Inschatting van de verantwoordelijkheid van de Paus bij de kastijding van het coronavirus

Is het besluit van paus Franciscus om de afgod Pachamama te ontvangen en gescheiden en hertrouwde katholieken toe laten de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus?

U hebt vast al gehoord dat paus Franciscus op schandalige wijze heeft beweerd dat het coronavirus te danken is aan de natuur die boos op ons is omdat wij het milieu niet beschermen. Veel andere modernistische prelaten, zoals priester James Martin, hebben in de afgelopen weken soortgelijke dingen beweerd. Maar kardinaal Burke, bisschop Schneider en vele heiligen en pausen uit het verleden, en niet te vergeten Onze Heer zelf, hebben iets anders gezegd.

Toen ik voor het eerst hoorde dat paus Franciscus suggereerde dat de uitbraak van COVID-19 het gevolg was van een uitbarsting van de ‘natuur’, omdat wij er niet in geslaagd waren voor het milieu te zorgen, kon ik niet geloven dat dit echt waar was. Ook al heeft de paus het bij zoveel geloofszaken mis gehad, zoals anticonceptie, samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, en transgenderisme, hij kan toch niet tegen de Schrift en de Traditie ingaan als het gaat om de rampspoed die het coronavirus op aarde heeft aangericht!

Dus zorgden we ervoor dat we de video waarin hij dit zei vonden.

Paus Franciscus was natuurlijk niet de enige die dit beweerde.

Pater James Martin, een van de meest beruchte promotors van de ketterij betreffende homoseksualiteit in de Kerk, hekelde kardinaal Burke omdat di ons herinnerde dat in het kielzog van het virus alle kwaad voortkomt uit zonde.

Luister dus niet naar iemand, zelfs niet naar geestelijken, die je vertellen dat het #coronavirus een straf is voor zonden – ofwel jouw zonden, de zonden van een of andere groep (meestal een groep waar ze zich tegen verzetten) of de zonden van de wereld. Jezus verwerpt deze benadering…,” zei Martin in een tweet. “Jezus verwerpt tot drie keer toe het idee van een monsterlijke God die mensen met een ziekte of handicap straft. Dit is niet de God van het Nieuwe Testament. In plaats daarvan begeleidt Jezus ons in onze zwakheden, en voor wie op zijn tijd is, geneest hij hen.”

Dit is volslagen onzin en getuigt van of speelt in op een diepgaande onwetendheid van de Schrift en het katholieke geloof.

Ten eerste is al het kwaad – inclusief de dood – de wereld binnengekomen door de zonde, zoals wij weten uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Kardinaal Burke bracht dit feit ter sprake in een verklaring over het coronavirus. Hij zei: “Het lijdt geen twijfel dat groot kwaad zoals pestilentie een gevolg is van de erfzonde en van onze eigenlijke zonden.” En dat was het belangrijkste citaat waarover E.H.Martin klaagde.

Maar hoe zit het dan met het Bijbelse verhaal over Noach en de zondvloed, waarin God de wereld straft voor de zonde?

De Kerk heeft altijd geleerd, in overeenstemming met de Heilige Bijbel, dat er vier zonden zijn die naar de hemel roepen om wraak. Zoals u kunt lezen in de Catechismus van Sint Pius X: (1) Opzettelijke moord; (2) De zonde van sodomie; (3) Onderdrukking van de armen; (4) Arbeiders hun loon ontzeggen.

“Van deze zonden wordt gezegd dat ze tot God roepen om wraak, omdat de Heilige Geest het zegt, en omdat hun ongerechtigheid zo groot en zo duidelijk is dat het God uitlokt hen te straffen met de strengste kastijdingen,” zegt de catechismus.

In verband hiermee hebben we ook het verhaal van Sodom en Gomorra die werden vernietigd als gevolg van hun zware zonden, met name homoseksuele handelingen.

Voor het geval sommigen zoals pater Martin zouden beweren dat dit allemaal allegorisch en onwaar is, Jezus zelf spreekt over de straf van Sodom. In Mattheüs 11:25 lezen we dat onze Heer zegt: “En gij, Kapharnaüm, zult gij in de hemel worden verheven? Gij zult nederdalen tot in de hel. Want indien in Sodom de wonderen waren geschied, die in u geschied zijn, zou het misschien tot op deze dag gebleven zijn.”

Overal in de Schriften, ook in het Nieuwe Testament, komen wat wij tegenwoordig “natuurrampen” noemen voor, die te maken hebben met Gods ongenoegen. Bij de dood van Christus was er een afschuwelijke aardbeving. Zoals we lezen in Mattheüs 27:51: “En zie, het voorhangsel van de tempel werd van boven tot onder in tweeën gescheurd; en de aarde beefde en de rotsen werden gespleten.”

Jezus zelf waarschuwt voor Goddelijke straffen. Hij zegt zijn apostelen, zoals opgetekend in Lukas Hoofdstuk 10, het stof van hun sandalen af te vegen als een getuigenis voor de steden die zijn leringen hebben verworpen, en Hij waarschuwt: “Ik zeg u, het zal op die dag voor Sodom verdraaglijker zijn dan voor die stad.” En wanneer Jezus de lamme man geneest aan het bad van Bethesda, zoals opgetekend in Johannes 5, zegt Hij tot hem: “Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomt.”

