met “impeachment” zoals bij Nixon. Het wordt Trump verweten dat hij “backchannel diplomacy” bedreef. Alsof het niet normaal is dat presidenten bij zeer gevoelige materies met de andere grootmachten via vertrouwenspersonen communiceren eerder dan via topambtenaren vaak van een andere politieke strekking. Denk aan de delicate onderhandelingen van Kennedy met Kroestsjov i.v.m. de kernraketten op Cuba, de onderhandelingen van Nixon met China via Kissinger die geleid hebben tot de beëindiging van de Vietnamoorlog. Zelfs het establishmentblad The Washington Post geeft dat toe https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/27/trumps-people-werent-the-first-transition-team-to-want-a-secret-channel-to-moscow-heres-the-backstory/?utm_term=.d58b1cb8da17 . Er is hier al op gewezen dat de anti-Trumpcampagne in de VS hysterische vormen aanneemt, oproepen tot staatsgreep in gezaghebbende bladen, academische bespiegelingen over “impeachment” wegens hoogverraad, mentale ongeschiktheid (25ste amendement), geraaskal van Hollywood stars en talkshows die onder het mom van satire incest in de familie suggereren. Tv comedian Kathy Griffin poseerde enkele dagen geleden met een afgehakt hoofd. “Linkse” humor met een…

Hoe ver gaat de verontmenselijking? Literalisme en regressie
Actualiteit & Opinie / 22 mei 2017

De cineast Holland maakte een documentaire over de wortels van IS voor Channel 4 (uitgezonden op 17 mei). Op 21 september berichtte Inquisitr dat IS kinderen verkoopt om organen te oogsten om zo hun zinkende kalifaat verder te financieren http://www.inquisitr.com/3526938/isis-selling-small-children-for-organ-harvesting-to-fund-shrinking-caliphate/. Efficiënt is direct van “levenden” nemen, in ijs leggen, steriel bewaren en ijlings via Turkije transporteren naar ziekenhuizen in Europa, Amerika en de Golfstaten. Predikers kunnen dit inkleden: “Je mag bloed tappen en organen nemen van niet-gelovigen en afvalligen om eigen strijders te redden.” Hiermee worden wel geen eigen strijders rechtstreeks gered maar gewoon organen verkocht om misschien niet gelovigen in Europese en Amerikaanse ziekenhuizen te “redden”.  Maar de eigen strijders worden financieel “gered”. Een perfect staal van “farizeïsche” hypocriete redenering. De cineast wijst erop dat IS dan wel een adept is van moderne media en high tech springstoffen maar dat hun gedrag aan oude beschavingen herinnert met het tot slaaf maken van hele bevolkingen en kruisigen zoals de Romeinen en ook de Arabieren deden in de glorietijd van hun rijk. Zeggen dat IS geen moslims zijn lost weinig op, zoals het niks oplost te zeggen dat de Nazi-bewakers in de concentratiekampen geen christenen (katholieken, protestanten..) waren. Ook met een “slechte” christen moeten we rekening blijven houden. Je…