Maar laten we teruggaan naar wat de Paus over dit alles zei.

Dit is hoe LifeSite’s Mexico-correspondent Matthew Hoffman verslag deed van de opmerkingen van de paus:

Dat de paus de coronavirus-pandemie toeschrijft aan milieuschade, past in de sterk milieubewuste “eco-theologie” die hij tijdens zijn pontificaat sinds de publicatie van zijn encycliek “Laudato si” in 2015, en met name tijdens de recente bisschoppensynode voor de Pan-Amazonregio, heeft gepropageerd en die de neiging vertoonde om spirituele zorgen te verdringen door milieuproblemen.

Afgelopen november zei de paus dat hij hoopte de “‘ecologische zonde’ tegen ons gemeenschappelijke huis” toe te voegen aan de Catechismus van de Katholieke Kerk.

De bewering van Franciscus dat de natuur tekeer gaat tegen de zonden van de mens op het gebied van het milieu heeft weerklank gevonden bij Leonardo Boff, een andersdenkende “bevrijdingstheoloog” die de Franciscaner orde verliet en een verbintenis aanging met een vrouw nadat hij door het Vaticaan was afgekeurd wegens het aanvallen van de katholieke leer. Boff is een groot voorstander van paus Franciscus en kent hem al sinds de jaren zeventig.

In een recent artikel voor een Braziliaans tijdschrift verklaarde Boff dat de coronavirus pandemie de wraak is van “Gaia,” een gepersonifieerde planeet aarde die woedend is geworden over milieuovertredingen, en die hij ook wel de “Grote Moeder” noemt.

“Ik geloof dat de huidige ziekten zoals dengue, chikungunya, zika virus, SARS, ebola, mazelen, het huidige coronavirus, en de wijdverspreide degradatie van menselijke relaties, gekenmerkt door diepe ongelijkheid/sociale onrechtvaardigheid en een gebrek aan minimale solidariteit, een vergelding zijn voor Gaia voor de overtredingen die wij haar zonder onderbreking toebrengen,” voegde hij eraan toe.

“Het is niet zonder reden dat het virus is uitgebroken daar waar de meeste vervuiling is,” schreef Boff.

Het lijkt er dus op dat we terug zijn bij heidense afgoderij van Moeder Aarde, ook bekend als Gaia of Pachamama.

Het is heel duidelijk in de Schrift dat God afgoderij haat. Toen de Israëlieten zich tot afgoderij wendden terwijl Mozes met God op de berg zat, stond God klaar om hen allemaal te vernietigen, maar Mozes pleitte voor het volk van Israël en kalmeerde Gods toorn. Je kunt daarover lezen in Exodus 32.

Het is vermeldenswaard dat vlak voordat dit virus uitbrak, de Paus afgoderij toestond in de tuinen van het Vaticaan. De Pachamama-afgoderij die daar plaatsvond omvatte ook het zich neerwerpen voor een beeld van de Pachamama. Het beeld werd later in de Sint-Pietersbasiliek binnengebracht, waar de paus en verscheidene kardinalen ervoor baden. Deze daad werd veroordeeld door vele kardinalen, bisschoppen, priesters en leken over de hele wereld.

In een brief aan paus Franciscus die de handtekening van aartsbisschop Carlo Vigano bevatte, werden de feiten als volgt uiteengezet:

 • Op 4 oktober woonde paus Franciscus een afgodische verering van de heidense godin Pachamama bij. (1)
 • Hij stond toe dat deze verering plaatsvond in de tuinen van het Vaticaan en ontheiligde daarmee de omgeving van de graven van de martelaren en van de kerk van de apostel Petrus.
 • Hij nam deel aan deze afgodische verering door een houten beeld van Pachamama te zegenen. (2)
 • Op 7 oktober werd het afgodsbeeld van Pachamama voor het hoofdaltaar van de Sint Pieter geplaatst en vervolgens in processie naar de synodezaal gedragen. Paus Franciscus heeft gebeden in een ceremonie rond dit beeld en heeft zich vervolgens aangesloten bij deze processie. (3)
 • Toen de houten beelden van deze heidense godheid werden verwijderd uit de kerk van Santa Maria in Traspontina, waar ze heilig waren verklaard, en in de Tiber werden gegooid door katholieken die verontwaardigd waren over deze ontheiliging van de kerk, verontschuldigde paus Franciscus zich op 25 oktober voor de verwijdering ervan en werd een ander houten beeld van Pachamama teruggebracht naar de kerk. (4) Zo werd een nieuwe profanatie in gang gezet.
 • Op 27 oktober, in de afsluitende mis voor de synode, nam hij een schaal aan die gebruikt werd in de afgodische verering van Pachamama en plaatste deze op het altaar. (5)

Kardinaal Burke vestigde de aandacht op deze afgoderij in zijn opmerkingen over het Coronavirus.

Hij zei: “[Een] gelovig mens kan de huidige rampspoed waarin wij ons bevinden niet beschouwen zonder ook te overwegen hoe ver onze populaire cultuur van God verwijderd is. Ze is niet alleen onverschillig voor Zijn aanwezigheid in ons midden, maar staat openlijk opstandig tegenover Hem en de goede orde waarmee Hij ons geschapen heeft en ons in stand houdt.”

Hij voegde eraan toe: “Ook binnen de Kerk zijn wij getuige van een heidendom dat de natuur en de aarde vereert. “Er zijn er in de Kerk die naar de aarde verwijzen als naar onze moeder, alsof wij uit de aarde voortkomen en de aarde onze redding is. Maar wij komen uit de hand van God, Schepper van hemel en aarde.”

Er is nog een andere zeer interessante observatie tussen Gods straf en recente controverses van Paus Franciscus. De schandalige toelating van de paus voor de Heilige Communie voor gescheiden en hertrouwde katholieken, die vóór de Pachamama-afgoderij de meest voorkomende zorg was over het pausdom Franciscus.

Een interview uit 2015 van bisschop Athanasius Schneider door Church Militant’s Michael Voris heeft een bijzondere relevantie vandaag. In het spreken over Gods straf voor zonden, noemt Zijne Excellentie verschillende voorbeelden in de Schriftgeschiedenis. Hij citeerde de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 11:

27 Wie dus onwaardig het brood van de Heer eet of de beker van de Heer drinkt, zal zich moeten verantwoorden voor het lichaam en bloed van de Heer… 29 Want allen die eten en drinken zonder het lichaam te onderscheiden, eten en drinken het oordeel over zichzelf. 30 Daarom zijn velen van u zwak en ziek, en sommigen zijn gestorven.

“Daarom zijn velen van u zwak en ziek, en sommigen zijn gestorven.”

Klinkt dat niet als een perfect beeld van wat we meemaken in deze Coronavirus pandemie? “Velen van u zijn zwak en ziek, en sommigen zijn gestorven.”

Maar is het echt verstandig om je voor te stellen dat zelfs maar een deel van deze plaag het gevolg is van paus Franciscus’ verraad aan Onze Heer?

Nou, er is eigenlijk een historisch precedent voor precies zoiets. In het Oude Testament lezen we het verhaal van de door God uitverkoren leider van Zijn uitverkoren volk – Koning David – die God verraadde en de kastijding die daardoor over het hele volk kwam.

Het verhaal wordt verteld in 2 Samuël 24, waar wij leren dat David hoogmoedig alle Israëlieten opsomde, maar later berouw kreeg en zijn zonde beleed door de Heer te vragen deze weg te nemen. De Heer maakte David door de profeet Gad bekend dat David moest kiezen welke straf het volk vanwege zijn zonde zou treffen.

12 “Ga en zeg tegen David: ‘Dit is wat de Heer zegt: ik geef je drie mogelijkheden. Kies er een uit die ik tegen je zal uitvoeren.'” 13 Zo ging Gad naar David en zei tegen hem: “Zal er drie[a] jaar hongersnood over u komen in uw land? Of drie maanden van vluchten voor uw vijanden terwijl zij u achtervolgen? Of drie dagen van pest in uw land? Nu dan, denk erover na en beslis hoe ik degene die mij gezonden heeft moet antwoorden.” 14 David zei tegen Gad: “Ik ben in grote nood. Laat ons in de handen van de Heer vallen, want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet in mensenhanden vallen.” 15 Toen zond de Here een plaag over Israël van die morgen tot het einde van de bestemde tijd, en zeventigduizend van het volk van Dan tot Beersheba stierven. 16 Toen de engel zijn hand uitstrekte om Jeruzalem te verwoesten, gaf de Heer toe aan de ramp en zei tegen de engel die het volk teisterde: “Genoeg! Trek uw hand terug.”

In werkelijkheid zijn wij allen op een bepaalde manier schuldig aan afgoderij – hoe vaak hebben wij niet toegegeven aan lust, aan gulzigheid, aan trots, aan woede, aan luiheid, aan jaloezie, aan hebzucht?

En het zijn onze zonden, vooral die van abortus, lust en sodomie, die de straf van God over ons hebben afgeroepen. En naast het Coronavirus is er een nog zwaardere straf die de wereld nu al vele tientallen jaren teistert, maar de laatste dagen nog acuter.

Christenen wordt geleerd dat wanneer wij God wegduwen, Zijn bescherming ook wordt weggeduwd – door ons. Voor echte christelijke gelovigen zijn dit realiteiten van het leven, geen speculatieve theorieën of mythen. En in ons drukke, zeer materialistische leven, waarin we God helemaal niet nodig lijken te hebben, verliezen we het besef van deze realiteit volledig – totdat een tragedie toeslaat.

Christenen wordt ook geleerd dat de duivel “de vorst van deze wereld” is, zoals de Schrift het noemt. De duivel wil ons kwaad of schade berokkenen. God laat veel kwaad toe in de wereld, maar het geloof leert dat Hij dat doet omdat Hij zelfs uit de ergste en schijnbaar hopeloze situaties groot goed kan voortbrengen.

Ik vind dit het gemakkelijkst te verklaren door de werkelijkheid – de eeuwige werkelijkheid – onder ogen te zien. De meesten lijken geen leven te leiden dat de realiteit aanvaardt dat God een rol zou hebben, of zullen we zeggen een opzettelijk bedoelde boodschap voor ons, in rampen zoals het Coronavirus. In werkelijkheid zijn we hier op aarde voor een zeer korte tijd. Een blip, zo u wilt, in termen van de spanwijdte van ons werkelijke leven na de dood, die eeuwig doorgaat. Zij die niet geloven zijn geneigd in de diepte van wanhoop te belanden wanneer rampspoed toeslaat. Vanuit geestelijk oogpunt gaat het er in het leven in de eerste plaats om, te beslissen welke weg wij voor de eeuwigheid zullen inslaan.

En vanuit dat perspectief kan er een speciale hoop zijn met betrekking tot de benarde toestand van de slachtoffers van calamiteiten zoals het Coronavirus. Talloze mensen die met een dergelijke ramp geconfronteerd worden, wenden hun hart tot God, velen voor de eerste keer, sommigen na een lange tijd God te hebben afgewezen. En hoewel hun gebeden en smeekbeden om veiligheid in deze wereld misschien niet worden gerealiseerd, staan zij plotseling meer open voor een diepe verandering van hart waarvan zij weten dat die hen in een richting zal zetten van gelukkig, veilig en kalm zijn en voor altijd bij een liefhebbende Vader in de volgende wereld. Een van de unieke, troostrijke waarheden in het christelijk onderwijs over lijden is dat Christus met ons lijdt onder al onze pijnen en calamiteiten. Hij is er te allen tijde voor ons, maar het meest wanneer wij lijden.

En dus is het uiteindelijk aan ons – aan Gods volk om de zegen van God over de aarde te brengen. Zoals we lezen in 2 Kronieken 7:14: “Als mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van zijn boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen, en zal ik hun zonden vergeven en hun land genezen.”

Dus, laten we deze uitdaging aangaan. Op dit moment zitten we in de Passieweek, de week waarin we ons voorbereiden op de Goede Week, de heiligste tijd van het jaar. We moeten het heilig maken, zelfs als ons de sacramenten worden ontzegd. Laten we knielen en onze rozenkransen bidden en het Heilig Misoffer volgen dat wordt uitgezonden door de heiligste priesters die we kennen. Laten we ook onze geestelijke heilige communies doen en priesters zoeken die clandestiene missen willen opdragen. Laten we ook Onze Lieve Heer ontvangen namens de ontelbare katholieken die Hem dit jaar niet kunnen ontvangen. Smeek de Heer tot ons terug te keren en ons te gedenken in Zijn GROTE barmhartigheid. Blijf ook onder de mantel van Maria, want zij zal ons beschermen en ons onderdak geven, en ons altijd naar Haar Zoon leiden.

En laten wij tenslotte gezamenlijk berouw hebben over onze zonden en die van de hele wereld, door de Eeuwige Vader het Allerheiligste Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid van Zijn geliefde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, aan te bieden in verbondenheid met de missen die overal ter wereld worden opgedragen.

Bron: LifeSiteNews.com | Assessing the Pope’s responsibility in the chastisement of coronavirus | John-Henry Westen

U kunt John-Henry Westen feedback sturen, of ideeën voor showonderwerpen door te mailen naar jhwestenshow@lifesitenews.com.
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

40 thoughts on “Inschatting van de verantwoordelijkheid van de Paus bij de kastijding van het coronavirus

 1. Wat hebben we aan dit artikel uit LifeSiteNews, beste Andreas Eriksson, er zijn betere artikelen op die webstek te vinden, artikelen waarin niet gelogen wordt over de huidige “griep pandemie”.
  Het verwondert me dat U een dergelijk artikel daar gevonden heeft. Want die webstek leent zich niet voor het griep bedrog, in tegendeel. Zij volgt Mgr. Vigano, kard. Burke, Mgr. Schneider, e.a. realisten.
  Voor de LifeSiteNews redactie is ook duidelijk gebleken dat geen enkel cijfer op een “pandemie” wijst, noch is er “oversterfte” te meten, waar dan ook, zelfs niet in het door een regering van maçonnieke krankzinnigen geleide België, land van een door MSM murw gebeukte bevolking.

 2. Grotendeels akkoord met voorgaande reactie. Want de huidige ellende wordt veel meer veroorzaakt door de onrechtvaardige en onzinnige maatregelen, ons opgelegd door politieke autoriteiten (die zich hebben laten verworden tot gedachteloze en willoze poppen in de handen van een elite van machtige spelers in bank- en mediawereld, in Big Pharmabedrijven en universitaire ziekenhuizen en van multimiljardairs voor en achter de schermen) dan door het opgehypte virus.

 3. Na eerste lezing keek ik ook vreemd op, maar grote rampen kunnen niet door mensen worden veroorzaakt, het gaat wel degelijk om een pandemie, en wel een pandemie van de massa die zich overgeeft aan zondigheid omdat het duidelijk is dat God dit op deze schaal toelaat met behulp van o.a. een valse paus.

  Sterk blijven staan als Traditioneel Katholiek is de voornaamste reden om het vaccin te weigeren. Het vaccin is voor degenen die zich in zondigheid en goddeloosheid willen blijven wentelen. Animal Farm, George Orwell, 1945.

  Er is zelfs oversterfte, namelijk oversterfte van tot socialisten, democraten, verworden zielen die nog steeds denken dat alleen wereldwijd zelfbestuur het heil brengt en die nu overduidelijk meer en meer de moed verliezen en niets dan wanhoop en woede in het vooruitzicht hebben. Hetzelfde geldt voor de moderne geestelijken. Daar zal en kan niets anders van komen dan burgeroorlog, grote vernielingen en vervolging van de minnaars van Waarheid.

  Volgens mij is de RKKerk tijdelijk verslagen maar zeker niet dood, de weinigen die nog een geestelijke beleving koesteren doen dit met steeds grotere overgave want het Mystieke Lichaam van Christus kan niet sterven. De kleine Restkerk tracht de dode zielen terug tot leven te wekken en wee degene die niet horen of zien wil, hij zal de lichamelijke dood als geestelijk vernietigend ervaren in plaats van als hemelse verheffing.

  1. Wellicht wat laat, beste Eric, maar er is geen feitelijke oversterfte geweest in NL, en elders ook niet, anders hadden we dat wel gehoord via de MSM media, de aanstichters van de hysterie.
   Volgens de CBS cijfers, was er eind 2020, een kleine 0,5 % méér overledenen van 65++ jr. , dan in het jaar 2019. Dat cijfer, plus 0,5%, komt overeen met de cijfers in 2012 en 2013.
   Die 65++ jr. zijn de kwetsbaren, voor elke griep.
   Eind van dit jaar moeten we nog afwachten.

   1. Het sterven van de lichamen loopt gelukkig ver achter op de oversterfte van zielen zodat er nog hoop kan zijn maar het is duidelijk dat slechts weinigen nog tot bekering kunnen komen omdat de tijd verkort en de leugens vermenigvuldigen.

    1. Vrijwel alles in de Covid19 crisis – cijfers/tellingen incluis – is dubieus, onzeker of overdreven. Maar de meest klemmende vraag is waarom men in het Westen zo monomaan gefixeerd is op genomisch werkende, experimentele ‘vaccins’? Bovendien zal op met die experimentele vaccins geen groeps immuniteit bewerkstelligt worden. Alleen al het feit dat (1) de RNA- en vector-‘vaccins’ de transmissie niet (voldoende) blokkeren (het klassieke Sinovac doet dat een stuk beter!), dat (2) er juist door de massale vaccinaties steeds nieuwe mutanten opduiken, dat (3) burgers en overheden – juist door de vaccinaties – geen discipline tonen, dat (4) iemand ondanks ‘vaccinatie’ gewoon weer in dezelfde mate (als ongevaccineerden) meerdere keren besmet/geïnfecteerd kan worden, en dat (5) de bescherming door het ‘vaccin’ in de loop der tijd vrij snel afneemt, bewerkstelligt dat de begeerde groepsimmuniteit niet bereikt zal worden (nog daargelaten de vraag bij welk percentage eigenlijk sprake is van ‘groepsimmuniteit’).
     Voorts: ‘Covid Surges in 4 of 5 Most Vaccinated Countries’, http://www.forbes.com, 11 mei 2021.] Sterker nog, ‘more vaccinated people are dying of COVID than unvaccinated people’ (report from Public Health England, 25 juni 2021).
     Tenslotte: de katholieke Kerk is niet tegen vaccinatie. Maar de paus moet er wel aan toevoegen dat de daarbij gebruikte vaccins veilig moeten zijn en doelgroepsgewijs uitgedeeld moeten worden. Van een (morele) verplichting kan pas sprake zijn als de cijfers ertoe aanleiding geven, hetgeen niet het geval is: er is geen pandemie als meer dan 98% van de mensen er niets meer te maken hebben.

     1. Het Hart van de Kerk is Christus vermits de Kerk het Mystieke Lichaam van Christus is en daarom is de Latijnse H.Mis geen viering maar wel het opdragen van het lijden van Jezus aan de Vader omdat wij wensen deel te nemen aan dat lijden tegengesteld aan allen die Jezus niet beminnen en daarom kan de moderne viering niet Katholiek zijn des te minder omdat die namaak-mis het werk is van afvallige priesters in samenwerking met protestanten. De voorbije jaren werd dit alles grondig onderzocht. De komende maanden en jaren zal de Traditionele Kerk door leugens worden overweldigd, veel erger nog dan u het nu reeds doet. Wellicht voelt u zich sterk omdat u meent dat de grote massa u ruggesteun kan bieden, echter nooit tegenover God. God’s Woord kan niet gemoderniseerd of gedemocratiseerd worden.

    2. De onwaardige ‘paus’ Franciscus is geen katholieke paus meer, sedert hij de Latijnse Mis wil afschaffen heeft hij de RKK de rug toegekeerd, hij is nu nog slechts een predikant van een nieuwe protestantse sekte die zich onterecht nog katholiek blijft noemen ondanks gebruik van heidense beelden, zoals alle on-waar-achtige clubjes regelrecht afstevenen op het totalitair wereldcommunisme. De dictatuur is niet meer te ontkennen.

     1. Er is maar een geldig gekozen paus in functie – paus Franciscus. Dat hij merkwaardige dingen doet en zegt, doet niets aan zijn legitimiteit af. Er zijn wel vaker ondeugdelijke pausen in functie geweest. Ten tijde van Jeanne d’Arc waren er drie pausen!
      Laat de ultieme leiding van de Kerk maar over aan Christus, hoofd van de katholieke Kerk.
      Katholieken die dit niet aanvaarden zijn schismatiek. Want waar Petrus is, daar is de Kerk. Zelfs de de leiding van de SSPX erkent paus paus Franciscus.

      1. @Yukio,
       Uw betoog is net zo krom als ‘paus’ Franciscus:
       De SSPX erkent paus paus Franciscus, maar paus Franciscus erkent de SSPX niet.
       Dat is dus een éénzijdige liefde.
       Het probleem is: de liefde moét van twee kanten komen, anders is er metéén sprake van scheiding.

        1. Uw antwoord is werkelijk niet te begrijpen. Dat is geen ónwil, maar Uw antwoord is écht niet te begrijpen. Dus graag een uitgebreider antwoord.

         1. Een onbeantwoorde liefde is altijd een drama.Zo simpel is het, Nu is het natuurlijk nooit aantrekkelijk om verkering te zoeken met een verslaafde (i.c. een club mensen die verslaafd zijn aan de Tridentijnse Mis). Nochtans heeft Rome vaak genoeg clementie betoond met de SSPX (o.a. toestemming gegeven om bij SSPX-priesters te biechten).
          Hoe dan ook, individuen die persisteren in het afwijzen van een geldig verkozen paus, plaatsen zichzelf buiten de Traditie van de Rooms-katholieke Kerk die door Christus zelf gesticht is en die daartoe Petrus bekleed heeft met enkele volmachten. En Petrus zit in Rome.

          1. @Yukio,
           Allereerst: bedankt voor Uw antwoord.

           Echter, Uw antwoord is écht onbegrijpelijk:
           Reden:
           De tridentijnse Mis komt het dichtst bij de apostelen (= de directe getuigen van Jezus Christus).
           Die H. Mis is anno 1964 plotsklaps (= ineens, op zeer bruuske wijze) totáál gewijzigd.
           Ikzelf heb toen volwássen mensen letterlijk(!) horen zeggen: “Wat heeft de kerk ons vroeger toch ‘n hoop wijs gemaakt.”

           (Diezelfde mensen hebben metéén de kerk verlaten.)
           Vele(!) zijn gevolgd: Binnen twee(!) weken waren álle kerken bijna leeg (die tevoren – zonder enige overdrijving – óvervol waren).
           Dit vorengeschrevene is zónder enige overdrijving écht gebeurd.
           Is het niet de hoogste tijd, om naar vroeger (lees: Tridentijnse Mis) terug te gaan?

          2. Neen. Wat u heeft het bij het verkeerde eind. Veel dichter bij Jezus en het laatste Avondmaal staat de Mis van het Neocatechumenaat.

     1. Het hart van de Kerk als instituut is de paus. Waar Petrus is, is de Kerk.
      De Eucharistie is het centrum van het leven van de katholiek. Het hart van de Mis is de consecratie. Gelovigen als u zijn eenvoudigweg verslaafd aan de Tridentijnse Mis. Zie hier een goed artikel eerder op deze site.
      PS. Er zijn ook andere missen waaraan men verslaafd kan zijn. De Mis van de Neocatechumenen is er een voorbeeld van. Het is de taak van de Kerk de liturgische eenheid te bewaren.

 4. Yukio, ( sorry voor de dubbele reactie )

  Het Hart van de Kerk is Christus vermits de Kerk het Mystieke Lichaam van Christus is.

  Daarom is de Latijnse H.Mis geen viering maar wel het opdragen van het lijden van Jezus aan de Vader omdat wij wensen deel te nemen aan dat lijden tegengesteld aan allen die Jezus niet beminnen.
  Daarom kan de moderne viering niet Katholiek zijn.
  Des te minder omdat die namaak-mis het werk is van afvallige priesters in samenwerking met protestanten.

  De voorbije jaren werd dit alles grondig onderzocht.
  De komende maanden en jaren zal de Traditionele Kerk door leugens worden overweldigd, veel erger nog dan u het nu reeds doet.
  Wellicht voelt u zich sterk omdat u meent dat de grote massa u ruggesteun kan bieden, echter nooit tegenover God.
  God’s Woord kan niet gemoderniseerd of gedemocratiseerd worden.

  1. We kunnen er lang en breed over praten, maar u heeft een standpunt waarin u niet erkent dat Christus een vertegenwoordiger heeft hier op aarde (aangesteld door Christus zelf). En die uit Christus naam, bijgestaan door de H.Geest, de kudde leidt. U heeft dus geen katholiek standpunt. Een echte katholiek steekt weliswaar met zijn hoofd in de hemel, maar staat met beide voeten stevig op aarde.

  2. Indien paus Franciscus inderdaad zal doorzetten om de Latijnse H.Mis te verbieden dan ontzegt hij zichzelf de titel van paus, te meer omdat Benedictus ook nog altijd de titel van paus draagt, ondanks emeritaat.
   Of paus Franciscus ooit op nog grovere wijze tegen het Offer van Christus zou kunnen betogen is niet denkbaar.

  3. In het verleden werd meerdere keren voorzegd dat paus Benedictus zal moeten vluchten.
   We weten nu ook waarom.
   Het is klaar en duidelijk dat het onvolwassen gedrag van de modernen helemaal overeenkomt met hetgeen men bij de Amerikaanse ‘democraten’ kan waarnemen, namelijk het veroveren van de macht om dictatuur te installeren. Van moraal is geen sprake meer. Zij laten een breed spoor van vernielingen achter zich en gaan op dezelfde wijze verder. Mensenlevens zijn van geen tel meer. Wanneer men tot dergelijke handelingen overgaat is het einde zoek.
   U voelt zich desondanks veilig aan hun zijde ?
   Binnenkort zal het te laat zijn om zich te bekeren.

   1. Ik heb het al een vaker gezegd: De duivel houdt niet halt bij de poorten van het Vaticaan. En Christus zelf heeft ook gezegd dat de dienaar niet hoger staat dan zijn Meester, dus hij hoeft niet te verwachten dat hij minder hoeft te lijden dan Christus. Het lijden zelf is alleen in het katholieke geloof vruchtbaar (het Boedhisme, bijvoorbeeld, tracht het slechts te ontvluchten). Maar … Christus is het hoofd van de KErk en hij heeft gezegd dat hij de Kerk voor de poorten van hel zal weghalen. Als je dat niet gelooft, ja dan geloof je niet in zoiets als de katholieke Kerk. Ik zelf vind deze bescherming van Christus aantoonbaar, want als de Kerk van mensen afhankelijk was geweest (die allemaal zondigen en eigenwijs zijn), dan had de Kerk nooit 2000 jaar kunnen bestaan.

  4. U spreekt nu wel over de Traditionele Kerk van meer dan 2000 jaren. Maar u zelf bevindt zich in ketterijen die binnen afzienbare tijd weer ens volledig zullen weggevaagd worden. Zoals al dikwijls geschiedde. Meer dan waarschijnlijk veroorzaakt paus Franciscus ook het einde van het protestantisme en niemand zal hem bedanken. Zo ziet men in alles dat God altijd aan het werk is.

   1. Ik verkondig geen ketterijen. Ik vertondig slechts wat de katholieke Kerk zegt. U kunt dat allemaal zelf nazoeken de catechismus van katholieke Kerk. U staat met u opvattingen buiten de Kerk. Dus bent hier de ketter.

  5. De Traditionele Kerk volgt onafgebroken het onveranderlijke Woord van God en Zij blijft daar in volharden.
   Toch moeten steeds weer modernisten e.d. opduiken.
   U ook weet dat er altijd beproevingen en louteringen zullen zijn.

   Waarin volhardt u dan ? In de veranderingen ?

   Steeds weer streven naar afwijkingen, zelfs in de moderne bijbel en de liturgie.

   Het kost moeite om dat altijd weer te blijven ontrafelen.
   Ook voor u kost het moeite om weer eens nieuwe misleidingen te bedenken.
   Of neen, u drijft enkel mee op hetgeen anderen deden.
   Gemakkelijk.
   U bevindt zich helemaal op de lijn van de ‘democraten’ in de USA.
   Zij volharden in het eeuwig veranderen van alles dat God instelde.

 5. Dit is eern reactie op het voor een belangrijk deel medische betoog van Yukio. Aangezien Yukio een medische achtergrond heeft, stel ik voorop dat hij uiteraard in dezen beter onderlegd is dan ik, die hierin een volstrekte leek is. Ik kan dus verschillende van de door hem genoemde zaken niet op hun merites beoordelen. Ik meen de meesten op dit forum niet, dus hem zomaar bijvallen of afvallen, is onverstandig.

  Wel ben ik in staat wat na te zoeken. Ik heb gekeken naar zijn citaat: ‘more vaccinated people are dying of COVID than unvaccinated people’ (report from Public Health England, 25 juni 2021)” Deze “conclusie” staat echter niet in dit rapport. Kijk het maar na:

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

  Wel kom ik op betrouwbare sites (vind ik dan) tegen dat een dergelijke conclusie wordt getrokken door mensen die statistiek niet zo goed begrijpen. Zie bv.
  https://www.reuters.com/article/fact-check-covid-england-idUSL2N2OJ1ET

  De BBC meldt:
  “One conspiracy site even claimed vaccinated people were dying at higher rates than those who had not received the jab, which is untrue.
  This site and others use real figures in a misleading way, to arrive at a completely false conclusion – that the vaccine may not be working or even doing more harm than good.”

 6. @Yukio,
  U bent pas sinds enige weken op deze site.
  Dus een ‘toevallig langspasserende lezer’ bent U niet. Dat is ‘n leugen(tje).
  Dat is de zóveelste keer dat U hele of halve leugens hier verspreidt.
  De waarheid = U heeft deze site WELBEWUST opgezocht.
  Over Uw bedoeling kunnen twijfels zijn.
  U zoekt stééds zéér welbewust confronties op. En wat U niet bevalt, wordt door U omzeild,

  U heeft vanaf den beginne genoteerd, dat U ‘fan’ bent van de huidige ‘paus’ (sorry, ik kan de aanhalingstekens niet laten). Dus, wat dát betreft bent U zeer(!) duidelijk geweest.

  Dat U ‘fan’ bent van de huidige ‘paus’, is U niet kwalijk te nemen. U bent pas geboren ná de invoering van de (sterk vervormde Nederlandstalige) H. Missen (Dit is ná 1964). U bent dus medeslachtoffer van de sterk vervormde Nederlandstalige H. Missen.

  1. Ik ben hier al langer dan u. [Ik heb u nog zien komen.] Ben een tijdje weg geweest. That’s all.
   Ik ben overigens geen fan van de paus. Maar hij is wel de paus.
   PS. Ik ben overigens van voor de zestiger jaren.

 7. @Yukio,
  Ik ben zo vrij: dat is ronduit gelogen.
  De reden kan ik U zeer eenvoudig geven: daar reageert U véél te fit voor.
  Benedictus is óók paus.
  Waarom bent U geen ‘fan’ van hém?

  Trouwens, mócht U zo oud zijn als U beweert (minstens 61 jaar), dan heeft U de omwenteling meegemaakt naar de nouveau missen (= landstalige missen) + dan heeft U ook de ÓVERVOLLE kerken zéér welbewust meegemaakt.
  De kerken waren in Nederland + in Duitsland óvervol (heb ikzélf gezien)(ik woon in de grensstreek); in de overige landen was ik als jongeling nog niet geweest.

  Het moet U écht duidelijk zijn: de mensen zijn niet veranderd; dus moet er iets in de kerk-zelf iets stevigs gebeurd zijn. De mensen waren gewoonweg geschókt van die verandering.
  Zie hiertoe mijn eerde passage alhier: Ikzelf heb toen volwássen mensen letterlijk(!) horen zeggen: “Wat heeft de kerk ons vroeger toch ‘n hoop wijs gemaakt.”
  Ineens waren er zéér vele uittredingen (wat voorheen slechts exeptioneel, bij hoge uitzondering gebeurde).
  Ineens traden massaal(!) uit: broeders + zusters + priesters.

  Als U daadwerkelijk 60 +’er bent, moét U dit alles nog weten. Het was letterlijk schokkend om te zien.
  Dat kan nóóit de wil van God zijn geweest.

  1. @ P.Derks,
   ik denk dat iedereen die geboren is na 1954 al onder de hersenspoeling viel, en ik bedoel echt viel ( van ‘vallen’ ).

 8. @Yukio,
  Ik weet nog, dat ik dacht dat de kerk nog spijt zou krijgen: honderden jaren ervaring (en opbouw) binnen letterlijk twee weken naar de haaien.

  Elke toehoorder zou zeggen: “Daar líeg je ÓF daar is de duivel in spel.”
  Echter, ik lieg absoluut niét; daar is mij trouwens de kerk (lees: God) veel te dierbaar voor.
  De R.K. Kerk gaat tm heden onverdroten door op de ingeslagen weg (lees: massale afbraak van kerken + priesteropleidingen).

 9. Toen ik al die veranderingen in de jaren ’60 zag, wéét ik nog wat ik dacht:
  ‘Dat moet ik onthouden. Er komt een tijd, dat ‘men dit alles niet gelooft.’

  (Ik dacht er toen nog niet aan, dat mensen massaal hun geloof in God zouden verliezen.)
  Het is nu zelfs zó erg, dat het de mensen niet meer interesseert.
  Dit alles is (zonder overdrijving): om te huilen (woorden schieten tekort).
  Ikzelf ben maar ‘n gewoon méns; hoe erg moet GÓD dit wel vinden?
  Het is de hoogste tijd, om God te troosten: de kerk was en IS letterlijk Zijn levenswerk!

  1. ik werd 12 in ’62 en ik vergeet nooit het moment voordat de eerste moderne mis werd gevierd door de priester-directeur van het college hij me kwam zeggen dat ik mijn missaal niet meer zou kunnen gebruiken. Dat gevoel van niet begrijpen en om dan liefst te huilen. Dat blijft heel diep knagen.

 10. @eric-b-l,
  Sorry, dat U dit (zéér welbewust) heeft moeten meemaken.
  Maar … ik meen het wérkelijk:
  Het is de hoogste tijd, om God te troosten: de kerk was en IS letterlijk Zijn levenswerk!
  (‘n goed idee voor ‘n misintentie?)

  1. U hebt misschien kinderen die na 1954 geboren zijn. Dan kregen zij meer dan waarschijnlijk ‘gesocialiseerde’ godsdienstles.

 11. @eric-b-l,
  Ik was pas laat getrouwd (en dus weer vroeg gescheiden).
  De oudste (zoals ik al eerder hier memoreerde, pleegde naderhand zelfmoord), was geboren jn 1987.
  De andere twee zijn van 1989 (gelukkig wél nog levend; ik durf niet na te denken, als …).
  Sorry, die zin kán ik niet afmaken.

  Eerlijk gezegd: ik heb hen nóóit gevraagd naar de godsdienstles. Ik weet wél dat zij alledrie daartoe les hadden van een moderne juf.
  Maar … ikzelf corrigeerde eventuele fouten vol-automatisch: zodra ze konden begrijpen wat er gezegd werd, las ik hen elke avond voor uit een kinderbijbel. Dat vonden ze echt héérlijk.
  Die bijbels kon ik op ‘n gegeven moment letterlijk van buiten zodra ik ‘n bladzijde opensloeg.
  Als we het NT en het OT gehad hadden, dan begonnen wij dus weer (net zoals in de kerk) van voren afaan.
  Bovendien wilden zijzelf misdienaar zijn. (Dit heeft de oudste geholpen: hij geloofde, ondanks zijn zelfmoord.)(Hij had zijn verplegersberoep verloren door misstanden van hemzelf.
  Maar .. daarover wil en kán ik niet uitweiden: dat is véél te pijnlijk.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.